Datadreven vækst i vandsektoren

Senest opdateret d. 11/4-2018
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Klima og miljø
Rasmus Eskerod Borgstrøm
Remote Sensing data koordinator

I disse år produceres enorme mængder data, som ved den rette bearbejdning og adgang er kilde til værdifuld viden om det danske vandmiljø til gavn for samfundet generelt og med forventelig vækst i den private sektor til følge.

Med denne aktivitet vil vi tilsikre, at barriererne for et øget brug af data inden for vand nedbrydes, således at fundamentet for yderligere downstream services lettere kan etableres og derved mindske danske virksomheders time-to-market og investeringsbehov markant. Gennem vidensspredning og kompetenceopbygning vil vi sikre et bredt kendskab til de tilgængelige datakilder og anvendeligheden af disse til specifikke erhvervsrettede formål. Gennem teknologiudvikling vil vi sikre, at de eksisterende datakilder tilvejebringes, kvalitetssikres, forædles og ikke mindst udstilles, så de lettere kan tilgås og integreres i udviklede serviceydelser.

Nøgleord

79 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niels Peter Revsbech (professor, Aarhus Universitet)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:59

Spildevandsrensning er ikke kun en proces som skal muliggøre udledning til en recipient med lavest mulig miljøpåvirkning. Det er blevet stadig mere klart, at rensningen også skal udnytte de ressourcer, som er i spildevandet på bedst tænkelig måde. Der har været mange fantasifulde forslag til udnyttelse, men der tegner sig et billede af, at selve det rensede spildevand, fosfatindholdet, samt kulstofindholdet er de primære genanvendbare ressourcer (kulstoffet primært til produktion af kulstofbaserede drivmidler til transportsektoren). Forslaget om at udnytte mulighederne for processtyring via modellering baseret på digitaliserede input fra mange kilder kan lede til mere energi-effektiv drift og minimere den totale udledning af klimagasser. Vi er fra Aarhus University Centre for Water Technology stærkt interesserede i at medvirke til dette arbejde, dels i form af udvikling af nye sensorer som kan bidrage til model-input, dels i form af nye teknikker til optimering af ressourceudnyttelse. En af hensigterne med forslaget er at gøre driften mindre afhænging af aktuelle sensor-data, idet man ønsker at kunne styre optimalt ud fra historiske data, men der vil efter min mening stadig være et betydeligt behov for on-line sensor input til den enorme mængde af både aktuelle og historiske data, som skal samkøres.

Mikkel Holmen Andersen (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 27/4-18 kl. 08:41

Kære Niels Peter Revsbech,
Tak for din kommentar til aktiviteten. Jeg er helt enig i behovet for online målinger og nye sensorer. I aktiviteten ’Datadreven vækst i vandsektoren’ udvikles værktøjer og data infrastruktur på tværs af faggrænserne i vandsektoren til håndtering og bearbejdning af de rå data fra forskellige platforme, herunder IoT sensordata. En effektiv håndtering og kvalitetssikring af den enorme mængde af både aktuelle og historiske data, der kommer fra sensor input, er nødvendig for at udvikle værdifulde services. Se i øvrigt mit svar på for en yderlig opfølgning (https://bedreinnovation.dk/digitale-renseanl%C3%A6g).
Mikkel

Jesper Høi Skovdal (Sekretariatschef, Geoforum)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 07:10

Geoforum bakker op om formålet med denne aktivitet og finder et stort potentiale i større tilgængelighed til data for virksomheder og myndigheder. Projektet sigter mod at minimere de barrierer, der findes til en effektiv udnyttelse og værdiskabelse af data, der allerede i dag indsamles via satellitter, droner (UAV), Internet of Things sensorer og crowdsourcing. Dette, mener Geoforum, er både relevant, aktuelt og vigtigt for udviklingen af det datadrevne samfund.

Fra Geoforums seneste undersøgelse blandt virksomhederne i Geodata-branchen (kan rekvireres) ved vi, at for 2/3 af virksomhederne har frikøbet af Grunddata i 2013 været en positiv gevinst og styrket deres forretning. Tilsvarende viser PwC' effektmåling af frikøbet af Grunddata (kan rekvireres), at værdien af data er vokset markant siden frikøbet, idet brugen af data er mangedoblet. Der hersker såliedes ikke tvivl om, at bedre tilgængelighed til allerede eksisterende data som udgangspunkt er af afgørende betydning for vækst og markedsudvikling i det datadrevne samfund.

Geoforum anbefaler på den baggrund at gå videre med nærværende projektforslag.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 7/5-18 kl. 21:09

Kære Jesper Høi Skovdahl
Mange tak for kommentaren og støtten til vores forslag. Det er godt at høre at du ser et stort potentiale for en stærkt voksende geodata-branche, som netop er en af de brancher som skaber vækst og arbejdspladser ud fra blandt andet let tilgængelighed til og stor viden om geodata.
Vi vil meget gerne drøfte med Geoforum, hvordan vi helt præcist kan sænke barriererne for jeres mange medlemmer, således at vi sikrer et bredest mulig optag af alle de berørte data. Vi vil derfor indbyde jer til et dialogmøde når vi længere frem i formuleringen og udmøntning af denne aktivitet.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Jesper Fris Dahl (Afdelingschef, Øested Wind Power)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 09:47

Det vil være til stor gavn for vores arbejde i Ørsted med bedre adgang til data fra satellitter og droner. Vi er naturligvis interesserede i målinger af fysiske parametre i og omkring havet i forbindelse med opførelse og vedligehold af vindmølleparker. Her mangler vi adgang til data samt viden og værktøjer til at behandle data. Derfor vil projektet datadreven vækst i vandsektoren være yderst velkomment.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 22:52

Kære Jesper Fris Dahl
Mange tak for kommentaren og støtten til forslaget. Det lyder rigtig godt at Ørsted Wind Power kan se gode perspektiver i en øget adgang til både data og viden herom. Det er netop hensigten med aktiviteten at sænke de eksisterende barrierer for adgang til data, således at flere aktører kan få gavn af data og anvende dem i den daglige forretning. Vil glæde os over at kunne samarbejde nærmere med Ørsted på dette felt, til gavn for både vækst i jeres forretning og samtidig en styrkelse af de vedvarende energikilder og dermed miljøet.
mvh
Rasmus

klavs bundgaard (Gruppeleder, Sweco)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 10:13

Sweco bakker op om formålet med denne aktivitet. Sweco finder ligesom Geoforum et stort potentiale i større tilgængelighed til data for virksomheder og myndigheder. Og da projektet sigter mod at minimere de barrierer, der findes til en effektiv udnyttelse og værdiskabelse af data, der allerede i dag indsamles via satellitter, droner (UAV), Internet of Things sensorer og crowdsourcing ligger dette fint i tråd med rådgivernes behov. Det er derfor både relevant, aktuelt og vigtigt for udviklingen af det datadrevne samfund.

Trenden blandt rådgiverne går i disse år meget imod digitalisering på alle planer hvorfor tiltag af denne art naturligvis anbefales. Det skal bemærkes at dette gælder både for land og vand baserede data. Man bør i forbindelse med udviklingen overveje hvordan man bedst tilpasser udviklingen den digitale udvikling som sideløbende kører i rådgiverbranchen. Set fra Sweco er der store potentialer for brug af disse data indenfor mange forskellige felter som f.eks. oversvømmelser og værdisætning i den forbindelse, habitatkortlægning i forbindelse med VVM og mange andre ting hvor store og dyre undersøgelser måske kunne undgås eller minimeres med nemmere data adgange og måske også med flere data sæt målrettet gængse typer undersøgelser. Men Sweco anbefaler til fulde aktiviteten.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 7/5-18 kl. 21:17

Kære Klavs Bundgaard
Mange tak for kommentaren og støtten til vores forslag. Vi er overbeviste om at vi via vores knowhow og udviklede værktøjer vil kunne tilfredsstille mange af de anvendelsesscenarier du lister ved at facilitere en lettere adgang til både rå og tolkede data. Ydermere er det godt at høre at du ser en kobling til nuværende udviklingstrends indenfor den private rådgiverbranche, som Sweco tilhører, og som vi er klar til at forsyne med yderligere input. Håber at kunne trække på jeres ekspertise og viden på området når vi skal konkretisere aktiviteten nærmere.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Klaus Harnvig Krane (CEO, Harnvig Arctic & Maritime)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 14:31

Harnvig Arctic & Maritime byder dette projekt særdeles velkommen. Optimeret data-processering og efterfølgende hurtig og nem brugeradgang er afgørende for effektiv værdiskabelse ved brugen af Remote Sensing data. Hidtil har tilgængeligheden af avancerede data været begrænset af høje priser og lang projekt-tid.
De mange nye satellitprogrammer, der leverer frie høj-kvalitet data, giver en hidtil uset mulighed for øge anvendelsen af disse i mange sektorer. Harnvig Arctic & Maritime har bl.a. fokus på kystnære havområder, både i Arktis og Danmark/Grønland, hvor der er stor brug for multichannel EM data og radar-data til bl.a. kortlægning af havbundsforandringer, kystlinjeændringer, isforhold mv. Hurtig data-adgang er afgørende for anvendeligheden, da specielt isforholdene skifter fra time til time, ligesom billig adgang til kortlægning af store kystområder muliggør en proces, der ellers ville tage mange år.
Helt central er den direkte involvering af brugerne og de mindre virksomheder, der er helt tæt på de enkelte behov. Dermed sikres en behovsdrevet proces med brugervenlighed og behovsopfyldelse i centrum - til forskel fra en teknologidrevet proces.

Vi ser meget frem til en virkeliggørelse af dette projekt.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 7/5-18 kl. 21:32

Kære Klaus
Mange tak for støtten og konstruktivt input til vores forslag. Som du nævner har de nye satellitdata (eks. via Copernicus programmet) et stort potentiale for at skabe vækstmuligheder for startups og mindre virksomheder. I vores optik er det væsentligt at forkorte time-to-market og mindske investeringsbehovet for at specialist og stærke domæne virksomheder (som eks. Harnvig Arctic & Maritime og mange flere SMV’er) kan få fuld gavn af de mange data og den værdi de kan medføre.
Vi er meget enige i at det er helt centralt at få involveret de reelle bruger af data og de afledte downstream services for at sikre at disse passer til brugernes behov og dermed skaber et service-pull. Ved at tage et customer-centric fokus undgås mange af de faldgruber der typisk ses ved ’tech-push’ initiativer. Vi vil derfor lægge op til at invitere så mange potentielle brugere som muligt med ind i udviklingsaktiviteterne, og håber at kunne involvere dig og dine kunder nærmere i dette arbejde.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Leif Toudal Pedersen (eolab.dk)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:14

Projektet Datadreven vækst i vandsektoren adresserer et åbenlyst behov for lettere adgang for danske brugere til de mange data der nu og i fremtiden indsamles af EU’s Copernicus satellitter.
De mange data (i kombination med data fra andre kilder som UAV og IoT) indeholder et stort potentiale, men læringskurven kan være stejl. Adgang til de rå data giver ikke nogen gevimst i sig selv, så initiativer som etablering af Videnscenter, Vidensspredning og etablering af Open Data Cubes vil være centrale elementer i en effektiv udnyttelse af data i Danmark. Adgang til data bør desuden som foreslået kombineres med adgang til analyseværktøjer såvel som adgang til value added produkter. Jeg håber i får success med ansøgningen og ser frem til at bidrage hvis det er relevant.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 7/5-18 kl. 21:42

Kære Leif
Mange tak for værdifulde kommentarer og støtte til vores forslag. Som du også indikerer mener vi at potentialet ved de mange nye data kilder først for alvor kan forløses, når både data omsættes til den rette (dvs. bruger-efterspurgte) information, og når viden om data og værktøjer gøres bredt tilgængeligt. Derfor har vi med forslaget også lagt vægt på aktivititer lige netop med dette i fokus, og håber meget at kunne gøre gavn af din mangeårige erfaring (bl.a. som dansk delegeret til ESA’s Programme Board indenfor Jordobservation), samt dit brede kendskab til potentielle brugere af de mange data.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Peder Bøcher (GIS Coordinator, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:40

I virkeligheden rækker dette innovationsforslag ud over vandsektoren idet behovet for at kunne bearbejde geodata øges inden for mange forskellige sektorer. Vandsektoren er dog et rigtig godt udgangspunkt idet der her er meget synlige behov, der er fordrer anvendelse af store og diverse data samt evnen til at processere disse.
Det er en meget stor udfordring for den enkelte stakeholder at skaffe sig opdateret overblik over tilgængelige geodata og at skaffe sig kapaciteten til at bearbejde data med henblik på at løse konkrete udfordringer indenfor vandsektoren.
DHI's forslag er derfor særdeles interessant og vil kunne blive meget værdifuldt for det danske marked i et fremtidigt scenario hvor Copernicus programmet er fuldt søsat.
Vi vil derfor gerne tilkendegive støtte til dette forslag og kan ligeledes tilbyde at bidrage i kraft af en sparring og evt. en integrering i vores uddannelse af kandidater, såfremt dette måtte ønskes og være relevant.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 22:45

Kære Peder Bøcher
Tak for kommentaren og støtten til vores forslag. Jeg er meget enig i at vores forslag om at sænke barriererne for et øget forbrug af bl.a. Copernicus data , rækker meget bredere ud end vandsektoren. Det er bestemt forventeligt at de udviklede tjenester kan udnyttes i en række andre sektorer, idet data og værktøjer vil være generiske og kan anvendes på tværs. Vi håber meget at kunne engagere jer nærmere i aktiviteten og vil meget gerne række ud til jer for at høre nærmere om perspektiverne hos jer.
mvh
Rasmus

Thomas Kristian Kristensen (Direktør, Viamap ApS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:45

Vi bakker 100 % op om dette forslag. Vi er en SMV der har eksisteret i 2 år, vores eksistens grundlag er tilgængelighed af frie og gode (geo)data, som vi kan videreformidle i smarte og nemme løsninger.

Vi bruger allerede satellitdata, og vil på sigt gerne bruge data fra droner, sensorer mm. Vi finder derfor forslaget super relevant og værdifuldt fos os. Derfor fuld opbakning herfra.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 22:38

Kære Thomas Kristian Kristensen
Mange tak for kommentaren og støtten. Det er bl.a. virksomheder som din vi ønsker at målrette denne aktvitet imod, idet vi af erfaring ved at lettere adgang til data og knowhow om data kan skabe grobund for at I kan udnytte data til jeres forretning - forhåbentligt med nye produkter og øget vækst til følge. Håber at kunne involvere jer nærmere i aktiviteten og sikre bedst mulig optag af de udviklede værktøjer gennem en tæt dialog med jer.
mvh
Rasmus

Simon Stisen (Professor, Geological Survey of Denmark and Greenland)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:54

Datadreven vækst i vandsektoren har mulighed for at give et vigtigt løft til anvendelse af særligt satellit data i den danske vandforvaltning. Danmark har længe på forsknings og rådgivnings fronten arbejdet med anvendelse af satellit data på vandområdet. Tiden er moden til at integrere denne type data i vandforvaltningen, hvilket rummer åbenlyse potentialer for bedre areal dækning og ensartet datagrundlag på tværs af landet. Desuden rummer koblingen af satellit data og hydrologiske modeller gode muligheder for anvendelser og salg af ekspertise uden for landets grænser, hvilket DHI jo allerede bidrager til. Jeg ser udbredelsen af satellit data i Danmark som en opgave, hvor DHI har en oplagt rolle i samspil med en række forskningsinstitutioner (heriblandt GEUS) og styrelser.
Særligt ser jeg frem til at DHI kunne have en rolle i både at lette adgangen til rå data og særligt producere egnede afledte produkter tilpasset danske behov i samarbejde med de institutioner som skal benytte disse data.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:27

Kære Simon Stisen
Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. Der er bestemt gode perspektiver i at få udbredt data og teknologi til vandforvaltningen i Danmark. Vi vil meget gerne udnytte de stærke danske kompetencer på dette felt og samarbejde bredt med både forskningsinstitutioner (herunder GEUS), myndigheder og virksomheder for at udnytte eksisterende danske styrkepositioner. Vi håber at kunne få mulighed for at arbejde med aktiviteten så vi kan bidrage til at lette adgangen til data og afledte produkter.
mvh
Rasmus Borgstrøm

Inge Sandholt (Direktør, Sandholt ApS)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 21:31

Spændende forslag, som jeg håber I får mulighed for at realisere. Mængden af data med relevans for vandsektoren er hastigt stigende. Det gælder både konventionelle og nye typer af data fra mange forskellige platforme., som det kan være svært for brugerne at overskue. Så de møder udfordringer undervejs dels i forhold til håndteringen af de store mængder data, dels i forhold til viden om de forskellige data typers muligheder og begrænsninger til de konkrete anvendelser. Jeres forslag vil bidrage til at mindske de barrierer, der måtte være, og måske ikke mindst, give de relevante brugere ideen i det hele taget at gå i gang. Som det også er nævnt tidligere i kommentarsporet, kan brugerkredsen sagtens være bredere end vandsektoren, så effeketn af jeres forslag kan meget vel være endnu større, end I umiddelbart har lagt op til.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:23

Kære Inge Sandholt.
Tak for kommentarer, godt at høre at du som ejer af nystartet virksomhed kan se nogle perspektiver ved forslaget. Det er som du nævner ikke altid givet på forhånd hvem der i sidste ende bruger data. Det kan være helt andre brugere end dem vi har tiltænkt. Et godt eksempel på dette er den eksplosion i brugere af amerikanske Landsat data, der kom efter etablering af frit tilgængelige data i brugervenlige portaler…. Kernen ligger i at sænke barrieren for brugen af data. Vi håber at der er flere nystartede virksomheder som kan få glæde af aktiviteterne og øge samarbejdet i DK på tværs af virksomheder. Vi ser i hvert fald frem til at arbejde med Sandholt APS i forbindelse med de nævnte aktiviteter.
mvh
Rasmus Borgstrøm

Torben Bramming Jørgensen (Projektchef, Limfjordsrådets sekretariat)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:13

Der stilles stadigt større krav til det vidensniveau som danner baggrund for forvaltningen af vore vandområder. Dette gælder også i den kommunale forvaltning, hvor Limfjordsrådet som et samarbejde mellem 18 kommuner i Limfjordens opland oplever et stadigt større databehov. Den danske vandmiljøovervågning er således under pres og der er et løbende behov for en stadig mere omkostningseffektiv overvågning. Limfjordsrådet vil derfor opfordre til, at der bliver større fokus på udvikling og optimering af nye teknologier, der omkostningseffektivt kan øge vidensniveauet såvel rumligt som tidsmæssigt. Samtidigt er det afgørende at udvikle metoder og strukturer til anvendelse af de nye datatyper og at disse nye data bliver tilgængelige på platforme, der kan tilgås af den almindelige bruger. I Limfjordsrådet støtter vi derfor fuldt op om dette forslag, og de muligheder det vil kunne give den kommunale forvaltning i Danmark.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 21:58

Kære Torben Bramming Jørgensen.
Mange tak for kommentaren og støtten til vores forslag. De mange nye data vil ganske givet kunne tilføre betydelig ekstraværdi til en datadrevet forvaltning og miljøovervågning, men vel at mærke netop kun hvis data demokratiseres fuldt ud. Vi er fuldstændigt enige i, at det skal være nemt at både tilgå og bruge data, for at få data integreret i det daglige arbejde i den danske forvaltning – både på land og vand. Vi ser derfor meget frem til at forhåbentlig at arbejde sammen med det kommunale Danmark om at få inddraget ny teknologi og datadrevet information på en omkostningseffektiv måde.
mvh
Rasmus Borgstrøm

Peter Rasch (Direktør, InforMetics)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:38

Vi kan som mindre SMV kun tilslutte os de positive tilkendegivelser der allerede er givet. Flere værktøjer der udstiller og analyserer data fra remote sensing på alle planer er brugbart langt udover Danmarks grænser og åbner netop op for en række add-on services i forhold til at integrere disse data med vandbranchens egne data og modeller. Der skal dog lyde tre små bønner -som der også umiddelbart er lagt op til mellem linjerne men som fortjener mere opmærksomhed når I forhåbentlig går igang med dette.... 1) Tid til gentagelse ... udfordringerne i vandbranchen er meget dynamiske og hændelses baseret - hvilket ikke helt stemmer overens med satellitter der kun kommer forbi i kort tid med dages mellemrum. Det er ikke en hindring, men en udfordring der skal tages op eksplicit. 2) Usikkerhed og variabilitet - dels i forlængelse af tidsbegrænsningen, men også i kraft af peaks ... traditionelt med geodata og remotesensing har vi en tendens til at midle og filtrere så det hele ser pænt og kontinuerligt ud - men vi har faktisk tit meget mere brug for ekstremerne ... hvis vi altså kan stole på dem ! 3) Og så endelig indpakning, ja tak til åbne data cubes - det skal være åbent og gennemsigtigt og kunne kobles - glem one stop shop tanken og slip hestene løs !

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 20:39

Kære Peter Rasch
Tak for din kommentar og opbakning til aktiviteten. De mindre SMV’er er en kernegruppe i forhold til reelt optag af de nye data og en sektor hvor potentialet for øget vækst og eksportmuligheder er meget stort som du selv skriver – der er vi helt enige. Det er gode pointer du kommer med i dine ’tre små bønner’, som vi forhåbentlig kan kigge på i fællesskab under denne aktivitet. Vi er i hvert fald klar til at slippe hestene løs!
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:13

DHI repræsenterer en dansk styrkeposition inden for dette vigtige downstreamområde, som har ikke bare danske, men også globale implikationer og perspektiver. I vores samarbejde med DHI har vi meget fine erfaringer med at involvere virksomheder og andre videninstitutioner i DHI's downstram-område, både danske og internationale, med gode resultater til følge. Vi ser meget gerne dette professionelle og stærkt efterspurgte DHI-arbejde videreudviklet og støtter derfor initiativet.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:32

Kære Klaus Bolving
Tak for din kommentar og støttende ord. Vi ser ligesom jer og mange af jeres små og store virksomhedsmedlemmer en stor interesse for downstream services, og med denne aktivitet håber vi at kunne yderligere facilitetere en vækst herindenfor. Håber meget at kunne udnytte synergier mellem innovationsnetværk som jeres og udvikling af relevante data tjenester.
mvh
Rasmus Borgstrøm

Mikkel Wendelboe Toft (Afdelingsleder, Geo)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 05:48

Geo ser interesseret på dette initativ, da netop adgangen til strukturerede data om vandmiljø er relevant for flere af virksomhedens forretningsområder.
Vi ser forslaget om udvikling af værktøjer til håndtering og bearbejdning af "rå-data" fra forskellige platforme, herunder satellitdata, UAV data, IoT sensordata og crowdsourcing data som væsentligt. Data skal struktureres så de er klar til analytiske formål - det er nemlig ikke data som besidder værdien, det er sammenstillingen og analyseresultatet som skaber værdi for slutbrugeren.
Geo arbejder selv med sådan en strukturering og sammenstilling, og ved at nøglen til udbredelsen er en stærk og veludviklet infrastruktur (også kaldet API’er), der muliggør en effektiv håndtering og distribution af data, enten ved datakilden, eller hos slutbrugeren. Dette kan meget vel, som foreslået, være en cloudbaseret service.

Brugsområderne er utallige, og markedsområder udvides markant ved sammenstilling med data fra andre domæner. For Geo vil sammenstilling af egne geotekniske data med hydrologiske data fra de foreslåede services, kunne skabe en helt ny ydelse som meget præcist laver forecast/warning omkring terrænnært grundvand, bedre analyser ift. grundvandsforhold ved byggeri mv.
Skalerbarheden er vigtig og nye præcise services med høj temporal og rumlig opløsning vil bevæge services fra et "science marked" mod et "consumer marked" hvor ydelser og services er relevante for langt flere brugere/markedssegmenter.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 17:10

Kære Mikkel Wendelboe Toft
Mange tak for værdifuldt input og støtte til forslaget. Jeg er meget enig i din og flere andres betragtning om at det ikke er data der i sig selv udgør en værdi, men derimod integrationen og analyserne af data. Det glæder mig at en ambitiøs virksomhed som GEO kan se perspektiver og ligefrem synergi muligheder med jeres egne udviklings initiativer på data området. Håber med denne aktivitet at kunne involvere jer og lære af jeres erfaringer på dette felt til gavn for både jeres virksomhedskunder og andre beslægtede aftagere.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Esben Juul Sørensen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:42

Hej DHI,

Som SMV støtter Talmo DHI's initiativ. Som flere andre nævner, har projektet potentiale til at give store fordele også i andre brancher men et godt udgangspunkt at starte med vandsektoren. Ligeledes har mange andre projekter inden for GTS institutterne fokus på anvendelsen af (store mængder) data, men ikke så meget tilgængeligheden af data fra f.eks. rummet. Her synes jeg, dette projekt er meget interessant.

Talmo arbejder med computer vision og machine learning, ofte i 3D domænet, og vi har diskuteret, hvordan vi kan anvende denne viden til at udvikle produkter inden for GIS og miljøsektorerne, hvor Danmark i forvejen har en styrkeposition.
Med flere og bedre datakilder inden for computer vision, opnås helt nye anvendelses og applikationsmuligheder, f.eks. til meget præcis positionsangivelse og opmåling. Med den rigtige adgang til f.eks. satellitdata i kombination med machine learning opnås også hidtil usete muligheder for avanceret billedeanalyse.

Pointen er, at kvaliteten af data skal være kendt for at kunne vurdere applikationsmulighederne, ligesom mange idéer inden for computer vision i praksis afprøves ved at lave prototyper for videre evaluering. Både i forbindelse med produktudvikling internt hos SMV'erne, rådgivningsopgaver, eller skræddersyede IT løsninger til kunder, er det følgelig afgørende, at arbejdet med at tilgå og formatere data ikke er en uoverstigelig barriere, økonomisk eller kompetencemæssigt.

Talmo opfordrer til at have et meget tæt arbejde med SMV i selve forløbet, da det også er afgørende for at oparbejde den viden hos selskaberne, der skal til for efterfølgende at tilgå og anvende data, samt at etablere samarbejder og generere gode produktidéer på tværs af brancher og selskaber.

Held og lykke med initiativet.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 17:09

Kære Esben Juul Sørensen
Mange tak for kommentarer og støtte til forslaget. I lighed med øvrige kommentarer til vores forslag, glæder det mig at høre at Talmo som en repræsentant for Startup/SMV miljøet kan se gode muligheder ved at få bedre viden om og adgang til de store mængder data. I disse år er der stor fokus på at koble netop Computer Vision og Machine Learning med bl.a. satellit og UAV data, hvorfor et samarbejde med en virksomhed som Talmo kan være yderst relevant for dette forslag.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Vivian Kvist Johannsen (Senior forsker, KU-IGN)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:16

Projektet Datadreven vækst i vandsektoren tager fat i behovet for at sikre let adgang for danske brugere til de mange data der er på vej med EU's Copernicus satellitter. Et initiativ der vil gavne såvel vandsektoren i sig selv men også give muligheder for hurtigere at udnytte informationer i forhold til katastrofe situationer som stormflod og oversvømmelser. Derudover vil være være nyttevirkninger langt ud over vandsektoren, idet en bearbejdet adgang til den store mængde rå data der kommer fra satellitterne vil give en øget mulighed for nye produkter også for landbaserede anvendelser, fx i forhold til landskaber, natur og skove, biomasseressourcer, land- og skovbrug. Jeg håber projektet får success og vil med glæde indgå i samarbejde fremadrettet når det bliver relevant.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 17:10

Kære Vivian Kvist Johannesen
Mange tak for værdifulde kommentarer og input. Som du beskriver er der bestemt gode perspektiver i at gøre bearbejdede data og informationer lettere tilgængelig, så de bl.a. kan indgå som element i det beredskab der skal håndtere katastrofe situationer, såsom oversvømmelser.
Med aktiviteten vil vi ligeledes gerne sikre at i forvejen stærke forskningsmiljøer og dets studerende (som repræsentant for et fremtidig arbejdsmarked) sikres lettere adgang til data og værktøjer og dermed kan styrke den domænefaglige ekspertise.
Tak for støtten og tilsagnet om at indgå i et samarbejde omkring de foreslåede aktiviteter.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Dirk Müller (Naturgeograf, phd., Miljø- og Fødevareministeriet )
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:50

Absolut relevant initiativ både mhp. overvågning af vandmiljøet og teknologitransfer. Tilgængeliggørelse af data og let forståelige og effektive analyseværktøjer i cloudbaserede og online værktøjer stiller dog lige så store krav til let forståelig beskrivelse af muligheder og begrænsninger af disse værktøjer og data. Måske skulle tilgængeliggørelse af data, teknologier og viden generelt betinges af, at resultater af deres anvendelse også stilles til rådighed til brugerne.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 20:45

Kære Dirk Müller
Mange tak for dit svar. Det er glædeligt at vi har vakt interesse også blandt offentlige myndigheder, hvor vi også mener der er et endnu ikke udnyttet potentiale for at få integreret data og værktøjer. Vi bidrager meget gerne med vidensdeling omkring resultater og anvendelse af data, og ser frem til at inddrage jeres behov i dette arbejde.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Brian List (VP, Symbion A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:27

Meget enig i at det er et super relevant initiativ. At gøre data bredt tilgængelige, er i vores optik væsentligt (hvilket I jo også har italesat) så startups og mindre virksomheder, kan basere nye forretningsideer og koncepter på adgangen til relevante og nutidige data

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 20:41

Kære Brian List
Mange tak for svar. Vi vil gerne samarbejde med flere start-ups i forbindelse med denne aktivitet og ser et stort potentiale i bedre adgang til data på et tidligt (og kritisk) tidspunkt i vækstforløbet for små firmaer. Hvis aktiviteten bliver til noget vil vi tidligt i forløbet tage kontakt med jer for at se hvordan denne aktivitet matcher jeres bredde række af start-ups.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Merete Badger (Seniorforsker, Danmarks Tekniske Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:30

Dette er et spændende forslag, som absolut har et potentiale i forbindelse med vindenergi, særligt offshore. Let adgang til data - vel at mærke kvalitetssikrede data - må forventes at have en effekt på innovation i branchen, og danske virksomheder vil kunne bevare deres teknologiske forspring ved at kunne udnytte data fra rummet, droner og IoT på en bedre og billigere måde. De samme data vil med fordel kunne anvendes i forbindelse med uddannelse af fremtidens ingeniører således at de tidligt i deres karriere er fortrolige med de muligheder, som nye typer data bringer med sig.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 20:42

Kære Merete

Vi er glad for at DTU Wind ser værdien i vores aktivitet. Øget fokus på satellitdata, der også indgår kraftigt i jeres arbejde, vil øge forståelsen for brugen af de nye data sensorer/typer og med tiden skabe grobund for flere og bedre studerende indenfor vores og jeres område. Teknikkerne omkring maskinlæring, mønstergenkendelse og præprocessering af satellitdata, der er elementer af aktiviteten kan måske også gavne vindområdet direkte. Det vil vi holde i tankerne under aktiviteten og forsøge at involvere jer så vidt som muligt.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Peter Bauer-Gottwein (DTU Environment)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 09:36

This is a great proposal which is very much aligned with current thinking at DTU. I see lots of potential for collaboration, which can be facilitated through Water DTU, the center for water activities at DTU. Obvious opportunities include Copernicus Sentinel missions (water surface elevation, surface water extent, actual evapotranspiration, etc.) and new UAV-borne sensing options (water surface elevation, flood extent, bathymetry, river discharge). Streamlining workflows and data processing algorithms and providing generic software modules for common tasks will greatly enhance productivity in these areas.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:19

Dear Peter,
We appreciate your comments. We are very open to collaborate with Water DTU on this activity. Our institutions have in the past had fruitful collaborations/activities related to this activity. We look forward to use this opportunity to strengthen connections to research and students at DTU in general.
Best regards,
Rasmus

Lasse Engbo Christiansen (Lektor, DTU Compute )
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:27

Også støtte fra en anden del af DTU. Det er meget fint, at rå data bliver åbent tilgængeligt fra fx Sentinel, men der er behov for at disse stilles til rådighed på en mere tilgængelig måde og samlet med andre relevante åbne data. Dette vil også gøre det nemmere at bruge disse data i projekter (og kurser) med studerende. Kendskab til datakilder er en nødvendig forudsætning for at de studerende kan bruge disse data til start-ups og anden innovation. Jeg er overbevist om at vanddata i et tilgængeligt format vil være med til at fjerne barriere for nye innovative løsninger.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:15

Kære Lasse,
Tak for den positive kommentar. Det er en god pointe med hele studenter-segmentet som en vigtigt innovations- og start-up miljø, og det er noget vi er meget opmærksomme på allerede. Vi er således involveret i SpaceApp camp'en på ITU nu til august, hvor jeg formoder at også nogle af jeres studerende vil deltage. Vi bidrager meget gerne til i fællesskab at reducere barriererne mest muligt og give de bedst mulige betingelser for innovative og entreprenante studerende, og vil med glæde fortsætte det gode samarbejde med DTU Compute også på dette område.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Martin Nissen (SDFE)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:23

Aktivitetsforslaget ’Datadreven vækst i vandsektoren' synes at flugte fint med de analyserede behov indenfor EU’s jordobservationsprogram Copernicus og nyere tiltag som DIAS (Data and Information Access Services). Alene de seneste år er adgangen til rå satellitdata blevet væsentligt forbedret, men forskellen for de fleste anvendere (herunder virksomheder og myndigheder) ligger i langt højere grad i forædlingen og samkøringen af data. Sensor- og dataintegration, hvor satellitdata kombineres med andre sensorer og datakilder, indeholder store potentialer og kræver fagspecialister til at udvikle og forfine værktøjer og (tids)optimere processer.
Som jeg læser projektet, ligger det fint i tråd med Danmarks nationale strategi for rummet om bedre udnyttelse af satellitdata ved netop at adressere behovene for forbedrede værktøjer og løsninger – også længere nede værdikæden og gennem spredning af viden. Det er både væsentligt, og svært.

De enorme datamængder der stilles frit til rådighed fra Copernicus programmet er sikret mange år ude i fremtiden og en række nye satellitter (og dermed nye anvendelsespotentialer) venter på at støde til. Levetiden og det ensartede datagrundlag disse datakilder leverer, skriger på initiativer der raffinerer værktøjer og ydelser og sikrer et samfundsmæssigt afkast af nationale investeringer indenfor jordobservationsområdet.
Datadreven vækst, både i og udenfor vandsektoren, hilses velkommen. Foruden at understøtte nationale anvendelser, vil initiativet måske kunne bidrage til at sikre og forstærke Danmarks styrkeposition indenfor vand/marine tjenester udenfor landets grænser.

Martin Nissen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Delegeret i Copernicus User Forum

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:49

Kære Martin Nissen,

Mange tak for den positive kommentar. Den danske rumstrategi er ganske rigtigt meget relevant for dette forslag, og vi håber meget at aktiviteten kan få en positiv effekt på implementering af strategien. Netop den danske vinkel er i vores optik en vigtig pointe også i forhold til Copernicus og DIAS. Hvis værktøjer og processer ikke er tilpasset specifikke danske behov, risikerer man at tabe netop især de nedre dele af værdi- og vækstkæden. Omvendt vil tilpassede værktøjer og processer stille danske aktører stærkt til både at bidrage positivt i Danmark men også i forhold til at konkurrere internationalt.
mvh
Rasmus

Peter Anton Stæhr (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:52

Vi er vidne til et regime skifte i måden hvorpå vi indsamler vandmiljø data og ikke mindst mængden af data som moderne teknologi tilvejebringer. Alle aktiviteter som kan bistå i håndteringen af store datamængder er yderst velkomne. De foreslåede services og aktiviteter forekommer derfor at være relevante og her på Aarhus universitet, ser vi frem til at samarbejde med DHI omkring disse forhold.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:59

Kære Peter,
Tak for opbakningen til vores forslag. Som det også er blevet kommenteret tidligere på forslaget, er potentialet for en endnu mere datadrevet miljømonitering end den nuværende meget stor – et regimeskifte synes muligt, ja. Med en kobling til fagspecialister som dig og gruppen på Aarhus Universitet åbnes der netop for muligheden for optimal optag og udnyttelse af de nye muligheder, hvor det gør allermest gavn. Vi ser derfor tilsvarende meget frem til at samarbejde med Aarhus Universitet om dette.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Eva Bøgh (Specialkonsulent, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:09

Det er et vigtigt og velkomment element, at DHI’s aktivitetsplan vil sikre nedbrydning af barrierer for øget bruge af remote sensing data fra satellitter og droner såvel som andre sensordata (IoT). Det er ligeledes positivt, at planen vil give bedre adgang til nye slutprodukter og analyseværktøjer, som ikke kræver den dybe tekniske viden og de stærke tekniske kompetencer, som normalt kræves for at processere remote sensing data. Herved kan forventes en mere udbredt anvendelse af data fra flere forskellige kilder, som Copernicus data, såvel som data, der udstilles af SDFE i Datafordeleren og på Kortforsyningen, og andre data. Arbejdet med videreudvikling af automatiserede processer af remote sensing data baseret på machinelearning, datamining og mønstergenkendelse er også meget vigtigt, da det kan forventes at bidrage til bedre udnyttelse af store datamængder. Jeg ser frem til at følge udviklingen af nye metoder.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:50

Kære Eva Bøgh
Tak for støtten hertil. Som du skriver så sigter vi netop på at nedbryde eksisterende og kendte barrierer således at de mange data og ikke mindst den afledte information kan nå bredere anvendelser end tilfældet er idag. Glæder os til at holde SDFE inddraget og opdateret på udviklingen undervejs.
mvh
Rasmus

Richard B. Larsen (Chefkonsulent, DI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:11

Dette er overordentligt perspektivrigt projekt, som kan forbedre adgangen for en lang række offentlige såvel som private aktører til de enorme mængder data, der indsamles via jordobservation (ikke mindst Copernicus), droner osv. Det er i dag lettere sagt end gjort, og det vil være fremmende for effektivitet i opgaveløsning og for udvikling af nye innovative lysninger at få adgang til let forståelige og effektive analyseværktøjer, som ikke kræver en dyb teknisk baggrund. Godt forslag.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:47

Kære Richard
Mange tak for støtten - den er meget værdsat. Din kommentar rammer helt plet i forhold til vores visioner med forslaget. Det er naturligvis meget glædeligt at du kan se gode perspektiver på DI's vegne, da forslaget i særdeleshed er målrettet danske virksomheder med vækst og innovation som opnåede fordele. Håber at kunne inddrage DI og jeres virksomhedsmedlemmer nærmere i aktiviteten.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Rasmus Fenger-Nielsen (Phd studerende, Københavns universitet)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 07:10

Godt forslag! Det vil helt sikkert gøre livet lettere for mange både rutinerede og urutinerede brugere af disse datatyper - mig selv inklusiv. Som Phd-studerende indenfor mit felt går der ekstremt meget tid med databearbejdning og metodeudvikling. Hvis et projekt som dette, bidrager til at levere avancerede men nemt tilgængelige data og metoder (jeg har allerede en ønskeliste), så ville jeg kunne bruge en mindre del af min tid på databearbejdning og en større del på at besvare videnskabelige spørgsmål.
I øvrigt ser jeg mange muligheder for at forslaget kan åbne op for en langt bredere brug af disse nye datakilder i relevante fagdiscipliner, hvor man måske ikke umiddelbart ville overveje at inddrage satellitdata, fordi det i øjeblikket kræver for specialiseret viden. Fuld opbakning herfra!

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:41

Kære Rasmus
Det lyder godt at du kan se meningen med forslaget for både erfarne (som dig selv) og mindre erfarne data forbrugere. Vi hører meget gerne om din ønskeliste til hvordan vi kan lette adgangen til data og metoder. Kan vi hjælpe med at frigive tid brugt på databehandling og -håndtering samtidig med at data når bredere ud til brugere, vil forslaget være have været en succes. Mange tak for opbakningen.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Rasmus Fensholt (Professor, Københavns universitet)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:31

Jeg hilser dette forslag meget velkommen.
Det er af høj relevans at få skabt et interface mellem de stadigt stigende mængder af EO og IoT information der bliver gjort tilgængelige og slutbrugere af sådanne informationer. Gennem mange års undervisning og forskning inden for brugen of EO data til forvaltning af miljø resourcer, er jeg fuldt ud klar den udfordring og hurdle det kan være, at få bragt information på en form der er relevant for slutbrugeren. Til trods for at programmer som Copernicus har taget ved lære af tidligere tiders kritik netop på dette område, gør den stigenede mængde af relevant information det til et stadigt problem at levere strømlinede downstream produkter klar til brug. Derfor ser jeg dette forslag som værende helt centralt for at de danske EO brugere kan få gavn af de penge der fra dansk side bliver brugt på f.eks ESA.
I det omfang det måtte være relevant vil vi fra IGN (Department of Geosciences and Natural Resource Management), Kbh Universitet meget gerne være med til at diskutere mere specifikt hvordan sådanne løsninger kan se ud og hvilke data det kan ses som værende relevante at inddrage.
mvh Rasmus Fensholt

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:48

Kære Rasmus Fensholt
Mange tak for din velbegrundede støtte til vores forslag. Det er glædeligt at læse at du kan se gode perspektiver til gavn for danske brugere, som i vores optik ikke til fulde formår at udnytte de store datamængder, bl.a. grundet de beskrevne barrierer. Vi håber meget at kunne inddrage jer i det videre arbejde med denne aktivitet. Tak for støtten.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Bjarne Holm Jakobsen (Miljøkoordinator, Femern A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:07

Femern A/S har i forbindelse med anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt et behov at sikre projektets fremdrift og senere funktion, herunder løbende at overvåge og tage højde for de miljømæssige aspekter, som er af væsentlig betydning for havmiljøet og Østersøens målsatte gode tilstand. Vi har her et stærkt og forpligtende interessefællesskab med offentligheden og de ansvarlige myndigheder, og transparent, aktuel og retvisende information gjort tilgængelig via brugervenlige værktøjer og platforme ses som velegnede til at løfte dette fælles ansvar, og også mere generelt understøtte offentlighedens muligheder for at opnå større viden om og engagement for havmiljøet og dets udfordringer. Vi ser vores projekt og den opmærksomhed, som projektets størrelse umiddelbart skaber, som en god case til målrettet at afprøve og demonstrere værdien af at den type integration af EO-data, som udviklingsplanen sigter mod at udvikle.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:11

Kære Bjarne Holm Jakobsen
Mange tak for støtten til vores forslag. For et enormt projekt som Femern Bælt, hvor moniteringsbehovet er stort, og programmet derfor meget komplekst og omfattende, forventer jeg netop, at vores forslag vil kunne bidrage til at lette arbejdsgangene. En bedre integration af forskellige datakilder og værktøjer til både at analysere og håndtere data på en systematisk og dokumenteret måde vil kunne bidrage positivt til en åben og transparent datadrevet monitering. Det gælder også for et vigtigt prestigeprojekt som Femern Bælt forbindelsen, der, som du selv skriver, har offentlighedens bevågenhed. Vi arbejder naturligvis gerne sammen med Femern A/S om at sikre den bedst mulige gennemførelse af så vigtigt og ambitiøst projekt, som forbindelsen er.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Geoff Groom (Seniorforsker, Århus Universitet, ST-Bioscience)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:00

Initiativer som dette er velkomne og er i stigende grad nødvendige for at lette bedre forskning, overvågning, rådgivning og uddannelse på tværs af miljøarbejdet, herunder ikke mindst vandsektoren. Væsentlige udviklinger inden for teknologidata for levering, behandling og analyse af miljødata har siden mindst de sidste 10 år nået et punkt, hvor det i stigende grad er nødvendigt at tænke og arbejde med hensyn til større effektivitet. Denne følelse i sig selv er ikke ny, og lignende udtalelser er blevet hørt før. Hvad er anderledes nu, og fremgår af "Datadreven vækst I vandsektoren" er, at den tekniske og kommunikative kultur for den proces også har udviklet sig, med tidligere erfaringer af "hvad der ikke virker" nu godt lært. Jeg glæder mig til at se dette initiativ ske og blive et springbræt til bredere udvikling af data-drevne aktiviteter.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:04

Kære Geoff Groom,
Tak for kommentaren og støtten til vores forslag. Du har en rigtig god pointe med, at tiden netop er moden til at møde et stigende behov om effektiv miljømonitering. De nye datakilder og den teknologiske udvikling giver os helt nye og spændende muligheder for en langt mere datadrevet monitering. I en tidligere kommentar blev der nævnt et 'regimeskifte' i måden der indsamles data og hvordan data kan bruges. Det er naturligvis en udvikling vi fuldt ud støtter og meget gerne hjælper på vej.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Morten Lybech Thøgersen (Afdelingsleder - Vind R&D, EMD International A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:28

Forslaget om 'Datadrevet vækst i vandsektoren' er bestemt interessant' - da det adresserer det væsentlige behov at anvende og processere de enorme petabyte-mængder data der allerede idag er til rådighed - og som der kun bliver meget, meget mere af i fremtiden (ikke mindst fra EU's Copernicus System). For os SMV-er er det væsentligt med et godt overblik over datakilderne, og samtidigt at have mulighed for at få adgang til at anvende kvalitetssikrede data i vores specifikke applikationer. For EMD er dette indenfor vedvarende energi og specielt planlægning og drift vindmølleparker - såvel on-shore som off-shore. Her har vi brug for forskellige typer af opdaterede målinger og kortlægninger – blandt andet som input inden for de flow-modeller som vi anvender.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:50

Kære Morten
Tusind tak for kommentar. Vindindustrien er et af de områder der i stigende grad benytter satellitdata, og hvor potentialet for udnyttelse endnu ikke er fuldt udnyttet. Vores aktivitet vil bl.a. kunne bruges til at udvikle tjenester og servcies der kan give bedre information relateret til både on- og offshore wind farms. Her tænker vi især på bedre præprocessering af satellitdata inklusive bedre atmosfærekorrektion, skyalgoritmer og satellitradar-præprocessering. Disse forventede forbedrede første skridt af satellit dataanalyse vil i sidste ende give bedre data for vindindustrien. Vi ser derfor frem til at informere jer om aktiviterne og inddrage jer og jeres kunder i udviklingen af relevante tjenester.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Matilde Brandt Kreiner (geofysiker, projektleder, Danmarks Meteorologiske Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 23:00

Et rigtig spændende og relevant aktivitetsforslag, som jeg gerne vil bakke op om. Behovsanalysen for dansk anvendelse af satellitdata fra 2017 påviste jo netop at der er en stor gruppe potentielle danske brugere, som har behov for en lettere adgang, værktøjer, formidling og bearbejdning af de store mængder frie satellitdata for at de kan komme i gang med anvendelserne. Det vil I bidrage til med det hér indspil - og i samspil med endnu flere typer data (drone, IoT mm.). En rigtig spændende tid, med alle disse frie data - også snart fra DMI :o) Godt, at I slår et slag for at de bliver sat i spil!

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:11

Kære Matilde
Mange tak for kommentaren og støtte til forslaget. Behovsanalysen fra sidste år påpegede ganske rigtigt at behovet er massivt, samt at brugergruppen er meget bred og differentieret. Sidstnævnte er i sig selv en udfordring der nødvendiggør stort fokus på generelle løsninger hvis behovet mødes. De frie data har hver for sig en værdi, der gør det vigtigt at få dem bragt i spil bredest muligt. Den virkeligt store værdi ligger dog i samspillet du nævner mellem forskellige datatyper/kilder. DMI er en vigtig interessent i den forbindelse, og vi samarbejder meget gerne om at mindske barriererne og maksimere brugen af de mange åbne data.
mvh
Rasmus

Niels Svane (PhD-stipendiat, Syddansk Universitet )
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:02

Det lyder som et rigtigt spændende projekt. I den forskningsgruppe jeg tilhører arbejder vi i høj grad med data fra vandmiljøet (både marint og ferskvand), og mere tilgængelig data til interkalibrering og støtte af eget materiale lyder meget interessant. Generelt set vil det støtte fremtidig forskning og udvikling at der vil være sådanne tjenester til rådighed, især hvis de bliver tilgængelige for menigmand. Da jeg selv arbejder med UAV-platforme og analyse af data fra disse, er især aspekterne angående machine learning og automatisk billedgenkendelse interessante, og helt sikkert et område, der bør understøttes.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:18

Kære Niels Svane
Et meget velkomment indspark til aktiviteten - mange tak for det. Det er glædeligt at du kan se synergier med jeres forskningsaktiviter på området, og det lyder til at der er basis for at søsætte samarbejder nærmere i forbindelse med denne aktivitet.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Philippe Bonnet (Professor, IT University of Copenhagen)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:08

The data systems group at ITU is very interested in this proposal from DHI Gras. The overall motivation is fully aligned with our focus on bridging the gap between application requirements and data infrastructure capabilities. We are particularly interested in the role of data management systems and in the integration across layers from application to hardware in the DHI Gras data infrastructure, as well as in the development of technology for assimilating data from various forms of remote sensing as well as IoT-based in-situ sensing into analytics framework. As a leading domain expert in the water sector, DHI Gras is also an important partner for the data science teaching and research activities at ITU.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:22

Dear Philippe Bonnet
Thank you very much for the feedback, much appreciate your support of the suggested activity. I am sure we can explore potential collaboration on the mentioned topics with IT University through this work. Pleased to hear that you see DHI as an important domain expert of relevance to ITU. Looking forward to involve you further.
Best regards,
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Flemming Gertz (Chefkonsulent, SEGES)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:30

Dette område er i stærk vækst. På SEGES arbejder vi med big data og sattelit data til landbruget .
I forhold til vand så finder vi der kan være aspekter i forhold til vandløb. fx Vandstand i vandløb er yderst kritisk for landmænd og pt kræver det målestationer. Endvidere burde der være store perspektiver for brug af data i vandmiljø forvaltningsammenhæng, som pt baserer sig på kun på enkelte målestationer

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:07

Kære Flemming Gertz
Mange tak for de mange gode perspektiver indenfor landbruget. Som du skriver er der gode muligheder for at udnytte de mange data, som i den grad er i vækst i både volumen og potentiale.
Mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Ole Larsen (Sektionsleder, Hofor)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:33

Jeg håber meget at I kommer i land med projektet. At få skabt fundamentet for en homogen databasis fra de meget fragmenterede og sporadiske data der genereres i forskellige former for monitorering og overvågning er helt essentielt for optimering af vandsektoren. Det vil være en stor fordel at udvikle standarder og systemer baseret på åbne datakilder og derefter arbejde på at sprede disse standarder til andre områder som f.eks. i vandforsyninger.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:12

Kære Ole Larsen
Mange tak for støtten, og værdifulde input til vores forslag. Det er godt at høre at HOFOR, som en af de helt centrale aktører i den danske vandsektor, kan se gode perspektiver i forslaget. Håber at kunne inddrage HOFOR i udviklingsarbejdet, så vi sikrer at det også matcher jeres behov.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Klaus Petersen (Projektleder, Aarhus Kommune)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:23

Som projektleder i Aarhus Kommune finder jeg det meget positivt med initiativer som har formålet at skabe vækst og innovation i erhvervslivet og hos offentlige myndigheder ved at bringe ny teknologi i anvendelse. Det vil kunne åbne nye døre i innovation ved understøtte samarbejdet mellem det offentlige og private. Der er gode perspektiver i at anvende disse muligheder indenfor bl.a. klimatilpasning, natur, vandmiljø og byudvikling. I øjeblikket afsøger vi mulighederne for anvendelse af satellitdata og hilser projektideen velkommen.
På linje med Geoforum, mener vi også at en forbedret tilgængelighed til data for alle kan helt sikkert bidrage til at overkomme de barrierer, der findes til en effektiv udnyttelse og værdiskabelse af satellitdata til gavn for driften, forvaltningen og udviklingen af samfundet.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:18

Kære Klaus Petersen
Det lyder rigtig godt hvis I ser bred værdi og mange anvendelsesmuligheder i Aarhus Kommune, og ikke mindst basis for et stærkere offentligt-privat samarbejde. Vi vil med forslaget forhåbentligt kunne lette noget af jeres arbejde med afsøge anvendelsesmuligheder, således at I får lettere adgang og øget viden omkring de mange data.
Tak for støtten!
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Jørn Rasmussen (Direktør, Water Advice)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:42

Anvendeligheden af remote sensing data til effektiv vandressourceforvaltning i Danmark og globalt vokser eksplosivt i disse år. Aktivitetsplanen rammer derfor lige i plet med forslaget om at styrke tilgængeligheden af disse data og afledt information til en bred vifte af målgrupper i såvel den private som den offentlige sektor. Adgang til vandrelaterede remote sensing data vil f.eks. være af betydelig interesse for store vandforbrugende industrier, da sådanne data kan understøtte industriernes risikohåndtering i forsyningskæden (f.eks. i form af sæsonbaserede forudsigelser af tørke, som måtte påvirke industriens forsyning af råstoffer) og også kan bidrage kosteffektivt til industriernes arbejde med vandansvarlighed (water stewardship) i form af lokal-specifikke water footprint analyser af produktionen. Aktivitetsplanen vil også styrke danske rådgiveres i forvejen stærke internationale konkurrenceposition inden for vandressourceplanlægning, idet effektiv udnyttelse af vandrelaterede remote sensing data i stigende grad har vist sig at kunne kompensere for den generelle mangel på hydrologiske data, som har vanskeliggjort effektiv vandressource planlægning i mange lande i både Afrika og Asien.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:27

Kære Jørn
Tusind tak for støtten og for at sætte fokus på nogle af konkrette private sektorer, som forventes at kunne drage direkte nytte af aktiviteten. Det er meget interessant at kunne bringe værdi til de store vandforbrugende industrier gennem adgang til innovative datatjenester og samtidig styrke de danske rådgivere indenfor vandsektoren yderligere. Håber meget at Water Advice, som en nystartet virksomhed, har mulighed for at bidrage i udviklingen af aktiviteten, således at vi kan drage effektivt nytte af dine mangeårige og globale erfaring med vandsektoren.
mvh
Rasmus

Marianne Skov (Flood Risk Specialist, Rambøll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:57

Rambøll støtter udviklingen og øget fokus på digitale værktøjer og serviceydelser. Data indsamling, -kvalitet, -analyse etc. er derfor essentielt for at forstå, beskrive og kvantificerer processerne.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:27

Kære Marianne Skov
Mange tak for støtten! Det lyder rigtig godt hvis specialister hos jer i Rambøll kan se værdi i forslaget. Håber at kunne inddrage jer i en nærmere dialog omkring jeres behov.
mvh
Rasmus Eskerod Borgstrøm

Christian Nyerup Nielsen (Direktør, Rambøll)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:29

For Rambøll er det blevet stadig mere tydeligt at effektiv dataopbygning og ikke mindst vidensspredning er blandt den danske rådgivningssektors største konkurrencefordele ligesom det er tydeligt, at særligt vores store internationale offentlige kunder har et stort behov for kompetenceopbygning til sikring af et dybere og bredere kendskab til allerede tilgængelige datakilder.

Rambøll støtter varmt initiativet og opfordrer til, at der lægges særligt vægt på vidensspredning og deling af kilder på tværs af geografiske grænser.

Rasmus Borgstrøm (Adm. Direktør, DHI GRAS, DHI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:33

Kære Christian
Mange tak for kommentaren og det konstruktive input. Lyder rigtig godt at I kan se Rambølls styrkeposition og konkurrenceevne yderligere skærpet gennem denne aktivitet. Også stor tak for opfordringen til særligt vægt på vidensspredningen; dette ligger os bestemt meget på sinde, og håber at kunne inddrage jer nærmere i processen af hvordan denne viden mest effektivt spredes. Tak for den varme støtte.
mvh
Rasmus

Malte Ahm (Ph.D., Aarhus Vand)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:05

Kære Rasmus,
Interessant og spændende forslag. Som vand- og spidsevandselskab ligger vi inden med rigtig store datamængder og de vil kun stige fremadrettet. Vi har store udfordringer med at sammenstille disse data og få den fulde værdi ud af dem.
Som input til jeres forslag er jeres fokus på Open Data Cubes og kompetance opbygning yderst vigtigt. Vi skal udfordre de traditionelle tankegange med proprietære systemer, hvor forsyninger låses til bestemte leverandører og rådgivere. Vi skal arbejde frem mod at få en transparent data-dreven håndtering af vores fælles vandsystemer til gavn for hele samfundet.
Specifik ift. til datakilderne vil jeg nævne, at vores kritiske nedbørshændelser ofte er meget dynamiske inden for både en lille stedslig og tidslig skala. Det er derfor vigtigt at være kritisk overfor datakildernes muligheder for at "fange" denne dynamik, hvilket f.eks. kan være en udfordring med satellitdata.
Aarhus Vand støtter aktivitetplanen med særligt fokus på åbne og transparente datasnitflader.