Grøn omstilling af den danske vandsektor

Senest opdateret d. 29/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Sune Dowler Nygaard
Direktør

Rent vand er en livsnødvendighed. Indsatsen sikrer udvikling af teknologi til rent vand og optimal udnyttelse af vandets ressourcer. Dermed understøttes FN´s 6. Verdensmål, Regeringens klimamålsætning samt eksport af dansk vandteknologi.

Regeringen har i 2019 nedsat 13 klimapartnerskaber til realisering af regeringens strategi om 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030. Et af disse er ”Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi”, hvor der i marts 2020 er formuleret følgende ambitiøse målsætninger - Vision: Vandsektoren skal være klima og energineutral i 2030, Mål: Danmark skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger, og den danske vandteknologieksport fordobles til 40 mia. kr. i 2030. Målet med dette indsatsområde er i partnerskaber med hele vandsektoren herunder forsyninger, teknologileverandører, universiteter og videninstitutioner at opnå bæredygtig produktion af rent drikkevand, øget vandeffektivitet i industrien, energieffektiv spildevandsbehandling samt minimering af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet. 

96 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Niels Peter Revsbech (professor, WATEC, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 09:30

Forslaget om grøn omstilling i den den danske vandsektor dækker over de fleste problemstillinger vedr. rørlagt vand. Det er klart at Teknologisk Institut har en særdeles god infrastruktur incl. specialiserede vand-laboratorier til at bidrage med essentiel udvikling på mange områder. Der er mange af de nævnte områder hvor WATEC, Aarhus University Centre for Water Technology, kunne have interesse i at samarbejde med TI. Høstning af kulstof fra rensenanlæg og udenyttelse af dette kulstof - ikke kun til biogas som nævnt i TI's forslag men også i form af HTL-olie og CO2 til electrofuels - er et potentielt vigtigt samarbejdsområde. AU råder her over forsøgsanlæg i international topklasse. Fjernelse af miljøfremmede stoffer fra spildevand og drikkevand er et andet områder hvor der er et stærkt interesse-sammenfald. På AU arbejder vi med udvikling af sensorer til proceskontrol, og test af disse sensorer i TI's vand-laboratorier kunne være særdeles relevant. Vi ser meget frem til samarbejde på vandområdet!

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:01

Kære Niels Peter Revsbech

Mange tak for din støtte og opbakning til vores indsatsområde.

Vi er helt enige i at de områder, du nævner kalder på vigtig og helt essentiel forskning og udvikling. Som du fremhæver, har vi mange oplagte samarbejdsflader, herunder den øgede fokus på kulstofhøst, som vi arbejder på at udvikle sammen. Generelt er vi utrolig glade for vores samarbejde, både på innovationsprojekter og i forbindelse med uddannelse af studerende. Vi vil på Teknologisk Institut arbejde på et endnu tættere samarbejde med de stærke kompetencer i WATEC fremadrettet.

Mvh Sune Dowler Nygaard

Thomas Bugge (SUEZ)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:47

Forslaget adresserer relevante problemstillinger ikke bare i en dansk kontekst men også internationalt. Danmark er ganske rigtigt i en stærk position på dette område, men der er behov for at være investere endnu mere i området hvis vi skal bevare eller styrke den position. Dette forslag vil være et godt skridt på vejen og give TI mulighed for at være en endnu stærkere partner for danske virksomheder der arbejder med udvikling og implementering af innovativ vandteknologi. Jeg er også enig i med Niels Peter i at man godt kan være endnu mere ambitiøs omkring udnyttelsen af kulstof / produkter fra spildevandsbehandlingen - på den lange bane er der behov for at kigge på biofuels og på den korte bane på hvordan man sikrer at slam der ender på landbrugsjord er mere miljøvenligt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:20

Kære Thomas Bugge

Mange tak for din støtte og kommentar til indsatsområdet.

Vi vil med indsatsområdet netop gerne styrke samarbejdet med vigtige spillere på vandområdet som SUEZ. Vi er helt enige i at et endnu tættere partnerskab mellem Teknologisk Institut og innovative virksomheder vil kunne rykke branchen fremad. Dit forslag om endnu mere fokus på kulstofudnyttelse og sikring af miljøvenlig håndtering af slam, vil vi helt sikkert tage med fremadrettet.

Mvh Sune D. Nygaard

Kasper Urup Kjeldsen (Lektor, Aarhus Universitet)
Mandag d. 11/5-20 kl. 09:51

Forslaget om grøn omstilling i den den danske vandsektor fra Teknologisk Institut er aldeles rettidigt og relevant, da det adresserer en række problemstillinger vi som samfund, både nationalt og internationalt, er nødt til at forholde os til. Teknologisk Institut har igennem en årrække været en stærk ekspertise indenfor vandsektorforskningen, og kan fra denne position samle både industrien og universiteter i tværfaglige samarbejder. Et vigtigt aspekt ifht en grøn omstilling i den den danske vandsektor er uddannelsen af den næste generation af ingeniører, biologer, kemikere osv med de rette kompetencer til at løfte opgaven fremadrettet. Teknologisk Institut har et velfungerende samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet omkring inddragelse og uddannelse af studerende i forsknings- og innovationsprojekter. Det indeværende forslag vil være et springbræt til at udbygge dette samarbejde. En yderligere positiv effekt af at inddrage studerende i projekter er etableringen af kontakter mellem studerende og virksomheder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:24

Kære Kasper Urup Kjeldsen

Tak for din opbakning og konstruktive feedback til indsatsområdet.

Vi er glade for, at du er enig i, at vi her har fat i en meget aktuel problemstilling. Samarbejdet vi har mellem universiteterne og Instituttet i forhold til at uddanne studerende er meget værdifuldt begge veje. Både bachelor, speciale og ph.d.-studerende bidrager signifikant til fremdriften i vores fælles udviklingsprojekter samtidigt med at det giver de studerende en værdifuld indsigt i virksomhedernes verden. En viden og ekspertise som de kan tage med ud i danske virksomheder efterfølgende og bidrage til den nødvendige innovation.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.
Mvh Sune D. Nygaard

Niels Møller Jensen (Direktør, Herning Vand)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:44

Hos Herning Vand bakker vi op om forslaget. Vi er ligeledes enige i kommentarerne, som er anført ovenfor.
Der er mange gode tiltag i gang i disse år, herunder tiltag fra Danva, DI Vand og den Den Danske Vandklynge. Det er ganske afgørende, at vi evner at forene kræfterne og dele viden på tværs af konstellationerne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:30

Kære Niels Møller Jensen

Mange tak for støtten fra Herning Vand. Vi sætter stor pris på jeres opbakning og vores gode samarbejde.

Vi er enige i at videndeling mellem de mange gode tiltag på vandområdet, er vigtigere nu end nogensinde før.

Derfor vil vi arbejde på at sikre et fortsat godt samarbejde med hele vandbranchen –på tværs af organisatoriske forhold og partnerskaber – således at vi sikrer den størst mulige innovationskraft i den danske vandsektor til glæde for alle aktører.

Mvh Sune D. Nygaard

Lars Schrøder (CEO, Aarhus Vand A/S)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:48

Forslaget om grøn omstilling i den den danske vandsektor fra Teknologisk Institut er et godt og relevant initiativ. Særligt er "Bæredygtig håndtering af spildevand" særdeles vigtigt i en tid med klimatilpasning og CO2 reduktion. At understøtte udviklingen af fremtidens energiproducerende renseanlæg bl.a. gennem øget kulstofhøst til energiproduktion og optimering af biologisk fjernelse af fremmedstoffer rammer fint ind i behovet for cirkulær tænkning og øget ressourcebevidsthed. Bedre styring af aktivslamprocesser, biofilmprocesser, øget digitalisering samt udvikling af biologiske kontrolforanstaltninger til optimeret processtyring sikrer en bæredygtig og ressourceeffektiv rensning af spildevand ved forsyningerne i fremtiden. Samlet set vil det reducere CO2-udledningen og minimere udledningen af klimagasser fra renseanlæg.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:38

Kære Lars Schröder

Mange tak for din støtte til Teknologisk Instituts initiativ på vandområdet. Vi sætter stor pris på at store spillere som Aarhus Vand er enige i vigtigheden af de beskrevne aktiviteter.
Særligt ressourcebevidstheden og klimadagsordenen, som Aarhus Vand jo om nogen er garant for, vil være bærende parametre i de fremadrettede udviklingsaktiviteter - og meget gerne i samarbejde.

Vi ser frem til et spændende samarbejde de næste mange år.

Mvh Sune D. Nygaard

Mads Koustrup Jørgensen (Aalborg Universitet)
Mandag d. 11/5-20 kl. 16:05

En grøn omstilling af den danske vandsektor er bestemt nødvendig for at opnå FN's 6. mål for bæredygtig udvikling (Rent vand og sanitet), men også for flere andre bæredygtighedsmål. Håndteringen af vand og spildevand giver mulighed for at grave guld nye steder og for at udnytte de ressourcer der er i vand og spildevand ud over vand. Som nævnt i foregående beskeder er der potentiale i at udnytte energien i spildevand bedre. Ligeledes har AAU haft innovative projekter i samarbejde med TI om udvinding af næringsstoffer fra spildevand. En anden relevant applikation er elektrokoagulering, hvor vi sammen med TI udvikler en bæredygtig metode til koagulering på rensningsanlæg for bedre afvanding, bedre fosforfældning og reduktion af driftsomkostninger. Det er også vigtigt at have for øje at forslaget om grøn omstilling af den danske vandsektor er tværfaglig og kræver at ekspertise fra flere forskellige fagmiljøer samles, fra biologier og kemikere, til ingeniører og fysikere. Her har vi god erfaring med vores samarbejde med TI, og TI har også en bred række af kompetencer til at understøtte den tværfaglighed der skal til, for at understøtte overgangen fra løsninger i laboratorie til fuldskala.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:49

Kære Mads Koustrup Jørgensen

Tak for din støtte til indsatsområdet og for dine konstruktive forslag.

Vi er meget glade for samarbejdet med AAU og ser det som en af vores fornemmeste opgaver at være bindeleddet mellem den værdifulde forskning der foregår på universiteterne og virksomhederne, herunder også forsyninger.
Styrken i at være en stab af blandet baggrund og med mange forskellige kompetencer kan vi kun være enig i.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde fremover.

Mvh Sune D. Nygaard

Tore Svendsen (COO, Aquarden Technologies)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:36

Der er mange gode ideer og initiativer i forslaget, som vi kun kan støtte op omkring. Som SME og leverandør af vandrenseteknologi er det en kæmpe fordel med samarbejde med Teknologisk Institut da vi kan trække på deres samlede ressourcer. Konkret ser vi både området omkring miljøfremmede stoffer og industriel vandrensning som meget interessante for os. Vi har allerede i dag flere projekter med TI, der hjælper vores produkter videre og giver os en fordel i forhold til vores internationale konkurrenter. Fordelen ved TI er også at de magter den fine balance mellem at levere en unik viden og samtidig holde fokus på at produktet skal kunne kommercialiseres. I forhold til vækst og international satsning kunne der måske godt være mere fokus på områder der er interessante internationalt, men ikke så meget i DK. Her tænker jeg eksempelvis på rensning af drikkevand samt industriel vandrensning. Vi har mange stærke leverandører af udstyr til sådanne områder, men et begrænset hjemmemarked på grund regler og nogle store spildevandsselskaber.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:39

Kære Tore Svendsen

Tak for din støtte til forslaget, de rosende ord og gode forslag.

Vi ser det som en af vores allervigtigste opgaver at samarbejde med små og mellemstore virksomheder som Aquarden Technologies og hjælpe med udvikling, dokumentation og udbredelse af vandteknologi. Vi vil bestemt bestræbe os på også at få et mere internationalt sigte, som du påpeger.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i spændende udviklingsprojekter fremover.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lisette Jespersen (Lektor, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:55

Forslaget om grøn omstilling i den danske vandsektor fra Teknologisk Institut er meget relevant. Teknologisk Institut har stor ekspertise inden for udvikling af vandsektoren, og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet har over en årrække haft et meget givtigt samarbejde omkring uddannelse af fremtidens ingeniører. Adskillige ingeniørstuderende har været inddraget i Teknologisk Instituts forsknings- og udviklingsprojekter, hvor de har fået stort indblik i at håndtere udfordringer ift. sikring af rent vand. Dette er med til at øge de studerendes interesse for vandsektoren.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:40

Kære Lisette Jespersen

Mange tak for din opbakning.

Det gode samarbejde omkring uddannelse af fremtidens ingeniører giver stor værdi begge veje. Hvis Teknologisk Institut kan være med til at skabe interesse for vandområdet og uddanne nye Young Water Professionals har vi løftet en vigtig opgave.

Vi ser frem til samarbejdet fremover.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Møller (Miljøkoordinator, Aarhus Universitetshospital)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:16

Tak for arbejdet vedrørende omstilling til en grønnere vandsektor. Det er selvindlysende, at vi skal værne om vores vand, da det udgør en helt central ressource i vores samfund. Vand bruges jo i mange situationer og dele af de værdikæder vores samfund bygger på. Desværre er den måde vi forvalter vandressourcerne i vores samfund ikke altid bæredygtig. For at kunne bygge et samfund på bæredygtige værdikæder, er det vigtigt, at også de mange måder vi bruger vandressourcer på er bæredygtige. Dette har vi haft fokus på i en lang årrække på Aarhus Universitetshospital (AUH), hvor vi sammen med TI og andre vidensinstitutioner og virksomheder har bidraget til udvikling af kosteffektiv rensning af spildevand for lægemidler. De resultater vi har været med til at skabe, er blandt andet grundlag for, at AUH på invitation fra UNDP nu bidrager til udvikling af et bæredygtighedsindeks for den globale sundhedssektor baseret på de 17 verdensmål. Det er således muligt, at konklusioner og erfaringer fra projektsamarbejdet med blandt andre TI vedrørende fjernelse af lægemidler fra spildevand kan bidrage til at sætte fælles globale standarder for, hvilke krav der i fremtiden stilles til medicinalproducenter og andre leverandører til det globale sundhedsvæsen. Dette i forhold til nedbrydelighed af lægemidler samt rensningskrav til spildevand fra produktionsanlæg på tværs af kloden.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:41

Kære Thomas Møller

Tak for din støtte og kommentar til indsatsområdet og omkring vores fælles forpligtelser overfor vores værdifulde vandressource.

Vi har stor respekt for din indsats og det er fantastisk at AUH er med til at sætte rammerne for bæredygtighed i sundhedssektoren i UNDP. Vores fælles projekter omkring bl.a. lægemiddelfjernelse har skabt banebrydende resultater og dette vil vi fortsat stræbe efter med den beskrevne indsats.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Erik Lomstein (Lektor, Erhvervsakademi Aarhus)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:21

De beskrevne mål og aktiviteter er meget relevante i udviklingen af en grønnere vandsektor. Erhvervsakademi Aarhus sætter stor pris på det samarbejde, der har været med Teknologisk Institut på området både i forhold til at sikre videnopbygning hos medarbejdere og i forhold til at studerende i forbindelse med praktik og afsluttende eksamensprojekter for indsigt i og arbejder med den nyeste teknologier og forskning inden for området. Vi ser frem til at kunne fortsætte og udbygge dette samarbejde til gavn for vores studerende. Erhvervsakademi Aarhus har desuden mulighed for at indgå som partner i større eller mindre projekter inden for og kan i den forbindelse byde ind med både forsøgs- og analysefaciliteter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:42

Kære Erik Lomstein

Mange tak for din støtte til vandindsatsen.

Det er vigtigt for Teknologisk Institut at være med til at uddanne den kommende generation af vandfolk – både forskere og teknikere. Dette vil, sammen med fælles projekter, være med til at sikre udvikling af innovative vandløsninger, også i fremtiden.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Erhvervsakademiet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Eilkær (CEO, Norlex Systems A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:29

Omstillingen af vandsektoren til en grønnere profil er vigtig og helt essentiel. Især mener jeg at genbrug af vand bør få øget fokus, da vi i mange år har været forkælet med godt og rigeligt drikkevand. Her er der mulighed for at opsætte relevante forretningsmodeller, så den grønne omstilling også følges med et økonomisk perspektiv, der faciliterer udbygningen.
De miljøfremmede stoffer skal også håndteres og absolut minimeres i miljøet - derfor ser vi frem til at fortsætte vores allerede gode samarbejde med TI i forskellige projekter, der kan underbygge den grønne omstilling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:43

Kære Thomas Eilkær

Tak for din kommentar og interesse for vores indsatsområde.

Vandgenbrug og fjernelse af miljøfremmede stoffer er meget højt på dagsordenen i vores arbejde i de kommende år. Bl.a. igennem fælles projekter med udviklingsorienterede virksomheder som Norlex Systems.

Vi ser frem til samarbejdet de næste mange år.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Kongstedt Nissen (Arbejdsmiljøleder, Vejle Spildevand a/s)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:03

I kommunerne er der fokus på rent drikkevand og vi ser løbene på ny teknologi til sikring af grundvandet, bl.a. via oprensning af punktkildeforureninger samt gennem bioteknologiske løsninger. Fokus vil være på kombination af biologiske og kemiske teknologier til pesticidfjernelse Forbrugersikkerhed er vigtig for os hvorfor vi vil anvende rådgivning fra Teknologisk Institut. Forbrugeren skal ligeledes sikres gennem test af komponenter og installationer og gennem certificeringer for bl.a. rørproducenter.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:44

Kære Jesper Kongstedt Nissen

Tak for din kommentar og interesse i området.

Indsatsen vil netop stile efter at gøre os endnu bedre til at løse udfordringer med forureninger og uønskede stoffer i installationer samt yde den bedste rådgivning til forsyningerne.

Vi ser frem til samarbejdet med jer fremover.

Mvh. Sune D. Nygaard

Niels Bay Petersen (Konsulent, C.K. Environment A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:54

Forslaget om grøn omstilling i den danske vandsektor passer godt ind i det arbejdsområde, som C.K. Environment repræsenterer som leverandør af miljømåleudstyr gennem 25 år.
Vi oplever en hastig teknologisk udvikling, som ikke i alle tilfælde er afprøvet i en tværfaglig sammenhæng, hvor erfaringsudveksling og dokumentation bliver til fælles gavn for miljøet og energieffektiv vandbehandling.
Her ser vi det som en unik dansk ting at man med GTS-institutterne i en uvildig sammenhæng kan samle leverandører og specialister med en fælles mission om at optimere vandbehandlingen. Hertil er styring og on-line måling af processerne et vigtigt led i at optimere og lære af en proces eller en vandrensningsteknologi.
Vi mener initiativet kan danne baggrund for erfaringer, der kan være til gavn for den danske vandsektor i forhold til miljø, økonomi og konkurrenceevne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 09:54

Kære Niels Bay Petersen

Tak for din kommentar og støtte til indsatsen.

Vi er helt enig i, at vi har en unik mulighed for samarbejde mellem virksomheder, vandbranche og vidensinstitutioner til gavn for alle parter. Gennem fælles udviklingsprojekter kan vi komme langt med ny teknologi til gavn for både miljø og dansk eksport.

Vi ser frem til at fortsat godt samarbejde med C.K. Environment omkring online-måling og detektion af bl.a. miljøfremmede stoffer, så vi kan sikre en optimal vandbehandling og sikkert drikkevand til forbrugerne.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henryk Stawicki (Senior Standardiserings Konsulent, Dansk Standard)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:46

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices. Vi er en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vores overskud investeres i udvikling af nye aktiviteter.
Det er vigtigt for Dansk Standard at vores kunder altid kan være opdateret med ændringer i standarder, samt de har indflydelser på indholdet af relevante standarder og dermed bidrager til udvikling af den nyeste teknologi.
Når det gælder emnet Drikkevand, håndteres det via udvalg S 314, hvor Teknologisk Institut spiller en nøglerolle. Udvalgets program falder stort set sammen med de emner, der er nævnt i TI's Grøn omstilling af den danske vandsektor:
• Bæredygtig drikkevandsproduktion, der sikrer forsyning af rent drikkevand
• Øget vandeffektivitet i industrien gennem reduceret vandforbrug og udledning af drivhusgas
• Energieffektiv spildevandsbehandling gennem ressourceudnyttelse og forbedret energiproduktion
• Minimering af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet
Dansk Standard kan derfor anbefale og støtte dette forslag

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 09:56

Kære Henryk Stawicki
Tak for anbefalingen og støtten til indsatsområdet.

Vi er glade for at vi sammen med Dansk Standard og andre organisationer kan være med til at præge det danske og internationale standardiseringsarbejde så det understøtter de ovennævnte emner.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Birger Tannebæk Christiansen (Teknisk konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:26

TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer de udførende vvs-installatører. Arbejde på vandinstallationer inden for skel er i Danmark underlagt autorisation, der pålægger installatørerne at dokumentere det udførte arbejde, herunder de anvendte komponenters anvendelighed. Denne dokumentation forudsætter relevante test i forhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet og/eller europæiske teststandarder. Installatørerne skal også fremadrettet kunne anvende VA-godkendelser, der som en af forudsætningerne har en førstegangsafprøvning af produktet samt en løbende efterkontrol/sporing af produktionen. Vi har naturligvis også en interesse i at støtte op om sikring af rent drikkevand og den grønne omstilling.
TEKNIQ Arbejdsgiverne kan derfor anbefale og støtte det fremlagte forslag

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 09:58

Kære Birger Tannesbæk Christiansen

Tak for støtten til det fremtidige indsatsområde og jeres fokus på at have testfaciliteter der kan efterprøve produkternes anvendelighed i den færdige installation i Danmark.

Vi ser frem til at fortsætte og udbygge samarbejdet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kenneth Sørensen (Afdelingsleder, Sabroe Nordic)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 11:00

Jeg har tidligere hørt omtalt analyser, undersøgelser, forsøg og udviklingsanlæg, der nedkøler drikkevand for at forbedre kvalitet og sænke temperatur koldt vand hos forbruger - og samtidig udnytte overskudsvarmen til fjernvarme?
Mvh Kenneth

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:49

Kære Kenneth Sørensen

Tak for din kommentar og spørgsmål.

Der er mange spændende tiltag og løsninger, som dem du nævner. Vi vil følge op på din forespørgsel og kontakte dig i nærmeste fremtid.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, Miljøstyrelsen)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 19:04

Miljøstyrelsen finder emnet utroligt relevant og vil meget gerne bidrage/samarbejde om konkrete elementer. Vi har aftalt møde om dette og flere andre af DHI's emner.
Vh Lars Møller

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:12

Kære Lars Møller Christiansen

Mange tak for din kommentar og opbakning.

Det er meget vigtigt for os, at Miljøstyrelsen finder Teknologisk Instituts indsatsområde vedr. grøn omstilling af den danske vandsektor utroligt relevant.

Vandområdet er en af Danmarks vigtige styrkepositioner og en signifikant del af den kommende miljøteknologiske klynge. Gennem de i indsatsområdet beskrevne aktiviteter er det vores forventning, at vi i et tæt triple helix samarbejde med virksomheder, videninstitutioner og Miljøstyrelsen som myndighed kan bidrage signifikant til at udvikle og styrke potentialet i den danske vandsektor. For at branchen kan udvikle de mest relevante løsninger, er det yderst vigtigt at Miljøstyrelsen bakker op og bidrager med jeres forventninger og krav til nye løsninger ud fra et myndighedsperspektiv.

Det er meget positivt, at I som myndighed tager jer tid til at give inputs til vores og andre GTS institutters fremtidige fokusområder. Vi ser meget frem til det allerede planlagte møde med Miljøstyrelsen mandag, hvor vi vil glæde os til at få jeres inputs til aktiviteten.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Brandt (Teamleder, EnviDan A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 21:47

EnviDan (ED) har ved flere projekter deltaget sammen Teknologisk Institut (TS) iht. arbejdet med den grønne omstilling i vandsektoren, herunder arbejdet med øget ressourceudnyttelse. TS gennemførte sammen med ED en større analysekampagne på kildesorteret organiske affald (KOD) for Vejle Spildevand, til udviklingsprojektet "Fremtidens Spildevandsanlæg 2.0". Formålet var at udføre kontinuert udrådningsforsøg, til at udbygge vidensgrundlaget vedr. biopulpen produceret fra KOD fra Vejle Kommune. Resultaterne gav grundlaget for metanpotentiale og drifte af Vejle Renseanlægs rådnetanke, såfremt Vejle Spildevand tilførte biopulp produceret af KOD. Et super samarbejde og vigtige resultater for det videre arbejde med udviklingsprojektet ved Vejle Spildevand.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:17

Kære Søren Brandt

Vi sætter pris på din kommentar og støtte til indsatsområdet.
Projektet du henviser til er et godt eksempel på værdifuldt samarbejde forsyninger, rådgivere og virksomheder imellem. Det er sådanne samarbejdsprojekter, der flytter noget og skaber værdi, vi ønsker endnu flere af fremover.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med EnviDan.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Bruun (Adm. Direktør, ETA-Danmark A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:41

Fra ETA-Danmark A/S side syntes vi, at dette er et uhyre vigtigt og interessant indsatsområde. Også indenfor vandsektoren vil den grønne omstilling betyde, at vi vil se nye løsninger og nye og innovative produkter og komponenter på markedet - både til drikkevandsforsyning og til afløbssystemer.
Det bliver meget væsentligt, at vi fortsat kan sikre fyldestgørende dokumentation for de nye produkter og komponenter. Der vil være et stort behov for, at kunne dokumentere egenskaberne - ikke kun i forhold til de grønne aspekter, og at kravene til produkter kontakt med drikkevand er opfyldt, men i høj grad også til at produkterne og komponenterne opfylder kravene til de andre egenskaber, som er beskrevet i de danske vand- og afløbsnormer, som løbende bliver tilpasset.
ETA-Danmark A/S og Teknologisk Institut har gennem mange år samarbejdet for, at sikre dette gennem den danske VA-godkendelsesordning, hvor Teknologisk Institut har fungeret som videncenter, testinstitut og inspeketionsorgan, og vi syntes det er meget positivt at indsatsområdet har stort fokus på at styrke netop områderne omkring videncenter og testcenter.
ETA-Danmark A/S bakker fuldt ud op om indsatsområdet, og vi bidrager meget gerne, der hvor det er relevant

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:51

Kære Thomas Bruun

Mange tak for støtten til indsatsområdet, herunder til tiltagene angående videncenter og testcenter, som bl.a. kan understøtte nye innovative, grønne produkter og løsninger inden for drikkevandsforsyning og afløb.
I den forbindelse ser vi det samtidig positivt at kunne fortsætte samarbejdet med ETA-Danmark ang. de nye dokumentationsbehov, som de grønne innovative løsninger vil aflede, ligesom vi er enige i, at det i dette arbejde også er væsentligt at have de mere traditionelle dokumentationsbehov i erindring.

Mvh
Sune D. Nygaard

Bjarne Langdahl Riis (Adm. Direktør, Skanderborg Forsyning)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:23

Skanderborg forsyning og AquaGlobe bakker fuldt ud op om indsatsområdet grøn omstilling af den danske vandsektor. Vi kan især se en stor synergi mellem Skanderborg forsyning og Teknologisk Instituts ambitioner indenfor bæredygtig og ressourceeffektiv spildevandsbehandling, og fjernelse af uønskede stoffer.
Vi samarbejder med Teknologisk Institut i flere udviklingsprojekter og i AquaGlobe partnerskabet. Det giver stor værdi for forsyningen med en uvildig samarbejdspartner med brede kompetencer og gode testfaciliteter. Aquaglobe er bl.a. et demonstrationssite for nye vandteknologier hvor virksomheder kan etablere, fremvise og teste deres løsninger. Teknologisk institut vil være en vigtig spiller i forhold til dokumentation af løsningerne - til glæde for både forsyningen og de medvirkende virksomheder.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:19

Kære Bjarne Langdahl Riis

Mange tak for din kommentar og understregning af at samarbejdet med Teknologisk Institut giver værdi for både forsyninger og private virksomheder.

