Hav, vand og klimamål 2030

Senest opdateret d. 3/5-2020
DHI
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet og Transport
Jacob Tornfeldt Sørensen
Digital Lead
Kristina Buus Kjær
Head of Projects

Digitale tvillinger, operationelle services og pålidelige data baseret på DHI’s viden om hav og vand bidrager til mere havvindenergi hurtigere samt til større energi- og ressourceoptimering af vandsektoren og sikker maritim transport

DHI samler i Hav, Vand og Klimamål 2030 udviklingen af de digitale og teknologiske ydelser, der direkte bidrager til drivhusgasreduktion og derigennem opnåelsen af klimamålene i 2030. Disse aktiviteter dækker nye digitale ydelser til offshore vindenergi samt energi- og ressourceoptimering af såvel vandsektoren som den maritime transport og operationer til havs. Ved hjælp af en digital tvilling af opland og renseanlæg, kan vi opnå en betydelig ressourcebesparelse og energieffektiviseringsgevinst. Vi støtter emisionsreduktionen fra maritime aktiviteter med bedre baggrundsdata og driftsoptimering. Vi bidrager til den fortsatte accelererende udbygning af havvind med udvikling af hybrid testfacilitet med fokus på flydende vindparker samt mere sikkert og effektivt design og vedligehold.

115 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danish Maritime)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:08

DHIs arbejde med at udvikle beslutningsstoettevaerktoejer er vigtigt i forhold til emissionsreduktioner i skibsfarten. Viden om boelge og stroemforhold er vigtigt og et styrket samarbejde med virksomheder som udvikler og leverer performanceanalyser til rederier vil vaere nyttigt.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:51

Hej Valdemar,
Tak for din gode kommentar. Vi er helt enige og vi vil sikre tættere samarbejde netop denne type virksomheder der bringer værdien af præcist kendskab til metocean forhold sammen med forståelsen af skibe of forretningen i branchen. Vi vil bl.a. arbejde sammen med den kommende klynge for Maritime Erhverv og Logistik for at sikre at vi når ud til alle.
Mvh Jacob

Jakob Steffensen (Head of Innovation & Partnerships, DFDS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:27

Det er nogle virkelige vigtige og spændende fokus områder I vil kigge ind i. Specielt lyder områder som operationelle services til accelereret udbygning af havvind og emissionsreduktion i skibsfarten virkelig interessante.
Dansk søfart behøver hjælp til effektiv grøn omstilling, ellers når vi det ikke i tide. Så fokus områder der vil hjælpe med at skabe billig grøn energi (f.eks. havvind og grøn brint i store mængder) til den nye generation af skibe, og reducere emissioner fra den eksisterende flåde, vil skabe stor værdi.
Sig endelig til hvis DFDS kan hjælpe med domæne viden, data fra skibene eller sparring omkring fremtidens skibe.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:00

Hej Jakob,
Tak for din perspektiverende kommentar. Vi er glade for opfordringen til samarbejde baseret der bringer vores domæneviden sammen. Vi er enige i at der ligger en kæmpe mulighed i samspillet mellem fremtidens skibe og disses grønne brændstof, drift og stigende automatisering på den ene side og udviklingen og driften af havvindmølleparker inklussiv Power-to-X på den anden. Vi glæder os til at skubbe denne udvikling fremad med Danmark i førertrøjen og kapløbet er i gang, som du påpeger.
Mvh Jacob

Simon Baagøe (CLEAN)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:58

Spændende projekt med fokus på renseanlæg og digitale tvillinger. Vi hartidligere arbejdet med digitale tvillinger i klyngen med stor succes og det er også et område vi kommer til at fokusere på fremover. CLEAN stiller sig også til rådighed i forbindelse med formidling og videnspredning og videreudvikling af resultaterne.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 17:00

Hej Simon,
Tak for kommentaren. Vi ser også en stor værdi i at fortsætte samarbejdet med CLEAN omkring udbredelse af resultaterne af vores aktiviteter til gavn for en bredere kreds af danske virksomheder og andre vidensaktører.
Mvh. Kristina

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:32

Tak Jacob og Jakob. De opgaver som DFDS ønsker adresseret skal der tages fat på nu. På vegne af den maritime industri i Danmark vil jeg gerne tilbyde DHI at formidle kontakt til andre danske virksomheder f.eks. inden for sejladsoptimering og ship performance således at værktøjer/løsninger kan blive udviklet til gavn for DFDS. Måske det var en idé at sætte et kort møde op imellem os 3?

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:54

Hej igen Valdemar. Tusind tak for tilbud om formidling af kontakter og fælles møde, som DHI med glæde takker ja til. Mvh Jacob

Hans Christian Hansen (Director of Operations, Vento Maritime)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 12:00

Hej Valdemar
Det lyder lovende og ser frem til a følge indsatsområdet omkring sejladsoptimering og vejrruteplanlægning. Hvis Vento Maritime kan hjælpe med noget må du/I endelig sige til. Vi leverer dagligt weather routing til shipping branchen og metocean support til offshore vind branchen.

Kasper Laugesen (SGRE)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:07

Spændende projekt der med de hybride model-testfaciliteter i fremtiden vil kunne hjælpe med at teste forskellige koncepter, metoder, installationsprocesser samt simuleringsmodeller for flydende vindmøller. Dette vil kunne give værdifuld indsigt i muligheder og begrænsinger i de forskellige faser af design og installationsprocessen.

Samtidig vil lettilgængelig lokalt metocean data kunne bruges i både design fasen men også en evt. efterevaluering af en given vindmølles udmattelsesgrad ift. design.

Iforhold til flydende vindmøller vil pålidelige beslutningsværktøjer omkring forhold som tow-out og installationsvinduer potentielt være særdeles værdifuldt.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 17:53

Hej Kasper,
Mange tak for gode kommentarer. Det glæder os at vores foreslåede udvikling af hybride test-faciliteter, metocean data services og ingeniørredskaber til støtte af design af flydende vindmåller og deres installation har værdi. Vi bider mærke i de anvendelser du fremhæver i vores videre udvikling af teknologisk service til havvindenergi.
Mvh Jacob

Hans Christian Hansen (Director of Operations, Vento Maritime)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 12:26

Angående operationelle services til accelereret udbygning af havvind og emissionsreduktion i skibsfarten (ADD-OPS), så er det vejen frem, hvis metocean prognoser (vindstyrke, bølgehøjde, havstrømme etc.) ikke kun angives som en deterministisk værdi, men hvor de også følges af en angivelse af usikkerheden.
Dvs. en kombination af deterministiske (high resolution forecasts) og probabilistiske (ensemble forecasts) prognoser.
På den måde vil et beslutningsstøtteværktøj, der også viser usikkerheden for relevante metocean parametre, give mulighed for mere direkte at vurdere risici ved operationelle beslutninger.
Man kommer aldrig ud over, at atmosfæren er kaotisk og dermed ikke kan forudsiges nøjagtig. Derfor giver det rigtig god mening, at metocean prognoser altid behæftes med en usikkerhed, da en given parameter i nogle situationer er ret nem at forudsige og i andre situationer er særdeles vanskelig at forudsige.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Søndag d. 17/5-20 kl. 13:06

Hej Hans Christian,
Du fremfører nogle rigtig gode kommentarer og betragtninger. Sammen med DHI's parallelle indsats "Digitale vandløsninger til grøn omstilling", vil brugen af ensemble forecasts og probabilistiske metoder blive integreret i ADD-OPS løsningerne, så at sige some en ny normal. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer som serviceudbydere og til at gøre ydelserne til let tilgængere så de skaber gode vilkår for at udbygge jeres forretning og dens bidrag til lavere drivhusgasreduktion.
Mvh Jacob

Hans Jørgen Riber (Director, Business Development / R&D, LICengineering A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:08

Hej Jacob og Kristina,
LICengineering har i høj grad behov for en hurtig og effektiv adgang til pålidelige data på metocean data i forbindelse med design af offshore wind farms.
Vi benytter allerede jeres service her, eksempelvis på et Kinesisk havmølle projekt, hvor operatøren/kunden ikke havde de fornødne data til at vi kunne komme igang med Design. Her kunne DHI lynhurigt tilvejebringe pålidelige data så projektet ikke blev forsinket.
Derfor er det glædeligt at DHI videreudvikler jeres viden og forretning på dette område.
LIC vil gerne bidrage med ideer til denne process udfra vores erfaringer med konkrete projekter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:07

Hej Hans Jørgen,
Tak for den bestyrkende og perspektiverende kommentar fra Kina. Et vigtigt element i vores foreslåede udviklingen er nemlig at sikre gode standardiserede metocean data og analyse dér i verden, hvor danske aktører inden for offshore vindenergi har brug for dem. Vi støtter dette via globale data med med let og konsistent nedskallering og validering, hvor der er brug for det. Vi er rigtig glade for LIC's input - tak for det - og det er uhyre vigtigt at vi arbejder nært sammen for at kunne sikre både rette kvalitet og anvendelighed når den danske sektor går forrest i udviklingen af offshore vindenergi globalt - med de dertilhørende tidskrav til projektimplementering.
Mvh Jacob

Dines Thornberg (Udviklingschef, BIOFOS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:11

BIOFOS har som en del af sin strategi at effektivisere og udnytte ressourcer i Københavns spildevand. Vi ønsker at fortsætte den gode kurs vi har med energioverskud og klimapositivitet. BIOFOS har brug for kvalificerede værktøjer til at skelne gode og dårlige løsninger. Derfor er DHIs arbejde med stadig bedre model-beskrivelser af renseanlæg og afløbssystemer af største vigtighed. Troværdige digitale tvillinger vil være af stor værdi og indebærer store eksportmuligheder.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:16

Kære Dines,
Vi ser BIOFOS' strategi omkring ressource-effektivitet og -udnyttelse af spildevandet som et vigtigt led i den grønne omstilling af det danske samfund, og det er netop det, vi ønsker at støtte op omkring med udviklingen af bedre model-beskrivelser og værktøjer til at vurdere, styre og optimere ressource-effektiviteten. Vi håber, at BIOFOS fortsat vil fungere som værdifuld sparringspartner i udviklingen af relevante teknologier i denne forbindelse.
Mvh. Kristina

Andreas Roulund (Lead Scour Engineer, Ørsted)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:34

DHI’s hybride testfaciliteter som beskrevet i delmål 4 er en væsentlig nyskabelse i beskrivelse af interaktion mellem bølger, strøm, fundament, kabelkrydsninger og havbund. Allerede nu giver hybrid modellering anledning til designoptimeringer. Hybrid modellering er en teknologi vi forventer at se en væsentlig større udbredelse af. Det er afgørende at dataopsamlingsteknologien i de fysiske modelforsøg tilpasses og opgraderes til detaljeringsgraden i de numeriske modeller. Samtidighed er det også afgørende at infrastrukturen til afvikling af tunge numeriske beregninger er til stede, samt at de numeriske værktøjer til stadighed udvikles – både i forhold til beskrivelse af fysiske processer, samt i forhold til fleksibilitet i forhold til modellernes anvendelse.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:54

Hej Andreas,
Vi takker for en konstruktiv og fremsynet kommentar. Værdien ligger præcist i de konkrete anvendelser af det hybride test teknologi. Tak fordi du påpeger behovet for dataopsamling og dets samspil med mere og mere tilgængelige og finmaskede modeller der beskriver et større spænd af fysiske processer.
Mvh Jacob

Harry Bingham (Professor, DTU)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:23

Et spændende og gennemtænkte forslag som jeg vil meget gerne støtte. Jeg savner dog DTU som en naturlig samarbejdepartner, især i forhold til delmål 3. Operationelle dataservices, der øger energieffektiviteten af skibe, støtter omstillingen til nye brændstoffer og den spirende autonome navigation i den maritime transport.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:36

Hej Harry,
Tusind tak for din positive kommentar. Det er korrekt at vi kun nævner universiteter bredt ift samarbejde, men vi har et godt eksisterende samarbejde med DTU (MEK, Management, Space, ...) der er vigtige i forhold til de nye operationelle dataservices du nævner og vi ser med høje forventninger frem til fortsat samarbejde.
Mvh Jacob

Flemming Gertz (Chefkonsulent, SEGES)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 18:16

Lyder som fine indsatsområder. Jeg har dog kun indsigt i spildevand som jeg tænker er vigtig. Der er generelt øget fokus på dette område og der er stort behov for systemer som i højere grad kan koble spildevand og tilstand man måler/observerer. Jeg tænker ikke kun på næringsstoffer men også på alle andre kemiske stoffer. Det er meget underbelyst i DK og der er få målinger i vandløb for den kemiske tilstand. Der mangler systemtænkning på lokalt til nationalt niveau som kobler udledninger og tilstand.
Mvh Flemming
ps. en lille kommentar - tænker lidt det er en sammenrand af indsatser sat sammen i denne pakke. Jeg havde ingen ide om hvad den kunne indeholde via overskrift.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:35

Hej Flemming,
Tak for en relevant kommentar. Vores mål er netop at koble renseanlægsmodeller med recipientmålinger og -modellering for at kunne vurdere og reagere på recipientpåvirkningen. Dette gælder også de miljøfremmede stoffer, som du nævner - noget som DHI også har arbejdet en del år med.
Jeg beklager, at du ikke synes overskriften er sigende. Det er nogle gange svært at dække det hele. Men du er i hvert fald havnet rette sted i forhold til dine kommentarer.
Mvh. Kristina

Jesper Skourup (Leading Specialist, COWI A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:51

Let tilgængelig adgang til metocean hindcast data har stor interesse og COWI benytter sig ofte af DHI Metocean Data Portal.
Valideringen af disse data mod tilgængelige lokale målinger (ud over satellit data) er ofte et emne i forbindelse med certificering. Det ville derfor være rart, hvis DHI videreudvikler denne del af Metocean Data Portal, så valideringsdata og dokumentation af dette bliver en integreret del af ydelsen, når man køber hindcast data.
Da vores projekter i stigende grad kommer fra Asien (Kina, Taiwan, Indien og Japan) er det også af interesse, hvis Metocean Data Portal kunne udvides til at indeholde detaljeret beskrivelse af tyfoner samt hindcast af bølge, strøm og vandstandsforhold i disse.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:40

Hej Jesper,
Tak for dit gode bidrag til debatten. Behovet for at integrere lokale in situ målinger i validering er noteret og vi vil i denne sammenhæng også nævne at det også ofte kræves at modelleringen baserer sig på en ny opmåling af dybder. Det er bestemt et ønske vi deler med jer og håber du og COWI vil hjælpe os på vej i en workshop, hvor vi kan definere den bedst mulige løsning der udover workflow for jer også tager hensyn til datasikkerhed af de anvendte in situ data, det typisk ejes af slutkunden. Det glæder vi os til. Også tak for at pointere at der er stigende behov i Asien - en del af de nævnte områder inklussiv tyfoner er heldigvis allerede på vores platform, men vi vil fortsætte med at lytte og udvide.
Mvh Jacob

Thomas Hechmann (Head of Secretariat, Transportens Innovationsnetværk)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:58

Det maritime erhverv ser både store udfordringer samt potentialer indenfor digitalisering og autonomi samt grøn omstilling - der vil kræve nye digitale teknologiske services for at danske virksomheder kan navigere og tage proaktive handlinger. Det glæder os at se dette indsatsområde lægge op til nye grundlagsskabende digitale metocean services for denne udvikling.

En vigtig driver er erhvervet ambitiøse mål for emmissionsreduktion. Den tidligere debat og indlæg fra maritime aktører hér på siden synliggør vigtigheden af digitale services, der leverer havstrøm og bølgeinformation. Ved samtidig at fusionere data indsamlet via skibes sensorer med satellit og DHI’s modeldata gives et endnu bedre beslutningsgrundlag som klyngens medlemmer kan skabe dedikerede services ovenpå eller konsumere direkte.

Vi ser derfor stort potentiale for at arbejde sammen med DHI og hjælpe med kontakter og snitflader bredt ud i de maritime erhverv. Ved en sådan koordineret indsats skabes innovation og yderligere vækst i vores sektor.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:31

Hej Thomas,
Tak for dit bidrag til debatten. Vi bemærker igen støtten til de foreslåede dataservices til det maritime erhverv og er glad for at det ses som gensidigt støttende med klynge aktiviteter aktiviteter. Alle sejl skal sættes inden for den danske styrkeposition for de maritime erhverv og logistik for at give danske virksomheder det bedst mulige grundlag for go forrest i digitaliseringen, den øgede autonomi af skibe og nye grønne brændstoffer.
Mvh Jacob

Hans Fabricius Hansen (Director, HAW MetOcean ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:14

Pålidelige metocean data fundamentalt for design og operation af offshore strukturer. DHI foreslår at videreudvikle usikkerhedskvantificering af sådanne data, i forbindelse med udvikling af operationelle services (ADD-OPS) til havvind og skibsfart. Man bør efter min mening forsøge at generalisere sådanne metoder, så de også er anvendelige til usikkerhedskvantificering af historiske data brugt til design-kriterier. Dette vil være et vigtigt bidrag til offshore industrien.

Det er med glæde jeg konstaterer at fysisk-numerisk hybrid-modeller er nævnt som et indsatsområde. Jeg ser et stort og uudnyttet potentiale i hybrid-modellering, hvor fysiske og numeriske modeller kombineres. DHI står her i en unik position med sit indgående kendskab til begge model-typer.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:06

Hej Hans,
Tusind tak for dine gode kommentarer. Ja, der er bestemt brug for en generalisering den dækker både operationelle forudsigelser og design baseret på historiske data og hybride tests - det vil vil tage med i den videre proces. Tak for opbakningen til de hybride test-aktiviteter.
Mvh Jacob

Ulf Gjendal (Head of Projects, Swire Blue Ocean)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:11

Swire Blue Ocean har i høj grad behov for en hurtig og effektiv adgang til pålidelige data på metocean data i forbindelse med transport, instalation og O&M aktiviteter for offshore vind projekter. De digitale løsninger og platforme kan indarbejdes i planlæning og udførelse af vores offshore aktiviteter og således effektivisere og øge vores konkurrence evne i markedet fremover.
Det bliver spændende at følge udviklingen.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:48

Hej Ulf,
Tusind tak for din kommentar. DEt glæder os at læse at Swire Blue Ocean ser værdien i pålidelige data via digitale services, der er lette at integrere i planlægningen og gennemførslen af jeres operationer. Værdiskabelsen hænger dog sammen med brugerinvolvering allerede tidligt i projektet, så det glæder os at I gerne vil følge udviklingen.
Mvh Jacob

Hans Christian Hansen (Director of Operations, Vento Maritime)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:58

Hej Ulf
Helt enig - pålidelige MetOcean forecasts er rigtig vigtige til jeres operationer. Man slipper dog aldrig for, at prognoserne altid er mere eller mindre usikre, da atmosfæren er kaotisk. Derfor er det vigtigt, specielt ved sensitive operationer, til hver en tid at overveje hvor pålidelig den aktuelle forecast er. Dette kan vi godt hjælpe med. ;-)
Mvh. H.C.

Xiaoli G Larsén (Senior Scientisy, Technical University of Denmark)
Søndag d. 24/5-20 kl. 14:13

I definitely see opportunities for further collaboration between DTU WIND and DHI, Jacob. One of the areas is the offshore design criteria, which we two started somehow already. I see the need and competence of joint force for e.g. tropical cyclone affected areas, where our skills in dynamical as well as statistical modeling for wind structures and turbulence, particularly for offshore wind industries, can be used together with DHI's ocean and wave modeling, possibly providing an very attractive offer for the industry.
Your proposal of obtaining high resolution data fits in a number of urgent needs for coastal modeling and data application. Again with DHI and DTU, we have a good platform to understand the state-of-the-art, existing uncertainties and required improvement for both wind (for DTU) and wave (for DHI)'s research and development.
Our group at DTU WIND calculates the farm wake effect on a number of applications and understandably, wave field is also affected by the large number of wind farms - take the situation in the North Sea as an example. How this effect will propagate in a series of ocean wave parameters? This investigation can be easily realized.
I look forward to further cooperation. (Xiaoli Larsén)

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:27

HI Xiaoli,
Tusind tak for din kommentar og for samarbejdet omkring vejr- og havforhold og løsninger til havvindenergien. Det er bestemt et relevant at inkludere effekten af både wakes og kystområder og vi ser frem til at snakke og arbejde videre om dette med DTU WIND, som på dette felt har en unik position både i Danmark og globalt.
Mvh Jacob

Niels Peter Kofoed (Konsulent, NPK Erhverv)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:21

Formidling.
Dette er en generel kommentar på tværs af flere områder.
Jeg vil opfordre til, at øget og bredere formidling af emnerne til den brede befolkning prioriteres.
Som borger kan det være svært at kende forskel på fakta og politik, og dermed sætte tingene i rigtigt perspektiv med de korrekte proportioner, og kende forskel på data, estimater, modeller, antagelser osv.
Det ses ofte at der fokuseres på enkelte cases, som ikke nødvendigvis har betydning for den store helhed.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:58

Hej Niels Peter,
Omend kommentaren er generel, er den vel modtaget, så tak for input. Formidling kan næsten altid forbedres. Vi har med indstasen samlet aktiviteter med der primært peger mod at reducere drivhusgasser, hvilket i sagens natur skærer på tværs af gængse faggrænser. Dette giver tilgængæld mulighed for mere tydeligt at kommunikere og samstille effekten af aktiviteter og dermed deres bidrag til opnåelsen af den del af den grønne omstilling der bunder i reduktion af drivhusgasser. Når det er sagt, har det nok den bieffekt at sammenstillingen af flere fagområder under én indsats kan gå lidt ud over formidlingen.
Tak igen for dit indspark.
Mvh Jacob

David R. Fuhrman (Associate Professor, DTU Mekanik)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:04

Jeg synes, det her er et meget spændende og relevant forslag. Jeg er især imponeret over den planlagte fortsatte udvikling mod bedre forståelse, f.eks. om bølgeinducerede risici i havet. Dette kan også være relevant for nogle af vores forskningsaktiviteter på DTU Mekanik. Udviklingen af ​​hybridmodellen-testfaciliteter lyder også meget spændende og vil helt sikkert være en god tilføjelse i forhold til mere konventionelle faciliteter.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:49

Hej David,
Tusind tak for din positive kommentar og mht bølger, bølgelaster og bølgeinducerede risici generelt, så bygger vi på et højt dansk vidensniveau sat af danske universiteter og ikke mindst DTU Mekanik.
Mvh Jacob

Kim Nielsen (Formand, Partnerskabet for Bølgekraft)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:58

På vegne af Partnerskabet for Bølgekraft vil jeg mene at "Hybride testfaciliteter til energi-, der skaber nye test til design og planlægning ved at kombinere fysiske modelfaciliteter og digitale tvillinger af samme" kunne være interessant også for Bølgekraft. Her kunne et par generiske bølgekraft systemer testes og udvikles og deres energi bidrag til den overordnede energiproduktion belyses. DanWEC test sites kunne måske igen tænkes ind i den nye udvikling og således være en forlængelse af EUDP projektet “Resource Assessment, Forecasts and WECs O&M strategies at DanWEC and beyond” fra 2015 to 2018 som DHI udførte i samarbejde med AAU og DanWEC.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:38

Hej Kim,
Tak for din perspektiverende kommentar, der vigtigt og præcist beskriver den værdi hydride test har for den del af den grønne omstilling, der kommer fra bølgekraft. Der er en naturlig sti fra hybride test, til test sites som DanWEC og bølgekrafts endelige bidrag til energiproduktionen og vi ser frem til at lade hybride test spille en vigtig rolle denne udviklingen.
Mvh Jacob

Claus Homann (COO, Aarhus Vand)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:40

At udvikle et co2 neutralt Danmark med renseanlæg og vandforsyning er en udvikling som vi er kendt for og en digital tvilling vil dels øge test og udviklingsmulighederne i Danmark , men også kunne integrere interessant teknologier fra Verden. Modellering og dokumentation har vist sin nødvendighed i bl.a. USA for at være en troværdig samarbejdspartner - og kunne overbevise tvivlere om at energineutralitet kun er et step mod at kunne etablere energiproducerende anlæg. Den Danske Vandklynge har som et af fem fokusområder igangsat innovation i relation til fremtidens ressourceanlæg. Aarhus ReWater er et konkret eksempel på igangværende materialisering af et sådant anlæg. Jeg hilse indsatsområdet velkommen og kan se mange synergimuligheder.

Susie Sinding (Head of Department, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:06

Kære Claus
Mange tak for dit indlæg. Vi er på DHI meget optaget af arbejdet med den digitale tvilling og ser ligesom dig mange anvendelsesmuligheder. Vi ser derfor også meget frem til det fortsatte samarbejde med Aarhus Vand omkring den digitale tvilling, og vi glæder os rigtig meget til at følge og deltage i jeres spændende mission med Aarhus ReWater.

Mads Warming (Global Head Water & Wastewater, Danfoss)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:19

Vi har nu i nogle år (vel 5 - 6 år) haft velfungerende rensningsanlæg som kan producere væsentlig mere energi end der er behov til selve rensningsprocessen. Marselisborg opland (200.000 PE) har i en periode været energineutral incl. hele drikkevand forsyningen (rensningsanlægget producerede ~ 200 % energi) og baseret på (90 %) almindelig husholdningsspildevand (ingen vind eller sol energi, ingen FOG, ingen heatpump, ingen slam afbrænding, ingen slam fra andre anlæg). Dette har med rette vakt opsigt i udlandet. I en dialog med AAV, VCS og BIOFOS er der enighed om at processtyring/digitalizering har bidraget til ca 70 % af de samlede forbedringer opnået på disse top anlæg og baseret på en dobbelt strategi om max energi besparelse og max energi produktion. På trods af at disse anlæg har eksisteret nu i relative lang tid eksisterer der ikke i udlandet anlæg der preformer på samme niveau og under samme forudsætning ("kun" husholdningsspildevand). Jeg vil derfor mene at en " proces teknisk Digital tvilling af renseanlæg integreret med oplands- og recipientsystemer" har et stor potentiale både i udlandet men også i Danmark, idet der skal opbygges væsentlig mere tillid til at energineutralitet også er en mulighed i fx USA eller Tyskland. Dette forudsætter så at "Digital tvilling modellen" kan dokumentere forbedringerne ved en øget digitalizering (inkl. kulstofhøst, simultan nitrification/denitrification, side stream anammox, delvis Nitrite shunt osv) . Når modellen er udviklet bør den derfor testes på de 3 bedst preformende anlæg i Danmark og basalt kun frigives såfremt modellen vise resultater på niveau med, hvad de bedste anlæg kan generere i dag.

Susie Sinding (Head of Department, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:21

Kære Mads. Mange tak for dit indlæg og din opbakning til vores arbejde med den digitale tvilling. Som du ved, så arbejder vi allerede sammen med Aarhus Vand om udvikling af den digitale tvilling på renseanlæg, og vi ser meget frem til også med vores øvrige samarbejdspartnere i vandbranchen at videreudvikle ideerne og konceptet. Vi indgår meget gerne samarbejder med afprøvning af modellen på de bedst performenede anlæg i DK, også med henblik på at demonstrere og vise resten af verden de muligheder og potentialer, der ligger i den øgede digitalisering.

Mads Warming (Global Head Water & Wastewater, Danfoss)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:19

Vi har nu i nogle år (vel 5 - 6 år) haft velfungerende rensningsanlæg som kan producere væsentlig mere energi end der er behov til selve rensningsprocessen. Marselisborg opland (200.000 PE) har i en periode været energineutral incl. hele drikkevand forsyningen (rensningsanlægget producerede ~ 200 % energi) og baseret på (90 %) almindelig husholdningsspildevand (ingen vind eller sol energi, ingen FOG, ingen heatpump, ingen slam afbrænding, ingen slam fra andre anlæg). Dette har med rette vakt opsigt i udlandet. I en dialog med AAV, VCS og BIOFOS er der enighed om at processtyring/digitalizering har bidraget til ca 70 % af de samlede forbedringer opnået på disse top anlæg og baseret på en dobbelt strategi om max energi besparelse og max energi produktion. På trods af at disse anlæg har eksisteret nu i relative lang tid eksisterer der ikke i udlandet anlæg der preformer på samme niveau og under samme forudsætning ("kun" husholdningsspildevand). Jeg vil derfor mene at en " proces teknisk Digital tvilling af renseanlæg integreret med oplands- og recipientsystemer" har et stor potentiale både i udlandet men også i Danmark, idet der skal opbygges væsentlig mere tillid til at energineutralitet også er en mulighed i fx USA eller Tyskland. Dette forudsætter så at "Digital tvilling modellen" kan dokumentere forbedringerne ved en øget digitalizering (inkl. kulstofhøst, simultan nitrification/denitrification, side stream anammox, delvis Nitrite shunt osv) . Når modellen er udviklet bør den derfor testes på de 3 bedst preformende anlæg i Danmark og basalt kun frigives såfremt modellen vise resultater på niveau med, hvad de bedste anlæg kan generere i dag.

Svend-Erik Jepsen (fagleder, vand, Dansk Industri)
Mandag d. 25/5-20 kl. 19:59

I forlængelse af kommentarerne fra Claus Homann og Mads Warming vil jeg henlede opmærksomheden på at klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi har opstillet en ambision om at den danske vandsektor skal være energi- og klimaneutral i 2030. Det kræver fokus på at drive anlæg og ledninger på både vand og spildevand mere energieffektivt end i dag. Det kræver fokus på at producere mere energi fra renseanlæg i form af biogas og varmepumper. I arbejdet med klimapartnerskaberne har mange peget på de områder I beskriver som vigtige områder, herunder bedre forståelse af de samlede system, f.eks. gennem digitale tvillinger.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:26

Svend-Erik, du har helt ret i, at klimapartnerskabets ambition om energi- og klimaneutralitet er relevant i denne sammenhæng og netop en af motivationerne for at arbejde med dette område. Den digitale tvilling vil gøre det muligt netop at vurdere og prioritere aktiviteter, som kan medvirke til øget energieffektivitet og lavere drivhusgas-emissioner på renseanlæggene. Trods en kraftig udvikling på dette område i Danmark (som Mads Warming også nævner), så er der stadig lang vej i udlandet, hvor digitale tvillinger af opland og renseanlæg kan være med til at øge eksportmarkedet, som vi ser det.
Mvh. Kristina

Jørgen Juhl (Project Director, COWI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:11

Indsatsområdet er en meget vigtig brik i opnåelsen af klimamålene i Danmark og globalt, og i den forbindelse for danske virksomheders mulighed for øget eksport indenfor offshore vindenergi. Bedre og mere pålidelige metocean data er af stor betydning for rådgiverne i forbindelse med design, optimering og planlægning af offshore vindenergianlæg. Også udviklingen af hybride model-testfaciliteter for design og optimering af fremtidens komplekse konstruktioner for offshore vindmøller.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:18

Kære Jørgen,
Tusind tak for din kommentar, der understreger hvorledes indsatsen leverer teknologisk service som en del af det økosystem af danske aktørerer, der spiller en væsentlig rolle for udbygningen af havvind som grøn energikilde i Danmark og i verden. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Mvh Jacob

Cathrine Steenberg (Afdelingschef, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:20

FORCE har generelt behov for adgang til pålidelige metocean data til risikovurderinger af havnedesigns i forhold til skibenes manøvreevne samt øvrige skibsoperationer. DHI er allerede nu en vigtig samarbejdspartner i vores nuværende Resultatkontrakt og det er vores ønske fortsat at samarbejde med DHI i forbindelse med FORCEs indsatsområder ”Maritim Grøn Omstilling og Sikkerhed” og ”Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen”. Derudover har vi har allerede et tæt samarbejde med DHI inden for servicen NCOS og det er glædeligt at se at DHI videreudvikler værktøjer, der kan understøtte FORCEs services i fremtiden.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:24

Hej Cathrine,
Tusind tak for din kommentar. Glæden ved samarbejdet generelt og for NCOS er gensidigt. Vi sætter også pris på den rolle FORCE Technology spiller ved at tilføre gode metocean data merværdi ved at bruge dem til bedre beslutninger på skibet og i skibsfarten mere bredt.
Mvh Jacob

Jesper Kjelds (digitaliseringschef, Aarhus Vand)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:35

Hej - ifht DT af opland/wwtp så tænker jeg at der er nogle aspekter I kan tage med i betragtning, brug af vejrradar data til forecast af nedbør; vurdering/måling af I/I; simulering/vurdering af organisk/uorganisk load og sammensætning af wwtp influent; hægte hele dataflow/adgang på den fælles dataplatform som er beskrevet i digitale løsninger; tænk også water reuse ind som en mulig løsning det er måske ikke rentabelt/relevant i DK men i særdeleshed intl.
Godt oplæg - best of luck

Susie Sinding (Head of Department, DHI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:22

Kære Jesper. Mange tak for dine meget relevante input og gode råd. Dem vil vi bestemt tage med i vores videre arbejde.

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:51

I MARCOD, som er en maritime klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse set DHI´s forslag til indsatser omkring de maritime aktiviteter som Offshore Vind og andre. Der er mange relationer til bestræbelser i vores medlemskreds på de samme områder og vi håber derfor på en fortsat frugtbar udveksling af viden og initiativer, som kan omsættes til produkter og forretninger med et miljøperspektiv.
MARCOD/Erik Møller, Maritime Erhvervskonsulent, M.Sc.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:30

Hej Erik,
Tusind tak for din kommentar. Du påpeger meget vigtigt værdien af inddragelse af MARCOD's medlemmer og ved starten af den foreslåede indsats Maritime & Logistics Innovation Denmark. Vi ser meget frem til at arbejde med jer og jeres medlemmer for sammen at frigøre gode forretningsmuligheder - såvel nye som optimering opgradering af nuværende.
Mvh Jacob

Anders Sørrig Mouritzen (Direktør, C2Wind)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:45

Hej Kristina og Jacob!
Spændende initiativer inden for "Operationelle services til accelereret udbygning af havvind og emissionsreduktion i skibsfarten"; virkelig god idé at tage skridtet videre fra metocean-parametre og til at fokusere på egentlige beslutningsparametre. Med jeres afsæt i hurtigt leverede, nøjagtige og veldokumenterede metocean datasæt er der godt potentiale til at opnå noget, der er anvendeligt for vor lille virksomheds kunder og samarbejdspartnere i værdikæden mht. projektering, udvikling, og drift af havmølleparker. Hvis I får brug for mere konkret hjælp, sparring, testbrugere, eller feedback, er I meget velkomne til at ringe eller skrive - eller komme på besøg!
De venligste hilsner fra Anders

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:49

Hej Anders,
Tusind tak for opbakkende kommentarer og perspektivering af hvordan den foreslåede indsats skaber værdi og muligheder i jeres virksomhed, der jo spiller en vigtig rolle i udviklingen af havvindenergi globalt og dermed til en hurtigere omstilling til et mere grønt energiforbrug. Det glæder os også at høre at I er villige til at sparre og sikre at vores services rammer bedst muligt plet i branchens behov. Det ser vi frem til.
Mvh Jacob

John Dalsgaard Sørensen (Professor, Aalborg Universitet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:04

Kære Jacob,
Mange meget relevante forslag. Specielt vil jeg fremhæve de forslag, der understøtter mere rationel og kost-optimal beslutningstagen vedr. planlægning af installation og drift og vedligehold indenfor offshore vindenergi. Her kan løsningerne knyttet til digitale services og hybride testfaciliteter bibringe stor værdi til reduktioner af usikkerhed, og kan kombineres med risikobaserede modeller. Hybride testfaciliteter har et stort potentiale til at bidrage til udvikling af nye innovative teknikker ifm både installation og vedligehold af offshore vindenergianlæg, bl.a. til reduktion af usikkerheder.
Mvh John

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:06

Kære John,
Tusind tak for din kommentar. Jeg synes du påpeger en vigtig pointe, som er den medførte usikkerhedsreduktion og sammenhængen med risikobaserede modeller i såvel design som installation og drift.
Mvh Jacob

Amin Ghadirian (Forsker, DTU Vindenergi)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:38

Jeg synes, at DHI's arbejde er meget vigtigt for den videre udvikling af havvind. DTU Vindenergi har haft mange samarbejder med DHI. Jeg glæder mig selvfølgelig til flere samarbejder fremover vedrørende flydende og bundfaste havvindmøller. Især på grund af de højkvalitetsforsøg og andre forskningsaktiviteter, der udføres på DHI.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:07

Hej Amin,
Tak for din kommentar. Dejligt at høre at du kan se værdien også fra et forskningsperspektiv og vi ser frem til samarbejde også de kommende fire år.
Mvh Jacob

Henrik Bredmose (Professor, DTU Vindenergi)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:14

Kære Jacob

Det er relevante og vigtige emner, DHI tager op her. Der er stadig meget fysik at forstå og tæmme, når det kommer til bølge-struktur interaktion. Ikke mindst for flydende vindmøller, hvor der ud over bølgepåvirkningen også er en koblet påvirkning fra vind og rotor. Der er derfor behov for både en bedre fysisk forståelse og efterfølgende model-formulering, der kan bringe den forståede fysik og behovet for effektive ingeniørmodeller sammen. Digitalisering, machine learning og AI er centrale værktøjer her. De skal anvendes 'sundt' og udnyttes til at gøre modelkæden mere præcis. Her kommer uncertainty quantification ind i billedet - de nye modeller skal både kunne levere et 'bedste svar' og en usikkerhed på dette svar. Det er så grudlaget for beslutningsstøttesystemer.

DHI står stærkt indenfor modelforsøg, numeriske modeller og dataportaler. DHI er derfor den rette spiller i forhold til at gøre modeller, data og viden tilgængelig for den samlede danske branche. På DTU Vindenergi har vi haft stor glæde af samarbejdsprojekterne med DHI. Både for bundfaste og flydende møller. Vi ser frem til yderligere samarbejde, både i forhold til modelforsøg i bølger og vind, analyse af store datasæt herfra og den rationelle re-modellering.

God vind! Henrik

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:20

Kære Henrik,
Tusind tak for din kommentar! Jeg synes du fremfører nogle meget korrekte synspunkter. Ofte bidrager digitalisering med at kunne kombinere ret simple brugeranvendelser med komplekse underlæggende processer - herunder koplekse fysiske processer, som jo ofte er dér værdien skabes, hvorimod det er i de digitale services at værdien frigøres så at sige. Det også glædeligt at kvantificering af usikkerhed i stigende grad efterspørges og det er vores klare mål at være med til skabe nye standarder og metoder, der passer ind i deres anvendelse i design, planlægning og drift.
Glæden ved samarbejdsrelationen er gensidigt og vi ser frem til at udforske nye horisonter sammen fremover - startende inden for de skitserede områder.
Mvh Jacob

Jim H Nielsen (CEO, Heliplanner)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:43

Dette er spændende områder DHI tager fat i her. Specielt emissionsreduktion af operationer (bevægelser) offshore har vores fokus. Strategisk: planlægning, simulering og efterfølgende valg af logistisk løsning kan have stor effekt på den samlede emission over en offshore projekts levetid. Operationelt: Valg af tilgængelig logistisker løsninger, oversigt og effektiv flow i løsninger medvirker også direkte i reduktion.
Det er denne del der er interessant for Heliplanner, da vi arbejder med en digital service der skal give beslutningstagerne mulighed for at vælge løsninger der giver mening både i forhold til deres forretning, men også er godt for miljøet, så som at reducere nedetid for Vindmøller i forbindelse med vedligehold så vi kan sikre høj effektivitet for vores miljø rigtigt energikilder, samt at benyttede assets er optimeret til pågældende område. Det arbejder DHI beskriver her støtter muligheden for at lave mere præcise digitale modeller både på strategisk og operationel niveau.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:57

Hej Jim,
Tak for kommentaren. Det er godt at høre fra jer som fremsynede service providers til offshore vindbranchen. Vi er glade for at kunne bidrage med konsistente dataservices der beskriver beslutningsparametrene så nært som muligt, således at I kan lægge yderligere lag på og bringe dem i spil i markedet, hvor der som du så godt beskriver er mange kriterier der vægtes mod hinanden ud fra et usikkerhedsbehæftet datagrundlag.
Mvh Jacob

Søren Bukh Svenningsen (Direktør, Dansk Miljøteknologi)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:57

Både vandsektoren og den maritime sektor er vigtige fokusområder i forbindelse med den grønne omstilling – og hvis Danmark skal nå klimamålene i 2030, skal der turbo på omstillingen af sektorerne. Bedre modelværktøjer kan hjælpe til at optimere energi- og ressourceforbrug på renseanlæggene. Miljøfremmede stoffer i udledningen fra renseanlæg og i vandmiljøet er et område, som Dansk Miljøteknologi gerne ser prioriteret miljømæssigt og teknologisk. En bedre viden om renseanlæggenes udledning og påvirkning af recipienten kan bl.a. opnås ved hjælp af integrerede modeller af renseanlæg og recipienter og kan hjælpe til at prioritere indsatsen.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:35

Kære Søren,
Tak for din kommentar. Jeg er enig, at miljøfremmede stoffer bør prioriteres - set i lyset af EU's Vandrammedirektiv og de forpligtigelser som DK og resten af EU landende har på dette område. Vi ser meget gerne Dansk Miljøteknologi som sparringspartner omkring dette.
Mvh. Kristina

Anders Køhler (CEO, FLOATING POWER PLANT A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 22:04

Flydende vind og bølgekraft vil blive en væsentlig del af fremtidens energisystem. DHIs arbejde med:
- Hurtigt adgang til højkvalitets metocean data og ikke mindst DHIs digitalisering heraf er unik og er stor værdi for FPP. Vi følger spændt udviklingen heraf samt nye udvide funktioner.
- Forskning i bølge-struktur interaktion og ekstrem situationer er væsentlig for at kunne reducerer laster og omkostninger nøgle
- Høj kvalitets bassin faciliteter koblet med numeriske modellering er en væsentlig nøgle i teknologiudviklingen og hastigheden i design itterationer
Er blot nogen af de fokus/forskningområder som DHI har udviklet markant og Floating Power Plant A/S ser frem til følge og være med i de næste vigtigt skridt.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:54

Hej Anders,
Tusind tak for din kommentar. FPP spiller jo en vigtig rolle ved at bringe bølge- og flydende havvindenergi sammen og vi er glade for at vores services hjælper jer bredt - såvel data, modellering, test og analyse. Vi ser også frem til fortsat at arbejde sammen med jeres og yderligere projekt-optimering af komplekse flydende strukturer. Jeg tror bl.a. at tiltag med software in the loop for vindrepræsentation i hybride vind+bølge tests kunne passe lige til jeres behov.
Mvh Jacob

Peter Rasch (CEO, InforMetics ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 01:12

Anvendelsen af målinger, deterministiske og fysiske modeller smelter sammen ligesom det er tydeligt at data science, machine learning og data udveksling går på tværs af de traditionelle fagområder. Ambitionen og spredningen i dette forslag er derfor efter min mening helt rigtig så vi kan få bundet det Urbane vandmiljø direkte sammen med det kystnære og marine. Jeg savner dog fokus på at gøre værktøjerne og ikke mindst data siloerne integrer-bare - samt som der også er nævnt i andre indlæg herover - at samle op på hvad der allerede virker både herhjemme og i udlandet på dette område. Det går for stærkt til at vi kan opfinde det samme flere gange herhjemme.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:07

Hej Peter,
Tusind tak for en god kommentar. InforMetics bidrager jo selv med innovative og relevante services til den Grønne Omstilling. Jeg er glad for læse at du ser fornuften i den tværfaglige tilgang. I det hele taget har siloer, omend de giver vigtigt fokus, også en latent risiko for ikke bedst muligt at drage nytte af hinanden, vores services og data på tværs af både fagområder og organisationer med mindre innovationskraft til følge. Det er derfor en rigtig vigtig pointe du kommer med og vi vil inddrage SMV'er og gøre vores ypperste for at vi sammen står stærkest i Danmark på både kort og lang sigt.
Mvh Jacob

Jens Olaf Pepke Pedersen (Seniorforsker, DTU Space)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 06:39

Jeg er særligt glad for aktiviteten "Operationelle services til accelereret udbygning af havvind og emissionsreduktion i skibsfarten", som involverer data for bl.a. bølger og strøm, ikke mindst fordi det er en oplagt anvendelse af de satellitdata, som Danmark allerede bidrager til indsamlingen af. Den teknologiske udvikling i satellitaltimetri vil give fortsat forbedrede muligheder for med stor nøjagtighed at bestemme vind, bølger og overfladestrømme i oceanerne i næsten realtid. Værdien af disse satellitdata bliver særligt høj, hvis de kan integreres i pålidelige oceanmodeller, som fx oplagt kan forbedre skibenes ruteplanlægning. Indenfor Rigsfællesskabet vil jeg gerne pege på, at der vil komme et særlig stort behov for gode data og modeller for Det Arktiske Ocean og havene omkring Grønland, fordi den øgede tilgængelighed vil øge antallet af krydstogtskibe og mængden af godstransport med skib (såvel for containere som for bulk gods). Her vil integration af havis i modellerne være et område, hvor DHI måske kan bidrage til nye services.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:19

Hej Jens Olaf,
Tusind tak for din perspektiverende kommentar. Du påpeger et vigtigt link til jordobservationer og særligt altimetridata for den foreslående udvikling af data og services målrettet den maritime industri. Her er vi i den fordelagtige situations at have et af verdens førende fagmiljøer siddende på DTU SPACE.
Angående fokus på det arktiske område og integrationen af havis fra såvel satellit som i modellering, retter du opmærksomheden mod et vigtigt og voksende potentiale. Hér kan vi sammen se nærmere på om der er et p.t. ikke-adresseret potentiale at forfølge.
Mvh Jacob

Ole Havmølller (Advisor - Offshore wind, Equinor)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:55

Som flere andre allerede har peget på, er pålidelige metoceandata og -analyser altafgørende for planlægning og design af offshore vindparker. Så yderligere initiativer og udvikling på dette område vil blive værdsat. Der er også et stort potentiale for model/hybrid testing i samspillet mellem strukturer og strøm-, vind- og bølgelaster. Det skal blive interessant at følge den videre udvikling på dette område.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:24

Hej Ole,
Tusind tak for din kommentar. Jeg er glad for dit fokus på værdien af hybrid testning i samspil med strøm-, vind- og bølgelaster, da det har stor betydning for flydende offshore vind og Equinor er kendt som en ledende udvikler inden for dette område. Det er vigtigt for os at få feedback fra jer som brugere af vores services og vi skal gøre det let for jer at følge udviklingen via vores vidensspredningsaktiviteter.
Mvh Jacob

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:36

I indsatsen fremhæves bl.a. potentialet i at opbygge ”Hybride model-testfaciliteter” som en kombination af en modernisering af eksisterende fysiske testfaciliteter og avancerede numeriske/virtuelle modeller. DHI har stærke kompetencer indenfor begge områder, og det virker oplagt at kombinere disse med anvendelsen af bl.a. machine learning, AI og digitale tvillinger. Det vil uden tvivl give værdi for målgruppen for indsatsen og støtte større effektivitet og bæredygtigthed.I FORCE Technology har vi I indsatsen ”Fremtidens hybride testbed” fokus på sammen potentiale i at kombinere fysiske test, nurmeriske/virtuelle modeller og feltdata via digitale tvillinger og AI. Målgruppen er er anden, bl.a. fødevarer, pharma, miljøteknologi og øvrige energiproduktion, men det kunne give mening at samarbejde om de nogle generiske elementer og bringe vores erfaringer videre til resten af GTS.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:05

Hej Henrik,
Tusind tak for en god kommentar, der rigtig fint skildrer et oplagte samarbejde mellem FORCE Technology og DHI. Nok er anvendelsesområderne forskellige, men der er mange teknologiske fællesnævnere som du redegør for og jeg mener også vi kan lære af hvordan vi bedst får test-brugerne med på at bruge de nye muligheder hydride tests giver.
Mvh Jacob

Michael Henriksen (Data til bølgeenergi, www.wavepiston.dk)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:49

Vi mener, at bølgeenergi på lang sigt vil være et vigtigt supplement til vind og sol. I den sammenhæng er det vigtigt at have så præcise data på bølger, strøm, bundforhold, diverse restriktioner o.l. som muligt, så vi hurtigt og præcist kan udvælge de bedste lokationer for installationer på kort, mellemlangt og langt sigt.
Vi har haft god nytte af MOOD for at screene interessante lokationer. Endnu højere opløsning på højprioritets-lokationer vil gøre vores arbejde nemmere og vi vil hurtigere kunne give fornøden indsigt i de lokale forhold, som er fundamentet for planlægning og beregning af CAPEX og OPEX.
Ifm. bølgeenergi henvises ofte til områder med de højeste flux, men det er ikke nødvendigvis de bedste lokationer set fra LCOE-perspektiv, herunder modenhed på teknologien. Andre parametre så som ekstremer, bundforhold, bølgeretning, periode, strømforhold er udslagsgivende for valg af de bedste lokationer.
Et relateret område er udviklingen af vores "digital twin". Vi arbejder på dette, herunder sammenligne resultater fra vores planlagte eksperimentelle test, men alt som kan hjælpe/facilitere denne proces, er meget velkomment.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:34

Hej Michael,
Tusind tak for din kommentar der virkelig godt beskriver dér hvor indsatsen og metocean data generelt spiller en vigtig rolle i udviklingen af bølgenergi og dens vej mod en permanent rolle i energiproduktionen i Danmark og internationalt. Det interessant at i arbejder med en digital tvilling af wave piston - det får mig til at tænke på at en sådan ville kunne indlejres i vores metocean services via et API hvorved der kunne optimeres både på lokalitet, i drift og på samspillet mellem de to.
Mvh Jacob

Erik Damgaard Christensen (Professor, Head of Section, DTU-MEK)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:56

Ideen om hybride testfaciliteter til energi-, vandbygnings- og transportsektorerne, ved at kombinere bl.a. fysiske modelfaciliteter, med avancerede numeriske metode til at danne digitale tvillinger af samme vil kunne øge værdien af megen grundlæggende forskning og udvikling. Ofte er avancerede numeriske modeller som CFD, eksperimentielle undersøgelser og feltmålinger omkostningstunge metoder. Ved at kombinere resultaterne fra disse undersøgelser med statistiske metoder og maskinlæring kunne værdien af få men detaljerede og nøjagtige resultaters øges i værdi.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:40

Hej Erik,
Tusind tak for din gode kommentar. Du sætter meget præcise ord på værdien af hybride test og vi det er rigtig godt at høre at dette vinder genklang også i den grundlæggende forskning, som I kompetent leverer på DTU-MEK. Jeg ser frem til løbende at dele erfaringer på dette område.
Mvh Jacob

Henrik Sornn-Friese (Lektor og Director for CBS Maritime, Copenhagen Business School)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:35

Det er særdeles vigtige indsatsområder, DHI her udpeger. Særligt den grønne omstilling af skibsfarten og havnene - og herunder ikke mindst omstillingen til grøn energi - er en gigantisk udfordring, som kræver en koordineret indsats i bredt samarbejde på tværs af delbrancher og mellem erhverv og videninstitutioner, og som også fordrer, at vi kigger ud over snævre faggrænser. Teknologi, forretningsmodeller og governance går hånd i hånd og bør ikke ses isoleret. Seks danske universiteter og to af søfartsskolerne er netop gået sammen i den maritime forskningsalliance (Maritime Research Alliance), hvor vi har særligt fokus på tre områder: 1) dekarbonisering og grøn omstilling, 2) digitalisering og data-dreven vækst samt 3) automatisering og infrastruktur. Vi byder os til som samarbejdspartnere med erhvervet og med de øvrige videninstitutioner i løsningen af disse udfordringer.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:00

Hej Henrik,
Tusind tak for din kommentar! Ja, de fornødne løsninger inden for den grønne omstilling af skibsfarten og havnene kræver i høj grad at vi ser ud over hver vores fagområder. Vi ser derfor frem til at dyrke snitflader til Maritime Research Alliance og den innovationskraft dette kan frigive. De nævnte fokus områder går hånd i hånd med den retning, som vi på DHI tager såvel med dette indsatsområde som med Digitale vandløsninger til grøn omstilling og Grøn teknologi til blå vækst.
Mvh Jacob

Hanne Hinrichsen (Forretningsudviklingschef, DanPilot)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:49

Klimaændringer og forventninger om effektivisering sætter i den grad de variable og dynamiske faktorer i spil når skibtrafikken skal optimereres på en sikker og forsvarlig måde. Viden om og udnyttelse af teknologi og nøjagtigt "real time "data er helt essentiel for at nå et mål om en grønnere transport sektor af vandvejene, hvor kapacitet og de miljø massige forhold udnyttes bedst muligt.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:06

Hej Hanne,
Tusind tak for din kommentar der skildrer betydningen af e foreslående ADD-OPS services for skibsfarten og i særdeleshed i stræder, indsejlinger, havne og andre steder hvor DanPilot kommer på banen for at sikre grønere og sikrere transport. Vi stræber netop mod på den bedst mulige måde at gøre effektive realtime beslutninger så databaserede og som muligt - også når data har usikkerhed.
Mvh Jacob

Ivan Vølund (Spildevandschef, VandCenter Syd)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:12

Som det også fremgår af andre kommentarer, så har vi for flere år siden vist, at vi kan lave mere energi på vores renseanlæg, end renseanlægget selv bruger. Der er potentiale for meget mere energiproduktion fra spildevand i Danmark med kendt teknologi og ligeledes mulighed for at spare mere på energien. Det kan selvfølgelig stadig gøres bedre, også på de renseanlæg, som viser de bedste resultater inden for området, og her kan digitaliseringen hjælpe til. I fokus på energi kan der dog ske det at man får nogle afledte effekter, som er mindre heldige i relation til den grønne omstilling. Det er eksempelvis udledning af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet når vi separatkloakerer, vand i kældre når vi laver LAR, produktion af lattergas og nedsat fjernelse af næringsstoffer, når vi høster kulstof til energiproduktion og reducerer ilttilsætning i den biologiske proces, eller omsætning af kulstof og produktion af methan, hvis vi holder spildevandet tilbage for at bruge strømmen når der er overskudsproduktion. En digital tvilling som kan rumme alt dette vil derfor være guld værd, hvis den virker og er brugbar for vores medarbejdere. Ideelt set kræver det samtænkning af diverse modeller fra forbruger via afløbssystem og renseanlæg til recipient hvor elementer som grundvand, nedbør/vejr, oversvømmelse osv. også tænkes ind. Det er ret kompliceret at lave noget som kan bruges i praksis, men det vil være meget velkomment.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:05

Kære Ivan,
Tak for kommentaren. Det er helt sikkert en kompliceret proces, så det er ikke noget, man bare gør. Det kræver års indsats og viden om alle processer i opland og renseanlæg.
DHI har ekspertisen med at arbejde med modeller i både opland, renseanlæg og recipient og har dermed et godt udgangspunkt - og vi ser de samme fordele, som du nævner ved at samtænke modellerne. Det vil give et redskab til at vurdere og prioritere konsekvenserne af forskelige tiltag - ikke bare på driften men også på fx energiforbrug og recipienten. Vi ser helt sikkert VCS som en værdifuld sparringspartner i udviklingen og håber, vi kan fortsætte dialogen.
Mvh. Kristina

Mikkel Holmen Andersen (CTO, Unisense A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:43

Som producent af processensorer til det urbane område finder Unisense innovationen omkring 'Digital tvillinger' rigtig interessant. Ved at integrere online sensorer med virtuel modeller af renseanlæg og netværket af recipientsystemer kan langt bedre klimaneutrale og energieffektive styringsstrategier komme i anvendelse. Med realtidssimuleringer af forecast af tilløb, energiforbrug m.m. kan en holistisk processtyring balancere mellem mange flere optimeringsmål uden at påvirke miljøet i en utilsigtet negativ retning.
Sensorerne er stadig nødvendige og vigtige, men alene kan de ikke løse alle optimeringsmål. Med digital tvillinger forstærkes effekten sensorernes data.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:11

Kære Mikkel,
Jeg er helt enig. Online sensorer er fundamentale for visionen for den digitale tvilling af renseanlæg og opland - og omvendt kan modellerne også understøtte brugen af sensorerne. Jo bedre og flere sensorer, des bedre data og dermed bedre modeller. Så Unisense har ligesom den digitale tvilling en hel fundamental rolle i forhold til digitaliseringen af sektoren og opnåelsen af klimaneutralitet.
Mvh. Kristina

ivar svane (Lods, Danpilot)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:12

Skibene bliver større og kravene til dokumentation med det vi laver bliver mere og mere vigtigt i flere henseende. Grænserne på div. operationer flyttes og bliver optimeret og' erfaring og det har vi gjort før' er ikke mere nok - der skal foreligge beregninger og data bag før det for alvor for gennemslagskraft. Dhi samt andre er for os en vigtig spiller med tilvejebringelse af disse digitale løsninger der understøtter optimering af det vi laver.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:53

Hej Ivar,
Tusind tak for din kommentar. Det glæder os at høre at vi er lykkes med at levere de data der driver jeres beslutninger i et brugbart digitalt service format. Vi ser frem til at videreudvikle dette fremover og fortsat sikre at det passer til de behov I og resten af branchen har og får de kommende år.
Mvh Jacob

Lars Møller Christiansen (Vicedirektør, MST)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:18

Spændende oplæg, især med fokus på de energiproducerende renseanlæg. Miljøstyrelsen glæder sig til at følge udvikling af de digitale tvillinger af disse anlæg og se hvordan vores arbejde
med IoT og måler kan kombineres med dette. Særligt interessant med tiltag der skan reducere energiforbrug og CO2 og dermed bidrage til CO2-neutral eller endda energiproducerende forsyningssektor!

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:22

Kære Lars,
Vi sætter stor pris på Miljøstyrelsens interesse i dette indsatsområde. Det bakker os op i troen på, at det er den rette vej i forhold til at bidrage til forsyningssektorens klimaneutralitet og mindsket påvirkning på omgivelserne i forhold til bl.a. ressourceforbrug og påvirkning på recipienten. Vi ser frem til at se nærmere på, hvordan jeres arbejde med IoT og målere kan understøtte udviklingen af en digital tvilling for renseanlæg.
Mvh. Kristina

Anders Lynggaard-Jensen (Fagchef Automation og procesoptimering, Aarhus Vand)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:01

Det er interessant at udvikle digitale tvillinger til støtte for driftsoptimering af urban infrastruktur. I nævner her afløbssystem og renseanlæg, og jeg synes I roligt kan tilføje vandindvinding, -behandling og distribution. Enhver digital tvilling har en fysisk tvilling henne i virkeligheden, og det er denne fysiske tvilling der skal beskrives, og når der tales om renseanlæg kræver det en god portion drifts- og procesviden, der skal modeleres tilstrækkeligt præcist og drives af sensorer, hvor data skal valideres løbende. Der indgår således en hel del discipliner i opbygning af en digital tvilling til et renseanlæg, og Aarhus Vand vil se frem til at kunne bidrage til dette.

Sten Lindberg (Urban Water, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:48

Hej Anders, vi forstår og enige i din pointe - at der er store fællestræk mellem digitale tvillinger på tværs af vand-afløb-rens. Når vi i oplægget ikke eksplicit har inkluderet optimering på vandindvinding, - behandling og distribution er det ikke fordi det er glemt. I et igangværende Innovationsfondsprojekt - CHAIN - afdækker vi netop potentialerne i dette krydsfelt. Vi noterer med glæde at Aarhus Vand også fremad vil engagere sig i fælles udviklingsprojekter med henblik på at skabe forbedret drift. Den invitation skal vi nok samle op.

Steffen Malskær Olsen (Konsulent, R&D, DMI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 02:34

Jeg læser kataloget til indsatsområder for hav, vand og klimamål (2030) med særlig interesse, det fremstår nytænkende men samtidig prioriteret og relevant. Det er særlig stærkt at der tænkes både sikkerhed, optimering, risici og klimaløsninger ind i flere af de skitserede områder, for eksempel forslaget om målrettede, digitale operationelle services mod udbygningsmuligheder for havvind og nye emissionsreduktioner i skibsfarten. Kombinationen af klassiske met-ocean data og innovative statistiske metoder med et fokus på faktiske beslutningsparametre vil være et stort skridt videre fra klassiske operationelle services på det marine område. Jeg forestiller mig et tæt samarbejde med de relevante sektorer i en indledende service design-proces. Udviklingen vil uden tvivl blive fulgt med stor interesse af nuværende og fremtidige udbydere af frie data for klima, vejr og hav.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:29

Hej Steffen,
Tusind tak for din gode og støttende kommentar. Ja, samarbejde med relevante sektorer er essentielt i design fasen og derefter at holde kontakten i implementeringen, prototype test og demonstrations faserne, der tænkes kørt i rimelig små loops således at servicene hurtigt kan få feedback fra anvendelse i det egentlige brugermiljø. DMI spiller en vigtig og kompetent rolle i EU's Copernicus program samt tilbejebringelsen af frie hav- og vejr data i Danmark og bliver en vigtig sparringspartner for . Det ser vi frem til og dermed skabe mere grøn omstilling i fællesskab.
Mvh Jacob

Glenda Napier (CEO, Energy Innovation Cluster)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:31

På vegne af arbejdsgruppen omkring Energy Cluster Denmark støtter vi DHI arbejde med særlig interesse, især fokus på og viden om teknologier, og løsninger der gavner den teknologiske udvikling af offshore wind. Havvindmøller bliver større og større og flyttet længere og længere ud på havet. Denne udvikling stiller krav til ny viden om f.eks. bølger, som særligt DHI kan medvirke til at udvikle. Det vil være der stor efterspørgsel på i Energy Cluster Denmark, ligesom det vil blive efterspurgt globalt.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:36

Hej Glenda,
Tusind tak for din kommentar, der fint synliggør vores rolle som bl.a. data- og anayseleverandør til offshore vindindustrien. Desuden er I med til at styrke linket til den store vifte af både start-ups, samt små, mellemstore og store virksomheder I repræsenterer. Det vil vi se frem til sammen bruge som springbræt til ny innovation i Energy Cluster Denmark.
Mvh Jacob

Keld Kristensen - (Senior Marine Specialist, MHI Vestas Offshore)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:03

Vi ser et stort potentialie i at få udviklet værktøjer og modeller som en hjælp til den daglige planlægning og koordination i driften af havmølleparker. Dette vil gavne på flere måder, i forhold til at effektivisere driften og ikke mindst i forhold til at reducere fuel forbruget til transport af teknikere og udstyr.
Det er en meget komplex process at vurdere hvorvidt det er muligt at overføre folk til møllefundamenterne i de forskellige vejrfohold, og med de skibe der er til rådighed på de enkelte projeker. De folk der sidder med den daglige planlægning har ofte svært ved at vurdere ud fra alle de mange parametre, som de egentlig har adgang til og det resulterer ofte i beslutninger trufftet ud fra nogle forsimplede parametre. Ved at opbygge et datagrundlag og over tid potentielt også machine learning vil de statistiske modeller kunne hjælpe til, at træffe bedre og mere effektive beslutninger.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:54

Hej Keld,
Tusind tak for din kommentar, der fint skildrer nogle af de udfordringer der er forbundet med den daglige planlægning og koordination i driften af havmølleparker og som I håndterer dagligt. Vi vil fortsat arbejde med at beskrive de risici der bedst håndteres ud fra fysisk beskrivelse af forholdende, men med rette dataindsamling kan man mere fyldestgørende og statistisk / datadrevent komme tættere på at forudsige hvilke operationer der lader sig gøre en given dag og tage dette med i planlægningen. Det bliver virkelig spændende at få disse lag med.
Mvh Jacob

Per Winther Christensen (Teknisk Chef, Danske Rederier)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:09

Danske Rederier støtter op om IMO’s klimastrategi der sigter mod en relativ reduktion af CO2 udledning på 40% i 2030 (i forhold til 2008) og en absolut reduktion på 50% for hele sektoren i 2050. Der skal sættes ind med en bred vift af tiltag hvis dette skal lykkedes og de fleste rederier er godt i gang allerede. Det er imidlertid tydeligt at der skal tænkes ud af boksen, hvis disse ambitiøse måls skal mødes og der bliver behov for at vende alle sten. Derfor støtte vi op om dette tiltag, da brugen af data fra fx havet kombineret med informationer fra skibe, kan blive en vigtig brik i arbejdet med at sikre at klima målene mødes.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:01

Hej Per,
Tusind tak for din vigtige og gode kommentar, som beskriver IMO's og Danske Rederiers klimastrategi og derned en nøglesten i opnåelsen af den danske grønne omstilling. Du peger på de potentielt store muligheder der ligger i at kombinere data fra havet og data fra skibe og vi er klar! Det kræver samarbejde tværfagligt og på tværs af organisationer at høste den nødvendige fulde værdi, så co-creation bliver et vigtigt element.
Mvh Jacob

Lars Wigant (Exowave)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:02

Bølgeenergi står overfor et gennembrud de kommende år. Ocean data er afgørende for at kunne identificere optimale lokationer og beregne produktionen. Vi har stor gavn af DHIs produkter. Konkret vil det være meget brugbart med et gratis værktøj, der i forbindelse med FEED for konkrete positioner kan levere lavt opløst ocean data men som dækker over lange perioder samt angivelse af vanddybde. Der skal ikke mange data til for at kunne gennemføre en screening. Når der så efterfølgende skal projekteres, bliver der behov for detaljerede data som vi kan erhverve fra DHI idag.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:26

Hej Lars,
Tusind tak for dit bidrag og forklaring af værdien af regionale data over lange perioder samt dybder. Mange af disse data findes i dag og det er som du påpeger et spørgsmål om at tænke det ind i forretningsmodellen så det kan komme udviklingen af bølgeenergi til gode. Det vil vi se nærmere på.
Mvh Jacob

Johan Rønby (Ejer, STROMNING IVS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:25

Det er først og fremmest en stor glæde at se, at samtlige DHI's indsatsområder nu har klima, grøn omstilling og grøn teknologi som fokuspunkter. Det er på alle planer, inkl. et forretningsstrategisk, klogt og rigtigt set. Som SMV har STROMNING i dag et fremragende samarbejde med DHI og en række andre partnere om udvikling af avancerede CFD modeller til design af flyderkoncepter til fremtidens store marked indenfor flydende havvindmøller. Her er DHI's fysiske testfasciliteter en helt afgørende komponent og STROMNING støtter varmt den nævnte modernisering af disse fasciliteter samt udviklingen af hybrid-testfasciliteter. Jeg vil gå så langt som til at sige, at uden dette arbejde vil Danmark være ildestedt i den hårde internationale konkurrence om at komme først med kommercielle flydende vindmøllekoncepter.

Iris Lohmann (Principal Engineer, DNV GL)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:27

I forbindelse med DNV GL’s arbejde med at certificere og validere design af offshore wind farme ses øget aktivitet overalt i verden, samt en stigende grad af installationer på lokaliteter med større vanddybde, hvor flydende platforme vinder frem, og et behov for nærmere kendskab til risici forbundet med design af større kompleksitet. Foruden vigtigheden af pålidelige metocean data af høj kvalitet, er det derfor vigtigt med en øget forståelse af for eksempel fysikken involveret i design af flydende platforme og en inddragelse af ekstreme vind/bølge-forhold under typhoons/hurricanes, samt risici forbundet med dette.
Derfor støtter DNV GL op omkring DHIs innovation forslag vedrørende ’Operationelle services til accelereret udbygning af havvind og emissionsreduktion i skibsfarten’ (ADD-OPS), hvor inkludering af usikkerhed forbundet med vurderingen af metocean data vil have stor betydning for beslutnings-processerne i design, og vedrørende hybride model-test faciliteter hvor informationer fra matematiske modeller og forsøg kan sammenkobles effektivt og bibringe essentiel ny viden.
DHI er allerede en vigtig global spiller pga deres metocean data af høj kvalitet og deres digitale løsninger og platforme. DNV GL er helt enig i diverse debat-indlæg der pointerer at DHI har en unik position til at fremme hav-vind området med videreudvikling af metoder til at højne data-kvalitet og udvikle beslutnings-støtteværktøjer til hjælp for vind-industrien. Vi mener at DHI’s foreslåede innovation er et vigtigt skridt i den retning.
Endelig vil DNV GL gerne støtte op om Jesper Skourups (COWI) debat-indlæg, vedrørende validering af metocean data. For at opretholde en høj kvalitet af model-data er det vigtigt at validere modellernes resultater med lokale målinger af for eksempel vind og bølger, og disse er som ofte er mangelfulde og/eller svært tilgængelige, og kvaliteten af dem svære at vurdere. Mangel på validering af model-data betyder øgede design risici. DNV GL anbefaler at se dette område intensiveret, for eksempel som en del af ADD-OPS delen.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:50

Hej Iris,
Tusind tak for din kommentar der på meget fin vis kommer rundt om værditilførslen af indsatsen for udviklingen af havvind - såvel fastfunderet som flydende. Det er jo på mange måder i samspil med certificeringsselskaber som DNV-GL at en god beskrivelse af datas usikkerhed får sin værdi, så det er godt at læse at I er enige og det er dermed med til at give mere kosteffektive designs. Og som både I og Jesper Skourup fremhøver er bedre inkludering af lokale målinger til modelvalidering og analyse af stor betydning - det er vi helt enige i og vil gerne være med til at udarbejde fremtidens løsninger med kendt og konsistent bedre målekvalitet. Det vil helt sikkert blive bedst i samarbejde med jer, survey firmaer, instrumentudvikere og projekt-udviklere at styrke denne komponent.
Mvh Jacob

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:31

Hej Johan,
Tusind tak for din kommentar. Det glæder mig at se samarbejdet med STROMNING fungere så godt og at det er gensidigt. Mange af de vigtigste beslutninger for flydende vindfundamenter tages før fudskalatest er en realitet og kombinationen af den CFD modellering du nævner og de hybride test faciliteter er derfor afgørende. Tak for de præcise ord du har sat på dette forhold.
Mvh Jacob

Timm Jäger (Miljøtekniker, Kolding Kommune)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:49

Ved at optimere renseanlæggene og sikre, at uhensigtsmæssige udledninger minimeres, kan vi også i fremtiden bevare den gode badevandskvalitet på ved de danske kyster.

Kristina Buus Kjær (Head of Projects, DHI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:25

Kære Timm,
Dette er en vigtig pointe, som ikke er adresseret entydigt i oplægget, men som trods alt er en positiv gevinst ved indsatsområdet. Du har helt ret i din kommentar - og noget vi bør tage med i beskrivelsen.
Mvh. Kristina

Jake Badger (Head of Section, Wind Resource Assessment Modelling, DTU Wind Energy)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:07

Dear Jacob and Kristina. Very relevant and exciting suggestions. Here are my comment: On Point 1. "Havvindenergi" is the subject area of greatest interest from my perspect. Under this point there are two sub-points: "1. Digitale services, der kan give hurtigere og bedre design, planlægning, drift og vedligehold af offshore vindenergianlæg" and
"3. Operationelle dataservices, der øger energieffektiviteten af skibe, støtter omstillingen til nye brændstoffer og den spirende autonome navigation i den maritime transport" , which I think are particularly relevant for in the wind energy community I am part of. Back to the main points, under Point 2, I think collaboration building demand services and the know-how that sits behind these services would be a good area for collaboration, in support of DHI experience providing highly professionalize data servicing operations. Under Point 3 I think DHI can spread relevant good practices on it's own experience from combining of in house knowledge, modelling and software competences. Under Point 4.
"Operationelle services til accelereret udbygning af havvind og emissionsreduktion i skibsfarten" and "Hybride model-testfaciliteter" stand out as most relevant areas for wind energy. Particularly with respect to uncertainty, probabilistic design, machine learning. Under Point 5. Yes, would be open to discuss further collaboration on these issues, highlighted above.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:00

Dear Jake,
Thanks a lot for a very good comment and for outlining the interfaces to your and your competent team at DTU and the wind energy business more broadly. Only together across Danish actors, we can achieve the ambitious goals defined by the Danish Government and we are privileged to have strong team at DTU WIND to work with on describing and lowering uncertainty and bringing new services and knowledge to the industry.
Best Regards,
Jacob

Michael Schultz Rasmussen (Afdelingsleder, DTU Space)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:17

Vi støtter varmt udviklingen omkring digitale services og operationelle databaser til reduktion af CO2 samt optimering og effektivisering af maritim transport. Det passer godt sammen med DTU Space's tilgang med at benytte satellit data til at beskrive basis forhold i det marine (og terrestriske) ved at udvikle realtids produkter som netop kan anvendes i services og være grundstamme i databaser. DTU Space udvikler metoder til beskrivelse af havets topografi vha satellit altimetri, vi arbejder yderligere på at benytte disse data til at forstå dynamikken i de marine miljø. Intentionen er at kunne rådgive slutbrugere omkring disse forhold og her er kontinuerlig samarbejdet med DHI helt afgørende. DHI udfylder en vigtig rolle ved at udvikle de nævnte services og databaser.

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:16

Hej Michael,
Tusind tak for den gode kommentar. I har på DTU Space en af verdens førende grupper inden for altimetri og geodæsi som også er vigtigt for at bruge højdemålingerne. Det er vigtigt for os, for kvaliteteten af vores services og for tidligt kendskab til kommende satellitter og datakilder, at vi har dette samarbejde. Der er mange nye typer målinger - herunder strøm målinger fra satellit - vi skal have set på at håber dette kan gøres i fælleskab.
Mvh Jacob