Grøn teknologi til blå vækst

Senest opdateret d. 3/5-2020
DHI
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Anne Lise Middelboe
Digital Lead
Kasper Kærgaard
Senior Coastal Expert

Bedre, hurtigere og mere kosteffektive beslutninger om miljøet giver den bedste mulighed for et samfund i balance, hvor den blå vækst går hånd i hånd med et sundt havmiljø i dag og for de kommende generationer

Dette indsatsområde udvikler nye services og værktøjer, som giver let adgang til avancerede modeller, der beregner presset fra marine aktiviteter som sedimentspild fra anlægsarbejder, næringsstofudledning fra rensningsanlæg og akvakulturproduktion eller risiko for spredning af invasive arter med skibstrafik (biosikkerhed), og kan kvantificere aktiviteternes effekter på havmiljøet. Integration af nye online måleteknikker med avancerede dynamiske modeller, der beskriver presfaktorer og økosystemet i realtid, gør det muligt – for første gang - at tage miljøbeslutninger baseret på miljøets faktiske tilstand og presfaktorernes faktiske udbredelse.

96 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, Miljøstyrelsen)
Fredag d. 8/5-20 kl. 12:50

X

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, Miljøstyrelsen)
Fredag d. 8/5-20 kl. 12:52

Vender tilbage med kommentarer jf. mail til Anders Erichsen

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, MST)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:17

Meget relevant oplæg, vi ser meget positivt på data indsamlingen og mulighederne for vækst gennem havmiljøet.

Rasmus Dyrmose Nørregaard (Phd, AC-tekniker, Miljøstyrelsen, Vandmiljø & Friluftsliv)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:22

Spændende og relevant projekt. En integrering af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i modeludvikling for vandmiljø er en god ide. Modellering af udledning af MFS og deres akkumulering i sediment og biota er oplagt, både i VVM-henseende, men også i forbindelse med forureningsundersøgelser efter eksempelvis en slamflugt. Det ville også være oplagt at udvide modelleringen til at inkludere ferske såvel som marine miljøer.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:33

Kære Rasmus,
Tak for dine kommentarer og interesse for vores ideoplæg omkring miljøfarlige stoffer. VI ser, som du, store muligheder indenfor både ferskvand og havmiljøet, for at udvikle let tilgængelige værtkøjer til beregning af fortynding og bioakkumulering -af interesse for mange erhverv og myndighederne.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:25

Kære Lars,
Tak for din opbakning til vores oplæg. Vi ser frem til et fortsat spændende samarbejde med Miljøstyrelsen om nye koncepter for fremtidens miljøovervågning.
Med venlig hilsen
Anne

Ken H Andersen (Professor, sektionsleder, DTU Aqua)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:40

Udviklingen af online værktøjer er en visionær videreføring af DHIs globale lederskab indenfor marin modellering. Online værktøjer gør modellerne mere tilgængelige og deres anvendelighed bredere. Tanken om modeller som service sænker både den tekniske og finansielle barre for at rådgivere på alle niveau kan anvende modellerne. Forslaget til indsatsområdet er derfor centratl for vidensbaserede beslutninger i Danmark og for at cementere danske modellers betydning for rådgivning globalt.

Hvordan sikrer vi at forskingen på universiteterne spiller direkte ind? Både udviklingen af samspillet mellem målinger og modeller (f.eks. realtids assimilation) og økologisk modellering er tekniske krævende discipliner med stærke aktive forskningsområder på universiteterne.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:27

Kære Ken,
Mange tak for dine positive kommentarer og betragtninger om brug af modeller i rådgivningen. Jeg er fuldstændig enig i at vi i Danmark er i førersædet indenfor økologisk modellering, og indbygning af den nyeste viden i modeller sikre den vidensbaserede rådgivning. Vi er i meget åben for samarbejde med universiteterne det kan være på konkrete projekter som kan omfatte nye metoder til at kombinere målinger og modeller til realtidsmodellering, eller et samarbejde på større skala om sammen at styrke Danmarks førerposition indenfor anvendelse af økologiske modeller som basis for miljøbeslutninger. Vi ser frem til et forsat samarbejde på området.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Peter Stæhr (Professor, Aarhus Universitet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:39

Kobling af nye automatiserede målinger med økosystem modeller, har potentiale til at forbedre vores forståelse af økosystem responses på en lang række menneskeskabte presfaktorer. Højfrekvente målinger vha autonome bøjer, bidrager fx med værdifulde data som kan kalibrere, validere og dermed forbedre modelforusigelserne. Men målingerne kan ydermere omsættes to at kvantificere vigtige processer i det marine miljø, så som rater af primærproduktion og respiration. disse rater er indbygget i de økologiske modeller, men bliver pt ikke vurderet i fht målinger.
Kvantitative data om ændringer i biodiversitet kræver traditionelt mange resurser hvor data indsamles af dykkere eller via vandprøver fra skibe. Nye metoder som fx eDNA og kortlægning vha droner og for habitaters vedkommende, remote sensing, gør det muligt i nogen grad at automatisere data indsamliingen. Det vil ikke desto mindre fortsat være en stor udfordring at koble sådanne data med modellerne. Fremtidige projekter bør forsøge at adressere denne udfordring.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:28

Kære Peter,
Tak for dine kommentarer og synspunkter på hvordan vi kan forbedre modeller og forudsigelser vha målinger og øget fokus vigtige processer. Det ligger helt i tråd med den videreudvikling af vores øksosystem modeller som vi ønsker og som kræves når vi bevæger os mod realtids- og auto-kalbrering af modeller. Vi er enig i at det er vigtigt at data fra nye teknologier også integreres i modeludvikling og kalibrering, og ser netop den rette kombination af stor og lille skala målinger (med ny og eksisterende teknologier) i kombination med modeller som en meget lovende vej frem. Vi ser frem til i et fortsat samarbejde med jer om at øge vores forståelse af det komplekse marine økosystem.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Lisbeth Jess Plesner (Chefkonsulent, Dansk Akvakultur)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:20

Udvikling og vækst af marin akvakultur kræver tilgængelighed af velegnede modeller, der på et højt fagligt og anerkendt niveau kan vurdere effekten af et anlæg på havmiljøet i forhold til VVM, habitat mm. Det er essentielt for den videre udvikling af marin akvakultur og vandplanlægning, at beslutninger kan tages på et fagligt forankret og balanceret grundlag, hvilket kan ske med videreudvikling af de marine modeller. Lettere adgang til de avancerede data lyder interessant, og vil forhåbentligt kunne lette sagsgange og give en bedre forståelse af et anlægs effekt for de forskellige interessenter. Integration af nye online måleteknikker lyder spændende, specielt såfremt det på sigt tænkes at det vil kunne erstatte den fysiske prøvetagning samtidigt med at der gives bedre resultater, her er det igen essentielt at værktøjet bliver forholdsvis gennemskueligt for brugerne.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:39

Kære Lisbeth
Tak for dine gode kommentarer og opbakning til det foreslåede indsatsområde. Vi er enige i at kun med detaljerede økosystemmodeller kan man kvantificere effekter af havbrug på havmiljøet. og at at såvel erhverv, myndigheder og offentligheden har krav på at data, beregninger og vurderinger der indgår i afgørelserne, er af højeste kvalitet, udført med de bedste metoder og at baggrunden for afgørelsen er transparent og forståelig. Og ja, netop det er netop metoder og værktøj der understøtter dette som foreslås i dette indsatsområde.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Karen Timmermann (Professor, DTU)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:40