Vi er meget glade for vores samarbejde med Skanderborg forsyning og vores fælles projekter. Der er god energi og alle parter er opsatte på at vi skal skabe noget sammen. Ligeledes er vi meget positive over at være en del af AquaGlobe partnerskabet. AquaGlobe samler rigtig mange vigtige aktører på vandområdet og kan være med til at sætte vandteknologi og formidling heraf på landkortet. Det er et rigtig godt initiativ fra Skanderborg forsynings side.

Vi ser frem til et fortsat rigtig godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:44

Tørring af biprodukter udvundet fra procesvand i industrielle processer er et interessant forretningsområde for DryingMate, idet vi oplever en stigende interesse fra det markedssegment vi adresserer med vores tørringsteknologi. Vi har samarbejdet med Teknologisk Institut i flere projekter bl.a. i FlotFood hvor vi har arbejdet med rejespildevand. Vi har haft stor gavn af at kunne samarbejde med TI, som råder over mange kompetencer bl.a. inden for vandbehandling. Som mindre virksomhed er det vigtigt at have adgang til kompetente samarbejdspartnere på området i form af GTS netværket. Vi har rigtig gode erfaringer med samarbejdet med Teknologisk Institut, og bakker derfor 100% op om aktivitetsforslaget da vi ved, at resultatkontrakter har stor betydning for Instituttets fortsatte udvikling på området, samt mulighed for at igangsætte nye spændende udviklingsprojekter som potentielt kan komme os tilgode

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:20

Kære Ebbe Nørgaard

Tak for din støtte og kommentar. Det sætter vi stor pris på.

Det er fantastisk hvordan samarbejdet mellem mindre virksomheder som DryingMate, større fødevareproducenter og Teknologisk Institut kan give værdi. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at initiere netop sådanne projekter.
Du har helt ret i at der netop er vores indsatser indenfor resultatkontrakterne der gør os i stand til at satse på nye vigtige områder og derved være med til at løfte branchen.

Vi ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde med DryingMate

Mvh. Sune D. Nygaard

kristian friis (chefkonsulent, DANVA)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:53

Grøn omstilling af den danske vandsektor er vigtigt. Samarbejdet om omstillingen er lige så vigtigt
. Når hele branchen løfter i flok giver det mening.
Som formand for certificerings ordningen DK-Vand, en ordning der sikrer den bedste kvalitet af plastrør, kan jeg bifalde at DTI's aktivitter omkring test og rådgivning på dette område er en del af den grønne opstilling.
Når der skal igangsættes initiativer, hvor alle materialer i kontakt med drikkevand skal DK-Vand certificeres vil DTI og "den grønne omstilling" være en meget central partner.
Kristian Friis
DANVA

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:52

Kære Kristian Friis

Mange tak for støtten og ønskerne om samarbejde vedr. en indsats til gavn for en grøn omstilling af den danske vandsektor.

For Teknologisk Institut er det centralt både at kunne spille sammen med leverandørerne af komponenter og anlæg til vandsektoren som med de forsyninger, der repræsenterer brugernes behov og interesser. I den forbindelse bidrager vi gerne til en fortsat styrkelse af DK-Vand og arbejdet med at sikre produkter, der opfylder de sundhedsmæssige aspekter og sikrer en grøn udvikling.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henrik Nybro Laugesen (Direktør, Kemic Vandrens A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:53

Kemic er leverandør af vandrenseteknologi til den danske vandsektor, primært indenfor drikkevandsbehandling, til vandværker og fødevareindustrien. Kemic har de sidste 5 år arbejdet sammen med Teknologisk Institut omkring forskning og udvikling indenfor biologisk drikkevandsbehandling. Samarbejdet har været værdifuldt for Kemic især i forhold til forståelse og udvikling af nye teknologier til vandrensning og fjernelse af fremmedstoffer i drikkevand. Forslaget ”Grøn omstilling af den danske vandsektor” indeholder perspektiver og initiativer, som Kemic kan støtte op omkring. Specifikt ser vi områderne omkring drikkevand, miljøfremmede stoffer og industriel vandrensning som meget interessante for os. Vi har adskillige igangværende projekter med Teknologisk Institut, der understøtter udviklingen af nye teknologier og styrker vore produkter og dermed giver os en konkurrencefordel og holder os skarpe på i hvilken retning udviklingen går. I samarbejdet med Teknologisk Institut oplever vi en god balance mellem at levere på et højt videnskabeligt niveau samtidigt med at fokus holdes på at udvikle et produkt, som skal kunne sælges og give værdi for vore kunders kunder. Jeg vil derfor give mine bedste anbefalinger i forhold til at Teknologisk Institut arbejder med forslaget ”Grøn omstilling af den danske vandsektor”.

Henrik Nybro Laugesen
Kemic Vandrens A/S

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:21

Kære Henrik Nybro Laugesen

Vi sætter også stor pris på det gode samarbejde med Kemic Vandrens og takker for den fine kommentar.

Som du nævner har vi igennem flere år samarbejdet omkring spændende udviklingsprojekter, særligt indenfor drikkevandsområdet og vi er glade for at give værdi og være med til at booste Kemics udviklingsproces og forretning.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde og skabe mange spændende fælles projekter i fremtiden.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jørgen Skaarup (Planlægger, Hillerød Forsyning)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:59

Forslaget om grøn omstilling i den den danske vandsektor fra Teknologisk Institut er et relevant initiativ. Særligt er "Bæredygtig håndtering af spildevand" særdeles vigtigt i en tid med klimatilpasning og CO2 reduktion. At understøtte udviklingen af fremtidens energiproducerende renseanlæg bl.a. gennem øget kulstofhøst til energiproduktion og optimering af biologisk fjernelse af fremmedstoffer rammer fint ind i behovet for cirkulær tænkning og øget ressourcebevidsthed. Bedre styring af aktivslamprocesser, biofilmprocesser, øget digitalisering samt udvikling af biologiske kontrolforanstaltninger til optimeret processtyring sikrer en bæredygtig og ressourceeffektiv rensning af spildevand ved forsyningerne i fremtiden. Samlet set vil det reducere CO2-udledningen og minimere udledningen af klimagasser fra renseanlæg.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:17

Kære Jørgen Skaarup
Tak for din interesse.
Se venligst min kommentar i den næste besked.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jørgen Skaarup (Planlægger, Hillerød Forsyning)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:28

Jeg har taget udgangspunkt i kommentaren fra Lars Schrøder, som blev til en selvstændig kommentar, men så er den kommet dobbelt ind !
Rensning af grundvand i Danmark bør udvikles til at tage hånd om potentielle forureninger af grundvands ressourcen således, at vi kan gå med både livrem og seler når det gælder forsynings- og forbruger-sikkerhed. Der er et stort uopfyldt behov for at opbygge konkret viden om biologiske og kemiske teknologier til rensning af grundvandet for fx pesticider.
Omkring vandeffektivitet i industrien er der ingen tvivl om, at mange virksomheder allerede er langt og målet om et lavt vandforbrug og en lav emission er sund fornuft. Der er et konstant behov for at nye ideer bliver afsøgt og efterprøvet med passende dokumentation for effekt så målet om en nul emission kan nås.
Spildevand skal returneres til naturen i en så ren form som muligt. Dette betyder, at spildevandet også skal renses for de miljøfremmede stoffer, der vanskeligt nedbrydes biologisk. Således er der akut brug for teknologier, der kan rense for medicinrester og mikroplast. Her kan der være behov for krasse midler såsom eksempelvis kemisk oxidering.
Når mere og mere regnvand frasepareres og ledes mere direkte ud i naturen vil der være et stigende behov for metoder til rensning af regnvandet ved teknologier, der udnytter infrastrukturen og dermed begrænser energiforbruget mest muligt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:23

Kære Jørgen Skaarup

Mange tak for din grundige kommentar og støtte til aktivitetsforslaget.

Som du påpeger, er der igennem hele vandcyklus behov for udvikling af ny teknologi til at undgå uønskede stoffer i miljøer og opnå en bæredygtig brug af vandressourcen både i forhold til drikkevand, procesvand og spildevand. Dette vil vi fra Teknologisk Institut meget gerne være med til at sikre sker i den nærmeste fremtid.
Ligeledes vil vi fortsat have fokus på fjernelse af lægemidler og mikroplast fra spildevand, som du fremhæver, og som på nuværende tidspunkt allerede er vigtige fokusområder for både os og jer.

Vi ser frem til mere spændende samarbejde fremover.

Mvh. Sune D. Nygaard

Peter Sejersen (Plastindustrien, Rørsektionen)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:00

Der er mange gode ideer og initiativer i forslaget, som vi kun kan støtte op omkring. Som brancheorganisation for producenterne af rørsystemer kan vores industri også bidrage med viden og input til et bæredygtig forsyningsnet for rent drikkevand, reduceret vandspild, lavere belastning af miljø og klima samt en minimering af miljøfremmede stoffer til drikkevandet. Vi vil se frem til en gennemførelse af forslaget og samarbejder gerne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:25

Kære Peter Sejersen

Mange tak for din kommentar og for jeres entydige støtte til forslagets relevans.

Vi er glade for at plastindustrien finder indsatsområdet vigtigt og relevant.
Vi ved at I som branche har stort fokus på at levere produkter til bl.a. sikring af rent og sikkert drikkevand. Vi vil i tæt samarbejde kunne komme langt.

Mvh
Sune D. Nygaard

Svend-Erik Jepsen (fagleder, vand, Dansk Industri)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:31

Grøn omstilling af vandsektoren i Danmark og ikke mindst ude i verden er en dansk styrke position, som er med til at understøtte eksport i mia. klasse. Der er store potentialer, som endnu ikke er indhøstet. Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har opstillet en målsætning om at den danske vandsektor skal være energi- og klimaneutral i 2030. Det er en ambitiøs men realistisk målsæting. Den kræver forkus på at udvikle og afprøve ny systemer og løsninger. Det gælder fra at fjerne vand fra kloaksystemet, som bla. Vand i Byer har arbejdet med, men også øget produktion af biogas, brug af varmepumper på udløb fra renseanlæg og måske på grundvandsindvindinger. Derudover er energieffektive systemer en forudsætning for at vi lykkes med en grøn omstilling af vandsektoren.
Samarbejde er som nævnt af flere i kommentarerne meget vigtigt, hvis vi skal lykkes med at nå vandvisionens målsætninger om bl.a. en fordobling af eksporten af vandteknologi i 2025 (30 mia. kr. med 2013/14 som reference år).

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:56

Kære Svend-Erik Jepsen

Mange tak for din kommentar og gode inputs.

Vi er fuldstændig enig i din betragtning om at samarbejde er noget af det vigtigste for at den danske vandsektor kan bevare sin styrkeposition og nå de ambitiøse mål for både klimaneutralitet og eksport.

Etableringen af DI-vand er sammen med de øvrige initiativer og samarbejder på vandområdet et fantastisk skridt på vejen og er med til at understrege hvor vigtigt forskning og innovation på vandområdet er.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kim Holst (Adm.dir., Branchehuset)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:25

Branchehuset repræsenterer igennem Rørforeningen og Vvskataloget grossister og leverandører af vvsprodukter på det danske marked.

Vi støtter klart det fremsatte forslag. Til supplering af øvrige gode førnævnte kommentarer, bør anvendelsen og udvikling af standarder fremhæves som middel til at opnå de ønskede effekter og besparelser i praksis.

Via det nordiske projekt MaiD (Material and Product innovation through knowledge based standardisation in drinking water sektor), har testinstitutter, nationale myndigheder, producenter og grossister forsøgt at klarlægge, hvilke forhindringer der skal passeres for at opnå succes med standarder for test og certificering af vvsprodukter i Norden.

I forløbet fra hvor vandet er oppe af jorden, og til det kommer i afløbet, har det typisk kontakt med mere end 20 materialetyper, som alle kan påvirke vandets kvalitet og sundhedsmæssige egenskab. Et forhold som MaiD netop forsøgte at klarlægge og vurdere, hvorfor vi håber på en forlængelse af MaiD-projektet i Norden. Det vil være en fejl ikke at bygge videre på dette materiale, som vurderer brugbare regler for test og certificering af byggevarer i kontakt med drikkevand.

På vandets vej rundt i systemet er det væsentligt, at produkterne kan vurderes efter regler, der ikke bare omfatter danske forbrugere, men helst fælles EU-regler og mindst Nordiske regler for grænseværdier m.m.

Det danske marked er for lille til at være interessant for reel udvikling, og en meget dyr produktudvikling hindres, hvis både rådgivning, afprøvning og certificering er for dyrt og markedet for lille.

For at opnå den ønskede succes med vand- og energibesparende anlæg og installationer, er det væsentligt, at løsningerne bliver standardiserede og håndterbare for branchen (producenter, grossister og installatører), hvorfor der er behov for yderligere viden inden fx fastlåsning af grænseværdier. En viden som mangler i dag og projektet forhåbentlig kan medvirke til at fremskaffe, og et arbejde som Branchehuset meget gerne deltager i.

Når reglerne er fastlagt, skal vi nok arbejde for videreformidling af produktinformation så myndigheder, bygherrer, arkitekter og rådgivere, kan træffe produktvalg på oplyst grundlag.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:24

Kære Kim Holst

Tak for den positive støtte og kommentarerne angående de materialemæssige udfordringer mht. sikring af drikkevandets kvalitet og sundhedsmæssige egenskaber.

Vi finder det væsentligt, at de aktuelle udfordringer afspejler sig i kommende standarder, samt at det sker på et så kvalificeret grundlag som muligt - og ikke mindst aht. virksomhederne gerne med bredere sigte end det danske.

Derfor vil vi bestemt have fokus på tiltag angående styrkelse af den aktuelle viden vedr. bl.a. grænseværdier. Vi er her enige i, at en videreførelse af det nordiske MaiD-projekt vil kunne styrke det fagligt, såvel som give mulighed for krav, der rækker videre end til det danske marked. Derfor vil vi naturligvis gerne samarbejde om dette.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lars Ravn Nielsen (CEO, Gemidan Ecogi A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:10

Hos Gemidan Ecogi arbejder vi løbende energioptimering ift. grønenergiproduktion. Her fremstiller vi højkvalitet biopulp som kan indgå som substrat på slam- og gyllebaserede biogasanlæg. Optimeret udnyttelse af biopulp og forbedret design af biogasanlæg er således af stor vigtighed for at videreudvikle vores eksisterende forretning. Her har vi igennem deltagelse af tidligere forskningsprojekter med Teknologisk Institut opnået yderligere viden om vores produkter og vist ,at det er muligt at producere grøn energi udelukkende på biopulp, hvilket er vigtigt ift. vores eksport markeder. Med udgangspunkt i de allerede opnåede resultater håber vi således at kunne forsætte samarbejdet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:25

Kære Lars Ravn Nielsen

Tak for din kommentar og interesse for det foreslåede indsatsområde.

Grøn energiproduktion og herunder optimeret biogasproduktion er et vigtigt fokusområde også for Teknologisk Institut i den kommende periode. Der er rigtig meget at komme efter på dette område i forhold til innovation og optimeringer og Instituttet vil med indsatsområdet udbygge vores biogas-laboratoriefaciliteter endnu mere. Hvis vi i et samarbejde med virksomheder som Gemidan Ecogi kan øge anvendelsen af nye biomasser, vil vi få lettere ved at nå de ambitiøse mål for branchen.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde.
Mvh. Sune D. Nygaard

Niels Mikkelsen (Adm. Direktør, NORDPHOS ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:50

NORDPHOS er en ny vandteknologivirksomhed som er etableret på basis af en ny membran filtreringsmetode. Metoden blev udviklet i regi af to MUDP projekter på Samsø, hvor der var fokus på at omdanne spildevand til rent næringsholdigt vandingvand. Teknologisk Institut, Life Science var partner i projekterne og bidrog til udvikle og teste de forskellige metoder vi havde i spil, hvoraf vi så er gået videre med en af dem. Samarbejdet med Teknologisk institut har haft afgørende betydning for, at vi nu står med et nyt koncept for spildevandsrensning som kan være med til at skabe fremtidens cirkulære vandsystemer, hvor både vandet og de ressourcer det indeholder bliver genanvendt på en sikker måde. Udover at få det på markedet, skal vi i de kommende år videreudvikle vores cirkulære koncept i forskellige udviklingsprojekter, hvor ønsker at fortsætte det værdifulde samarbejde med Teknologisk Institut.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:26

Kære Niels Mikkelsen

Mange tak for din kommentar og deling af dine erfaringer fra projekterne på Samsø. Det var på mange måder nogle banebrydende projekter, der var med til at sætte fokus på mulighederne for vandgenbrug og CØ.

Teknologisk Institut er stolte over at være med til at bringe nye teknologiske løsninger på markedet og være med til at teste og dokumentere effekten. Det er bl.a. dette vi meget gerne vil endnu mere af i den kommende periode og med vores fremtidige udbyggede testcenter.

Vi ser frem til at fortsætte og udbygge det spændende samarbejde fremover.

Mvh. Sune D. Nygaard

Christina Saxkjær (Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent, Berendsen Textil Service)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:31

Hos Berendsen ser vi forslaget meget relevant. Vi anvender meget vand på vores vaskerier og arbejder kontinueligt med, hvorledes vi kan både reducere vandmængder og genanvende større dele af vand samt sikre vores spildevand har lavere effekt på miljøet. Bæredygtig operations er en del af vores CSR strategi og vi ser hele tiden på, hvorledes vi kan have mere fokus på dette område. En god sparing med Teknolgisk Institut og følge disse projetker vil have stor værdi for Berendsen. De anførte projekter ligger desuden godt i tråd med projekter vi allerede har været i dialog med Teknologisk Institut omkring og centrale projekter internt på vandområdet for den kommende periode. Disse projekter bygger desuden på tidligere opnåede resultater i samarbejdet om vand med Teknologisk Institut. Vi vil se frem til at følge resultaterne på området.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:28

Kære Christina Saxkjær

Mange tak for din kommentar og klare støtte til indsatsområdets relevans. Det sætter jeg stor pris på.

Samarbejdet med virksomheder som Berendsen omkring vandrensning og vandgenbrug giver stor værdi da det byder ind i både jeres og Teknologisk Instituts strategier. Vi er meget glade for samarbejdet og glæder os til flere fælles vandprojekter i den kommende tid.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mette Agertoft Larsen
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:14

Optimering af vandforbrug på produktionsvirksomheder (fødevarer) samt genanvendelse af vand ved anvendelse af rensningsprocesser er et potentielt emne og relevant i forhold til sikring af FN's 6. verdens mål. TI kan med deres ekspertise arbejde nærmere ind i de teknologiske muligheder samt risikovurdering således at den genrensede vand kan anvendes i en fødevareproduktion

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:30

Kære Mette Agertoft Larsen

Tak for din kommentar og interesse for det foreslåede indsatsområde.

Det betyder meget at også store virksomheder som Danish Crown støtter indsatsområdet. Genanvendelse af vand, optimering af CIP-processer og udvinding af ressourcer i processtrømme er nogle af de vigtige parametre i de kommende aktiviteter omkring vand i industrien.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Danish Crown og resten af interessenterne med interesse i vandteknologiske løsninger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Møller Klausen (Forskningschef, Ultraaqua A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 06:56

I Ultraaqua er vi grundlæggende af den opfattelse at det er vigtigt at der i det danske vidensmiljø opbygges viden og kompetencer på højt niveau der adresserer de problemstillinger der er beskrevet i aktivitetsforslaget ”Grøn omstilling af den danske vandsektor” og støtter overordnet op om aktivitetsforslaget. De foreslåede ydelser kunne dog godt have en stærkere fokus på internationalt vandrelaterede problemstillinger hvor vi som eksportvirksomhed oplever stor efterspørgsel efter vores teknologier. Derudover synes der i forslaget at være en stor fokus på biologiske/bioteknologiske teknologier, mens de fysisk-kemiske teknologier ikke er særligt tydelige. Vi vil også godt påpege at for at det forslåede testcenter for nye vandteknologier skal have værdi er det overordentligt vigtigt at der opbygges generiske funktionelle vandteknologitests baseret på teknologiernes grundlæggende virkningsmekanismer, hvorudfra fundamentale teknologiskalerings-parametre kan bestemmes.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:53

Kære Morten Møller Klausen

Tak for din kommentar og dine opfordringer til os, som vi sætter stor pris på.

Vores opbyggede videns- og testcenter vil bestemt ikke kun indeholde biologiske løsninger. Fysisk-kemiske teknologier er mindst lige så vigtige, herunder fx også UV og avancerede oxidationsprocesser (AOP), som vi er ved at opbygge testfaciliteter for i laboratoriet.
Vi er helt enige i at vi skal have et stærkt internationalt sigte, for at være med til at styrke eksporten for danske teknologileverandører. Dette har vi bestemt fokus på både via netværk og internationale projektsamarbejder.

Vi ser frem til samarbejdet på vandområdet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Erik Jessen Jürgensen (CEO, BIO-AQUA as)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:34

Forslaget rammer rigtigt for en lille, eksportorienteret virksomhed som BIO-AQUA as, som leverer anlæg og teknologier netop til genanvendelse af spildevandsstrømme med værdi - til direkte genanvendelse og som energikilde. Det er vigtigt med faglig backup og dokumentation af løsninger som bliver udviklet i mindre virksomheder som ellers ikke ville kunne få løftet denne opgave. Så derfor støtter vi forslaget til grøn omstilling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:31

Kære Erik Jessen Jürgensen

Mange tak for din kommentar, som er med til at understrege vigtigheden af samarbejdet mellem mindre innovative virksomheder og uvildige vidensinstitutioner som Teknologisk Institut for at fremme dansk innovation og eksport.

Vi har igennem flere år haft et godt samarbejde med BIO-AQUA omkring vandrensning og genanvendelse i fødevareindustrier, et samarbejde der bl.a. har mundet ud i et stort fyrtårnsprojekt, der lige nu er under udførelse.

Vi ser frem til meget mere spændende samarbejde fremover.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anne-Marie Truelsen (Projektleder, Mariagerfjord Vand)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:11

Mariagerfjord Vand har fokus på miljøfremmede stoffer (M.F.S.). Flere virksomheder udleder højre koncentrationer af M.F.S., hvorfor der med fordel kan tænkes på punktkilde renseløsninger. Teknologisk har været en god sparringspartner, og har i deres netværk fundet flere teknologileverandører der i samarbejde med virksomheder samt Mariagerfjord Vand har arbejdet på renseløsninger der kan implementeres hos virksomheden. Ved reduktion af miljøfremmede stoffer, kan spildevandsslam have jordbrugsmæssig værdi. Desuden, kan reduktion af specifikke miljøfremmede stoffer også påvirke nitrifikationshastigheden positivt hvilket bl.a. reducerer energiforbruget til næringsstoffjernelse.
Udvikling af punktkilde renseløsninger i samarbejde med Teknologisk m.fl., giver virksomheder og Mariagerfjord Vand mulighed for at løse opgaven med rensning af komplekst spildevand, sammen. Det er målet at anvende renseressourcerne der hvor man får den bedst anvendelige teknologi, centralt eller decentralt. Dér, hvor det giver bedst mening at fraktionere spildevandet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:55

Kære Anne-Marie Truelsen

Mange tak for din kommentar og vigtige betragtninger.

Området omkring fjernelse af miljøfremmede stoffer er af umådelig stor vigtighed og som du nævner har vi allerede gang i mange spændende udviklingsprojekter på området. Vi ønsker fortsat at være bindeledet mellem virksomheder med lovende løsninger og problemejere som fx forsyninger eller kommuner, så vi sammen kan finde de bedst egnede løsninger på en specifik udfordring.
Her ønsker Teknologisk Institut at sætte vores laboratoriefaciliteter såvel som pilotskala-opstillinger i spil og sikre en grundig og uvildig dokumentation.

Vi glæder os til et fortsat spændende samarbejde med Mariager Fjord vand.

Mvh. Sune D. Nygaard

Hagbard Clausen (CEO, Danish clean water)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:09

Vi finder det både relevant og meget givende at initiativer som disse belyser områder som både har relevans nationalt og kan have store perspektiver internationalt. Generelt får alle der beskæftiger sig med dette gavn af øget viden og fokus. Men også vigtigt at man ser på det med et internationalt perspektiv, hvor ikke alle lande har den samme infrastruktur og muligheder som man har i Danmark. Vi ser frem til at være en del af denne indsats.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:53

Kære Hagbard Clausen

Tak for den positive opbakning samt ikke mindst belysningen af forslagets betydning i fht. den danske eksport af komponenter og anlæg til vandforsyning. Jeg her helt enig med dig i, at det er et kæmpe globalt potentiale som vi sammen skal arbejde på at forløse.

Vi ser også frem til det fortsatte samarbejde med Danish Clean Water.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ole Pedersen (Direktør, Hedensted Spildevand A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:07

Hedensted Spildevand kan i vidt omfang tilslutte sig det af Teknologisk Institut udarbejdede oplæg til vision og mål.
Grøn omstilling af den danske vandsektor skal bidrage til opfyldelse af FN´s verdensmål nr. 6, dette kan der ikke være uenighed om.
Selskabet har i flere omgange deltaget i projekter sammen med Teknologisk Institut med henblik på optimering og forbedring af anvendte processer og teknologier.
Det er uhyre interessant, når samarbejdet kan foregå ved at bringe problemstillinger fra den private og offentlige sektor sammen, hvor Teknologisk Institut kan spille en central rolle med dets knowhow, laboratorier og udstyr.
Vigtigt er også at den viden og de teknologier der kommer ud af samarbejdet formidles til branchen generelt og i særdeleshed til den private sektor, der er en bærende kraft i at få udkommet afsat globalt og omsat til danske arbejdspladser.
Det er derfor væsentligt, at Teknologisk Institut også går foran med hensyn til at søsætte projekter der har et internationalt sigte, dvs. tager afsæt i hvilke udfordringer og behov der findes uden for landets grænser.
Særligt indsatsen om bæredygtig håndtering af spildevand har vores fokus. Der er mange spændende elementer heri, hvorledes kan kulstofhøsten forbedres med henblik på øget energiproduktion, eliminering af miljøfremmede stoffer, datafangst og -optimering og brugen heraf med henblik på en bæredygtig spildevandsrensning.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:56

Kære Ole Pedersen

Tak for tilslutningen til vores visioner og mål for indsatsområdet.

Vi er meget enige i at den største værdi for hele branchen opnås når vi indgår samarbejdsprojekter mellem vidensinstitutioner, offentlige og private aktører.
Formidlingen til branchen er højt på vores agenda og Teknologisk Institut ser det som en meget vigtig rolle at udbrede den viden, der genereres i projekterne til alle interessenter.
Det internationale fokus, som flere har fremhævet, har vi bestemt også og vi vil fremadrettet arbejde på både formidling internationalt, men også igangsættelse af internationale projekter, der vil kunne bringe danske kompetencer og vandteknologi i spil udenfor Danmarks grænser. På denne måde kan vi sammen bidrage til at styrke dansk eksport af vandteknologiske løsninger.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, særligt på spildevandsområdet, som går en spændende fremtid i møde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ditte A. Søborg (Forsker og lektor, VIA University College, Campus Horsens)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:36

Vi støtter op om forslaget om grøn omstilling af den danske vandsektor. Der er mange sammenfaldende interesser, hvor VIA University College, Center for Byggeri, Energi, Vand og Klima kan have interesse i at fortsætte vores allerede velfungerende samarbejde med TI i forsknings- og udviklingsprojekter, partnerskaber og uddannelse. Blandt andet er bæredygtig drikkevandsproduktion med fokus på vand- og energibesparelser samt bioteknologiske løsninger til fjernelse af miljøfremmede stoffer fælles interesseområder. TI har stor ekspertise inden for forskning i vandteknologi og kan bidrage hertil med specialiserede laboratorier, hvilket giver stor værdi til de tværfaglige samarbejder med industri og uddannelses- og vidensinstitutioner som VIA. TI vil med forslaget styrke den danske position på vandområdet. Den næste generation i vandbranchen vil blandet andet bestå af Klima- og Forsyningsingeniører fra VIA, og TIs forslag vil kunne udbygge samarbejde om inddragelse af studerende i forsknings- og udviklingsprojekter med virksomheder i vandbranchen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:59

Kære Ditte Søborg

Mange tak for støtten fra VIA University College. Det sætter jeg stor pris på.

Som du nævner har vi rigtig mange overlap i interesser og samtidigt har vi supplerende kompetencer, hvilket gennem tiden har ledt til et frugtbart samarbejde.

Vi vil se frem til at udvide samarbejde på især drikkevandsområdet fremover i spændende og innovative projekter.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anders Søgaard (Markedschef for Rockflow, Lapinus (ROCKWOOL))
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:40

Forslaget om at samle test og udvikling af nye løsninger i en vandklynge er godt. Der er brug for at evaluere på den samlede værktøjskasse som er til rådighed for at få optimeret vandhåndteringen og sikre en bæredygtig klimatilpasningsindsats som beskytter vandmiljøet. Separering af regnvandet og lokal rensning og udledning af dette er noget som Lapinus med rod i EU vandramme direktivet anbefaler. Det sikrer en bæredygtig grundvandsressource og et rent vandmiljø, når det sker med afprøvede løsninger. Vi byder derfor dette initiativ velkommen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:03

Kære Anders Søgaard

Tak for din kommentar og støtte til initiativet.

Vi sætter stor pris på at Lapinus og ROCKWOOL bakker op om Teknologisk Instituts visioner for et State-of-the-art testcenter med muligheder for at undersøge værktøjskassen af vandteknologier.
Regnvandshåndtering og klimatilpasnings-løsninger er et af Teknologisk Instituts kerneområder og vi sætter stor pris på samarbejdet med Lapinus omkring udvikling af innovative renseløsninger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Rasmus Evers (Projektleder, TechRas Miljø)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:49

Vi ser forslaget fra Teknologisk Institut vedr. grøn omstilling i den den danske vandsektor som et fint og højt aktuelt initiativ. Vores fokus er indenfor områderne er ”Bæredygtig håndtering af spildevand” samt ”Forbedret vandmiljø – uden miljøfremmede stoffer”. Vores seneste samarbejde med Teknologisk Institut har været i et MUDP projekt omkring fjernelse af mikroplastik. Herfra kan vi kun anerkende Teknologisk Institut som en særdeles kompetent og professionel samarbejdspartner. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med en virksomhed der har så dygtige medarbejdere

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:04

Kære Rasmus Evers

Tusind tak for din opbakning til initiativet og de pæne ord om samarbejdet med Teknologisk Institut.

Vi sætter meget pris på samarbejdet med TechRas omkring fjernelse af mikroplast – et område, der stadig har brug for forskning og udvikling i fremtiden, både i forhold til effekter og rensemuligheder.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde

Mvh. Sune D. Nygaard

Christian Andersen (Chefrådgiver, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:27

I regionerne er der fokus på rent grundvand, og man arbejde aktivt på at medvirke til bæredygtig produktion af rent drikkevand og samtidig minimere de miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. Vi finder således forslaget særdeles relevant. I 41 procent af de danske vandværkers drikkevandsboringer er der påvist pesticider. Hver anden gang, der bliver fundet pesticider i en vandværksboring, kommer de fra en punktkilde – og altså ikke fra driften af arealerne. Det er regionernes opgaven at fjerne forurening – fra punktkilder, der truer grundvandet, og det er et kapløb med tiden, fordi forureningerne er mobile. Når forureningen først har spredt sig, så kan den ikke altid længere ryddes op, og så må den i stedet afskæres fra at sprede sig yderligere. Dette kræver en vedvarende drift af grundvandsbeskyttende anlæg. I værste fald skal store mængder grundvand pumpes op og renses i flere årtier. Alene for de mest kritiske pesticidlokaliteter vurderes det, at der vil være behov for at drive ca. 90 aktive anlæg. Denne drift vil beløbe sig i mindst 30 år. For at opnå en bæredygtig produktion af rent drikkevand skal man fortsat fremadrettet arbejde med ny og mere effektiv teknologi til at opspore punktkilder og oprense forurenet grundvand.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:57

Kære Christian Andersen

Mange tak for dit input som vi sætter stor pris på.

Vi er løbende dialog og samarbejde med regionerne omkring netop punktkilde-forureninger, som udgør en kæmpe udfordring.
Vi ser det som et meget vigtigt mål at udvikle rentable løsninger til regionerne sammen med teknologileverandører, så der kan renses mest muligt for pengene. Vi er derfor meget enige i at arbejdet med ny og mere effektiv teknologi til at opspore punktkilder og oprense forurenet grundvand er nødvendigt for at sikre en bæredygtig produktion af rent drikkevand fremadrettet.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med de danske regioner.

Mvh. Sune D. Nygaard

Sara Starcke (Drikkevandsspecialist, Amphi-Bac)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:43

Vi støtter op om forslaget til Grøn omstilling af den danske vandsektor, der på flere områder understøtter de områder, som vi arbejder med. Vi bifalder i særlig grad opbygningen af et testcenter til danske vandteknologier og udvikling af bioteknologiske løsninger til oprensning af punktkildeforureninger, hvor vi har fælles interesser. Vi har ved flere lejligheder haft succesfulde tværfaglige samarbejder med TI, og ser flere muligheder for at forsætte det gode samarbejdet på baggrund af forslaget. Vi mener, at TI, med dette forslag, kan bruge deres stærke position indenfor vandområdet til at fremme interessen yderligere for bæredygtig drikkevandsproduktion til gavn for hele vandbranchen, og vi ser frem til at være en del af indsatsen.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:58

Kære Sara Starcke

Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget.

Vi er rigtig glade for at Amphi-Bac kan se sig selv i indsatsområdet, hvor vi har rigtig mange overlap i interesser. Vi er ligeledes utrolig glade for samarbejdet med innovative og udviklingsorienterede virksomheder som Amphi-Bac som ønsker at være med til at gøre en forskel og skabe forretning indenfor bæredygtige vandløsninger.

Vi ser frem til det videre samarbejde omkring sikring af bl.a. badevand og drikkevand igennem fælles projekter og vores nye testcenter.

Mvh. Sune D. Nygaard

Carl-Emil Larsen (Direktør, DANVA Dansk Vand og Spildevandsforenng)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:58

For DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, er Teknologisk Instituts forslag til indsatsområde om grøn omstilling af den danske vandsektor et vigtigt bidrag til den innovation i vandsektoren, som er nødvendig for at vi kan leve op til den samlede danske Vandvision 2025, og for at vi på længere sigt kan nå Verdensmålene.
Målene om bæredygtig drikkevandsproduktion, øget vandeffektivitet, ressourceudnyttelse og energieffektivitet i spildevandsbehandlingen og minimering af udledning af miljøfremmede stoffer er relevante og vigtige problemer at håndtere i forhold til de udfordringer, som vandsektoren står over for i disse år, hvor der er fokus på verdensmål, klima og biodiversitet sammen med behovet for at leve op til EU's direktiver, herunder et revideret drikkevandsdirektiv.
Pesticidfund i drikkevandsboringer er en af de helt store udfordringer for fremtidens drikkevand. Derfor vil udvikling af teknologier til oprensning af punktkildeforureninger og løsninger målrettet landbrug og gartnerier være af stor betydning. På samme måde er det vigtigt at sikre materialer i kontakt med drikkevand gennem rådgivning, test og certificering af produkter, som der lægges op til med denne resultatkontrakt.
Klimapartnerskab for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi har i marts 2020 fremlagt en målsætning om en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. Hvis det ambitiøse mål skal nås kræver det fokus på nye teknologier og processer, og her kan TI’s bidrag til at understøtte udviklingen af fremtidens energiproducerende renseanlæg bl.a. gennem øget kulstofhøst til energiproduktion være et vigtigt bidrag.
For at nå FNs Verdensmål 6 (Vand) og 14 (Livet i havet) skal der ske øget indsats for at håndtere miljøfremmede stoffer som stammer fra bl.a. medicinrester, mikroplast, østrogenlignende stoffer og kosmetik. Derfor ser DANVA positivt på, at TI vil prioritere at udvikle teknologier og løsninger til rensning og fjernelse af miljøfremmede stoffer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:22

Kære Carl-Emil Larsen

Mange tak for kommentaren og opbakningen til indsatsområdet.
Vi sætter stor pris på DANVAs støtte til indsatsområdet, som vi ser som vigtig blåstempling af at vi er på rette vej.
Vi har et bredt og godt samarbejde med både DANVA og DANVAs medlemmer omkring alle de nævnte aktivitetsområder.
Det er igennem samarbejde vi kan løfte innovationen, så vi kan nå de ambitiøse mål i både Vandvisionen, Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi og SDG’erne.
Teknologisk Institut ser det som en af vores allervigtigste roller at være med til nå disse mål sammen med vandbranchen.

