Digital platform for klimatilpasning

Senest opdateret d. 14/1-2019
DHI
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø
Mike Butts
R&D Manager

Der udvikles nye klimatilpasningsservices, som efterspørges til håndtering af oversvømmelsesrisiko. De stilles til rådighed i en digital løsning, der integrerer vand- og klimadata, modeller og værktøjer i et samlet workflow for klimatilpasning.

Vand, i form af for meget vand og oversvømmelser, er den primære klimaudfordring i Danmark. Vi står over for en stor udfordring med hensyn til etablering af klimatilpasningsløsninger, der kan mindske risikoen for oversvømmelser. Aktivitetsplanen adresserer behovet for let og brugervenlig adgang til data, modeller og værktøjer, som understøtter hele projektforløbet ved klimatilpasningsanalyser. De modeller og værktøjer, der eksisterer på markedet i dag, er fragmenterede og ressourcekrævende at integrere. Med denne aktivitetsplan vil vi udvikle en digital platform for klimatilpasning, der integrerer data, modeller og værktøjer i en samlet cloudbaseret løsning til at understøtte risikobaseret planlægning og økonomisk optimering af klimatilpasning.
Den udviklede digitale løsning vil inkludere:
• State-of-the-art data om klimaændringer (fx DMI’s kommende klimaatlas og Copernicus Climate Change Service) samt andre data, der indgår i klimatilpasningsanalyser (fx digital højdemodel og økonomidata til skades- og risikoberegninger).
• Hydrologiske og hydrodynamiske modelværktøjer, der kan benyttes til både simple forundersøgelser og mere avancerede dynamiske og integrerede beregninger, som inkluderer hele vandkredsløbet, til effektanalyser af klimaændringer og klimatilpasningsløsninger.
• Nye værktøjer til analyser af samtidige hændelser, hvor kombinationer af skybrud, stormflod, digebrud/klitbrud og oplandsafstrømning giver oversvømmelser.
• Risikoanalyse- og beslutningsstøtteværktøjer, der inkluderer nye socioøkonomiske modeller og risikomodeller, og som understøtter indledende undersøgelser af klimapåvirkning og klimatilpasning samt analyse af mere komplekse problemstillinger til identificering af klimatilpasningsløsninger, der er robuste over for de store usikkerheder i klimaforudsigelserne.
• Interaktive scenarie-analyseværktøjer, hvor man nemt kan undersøge effekten af forskellige klimatilpasningsløsninger.
De udviklede værktøjer og den digitale løsning vil blive testet og demonstreret på forskellige problemstillinger i relation til oversvømmelsesrisiko fra skybrud, stormflod, digebrud/klitbrud og oplandsafstrømning, herunder problemstillinger med samtidige hændelser.
Aktivitetsplanens primære målgruppe er rådgivere, arkitekter, SMV’er og start-ups, som arbejder med klimatilpasningsløsninger, samt vandselskaber, kommuner og andre offentlige myndigheder. Målgruppen vil blive inddraget i aktivitetsplanens gennemførelse ved afholdelse af workshops til nærmere afklaring af udviklingsbehov og idégenerering. Desuden vil slutbrugere blive inddraget i case studier til løbende dialog omkring udviklingen samt prototype-testning. Det forventes, at mindst 100 aktører fra målgruppen vil efterspørge den udviklede digitale løsning inden for 5 år. Disse vil inkludere større rådgivere, SMV’er og start-ups, som vil udvikle egne innovative services, der bygger oven på den digitale løsning, samt en betydelig del af de danske kommuner og vandselskaber.

Budget:
2019: 3.920.000 kr.
2020: 3.920.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Digital klimatilpasning

Nøgleord