Videreudviklingen af modeller og modelbaserede værktøjer udgør fundamentet for en vidensbaseret forvaltning af havmiljøet og modeller er helt centrale for at kunne operationalisere videnskabelige erkendelser om marine processer og påvirkningsmekanismer til gavn for samfund, erhverv og miljø. DHI er førende indenfor den marine modellering og har de nødvendige forudsætninger for at gøre de komplicerede modeller lettere tilgængelige for rådgivere, myndigheder og div. erhverv, hvorved de bedste model værktøjer kan anvendes af flere og bidrage til værdiskabelse, øget vækst og forbedret miljøbeskyttelse. Samspillet med universiteterne er imø essentielt for den fortsatte udvikling af modellerne og vi bidrager gerne med procesforståelse og data, forbedrede parametriseringer, ideer og hypoteser, som modellerne kan bidrage til at belyse samt forslag til nye anvendelsesmuligheder.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:50

Kære Karen,
Tak for dine kommentarer og synspunkter. Vi er meget interesserede i at styrke samarbejdet omkring modelbaserede værktøjers anvendelse til at sikre bæredygtige aktiviteter på havet. Samarbejdet med universiteter og andre forskningsinstitutioner er vigtig for os, så vi sikre at processer, datavalidering mm er funderet på det bedste videnskabelig grundlag, og resultaterne robuste og troværdige. Derudover vil det også være spændende at i højere grad end det sker i dag at inddrage modeller i test af videnskabelig hypoteser. VI ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Thomas Hechmann (Head of Secretariat, Transportens Innovationsnetværk)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:00

Nye miljøkrav medfører en række godkendelses- og dokumentationsmæssige udfordringer for det maritime erhverv. Det glæder os derfor at se et indsatsområde lægge op til udvikling af digitale ydelser, der kan skabe tiltro at miljøkrav indenfor marin biosikkerhed overholdes.

Det er essentielt for skibsejere og operatører at leve op til gældende miljøkrav, således at tilsyn og kontrol ikke medfører forsinkelser eller at skibe tilbageholdes. Digitale værktøjer, der kan både vurdere og dokumentere tilfredsstillende håndtering af ballastvand og biofouling samtidig med at myndigheder kan få rettidig adgang data, vil være særdeles værdiskabende for erhvervets aktører.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:42

Kære Thomas Hechmann,
Tak for dine kommentarer og opbakning til vores foreslåede aktiviteter omkring biosikkerhed. Vi ser store muligheder for at digitale værktøjer kan gøre processer omkring dokumentering og vurdering af risiko for spredning af invasive arter, effektive og smidige, t således at erhvervet ikke udsættes for unødige forsinkelser i skibstrafikken og myndighederne kan effektivisere indsatsen.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Flemming Gertz (Chefkonsulent, SEGES)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:11

I rammer helt rigtigt med løsninger som giver større adgang for ikke eksperter og som giver større transparens i forhold til beslutningsprocesser. I forhold specifikt til pkt A tænker jeg I også meget gerne må tænke i formidling og inddragelse helt ned til borger-niveau på et tidspunkt i processen hvor konklusionen ikke er givet endnu. Det giver medejerskab og forståelse. Alt for ofte bliver resultater serveret for borgere, interessenter når det er overstået. Jeg har selv erfaring for gode visualiseringer med jeres værktøjer og det giver dialog et bedre fundament for beslutningsprocesser. DVS se ikke kun jeres værktøjer som nogle der skal anvendes af eksperter men også at de skal kommunikere inddragende med omverdenen

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:39

Kære Flemming Gertz,
Tak for dine kommentarer og opfordringer til at fokusere på formidlingen som vi er helt enige i. Det er svært - nogen gange selv for fagfolk - at forstå resultater af komplekse modeller som for eksempel dynamiske økosystem modeller. Digitalisering og nye web-baserede platformer er en oplagt mulighed for at formidle både resultater af specifikke studier men også processer og naturlige variationer så vi får en fælles forståelse af dynamikken i økosystemet systemet, som baggrund for diskussioner og beslutninger.

Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Carsten Thirsing (Procesingeniør, BIOFOS A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:37

For BIOFOS er det helt essentielt at viden om havmiljø løbende forbedres og datakvaliteten her løftes. Det er vigtigt at effekterne på havmiljøet kan kvantificeres og at man får værktøjer og modeller der i noget der ligner realtid giver mulighed for at følge op på indsatser og effekter på havmiljøet. Her har næringssaltudledningerne til havmiljøet og deres indvirkning på dette selvfølgelig en stor interesse for BIOFOS, der fra deres 3 renseanlæg udleder det rensede regn- og spildevand til vandområderne Øresund og Køge bugt. Både så udledningskravene til punktkilder er sat udfra miljøet faktiske tilstand samt at man via data og modeller om havmiljøet kan følge op på indsatsen og reguleringen af punktudledningerne så beslutningerne kan tages på det bedste fagligt baserede grundlag.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:57

Kære Carsten Thirsing,
Tak for dine kommentarer, opbakning og indsigt i jeres behov, som er helt i tråd med vores ambitioner for udviklingen på området. Gennem kombinationen af realtidsmodellering og målinger ser vi en reel mulighed for netop at forbedre vores forudsigelser om påvirkninger af miljøet. Og vi vil meget gerne gøre modelværktøjer let tilgængelige for virksomheder som f.eks. jer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Michel Seidelin (CEO, CIM A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 14:14

Forbedrede modeller og disses datagrundlag er helt sikkert nødvendigt for at kunne opnå et bedre billede af de miljømæssige footprints som følger af den blå vækst.
CIM, som er et industrielt software hus, har gennem nogle år samarbejdet med DHI omkring opsamling og sammenkøring af data til at opnå dybere forståelse af sammenhænge og egentlig beslutningstagen på baggrund af data. Vi ser meget gerne at DHI går videre af denne vej med at forbedre deres modeller, og medvirker gerne til at forbedre realtids data-grundlaget for sådanne modeller.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:05

Kære Michel Seidelin
Tak for dine kommentarer og forslag til fortsat samarbejde. Et godt (online) datagrundlag der basere sig på nye eller eksisterende måleteknologier er helt afgørende for at resultaterne af realtidsmodeller bliver troværdige og robuste. VI er derfor meget interesseret i et fortsat godt samarbejde med jer omkring dataindsamling og forståelse af hvordan data på forskellig skal anvendes bedst i realtidsmodellering.
Med venlig hilsen
Anne Lise MIddelboe

Klaus Weile (Laboratoriechef, Dansk Biologisk Laboratorium)
Søndag d. 24/5-20 kl. 21:42

Et system til detaljeret overvågning af sedimentspild fra marine gravearbejder ved hjælp af modelstyrede autonome sejlende og flyvende droner, vil med indsamling og indlæggelse af realdata i sedimentspredningsmodellerne være et stærkt redskab til at optimering af miljøovervågningen ved store marine anlægsarbejder. Med et sådant redskab, - integreret med et vejrprognoseværktøj, vil man langt bedre og meget mere præcist end tidligere. kunne registrere og forudsige mulige skader på den tilstedeværende fauna og flora, og derfor hurtigt kunne foretage afværgeforanstaltninger. Systemet vil kunne bidrage til en optimeret styring af graveaktiviteterne, - specielt til gavn for det marine miljø, og en hjælp til entreprenørerne.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:11

Kære Klaus,
Tak for dine kommentarer og opbakning til ideerne omkring marint gravearbejde. Vi forventer os meget af de kommende års udvikling af "spildudsigter" og "miljøudsigter" som fx. omkring marint gravearbejde. Mange aktiviteter på havet er afhængig af gravearbejde så muligheder for optimeret at kunne kontrollere effekter på miljøet og overholdelse af specifikke grænser, vil være til stor gavn for både miljøforvaltning og bygherrer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Cecilie Dybbroe Tang (Survey Team Lead, DHI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:06

Mange tak for dit svar Klaus. Data i realtid og automatisering er netop to af de helt store skridt, der kan udvide modellernes brugsområde og højne kvaliteten og brugbarheden af miljøovervågningen.
Med venlig hilsen Cecilie

Hanne Bach (Direktør, DCE-Aarhus Universitet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:13

Digitalisering er et vigtigt område for vores samfunds udvikling herunder for en endnu bedre og mere effektiv forvaltning og beskyttelse af vores hav- og kystområder. De foreslåede udviklingsaktiviteter er nøgleaktiviteter både for at anvende data og forskning endnu bedre, men også for at sikre at viden bliver brugt så meget som muligt og på den bedste måde. Det vil være vigtigt at sikre gode samarbejdsflader til institutioner, som producerer viden og data, så der sker det bedst mulige optag af denne viden i værktøjerne. DCE har et udbredt samarbejde med DHI på dette felt og ser frem til at medvirke til at den foreslåede udvikling lykkes.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:33

Kære Hanne,
Tak for dine kommentarer og opbakning til vores foreslåede indsatsområde. Vi er helt enig i at godt samarbejde mellem private og universiteter og andre data og videns institutioner er en forudsætning for at vi i Danmark skal styrke digitalisering i miljøvurderinger og forvaltning. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DCE.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Paula Canal-Vergés (Postdoc, Syddansk Universitet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:42

The existence and continuous development of modelling tools that assist the fields of environmental impact assessments, ecosystem functionality, remediation and sustainable growth are fundamental pillars for the further sustainable development of Denmark/Europe. The rapid changes in our ecosystems, the rapid development of technologies in areas such as energies, aquaculture ... together with the increasing/continued human needs and pressures, makes it difficult to evaluate present and future scenarios without models. In marine areas, where the use of space is becoming increasingly under pression, it could be foreseen that the same space might be used for clustered activities (ex. wind energy with aquaculture and so on). In these cases it is not just one problematic that needs to be addressed, but several interacting in the same space. Well established, callibrated and largely validated mechanistic models, which can interact with one another or be further developed for the specific combinations will be of great help for evaluating possibilities. The development of tools that are user friendly and translate complicated processes into more comprehensive results are as well important to include other experts in the evaluation and nonetheless for decision makers and dissemination purposes. However, when developing new models or running new simulations, some modelling knowledge is needed (In my opinion), to properly asses the limits of the model, the calibration needed, the extrapolations allowed and so on. If the models are to be used by non-modellers, some serious guidelines would be needed, event for experts in the modelled matter. The digitalization and sharing of big data is as well a key issue to resolve the diverse conflicts and walk towards a more sustainable future, allowing a more transparent discussion process. Drone technologies and other new sensors combined with models, and semi automatic tools that allowed combinations will be in my view a important part of the future, which needs constant and quick development. Finally, new knowledge should be implemented in the existing mechanistic models as well and the new coming ones. At SDU, we have a long history of collaboration with DHI which we are happy for and hope to maintain both by developing, testing and innovating along side.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:44

Dear Paula,
Thank you for your comments and for sharing you insights on the importance of modelling. As you emphasize the complexity and cumulated nature of the pressures and responses of receptors that need quantification in marine environmental assessments is difficult, if not impossible, without mechanistic modelling. We know it takes highly specialized skills to develop, calibrate and validate complex models. We do not suggest that non-modelers should develop the models. The tools we are developing is building on models that are already developed, calibrated and validates by modelling experts. The user gives few input on the activity, fx spill of sediment or polluted water, and executes the expert-develop model. We are looking forward to continuing our good collaboration.
Best regards
Anne Lise Middelboe

Jan F. Afd. for Miljø og Natur (Marinbiolog, Orbicon)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:04

Der er ingen tvivl om at modeller giver mulighed for at forbedre vores muligheder, som miljørådgiver, til at udarbejde konsekvensvurderinger i relation til projekter i det marine miljø. I den sammenhæng skal der jo vurderes på en lang række presfaktorer, hvor det at kunne benytte robuste modeller er helt afgørende. For mig at se er det afgørende at disse værktøjer er pålidelige, transparente og angiver usikkerheder så det er muligt at gennemskue og forstå resultaterne - også selvom man ikke er model specialist. Jeg synes ligeledes det er vigtigt at eksisterende base line data - f.eks. fra NOVANA overvågningsprogrammet løbende kan indarbejdes i modellernes kalibrering i takt med at data indsamles. Der er ingen tvivl om at en øget tilgængelighed til modelværktøjer vil styrke arbejdet med konsekvensvurderinger af konkrete projekter - og meget vigtigt de kumulative effekter i større vandområder. Presset på den danske marine natur øges hele tiden - så samspillet af effekterne fra mange forskellige presfaktorer er vigtige at få afdækket - og det tror jeg ikke kan gøres på anden måde end ved modellering.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:16

Kære Jan,
Tak for din opbakning til vores ideoplæg og dine meget relevante kommentarer omkring behovet for robuste modeller, og også vigtigheden af at de kan forstås, gennemskues og resultaterne anvendes af ikke-eksperter på modellering. Det er vi meget enige i og vi ser netop digitaliseringen som en mulighed for at få meget større udnyttelse af modelværktøjer der nemt kan anvendes af fx biologer til rådgivning af myndigheder og private.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Maria Christensen (Seniorkonsulent, biolog, NIRAS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:00

Det er værdifuldt med tilgængelige beregningsværktøjer ved vurdering af påvirkninger fra nye/ændring af projekter. Der er et stort behov, for at kende den faktiske tilstand, når der vurderes påvirkninger. Det vil være nyttigt, hvis modellen kan inddrage målte data, så der tages højde for i forvejen forekommende koncentrationer og naturlig baggrundskoncentration. Det vil være meget nyttigt til vurdering af påvirkning i miljøtilstand i marine og ferske miljøer i forhold til biodiversitet, arter og miljømål i vandområdeplaner og Natura 2000-planer. Det vil være nyttigt at få viden både om sediment- og vandfase. Dette gælder for de nævnte projekter som renseanlæg, havbrug, havneprojekter, men også for udbygning af byområder, separatkloakeringsprojekter, udbygning af infrastruktur mv. Her vil beregningsværktøjer kunne anvendes til miljøvurdering og Natura 2000-konsekvensvurdering.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:39

Kære Maria,
Tak for dine kommentarer og opbakning til vores indsatsområde. Det er en rigtig god ide at kombinere langtid-målinger til at dokumentere baggrundniveauer og tidslige variationer med modellerede effekter i de digitale værktøjer til vurdering af miljøeffekter hvad enten det er i ferskvandsmiljø eller havmiljøet, sediment og vandfase. Det er nogle ideer vi meget gerne arbejder videre med.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Arne Cermak Nielsen (arkitekt, partner, URBAN POWER)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:26

God indsats. Kan metoden bruges til at teste effekten af miljøforbedrende tiltag, der kan rette op på dele af fortidens ødelæggelser? Ideelt set skulle alle vandkantsprojekter give noget tilbage til naturen både over, ved og under vandet. Det gælder alt fra havnebade til containerterminaler.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:51

Kære Arne,
Tak for kommentarer og fokus på den levende kajkant. Modellerne kan teste effekter som fx. kulstof-, lys-, nærringstof- og iltdynamikker som bestemt kan give forbedrende effekter. Vi vil kunne kvantificere effekterne vha model beregninger og omregne til værdien af økosystem services/ Natural Capital. Det er ikke noget vi har set store kommercielle interesse for endnu - men det er måske et spørgsmål om tid. Vi er parate.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:01

I MARCOD, som er en maritime klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse set DHI´s forslag til indsatser omkring Grøn teknologi til blå vækst. dette vil på mange måder være understøttende i forhold til den maritime branches - og vore medlemmers - udvikling af produkter, løsninger og forretninger.
Der har de seneste år været en udvikling af systemer som scrubbere, ballastvandssystemer, overvågnings og styringssystemer, og vi ved fra medlemskredsen, at dette fortsætter. Vi ser derfor frem til en yderligere kobling af disse bestræbelser med kommende DHI aktiviteter.
MARCOD/Erik Møller, Maritime erhvervskonsulent, M.sc.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:00

Kære Erik,
Tak for dine positive kommentarer til vores udviklingsplaner. Internationalt er der stor bevågenhed omkring biosikkerhed og vi ser digitale platforme og løsninger som ideelle til planlægning og forudsigelser af risiko. Vi er meget interesseret i at vores udviklingsprojekter er understøttende for de maritime erhverv og ser frem til et tæt samarbejde om fremtidens systemer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Rasmus Folsø (CEO, DESMI Ocean Guard A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:13

Ved DESMI Ocean Guard, som er leverandør af systemer til behandling af skibes ballastvand, læser vi med interesse om aktiviteten der vedrører Marin biosikkerhed til sikring af biologisk mangfoldighed i verdenshavene. Digitale værktøjer der kan beregne risikoindeks for ballastvand baseret på databehandling og den faktiske ballastvandbehandling kan være et meget nyttigt værktøj for operatører af ballastvandbehandlingssystemer. Det kan være med til at give en større sikkerhed for compliance når man udleder ballastvand, og dermed også reducere risikoen for spedning af invasive arter. Derudover ser vi også en interessant forretningsmæssig side forbundet med at være first mover på dette område.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:11

Kære Rasmus,
Tak for dine gode kommentarer og indsigt i hvor nyttige digitale værktøjer kan blive til at optimere beslutninger omkring ballastvandbehandling i fremtiden. Det er netop ideen at øge sikkerhed for compliance og beskytte havets biodiversitet. Biosikkerhed er et emne der kun bliver større de kommende år, så det er helt sikkert en god ide at være first movers. Vi er klar til at understøtte jeres vision på dette område.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Pia Haecky (CEO, MicroWISE ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:39

Udvikling af digitale værktøjer til forbedring af marin biosikkerhed er et stort og vigtigt bidrag til at sikre biodiversitet i marine miljøer, som i øjeblikket er under stort pres. DHI har i kraft af mange års erfaring med ballastvand behandling og modellering af marine processer de bedste forudsætninger for en vellykket indsats der begrænser spredning af bio-invasive arter i ballastvand fra skibe eller som biofouling på skibe eller andre strukturer. Kvantificering af risiko for spredning af invasive arter baseret på datadrevet modellering vil være et stærkt værktøj til sikring af biologisk mangfoldighed i verdenshavene. Microwise udvilker testudstyr til ballastvand og vi ser et stor behov og et lovende marked for værktøjer der mindsker risiko for spredning af invasive arter.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:17

Kære Pia,
Tak for dine kommentarer og opbakning til udvikling af digitale værktøjer til kvantificering af risiko for spredning af invasive arter. Sammen med udstyr som jeres der tester ballastvand vil data- og model- baserede risikovurderinger give større sikkerhed for compliance og beskyttelse af havenes økosystemer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Torben Bramming Jørgensen (Projektchef, Limfjordsrådets sekretariat)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:52

De offentlige myndigheders planlægning for vandmiljøet og implementering af indsats kræver et solidt vidensgrundlag. Fokus er i højere og højere grad på en integration af oplande og vandområder og imod målrettede tiltag, der søger at håndtere konkrete udfordringer i konkrete vandområder. Hertil er der et stigende behov for specifikke modeller og værktøjer, der kan håndtere store og forskelligt artede datamængder og sikre at de rigtige og mest omkostningseffektive forvaltningsmæssige beslutninger træffes.
En fortsat udvikling af integrerede modeller, der fortløbende bliver opdaterede med den nyeste viden i samarbejde med vidensinstitutioner og centrale brugere er således uhyre vigtig for en fremadrettet forvaltning, der sikrer det rette samspil mellem natur –, miljø - og klimainteresser. Det er i øvrigt vores erfaring at en forståelse af nødvendige tiltag hos borgeren fremmer accept. Visualiseringer og andre kummunikative tiltag som en del af modeludviklingen er derfor velkommen.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:25

Kære Torben,
Tak for din opbakning til vores planerne for udvikling af digitale miljøvurderingsværktøjer. Vi er enige i at både myndigheder, erhverv og offentligheden har krav på solidt vidensgrundlag for beslutninger omkring havmiljøet. Optimerede og lettere tilgængelige digitale modelværktøjer er en fantastisk mulighed for at udbrede vidensbaserede vurderinger der er omkostningseffektive, kvantitative, lette at bruge og giver mulighed for at præsentere svært tilgængelige modelresultater så de kan forstås af både fagfolk og ikke eksperter.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Tonny Madsen (Commercial director, Rohde Nielsen A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:38

Udviklingen af digitale værktøjer til marine gravearbejder er en meget tiltrækkende vision. Hvis en digital platform, der integrerer online data med spildmodeller kan føre til bedre, hurtigere og mere kosteffektive beslutninger om gravearbejdet ved mere præcise prognoser for spild og sediment, vil dette både give os mulighed for at optimere og tilpasse vores graveoperationer hurtigt samtidig med at påvirkninger på natur og biodiversitet ikke overskrider kritiske grænser. Altså potentielt en win-win situation, idet der både kan spares penge samtidig med at påvirkninger på miljø minimeres.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:41

Kære Tonny,
Tak for dine kommentarer , som er lige spot-on vores vision om at udvikle værktøjer til bedre, hurtigere og mere kosteffektive beslutninger, der samtidig aktivt styrker natur og biodiversitet. Marine gravearbejder er et oplagt områder fordi det jo indgår i mange forskellige aktiviteter på havet. Vores vision er at udvide paletten af værktøjer til fx flere typer af spild som også kan være relevant når der graves i forurenede sedimenter, som også kunne være af interesse for jer. Jeg vil meget gerne ved lejlighed fortælle mere med jer vores planer på dette område.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Nicholas Grunnet (Head of Department, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:36

Mange tak for din kommentar Tonny. Det er glædeligt med opbakning fra en stor aktør på marine anlægsopgaver, som samtidigt kan se gravearbejder gå hånd i hånd med et sundt havmiljø. Målet er at disse digitale værktøjer vil kunne gavne spildoperationer og dermed styrke blå vækst i et grønnere miljø.
Vi ser frem til sammen at få disse værktøjer i spil.

Med venlig hilsen,
Nicholas Grunnet

Helle Hegelund (Direktør, Kattegatcentret)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:05

For Kattegatcentret og Algecenter Danmark er det essentielt at viden og data om havmiljøet udvikles. En styrket overvågning af havmiljøet vil øge mulighederne for bedre beskyttelse af sårbare arter og biotoper og hurtigere indgriben i forhold risikovurdering af sårbare økosystemer.

Udviklingen peger på stadig mere algedyrkning og multifunktionelle offshore dyrkningsplatforme i de danske farvande. Værktøjer til overvågning kan have stor værdi for Algecenter Danmark og Kattegatcentret til vurdering af miljøpåvirkninger fra disse dyrkningssystemer og vi samarbejder meget gerne med DHI om dette.