Vi ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med DANVA og alle jeres medlemmer i den kommende periode.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lasse Majgaard Hansen (Technical Manager, AL-2 Teknik A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:55

Ved AL-2 Teknik har vi stor fokus på bæredygtig håndtering af spildevand og fjernelse af miljøfremmede stoffer med vores båndfilterteknologi. Vi støtter derfor naturligvis op om aktiviteterne i forslaget. Det vil uden tvivl være med til at styrke den danske vandbranche yderligere og gavne eksporten.

Vi har gennem flere udviklingsprojekter samarbejdet med Teknologisk Institut for at udvikle, afprøve og dokumentere nye løsninger. Samarbejdet med videnleverandører giver i mange sammenhæng stor værdi for mindre teknologileverandører. Den fælles viden og erfaringer skaber bedre løsninger.

Forslagets aktiviteter kan være med til at understøtte vores arbejdsområder, hvor vi bl.a. fokuserer på decentral rensning af spildevand ved industrierne. Vi ser store fordele i at rense spildevandet ved kilderne, inden det bliver fortyndet i det kommunale kloaksystem. Fjernelse af høj belastning og/eller miljøfremmede stoffer som mikroplast og tungmetaller ved industrikilderne afhjælper belastningen på de kommunale rensningsanlæg.

Den fremtidige behandling af spildevand på kommunale rensningsanlæg kan med fordel også assisteres af båndfilterteknologien til kulstofhøst på primærdelen samt bedre håndtering af spildevand ved overløbsbygværker. Dette kan give værdifuld energioptimering, bedre udnyttelse af spildevandets ressourcer og forbedre vores vandmiljø.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:23

Kære Lasse Majgaard Hansen

Tak for kommentaren og opbakningen til indsatsområdets relevans ift. at understøtte jeres arbejdsområder.

Vi er meget glade for at AL-2 er enige i at indsatsområdet vil være med til at styrke den danske vandbranche og gavne eksporten.
Vi kan kun bakke op om at udviklingsprojekter, hvor vidensinstitutioner og teknologileverandører arbejder sammen om at løse en udfordring sammen med problemejer skaber stor værdi og bedre løsninger.

Også tak for dine inputs vedr. fremtidens behandlinger af spildevand for miljøfremmede stoffer både decentralt og centralt på renseanlæg. Vi er enige i at det er vigtigt med endnu mere fokuseret udvikling på dette område og ser frem til samarbejde med bl.a. AL-2 omkring dette.

Mvh. Sune D. Nygaard

Albert Jensen (Projekt og udviklings Chef, Lemvig Vand og Klimatorium)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:22

TI’s forslag til indsatsområde rammer Lemvig Vand A/S mission - at sikre sine kunder rent drikkevand i tilstrækkelige mængder, nu og i fremtiden samt at rense spildevandet på en miljømæssig forsvarlig måde. TI’s egen vision om at accelerere udviklingen af grøn vandteknologi er i smuk samklang med FN’s Verdensmål 6, den grønne omstilling og ønsket om at minimere klimapåvirkningen…”

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:58

Kære Albert Jensen

Mange tak for din kommentar og opbakning.

Vi er glade for at de mål vi har på Teknologisk Institut med indsatsområdet stemmer overens med de mål og visioner I har ved forsyningerne.

Lemvig Vand og Klimatoriet går forrest i at vise bæredygtige løsninger på fremtidens klimaudfordringer og vi ser meget frem til samarbejdet om dette.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Rebsdorf (Senior projektleder, Aarhus Vand A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:57

Nødvendigheden af en yderligere udbygning af det vidensniveau der forefindes i branchen, er et centralt element i at kunne træffe bedst mulige beslutninger, på det bedst mulige grundlag. Øget viden skabes mange steder, og i relation til TI, samskabes der med virksomhederne viden der er både umiddelbart anvendelses orienteret og mere langsigtet. Det er min opfattelse, at I med jeres oplæg til den grønne omstilling berører de fleste store problemstillinger som vandsektoren står overfor i DK. Et meget centralt emne er den, i disse dage, meget relevante diskussion om omkring overløb (hvad er op og ned i den sag, må de fleste danskere tænke) Hvordan vi i fremtiden både kan sikre imod oversvømmede kældre, sikre en fortsat god rensning, samt minimere overløb - i et forventet fremtidsscenarie - der taler om mere og hyppigere nedbør - det kræver ny viden der kan medvirke til bedre og mere fremtidssikre løsninger.
Et andet centralt element i oplægget er skabelse af viden i relation til de miljøfremmede stoffer, både set som pesticider i drikkevandet, andre stoffers skæbne gennem renseprocesserne og ikke mindst påvirkning af recipienten. Hvor skal der forebygges, substitueres, renses effektivt så hele vandkredsløbet påvirkes mindst muligt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:45

Kære Morten Rebsdorf

Mange tak for din kommentar.

Vi er helt enige med dig og Århus Vand om at der er behov for mere viden, endnu mere videndeling og nye løsninger på de store problemstillinger vandsektoren står overfor.

Hele overløbs- og klimatilpasningsproblematikken er vi fra Teknologisk Instituts side helt enige i kræver både gode løsninger og principielle beslutninger, der kun kan blive bedre af mere viden og muligheder for uvildig test og dokumentation af nye teknologiske løsninger.
Et af vores vigtigste fokusområder er, som du også nævner, fjernelsen af miljøfremmede stoffer. Det er en meget bred problematik, der kræver mange forskellige løsninger alt efter om vi taler medicinrester, pesticider, mikroplast eller nogle af de andre stoffer, der udfordre vores vandmiljø. Dette vil vi i samarbejde med teknologileverandører og jer forsyninger arbejde meget mere med i de kommende år.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i den kommende tid.

Mvh. Sune D. Nygaard

Agnete Ansbæk (Medlem af YWPDK, YWPDK’s observatør i DWF’s bestyrelse, YWPDK)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:14

YWPDK støtter op om TI’s indsatsområder, som alle bidrager til løsninger indenfor relevante problemstillinger. TI har i dag en unik styrke indenfor udvikling af rensningsteknologier samt implementering af nye løsninger til den danske vandsektor. På den måde er TI med til at skabe sammenhæng imellem forskning og praksis samt implementering af ny teknologi. Dette er områder som YWPDK har fokus på, og som YWPDK har arbejdet med, bl.a. via workshops og arbejdsgrupper. YWPDK vil gerne understøtte at der sættes fokus på TI’s indsatsområder og at løsningerne findes ved tværgående samarbejde i vandsektoren. Dette mener vi skaber de bedste rammer for at Danmark kan markere sig stærkt på den grønne omstilling af den danske vandsektor.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:47

Kære Agnete Ansbæk

Tak for støtten. VI er rigtig glade for at Young Water Professionals støtter op om indsatsområdet.

Sammen med de øvrige aktører i vandsektoren, herunder fremtidens vandmænd og -kvinder i YWPDK, vil vi se frem til at sætte endnu mere fokus på innovative og bæredygtige løsninger til fremtidens vandudfordringer.
YWPDK kommer med mange gode initiativer og I har netop det rette fokus og forståelsen af at sammen når vi meget længere.

Vi ser frem til samarbejdet i fremtiden.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kenneth Nyland (Teknisk Direktør, Nukissiorfiit)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:22

Nukissiorfiit (Grønlands Energiforsyning) støtter, som mange andre dette gode forslag, på baggrund af det altid stigende behov for klimavenlige og effektive løsninger til effektivisering af drikkevandsområdet. Nukissiorfiit forsyner en bred vifte af forskellige lokationer i Grønland, hvoraf flere har en meget begrænset vandressource, hvorfor det er yderst væsentligt for samfundet at denne ressource bruges effektivt og bæredygtigt.

De grønlandske drikkevandsressourcer, er ikke påvirket af samme pesticidfund som de danske drikkevandsboringer, men miljøfremmede stoffer er ikke et ukendt fænomen i Grønland. Derfor er udvikling og implementering af nye løsninger til detektion, behandling og modvirkning af en lang række stoffer væsentligt for den fremtidige drikkevandssikkerhed i Grønland.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:59

Kære Kenneth Nyland

Rigtig mange tak for støtten til indsatsområdet fra Grønlands Energiforsyning.

Netop fordi det i mange tilfælde er nogle anderledes udfordringer der er i Grønland, fx i forhold til anvendelse af overfladevand til drikkevand og den meget begrænsede vandressource, ser vi potentiale for et spændende og værdifuldt samarbejde omkring bæredygtige løsninger til overvågning og vandrensning.

Også et styrket samarbejde med den vandforbrugende industri i Grønland, omkring vandgenbrug og optimal udnyttelse af ressourcerne i spildstrømme vil skabe stor værdi både for industrien og de teknologiudviklende virksomheder. Her vil Teknologisk Institut meget gerne være bindeleddet.

Vi ser frem til et fortsat godt -og gerne udvidet- samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard