EnergyFlexStorage

Frank Elefsen
Teknologichef
Indsendt af Teknologisk Institut i kategorierne Energi og Transport

Fremtidens fossilfrie elproduktion vil i stigende grad være baseret på fluktuerende vedvarende energikilder (VE) såsom vindmøller og solceller. Det medfører, at den producerede el skal anvendes øjeblikkeligt eller lagres for senere brug. En effektiv og økonomisk optimal udnyttelse af den stigende andel af fluktuerende VE skal derfor bl.a. håndteres ved hjælp af effektive energikonverteringsteknologier kombineret med flexible lagringsteknologier. Innovative SMV og større energivirksomheder er allerede i fuld gang med at udvikle disse nye teknologier sammen med Teknologisk Institut og en lang række universiteter. Virksomhederne er derfor stærkt interesseret i at få deres nye produkter demonstreret og kommercialiseret så hurtigt som muligt, hvorfor udvikling af nye teknologiske serviceydelser til understøttelse af denne markedsmodning er essentiel. Dette gælder især SMV, der typisk har en kort udviklingshorisont på 1-2 år.
Teknologisk Institut vil afgrænse det meget brede teknologiområde og opbygge nye tekniske kompetencer gennem udvikling af nye komponenter, testmetoder og systemløsninger samt gennemføre videnspredning inden for fire indsatsområder:

• Termiske lagre integreret med store varmepumper i fjernvarme og industrielle applikationer
• Termiske lagre integreret med termisk elproduktion, fx dampturbiner, ORC (Organic Rankine Cycle) eller transkritisk CO2
• Stationære batterisystemer BESS (Battery Energy Storage Systems) tilsluttet el-nettet eller VE-anlæg (vindmøller og solceller)
• Flytning af energiforbrug i fjernvarme og industri ved hjælp af intelligent styring og brugerindsigt (virtuel lagring)

Simpel energilagring i vandakkumuleringstanke anvendes bredt i fjervarmesektoren i dag og i nogen udstrækning i industrien. Andre enkeltteknologier findes i tidlige udviklingsstadier og anvendes i begrænset udstrækning. Men fælles for dem alle er, at teknologierne bør videreudvikles for at blive modnet til markedet samt integreret og testet i større sammenhængende systemer; det drejer sig fx om BESS og om store termiske lagre, der anvender vand som lagringsmedie. Andre teknologier er stadig på et så tidligt udviklingsstadie, at behovet er laboratorie- og pilotskalatest og demonstrationsprojekter. Det drejer sig fx om virtuel lagring ved intelligent styring og brugerinddragelse, avancerede batterier, lav- og højtemperaturlagre, højtemperaturvarmepumper samt el-produktion fra termiske lagre.

Budget:
2016: 2.880.000 kr.
2017: 2.880.000 kr.
2018: 2.880.000 kr.
Baseret på aktivitetsforslag:
EnergyFlexStorage

Log ind

Eller log ind med...

Del denne side...