Det er vigtigt at digitale overvågningssystemer udvikles til at være omkostningseffektive, samt at tilgængeligheden til den generede viden vil nå så bredt som muligt ud i samfundet.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:48

Kære Helle,
Tak for dine kommentarer og opbakning til planerne for vores indsatsområde. Vi har tidligere arbejdet på udvikling af metoder til udvælgelse af de mest optimale lokaliteter for algedyrkning, og vi vil meget gerne samarbejde mere med jer om videreudvikling af metoderne til digitale værktøjer der også kan vurdere miljøpåvirkningerne fra dyrkningssystemer. En af fordelene ved digitale platforme er netop at de er omkostningseffektive og giver muligheder for pædagogisk formidling af vanskeligt tilgængelige resultater.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Tue Hald (Chief Specialist, Vestas Wind Systems)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:14

Som en dedikeret grøn virksomhed er det vigtigt for Vestas at vindmølleparker kan producere grøn energi uden at påvirke miljøet negativt. DHIs fortsatte arbejde med at sikre havmiljø, pattedyr og fugle i forbindelse med offshore vindmølleparker er yderst vigtig. Digitale værktøjer går det muligt for udviklere og operatører præcist og nemt at vurdere fx undervandsstøj på havpattedyr og på sikker vis monitere kollisionsrisko for havfugle.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:53

Kære Tue,
Tak for dine positive kommentarer til vores ideoplæg og opbakning til udvikling af digitale værktøjer til vurdering af miljøpåvirkninger relateret til vindmølleparker. Som du skriver er der jo især fokus på marine pattedyr og fugle. Vore store erfaring på området giver os et ideelt grundlag for at udvikle digitale kortlægnings og vurderingsværktøjer til gavn for jer i industrien såvel som myndighederne.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Søren Bukh Svenningsen (Direktør, Dansk Miljøteknologi)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:03

Dansk Miljøteknologi ser jeres forslag til digitale miljøvurderinger som et vigtigt bidrag i den grønne omstilling. Forslagene om nem adgang til modelværktøjer og inddragelse af ny teknologi vil styrke Danmarks position som en vigtig aktør indenfor det miljøtekniske område og særligt indenfor modellering af vandøkosystemer.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:57

Kære Søren,
Tak for dine positive kommentarer og opbakning til vores forslag til indsatsområde. Især glæder det os at I også ser at forslagene kan styrke Danmarks - allerede betydelige - position indenfor miljøteknologi og økosystemmodellering.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Bjarne Kjær Ersbøll (Professor, DTU Compute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:21

DHI bevæger sig i overgangen mellem forskning og anvendelser af væktøjer til marin overvågning. Deres værktøjer er kendt og anvendt over hele kloden. Med dette forslag byder DHI ind i den nye digitale agenda for miljøvurderingsområdet. Forslaget er bade visionært og operationelt. Jeg giver forslaget min varmeste anbefaling, og jeg støtter gerne op omkring de muligheder for samarbejder, der matte vise sig.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:04

Kære Bjarne,
Tak for din rigtig fine opbakning til vores forslag til nye digitale miljøvurderingsværktøjer. Vores visioner kan slet ikke realiseres uden et tæt samarbejde med universiteter som jer både omkring ny viden omkring havmiljøet men særdeleshed også ny viden indenfor computer science og -teknologi. Vi ser frem til meget mere samarbejde med jer i de kommende år.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Søren Skive (Senior Specialist, Lloyd's Register EMEA)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:01

Som verifikations og certificerings selskab på vegne af de danske maritime myndigheder, ser vi meget positivt på den mulige udvikling af digitale værktøjer, der vil kunne hjælpe skibs operatører såvel som producenter af marine teknisk miljøudstyr, til bedre at kunne analysere, opretholde og sikre overholdelse af gældende og fremtidige udledningskrav i det maritime vandmiljø, både lokalt og internationalt.
Sådanne værktøjer ses også at være essentielt i myndighedernes mulighed for kontinuerligt at kunne overvåge og afklare, at de forskellige internationalt aftalte udledningsgrænser, accepteret udstyr og/eller retningslinjer til sådanne, faktisk giver den forventede effekt. Dette vil samtidigt være lige så essentielt og værdifuldt for den maritime transportsektor, der omend endnu mere i fremtiden, vil ønske mulighed for at kunne opsøge sikkerhed for, at internationale påtvungne investeringer i maritimt miljøudstyr også viser og kan udnyttes til at give den bedst ønskede effekt, til sikring af bedre havmiljø og biodiversitet.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:15

Kære Søren,
Mange tak for dine kommentarer og opbakning til vores foreslåede udviklinger af digitale miljøvurderingsværktøjer. Som du er inde på er de digtale værktøjer interessante både for det private og myndighederne idet de dels kan lettere standardisering af metoder og kriterier, men værktøjerne vil også kunne teste effekten af virkemidler og restriktioner. Vi glæder os til dialog på området så vi sikre en fokuseret udvikling af vores produkter og services.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske maritime)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:55

Hos Danske Maritime som er arbejdsgiver - og brancheorganisation for den maritime industri har vi stor interesse inden for marin biosikkerhed til sikring af biologisk mangfoldighed og et godt miljø i verdenshavene. Digitale værktøjer der kan måle og beregne risiko for ballastvand eller vand fra røggasrensning (scrubber) baseret på dataopsamling og - behandling er et godt værktøj for operatører af systemerne om bord. Rederierne har et ønske om at kunne vise at deres drift til enhver tid er "in compliance" og pålidelige målinger er derfor af stor vigtighed. Flere af vore medlemsvirksomheder er verdensførende inden for ombordsystemer til opfyldelse af krav i MARPOL konventionen samt regionale og lokale særkrav. For fortsat at kunne være helt fremme mht teknologiudvikling må vi have god forskning fra DHI, og jeg kan derfor støtte at DHI´s F & U arbejde i samarbejde med industrien udbygges og intensiveres.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:56

Kære Valdemar,
Tak for dine positive kommentarer og opbakning til vores forslag til udvikling af værktøjer for marin biosikkerhed. Som du skriver er der flere vinkler at angribe. Det er især spændende hvis vi kan integrere vores viden og teknologi med jeres allerede højtudviklede ombordstyringssystemer. Vi ser frem til meget mere dialog og samarbejde med jer, så vi sammen kan sætte kursen for fremtidens biosikkerhedssystemer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Morten Jensen (Technical Authority (Subsea Systems), Ineos)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:04

Det er helt afgørende at olie og gas selskaber fortsætter udvinding under miljømæssigt forsvarlige forhold. DHI kan hjælpe til med at fortsætte den positive udvikling og også være med til at sikre nedtagning af platforme og anlæg under ordnede forhold (hvilket så småt er påbegyndt). Digitale værktøjer til bestemmelse af miljøpåvirkning fra producerede vand i forbindelse med udvinding er et godt eksempel på noget som O&G industrien kan bruge umiddelbart. Injektion af CO2 i vores felter er også et kommende fokusområde for os hvor "vi" har brug for alt den støtte og support som DHI vil kunne bidrage med.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:21

Kære Morten,
Tak for dine kommentarer og god indspil til områder det er er vigtige og bliver vigtige i de kommende år. Vores erfaring med detaljeret modellering af bølger, strøm i havet er et solidt grundlag for digitale værktøjer der fx kan forudsige sikre perioder til nedtagning af platforme. Monitering og beregning af vandkvaliteten omkring platformene er et område der har vores store interesse og vores vision er et digitalt værktøj der kan beregne spredning af komponenter fra produceret vand omkring platforme - hvor som helst på verdenskortet. CO2 problematikken er ikke så kendt for mig , men det lyder interessant og som noget vi meget gerne vil dykke ned i sammen med jer. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Verner B. Ernstsen (Seniorforsker, GEUS Maringeologi)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:24

