Bæredygtige fødevarer

Senest opdateret d. 30/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Lars Leopold Hinrichsen
Direktør

Dansk fødevareindustri skal tage ansvar og føring i den globale grønne omstilling. En proaktiv dansk indsats vil sikre en styrket position og konkurrenceevne, hvor nye ressourceeffektive løsninger øger eksporten af bæredygtige fødevarer og fødevareteknologier.

Danmark står stærkt på de internationale markeder for fødevarer på grund af vores høje effektivitet, kvalitet og fødevaresikkerhed. Fødevareproduktionen skal transformeres til klimaneutralitet og være en nøglespiller i Danmarks mål om 70 % reduktion af klimagasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Teknologisk Institut vil med denne indsats udvikle de teknologier og serviceydelser, branchen har brug for i denne gennemgribende omstilling. Det er Instituttets ambition, at indsatsen ikke alene vil bidrage væsentligt til den nødvendige reduktion i udledningen af klimagasser, men at den også vil øge branchens konkurrenceevne.

Med mere end 60 års erfaring som den centrale viden- og udviklingsorganisation for den danske fødevaresektor samt en unik innovationsinfrastruktur med laboratorier samt pilot- og testfaciliteter vil Instituttet spille en vigtig rolle i forhold til at udvikle nye bæredygtige fødevarer.

115 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Margit Dall Aaslyng (Docent, Professionshøjskolen Absalon)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 14:30

Bæredygtighed indenfor fødevareproduktionen er alt afgørende for fremtidens balance for kloden, og det er glædeligt at Teknologisk Institut går forrest med dette arbejde. Ved sim kombination af viden om miljø og bæredygtighed på den ene side og fødevareproduktion og forarbejdning, både animalsk og vegetabilsk, op den anden side, er Teknologisk Institut også oplagte til dette arbejde. Jeg vil opfordre til, at I ikke kun ser på anvendelse af sidestrømme, men også hvordan man gennem sammensætning af måltider kan sikre velsmag, lav miljømæssig impact og sundhed herunder også at man skal kunne blive mæt af måltidet, så man spiser mindre.
I skriver, at I arbejder sammen med universiteterne. Her vil jeg gøre opmærksom på, at som Professionshøjskole har vi styrken at være meget tæt på praksis, både den offentlige og den private, og at levere forskning, der taler ind i denne virkelighed. Og netop nogle af de problemstillinger, I nævner ved vegetabilske fødevarer, har vi f.eks. arbejdet med i et projekt som SBFOODINNO. eu . Jeg håber derfor, at I også indtænker Professionshøjskolerne i jeres kommende arbejde, som jeg i øvrigt ønsker jer held og lykke med.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:02

Kære Margit
Tak for din opbakning. Du rammer præcist ned i en problemstilling, som vi er meget opmærksomme på. Vi kan finde nok så mange nye, bæredygtige kilder til fødevarer, men hvis ikke vi kan få det til at smage godt, er chancen for succes meget lille. Tilsvarende er næringsindholdet i det samlede måltid også meget vigtigt, som du nævner, og en stor del af "madspild" skyldes overspisning. Derfor skal nye, bæredygtige måltidsløsninger både være ernæringsrigtige og mættende. Professionshøjskolerne er jo bl.a. helt tæt på praksis og derfor også en oplagt samarbejdspartner i det videre arbejde.

Simme Eriksen (Centerleder, Center for Frilandsdyr K/S)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:42

At bæredygtighed bliver et nøglebegreb, og formodentlig en afgørende faktor, for stort set enhver fødevare og landbrugsorienteret indsats de næste år er der næppe tvivl om. At det akutte behov for fokus på bæredygtighed desværre skyldes menneskehedens tåbeligheder gør ikke emnet mindre aktuelt. Snarere tværtimod. Derfor er der også brug for en innovativ indsats som "Bæredygtige fødevare", hvor kommerciel produktion inden for både animalske og plantebaseret kost udfordres på vanetænkning og "de nuværende rammers begrænsninger". Det er ikke nok at kigge isoleret på klima, dyrevelfærd eller økonomi. Det er kombinationen der retfærdiggør brugen af det noget udefinerede ord "bæredygtighed". Jeg håber derfor også, at I vil følge jeres oplæg, hvor I skriver at der skal søges nye veje. Fremtidens løsninger bliver ikke at fundet ved kun at dreje lidt mere på allerede kendte skruer!
Jeg håber jeres emne bliver prioriteret. Ikke kun fordi det er relevant - men fordi det er helt nødvendigt hvis Danmark ikke skal overhales indenom på fødevareområdet.
LIgesom i det tidligere indlæg (fra Margit Aaslyng) vil jeg slutte med en opfordring til at I ikke udelukkende fokuserer på samarbejdet med universiteter (og tænketanke), men også inddrager nogle af os der - i al beskedenhed - arbejder praksisnært.
Men særdeles relevant indsatsområde!

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:17

Kære Simme
Tak for din kommentar og støtte. Vi er selv meget opmærksomme på, at ordet "bæredygtighed" kan opfattes meget rummeligt. I dag tænker man nok især på FN's 17 verdensmål, som den bedste beskrivelse af bæredygtighed. Men rummeligheden får en brat ende, når indsatsen skal gøres op, for vores ambition er løbende at kunne redegøre for CO2e-reduktionspotentialet i vores aktiviteter. Og helt grundlæggende skal bæredygtighed altid ses i en ressourcemæssig, økonomisk og social sammenhæng, og følger økonomien ikke med f.eks. i form af virksomhedernes indtjeningsevne, ser fødevarevirksomhedernes fremtid temmelig broget ud. Vi lægger op til et bredt samarbejde, hvor velfærd for husdyr også er omfattet.

Anders Jeppesen Jensen (COO/General Manager, Daka Denmark A/S)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:57

Meget relevant at satse på dette. Selv om den danske fødevareproduktion allerede er mere bæredygtig end mange andre landes fødevareproduktion, bør der satses stort på at videreudvikle denne position. Ved at styrke dansk fødevareindustri ift. den grønne omstilling skabes der ikke blot en øget konkurrenceevne og et vækstpotentiale for sektoren i Danmark, der skabes også en udvikling til gavn for kloden. Vigtigt at skabe teknologier og services som sikrer råvarestrømme og reststrømmes optimale anvendelse ift. bæredygtighed. Og ligeledes vigtigt at skabe teknogier og services, som sikrer den mest bæredygtighedseffektive produktion. Sektoren har allerede mange idéer og løsninger, men der skal mere til for at komme i mål med de ambitiøse målsætninger for bl.a. klimaneutralitet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:28

Kære Anders
Tak for opbakning og støtte. Mange anslår, at der er et stort potentiale i bedre udnyttelse af sidestrømme og til dels spild. Heldigvis er vi, som du nævner, godt med i Danmark, men barren er løftet dramatisk, og derfor skal der en meget større indsats til. Målet er selvfølgelig at reducere kllimaeffekten med ambitionen om klimaneutralitet, men det skal bestemt også blive til konkrete konkurrencefordele for de danske virksomheder i fødevaresektoren. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvordan indsatsen lægges til rette, for hvis vi bare gør, hvad alle andre gør, risikerer vi ikke at opnå konkurrencefordele. Den vanskelige opgave er at arbejde frem mod den viden og de teknologier, der i fremtiden skal udgøre styrken i den danske fødevareindustri.

Marie Tøstesen (Program Manager External Innovation, A/S Einar Willumsen)
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:06

Bæredygtige fødevarer og cirkulær økonomi er afgørende for en fremtidig bæredygtig verden. Det er helt centralt at denne udvikling sker som et samarbejde på tværs mellem GTS'er, universiteter og virksomheder. At maksimere udnyttelsen af alle ressourcer og øge udbuddet af fødevarer og ingredienser til fremtidens behov, er en effektiv strategi til at mindske klimaaftrykket. For at komme i mål med alle initiativerne er der et behov for bedre og flere metoder og regneværktøjer til at beregne CO2-aftryk af forskellige processer og systemer.
Klimaneutralitet bør også gælde underfor Danmarks grænser, derfor er det vigtigt at finde løsninger der ikke kun tager højde for Danmarks indenlandske udledninger, men også i relation til de internationale udledninger fra dansk forbrug, der produceres i udlandet.
Det er et meget vigtigt og relevant indsatsområde.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:42

Kære Marie
Tak for din kommentar og støtte. Danmark har inden for fødevaresektoren en mere end hundrede år gammel tradition for at arbejde sammen om at udvikle fremtidens viden og teknologi. Det er både båret af andelsbevægelsen og erkendelsen af, at alle er afhængige af hinanden: Den enes spildprodukt er den andens råvare. At samle danske fødevarevirksomheder om dette indsatsområde vil være et vigtigt skridt på vejen mod en CO2e-reduceret fødevaresektor. Danmark er allerede i dag mere klimaeffektiv end andre store fødevareproducerende lande, og som foregangsland er vi forpligtet til at gøre det endnu bedre. Derfor berører du også et vanskeligt område i forhold til, hvordan klimapåvirkningen beregnes. Vi ønsker at dokumentere klimaeffekten af aktiviterne i dette indsatsområde med den forståelse, at uanset hvordan man ellers beslutter at beregne, så vil indsatsen påvirke CO2e-udledningen den rigtige vej - nedad.

Niels Jørgen Villesen (Adm. direktør, Tican Frash Meat A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:08

Et vigtigt og helt centralt initiativ, der ikke kun kan få stor betydning for vores virksomhed, men også for bevarelse af arbejdspladser i Udkantsdanmark. Tican har som den øvrige danske fødevaresektor forpligtet sig til at blive CO2-neutrale i 2050 og med ambition om at nå 70% reduktion allerede i 2030. Vi ser en spændende fremtid for bæredygtige kødprodukter, men omstillingen frem mod klimaneutralitet kræver både mere viden og helt konkrete løsningsforslag, som virksomhederne kan arbejde ind i deres produktion. Vi forventer, at Teknologisk Institut løbende objektivt dokumenterer effekten af klimatiltag rettet mod vores sektor, og vi ser gerne, at bæredygtighed også inkluderer dyrevelfærd, fordi vi forventer at netop dyrevelfærd bliver afgørende for virksomheder som Tican i fremtiden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:44

Kære Niels Jørgen
Tak for din kommentar og støtte. I disse corona-tider er bevarelse af arbejdspladser blevet et særdeles alvorligt emne, og som du nævner, er fødevaresektoren karakteriseret ved mange arbejdspladser i hele landet. Fødevaresektoren har ind til videre klaret sig flot gennem krisen og især slagterivirksomhederne har lagt en beundringsværdig indsats i en svær tid. Skal vi fremtidssikre det for Danmark så basale erhverv, er det helt nødvendigt med veldokumenterede, bæredygtige løsninger, som også omfatter et meget højt niveau af dyrevelfærd.

Gitte Saaby Kjær (CEO, GreenByGitte)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:04

Tak fordi I også har fokus på den bæredygtige emballage.
Vores fremtidige, bæredygtige fødevare, fortjener en bæredygtigt emballage, som ikke står af forssile materialer, hvor LCA slet ikke stemmer overens. Vi skal væk fra enegangemballage og over i Cirkulær økonomi på emballagen. Dette bliver også afgørende for de små og mellemstore virksomheder som i dag benytter en stor mængde engangsemballage og i 2025, bl.a skal forhold sig til producentansvaret.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:53

Kære Gitte
Tak for dit gode input. Du har helt ret i, at bæredygtige fødevarer skal emballeres bæredygtigt, og det er bl.a. derfor vi med dette og andre tiltag på tværs af Teknologisk Institut forsøger at skubbe så meget på denne udvikling som muligt. Specielt også af hensyn til de små og mellemstore virksomheder og problematikken med udfasning af engangsemballage, som du nævner.

anne sofie arctander paustian (direktør, re-bag a/s)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 18:13

Jeg har arbejdet med bæredygtighed i fødevarer, hele mit arbejdsliv. Først med introduktionen af økologi i slut 80´erne og nu ENDELIG er emballagen (og cirkulær økonomi) kommet i fokus globalt.
Jeg ser jeg to veje i forbrugeradfærd og efterspørgsel på take away og convenience emballage i fremtiden. Begge spor er cirkulære og CO2 besparende. Det ene har fokus på genanvendelse (spor 1) det andet har fokus på genbrug (spor 2). Spor 1 er emballage i monomateriale baseret på genanvendelig bio baseret ressourcer. For end-users der bevæger sig fra a til b. Altså forbrugere der køber mad et sted, fortærer den et andet og smider den ud et tredie sted. Måske et sted der affaldssorteres (papir), måske i ikke sorteret skraldespand (småt brændbart), måske det ender i naturen. Spor 2 er et take-back system, hvor kunden køber et sted, fortærer lokalt og afleverer emballagen tilbage hvor de købte maden. Her blive emballagen vasket og genbrugt. Først efter x-gange brug, bliver den returneret til leverandøren, der laver ny emballage ud af den.
I arbejdet med begge spor, har jeg haft og har stadig stor sparring og godt samarbejde med TI. Et afgørende samarbejde for at udvikle den rette teknologi og ressourcer der taler ind i fremtiden. Men et er er at udvikle den rette teknologi - et andet er at samle de rette stakeholders på rette tid, for at skalere til industrielt regi. Også her, er samarbejdet med TI afgørende for fremdrift i det paradigmeskift vi har sat igang.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:56

Kære Anne Sofie
Tak for dine input omkring bæredygtighed og emballage. Og tak for din opbakning og rosende ord om dit igangværende samarbejde med os, det er jeg glad for at høre. Emballagen er helt sikkert en vigtig del af at udvikle bæredygtige fødevaresystemer. De to spor du ridser op er helt centrale, og der er brug for alle gode input for at lykkes. Vi vil i dette forslag netop også samle aktører fra flere dele af fødevarekæden, så de udviklede løsninger bliver bæredygtige, hygiejniske, industrielt skalerbare og selvfølgelig også bliver implementeret i sidste ende.

lars feldskou (SVP, CPO, Danish Crown)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 07:53

Vi arbejder allerede målrettet i Danish Crown med bæredygtig emballage.
Et super vigtigt område for os og for fødevare bæredygtighed i vores samfund fremad. Vi har i Danish Crown fastlagt nogle fast mål omkring dette frem mod 2030 og 2050 og kommer til at drive en fokuseret og ambitiøs emballage agenda de næste mange år. => SUPER vigtigt område for vores fælles fremtid. 100% fokus på dette.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:50

Kære Lars
Tak for din opbakning. Emballageområdet kræver helt grundlæggende nytænkning. Både hvad angår materialevalg, pakkestørrelser, robusthed, konserveringsevne, returpotentiale og i det hele taget forbrugsmønstre. Og så skal det stadig være til at betale. En meget stor opgave, hvor Danmarks store fødevarelokomotiver skal være med til at trække en hel sektor over mod bæredygtige emballageløsninger til både forbrugere og eksport. Læg dertil, at indkøbsmønstrene er under forandring og at kravene til emballageløsninger kun vil øges f.eks. i forhold til konservering og kulde- og varmeopbevaring.

Jesper Sørensen (Fabrikschef, Danish Crown Sæby)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 07:58

Dette kunne meget vel være et af de vigtigste og afgørende indsatsområder, de kommende år. Med det pres der kommer over det meste af verden, både politisk, fra forbrugere og befolkninger, skal vi i Danmark være med helt fremme, blandt de bedste i verden på bæredygtighed og klimapåvirkning, hvis vi vil producerer fødevarer og specielt kød, i fremtiden. Det bliver et vilkår, men formentlig også en langt større konkurrencemæssig parameter, end i dag. Derfor vil initiativer som dette, være afgørende, for en fremtidig position blandt førende fødevareproducenter i verden og fortsat produktion i Danmark.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:03

Kære Jesper
Tak for opbakning og kommentar. Fremtidens kødvarer er bæredygtige, og går det som du skriver, bliver bæredygtighed et vigtig konkurrenceparameter, hvor Danmark har alle forudsætninger for at ligge højt. Men det kræver en fokuseret indsats nu, og vi er begejstrede for, at en af verdens førende kødvirksomheder bakker op om indsatsområdet, og har sat sig selv en meget ambitiøs klimamålsætning.

uffe BundgaardJorgensen (CEO, Gate2Growth)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:43

I forbindelse med Gate2Growth's deltagelse som exploitation partner i en række store EU projekter bliver det mere og mere klart at begrebet "bære dygtighed" skal defineres meget bredt også¨således at LCA elementer i langt højere grad inddrages i definitionen, end fokus på "at råmaterialet" er "bæredygtigt eller klima neutralt", således som det ofte gøres i de politiske diskussioner det påvirker både adfærd, regulering og afgifts struktur. E.x ny udvikling indenfor murstens produktion kan åbne mulighed for at en række traditionelle affalds stoffer, incl gamle vindmølle vinger kan indgå som vigtigt fyldstof - og ændre murstens isolerings evne. Plast (fiskenet, tovværk og andet hård plast) kan recycles i en nye produkter med forbedret funktionalitet, men som samtidig erstatter produkter, som ikke produceres med udgangspunkt i bære dygtige materialer. Ændrede CO2 neutrale kølings metoder indenfor fødevareproduktion kan via forlænget "self-life" af ferske varer reducerer madspil. Nye "bæredygtige" produkter udvikles af affalds stoffer fra produktion af fødevare alger. Vi ser et behov for en diskussion af hvorledes "baredygtighed" defineres og forstås af de forskellig industrielle aktører, forbruger organisationer og ikke mindst politikere. Forudsætningen er at hele value /supply chain betragningen inddrages. En række initiativer indenfor dette felt forsøges støttet via det fælles Bio-industri /EU kommision initiativ BBI Bio Based Industries funding program.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:25

Kære Uffe
Tak for dine kommentarer. Det er rigtigt at ordet bæredygtighed i nogle sammenhænge godt kunne trænge til at blive defineret lidt bedre, og bakket op af fx LCA baserede data, så det er muligt at forholde sig til fx det samlede klimaaftryk af en vare. Se også de øvrige kommentarer for dette indsatsområde. Uanset definitionen er der, som du nævner, masser af muligheder for at gøre fødevareerhvervet mere bæredygtigt, og vi ønsker lige netop at gøre fødevarekæderne mere cirkulære, udnytte sidestrømme samt reducere madspild. Internationale samarbejder gennem f.eks. EU-programmer som BBI er relevant og en del af strategien for området for os.

Nikolaj Rosing (CEO, LEAF Packaging ApS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:12

LEAF Packaging’s core business er bæredygtig, biologisk nedbrydelig og miljørigtig emballage. I fortsat positionering som konkurrencedygtig og leverandør af cutting edge teknologi emballage er Teknologisk Institut essentiel som sparrings- og udviklingspartner.
Teknologisk Institut leverer up-to-date viden og kvalificeret hjælp, hvilket er afgørende for vores udviklings proces inden for food og non-food emballage.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:25

Kære Nicolaj
Tak for din kommentar og de pæne ord. Med den rette viden og det rette koncept er mulighederne enorme for leverandører af emballage og emballageteknologi særligt, hvis der findes løsninger baseret på fiberbaserede materialer. Det vil ligge os meget på sinde at støtte bedst muligt op om sådan en udvikling, så virksomheder som din kan få maksimalt udbytte til gavn for jer og miljøet.

Bo Madsen (CEO, ReMoni)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:31

Det lyder som et rigtig spændende og relevant område. Det er enormt vigtigt at vi får løst klimakrisen – til gavn for os alle.
ReMoni har fornøjelsen af at være en af teknologileverandørerne til området. Vi udvikler en patenteret løsning med clamp-on IoT sensorer og kunstig intelligens i skyen.
I vores udvikling har vi haft stor gavn og glæde af samarbejdet med danske institutter, universiteter og offentlige og private aktører. Vi ser derfor meget positivt på det konkrete fokus på samarbejde i branchen og på at vi får skabt gode demonstrationsprojekter som kan være med til at synliggøre det store grønne potentiale i har indenfor energi og ressource-effektivisering.
Lad os få vist hvor mange ressourcer vi kan spare, ikke blot i Danmark, men også i vores omverden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:19

Kære Bo
Tak for dit input. Vi er helt enige i, at det er væsentligt at få løst klimakrisen, og at teknologi spiller en afgørende rolle. Det glæder os, at din virksomhed allerede har stor gavn af samarbejde med os og andre aktører. Vi forventer, at dette initiativ også vil skabe muligheder for jer og andre teknologiudviklere i fremtiden. IoT gennemsyrer mange af Teknologisk Instituts aktiviteter på tværs af mange industrisektorer, og særligt prisbillige sensorer og agil algoritmeudvikling er en forudsætning for mange ting og vigtigt, når den reelle miljøgevinst skal høstes.

Christian Majgaard (Direktør, DICAS v Anne-Mette Bendix)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:46

Bæredygtighed er blevet endnu mere vigtigt efter covid-19. Flere og flere forbrugere hælder til en nedskalering af 'industriel' animalsk produktion. Der er stort fokus på kød, men mælkebaserede produkter burde være et ligeså stort fokusområde. Vi er i fuld gang med udvikling af plantebaserede alternativer til ost, og Teknologisk Institut er en uvurderlig partner i den proces. Det er nærmest umuligt for en start-up at løfte en sådan udfordring uden adgang til de faciliteter og den viden, som vi får fra TI.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:26

Kære Christian
Tak for dine kommentarer og rosende ord om vores igangværende samarbejde. Med denne satsning vil vi netop igangsætte yderligere udvikling af viden og faciliteter til plantebaserede produktet, herunder også mælkealternativer og andre plantebaserede fødevarekategorier.

Erik Torngaard Hansen (Senior Dir. R&D, DAT-Schaub)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:01

Bæredygtighed er et flot og meget vigtigt mål, og der er lang vej igen. men vi bliver jo ikke færdige, hvis vi ikke får begyndt !
Mange fine ord er skrevet i kommentarerne så ingen grund til at gentage disse.
Husk at uden udvikling har vi startet afvikling. Det er en frygtelig tanke med afvikling. Med al den viden vi har og vil få, er vi forpligtet til at videreføre og udvikle alle de spændende jobs , vi har i sektoren, og som også betyder meget for vores eksport. Husk et par meget vigtige ting : Det skal smage godt og ikke nødvendigvis "ligne" noget vi kender,
Tænk globalt (eksport) ikke kun lokalt - vi er alene 5 mio. indbyggere i Danmark, og dermed et meget lille marked
Sundheden herunder aminosyre sammensætning og fordøjelighed skal være i top. Husk vi er hvad vi fordøjer ikke hvad vi spiser.
Teknologisk Institut besidder viden og kvalificerede ressourcer, hvilket er absolut afgørende for udviklingen omkring bæredygtige produkter og processer indenfor food

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:26

Kære Erik
Tak for din kommentar og støtte. Det er vigtige forhold, du berører og særligt din bemærkning om, at det skal smage godt rammer plet. Uden efterspørgsel fra forbrugerne både i Danmark og i udlandet, vil det blive meget vanskeligt at introducere nye typer af fødevarer. At det ikke behøver at ligne noget vi kender, er også en interessant kommentar, for vi spiser jo også i høj grad med øjnene. Derfor er det æstetiske udtryk af et måltid meget vigtigt, men som du skriver, så behøver det ikke ligne noget, vi kender. Proteinkvalitet og også indhold af mikronæringsstoffer er helt grundlæggende i forhold til nye råvarers egnethed som fødevarer. Det vil vi have stor fokus på.

Lene Iversen (Project Innovation Manager, Peter Larsen)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:04

Bæredygtighed og ikke mindst cirkularitet er fremtiden indefor fødevarer. I dag kommer 8 % af verdens CO2 udledning fra fødvaretab og -spild. 8 %! Kaffe er en af de mest handlede råvarer i verden. Set med et par briller, så er der ikke meget spild forbundet med Kaffe og produktionen heraf, set med et andet sæt briller, så er der et kæmpe ressourcespild. Når vi nyder en kop kaffe, så anvender vi mindre end 1 % af kaffens reelle næringsværdi og under 5 % af planten. Dvs. der er et kæmpe potentiale for at være med til at skabe nye løsninger, hvor man anvender nogle af de sidestrømme, som kaffen skaber i dag. Kan vi f.eks. begynde at anvende kaffesække til at lave måtter, kaffeskaller/kaffeavner, der er det største sideprodukt under kafferistningen, til udvikling af grønnere emballager og kan vi begynde at indsamle og stabilisere kaffegrums og derefter udvinde nye ingredienser, som kan indgå i nye produkter og løsninger og derved være med til at konverter noget der bliver opfattet som affald til nye gavnlige muligheder og samtidig være med til at reducer den samlede CO2 udledning så er vi nået langt. Skal dette lykkes, så er der i endnu større grad behov for at samarbejde på tværs af brancher og videncentre - det kræver fokuseret indsats - derfor en meget stor opbakning fra til indsatsområdet!

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:26

Kære Lene
Tak for dine kommentarer, input og opbakning. Cirkulariteten af fødevarekæderne er netop et af emnerne i den beskrevne indsats, og dit eksempel fra kaffeverdenen beskriver jo rigtig godt hvor mange muligheder der at hente i sidestrømme og restprodukter, ikke kun i kaffe-værdikæden, men også i mange andre. Vi vil bestræbe os på, på tværs af brancher, indsatser og videncentre, at udvikle generisk viden, som kan overføres til forskellige værdikæder og have en størst muligt impact på ressourceudnyttelsen i fødevareerhvervet.

Erik Bisgaard Madsen (prodekan, Københavns Universitet)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:31

Københavns Universitet er blandt verdens stærkeste indenfor fødevareforskning og –uddannelse. Der arbejdes i både forskning og udannelse med bæredygtighed i alle led af fødevareproduktion fra mark til forbrugere og videre til affald. Og inkludere sundhed for både mennesker, dyr, afgrøder og natur. Området omkring bæredygtige fødevarer er et område hvor KU allerede samarbejde med industrien om ny teknologier og services, men vi ser gerne dette udbygget.
Københavns Universitet og Teknologisk institut har allerede et nært samarbejde indenfor fødevareområder og vi anser at de aktiviteter som er foreslået i dette initiativ kan bruges til at bygge videre på dette samarbejde.
Både KU og TI har fokus på at skabe innovation og entreprenørskab, samt reelt impact
Der er derfor grundlag for et nært samarbejde omkring kerneopgaverne (forskning, vidensspredning og udvikling) indenfor bæredygtige fødevarer.
Vi notere os og bifalder de fire aktivitetsområder (Nye råvarer, fremstillingsteknologi, Grønne produkter og Logistisk & emballering). Vi opfordre til at der i endnu højere grad lægges vægt på bl.a. kædebetragtninger og cirkulær økonomi. Men også at der også inddrages ny viden og forskning omkring sammenhænge mellem de fire aktivitetsområder i forhold til sundhed, helbred og velvære. Det sidste er allerede nævnt under klimasmarte fødevarer, men anses som værende vigtige på alle områder.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:54

Kære Erik
Tak for din støtte og kommentar. Danmark har et stærkt vidensfundament inden for fødevarer især båret af et bredt og tillidsfuldt samarbejde over årtier - et samarbejde, der går på tværs af produkter og processer. Et fokus på hele værdikæden er derfor et centralt omdrejningspunkt for dette indsatsområde, hvor det dog alligevel undervejs vil blive nødvendigt at målrette indsatsen for at opnå størst mulig effekt. Det er også en erkendelse, at vilkårene ændrer sig dramatisk i disse år, og at klimaforandringerne helt grundlæggende udfordrer fødevareforsyningen på en måde, vi aldrig tidligere har set. Opgaven er gigantisk, og vi kan næsten kun gøre for lidt i forhold til de meget ambitiøse målsætninger om CO2e-reduktion. Man kunne fristes til at fortsætte "sundhed, helbred og velvære" med livskvalitet. For maden skal naturligvis være sund og mindst mulig CO2e-udledende, men den skal også smage godt. Hvis ikke, er vejen til markedet lang og forhindringsfyldt. Vi ser meget gerne et udbygget samarbejde med KU, og vi har alle forudsætninger for at angribe problemstillingerne på en betryggende måde til gavn for danske virksomheder og selvfølgelig til gavn for klimaet.

Anders Iversen (Innovation Manger, Danish Food Cluster)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:08

Danish Food Cluster hjælper vores medlemmer med adgang til kapital og viden. En af de største mangler er adgang til moderne Living Lab til en overkommelig pris. Vores medlemmer er innovative, men har hårdt brug for bedre og billigere adgang til både viden og særligt udviklings faciliteter. Living Labs (Industri 4.0 fødevareudviklings labs) findes over hele Europa og her kan de lokale virksomheder let og billigt få adgang til viden og rådgivning. Adgangen er også delvis til rådighed i Danmark, men der er begrænset konkurrence på området og svag differentiering. Danish Food Cluster støtter derfor udviklingen i retningen af bedre og mere pris bevidste udviklingsfaciliteter så danske SMV har lige konkurrence vilkår med deres internationale konkurrenter.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:26

Kære Anders
Tak for din kommentar. Vi støtter meget op om dit input omkring adgang til viden og rådgivning, og vi ønsker med dette indsatsområde netop at sikre udvikling af begge. Det er uhyre vigtigt for Danmark, at SMV’erne i vækstlaget kan få adgang til de rigtige faciliteter og viden. Og det har en helt rimelig forventning, at de har lige vilkår med deres internationale konkurrenter, som du skriver.

Niels Bøknæs (Erhvervsforsker, Royal Greenland Seafood A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:36

Royal Greenland er en vertikal integreret seafood virksomhed som globalt arbejder i hele processen fra hav til bord. Derfor indeholder jeres forslag til indsatsområde "Bæredygtige fødevarer" virkelig mange interessante aspekter for Royal Greenland og den øvrige fiskeindustri i Danmark. I de kommende år skal der arbejdes hårdt på at finde marine proteinkilder både til menneskeføde og til fiskeopdræt til en stadig stigende befolkning i verden. Hos Royal Greenland har vi derfor specielt fokus på at arbejde med udnyttelsen af de underudnyttede sidestrømme primært fra vores reje og fiskefabrikker både til lands og til havs. Mht. til energioptimale processer har det også stor interesse for Royal Greenland, og i disse år bygger vi 3 helt nye havgående fabrikstrawlere, der er langt mere energieffektive end de ældre fabrikstrawlere. Fødevaresikkerhed har ganske naturligt en meget central rolle i hele Royal Greenlands produktsortiment, og her er det også vigtigt at vi fortsat arbejder sammen på at bibeholde Danmarks meget høje internationale position på netop dette område. Logistik og emballage er også meget vigtige centrale punkter i indsatsen, hvor arbejdet med bæredygtige emballager og minimering af madspild også har stor vigtighed for fremstillingen af bæredygtige fødevarer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:18

Kære Nils,
Tak for dine input. Det er godt at høre at vores forslag er relevant for jer. Det er netop meget vigtigt, at vi også i de marine værdikæder får arbejdet med at udnytte så meget protein som muligt til anvendelse i foder eller fødevarer. Det er derfor et centralt element i de foreslåede aktiviteter at gøre fødevareværdikæderne mere cirkulære og bæredygtige. Og det skal jo netop, som du skriver, gøres uden at gå på kompromis med Danmarks meget høje standarder for fødevaresikkerhed. Jeres projekt med tre nye havgående fabrikstrawlere lyder meget spændende.

Marianne Geertje Duijm (Co-founder, Fruit-up IVS)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:20

Fruit-up er en lille virksomhed som arbejder på at udvinde nye ingredienser fra landbrugsaffald fra cashew industien i udviklingslande. For at finde nye ressourceeffektive løsninger er der for mindre virksomheder som os, er der brug for adgang til viden og faciliteter indenfor fødevarer; udvinding af nye ingredienser fra produkter der normalt går til spilde, analyser af disse, sparring etc. Som SMV kan det være svært at få tilgang til e.g. de nødvendige laboratorie undersøgelser til en overkommerlig pris.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:09

Kære Marianne
Tak for din kommentar. Det er godt at høre at innovative SMV’er som jer også er optaget af bæredygtighed og den cirkulære ressourceudnyttelse i fødevarebranchen. Vi mener også, at det er rigtig vigtigt og at der er et stort potentiale i udviklingslandene. Med tiltaget vil vi netop udvikle viden og faciliteter, som også SMV’er kan tilgå smidigt og effektivt.

Chris Hoffmann (Procurement Director, Packaging, Danish Crown)
Søndag d. 17/5-20 kl. 16:48

Godt initiativ. Danmarks førerposition på fødevareområdet skal fastholdes. Blandt andet ved fortsat innovation i bæredygtighed.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:27

Kære Chris
Tak for din opbakning. Helt enig i behovet for nytænkning inden for bæredygtighed, så vi fortsat kan ligge forrest i feltet.

Peder Andersen (Landmand, Lynggård)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:28

Det er dejligt at der bliver sat focus på fødevareerhvervet. Som primærproducent mangler jeg et værktøj til at beskrive mit klimaaftryk i bedriften på en sådan måde, at jeg har mulighed for at arbejde med en reduktion. Her tænker jeg først og fremmest på reduktion af CO2 og methan.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:36

Kære Peder
Tak for din kommentar og opbakning. Et helt centralt forhold i dette indsatsområde er, at fødevareproduktion altid skal ses i hele værdikæden fra jord til bord. Udledning af drivhusgasser kommer i fødevaresammenhæng især fra primærproduktionen, og det er derfor helt essentielt, at en kllimaindsats, der lægges i primærproduktionen, reelt kan regnes ind i forbrugernes fødevarer. Der tages mange initiativer i disse år, men det er en forudsætning, at man kan dokumentere effekten entydigt. Det er ikke altid lige let og da slet ikke i forbindelse med husdyr i primærproduktionen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:36

Kære Peder
Tak for din kommentar og opbakning. Et helt centralt forhold i dette indsatsområde er, at fødevareproduktion altid skal ses i hele værdikæden fra jord til bord. Udledning af drivhusgasser kommer i fødevaresammenhæng især fra primærproduktionen, og det er derfor helt essentielt, at en kllimaindsats, der lægges i primærproduktionen, reelt kan regnes ind i forbrugernes fødevarer. Der tages mange initiativer i disse år, men det er en forudsætning, at man kan dokumentere effekten entydigt. Det er ikke altid lige let og da slet ikke i forbindelse med husdyr i primærproduktionen.

Per Kjøller (Innovation Exellence Manager, System Cleaners A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:22

Vi ser hos System Cleaners en stigende efterspørgsel på automatiseret rengøring i fødevareindustrien. Målene er at opnå et højere og mere ensartet niveau af fødevaresikkerhed under optimal udnyttelse af de anvendte ressourcer. Som afledede effekter kan nævnes reduceret madspild - som følge af fødevarernes forlængede 'shelf-life' - og lavere klimabelastning som følge af lavere forbrug af vand, el og rengøringsmidler.
Vores nyeste tiltag er at tilbyde systematisk registrering af ressourceforbruget ved teknisk rengøring i fødevareindustrien med henblik på - ved hjælp af data - at kunne optimere fødevaresikkerheden og begrænse klimabelastningen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:11

Hej Per
Det lyder som en spændende ide at kunne registrere ressourceforbruget under rengøring. Normalt er det et område, der er svært at holde styr på, fordi der også er meget individuel håndtering involveret. Jeg tror man på vegne af fødevareindustrien kan sige, at en vigtig årsag til, at vi har adgang til så mange eksportmarkeder skyldes, at vi har et meget højt niveau af fødevaresikkerhed. I vores iver efter at spare ressourcer må vi for alt i verden undgå at kompromittere det meget høje niveau, vi har. Derfor skal vi sikre, at vi har viden om det, vi har tænkt os at gøre og - som din kommentar flot viser - at det er datadrevet. Læg dertil, at vi med moderne sekventeringsteknologi i langt højere grad kan vurdere, hvordan der skal gøres rent og også ad den vej kan reducere forbrug af vand, strøm og kemikalier. Tak for din kommentar og opbakning.

Mads Thygesen (Marketing Direktør, HKScan)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:06

Landbrugets målsætning om at reducere klimaaftrykket med 70% inden 2030 nødvendiggøre at hele industrien, politikkerne og ikke mindst forbrugerne har et mere oplyst og faktabaseret grundlag for at bedømme økologiens og andre relativt mere resource forbrugende produktionsformers rolle i dette regnskab. I dag sker bedømmelsen og forbrugernes valg primært ud fra et emotionelt synspunkt, påvirket af meget synlige organisationer, der er skabt for at fremme økologien. Men når arbejdstitlen er Bæredygtige fødevare er det mere interessant at se på hvor meget ressourcekrævende produktionsformer belaster klimaet i forhold til en mere effektiv konventionel produktion. Økologisk landbrug har sin berettigelse men skal ovenstående mål indfries skal der rykkes på de 80-90 % af landbruget og ikke tvinge landbruget over i produktionsformer der ikke er betalingsvillighed til hos forbrugerne og som kun besværlig forudsætningerne for at nå det samlede klimareduktions mål. Så hvordan konventionelt landbrug forbedres er lang vigtigere end at prøve at optimere på nicher og få data lagt frem der belyser det mindre CO2 aftryk en effektiv produktionsform relativt set har. Det er et vigtig skridt på vejen til Bæredygtige Fødevare. Så lad os få belyst forholdet mellem konventionel og økologisk landbrug i forhold til klimapåvirkning og få nuanceret det billed mange forbrugere desværre har om at effektivt konventionelt dansk landbrug er problemet og ikke løsningen på at skabe Bæredygtige fødevare. Debatten savner data og at dansk landbrug, og vi i forædlingsledet, har forsøgt at minimere ressourceforbruget og dermed klimapåvirkningen med effektivitet konventionelt produktion savner en stemme.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:58

Kære Mads
Tak for din opbakning og støtte til indsatsområdet. Du åbner for en vanskelig diskussion, hvor mange forhold gør sig gældende., men fælles er, at indsatsen skal gøres på et oplyst grundlag, hvor vi dokumenterer den reelle kllimaeffekt af initiativerne. Vi tror på, at man skal søge det bedste i de forskellige produktionsformer, så det på lang sigt ikke er enten eller, men både og. De økologiske produktionsformer har mange relevante og interessante konsekvenser for vores miljø, men kommer måske til kort i forhold til udledningen af klimagasser, hvor de konventionelle produktionsformer præsterer bedre. Vi skal tage det bedste fra begge verdener, så vi giver producenterne bedste muligheder for at bidrage positivt til den grønne omstilling.

Karina Kjeldgaard-Nielsen (Fødevare- og Miljøkonsulent, De Samvirkende Købmænd)
Fredag d. 22/5-20 kl. 08:17

Danmark er, som førende inden for fødevarer, også nødt til at gå forrest og dermed sikre virksomheders vigtige styrkeposition, når det kommer til "the new normal" bæredygtige fødevarer. Convenience og grønne plantebaserede produkter er på vej frem - bæredygtigheden, hele vejen fra jord til bord, SKAL tænkes ind og dkumenteres.
Dette forslag lyder meget interessant og relevant i hele værdikæden. Dagligvarehandlen står klar til at aftage bæredygtige fødevarer i sidste led af kæden.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:02

Kære Karina
Tak for din kommentar. Det er godt at høre, at I finder værdikædebetragtningerne relevante, og at dagligvarehandlen står klar til at aftage og afsætte de nye bæredygtige produkter. Det er jo en grundlæggende forudsætning, at der også er afsætningskanaler klar, der i en hurtig omstilling kan levere til de danske forbrugere.

Lisbeth Knarreborg (Senior Manager, Application Development, Innovation, CPKelco)
Fredag d. 22/5-20 kl. 15:21

Et godt samarbejde på tværs af universiteterne, industrien og institutioner som DTI er så vigtigt for at Danmark kan komme i mål med at være CO2 neutral i 2050. For en virksomhed som CPKelco er det guld værd at vi kan række ud til jer og få tekniske støtte til udvikling af nye produkter og skabelse af dokumentationsmateriale i en verden af mere og mere komplekse lovgivningskrav. Udnyttelse af produktions sidestrømme, reduktion af madspild og fremstilling af plantebaserede produkter er fremtiden for os alle og jeres kompetencer indenfor disse felter kan styrke vores innovationstiltag.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:04

Kære Lisbeth
Tak for dine kommentarer og opbakning. Det er positivt, at I ser et stort potentiale i et stærkt innovationssamarbejde på tværs af vidensinstitutioner, som dette tiltag selvfølgelig også vil være med til at sikre. Og godt at høre at vores forslag er i tråd med jeres egne innovationstiltag.

Vibeke Orlien (Lektor, Københavns universitet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:23

Et meget vigtigt og afgørende indsatsområde, godt at TI tager fat i det i så seriøs grad. Københavns universitet og TI har allerede et godt og målrettet forskningssamarbejde ifm både grundforsknings- og anvendelsesorienterede projekter herunder også mange studenterprojekter, som vi begge nyder godt af. I forbindelse med Udvikling af bæredygtige plantebaserede fødevarer, kan det være interessant at inddrage andre planteressourcer end de normal kendte, dvs normale spiselige afgrøder. Der er interessante proteiner i andre typer plantematerialer, eks. alger og bladplanter, som har ernæringsværdi på niveau med animalske proteiner. Udvikling af helt nye typer plantebaserede produkter som ikke er ’kødanaloger’. Hertil er særlig interessant med kombi-fødevarer dvs blandinger af plante- og kødmaterialer. Sådanne typer produkter er allerede kendt, men en ekstra vinkel ifm klimasmarte fødevarer er netop et virkeligt bæredygtigt koncept, hvor både produktion er bægerdygtig forsvarlig og at vi faktisk optager de vigtige nærringsstoffer som eks proteinerne (ufordøjelige proteiner kan være direkte helbedsskadende). I forbindelse med fremstillings- og procesteknologier, kan større samarbejder være interessant ifm oprettelse af såkaldte Toll manufacturing som det ses med højtryksprocessering, som nu er dukket op i Sverige og Norge.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:12

Kære Vibeke
Tak for din kommentar og støtte. Du peger på vigtige forhold som fordøjelighed af alternative proteinkilder og giftige indholdsstoffer og muligheden for at identificere helt nye plantebaserede råvarer, der kan indgå i værdikæden. I dag er det skræmmende få afgrøder, vi rent faktisk dyrker og spiser, og derfor vil der også være et interessant potentiale både for det etablerede landbrug og opstartsvirksomheder, som enten kan dyrke nye råvarer eller levere ny procesteknologi. Det vigtige er bare, at der er forbrugere, der reelt ønsker at købe og spise de nye produkter, og at vi kan demonstrere, hvordan nye råvarer kan udnyttes i hele værdikæden. Du peger også på det meget vigtige samarbejde om studerende, som vi fra vores side ufortrødent ønsker at bakke op om.

Per Laursen (Produktionsdirektør Danish Crown PORK, Danish Crown)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:27

Med den placering Danmark har i den fødevareindustrielle sektor er det helt bydende at vi har et center som DMRI er. I Danmark er helt afhængige af at have verden som marked for vores produkter. Det kræver et fortsat skarpt fokus på udvikling og forskning indenfor fødevaresektoren.
DMRI kan samle industrien og sikre en tæt dialog med universiteter og andre højere læreanstalter som er af afgørende betydning for branchen. DMRI er dermed bindeleddet imellem branchens behov, den udvikling og forskning der skal til uanset om det er hos DMRI selv eller hos samarbejdspartnerne.
Reduktion af klimaaftrykket og bæredygtighedsagendaen som er forholdsvis nye, men ikke desto mindre vigtige temaer for fremtiden, vil blive væsentlig vanskeligere at løse for os, hvis vi ikke havde dette branchesamarbejde.
Derfor må og skal vi sikre at de fortsatte nødvendige og helt rimelige krav til branchen kan løses og det kræver et stærkt og kompetent DMRI som en betydelig samarbejdspartner for den fødevareindustrielle sektor.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:16

Kære Per
Tak for din kommentar og solide opbakning. Det er vigtigt at erkende, at klimadagsordenen inden for fødevaresektoren er så voldsom, at vi alle er nødt til at stå sammen for at løse den i tide. Det kræver ny viden, det vil kræve demonstration af nye produkter og processer, og det vil også kræve store private investeringer.

Carina Dalager (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:56

International standardisering (ISO) af systemer og processer er en effektiv måde at skalere indsatser op i internationalt perspektiv og dermed gøre en reel forskel for verden.
Teknologisk institut (TI) deltager i standardisering indenfor mange områder men i denne kontekst vil jeg fremhæve fødevaresikkerhed som et af de steder hvor TI sammen med stærke interessenter i branchen i mange år har gået forrest for at udvikle ISO 22000 serien som er ledelsessystemer indenfor fødevaresikkerhed.
I Danmark drager vi fordel af at have lederskabet for den internationale ISO komite som løbende udvikler serien. Det betyder at Danmark ved Dansk Standard sætter dagsordenen for den retning der udvikles efter samt at danske værdier og fokusområder får plads til at udvikle sig internationalt.
Desuden medvirker det til:
• At brande og profilere danske fødevarevirksomheder internationalt;
• At understøtte virksomhedernes muligheder og rammebetingelser for at kunne prioritere ressourcer til innovation og udvikling – herunder grøn teknologi;
• At styrke den danske førerposition inden for fødevaresikkerhed;
• At understøtte en øget eksport og flere arbejdspladser i fødevareindustrien
TI er en vigtig samarbejdspartner for Dansk Standard idet et indgående kendskab til virksomhedernes behov og rammer dermed kan arbejdes ind i international kontekst og spille en vigtig rolle for Danmark som førende indenfor fødevaresikkerhed og kvalitet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:07

Kære Carina,
Tak for din kommentar og dine rosende ord om vores samarbejde. Fødevaresikkerhed er højt prioriteret hos os, og har også et stort fokus i denne indsats. Når der udvikles nye, bæredygtige fødevarer og ingredienser, skal fødevaresikkerheden være på topniveau. Det ligger os meget på sinde. Lad os fortsætte det gode samarbejde og sikre dansk eksport og arbejdspladser i fødevareindustrien som du skriver.

Hanne Bengaard (Chefkonsulent, DI Fødevarer)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:31

Dansk fødevareindustri har et stærkt udgangspunkt, når det handler om at producere bæredygtigt. Sektoren er allerede meget langt, når det gælder ressourceeffektiv produktion og udnyttelse af sidestrømme fra produktion. Ressourceeffektivitet, genanvendelse og minimering af spild og affaldsstrømme står allerede højt på erhvervets dagsorden.

Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren har påpeget, at der er potentiale for at komme endnu længere med arbejdet for den grønne omstilling, og at der kan leveres yderligere klimaeffekt gennem målrettede tiltag rettet mod fødevareforarbejdningsindustrien. Nye teknologier, koncepter, produkter og services skal udvikles og best practices implementeres. For at nå i mål med en endnu mere ressource- og klimaeffektiv forarbejdningsindustri er det vigtigt, at industrien, GTS og andre relevante videnpartnere og myndigheder finder nye løsninger i tæt samarbejde. Indsatser som denne kan naturligt hjælpe med til, at klima- og ressourceeffektiv fødevareforarbejdning i Danmark videreudvikles og viser vejen globalt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:13

Kære Hanne
Tak for din kommentar og din støtte. Det er betryggende, at vi som land har et godt udgangspunkt. Men vi er også meget opmærksomme på, at vi ikke må hvile på laurbærrene, og at overliggeren hele tiden bliver løftet. Et bredt, stærkt og tillidsfuldt samarbejde er vejen frem.

Michael Larsen (Senior Director, Quality, Danish Crown Foods A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:48

Det er en helt naturlig udvikling af den type fødevarer som vi producerer, at vi nu snakker om bæredygtighed og ikke bare fødevaresikkerhed og kvalitet. De to sidste er nu en selvfølgelighed, men har i mange år været dem som åbnede alle døre for DK fødevarer. Hvis vi skal bevare vores unikke position på verdensmarkedet og sikre et godt hjemmemarked skal vi have udvidet de prædikater som sættes på DK fødevarer.
Vi kan ikke arbejde med bæredygtighed isoleret i vores egne lille sandkasse som virksomhed, så derfor er det essentielt at vi har DMRI som arbejder på tværs af alle aktører og sikre at vi får afdækket og integreret alle interessenterne i dette område.
Jeg tror ikke nødvendigvis på at vi får én løsning som løser alle udfordringerne, men det er et spørgsmål om at få afdækket og vurderet alle mulighederne og så kan hver enkelt virksomhed arbejde med de parametre som er relevante for lige netop dem. På denne måde vil man kunne dække behovet for både de store og SMV'erne.
Jeg glæder mig meget til at være en del af dette arbejde.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:21

Kære Michael
Tak for din opbakning og kommentar. Du har ret i, at vi til tider tager vores meget høje niveau af fødevaresikkerhed som en selvfølge. Men der ligger mange års hårdt arbejde bag både fra virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner. Sammenligningen til bæredygtighed er velvalgt. Vi er godt på vej, men der ligger stadig en stor indsats foran os, og det er meget sandsynligt, at bæredygtighed bliver "the new normal" på eksportmarkederne og et parameter, der sikrer os adgang til attraktive markeder, og på den måde vil booste en nødvendig grøn omstilling i Danmark. VI glæder os til det fortsatte samarbejde.

Jeanette Hvam (CEO, AmiNIC ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:18

Det er af yderste vigtighed også at bringe fødevarebranchen ind i Industri 4.0 for at vi kan skabe den bæredygtige fødevareforsyning vi så brændende ønsker og som er strengt nødvendigt. Vi har haft meget glæde af samarbejdet med Danish Meat Research Institute i forbindelse med udvikling af en fødevaresensor og håber at det kan fortsætte. Fødevareteknologi og digitalisering af fødevarebranchen er et meget vigtigt ben i kampen for en mere bæredygtig fødevareproduktion og et vigtigt indsatsområde.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:23

Kære Jeanette
Det er dejligt at høre, at I har haft god nytte af samarbejdet med os. Teknologi og særligt digitalisering kommer til at blive centralt i rejsen mod en bæredygtig fødevareproduktion. Tak for din kommentar og opbakning.

Mette Færch (Senior Director, Marketing & Innovation, Danish Crown Foods)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:44

Bæredygtige fødevarer og cirkulær økonomi er afgørende for en mere bæredygtig verden. Danmark er på mange måde et foregangsland - og dette skal vi fortsat arbejde på at sikre. Vi skal videre med den grønne omstilling! Initiativer som dette kan hjælpe med til, at klima- og ressourceeffektiv fødevareproduktion i Danmark videreudvikles og at vi viser vejen globalt. Med initiativer som dette kan vi sikre Danmarks og danske virksomheders førerposition globalt, øge vores eksport og sikre vigtige arbejdspladser i Danmark.
Det gælder både for en etablerede fødevareindustri, nye fødevareinitiativer og bedre udnyttelse af sidestrømme. Det er helt centralt at denne udvikling sker som et samarbejde på tværs mellem GTS'er, universiteter og virksomheder, små som store.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:28

Kære Mette
Tak for din kommentar og opbakning til et stærkt samarbejde på tværs af virksomheder og vidensinstitutioner.

Dan Kolding (Senior Vice President, Danish Crown Foods)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:28

Bæredygtige fødevarer - er der noget der overhovedet kan komme højere på dagsordenen i denne verden lige nu..? Med vores forskningsindsats skal vi arbejde i retning mod at skabe en mere bæredygtig verden, der samtidigt giver konkurrencemæssige løft som dansk landbrug og især kødproduktionen, har brug for. Danmark er på mange måde et foregangsland - og dette skal vi fortsat arbejde på at sikre, også indenfor dette felt. Vigtigt-vigtigt-vigtigt......

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:31

Kære Dan
Tak for din kommentar og støtte til vores indsatsområde. Man kunne fristes til at spørge, om der overhovedet er noget vigtigere end vores mad. Vi skal kunne leve af den på flere måder: Den skal være sund, velsmagende og tilstrækkelig og den skal kunne sælges i stor skala på eksportmarkedene. Og den skal være bæredygtig.

Dan Kolding (Senior Vice President, Danish Crown Foods)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:31

Med initiativer som dette mod et endnu mere bæredygtigt landbrug - herunder kødproduktionen - kan vi sikre Danmarks og danske virksomheders førerposition globalt, øge vores konkurrenceevne, øge vores eksport og sikre vigtige arbejdspladser i Danmark.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:32

Kære Dan
Tak for din kommentar og støtte, og godt at du nævner arbejdspladserne.

Kathrine Vejgaard Stage (Team Leader, Food, Food & Bio Cluster Denmark)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:43

Spændende forslag og vi bakker naturligvis op om transformationen til en klimaneutral fødevareproduktion. I Danish Food Innovation er klima foreksempel en tværgående indsats, og vi implementerer aktiviteter på flg. områder: Bæredygtig emballage, plantebaserede fødevarer og fødevarespild/madspild. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:09

Kære Katrhine,
Tak for dine input og opbakning til vores indsatsområde. Med så stort fællesskab i fokusområderne, er der god grobund for et fortsat stærkt samarbejde mellem os. Det ser vi også frem til.

Søren Borchersen (CRDO, VikingGenetics)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:57

Bæredygtig mælke - og kødproduktion er baseret på fortsat udvikling af sustainable avlsarbejde. Sensorbaserede registreringer som eksempelvis ved brug af 3D kameraer er vigtige i forhold til at øge den genetiske fremgang for kvægets udnyttelse af foderet, både i forhold til at forbedre produktionsøkonomien og mindske udledning af CO2. Den "klimavenlige", robutste og sunde ko er fremtiden i en bæredygtig mælke- og kødproduktion. Objektive registreringer af alle koens livsytringer skal sikre en balanceret avlsfremgang for egenskaber af betydning for koens production, sundhed og robusthed. Anvendelse af Big data fra flere og objective registreringer er en vigtig nøgle til fortsat bæredygtig production af sunde og mere klimavenlige fødevarer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:39

Kære Søren
I vores indsatsområde lægger vi netop op til at arbejde med teknologier, der retter sig mod precision livestock farming. Husdyrene skal have det godt, og sunde husdyr, der trives, giver også bedre produkter med højere udbytter og dermed lavere klimaaftryk. Heldigvis hænger det sammen og med avanceret sensorteknologi og AI-software bliver det muligt at skabe de optimale rammer for husdyrene og veldokumenterede, bæredygtige produkter. Tak for din kommentar og opbakning.

Lena Bjertrup (Senior Director, Food Safety, Danish Crown Pork)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:01

Bæredygtighed er en grundforudsætning for både virksomhedernes og klodens eksistens fremadrettet. Danmark har i mange år været et foregangsland indenfor fødevaresikkerhed, kvalitet, automatisering mv i kødproduktionen. I den udvikling har DMRIs rolle - med instituttets store indsigt i virksomhedernes praktiske hverdag og evne til at samarbejde været en meget væsentlige del. De erfaringer, arbejdsgange, kompetencer og metoder skal vi nu sammen bruge til at tage det næste store tigerspring - at skabe en bæredygtig kødproduktion, så vi også fremadrettet kan brødbøde jordens befolkning med ikke kun sikre og sunde fødevarer men også fødevarer, der sætter et minimalt aftryk på vores klode. DMRIs forslag er på den rejse et super vigtigt initiativ og jeg glæder mig meget til at komme med på rejsen.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:50

Kære Lena
At brødføde verdens befolkning er normalt ikke noget, vi tænker meget over. Men når man taler bæredygtighed, er man også nødt til at tale om de 17 verdensmål. Og verdensmål #2 er netop "Stop sult". Danmarks fødevarevirksomheder har en stor rolle at spille her, og som en af verdens førende fødevareeksportører er det en vigtig erkendelse, at mange mennesker i verden nyder godt af danske kvalitetsfødevarer. Det betyder også, at vi med en grøn omstilling i den danske fødevaresektor kan få en uforholdsmæssig stor virkning på hele verden med velsmagende bæredygtige fødevarer. Tak for din kommentar og opbakning til vores indsatsområde.

Ulla Westergaard (Projekt leder, Danish Crown)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:03

Et uhyre vigtigt initiativ. Der er så helt utrolig mange aspekter i fødevareproduktionen der kan og skal gøres mere bæredygtige. Lokale elementer bør have stor vægt hele vejen fra ide til løsning. På den måde kan vi opretholde vores foregangs status og udvikle på lokal økonomi. Jeg glæder mig til at følge projektet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:53

Kære Ulla
Tak for din kommentar og opbakning til vores indsatsområde. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

Stig Groven (Director, Technical Sales, KMC amba)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:17

Et rigtig godt tiltag.
En hurtigere og mere visionær omstilling af dansk fødevareproduktion er en nødvendighed, da ambitionerne og opfindsomheden hos fødevareindustrien andre steder i verden er mindst lige så store som hos os selv.
Den danske fødevareindustri har allerede et højt videns- og teknologiniveau, der sagtens kan kapitaliseres på, hvis branchen forstår og tør at tænke anderledes og udnytte den nuværende position. Det er en unik mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for fremtidens bæredygtige fødevaresektor. Dette faciliteres bl.a. ved skabe de bedste og mest kreative rammer for virksomhederne – som for eksempel med denne satsning.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:07

Kære Stig
Tak for din opbakning og dine input. Det er helt sikkert at der skal sættes yderligere høje og ambitiøse mål for at udvikle den danske fødevareindustri, gøre den endnu mere innovativ og skærpe den i konkurrencen med de internationale spillere. Vi ser det netop som vores rolle bl.a. med dette tiltag at skabe de bedste rammer for virksomhederne og facilitere deres fortsatte vækst og udvikling.

Michael Brandt Jensen (Director, Marketing and Innovation Europe, Danish Crown Foods)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:50

Det er væsentligt, at dansk fødevareproduktion fastholder en stærk førerposition i det globale marked, og dermed implicit en udvikling af bæredygtige fødevarer som en essentiel forudsætning for at fastholde denne position. Vi har kompetencerne og forudsætningerne for at drive en udvikling af bæredygtige fødevarer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:11

Kære Michael
Tak for din kommentar og opbakning. Helt enig i, at vi har kompetencerne og forudsætningerne. Nu skal vi også vise viljen til det lange seje træk til gavn for de danske fødevarevirksomheder og naturligvis klimaet.

Peter Mollerup (Formand, Dyrenes Venner og DOSO)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:14

Dyrevelfærd bør prioriteres højt, når strategien skal lægges for en bæredygtig udvikling af fødevareproduktionen. Men det bliver ikke let, for lige gyldigt hvordan man vender og drejer det, så vil forøget dyrevelfærd altid gøre produktionen dyrere og konkurrenceevnen mindre.
En reduktion af den animalske fødevareproduktion vil også give producenten mindre indtjening, men det er den rigtige vej at gå, fordi det i høj grad vil forbedre dyrevelfærden og samtidig skåne miljøet.
Man må ikke tro, at man med avanceret teknologisk udstyr kan fastholde den høje produktion og forbedre dyrevelfærden. For nogle år siden forsøgte Fødevareministeriet – gennem ”Projekt Månegris” - at vise vejen til en mere dyre- og miljøvenlig svineproduktion. Målene for dyrevelfærd blev sat højt i projektet, hvor en forudsætning var, at produktionen ikke måtte blive dyrere. Man kunne jo f.eks. udnytte de teknologiske muligheder bl.a. med computerstyring og -overvågning, og dermed spare penge på arbejdskraft. Måske glemte man, at dyrevelfærd også handler om kontakt mellem dyr og menneske – en kontakt, som ikke kan erstattes af en føler eller et overvågningskamera. Efter nogen tid måtte dyrevelfærden tages ud af projektet, da man indså, at man ikke kan forøge denne mærkbart, uden at det koster.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:17

Kære Peter
Tak for din kommentar og opbakning til indsatsområdet. Det er et grundvilkår for os at inddrage nyeste viden og tidligere erfaringer, og dem er der mange af inden for dyrevelfærd. Vi har på mange måder været et foregangsland i den sammenhæng, og derfor er vi også forpligtede til lægge yderligere lag på god velfærd hos de danske husdyr. Det skal være faktuelt og vidensbaseret, og skabe attraktive vækstmuligheder for eksisterende og nye danske virksomheder. Tak for at bringe dyrevelfærd ind i kommentarsporet - vi mener, at høj dyrevelfærd er en vigtig del af en bæredygtig fødevareproduktion.

Sanne Christensen
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:16

Meget interessant og uhyre vigtigt projekt. Bæredygtighed er blevet en forudsætning for vores industri og vi skal blive bedre og bedre til at tænke det ind i alle aspekter af processen. Dette projekt er vigtigt og favner flere afgørende forhold, blandt andet at fødevarerne fortsat skal være sikre, men også ernæringsrigtige og ikke mindst velsmagende. Jeg glæder mig meget til at følge projektet og se hvad I når frem til.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:08

Kære Sanne
Tak for din kommentar. Vi mener også, at det er vigtigt at tænke hele værdikæden samt alle aspekter af fødevarernes smag, funktionalitet, fødevaresikkerhed og ernæringsværdi ind, når næste generation af bæredygtige fødevarer skal udvikles.

Morten Andersen Linnet (Forskningspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:00

Tak for et godt helstøbt oplæg, som ikke mindst har den styrke at der tænkes i værdikæder og cirkularitet. Styrken ligger også i involvering af TIs spidskompetencer på tværs af organisationen. Indsatsen flugter godt med Erhvervets to forskningsstrategier for hhv primærproduktion og fødevareforarbejdning og ingredienser samt de specifikke udfordringer som siden er præciseret på klimaområdet. En samlet bæredygtighedstilgang til innovation på fødevareområdet er vigtig, så vi ikke ender med at skabe løsninger et sted i værdikæden som giver problemer i andre led. Under samarbejdspartnere vil vi løbende hjælpe hinanden med at huske på myndighedernes vigtige rolle og at tidlig involvering af myndighederne i innovations- og udviklingsprocesser fremmer mulighederne for at løsninger kan implementeres i industrien. Vi ser frem til samarbejdet om at løfte indsatsområdet, som er helt centralt for innovation og udvikling i den danske fødevareklynge.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:26

Kære Morten
Tak for din kommentar. Fødevareproduktion skal altid ses i en kædesammenhæng og med de store ambitioner om at forbedre klimaaftrykket, er det helt nødvendigt at arbejde med hele kæden. Cirkulær ressourceudnyttelse er en gammel disciplin i fødevaresektoren, som i sin natur er cirkulær - den enes sidestrøm er den andens råvare, og det er derfor helt naturligt at have dette fokus. At Danmark har haft stor succes på fødevareområdet kan også tilskrives et nært samarbejde med myndighederne, som agilt og uden at gå på kompromis har sikret danske virksomheder en stærk position både hjemme- og på eksportmarkederne. Vi ønsker, at myndighederne skal være inkluderet i indsatsen, så træfsikkerheden af resultaterne øges. Tak for din opbakning.

Nanna Viereck (Viceinstitutleder for Forskning og Innovation, Lektor, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:56

Det er et spændende og yderst relevant forslag, som vi på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet også bakker op om og føder ind til i forlængelse af vores allerede gode og tætte samarbejde med Teknologisk Institut. Som I skriver, består fremstilling af fødevarer af komplekse værdikæder. Fremtidens udfordringer på fødevareområdet kræver, at vi arbejder ud fra en koordinerende systemtankegang, hvor vi forholder os til, at systemer interagerer med hinanden og skal forstås gennem kædebetragtninger og tværfaglig forskning. Fokus er på nye proteinkilder og bæredygtige plantebaserede fødevarer, og bæredygtighed tænkes ind i processen fra dyrkning til forarbejdning, til næringsstofindhold, til forbrugeraccept og sundhed – som dette forslag netop omfavner. Vi vil fortsat rigtigt gerne samarbejde på dette vigtige område, da vore kompetencer supplerer hinanden rigtigt godt. Det er det, der skal til for at få den nye viden ud i erhvervslivet hurtigst muligt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:22

Kære Nanna
Det er ikke kun fremstilling af fødevarer, der skal ses i en kædebetragtning. Det skal viden og innovation også., og derfor er det meget vigtigt, at vi bygger videre på det gode samarbejde til gavn for danske virksomheder. At introducere nye og gerne proteinrige råvarer i værdikæden er væsentligt, men det er mindst lige så væsentligt at mindske klimaaftrykket fra den allerede eksisterende produktion. Det kræver en stor fælles indsats for på samme tid skal forbrugerne fortsat kunne regne med at kunne købe sunde og velsmagende fødevarer, så der opstår en reel efterspørgsel. Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet.

Svend Åge Worthmann (Application Technologist, GEA Food Solutions Denmark)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:56

Som producent og leverandør af maskiner og udstyr til fødevareindustrien, møder vi oftere og oftere ønsker om, eller krav til energy-effektivt produktionsudstyr. Herunder også måling og dokumentation af samme.
Vegetar, vegan og kødanaloger er et andet område hvor vi oplever en kraftig stigende forespørgsel og salg i de seneste år. Der har været talt om dette de sidste 20-25 år - men nu sker det faktisk. Det må derfor siges at indsatsområdet er yderst relevant.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:41

Kære Svend Åge. Tak for din kommentar og støtte. Der er helt særlige udfordringer i forhold til procesteknologien, for ud over,at eksisterende processer skal tilpasses nye produktmatricer, og at der måske skal udvikles helt nye procesteknologier, så er der også et massivt krav om, at de skal forbruge mindre energi. Det gør en opvarmningsteknologi som ohmsk opvarmning meget interessant, men også teksturgivende teknologier som ekstrudering. I dette indsatsområder er det i hvert fald vores ambition at demonstrere nye og forbedrede eksisterende procesteknologier for de danske virksomheder.

Alex Olsen (Head of Sustainability, Espersen)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:37

En af fordelene ved et sent input, men også en af ulemperne er, at det meste allerede er sagt. Alle har på den ene eller den anden måde fremhævet, at bæredygtighed er en forudsætning for virksomhedernes eksistens. Espersen er en international forarbejdningsvirksomhed af fisk med produktionsanlæg i flere lande i og udenfor Europa. Råvarerne (fiskene) bliver i mange tilfælde fanget og landet på den anden side af kloden. Selv om vores råvarer har et relativt lavt klimaaftryk, arbejder vi alligevel på at reducere vores klimaaftryk. Hvilket i de fleste tilfælde er ikke kun godt for kloden, men også for os som virksomhed. Et af vores fokusområder er arbejdet med at være bedre til at udnytte sidestrømmene. Vores råvarer indeholder værdifulde proteiner, vitaminer og mineraler som i dag kun i mindre grad bliver udnyttet til menneskeføde.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:47

Kære Alex
At få udnyttet sidestrømmene og helst til human konsum er et stort plus for bæredygtigheden, og det vil også være en økonomisk fordel for virksomheden. Det er et aspekt, som vi med dette indsatsområde gerne vil stille skarpt på. I mange tilfælde er det rigtige bæredygtige valg også den økonomisk mest attraktive vej at gå. Tag f.eks. hele problematikken omkring ressourceudnyttelse: At spare strøm, vand og undgå spild er ganske enkelt godt for klimaet og godt for bundlinjen.

Puk Maia Ingemann Holm (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:58

Dejligt at I også har fokus på bæredygtighed og ikke kun isolerer jer til klimabelastning af fødevarer. Jeg er blevet meget opmærksom på, at fødevarer i et bæredygtighedsperspektiv er en yderst kompleks størrelse. Noget af det der ofte overses er, at den næringsværdi forskellige fødevaregrupper repræsenterer ikke kan sammenlignes med baggrund i klimabelastning. Det er noget, som vi skal være opmærksomme på i branchen. Desuden forskellen mellem arter i klimabelastning og biodiversitet - også i forhold til produktionsmetoder. Jeg deltager meget gerne i eventuelle følgegrupper ved forskellige projekter.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:56

Kære Puk
Bæredygtighed er et rummeligt begreb, men det er uundgåeligt, at fødevaresektoren skal reducere den samlede udledning af klimagasser dramatisk. Der er mange forslag oppe, men i dette indsatsområde er vi meget optagede af at dokumentere de potentielle klimaeffekter, indsatserne vil have. Det betyder også, at man skal forholde sig aktivt til næringskvalitet (protein- og fedtkvalitet), mikronæringsstoffer og f.eks. energiindtag. At spise mindre, men bedre kunne jo være en god start. Tak for at du melder dig på banen og tak for din opbakning.

Mette Lübeck (Lektor, medstifter af BiomassProtein, Aalborg Universitet/ BiomassProtein Aps)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:09

Der er en stadig stigende trend til, at forbrugere i den vestlige verden efterspørger plante-baserede proteiner. De fleste EU-producerede proteinprodukter er dog baseret på importeret planteproteiner, der er ikke er dyrket bæredygtigt, eksempelvis soja importeret fra Sydamerika.
Derudover er fødevareindustrien er også stadig afhængig af dyrebaseret protein, hvor det er vanskeligt at erstatte med traditionelle planteproteiner som ikke har en tilsvarende funktionalitet (f.eks. kan ikke bruges til strukturering, emulgering osv.). Det er således vigtigt at udvikle, nye bæredygtige plante proteiner med høj funktionalitet. Det er derfor et yderst relevant forslag, som vi på Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet bakker op om. Derudover er jeg medstifter af start-op virksomheden BiomassProtein, der udvikler fødevareproteiner fra kløvergræs og lucerne. Samarbejde med Teknologisk Institut er vigtigt for sådanne små virksomheder til at fremme samarbejde med relevant efødevarevirksomheder og gennem TI’s teknologiske platform at udvikle nye fødevarer baseret på græsprotein eller andre alternative proteiner for at undersøge deres potentiale i fødevarematricer.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:03

Kære Mette
Tak for din opbakning og kommentar. Godt at du kan se potentiale i indsatsområdet og vores teknologiplatform for din virksomhed. Der bliver mange munde at mætte i verden, og derfor er det ikke kun et spørgsmål om at erstatte animalske proteiner, men at finde måder, hvorpå man kan sikre en lødig kost til hele verdens befolkning. Det vil med sikkerhed kræve nye funktionelle proteiner, som gerne må komme fra andre afgrøder end dem, vi sædvanligvis importerer som f. eks. soja- og ærteprotein.

Maja Slyngborg Duelund (Produktchef, Procudan A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:27

Procudan A/S oplever en stigende efterspørgsel på bæredygtighed hos vores kunder. Vores kunder er både danske og internationale, og for vores konkurrenceevne er det meget vigtigt, at vi kan efterkomme ønsket om fx udfasning af specifikke materialer. For en mindre virksomhed med begrænsede udviklingsressourcer er det en stor udfordring, og derfor er det helt afgørende at vi kan søge kvalificeret hjælp hos Teknologisk Institut, og at de har de rigtige kompetencer og den nyeste viden. Vi støtter varmt forslaget.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:40

Kære Maja
Tak for dine input. Bæredygtighed er helt sikkert et af de største temaer i samfundet, men i særdeleshed også i fødevarebranchen. Jeg er glad for at høre, at du ser os som en kompetent og vigtig samarbejdspartner, og ser frem til yderligere samarbejde.

Lisa Tammi (Founder, SoftBite)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:04

As a start-up, it's extremely challenging to get an idea off the ground without the necessary expert knowledge and state of the art lab facilities. We develop new concepts within specialized nutrition in collaboration with DTI and other partners - its of paramount importance that investment in food tech labs as well as specialized knowledge continues at DTI to enable the development of sustainable solutions that deliver real impact to society.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:45

Dear Lisa
Thank you for your comments and support. I’m happy to learn that you see us as a valued partner and we will for sure with this strategic area be able to further build relevant knowledge and infrastructure to the benefit of your company and alike.

Lene Niss (Audit Manager, Danish Crown)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:27

Godt initiativ. Fundamentet med høj fødevaresikkerhed og effektiv er solidt og derfor helt naturligt at tage et trin op og tilføje bæredygtighed og dermed yderligere at styrke Danmarks konkurrence evne indenfor fødevareområdet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:11

Kære Lene
Tak for din kommentar og opbakning. Lige så selvfølgeligt vi idag tager et højt niveau af fødevaresikkerhed, lige så selvfølgeligt vil det blive med bæredygtighed i fremtiden. Og på samme måde som fødevaresikkerhed har været en stor fordel for de danske fødevarevirksomheder, vil bæredygtighed også blive det.

Stig Knudsen (Director, Product and Analytical development, Fertin Pharma A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:31

Det er væsentligt med en stærk indsats på innovationsområdet indenfor fødevareområdet. Det er samfundsmæssige strømninger, som vi har et ansvar for at være med til drive. Som Farmaceutisk virksomhed ligger Fertin Pharma i slipstrømmen på at implementere de løsninger, som udvikles indenfor fødevaresegmentet, og det er væsentligt for os at løsningerne kan udvikles og testes i Danmark for at sikre effektiv implementering hos os.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:47

Kære Stig
Tak for din opbakning til vores forslag. Dejligt at høre at du kan se værdien af den innovation, vi ønsker at løfte med dette indsatsområde og at høre, at det også vil åbne nye muligheder i andre brancher som din. Det er jo netop formålet at udvikle generisk viden som kan anvendes så bredt som muligt til at skabe værdi i danske virksomheder.

Jo Ottow Svendsen (Head of CSR, Salling Group)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:28

Som dagligvarekoncern kommer en stor del af vores varer fra fødevarebranchen. Vi kan derfor bidrage til at løse klimaudfordringerne ved at tilbyde vores kunder klimavenlige alternativer. Derfor støtter vi Teknologisk Instituts arbejde indenfor bæredygtige fødevarer, da der er behov for nye teknologier og services, som kan bidrage til at løse udfordringerne.
Vi er overbevist om, at Teknologisk Instituts kan gøre en forskel i kraft af dets ekspertise inden for miljø og fødevareproduktion. Det er samtidig nødvendigt, at leverandørerne bliver inddraget i processerne, så det er muligt for dem at integrere de nye teknologier, metoder og processer – og på et investeringsniveau, som gør det muligt for dem at omstille deres nuværende produktion til mere bæredygtige setups.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:08

Kære Jo
Tak for dine input om at involvere leverandører og dagligvarekæder i indsatsområdet. Det, du skriver, rammer lige ind i, at man er nødt til at arbejde med hele værdikæden. Leverandørerne er nødt til at være involverede både for at bidrage til nødvendig nytænkning, men også for at drage nytte af de nye forretningsmuligheder, der uundgåeligt vil opstå i kølvandet på dette indsatsområder.

Thomas Fruergaard Astrup (Professor, DTU Miljø)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:31

Hermed støtte til indsatsområdet omkring bæredygtige fødevarer. Fødevareindustrien har en nøglerolle i relation til klimamålene, og fødevarer er på alle måder centrale fremadrettet. DTU Miljø har arbejdet meget med de miljø- og klimamæssige aspekter af madspild i hele værdikæden, bedre udnyttelse af madaffald og bioressourcer, færre emissioner i landbruget, m.m.m. Vi er helt enige i vigtigheden af indsatsområdet.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:53

Kære Thomas
Tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Ingen tvivl om, at DTU Miljø har vigtig viden, der er væsentlig for dette indsatsområde.

Grith Mortensen (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:19

Et spændende forslag, som jeg kun kan støtte op om. At producere bæredygtige fødevarer er helt essentielt for de danske fødevareproducenter i fremtiden - det er license to produce - for både producenterne og for den omfattende følgeindustri. Så ingen tvivl om, at der bør satses på dette område. Og ingen tvivl om, at erhvervet er klar til at tage fat også - så her er der mulighed for at udvikle nogle meget fine partnerskaber til gavn for både GTS, universiteterne, virksomhederne og samfundet som sådan.

I forhold til aktiviteterne, så er det vigtigt, at der tænkes i kæder, helt som angivet - det hjælper ikke at vi forbedrer et sted, hvis det hele så sættes til i næste led i værdikæden. Vi skal fokusere på den samlede gevinst.

I forhold til emballage, så så jeg gerne, at man snakkede emballeringssystemer - så man også kigger på muligheden for måske at bruge "ringere" materialer rent barrieremæssigt og til gengæld have en form for transportemballage, som holder produkterne gode under transport fx i forb. med eksport (det kunne være iltforhold eller fx lavere temp). Dette er blot et eksempel for at forklare, at det ikke kun handler om selve emballagematerialerne.
På samme måde skal man vel, når der tænkes optimering af teknologier også tænkes optimering af hele produktionsflowet - inklusiv hardware-delen. Men det fornemmer jeg er med i tankerne.
Tror også, det er vigtigt at madspild tænkes ind i hele kædebetragtningen.
Endelig er målet at udvikle sunde kostmønstre - der skal kigges holistisk på kosten og ikke alene på et enkelt produkts næringsindhold. For vi spiser normalt ikke kun oksekød eller mungbønner.
Vi skal have forbrugerne med på rejsen - og vi skal løbende kunne opsamle deres behov. Forbruger/kundedelen skal derfor være i fokus, bl.a. i forhold til betalingsvillighed eller hvad de egentlig vil gå på kompromis med (kunne være smag eller holdbarhed), for at sikre en større bæredygtighed.
Alt dette blot tanker, som blev sat i gang hos mig, da jeg læste det meget fine og målrettede forslag. Fuld opbakning herfra. Slet ikke i tvivl om, at I rammer skiven med forslaget.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:03

Kære Grith
Tak for de mange gode kommentarer. Der er meget at tage fat på, og hele produktionssystemet skal netop angribes i en kædebetragtning. Din pointe om emballage er meget vigtig, og kan måske i virkeligheden føres helt over i, at emballagesystemet er en del af konserveringsteknologien, så produkternes medfødte holdbarhed, temperatur og atmosfære sammenholdt med materialevalg samlet skal kunne give produkterne deres holdbarhed. Det åbner mulighed for at anvende emballeringsmaterialer, der umiddelbart ikke er optimale, men som er bæredygtige. Holdbarhed og madspild er forbundne størrelser, og produkter, der kan holde sig friske længe, vil også give et lavere spild. Din bemærkning om næringsværdi er meget rammende, og vi vil altid se på, hvad der ligger på tallerkenen mere end de enkelte komponenter. Ellers skabes et forkert billede af kosten, som jo også har stor betydning for livskvalitet. Tak for din opbakning.

Maj-Britt Blicher (Bæredygtige Fødevarer, Danish Crown Foods)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:22

Danmarks langsigtede mål er, at vi i 2050 skal være et klimaneutralt samfund. Dette kan vi selvfølgelig kun opnå ved også at sætte ambitiøse mål for vores fødevareproduktion og sikre vi fremover bliver i stand til at fremstille bæredygtige fødevare. Det er derfor vigtigt, at vi i Danmark arbejder fokuseret på at skabe viden og gode ideer til, hvordan vi bedst muligt kommer i mål med dette. Derfor er dette projekt yderst relevant - det bliver spændende at følge projekt.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:05

Kære Maj-Britt
Tak for din kommentar og opbakning. Ambitionerne fejler ikke noget, men vejen frem til målsætningerne skal bl.a. lægges med dette indsatsområde.

Lisbeth Truelstrup Hansen (Professor, DTU Fødevareinstituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:26

Tak for et spændende oplæg om den "nødvendige" rejse, som vores fødevareindustri skal på for at bevare eller rettere sagt rette op så kloden, dens natur og folk kommer i bedre form. Hos os har vi lige som jer set udfordringerne i øjnene og arbejder i flere samarbejdsprojekter ihærdigt på at forske i udviklingen i fremstillingen af fødevarer med bedre sikkerhed, udnyttelse af råvaren samt et mindre ressource forbrug i form af vand og energi. Samlet står vi stærkere. Desuden er i det tværlige krydsfelt at de bedste partnerskaber opstår mellem primær producenter, teknologileverandører, fødevareproducenter, producenter af ingredienser, rengøringsløsninger og leverandører af uddannelser og udviklings- og forskningsindsatser på alle niveauer. Vi håber at kunne se frem til et godt (fortsat) samarbejde om flere af indsatserne indenfor fødevaresikkerhed, tang, ingredienser, underudnyttede sidestrømme og vand/energieffektiv produktion.

Lars Hinrichsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:07

Kære Lisbeth
Tak for din kommentar og opbakning. Vi ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde.