Grønne installationer - Energieffektive og bæredygtige installationer til virksomheder og bygninger

Senest opdateret d. 3/5-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi

Indsatsområdet har fokus på energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, og bidrager til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

Aktiviteterne skal bidrage til den omfattende energieffektiviseringsindsats på installationsområdet, der kan reducere den nationale CO2-udledning med 4-5 mio. ton årligt, og som kan sikre en tilhørende beskæftigelse på ca. 10.000 mandeår i perioden frem til 2030.

Målet er at udvikle, formidle og implementere en ny generation af installationsløsninger ud fra en helhedsbetragtning. Løsningerne kendetegnes ved at være bæredygtige, intelligente og med et betydeligt fokus på non-energy benefits, som fx indeklimaforhold. Løsningerne kan implementeres hurtigt med henblik på realisering af 2030-klimamålet. Indsatsområdet udvikler og tilpasser energieffektive installationskomponenter og systemer i samarbejde med danske producenter med fokus på det nationale og internationale marked. Den primære målgruppe er producenter, installatører, servicevirksomheder og driftsansvarlige.

113 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kasper Højmark Ravn (Building Performance Engineer, WindowMaster A/S)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 11:39

Dette virker som et meget ambitiøst forslag, der ikke kun vil sætte moderne teknologier i fokus, men også opbygning af kompetencer for bedst muligt at kunne anvende disse nye teknologier. Det er meget positivt, at der i forslaget tages højde for nødvendigheden, for at udvikle konkrete værktøjer, der giver branchen en mulighed for hurtigt og effektiv at kunne omstille sig til en moderne virkelighed. For at kunne opnå vores klimamål i 2030 er det vigtigt, at vi laver tiltag, som kan implementeres og anvendes hurtigt.

Det er meget postivt, at vi for tiden oplever øget fokus på renovering af eksisterende bygningen, samt et godt samarbejde mellem producenter i branchen, for at kunne skabe de mest energieffektive løsninger. Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden med at opnå det fælles mål om at skabe bygninger af høj kvalitet. Dette er gældende ved eksempelvis hybrid ventilations løsninger, hvor mekanisk og naturlig ventilation anvendes i et fornuftigt sammenhæng, for at kunne drage nytte af både naturens drivkrafter samt moderne teknologier som varmegenindvinding.

Dette forslag vil uden tvivl være med til at skabe mere energieffektive og bæredygtige bygninger, dog uden at gå for meget på kompromis med f.eks. et godt indeklima. Jeg er ikke i tvivl om, at tiltagene beskrevet i forslaget vil være med til at styrke den danske byggebranche og øge dennes konkurrencedygtighed på det internationale marked.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 16:50

Kære Kasper Højmark Ravn
Tak for kommentaren. Ja, den grønne omstilling er en solid udfordring. Og ja, vi vil sikre danske virksomheder ny operationel viden, og nye værktøjer og kompetencer målrettet samarbejde. Fokus er på teknologiudvikling og -dokumentation, og på de værdier teknologierne skaber for brugerne.
Markederne for intelligente, energieffektive og bæredygtige installationer forventes at vokse markant frem mod 2030. ”Grønne Installationer” skal sikre, at danske virksomheder på installationsområdet bedst muligt opfylder nye krav, udnytter mulighederne og hurtigt leverer nødvendige løsninger og services til omstillingen i Danmark og internationalt.
Venlig hilsen
David Tveit

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:43

Kære Dariusz Eichler
Tak for kommentaren og støtten. Ja, den grønne omstilling er en solid udfordring med mange udfordringer, men heldigvis har vi vindmøllebranchen. Vi vil sikre danske virksomheder ny operationel viden, og nye værktøjer og kompetencer målrettet datadrevet risikostyring indenfor udvalgte områder. Fokus er på korrekt indsamling og anvendelse af store mængder af komplekse data, samt teknologiudvikling og på de værdier teknologierne skaber for brugerne. Endnu engang tak for opbakningen.

Kim Kronby (Partner, JS ventilation A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:39

Det er glædeligt, at der er forøget fokus på bæredygtige teknologiske løsninger. Der hvor vi kan gøre en forskel er at anvende den store viden vi i dag har inden for energirigtige løsninger.
Som der nævnes er hybridventilation et af de teknologiske områder, hvor man direkte kan anvende klimaet omkring en bygning til at skabe et godt indeklima med et minimalt energiforbrug.
Jeg ser at der ligger muligheder i at anvende kendte byggematerialer, byggeprincipper sammen med kendte teknologiske løsninger på nye måder, hvilket vil give os nye systemløsninger.
Systemløsninger der vil gøre os endnu mere konkurrencedygtig med fokus på energioptimering, bæredygtighed og kortere bygge byggetid/ installationstid.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:25

Kære Kim Kronby
Tak for kommentaren. Ventilationsløsninger er i fokus, dels fordi markedet har brug for et bedre indeklima, dels fordi ventilationsområdet skal udvikle nye energieffektive og bæredygtige systemløsninger, der kan konkurrere med de mere traditionelle. Det gælder området hybrid ventilation, valg og kombination af ventilationsprincipper, driftsovervågning og intelligent styring af ventilationsanlæg, og løsninger egnet til bygningsrenovering. Indeklimaet er et nationalt og internationalt fokusområde. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Behnke (Udviklingschef, Dansk Fjernvarme)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 08:11

Teknologisk Institut har et meget stort erfaringsgrundlag for at bidrage til energieffektivisering af bygninger og erhverv. Den erfaring og videnbase bliver der behov for når vi skal nå 70 % CO2 målet i 2030. Alt kommer i spil, og der er risiko for fejlantagelser og blindgydebeslutninger. Bygningers energiramme skal ses i en samlet komfortbetragtning med fokus på mere end isolering. ventilation og indeklima skal være i fokus. Solceller skal installeres for elforsyningen og ikke for at overholde en energiramme. Bygningers termiske lagringsmuligheder ved nybyggeri skal medgå i planlægningen. Klimatilpasning med opsamling af regnvand og køling under hedebølger skal være muligt.
Den store eksisterende bygningsmasse og erhverv skal mere i fokus end skærpede regler for nybyggerier. Urbanisering med etagebyggerier skal have kollektiv forsyning med el, varme, køling, kloakering og vand. Forsyningssystemerne kan og skal sammentænkes, så spildevandsrensning bliver en ressource, lige som klimatilpasning i byerne ikke vare skal bortlede vand fra skybrud, men bliv en kilde til procesvand m.v.. Individuelle løsninger er også relevante mange steder uden for tæt bebyggelse. De individuelle løsninger kan samarbejde via digitalisering for optimering af både energi og økonomi. Cybersikkerhed må ikke glemmes i begejstringen.
Industri og erhverv har processer med behov for høje temperaturer fra brug af fossile brændstoffer. Her er der udviklingsbehov så f.eks. højtemperatur varmepumper kan hente varme fra fjernvarme og producere højtemperatur procesenergi. Overskydende varme fra detailhandel, erhverv og industri skal som hovedregel genanvendes frem for at være et skatteobjekt.
Dansk Fjernvarme glæder sig til at samarbejde med Teknologisk Institut om innovative sammentænkte løsninger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:43

Kære Kim Behnke
Tak for din kommentar.
Hele bygningsområdet står foran en stor grøn omstilling, som kun kan realiseres, hvis vi også rækker ud efter de øverste frugter på træet - og energieffektive tiltag skal fremover kombineres med andre gevinster, herunder vil indeklima og komfort være drivende faktorer for den grønne omstilling, og både teknologier og den mere installationsmæssige del af markedet skal være klar til denne udfordring.
I industrien står vi foran nogle store udfordringer, da udrulningen af energieffektive tiltag her udfordres af krav til produktionskapacitet og produktkvalitet, som naturligvis ikke må forringes. Så nye højtemperaturvarmepumpeløsninger skal udvikles og andre termiske enhedsoperationer til industrien er afgørende for den hastighed, hvormed effektiviseringstiltag kan udrulles i industrien.
Venlig hilsen
David Tveit

Bjarne Dalgaard (Teknisk konsulent, Bygningsstyrelsen)
Mandag d. 11/5-20 kl. 07:57

Det lyder som et vildt spændende og ambitiøs projekt. Energieffektivisering af installationsbranchen, og at indsatsen skal reducere energiforbruget og bidrage til energifleksibiliteten. Det er meget positivt, at der er tænkt på tiltag der kan implementeres hurtig, er bæredygtige og kan understøtte de små og mellemstore virksomheder med test af løsninger.
For at kunne holde den grønne førertrøje, er det nødvendigt med en mere holistisk tilgang til energieffektivisering, så vi undgår kassetænkning. Jeg savner sammenspillet mellem forsyning og bygninger, at der skabers rammer for, hvordan vi kan styre bygningers behov sammen med fjernvarmen.
TI kunne være det institut der samlede og koordinerede allerede tilgængelige viden i branchen til at se på samspillet og til hvordan vi får vi reduceret energispildet mest muligt. Når vi først er i stand til at se tingene i rette sammenhæng, vil det give anledning til de innovative løsninger i virksomhederne.
Egentlig er det jo lige meget om spildet er ved produktion i transmission af fjernvarmen eller ude hos forbrugeren og der er naturligvis en afhængighed. I handlingsårti synes jeg tiden er kommet til at se på hvad der er bygningens egentlig behov, og hvordan vi mest optimalt kan regulere dette, så der er en sammenhæng til forsyningen og til hvilke bygninger, hvor det samfundsmæssigt bedst kan betale sig at renovere. Lad os få allerede kendt data i spild.
Varmetabet i fjernvarmenettet er på ca. 18 % svarende til 5. 500.000 MWh svarende til HOFOR årsproduktion
Er det en tung eller let bygning, er der spids belastning, så der skal arbejdes med tariffer i fjernvarme forbruget. Hvordan kan vi flytte forbruget uden komfortforringelse.
Hvor meget kan vi sænke temperaturen, hvilke bygninger skal renoveres for at lave lavtemperaturområder.
Hvordan indgå bygningens spildvarme og varmt brugsvandsforsyning i fjernvarmeforsyningen.
Hvordan regulere vi bygninger efter behovet med anvendelse og vejrkompensering. Det kunne være andre overtog styreingen af dit varmeanlæg og garanterede dig en rumtemperatur når du er til stede.
Det kunne være at bygninger selv i perioder producerede varmt brugsvand. Som eksempel kan nævnes at Danmarks næststørste forsyningsselskab i juli 2018 havde et rørtab på 43 %. Hertil skal så tillægges et rørtab i bygninger på ca. 60%
En holistisk tilgang med faglige og konkrete indsats, med anvendelse af allerede eksisterende viden kan skabe rammeren for virksomheder der kan levere løsninger på energieffektivisering. Men forsyningen skal med, og initiativerne skal gøres skalerbar. Lad os bruge viden fra de mange pilotprojekter.