Det er et meget spændende og ambitiøst forslag. Grøn teknologi er et centralt element i bæredygtig blå vækst. EU's blå vækst strategi fremhæver marin viden, maritim fysisk planlægning og integreret maritim overvågning som essentielle komponenter. Jeres forslag bidrager til netop disse komponenter. Jeg synes specielt, at udviklingen af værktøjer til realtime-online miljøudsigter har nogle meget spændende perspektiver for beslutningstagere, planlæggere og forvaltere.
EU’s havstrategidirektiv er styrende for målet om at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer og en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Nogle af de store udfordringer på tværs af medlemslandene er dog at kvantificere presset fra maritime aktiviteter samt aktiviteternes effekter på havmiljøet. Det er derfor super godt at se det specifikke fokus på netop kvantificering og skalerbarhed i jeres forslag.
Jeg er meget enig i, at havet spiller en central rolle hvad angår fremtidige markeds- og samfundsbehov ift. at møde efterspørgslen på økosystem- og geosystemtjenester, hvad enten det er fødevarer, turisme, transport, energi, infrastruktur eller råstoffer. Det foreslåede indsatsområde fortsætter den løbende udvikling af jeres modeller og modelkoncepter, som er vigtige skridt ift. både nationale, regionale og internationale markeds- og samfundsbehov.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:50

Kære Verner,
Tak for dine positive kommentarer og præcise forståelse for perspektiverne i forslagene. Vi er enige i at digitaliseringen skaber mulighed for de to vigtige aspekter: kvantificering og skalerbarhed. Kvantificering for at sikre ikke-konservative vurderinger og skalering som gør metoderne billigere og giver mulighed for standardisering mellem lande og områder og flere kvantitative vurderinger. Økosystemmodellering i realtid er - som du skriver - ambitiøst og vil skabe helt nye mulighed for at håndtere miljøvurderinger og -forvaltning. Biodiversiteten er jo helt afhængig af geodiversiteten - vi ser frem til at arbejde mere sammen med jer om netop dette.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Einar Eg Nielsen (Professor, DTU Aqua)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:40

Kombinationen af digitale værktøjer med analyse af eDNA, vil give helt nye muligheder for en hurtig, præcis og effektiv miljøovervågning, inklusiv vurdering af biodiversitet (fra bakterier til hvaler). Via eDNA er man i stand til at måle en lang række biologiske havvariabler (EOV´s), eksempelvis plankton sammensætning og relativ biomasse, på en meget omkostningseffektiv måde, i nær realtid. Det muliggør hurtigere modelvalidering på en finere skala i tid og rum, og nedsætter myndighedernes reaktionstid i forhold til at reagere på ændringer i havmiljøet. Der findes allerede autonome instrumenter til måling af eDNA, såkaldte "øko-genomiske sensorer". Disse kan kombineres med måling af fysiske/kemiske variabler, så man simultant kan måle den biologiske variation og de faktorer der styrer variationen. For nærværende findes der to prototyper af økogenomiske sensorer, en opankret station, der kan fungere autonomt i op til to måneder, og en ROUV type, med en range på +1000 km, som begge kan sende digitale data tilbage til opratøren på land. Der er behov for en styrkelse af udvikling, data integrering og implementering af disse instrumenter, men da der er stort fokus på disse metoder internationalt og nationalt (Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen aktivt er involveret i eDNA baseret overvågning), forventer vi en stærk udvikling af området i den nærmeste fremtid, hvor DK kan komme til at spille en central rolle.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:16

Kære Einar,
Tak for dine kommentarer og interessante perspektiver på integrering af eDNA data med vore økosystemmodeller. Målinger af biologiske parametre er i dag en dyr affære hvad enten det gælder planktonsammensætning eller tilstedeværelse af marine pattedyr, og oparbejdningen tager tid., så der er ikke tvivl om at eDNA er fremtiden. I forbindelse med realtidsmodellering af det marine økosystem, er online målinger nødvendige for løbende kalibrering af modellerne, og her vil denne type målinger af biologiske parametre i realtid være meget brugbare. Det vil være interessant at udforske hvordan jeres online målinger, sammen med andre målinger og observationer kan anvendes til at beskrive tidslige og rumlige variationer som input til både agent-baserede modeller af marine pattedyr og vandkvalitetsmodeller. Vi vil meget gerne udforske mulighederne med jer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Peter Ydesen (Teknisk Chef, Hirtshals Havn)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:08

Indsatsområdet der skal udvikle nye services og værktøjer, som giver let adgang til avancerede modeller, der i fremtiden effektivt kan bruges til at beregne presset fra marine aktiviteter såsom sedimentspild og sedimentation i og omrking havne eksempelvis fra anlægsarbejder. Planlægningen af vores aktiviteter i havnen og udenfor vil drage stor nytte af dette

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:26

Kære Peter,
Tak for din opbakning til vores planer om udvikling af let tilgængelige værktøjer til beregning af sedimenttransport og sedimentation. Vi vil meget gerne inddrage jeres viden og erfaringer i udviklingsarbejdet, for at sikre at vi rammer jeres og andre havnes behov for digitale værktøjer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middleboe

Maj Holst (Senior biolog, Rambøll)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:34

Projektet lyder yderst relevant og interessant. I forbindelse med Rambølls arbejde med marine miljøvurderinger og Natura 2000-konsekvensvurderinger vil det være meget nyttigt med et lettilgængeligt digitalt værktøj, der kan give et kvantitativt mål for effekter fra fx anlægsarbejde (sedimentspild) eller punktudledninger (fx fra rensningsanlæg) på de marine miljøforhold. Det vil være meget givtigt, hvis de digitale løsninger kan implementeres på mindre projekter, der ikke nødvendigvis har økonomi til det store avancerede modelset-up.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:35

Kære Maj,
Tak for dine positive kommentarer og vigtige præcision af hvordan vores værktøjer kan hjælpe i Rambølls arbejde med miljøvurderinger. Det er netop en af vores ambitioner at de digitale miljøvurderingsværktøjer skal kunne højne kvaliteten ved at kvantificere effekter i de miljøvurderinger der i dag alene baseres på kvalitative vurderinger.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Helle Beck (Projektchef, Københavns Kommune)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:39

Som miljømyndighed ser vi et oplagt potentiale i udvikling af modeller til vurdering af spredning og effekt af miljøfarlige stoffer.
Af hensyn til sikring af korrekt brug af modeller i eventuel konkret miljøregulering er det afgørende, at modelmæssige forudsætninger og antagelser fremgår tydeligt.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:44

Kære Helle,
Tak for dine kommentarer og opbakning til udvikling af digitale værktøjer til vurdering af spredning af miljøfarlige stoffer. Det er en rigtig god pointe at der skal være en fyldestgørende og god dokumentation af forudsætninger og model set-up mm. Det vil vi bestemt tage med videre og håber vi i samarbejde med jer i kommuner og med Miljøstyrelsen kan finde et niveau der passer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Jens Tørsløv (Afdelingsleder, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:17

Hej Helle,
Tak for din kommentar! Vi vil i vores videre udviklingsarbejde integrere den sidste nye viden om miljøfarlige organiske og uorganiske stoffer for at få et mere retvisebde billede af miljøeffekterne. Ligesom vi gjort i opgaver for bl.a. KK. Du har vigtig pointe i at modelberegninger skal være transperante!

Karen Edelvang (Sektionsleder, DTU Aqua)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:41

Jeg synes, det er et spændende forslag med bred relevans for havmiljøet. Jeg kunne godt tænke mig ar høre lidt mere konkret om hvordan I planlægger at koble eksisterende databaser til jeres digitale platform?

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:55

Kære Karen,
Tak for din opbakning til vores forslag. Der er flere muligheder. Den simpleste har vi allerede implementeret: vi giver brugeren mulighed for at se information/data fra eksterne databaser i platformen. Det gælder oplysninger om hvad området bruges til i dag (havvind, kabler, sejlruter mm), de fysiske karakteristika (dybder, fysiske habitater) og de biologiske parametre (ålegræs, Natura 2000 mm) - med link til de eksterne database hvor du selv kan downloade data. Næste steps inkludere at kunne hente historiske dataserier som basis for at beskrive niveauer og naturlige variationer, eller anvende eksisterende data til kalibrering af modeller. Vil meget gerne diskutere dette mere ved lejlighed.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Christian Vrist (Teknisk Chef, Thyborøn Havn)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:50

Dette indsatsområde udvikler nye services og værktøjer, som giver let adgang til avancerede modeller, der i fremtiden effektivt kan bruges til at beregne presset fra marine aktiviteter såsom sedimentspild og sedimentation i og omrking havne eksempelvis fra anlægsarbejder. Det ville vores aktiviteter og planlægningsfacen kunne drage stor nytte af.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:58

Kære Christian ,
Tak for kommentarer og opbakning til vores foreslåede indsatsområde. Vi vil meget gerne høre mere om jeres behov og ønsker til værktøjerne.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Kasper Ullum (Miljøkonsulent, Danske Havne)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:05

Danske Havne vil gerne støtte om udviklingen af bedre, hurtigere og mere kosteffektive beslutninger om miljøet. De danske havne havne oplever i dag, at der kan være store udfordringer med beregning af miljøeffekter fra spulefelter, havneudvidelser mm. Der er ikke klare krav fra myndighederne samt der findes en del forskellige beregningsmodeller koster i dag tid og penge før man kan træffe den rigtige beslutning på det rigtige grundlag.
Danske havne ser på den baggrund frem til redskaber der kan kvantificere aktiviteternes effekter på havmiljøet. Integration af nye online måleteknikker med avancerede
dynamiske modeller, der beskriver presfaktorer og økosystemet i realtid, gør det muligt – for første gang -
at tage miljøbeslutninger baseret på miljøets faktiske tilstand og presfaktorernes faktiske effekt

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:20

Kære Kasper,
Tak for kommentarer og vigtig indsigt omkring Danske Havnes udfordringer. Vores ambition er netop at det skal blive lettere for både jer i erhvervet som myndighederne at træffe de rigtige beslutninger på en let og kosteffektiv måde - og for første gang på basis af faktiske tilstande og effekter!
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Bjarne Holm Jakobsen (Miljøkoordinator, Femern A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:20

Femern A/S har i sin planlægning af den faste forbindelse over Femern Bælt nydt godt af DHI’s services og fokuserede udviklingsarbejde. Stærke værktøjer til at integrere observationer, online måleteknikker og dynamiske modeller i det marine miljø har på den ene side effektivt tilvejebragt et transparent og pålideligt datagrundlag i projektområdet og på den anden side fra projektets idefase frem mod projektets endelige udformning og godkendelse understøttet og kvalificeret de miljøkonsekvensvurderinger, som er centrale for at skabe tillid til projektgrundlaget såvel hos bygherren som hos de ansvarlige myndigheder.
Femern Bælt projektet er i skrivende stund på vej ind i anlægsfasen og har her behov for et operationelt og omkostningseffektivt miljømanagement til at opfylde projektets forpligtelser og ambitiøse miljømålsætning. Også her forventer vi et stort udbytte af DHI’s løbende udviklingsarbejde med at integrere og formidle målte data og modelleringer, så der i dialogen med de ansvarlige myndigheder og offentligheden er let tilgængelig dokumentation og skabes tillid til projektets overholdelse af de EU-retslige og nationale forpligtelser til at beskytte havmiljøet, herunder de forsigtighedsprægede vilkår, som er fastlagt for projektets udførelse.
Femern A/S ser et stort potentiale i at videreudvikle nævnte digitale services, som kan aggregere store datamængder i et samspil med økosystemorienterede modeller, såvel for konkrete projekters miljø management og adaptive respons som for de langsigtede økosystemorienterede indsatser for havmiljøet, som bl.a. havstrategiarbejdet forpligter til.
Femern A/S ser DHI og DHI’s skitserede udviklingsplaner centralt placeret i en målrettet videre udvikling af beslutningsorienterede digitale værktøjer, og selskabet ser gode muligheder for, at Femern Bælt projektet nu også i anlægsfasen som case kan nyde godt af og indgå som værkstedsområde for dele af det fremadrettede udviklingsarbejde.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:23

Kære Bjarne,
Tak for dine særdeles fine kommentarer og opbakning til vores arbejde og planer for indsatsområdet. Vi er meget enige i at Femern Bælt projektet er et godt eksempel på hvor vigtigt det er at vi kan dokumentere potentielle påvirkninger på det marine miljø med robuste kvantitative metoder - fra screeningsstudier i projektstart til miljøvurderinger og i den kommende konstruktionsfase. Det er netop i projekter som dette vi har mulighed for at vis resten af verden Danmarks styrke i miljøvurderinger på basis af state-of-the-art modellering af det marine miljø. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og ser Femern Bælt projektets moniteringsfase som en oplagt case for samarbejde omkring de foreslåede værktøjer til kontrol af sediment spild.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Christian Østerby Elleby (Funktionsleder, MST)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:19

Spændende oplæg, vi ser frem til at se arbejdet på den Digital Miljøudsigt, som vi helt klart ville kunne bruge til Havstrategi direktivet og planlægning. Vi ser også mulighed for at dette kan bruges til andre lande også.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:32

Kære Christian,
Tak for dine kommentarer og opbakning til den Digitale Miljøudsigt, som er meget spændende og en opgave som allerbedst løses i tæt samarbejde med jer i Miljøstyrelsen og forskningsinstitutioner. Vi er enig i at det vil være en plaform med bred interesse også for andre lande i EU og verden.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Eva Wallström (Direktør, EnCoat ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:20

Det er ingen tvivl om at bioaktive stoffer tjener en vigtig funktion i forbindelse beskyttelse af både lystbåde og større skibe. Det er derfor vigtig at udnytte disse materialer effektivt, da de udgør en presfaktorer på omgivelserne. En øget forståelse, absolut og relativt, om hvor stort et overskud af disse stoffer, er nødvendige og tilstrækkelige for at opnå en god
beskyttelsesfunktion, indeholder en betydelig såvel miljø- som økonomisk værdi. Specielt når der ikke findes umiddelbare substitutions muligheder. Derfor ser vi et stort potentiale i værktøjer der giver en let adgang til metoder/modeller, der kan giver et indblik i det miljøpres der rent faktisk kommer fra marine aktiviteter og der giver mulighed for en kvalificeret vurdering af hvordan denne miljøbelastning kan reduceres.

Jens Tørsløv (Afdelingsleder, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:19

Hej Eva, Tak for din kommentar. Jeg er helt enig. Effektiv antifouling er nødvendig bl.a. af hensyn til brændstofforbrug til søs og løsningerne her skal vurderes i forhold til det toksicitetstryk der afsættes . Der er inden for økotoksikologien en udvikling i retning af at vurdere toksicitetstrykket i retning af den faktiske tilgængelige fraktion af stofferne, hvilket vil give et mere retvisende billede. Det er bl.a. disse vurderinger vi gerne vil integrere i vores modeller.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:41

Kære Eva,
Tak for dine kommentarer og indsigt i behovet for at udvikle let tilgængelige metoder til at vurdere presset fra bioaktive stoffer og kvantificere muligheder for at reducere miljøbelastningerne. Det er en interessant problemstilling som vi meget gerne vil høre mere om og diskutere hvordan vi kan supportere.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Ole Christensen (CTO, Ballast Water Monitoring)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:05

Vi har i Ballast Water Monitoring med interesse læst jeres foreslåede indsats rettet mod marin biosikkerhed til sikring af biologisk mangfoldighed. Vores bw-monitor overvåger effektiviteten af den faktiske behandlingsproces af ballastvand på skibe med automatisk opsamling af real-time data, som kan lagres i et cloud-baseret system. Vi ser positivt på mulige synergier mellem vores data services og udvikling af digitale værktøjer, der kan vurdere den samlede håndtering af ballastvand på det enkelte skib, hvilket vil give operatører og myndigheder bedst mulig vished for at gældende krav til overholdes.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:43

Kære Ole,
Tak for dine kommentarer og forslag til synergier mellem jeres BW overvågning og vores digitale værktøjer. Det lyder rigtig spændende og vi ser frem til dialog og samarbejde om dette.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Harley Bundgaard Madsen (Kontorchef, MST)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:37

Spændende oplæg, vi ser frem til at se arbejdet på den digitale vandmiljøudsigt, om vi helt klart ville kunne bruge til formidling af overvågnings resultater i relation til såvel Vandrammedirektiv- som til Havstrategidirektivet og til vandmiljøplanlægning. Vi ser også mulighed for at dette kan bruges internationalt.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:49

Kære Harley,
Tak for dine kommentarer og opbakning til vores forslag omkring vandmiljø udsigten. Vi er enige med dig i, at det udover at kunne give et optimalt grundlag for beslutninger også vil være en unik platform til formidling af havmiljø-information og overvågningsresultater. Det er opmuntrende at I også ser mulighederne på den internationale scene.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Kim Larsen (Specialkonsulent, Miljøstyrelsen)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:26

Meget relevant og spændende oplæg! Det er essentielt, at den nødvendige teknologi udvikles og til stadighed er til rådighed, hvis miljøkrav til for eksempel det maritime erhverv skal implementeres, overholdes og potentielt udbygges.
I forhold til den marine biosikkerhed og ballastvand, vil teknologi på skibe til for eksempel egenkontrol (automatisering) i kombination med digitale værktøjer for kontinuerlig rapportering (data i realtid) være et godt redskab til at effektivisere eksempelvis myndighedstilsyn og sikre, at skibe i forbindelse med tilsyn i henhold til ballastvandkonventionen ikke forsinkes eller tilbageholdes unødvendigt.
Samtidigt er anvendelse af modeller til brug for en risikovurdering af spredning af ikke-hjemmehørende og invasive marine arter fra udledning af ballastvand og transport via skibsbegroning et meget nyttigt redskab. Myndighederne har for eksempel brug for, at der foretages en risikovurdering i forbindelse med en ansøgning om dispensation i henhold til ballastvandkonventionen.
Samtidigt er der behov for teknologiske løsninger inklusiv digitale løsninger der bl.a. omfatter optimering af frekvens og grad af rensning af skibsbegroning ift. skibets ruter, og ikke kun på selve skroget, men vigtigere også på skibets nicheområder.
Udviklingen af teknologi og digitale værktøjer vil således skabe værdi for både det maritime erhverv og myndighederne, og ikke mindst for miljøet. Vi ser en styrke i et tværfagligt samarbejde mellem blandt andet konsulentvirksomheder, miljørådgivere, forskningsinstitutioner og myndigheder.
Biosikkerhed kan ses som kun én presfaktor blandt en lang række presfaktorer. Modellering kan være et yderst anvendeligt værktøj til at vurdere kumulative effekter, som blandt andet er et vigtigt element i Danmarks Havstrategi.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:10

Kære Kim
Tak for dine kommentarer og meget relevante perspektiver på hvordan digitale biosikkerhedsværktøjer kan udvikles til at supportere såvel de maritime erhverv som myndigheder. Der er stor international fokus på spredning af invasive arter via ballastvand og begroning og det er en god ide med et tætsamarbejde mellem danske konsulenter, miljørådgivere, forskningsinstitutioner og myndigheder for at styrke Danmarks position på området. Et samarbejde vi meget gerne vil være aktive i - til gode for dansk erhvervsliv og den marine biodiversitet.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Sigrídur Ingimarsdóttir (Director, Regulatory Affairs, Haldor Topsøe A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:59

Interessant projekt, der kan skabe bedre værktøjer til risikovurdering af miljøpåvirkning fra organiske og uorganiske kemiske stoffer i vandmiljøet. Denne type værktøj kan være til gavn for virksomhedernes miljøarbejde.

Jens Tørsløv (Afdelingsleder, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:35

Tak for kommentaren Sigridur. Det er hensigten at anvende de nyeste opdaterede metoder til vurdering og modellering af stoffers skæbne og effekt i vandmiljøet. Resultatat vil være mere retvisende estimater til gavn for virksomheder og myndigheder.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:44

Kære Sigridur,
Tak for dine kommentarer og opbakning til vores ideoplæg omkring miljøpåvirkninger af forurenende stoffer. Vi forventer mange virksomheder vil kunne drage nytte af de foreslåede digitale værktøjer.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Lone A Clowes (Executive Director, Rambøll)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:08

Et stærkt oplæg med høj relevans for vores forståelse for økosystemerne respons på diverse aktiviteter og faktorer. Det vil være væsentligt, at sikre adgangen til data samt at vi kan validere og koble modellerede data op mod indsamlede data. Meget aktuelt og kærkomment.

Anne Lise Middelboe (R&D Manager, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:25

Kære Lone,
Tak for dine kommentarer og rigtig fine opbakning til vores ideoplæg. Det er en vigtig pointe at kvaliteten af de bagvedliggende modeller bliver klart dokumenteret og deres even til at forudsige ændringer testet. Vi vil meget gerne igennem fortsat dialog og samarbejde sikre at de digitale miljøvurderingsværktøjer udvikles til også at passe med jeres behov for at kvantificere effekter på miljøet i Danmark og på verdensplan.
Med venlig hilsen
Anne Lise Middelboe

Ole Dahl Kristensen (Measurement Engineer, Orsted Windpower)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:53

Grøn teknologi til blå vækst ser ud til at kunne baseres på en bred kollektiv indsats omkring dataindsamling. Rigtig mange industrier har deres dagligdag på eller i forbindelse med havet. Hvis alle disse industrier, som jo er afhængig af at den blå vækst sker på en bæredygtig og ansvarlig måde, gør fælles front, vil der være overordentligt store muligheder for indsamling af enorme datamængder. Data som vil kunne bidrage til at effektive miljøbeslutninger tages på et velinformeret grundlag. Arbejdet er ikke nødvendigvis et kerne-fokus område for mange af industrierne, men det kan være arbejde hvor industrierne forholdsvist enkelt kan bidrage til et højere mål, alene ved at de er tilstede i bestemte dele af havet.
At gøre informationen tilgængelig via digitale services vil forbedre mulighederne for at beslutningstagere kan lægge strategier og tilgodese flest mulige interesser på et solidt og oplyst grundlag, det gavner demokratiopfattelsen og kan være med til at danske synspunkter og interesser kan udvirke indflydelse på internationalt plan.