Med venlig hilsen
Bjarne Dalgaard

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:34

Kære Bjarne Dalgaard
Tak for de konstruktive kommentarer. Dit fokus på energispild, ledningstab og virksomheders overskudsvarme, og det afgørende samspil mellem bygningerne og fjernvarmen, er vigtigt for de installationsløsninger, der skal sikre en energineutral, bæredygtig bygningsmasse. Samspillet sikres gennem koordinering af to af Teknologisk Instituts forslag: ”Grønne installationer” og ”20’ernes energisystem”.
Når nye udviklede og dokumenterede løsninger skal have effekt på 2030-bundlinjen, er helhedsbetragtninger afgørende, hvis suboptimeringer skal undgås. Udfordringen er en teknologiudvikling kombineret med aktiviteter og incitamenter, der får de bedst egnede teknologier hurtigt ud på markedet.
Teknologisk Institut er en nyttig samarbejdsplatform for udvikling af de teknologier og services, der vil bidrage til at løse nogle af de konkrete udfordringer, du lister i tilknytning til fjernvarmen. Dette under hensyntagen til de krav og retningslinjer, der er vigtige for realisering af 2030- og 2050-målene.
Venlig hilsen
David Tveit

Ditte Mikkelsen (Konsulent, Dansk Energi, ELFORSK)
Mandag d. 11/5-20 kl. 13:01

Et spændende og ambitiøst indsatsområde for to meget interessante områder. Der er utrolig mange bolde i luften, og bredt fokus når energieffektive og bæredygtige installationer skal omfavne både bygninger og industri. Her er det interessant hvis Teknologisk Institut kan blive den drivende kraft for at samle eksisterende viden og erfaringer og være med til at generere ny viden gennem forskellige samarbejder - især interessant med fokus på SMV'er. Jeg savner et fokus på billiggørelse af teknologier, som kan hjælpe med en hurtigere implementering af grønne, energieffektive og bæredygtige installationer, andre værdistrømme som kan rykke på beslutninger eller at der træffes beslutninger (adfærden på beslutningssiden), og om IoT/dataopsamling kan gå ind og påvirke værdistømme eller skabe nye og hvordan det sikres at mennesker og teknologi tænkes sammen i højere grad og i langt flere udviklingsprocesser. Det er altid spændende med et betydeligt fokus på non-energy-benefits og især som en drivende kraft til at præge beslutninger. Tænker også det er interessant ift. at være en samlende kraft for viden, hvordan det sikres at viden når ud til alle relevante målgrupper – der er jo mange led i kæden og mange forskellige behov som skal imødekommes. Forslaget kredser om samme områder som ELFORSK-puljen kan støtte, og det bliver spændende hvad fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter bringer af energieffektive installationer, som kan gøre bygninger og industrielle processers brug af el mere effektiv og være med til at skabe energifleksibilitet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:39

Kære Ditte Mikkelsen
Tak for dine positive kommentarer. Ja, netop – Teknologisk Institut vil gennem den brede indsats sikre, at ikke mindst SMV’erne har den opdaterede samarbejdspartner, der via viden og udviklingslaboratorier kan skubbe på den udvikling, der skaber grøn vækst og arbejdspladser.
Omkostningseffektivitet, energieffektivisering og bæredygtighed skal ses under ét – og vi deler forventningerne til den værdiskabelse dataområdet kan bidrage med.
For os er samspillet mellem slutbruger, teknologi, og værdiskabelsen for brugerne, centrale områder – herunder de tilhørende non energy benefits, som fx øget livskvalitet og produktivitet gennem forbedret indeklima og forbedret arbejdsmiljø. Her skaber samarbejdet mellem virksomhederne, og vores specialister og energiantropologer nye muligheder og løsninger.
Resultaterne fra den fortsatte ELFORSK-indsats, og fra mange af jeres gennemførte udviklingsprojekter, vil uden tvivl bidrage med inspiration og input til ”Grønne Installationer”.
Venlig hilsen
David Tveit

Heine Plougman (CEO, AIRbyNATURE ApS)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 11:31

Vi vil gerne støtte indsatsområdet Grønne Installationer.
Som virksomhed er vi glade for at kunne trække på viden og rådgivning fra Teknologisk Institut.
Dette samarbejde har allerede hjulpet vores forretning til at skabe bedre produkter og løsninger til Vores kunder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:26

Kære Heine Plougman
Vi ser frem til et godt fortsat samarbejde om udvikling og test af ventilationsteknologier til sikring af det gode indeklima.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Dyck-Madsen (Seniorrådgiver, CONCITO)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:38

Dette er helt meget vigtigt område. Og endda et område, som er i forandring, da den "gammeldags" fokus på energieffektive løsninger nu skal suppleres med krav til fleksibel drift i forhold til energinettenes og energisystemets behov, udefrakommende styrbarhed, materialers indbyggede CO2 og energi, samspillet mellem bygningens udformning, placering og geografiske retning og behovet for tekniske anlæg, indeklimahensyn og øvrige NEB's, forståelighed og enkelhed i drift og adfærdskrav og meget, meget mere.
Også skiftet i klimaet, som vi stadig tydeligere ser med varme våde vintre og lange tørre og varme somre i Danmark, men også i andre lande vil også sætte nye udfordringer i, hvordan energieffektivitet og klimaeffektivitet af tekniske systemer skal defineres fremover. Og dertil naturligvis hvilke tekniske løsninger, som skal anvendes fremover. Især et element som varmepumper er vi jo nærmest ikke kommet i gang med at udnytte både den varme og den kolde side effektivt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:55

Kære Søren Dyck-Madsen
Tak for et godt overblik over de hovedudfordringer, der er afgørende for den grønne omstilling og for aktiviteterne i vores forslag.
Installationerne er leddet mellem energiforsyning og energiforbrug. Rammer, krav og ønsker til installationer i bygninger og virksomheder ændres af klimaudfordringerne. Tidligere gode teknologiløsninger mister værdi og nye skal udvikles. Vores rolle er i den forbindelse at samarbejde med danske virksomheder om udvikling og udbredelse af energiteknologier og løsninger, der skaber en varig værdi for klimaet og for brugerne. Den udfordring ser vi frem til.
Venlig hilsen
David Tveit

Michal Mortensen (Salgschef, Camfil)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:02

Vi syntes det er vigtig at man har fokus på energi i ventilations anlæg, for at opnå en grøn profil.
Vi støtter op om undervisning inden for grønne instalationer , samt udvikling af dette.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:52

Kære Michael Mortensen
Grønne Installationer er, ikke mindst, en indsats for det gode sunde indeklima. Luftkvaliteten i bygninger kan forbedres markant gennem intelligent ventilation med filtrering. Vi ser frem til et godt samarbejde om udvikling og dokumentation af indeklimaløsninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Bo Madsen (CEO, ReMoni)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:28

Det lyder som et rigtig spændende og relevant område. Det er enormt vigtigt at vi får løst klimakrisen – til gavn for os alle.
ReMoni har fornøjelsen af at være en af teknologileverandørerne til området. Vi udvikler en patenteret løsning med clamp-on IoT sensorer og kunstig intelligens i skyen.
I vores udvikling har vi haft stor gavn og glæde af samarbejdet med danske institutter, universiteter og offentlige og private aktører. Vi ser derfor meget positivt på det konkrete fokus på samarbejde i branchen og på at vi får skabt gode demonstrationsprojekter som kan være med til at synliggøre det store grønne potentiale i har indenfor energi og ressource-effektivisering.
Lad os få vist hvor mange ressourcer vi kan spare, ikke blot i Danmark, men også i vores omverden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:55

Kære Bo Madsen
IoT- og IKT-mulighederne er væsentlige for installationsområdet – både for teknologiudviklingen og anvendelsen af løsningerne. Databaseret drift og vedligehold er afgørende for energieffektivisering og bæredygtighed, og for funktion og kvaliteten af de energiydelser, som installationerne leverer. Det gælder både bygningsområdet, handels- og servicesektoren og de producerende virksomheder. De mange koncepter for udnyttelse af big data koges i disse år ned til rimeligt enkle og operationelle løsninger og forretningsmodeller, der skaber værdi - også for Grønne installationer. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Krogh (Direktør, Vølund Varmeteknik A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:03

Det er et meget spændende og interessant område Teknologisk Institut tager fat i her. I vores fælles kamp mod klimaforandringer og dermed nedbringelse af CO2, er udviklingen først lige startet. Besparelsespotentialet er enormt og med den viden vi allerede ligger inde med i dag, besidder vi de værktøjer vi har behov for, for at kunne nå 2030 målet. Det mange af os SMV-producenter mangler, er en institution som kan rumme, samle og formidle det forsknings - og udviklingsarbejde der uvægerligt kommer til at ligge bag, inden resultater opnås. Derfor er det betryggende at læse, at Teknologisk Institut nu - for alvor - går helt ind i dette arbejde med tests, demonstrationsprojekter, vidensopbygning og søger at udvikle nye generationer af tekniske løsninger.
På Vølund Varmeteknik bekymrer vi os mest omkring varmepumper til nye installationer og til udskiftning af anden opvarmningsform, såsom olie og gas - både til erhvervssegmentet og det private segment. I forbindelse med udvikling af ny teknologi, er det essentielt at der indledningsvis køres demonstrationsprojekter, hvor der måles og indsamles data til bearbejdelse. De nyste varmepumper er langt fremme som værende hovedbestanddelen i en boligs samlede energipakke. De er intelligente i sig selv, kommunikative og kan kobles i systemer med eksempelvis gulvvarmeløsninger, køl/varme, solceller, ventilation og batteriløsninger - og de kalder selv på hjælp ved driftsstop eller når de skal serviceres.
Mulighederne er mange for de bygninger og boliger, som enten står for at skulle nybygges eller renoveres. Det skal i denne forbindelse blive interessant at følge - og måske endda bidrage, til at få nye generationer af tekniske installationer ud på markedet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:59

Kære Søren Krogh
Tak for dine fine input til vores oplæg, hvor jeg særligt hæfter mig ved vigtigheden af, at vi gennem test og demonstration kombineret med målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter får bragt den næste generation af tekniske løsninger på markedet. Og det er rigtigt nok helt afgørende, at vi også sigter mod de nye kombinerede løsninger, som også skal understøttes af en effektiv og intelligent kommunikation. Og dejligt, at I vil bidrage til at få sat skub i denne udvikling – vi ser frem til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Helle Juhler-Verdoner (Branchechef, Intelligent Energi (iEnergi))
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:31

Tak til TI for dette forslag til indsatsområde. SMVer i Danmark har brug for indsatsen, hvilket øvrige kommentarer fra de samme bekræfter. Ift. den grønne omstilling er det vigtigt at forene de værdistrømme, der ligger i energibesparelser med den intelligente styring af bygninger og deres komponenter, og som jeg læser oplægget vil IoT -fokus stå centralt. Frem mod 2030 bliver den enkelte danskers beslutning om bygningsrenovering, herunder valg af opvarmning, et afgørende element i at nå klimamålsætningen på 70%. Kundens dialog med den lokale SMV: installatør og producent af løsninger bliver afgørende for deres valg. Ikke mindst derfor er der behov for at understøtte SMVerne , så de kan udvikle det forretningstilbud til kunden som både ud fra økonomi, inde- og udeklima i bygningen er attraktivt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:57

Kære Helle Juhler-Verdoner
Ja, SMV’erne skal geares til omstillingen via viden, netværk og samarbejde. Udviklingen til 2030 og videre mod 2050 omfatter et intelligent energisystem, hvor en omfattende energieffektivisering kombineret med VE-udbygningen og energifleksibilitet er centrale indsatsområder.
De digitale muligheder er afgørende for at sikre et fleksibelt og lavt energiforbrug, der spiller sammen med energiproduktion, distribution og lagring. Udvikling, implementering og drift af installationsløsninger skal ses i denne sammenhæng. Danske SMV’ers produkter og ydelser er dermed væsentlige for omstillingen. Det giver virksomhederne stadigt voksende internationale muligheder, der skal udnyttes.
Vi glæder os til fortsat godt samarbejde om Danmarks og EU’s grønne omstilling.
Venlig hilsen
David Tveit

Alexander Cohr Pachai (Senior Product Specialist, Johnson Controls Denmark)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 18:35

Jeg ville nok skære ambitionsniveauet til så I magter det. Det er lidt vidt favnende og lidt ukonkret i min optik. IoT raser af sted alle steder lige nu og jeg er i tvivl om I kan nå at komme med hvis I først starter nu.
Når det er sagt, så er der ingen tvivl om at regulering og styring er hvad der skal til hvis omstillingen skal lykkes - og det ved vi jo godt i industrien - og derfor bruger vi resourcer på at få det til at lykkes - og det koster.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:28

Kære Alexander Cohr Pachai
Tak for dine kommentarer til vores oplæg. Det er helt korrekt, at IoT-udviklingen drøner afsted, og Teknologisk Institut har allerede en lang række af aktiviteter på dette område. Men da vores klimamålsætninger er meget ambitiøse, og kun kan nås, hvis vi også høster de øverste frugter, skal vi have udviklet og demonstreret endnu flere intelligente installationsløsninger, som understøtter den grønne omstilling. Og vi er naturligvis bekendt med, at mange virksomheder allerede i dag har aktiviteter på området, hvilket bare understøtter den proces, der er i gang. Vi glæder os til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Sidse Buch (Konsulent, BAT)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 09:50

Der er betydelige gevinster at opnå ved at være mere bevidst i sit valg af installationer i bygninger, når der skal renoveres med henblik på energieffektivisering.
Imidlertid er det ikke altid, at der også tænkes på det efterfølgende indeklima i bygningen. Det har vi bl.a. set ved flere skolerenoveringer, hvor besparelser på energiforbruget har 1. prioritet, mens indeklimaet er sat i baggrunden – i nogle tilfælde endda med et forværret indeklima til følge.
En meget stor del af klasseværelserne rundt omkring i landet overskrider grænseværdierne for CO2 og støj, som betyder, at børnene bliver syge og ikke får det fulde udbytte af undervisningen. Det er særligt luftens kvalitet, der i mange tilfælde er for dårlig på de danske skoler. Målinger, som DTU har lavet i 250 skoleklasser, viser, at 90% af klasseværelserne i løbet af skoledagen har et CO2-niveau, der er højere end de 1000 ppm, som myndighederne anbefaler som øvre grænse. Faktisk viser undersøgelser, at der kan være et helt års læring til forskel på elever fra skoler med godt indeklima til dem med dårligt indeklima.
BAT støtter dette indsatsområde 100%, men vil gerne opfordre til, at TI i sit arbejde med at udvikle, formidle og implementere en ny generation af installationsløsninger også har fokus på indeklimaproblematikken, særligt på skole- og institutionsområdet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:36

Kære Sidse Buch
Tak for en yderst relevant kommentar. Energieffektivisering og bæredygtighed uden fokus på de ydelser, som installationerne skal levere, er uinteressant.
Indeklimaet er helt centralt. Det gælder i alt byggeri - boliger, erhvervsbygninger og ikke mindst skoler og institutioner. Indeklima og luftkvalitet er afgørende for brugernes sundhed, trivsel og indsats – og dermed for vores bygningers brug og værdi.
Indeklima og luftkvalitet har været fokusområde for Teknologisk Institut i årtier – så vi er godt gearede til fortsat at bidrage til virksomhedernes grønne løsninger af de øgede tekniske, driftsmæssige og brugsmæssige udfordringer knyttet til installationsområdet.
Vores udviklingsaktiviteter er præget af nye krav til installationerne, og ikke mindst til installationernes dokumenterede ydelser. Derfor indvier Teknologisk Institut det store internationale Indoor Climate LAB her i efteråret – vores unikke udviklings- og testfacilitet til samarbejdet med aktører på indeklimaområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Martin Løkke (VP, VELUX Innovation Center, VELUX)
Søndag d. 17/5-20 kl. 09:39

VELUX ser dette forslag som meget relevant. Der indstilles til fokus på intelligente vinduer, hvorigennem dagslys og frisk luft kan sikre et godt indeklima.
Specielt interessant er fokusset på optimering af installation og drift af produkter. IoT-løsninger til indlejring af digital intelligens via avancerede sensor systemer og fokus på brugervenlighed i udviklingen af tilhørende værktøjer.
Med det rette fokus vil VELUX gerne indgå i projektet med cases og andet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:38

Kære Martin Løkke
Tak for den positive kommentar. VELUX er helt central med udviklingen af dynamiske bygningskomponenter ud fra virksomhedens oprindelige fokus på ventilation og lys. Indbygning af sensorer og motorer med intelligent styring af solindfald, dagslys og naturlig ventilation i samspil med installationerne er et godt eksempel på løsninger, der peger fremad. Især en samlet brugervenlig styring af dynamiske facadekomponenter og bygningsinstallationer til sikring af et godt energieffektivt indeklima er et spændende indsatsområde. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Torben Lauridsen (CEO, Vesttherm)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:17

Det lyder som et godt projektforslag. Vesttherm er producent af bla brugsvandsvarmepumper til én-familiehuse og lejligheder og vi producerer tusindevis af enheder om året på vores moderne fabrik i Esbjerg. Vores produkter er energieffektive og vi har vundet priser (bl.a. ELFORSK-prisen i 2015) for vore produkter.
Vi er en SMV-producent med ca. 30 ansatte, og vi er meget afhængige af bistand fra teknologiske serviceinstitutter til bl.a. rådgivning og test af vore varmepumper, så vore produkter kan leve op til EU-ecodesign-krav og til at komme i de bedste energiklasser i EU's energimærkningsordning.
Vi håber, at Teknologisk Institut kommer i gang med dette projekt, så vi kan få forsat bistand til Vesttherms produktudvikling og til at vi fortsat er konkurrencedygtige på det europæiske marked.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:13

Kære Torben Lauridsen
Tak for din kommentar, som stærkt understreger vigtigheden af samarbejdet mellem vidensinstitutioner og SMV’er på energiområdet. Et samarbejde, som historisk har været medvirkende til at understøtte den grønne omstilling - for Vesttherms vedkommende gennem udvikling og test af nye energieffektive produkter til både det danske marked og til eksport. Vi glæder os til samarbejdet fremover.
Venlig hilsen
David Tveit

Wiebke Brix Markussen (Lektor, DTU Mekanik)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:13

At opnå energieffektivisering, energifleksibilitet og bæredygtighed i bygninger igennem øget brug af teknologi er oplagt. Energieffektiviseringer handler ofte om at effektivisere en teknologi ad gangen, hvilket bestemt også er vigtigt, men der synes at være et stort potentiale ved at tænke forskellige installationer i samspil og koordinere samspillet via nye digitale reguleringsløsninger. Der sigtes i dette indsatsområde mod at udvikle digitale værktøjer, metoder og simuleringsværktøjer. Disse værktøjer vil være værdifulde for at udbrede en integreret tilgang for at kunne skabe mere energieffektive og bæredygtige installationer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:30

Kære Wiebke Brix Markussen
Tak for dine kommentarer. Energieffektivisering ser vi som én af de vigtigste trædesten mod de ambitiøse mål, som er sat op for 2030 og 2050. Og her er det særligt i samspillet mellem de enkelte energikomponenter, at der ligger et stort uudnyttet potentiale, som er noget af det, vi forsøger at adressere i vores forslag. Digitale værktøjer spiller, som du nævner, også en afgørende rolle, og her er fremadrettet grobund for et stærkt samarbejde på tværs af mange aktører i branchen, inklusive DTU.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Sjøgaard (Teknologidirektør, Gram Commercial A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:35

Dette lyder meget interessant og relevant. Med afsæt i flere konkrete udviklingsprojekter fordelt over 20 års samarbejde med DTI har Gram Commercial opnået en dokumenteret førerposition for energioptimerede køle- og fryseskabe i Europa. For os er dette udgangspunktet for de næste skridt i retning af indfrielse af 2030-klimamålet.
Vi er meget interesserede i at udvikle teknologier, der gør den endelige bruger af køleprodukterne bevist om det potentiale for energibesparelser, der kan realiseres ved skrotning/udskiftning af gamle produkter. De gamle produkter er desuden ofte baseret på F-gas teknologi, så en udskiftning indebærer dermed også en betydelig miljøfordel i form af reduceret drivhus opvarmnings potentiale.
IoT og intelligente styringer vil i høj grad kunne accelerere denne udvikling. Desuden vil udvikling af andre parametre som non-energy benefits f.eks. på arbejdsmiljøområdet ligeledes kunne bidrage til at motivere til en hurtigere udskiftning.
Det er ikke mindst takket være det gode samarbejde med DTI, at vi har opnået vores udviklingsresultater og vi ser derfor DTI som en oplagt samarbejdspartner i fremtidige teknologiudviklingsprojekter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 23:11

Kære Anders Sjøgaard
Tak for din kommentar og opbakning. Du påpeger nogle super relevante problemstillinger, som bl.a. grunder i udfordringerne med de gamle kraftige drivhusgasser, som findes i de ældre produkter, som (kombineret med deres dårlige energieffektivitet) giver et øget klimaaftryk. Der sker en målrettet regulering på EU-plan af produkterne gennem bl.a. ecodesignreguleringen, som er ét af de rammevilkår, der gerne skal sikre mere energieffektive produkter på markedet fremover. IoT spiller også en afgørende rolle fremadrettet og vi håber, at vi med de beskrevne aktiviteter kan være medvirkende til at sikre danske producenter både viden og adgang til moderne testfaciliteter, som vil styrke virksomhedernes position på markedet. Vi glæder os til samarbejdet fremover.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Lund (Professor, Aalborg University)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:02

Energieffektive installationer i virksomheder og bygninger er ofte et overset med vigtigt punkt, hvor der er store gevinster at hente. Samtidig er det godt at projektet har fokus på at bidrage til erhvervslivets konkurrenceevne og eksport af omkostningseffektive, bæredygtige teknologier til den grønne omstilling.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 23:11

Kære Henrik Lund
Tak for den positive kommentar. Den teknologiske og økonomiske udvikling præger den igangværende omstilling af energiforsyningen på måder og i et omfang, de færreste kunne forestille sig for 20 år siden. Det stiller nye krav til installationerne og åbner dermed et væld af muligheder for virksomhederne nationalt og internationalt. Det er netop denne udvikling, vi støtter med ”Grønne installationer”.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Hermansen (Direktør, Samsø Energiakademi)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:20

Samsø har ikke så mange industrielle installationer, men dem vi har er højt forbrugende. Mængden af køle kapacitet er pr indbygger meget stor. Især landbruget har et stort kølebehov som sagens kunne gøres mere effektivt. Vi har selv som institution gennemgået supermarkederne på Samsø og i et af dem fundet for 100.000,- besparelser bare ved at stille på styringerne så systemerne kørte rigtigt i stedet for at stå i modfase. mit køling, ventilation og varme.
Det er ikke en nem opgave at styre installationer og derfor er det overordentligt vigtigt at installationerne er til at forstå og at styringerne er intelligente og brugervenlige og at slutresultatet er en fordel for klima og pengepung. Vi ser frem til resultater vi kan anvende fra TI

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 23:16

Kære Søren Hermansen
Tak for den specifikke kommentar. Installationer i industri, landbrug og handels- og servicesektoren har ofte et stort potentiale for energieffektivisering. Det gælder den enkelte teknologi, styringen af den og ikke mindst den samlede styring af flere teknologier, netop som i dit relevante eksempel. ”Grønne installationer” dækker bæredygtige teknologier med intelligente styringer og de værdier, de skaber. I den sammenhæng er formidling af muligheder, metoder og veldokumenterede resultater til aktører på markedet i fokus. Vi glæder os til den fortsatte dialog.
Venlig hilsen
David Tveit

Klaus Buhl (CEO, Buhl & Bønsøe A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:32

I en stadigt mere kompleks og digitaliseret teknologisk verden omkring bygninger og bygningers installationer, bliver udfordringen med at installere og servicere energieffektive og bæredygtige installationer bestemt ikke mindre. Den øgede digitalisering giver heldigvis også mulighed for at overvåge komplekse løsninger på en enkel og automatiseret måde, blandt andet ved anvendelse af teknologiprodukter som udvikles af de producenter vores virksomhed repræsenterer i Danmark.

Der er et øget behov for at forstå mulighederne for monitorering af data og betydningen af måleenhedernes kvalitet og kalibrering, så der skabes tillid til data. Teknologisk Institut ses her i central rolle som vært for demonstrationsprojekter og formidler af kompetenceløft til branchens aktører. Ikke mindst omkring måleudstyr, dataloggere og andre teknologier som er i vores produktportefølje. Det vil helt sikkert også have betydning for realisering af klimamålene, at der skabes øget viden og forståelse af hvordan bæredygtighed og LCA implementeres i konstruktion og vedligehold af byggeriets installationer. Bæredygtighed er et område vi også selv ser frem til at lære mere om.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 23:21

Kære Klaus Buhl
Tak for en god kommentar. Dokumentation af tiltag i den grønne omstilling er helt afgørende for udbredelsen af en løsning. Installationerne skal fungere optimalt, levere de ønskede ydelser, kunne tilpasses ændrede krav, have den forventede effekt på energiforbrug og emissioner, være enkle at drifte, servicere og vedligeholde, og i øvrigt kræve færrest mulige ressourcer.
Målinger og data er dermed helt centrale - ikke mindst, når det gælder komplekse installationsløsninger og intelligente styringer af disse. Og ja, data skal være pålidelige og anvendelige, det gælder fra simple måledata til ”Big data”.
Teknologiudvikling og -anvendelse forudsætter dataopsamling og analyser. Det gælder tests i Teknologisk Instituts laboratorier, og dokumentation af demonstrationsprojekter og af brug i bygninger og virksomheder.
”Bæredygtighed” ændres i disse år fra et begreb til en egentlig LCA-beregnet dokumentation, primært af den samlede miljøbelastning (herunder emissioner) ved produktion, installation, brug, vedligehold, genanvendelse, recirkulering og bortskaffelse.
Vi ser frem til at bidrage med viden til installationsbranchen og relaterede aktører.
Venlig hilsen
David Tveit

Eva Ryberg (Bestyrelsesformand, NRGi amba)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:00

Vi har i KUBEN – en del af NRGi - i flere år arbejdet med optimering af energieffektiviteten i bygninger, bl.a. ved som bygherrerådgiver for Skanderborg Kommune af sikre det nye rådhus en DGNB certificering på højt niveau. Vi ved hvor vigtigt der er, at kunne sikre at de installationer vi anbefaler også lever op til krav, herunder troværdige test af energiforbruget, og vi bakker fuldt op om et indsatsområde der kan tilbyde SMV´er og andre producenter rådgivning og viden om installationers energiforbrug.
Jeg vil godt anbefale at man inddrager erfaringer fra de instanser der arbejde med den skrottede energispareordning, der var mange gode tiltag der blev gennemført og mange rådgivere der ligger inde med viden om hvilke installationer der med fordel kunne forbedres.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:17

Kære Eva Ryberg
Tak for opbakningen. Teknologisk Instituts indsats og samarbejdet med styrelser, organisationer og brancher sikrer, at vi inddrager erfaringer fra indsatsen til nu. Det gælder i stort omfang energieffektivisering af installationer, og i lidt mindre omfang de øvrige forhold knyttet til bæredygtighed. Vores DGNB-fokus er dermed miljømæssig kvalitet, i samspil med økonomisk, social og teknisk kvalitet.
En vigtig del af ”Grønne installationer” omfatter løbende opsamling af viden og erfaringer, som udgangspunkt for teknologi- og metodeudvikling, og den vigtige videnopbygning hos aktører på installationsområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Olsen (Udviklingschef, KE Fibertec)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 06:57

• At man som virksomhed forpligter sig til at tage sine vare retur efter brug samt evt. restaffald i forbindelse med byggeprocessen.
• At det gøres rentabelt at etablere fx solcelle anlæg på tage af danske virksomheder som kan tilbagebetales inden for eksempelvis 4-5 år. Dette for at flere virksomheder skal gå efter at blive CO2 neutrale.
• Mht. emnet ”Bæredygtige Byggematerialer” så mener jeg at det er vigtigt at man finder en internationalt anerkendt ordning som fx Cradle-2-Cradle. Mange danske virksomheder lever af eksport og vi skal passe på med ikke at begrænse os til ordninger der kun gælder for Danmark.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:19

Kære Anders Olsen
Tak for dit gode input. Den grønne omstilling er afhængig af danske initiativer og EU-initiativer, som rammer for udviklingen. Det er meget sandsynligt, at de konkrete klimahandlingsplaner, trin for trin, vil sikre den udvikling, du efterlyser.
Bæredygtige installationer kan forudsætte nye koncepter, nye designs og nye materialer. ”Grønne installationer” skal bidrage til det samarbejde og den virksomhedsindsats, der møder disse udfordringer, både nationalt og internationalt.
Venlig hilsen
David Tveit

Morten Høg (Klimakonsulent, Morten Høg)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:54

Indsatsen vil hjælpe til, at den grønne omstilling bliver "omkostningseffektiv, mindre tidskrævende og lettere at realisere", hvilket flugter fuldt ud med virkeligheden i danske kommuner. Høje-Taastrup Kommune har fokus på energieffektivisering og gode indeklimaforhold, herunder på installationsområdet, hvorfor vi støtter indsatsområdet "Grønne installationer" og håber på at kunne deltage i forsknings- og udviklingssamarbejder inden for bæredygtige installationer.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:34

Kære Morten Høg
Tak for kommentaren. Vi er opmærksomme på, at en kommunes indsats i den grønne omstilling afhænger af de nødvendige ressourcer sammenholdt med værdien for borgere, institutioner og erhvervsliv. Dermed er kommunerne en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for ”Grønne installationer”. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Nanna Ravnsborg (Afdelingschef, AURA Rådgivning A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:25

AURA Rådgivning hjælper erhvervskunder med at optimere energiøkonomien, så det sikres, at erhvervslivet mest omkostningseffektivt reducerer energiforbruget, omlægger produktionen til CO2-neutrale forsyningskilder og bruger el, når kapaciteten i systemet er til rådighed. Hermed optimeres kundernes økonomi og Danmarks klimamål indfris.

Det er af stor betydning, at vi i vores arbejde kan benytte os af valide kilder, hvad enten det er nøgletal eller installationstekniske anlæg, når vi anbefaler virksomheder at foretage investeringer i både klimaskærm, installationer, perifere- eller produktionsanlæg, så produktionen øges eller fastholdes, og energibesparelsen opnås. I ligningen indgår også indeklima, trivsel og miljø, som ofte samtidig med energioptimeringen kan højnes, når det gøres rigtigt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:37

Kære Nanna Ravnsborg
Tak for din relevante kommentar.
Det afgørende for den grønne omstilling er netop, at veldokumenterede installationsløsninger, herunder teknologier til omlægningen, hurtigt kommer i spil i virksomhederne. Derfor har videnspredningen i Grønne installationer et fokus på udvikling og opdatering af viden, metoder og værktøjer, der kan indgå i det gode rådgivningskoncept, du beskriver.
Venlig hilsen
David Tveit

Ebbe Nørgaard (DryingMate A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:40

Spændende oplæg, hvor Teknologisk Institut bl.a. vil understøtte en meget vigtig proces med at sikre, at de installatører, som monterer energianlæg og systemer har de fornødne kvalifikationer, både dem, som kommer ude hos hr. og fru Danmark men mindst lige så vigtigt i vores SMV optil også de folk, som designer og installerer energisystemer i industrien. Også de foreslåede aktiviteter inden for IoT området hilses velkomment, fordi vi som SMV nogle gange er udfordret ift. at holde os opdateret på alle områder samtidigt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:32

Kære Ebbe Nørgaard
Tak for dine kommentarer, som vi er rigtigt glade for, da de netop understøtter den SMV-fokus, som forslaget tager udgangspunkt i. Og det intelligente samspil mellem de enkelte tekniske installationer i industri og bygninger er helt afgørende for den videre vej mod 2030- og 2050-målene.
Venlig hilsen
David Tveit

Lennart Østergaard (Sektionschef, VELTEK)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:03

VELTEK finder indsatsområdet særdeles relevant og vigtigt. Både VELTEK som brancheorganisation, og vores medlemmer, har stor værdi af at samarbejde med Teknologisk Institut om at finde de løsninger, der skal til for at opnå vores 2030 mål.
Forslaget nævner indeklima, hvilket er helt centralt - vi bygger dybest set med det formål at skabe komfortable, sunde, produktive og indlæringseffektive miljøer indendørs. Dette skal naturligvis ske til det lavest mulige energiforbrug - men vi må aldrig gå på kompromis med vores formål.
Forslaget nævner også IOT, hvilket også er vigtigt - vi bør i langt højere grad begynde at inddrage de muligheder IOT giver for digitalisering i vores løsninger, og dermed både sikre en mere energieffektiv drift (f.eks. via remote intelligent driftsovervågning), men også en højere grad af erfaringsopsamling om, hvad der virker og ikke virker i praksis. F.eks. kunne IOT løsninger med måling af indeklimaet i alle landets skoler være med til priseffektivt at sikre, at vi får et samlet nationalt overblik over indeklimaet i klasselokalerne og kan sætte ind der hvor problemerne er størst.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:10

Kære Lennart Østergaard
Tak for en konstruktiv kommentar. Det energieffektive, bæredygtige, gode indeklima og ventilationsområdet vejer tungt i ”Grønne installationer”. Omstillingen skal sikre en fortsat opgradering af indeklimaet gennem forbedrede teknologier og forbedret drift og vedligehold. Erfaringer fra de seneste års databaserede styringer, gode som dårlige, skal bringes i spil via teknologiforbedringer og videnformidling. Behovet for et godt indeklima er udgangspunktet – ikke mindst i skoler, i institutioner og på arbejdspladser. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Højmann (Energiteknologuddannelsen, Københavns Erhvervsakademi, KEA)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:21

Jeg finder Teknologisk Instituts indsatsområder meget vigtige for Danmark - ikke mindst i lyset af de nye CO2-målsætninger for 2030. På disse områder arbejder vi ligeledes på KEA for at igangsætte og fremme den viden, der skal til i næste generation af praktiske aktører på energi og klimaområdet. Indhold og mål for vores undervisning har næsten samme beskrivelse.

Vi bakker således fuldt ud op om rammen, men vi må også dryppe lidt malurt i bægeret. I de mange år, vi har indgået, og lagt mange mandetimer, i lignende agendaer med TI, har vi ikke set et færdigt produkt til anvendelse i vores undervisning. Vores forudsætning for at ofre mandetimer fra KEA til udviklingen af TI's kurser, der skulle sælges til branchen, var, at vi kvit og frit fik overdraget anvendelige undervisningsmaterialer. Når jeg jævnligt mødes med de øvrige akademier, der huser Energiteknologuddannelsen, er svaret det samme. De eneste TI-produkter, vi har glæde af, betaler vi (meget) dyrt for.

Jeg har forsøgt at undgå at indgå i denne undersøgelse, men er næsten blevet tvunget til det gennem, i mine øjne, alt for aggressiv mailing.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:56

Kære Jens Højmann
Tak for den positive kommentar - og den lidt bitre bemærkning.
Resultaterne af indsatsområdet skal i spil hurtigt og effektivt, år for år i de kommende fire år. Derfor er samarbejdet mellem erhvervsakademierne og Teknologisk Institut vigtigt. Instituttet kan bidrage med grundmateriale til lærernes udvikling af undervisningen ud fra en dialog om perspektiver, rammebetingelser og lærernes ønsker. Den proces vil være nyttig for begge parter og vi erkender, at den kan være tidskrævende for undervisningsinstitutionerne.
Jeg foreslår, at vi sammen hurtigt følger op på den uheldige vurdering, som jeg går ud fra overskygges af vores gode samarbejde, fx om undervisningen på indeklimaområdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Christina Monrad Andersen (Energisynskonsulent og selvstændig rådgiver inden for energiledelse og energieffektivisering, Monrads Consulting ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:10

Som energisynskonsulent og rådgiver inden for energiledelse og energieffektivisering finder jeg indsatsområderne særdeles relevante.
Inden for energieffektivt nybyggeri og energiforbedring af eksisterende byggeri finder jeg det særligt relevant, hvis indsatsen kan hjælpe med at afdække, hvordan potentielle og aktuelle indeklimaproblematikker forbundet med meget tætte bygninger kan afhjælpes. I det hele taget er det relevant at belyse de side-effekter som er forbundet med energieffektivisering - både de positive og de negative - som kan give et mere helhedsorienteret beslutningsgrundlag for aktører inden for energieffektivisering.
Derudover finder jeg det meget relevant at fokusere på den vidensformidling, som skal sikre at forskningsresultaterne når ud til brugere og beslutningstagere i en håndgribelig form, så viden bliver transformeret til praksis.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:41

Kære Christina Monrad Andersen
Tak for kommentaren. Erfaringerne fra tidligere perioder med energiforbedringer viser, at et smalt fokus på energibesparelser kan give et stærkt forringet indeklima. Den forventede kommende energirenoveringsbølge, kombineret med omstillingen af energiforsyningen, vil ud over traditionelle tiltag, omfatte nye eller ændrede installationer og intelligente styringer. Det stiller øgede krav til rådgiverne, hvis de grønne forventninger skal indfries. Grønne installationer skal bidrage til det helhedsorienterede beslutningsgrundlag ved at sikre god målrettet formidling af operationel viden og værktøjer. Det sikrer vi, når vi detaljerer forslaget.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Linderoth (Institutdirektør, professor, DTU)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:35

Uanset hvor megen fornybar energi vi kunne ønske at producere fremadrettet, så skal al energi udnyttes effektivt. Energieffektivisering på alle planer er derfor typisk nødvendigt og gavnligt, også økonomisk. Energieffektiverisering kan ske på mange områder, inden for bygningsmassen, i transportsektoren, i køling, i varmeforsyningen, i forbrugsvarer (elektronik), i industriele processer. Det har altid vist sig at være en stærk konkurrenceparameter for et samfund og dens industrier, at kunne levere energieffektive produkter og processer. Derfor er denne indsats foreslået af DTI af stor vigtighed.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:00

Kære Søren Linderoth
Tak for kommentaren. Danmarks grønne omstilling af energisektoren forudsætter en omfattende energieffektiviseringsindsats i alle sektorer. Grønne installationer har fokus på virksomhedernes udvikling og anvendelse af energieffektive installationsteknologier og services til bygninger og erhvervsliv. Den samlede nationale udvikling er grundlag for eksporten af energiteknologier og -services. Eksporten er steget støt de seneste ti år og udgør nu over 100 mia. kr. i et marked med hård konkurrence. Derfor indgår markedsovervejelser i både videnopbygning, teknologiudvikling, dokumentation og videnformidling.
Venlig hilsen
David Tveit

Anne Meibom (Gruppeleder og Projektchef, Orbicon)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:40

Det er et spændende og ambitiøst indsatsområde, som må siges at være meget relevant. Energieffektivisering er vejen frem og et nødvendigt fokusområde. I byggebranchen bliver vi konstant udfordret på at finde bedre (og billigere) samt nemt bygbarre løsninger, som samtidig er til at drifte. Der er dog fortsat også en efterspørgsel efter velafprøvede løsninger og dokumentation for nye løsningers energieffektivitet, bæredygtighed og brugervenlighed er vigtig. I nye bygninger er det forholdsvis nemt at implementere energiforbedrende tiltag, hvor vi i ældre bygninger, der udgør langt størstedelen af bygningsmassen, godt kunne bruge flere løsninger, der hurtigt kan implementeres.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:01

Kære Anne Meibom
Grønne installationer har fokus på løsninger til både nybyggeri og renovering. En væsentlig del af bygningsmassen vil blive renoveret og ombygget som led i den grønne omstilling. Renoveringen vil have fokus på opgradering af funktioner, teknologier og kvaliteter, og på energieffektivisering og miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Grønne installationer skal bidrage til energieffektive og bæredygtige installationer med fokus på omkostningseffektivitet og de værdier teknologiernes ydelser har for brugerne. Dialogen med rådgiverbranchen er i denne sammenhæng vigtig.
Venlig hilsen
David Tveit

Dennis Thomsen (Direktør, Nordic Fan Company)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:02

David,
Jeg nyder at se når nogen ikke er bange for at ligge overliggeren højt. Skal vi nogensinde i mål med de ambitiøse CO2 reduktioner, så er det netop denne type helhedstanker og ambitioner der skal i spil. Vi ser frem til at at TI kan tage førertrøjen og vil gerne bistå hvor det kan være relevant.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:05

Kære Dennis Thomsen
Tak for den støttende kommentar. Vi kan nå målet gennem det eksisterende brede samarbejde mellem erhvervsliv, videncentre, aktører, styrelser og politikere. Teknologisk Institut mission er at bidrage med den teknologiske service, der allerede har skabt unikke resultater – for de enkelte virksomheder og for markederne. Vi kan alle tage førertrøjen på, når første etape 2030 er gennemført.
Venlig hilsen
David Tveit

Vagn Holk Lauridsen (Videncenter for energibesparelser i bygninger)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:37

Som repræsentant for Videncenter for energibesparelser i bygninger, vil jeg gerne bakke op om dette initiativ.
Videncenter for energibesparelser i bygninger har siden 2009 formidlet viden om energieffektivisering i eksisterende bygninger gennem vores energiløsninger og værktøjer til bygge- og installationsbranchen. Bæredygtighedsdagsordenen peger på helt nye discipliner for de udførende. En langt større helhedstankegang i arbejdsprocesserne frem mod aflevering af en opgave er nødvendig.
At implementere ”360 graders bæredygtighed” i forbindelse med konkrete renoveringsopgaver i bygninger er en kompleks opgave for de fleste. Videncentret skal i den kommende årrække netop udvikle formidling af løsninger til klimavenligt byggeri og cirkulære løsninger. Her indeholder installationsområdet særlige udfordringer.
Vi ser derfor frem til at følge dette indsatsområde

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:19

Kære Vagn Holk Lauridsen
Tak for kommentaren. Teknologisk Instituts drift af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger giver gode muligheder for synergi mellem VEB’s formidling af metoder og løsninger til udførende og videnspredningen i ”Grønne installationer”.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian Elmegaard (Professor, DTU Mekanik)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:07

Teknologisk Instituts aktiviteter indenfor køling er væsentlige for dansk industri. Yderligere aktivitet omkring dette område vil kunne medvirke til væsentligt lavere energiforbrug til dette i mange sammenhænge helt essentielle formål.
Tilsvarende er aktiviteter omkring varmepumper og dokumentation af disse væsentligt for slutbrugere - specielt i den kommende tid hvor varmepumper skal udbredes i stor grad og derfor meget gerne skal være både energi- og omkostningseffektive.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:02

Kære Brian Elmegaard
Tak for dine kommentarer. Vores fokus på nye energieffektive køletekniske løsninger inden for varmepumper, store som små, ser vi som en absolut nødvendighed i forhold til at bringe danske virksomheder på internationalt niveau, og netop inden for disse områder har vi traditionelt haft en stor skare af SMV’er, som har oparbejdet en unik position på markedet inden for deres respektive produktområder.
Venlig hilsen
David Tveit

Maria Rizzo (Konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:47

Dette indsatsområde er meget vigtigt, hvis klimamålsætningen på 70 % reduktion skal nås. Optimering af bygningsdriften udgjorde knap halvdelen af det identificerede CO2-reduktionspotentiale i Klimapartnerskabet for Bygge og anlægs anbefalinger i marts. Hvis disse potentialer skal indfries, skal energiforbruget i bygninger flyttes fra sorte brændsler til grønne alternativer, bygningerne og deres installationer skal energieffektiviseres, og så skal energien bruges, når den er grøn og billig i samspil med det fremtidige energisystem. Dette forslag til indsatsområde har de eksisterende bygninger og deres installationer i fokus, og det er helt essentielt, da de eksisterende bygninger for langt den største del også anvendes i 2030 og frem. Indsatsområdet har endvidere fokus på praktiske kurser, gå-hjem-møder og webinarer, som er vigtigt i forhold videnspredning og kompetenceopbygning hos såvel installatører som driftsansvarlige.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:22

Kære Maria Rizzo
Tak for kommentaren. I de kommende 10-15 år gennemføres en markant omstilling og ændring af energisektoren. Installationerne er, som led mellem forsyningssiden og forbrugssiden, helt afgørende for optimal udnyttelse af energien. Det stiller nye og øgede krav til de anvendte teknologier i bygningerne, til driften og til brugen af energiydelser. ”Grønne installationer” bidrager med teknologiudvikling, dokumentation og viden, samt metoder og værktøjer til opfyldelse af kravene. Dialogen og samarbejdet med installationsbranchen er vigtig for målretning af resultaterne fra Teknologisk Instituts indsats.
Venlig hilsen
David Tveit

Svend Morsing (Teknologichef, SKOV A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:12

SKOV A/S projekterer, producerer og leverer ventilationsnalæg til stalde. En meget stor del går til eksport.
Teknologisk instituts viden indenfor energirigtig ventilation er vigtig. I forbindelse med FoU projekter er der ofte behov Teknologis Instituts Specialviden. Det gælder både på tekniske område og hvad der rør på sig internationalt

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:04

Kære Svend Morsing
Tak for kommentaren. Installationer i industri og landbrug kan levere betydelige bidrage til den grønne omstilling, side om side med øget produktivitet. Teknologisk Instituts samarbejde med SKOV om løsninger til staldventilation kombinerer dansk produktion, viden om landbrugsproduktion og om internationale markeder med vores specialistviden. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Johnny Hansen (Technical & Presales Support, Schneider-Elsectric)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:22

Hos Schneider Electric er vi meget positive omkring indsatsområdet, og vi takker for muligheden for at kommentere. Energieffektivitet, optimalt indeklima og energifleksibilitet er i Schneiders kerneleverance og vores systemer samt komponenter er til for at tilvejebringe disse ydelser i nyt og eksisterende byggeri - relativt hurtigt og på tværs af flere af byggeriets leverancer.

Dog opleves barrierer i markedet, der forårsager spildtid ift. år 2030s målsætning om CO2-reduktion. Barriererne findes i et entydigt fokus på pris, der bl.a. forårsages af manglende lovkrav for styring og regulering – Building Management. Det er alle udfordringer, som denne indsats kan bidrage til at belyse og løse bl.a. ved hjælp af test samt udvikling af best practises.

For at komme i mål med 2030 målsætning er det vigtig, at lovgivningen på energiforbrug bliver mere ”fast”. Emnerne nedenfor er muligheder, der kan hjælpe med en sikker og mere fokuseret indsats. Punkterne nedenfor kunne fremadrettet være relevante.

1. Manglende lovkrav om styring (utilstrækkelige i det eksisterende - BR18 paragraf 298 a og b)

Først og fremmest er det meget positivt, at Bygningsreglementet stiller krav om bygningsautomatik – dette er helt nyt. Dog er det en udfordring, at BR18s §298 a og b kun vedrører bygninger med et køle/varme behov på mere end 290 kW. Det er vel at mærke bygninger, som er større end 5.000 m2. Dermed fritager man reelt en betydelig del af alle danske erhvervsbyggerier fra at følge loven.

Building Management Systemer bliver først et krav i eksisterende byggeri, når det kan påvises, at systemerne resulterer i økonomiske besparelser. Det er der i sig selv ikke noget galt i, men desværre er det i lovteksten åbent for fortolkning over hvilken periode, der skal kunne påvises en besparelse. Altså om den samlede besparelse skal være opnået efter for eksempel 5, 10 eller 20 år. Her bør der med lovtekst beskrives eksakt, hvor hurtigt besparelsen kan opnås samt hvordan, der skal etableres bygningsautomatik. Indsatsen fra Teknologisk institut kan her være med til at belyse best practise.

I dansk lovtekst stilles heller ikke præcise krav om sammenhæng mellem de forskellige styringssystemer, som findes i en bygning. Der findes en EU-standard fra 2012 (EN15232), som er ideel at inddrage. Fra denne kan der stilles krav om samspillet styringssystemer mellem, f.eks. udført og auditeret med C-Mærke som minimumskrav. Typisk oplever vi, at bygninger leveres i D-Mærket netop fordi, at anlæg kører autonomt uden sammenhæng/samspil mellem styringssystemer.

2. Smart Readiness Indicator, indeklima i fokus samt implementering af energifleksibilitet

Et konkret tiltag i indsatsen kunne være at arbejde med Smart Readiness Indicators (SRI) med formål at understøtte øget intelligens i vores bygninger. I EU-regi er der allerede forventninger og forskergrupper at læne sig op ad.

Generelt lyder forventningerne, at øget smart teknologi i bygninger kan lede til betydelige og kosteffektive energibesparelser samtidig med, at indeklima prioriteres og centreres omkring bygningens brugere. Det forventes ligeledes, at den smarte bygning er nøgle i fremtidens energisystem med øget vedvarende energi, distribueret forsyning samt nyttiggørelse af fleksibilitet i forbrug.

For nogensinde at gøre dette konkret er der behov for test og best practise, Schneider Electric vil gerne bistå med idegenerering og sparring omkring tekniske løsninger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:20

Kære Johnny Hansen
Tak for en oplysende og inspirerende kommentar. Automatik og styring har nået nye dimensioner med IKT-udviklingen. Byggeriet tilføres intelligente teknologier og intelligente styringer – nogle i spektakulære nybyggerier og nogle i mere almindelige eksisterende byggerier. Koncepterne strækker sig fra almindelig velafprøvet og dokumenteret automatik, til intelligente, (big-)databaserede, brugerinvolverende, prediktive og selvlærende intelligente styringer. Lovgivningen omfatter den almindelige automatik.
Én af flere grunde er, at der mangler grundig dokumentation af de nye intelligente løsninger. Der eksisterer en række ærgerlige eksempler fra atypisk byggeri, der viser, at bygningerne på ingen måde lever op til forventningerne, hverken omkring energiforbrug, installationernes ydelser eller samstyringen af installationer og dynamiske facader. Hertil kommer særlige og store udfordringer for driftspersonalet og brugerne. Læren er, at komplekse løsninger kan give vanskeligt overskuelige udfordringer.
Så der er i høj grad brug for uvildig dokumentation af intelligente løsninger – i forbindelse med funktionsafprøvning og i forbindelse med driften. Fokus skal være funktionerne, de konkrete værdier, der skabes via løsningerne, ressourceforbrug og barrierer i driftsfasen samt samspil med bygningsbrug, brugere og intelligent bygning.
Dokumentationerne vil være en vigtig baggrund for strukturering og opbygning af en ”best practice for intelligente løsninger”, og for definition af robuste koncepter med tilhørende konkrete teknologier og styringskoncepter til almindeligt byggeri – begge dele af betydning for tilpasning og udbredelsen af teknologierne. I den sammenhæng er den nuværende hastige udvikling af IKT-området en udfordring.
Forventningerne til intelligent byggeri er, forståeligt nok store – ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling – hvor energifleksibilitet og samspil med energiforsyningen er et fokusområde.
Teknologisk Institut indgår gerne i dialog og samarbejde om dokumentation af konkrete intelligente løsninger. Siemens og Instituttets samarbejde i forbindelse med SRI kan give et godt afsæt.
Venlig hilsen
David Tveit

Arne Nielsen (Arbejdsmiljørådgiver, Novozymes)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:59

Fint initiativ som fortjener støtte. Energieffektivisering af eksempelvis laboratoriefaciliteter - med behørig respekt for arbejdsmiljø og indeklima - er yderst relevant for en forskningstung virksomhed som vores.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:09

Kære Arne Nielsen
Tak for den positive kommentar. Installationerne i producerende virksomheder er i fokus – det gælder fx stinkskabe og procesventilation. Grønne Installationer ser på energi og bæredygtighed med udgangspunkt i krav til installationernes ydelser - herunder et godt og sundt arbejdsmiljø.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Bjerregaard (Direktør, CLEAN Energi, CLEAN Energi / Energy Cluster Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 07:56

Energy Cluster Denmark bakker op om dette forslagt. En helt central forudsætning for økonomiske sund omstilling af den danske energisektor er, at det samlede (systemiske) energiforbruget reduceres så meget som muligt. Trin to i energipyramiden er, at bruge så lidt energi som muligt For enkelte virksomheder vil der ofte være økonomiske besparelse ved at energieffektivisere. Men det må ikke være bøvlet, og skal indeholde så få usikkerheder for virksomhedsejer som muligt. Ved at fremme nærværende forslag i Danmark skabes en ikke ubetydelig drivkraft for vækst og udviking (konkurrencekraft) i de enkelte virksomheder, der får reduceret deres energiforbrug og økonomiske omkostninger forbundet hermed, hvilket kobles med eksportmuligheder i den samlede danske energisektor i almindelighed.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:14

Kære Henrik Bjerregaard
Tak for din kommentar og opbakning. Vi glæder os til samarbejdet med Energy Cluster Denmark. Du påpeger nogle helt centrale parametre i vejen frem mod vores 2030-målsætninger, nemlig at de eventuelle usikkerheder, der måtte være for den enkelte virksomhed, bliver reducerede til et minimum. Vækst og udvikling er det centrale i de opstillede forslag.
Venlig hilsen
David Tveit

Anders Havgaard Vorre (R&D Engineer, Lindab Indoor Climate Solutions)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:56

Lindab er en væsentlig aktør på det europæiske og specielt nordiske ventilationsmarked, og vi har i en årrække nydt godt af samarbejde med Teknologisk. Øget fokus på energieffektiviseringsindsatsen er bestemt noget vi kan bifalde. Forslaget til indsatsområdet dækker meget bredt, hvilket også er nødvendigt for at kunne foretage den helhedsbetragtning, der lægges op til. - Det er ikke så svært at lave energioptimeringer på installationer, udfordringen ligger i at foretage energioptimeringer uden at gå på kompromis med indeklima og bæredygtighed.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:27

Kære Anders Havgaard Vorre
Tak for kommentaren. Teknologisk Instituts lange samarbejde med Lindab om ventilationsteknologier og intelligente styringer får gode udfordringer fremover. Det gælder installationers bæredygtighed, udvikling af ventilationsløsninger til energirenovering og ikke mindst det intelligente indeklima.
Instituttet er i gang med opbygningen af et stort fleksibelt intelligent Indeklimalaboratorium – IC lab, netop til udvikling og dokumentation af indeklimaløsninger, ikke mindst relateret til ventilation. Laboratoriet bliver et unikt aktiv for vores fremtidige samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Erik Gudbjerg (Direktør, Yourenergy)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:41

Kære Ti
Tak fordi jeg må være med til at kommentere på jeres forslag, som jo ser rigtigt spændende ud. Jeg tænker jeres mål med at være med internationalt er meget relevant, lige nu kan jeg jo se at hele arbejde med system optimering af motordrevne systemer og normer på dette område er meget relevant i kraft af mit arbejde som CTA på et stort motor projekt i Tyrkiet og samarbejde med US om dette. Vedrørende jeres udviklings virker de meget relevante, tænker også at der er brug for flere demo projekter som viser at det ikke koster mere at bygge nul energi huse eller energi plus huse, det virker jo ikke særligt hensigtsmæssigt at vi fortsætter med at bygge huse der kræver varmer og eller glashuse som på øen i Århus som kræver køling. Jeres fokus på hvordan får vi eksisterende bygninger gjort energieffektive er yderst relevant.
Videns spredning, der fortsat et stort behov for uddannelse og videns spredning i dk selvom vi har været i gang siden 80erne:-), som forskellige analyser har vist er der stadig et stort u-realiseret potentiale for energi effektivisering som kun kan nås hvis virksomheder og institutioner ved hvordan.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:31

Kære Erik Gudbjerg
Tak for din kommentar. Den danske omstilling leverer et ganske godt input til den internationale indsats, både via EU’s indsats og bilaterale samarbejder. Det gælder lovgivning, administration og strukturer, energiplanlægning, teknologiudvikling og -anvendelse, drift, demonstration og dokumentation. Aktiviteter, der baner vejen for danske produkter og kommercielle ydelser. Anvendelse af viden og teknologier i andre sammenhænge end de danske indebærer interessante udfordringer, også til trods for enorme energibesparelsespotentialer.
Viden fra Grønne installationer finder international anvendelse gennem virksomhedernes markedsføring, Teknologisk Instituts laboratorieaktiviteter og undervisning og, ikke mindst, via danske konsulenters indsats.
Venlig hilsen
David Tveit

Per Reinholdt (Sekretariatsleder, Dansk Center for Lys)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:45

Vi har i Dansk Center for Lys i sagens natur fokus på belysning og den gode af slagsen. Man regner med, at 15% af verdens energiforbrug går til at belyse kontorer, industrier og boliger m.m. Hvis belysning og styringen af samme indegår i overvejelserne under dette tema, så kan vi kun støtte op. Ikke mindst intelligent styring/IoT-baserede styringer af belysning vægter tungt i disse år; dette skal dog ske uden at ofre/gå på kompromis med kvaliteten af belysningen, således menneskers behov for et godt og sundt indeklima vægter højest . Vi bygger for mennesker, og WELL-standarden er interessant i denne sammenhæng.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:33

Kære Per Reinholdt
Tak for kommentaren. Lys og samspillet mellem solindfald, dagslys og kunstlys er afgørende for bygningsbrugen, indeklimaet, sundhed og trivsel. Der kan realiseres væsentlige energibesparelser i bygninger gennem opdatering af belysningsanlæg og gennem intelligente styringer - en indsats, der samtidig forbedrer lyskvaliteten og arbejdsmiljøet. Grønne installationer ser dermed belysningen i sammenhæng med de øvrige installationer, der skal bidrage til det optimale indeklima.
Venlig hilsen
David Tveit

Rasmussen Reidar (CEO, Labmodul A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:59

Labmodul A/S har været meget tilfreds med at arbejde sammen med Teknologisk Institut ifm. udvikling af grønne installationer ifm. stinkskabe og automatik.
Det har været yderst tilfredsstillende at kunne trække på Teknologisk Institut, da de har meget ny basisviden og er innovative samt fremadtænkende ved at inddrage kameraer og tryksensorer ifm. energireduktion og sikkerhedsdokumentation.
Ligeledes er det en hjælp for os som firma at, der udbydes kvalificeret kursus ifm. sikkerhedskontrol af stinkskabe.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:38

Kære Reidar Rasmussen
Tak for den positive vurdering. Grønne Installationer sikrer, at progressive virksomheder får den uvildige teknologiske service, de har behov for: Viden om rammebetingelser, krav, markeder og teknologiområder, samt sparring til idéudvikling, udviklingssamarbejde, test, dokumentation, demonstration og kompetenceopbygning. Udviklingen indenfor IoT, styringer og krav til arbejdsmiljø giver gode muligheder for et godt fortsat samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Erik Bjørn (CTO, Airmaster A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:06

Vi har arbejdet sammen med Ventilationsafdelingen ved Teknologisk Institut ved flere lejligheder, fx er vi ved at opbygge et laboratorium her hos Airmaster og i den forbindelse får vi råd fra Teknologisk Institut, som har mange års erfaring med opbygning og instrumentering ifm. ventilationslaboratorier. Vi anser det for aldeles vigtigt at der satses på ”Grønne Installationer”.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:59

Kære Erik Bjørn
Tak for den positive kommentar. Teknologisk Instituts omfattende arbejde i og med test- og udviklingslaboratorier har givet os en unik ekspertise, som vi gerne anvender i opgaver for virksomheder, herunder udvikling af testfaciliteter og -metoder. Veldokumenterede teknologier er afgørende for markedets accept og dermed er laboratorierne vigtige for omstillingen. Vi glæder os til et fortsat samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Martin Østergaard (Head of development Farm, SKIOLD)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:30

Hos SKIOLD er vi i stigende omfang gjort bekendt bekendt på de ressourcer vi kan trække på til udvikling af rensning af luft til stalde. Det er vigtigt at firmaer i Danmark kan trække på ventilationskapaciteter, således at R&D afdelinger kan foretage avanceret teknologiudvikling uden at skulle ansætte kapaciteter, men kan trække ekspertviden hos Teknologisk Institut.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:02

Kære Martin Østergaard
Tak for kommentaren. Teknologisk Institut kan i R&D-sammenhænge agere som del af den enkelte virksomheds udviklingsafdeling. Dermed sikres producenter adgang til opdateret viden og målrettet ekspertise, ofte som led i projekter, der støttes med offentlige midler, fx fra EUDP, Elforsk eller Innobooster.
Venlig hilsen
David Tveit

michael aarup (Teknisk Chef, Carel Nordic)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:42

Denne kommentar er udelukkende lavet ud fra min erfaring med køleanlæg.
Den bedste form for energi optimering er helt klart en gennemgang af det installeret anlæg, kontrol af regulerings ventiler indstillinger, kontrol af regulerings parameter for alle regulatorerne for alle de tilsluttet køle enheder. Ved optimering af disse indstilling selv ved ældre installationer vil der kunne spares masse vis af penge på driften af disse køleanlæg. En forudsætning for en god drift optimering er at de folk som skal udføre denne gennemgang er vel uddannet og selvfølgelig ved hvad de skal indstille div. parameter til og hvilken effekt disse ændring vil have på driften af anlægget. Derfor er efteruddannelse og vidensdeling et krav for at dette skal lykkes.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:24

Kære Michael Aarup
Tak for dine kommentarer og opbakning til vores forslag. Køleområdet spiller en central rolle i dette forslag, og jeg er helt enig i, at de skitserede aktiviteter er helt fundamentale for, at vi kan nå den bedste effektivitet på de enkelte anlæg. Og her spiller uddannelse en afgørende rolle.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Rasmussen (Service Leder Ventilation, PRO Ventilation)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:52

PRO Ventilation bakker om dette forslag.
Det er i vores alles interesse at vi får aktive aktører til at få grønnere installationer.
Vi har sammen brug for at energioptimere vores installationer, både nye og eksisterende.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:05

Kære Henrik Rasmussen
Tak for opbakningen. Ventilationen er afgørende for indeklimaet og arbejdsmiljøet, og for energiforbruget i en bygning eller en virksomhed. Dermed er opbygning, drift og servicering af ventilationsanlæg vigtige for den grønne omstilling. Grønne Installationer bidrager med viden, teknologiudvikling, dokumentation og løbende kapacitetsopbygning til byggeriets parter.
Venlig hilsen
David Tveit

Svend Erik Dam (Københavns Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:48

KU har deltaget i udvikling af intelligente stinkskabe, hvor kamera og tryksensorer styrer drift og sikkerhed.
Dette projekt forventes på sigt at kunne initierer store energibesparelser, og desuden vil det givet en øget dokumentation af sikkerheden for de ansatte når de arbejder i stinkskabe.
Vi støtter aktiviteter på Teknologisk institut indenfor ”Grønne installationer” og ”Ren luft teknologi”.
Ligeledes støtter vi op omkring kursusaktiviteter indenfor ”Grønne installationer” og ”Ren luft teknologier”.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:07

Kære Svend Erik Dam
Tak for kommentaren med afsæt i vores samarbejde. Nye teknologier og koncepter for intelligent styring af stinkskabe er særligt interessante, fordi sikkerhedsaspekterne er afgørende for løsningerne. Udfordringen er at reducere energiforbruget og optimere sikkerheden. Resultaterne fra samarbejdet om intelligente stinkskabe viser en vej frem. Grønne Installationer giver mulighed for at formidle resultaterne og for at initiere den videre indsats på området. Vi indgår gerne i et fortsat samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Jonas Schütt Henriksen (Energipæle - dobbelt bæredygtigt fundament, Centrum Pæle A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:34

I Centrum Pæle arbejder vi netop nu på at udbrede kendskabet til vores energipæle, der er præfabrikerede piloteringspæle med indbyggede jordvarmeslanger.
Energipælene kan på den måde forsyne bygningen med både varme og køling fra jorden via en varmepumpe - nøjagtigt som med traditionelle jordvarmeanlæg, men uden at optage mere plads.

Da mange bygninger i Danmark allerede i dag i stort omfang funderes på pæle, er energipæle en oplagt mulighed for at få installeret sit bæredygtige centralvarmeanlæg på samme tid som man installerer sit fundament.

Energipælenes langtidseffekt og potentiale er allerede videnskabeligt påvist i et Ph.D. studie (https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/289998167/PHD_Maria_Alberdi_pag...).
Studiet resulterede yderligere i udviklingen af et dimensioneringsværktøj, der kan estimere hvor mange energipæle der skal til for at imødekomme en bygnings energibehov under de givne jordbunds- og pæleforhold.

Energipæle er ikke blot bæredygtige, men har også en fordelagtig rentabilitet økonomisk set, selv i områder med fjernvarmetilslutningspligt (selvom denne naturligvis forværrer casen en smule). Tilbagebetalingstider i beregnede scenarier anses som værende mellem 4-13 år, i bedste til værste tilfælde.

Energipælene kan i de fleste tilfælde forsyne hele bygningens varme- og kølebehov.

Centrum Pæle har oparbejdet et netværk af dygtige samarbejdspartnere på varmepumpesiden, og energipæle-teknologien er således på alle måder klar til at blive ført ud i livet og hurtigt hjælpe med den grønne omstilling i byggeriet.
Det eneste der mangler er referenceprojekter ud fra den viden og det dimensioneringsværktøj, vi har i dag, da der findes bygninger funderet på energipæle - men disse blev lavet før vi havde vores værktøj. Dermed er referencerne oftest overdimensionerede, og ikke optimeret i forhold til pæleantal og varmepumpe størrelse.

Centrum Pæle vil med glæde tage imod muligheden for at netværke i organisationen med henblik på at komme i kontakt med beslutningstagere, der ønsker at undersøge eller finde bæredygtige - men samtidig finansielt rentable - metoder at profilere deres nye bygninger på.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:03

Kære Jonas Schütt Henriksen
Tak for dine kommentarer, som vi med interesse har læst og vi noterer os, at der er en række teknologier, og i dette tilfælde et optagersystem, som absolut er værd at undersøge i forskellige sammenhænge. Vejen mod den grønne omstilling kræver mange forskelligartede initiativer. Også tak for dit tilsagn om at deltage i netværk, dette noterer vi også og ser frem til en kontakt senere.
Venlig hilsen
David Tveit

Per Heiselberg (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:54

Et meget vigtigt område for realisering af energieffektivisering og energibesparelser i bygninger og industri - især i forhold til at få udviklet og implementeret løsninger, der fungerer i praksis og bliver ved med det.
Vi har sammen med Teknologisk Institut og firmaer haft projekter indenfor ovenlysventilering, intelligent loftsventilation og mikroventilation.
Samspil mellem firmaer, universiteter og forskningsinstitutioner er den rette vej at gå ifm. med udvikling af grønne installationer og ren luft teknologier. Derfor skal der lyde opbakning til indsatsområder indenfor ”Grønne installationer”.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:12

Kære Per Heiselberg
Tak for opbakningen. Samarbejdet mellem virksomheder, universiteter og GTS-institutter er et afgørende omdrejningspunkt for teknologiudvikling og -anvendelse. Den grønne omstilling åbner for nye udfordringer på ventilationsområdet. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde om ventilationsløsninger og intelligente styringer.
Venlig hilsen
David Tveit

Torben Funder-Kristensen (Head of Public and Industry affairs, Danfoss Cooling Segment)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:29

Bygningsinstallationer og deres samspil internt og eksternt bygningen vil understøtte hele energieffektiviteten i energisystemet. Bygninger bruger hoveparten af vores energi og har derfor et kæmpe CO2 aftryk. En af de meget vigtige parametre er 'ægte' effektivitet - altså at måle på den aktuelle effektivitet og ikke kun antage at MEPS er nok. Installation og vedligehold (eller mangel derpå) og anvendelse influerer markant på energieffektivitet. Som ved lagring vil det at have intelligent overvågede og 'ægte' effektive bygningsinstallationer være blandt de mest omkostningseffektive indsatser for at realisere fremtiden energisystemer

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:14

Kære Torben Funder-Kristensen
Tak for synspunkterne, som jeg deler. Grønne Installationer er link mellem forsyning og forbrug og har dermed fokus på både energieffektivitet, energifleksibilitet og CO2-aftryk. Mulighederne for databaseret intelligent drift, overvågning og vedligehold kan mindste aftrykket markant. Det kræver, at effektiviteten af den samlede installationsløsning er veldokumenteret i laboratorier og ved funktionsafprøvningen, og at den følges løbende i driftsfasen. Her ligger en sund udfordring.
Venlig hilsen
David Tveit

Daniel Rasmussen (Partner og adm. direktør, JRV a/s)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:08

Det har været meget positivt, at arbejde sammen med Teknologisk Institut indenfor ventilation.
Samarbejdet har været indenfor ventilations kurser og udvikling af den digitale målebøjning, som både vil kunne bruges til energibesparelser og styring af ventilation i forbindelse med bl.a. procesventilation, renrums teknologier og mange andre områder.
Derfor skal der herfra lyde opbakning til indsatsområder indenfor ”Grønne installationer” og ”Renluftsteknologier”, som har afgørende betydning for øget grøn omstilling.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:48

Kære Daniel Rasmussen
Tak for kommentaren og opbakningen. Samarbejdet om JRV's digitale målebøjning er et godt eksempel på de udviklingsaktiviteter Grønne Installationer skal bidrage til - bredt anvendelige energieffektive løsninger, der giver nye styringsmæssige muligheder med fokus på indeklima og arbejdsmiljø. Vi glæder os til et fortsat innovativt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Torbjørn Ærenlund (Director, Technical department, Novenco Marine & Offshore A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:30

Novenco er en af de helt store spillere på ventilationsområdet. Vi anser det for at være vigtigt med en neutral partner indenfor ventilationsområdet, og her er Teknologisk Institut vigtig. Specielt viden om IoT og kameraer kan være med til at reducere energiforbruget og accelerere den grønne omstilling. Der et behov for at nytænke ventilationsanlæg mhp. smartere og renere løsninger, og her kan vi bruge ”state-of-the art” teknologi fra andre brancher, hvor Teknologisk Institut besidder et overblik på tværs af brancher.
Novenco Marine & Offshore glæder sig til at samarbejde med Teknologisk Institut om at bringe innovative løsninger ud på skibene.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:50

Kære Torbjørn Ærenlund
Tak for kommentaren. IKT-udfordringen er at bringe de nye muligheder i spil i sammenhænge, hvor de skaber værdi. Dette kræver en bred opdateret viden om markedets behov og de teknologiske muligheder, kombineret med initiativ og en innovativ tilgang. Her præsenterer offshore og søfartsområderne interessante internationale udfordringer i sammenligning med bygnings- og industriområdet. Vi ser frem til samarbejdet om den grønne omstilling.
Venlig hilsen
David Tveit

Hans Andersen (Energichef, DEAS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:35

Det er rigtig spændende og en ekstremt relevant dagsorden at understøtte - selvfølgelig har Teknologisk en betydelige rolle med henblik på at generere/formidle viden indenfor energieffektive installationer anvendt i bygninger og industri. Et godt råd herfra må være at finde nogle anvendelses orienterede fokus-områder man gerne vil adressere. Jeg har nedenfor listet et par muligheder:

- Systemers evne til at give feedback/sladre (evt. via IOT) omkring deres reelle driftsmønster/energiperformance vil kunne gavne en hel del omkring nybyggeri og effektivisere Cx og performancetest. Rigtig mange nybyggerier kører langt fra som projekteret - og i dag kræver det meget knofedt, målinger, diskussioner mv. at får rettet op.
- Den Blå Mand spiller stadigvæk en stor rolle - Den Digitale Vicevært er fremtiden, men der er godt nok et gab i dag mellem teknologi og mandskab. Dette gab kunne teknologisk passende angribe - Vi har jo erfaret i COVID-tiden at stort set alle er blevet stærke til Skype/Teams osv. - Helt oplagt at nå bredere ud via denne kanal.
- Løsninger til Retrofit er meget oplagte til ejendomsbranchens erhvervsejendomme. Lejere flytter ind/ud løbende og indeklimakravene skærpes. Dette er et oplagt vindue for at få opgraderet maskinparkerne, men der er ikke uanet økonomi til rådighed - Tidshorisonten for merinvesteringerne er < 10 år pga. lejekontrakternes typiske længde.
- Løsninger hvor IOT og CTS supplerer hinanden frem for at konkurrere er nok fremtiden. IOT er meget fleksibelt mht. flytning af målepunkter, databehandling osv. - men CTS har jo også sine styrker mht. overvågning/alarmer på kritiske installationer. Hvor er det naturlige snit indenfor henholdsvis nyt boligbyggeri og erhvervsbyggeri.
- Understøtter de nye tekniske løsninger andre elementer af bærdygtighed end energieffektiv drift. Jo flere benefits, som kan findes, jo større chance er der for at skabe beslutningskraft så nogle vil kæmpe for at implementere noget nytænkende og løbe en risiko fremfor at installere det "kedelige" som vi ved virker hver gang.

Ovenstående skal bare ses som nogle input fra en Ejendomsforvalter - Vi/DEAS glæder os til at følge og bidrage til den spændende udvikling, som er skitseret i denne resultatkontrakt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:58

Kære Hans Andersen
Tak for det nyttige og konstruktive input:
- Opgradering og tilpasning af installationerne og løbende optimering af deres ydelser til en bygnings varierende brug er centralt for omstillingen.
- De daglige driftsmæssige udfordringer kan være ressourcekrævende og kan mødes med viden og metoder i øjenhøjde.
- Løsningerne skal skabe målbare værdier, så omkostningseffektiviteten kan vurderes. Værdisætning af bæredygtighed et interessant område.
- Det gælder ikke mindst hvor CTS suppleres med IoT-baseret dataopsamling.
- Non Energy Benefits, fx værdien at det sunde indeklima, skal underbygges yderligere.
Listen med tilføjelser er et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde mellem Teknologisk Institut og DEAS - det ser vi frem til.
Venlig hilsen
David Tveit

Casper Høgh Sønnichsen (Netværksleder - Energispring, Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling, Aarhus)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:30

Det er et særdeles relevant indsatsområde. Aarhus Kommune og AffaldVarme Aarhus har sammen opstartet et professionelt netværk for store bygningsejere i Aarhus Kommune - Energispring Aarhus. Temaet i netværket er energieffektivisering og tilsammen vil netværket energieffektivisere 20 % af det opvarmede areal i Aarhus Kommune. Dette skal ske i et tæt samarbejde mellem bygningsejerne, Aarhus Kommune og byens forsyningsselskaber. I netværket udvikles en benchmarkingmodel som skal anvendes til databaseret energieffektivisering. Derudover er omdrejningspunktet videndeling og uddannelse i netværket. Hvis vi skal i mål får vi brug for indsatser som denne som kan bibringe netværket nye kompetencer og værktøjer frem mod en mere omkostningseffektiv grøn omstilling.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:46

Kære Casper Høgh Sønnichsen
Tak for kommentaren. Kommunernes initiativer, ikke mindst Energispring, er vigtige for omstillingen. Vi har en god dialog med Energispring om benchmarkingsaktiviteter. Samarbejdet med bygningsejere og beslutningstagere om fastlæggelse og realisering af mål for energieffektivisering er centralt, når nye og tilpassede grønne løsninger skal i spil. Grønne Installationer leverer både løsninger og viden, herunder kurser til kommunernes virksomheder og driftsansvarlige. Vi ser frem til et øget samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Martin Nielsen Nørskov (Head of IoT, SaaS & Business Development, make:net a/s)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:41

Kære David,
Det er et meget relevant projekt og eftersom IoT sensorerne ofte forsynes via batteri og kommunikerer trådløst, er de oplagte at bruge i den eksisterende bygningsmasse.
Et andet vigtigt aspekt er at konvertere de indsamlede data til best practice og en øget værdiskabelse.
Så her hos make:net a/s støtter vi med stor selvfølgelighed op omkring dette initiativ.
Ligesom vi naturligvis gerne vil stille vores IoT Service platform og vores kompetence til rådighed for projektet.
Dbh
Martin

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:38

Kære Martin Nielsen Nørskov
Tak for den støttende kommentar. Installationsbranchen har gode udfordringer og muligheder, når IoT-styrede teknologier installeres, eller når eksisterende installationer får indbygget sensorer og forsynes med databaseret driftsovervågning og styring. Det gælder ikke mindst funktionsafprøvningen. Hertil kommer, at en samlet styring af HVAC-komponenter indebærer overraskelser, der kan minimeres, hvis den driftsansvarlige får hjælp og support i en indkøringsperiode. Her har elinstallatøren en vigtig, men ofte nedtonet, rolle. Vi indgår gerne i en dialog om udfordringer og innovative løsninger, herunder med vores brede kendskab til intelligente installationer og deres ydelser.
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Abel (Sekretariatschef, Varmepumpeindustrien (VPI))
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:44

Behovet for at reducere energiforbruget og bidrage til energifleksibiliteten er evident set med Varmepumpeindustriens øjne. Varmepumpeteknologien spiller en stor og afgørende rolle i den sammenhæng for at sikre energieffektivisering. Markedet for grønne og bæredygtige løsninger kræver samtidig øget og mere smart teknologianvendelse, således som TIs indsatsområde lægger op til. Netop de primære målgrupper, som TI definerer for de grønne installationer, herunder ikke mindst en øget indsat i forhold til SMVer er vigtigt.

VPI har altid fundet samarbejdet med Videncenter for Energibesparelser i Bygninger meget relevant. Det gælder også i forhold til den almindelige forbruger, som naturligt nok ofte har svært ved selv at overskue konsekvenserne af de forskellige energiløsninger.

Varmepumpeindustrien lægger stor vægt på, at den teknologiske service udvikles i samarbejdet med markedets aktører.

Samtidig vil vi understrege vigtigheden af TIs deltagelse i internationale interessegrupper og TIs aktive deltagelse i såvel nationale som internationale standardiseringsorganer. I det hele taget kan betydningen af den internationale rækkevidde ikke understreges nok. Vi i varmepumpeindustrien bør også selv i endnu højere grad gøre brug af den store og innovative udvikling indenfor de internationale netværk, men her udgør TIs stærke og fagligt kompetente engagement en god samarbejdende løsning. ECO-designkrav etc. og TIs måde at oversætte dem til en dansk hverdag har meget stor betydning for vores virksomheder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:31

Kære Lars Abel
Tak for dine kommentarer og opbakning – vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med varmepumpebranchen i den grønne omstilling vi er i gang med og hvor varmepumper, store som små, spiller en helt afgørende rolle.
Venlig hilsen
David Tveit