Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Gunnar Hald Mikkelsen
Business Manager

Målet med Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter er at udvikle en IT-infrastruktur til at udvikle nye innovative produkter med det formål at øge produktiviteten og at reducere produktionens miljøpåvirkning. Målgruppen er miljøteknologiske virksomheder, teknologileverandører, rådgivere, myndigheder samt primærproducenter. Systemet opbygges i moduler og har i første omgang fokus på at opbygge viden om produktionen af fjerkræ, kvæg og planter i væksthus.

1. Markeds- og samfundsbehov

Danmark har en stor og intensiv husdyrproduktion, som har væsentlig betydning for antallet af arbejdspladser, eksportindtægter og for udviklingen af forarbejdnings- og følgeindustrier, specielt i de tyndt befolkede dele af landet. Husdyrproduktionen bidrager markant til udledningen af drivhusgasser og skaber miljøgener. Dette, sammen med den kraftigt stigende globale efterspørgsel efter animalske produkter, afføder stigende krav til en fremtidig husdyrproduktion, som er mere skånsom overfor miljø og klima.

Aktiviteten tager afsæt i Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om omlægning af miljøregulering af landbrug til et emissionsbaseret reguleringssystem. Disse anbefalinger fik en meget positiv modtagelse af både myndigheder, virksomheder og landbrugserhvervet og skabte massivt fokus på en mere miljøvenlig fødevareproduktion.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Ydelserne retter sig mod teknologiproducenter, som ønsker at udvikle og verificere nye miljø- og klimateknologier, samt til primærproducenter og detailhandel som ønsker at udvikle og markedsføre fødevarer med et dokumenteret/certificeret lavt miljø- og klimaaftryk. Disse virksomheder vil have behov for assistance til udvikling og integrering af deres teknologi. De vil få mulighed for at teste ideer og produkter i Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter.

Ydelser, der bygger på Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter:

 • Rådgivning om produktionsforhold og emissioner
 • Test og verifikation af nye teknologiers indflydelse på emissioner
 • Emissionsbestemmelse af konkrete produktionsanlæg
 • Vurdering af virkningen af danske teknologileverandørers produkter under andre klimaforhold end de danske
 • AgroTech Academy med kurser og seminarer indenfor miljøteknologiområdet.

Ydelserne er delvist reguleringsdrevet, idet EU og det danske samfund har defineret krav om reduktion af ammoniak og klimabelastningen, herunder at landbruget skal bidrage med at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 40 % inden 2020.

3. Centrale aktiviteter

AgroTech har stor erfaring med udvikling og afprøvning af online moniteringsudstyr samt med integration og præsentation af data på webbaserede platforme, herunder også test af miljøteknologier. Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter vil derfor bygge videre på tidligere udviklede IT-baserede modelsystemer, som:

 • InfoGrow, et webbaseret beslutningsstøttesystem målrettet gartnere til kontinuert opsamling af store mængder data fra væksthuse med efterfølgende beregning og monitorering af bl.a. fotosyntese, klimaforhold og energiforbrug.
 • Det Virtuelle Væksthus, et webbaseret system målrettet teknologileverandører og gartnere til modellering af faktiske væksthusforhold, herunder klimaforhold for væksthusets geografiske lokation såvel inde som ude.
 • Analyseplatformen, som ligeledes er en webapplikation, der hoster en lang række projekter, som alle omhandler kontinuert dataopsamling, dataintegration, statistiske analyser og løbende monitering.

Månegrisprojektet er et andet projekt, som understøtter opbygningen af Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter. I månegrisprojektet opbygger AgroTech i fællesskab med DHI, Force, Delta og Teknologisk Institut et moniteringssystem, som løbende moniterer udledninger fra en slagtesvinestald.

Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter kan anvendes som udviklingsplatform for nye overvågningsteknologier og til at evaluere effekten af en teknologi i forhold til tidligere praksis. Disse ydelser kan tilbydes både til teknologileverandører, myndigheder og til landmænd og deres rådgivere, når nye teknologiinvesteringer skal besluttes.

IT-system til modelbaseret beslutningsstøtte

Baseret på vores erfaring med udvikling og drift af IT-systemer vil AgroTech udvikle et webbaseret og generisk virtuelt udviklingscenter med henblik på at kunne tilbyde beslutningsstøtte til jordbruget. Systemets opbygning er skitseret i denne figur:

Webapplikationen er skitseret i ovenstående figur. Beregningsmotoren, modellerne og de statistiske beregninger udvikles hovedsageligt i R og UniSim, som begge er open source modellerings- og statistikprogrammer. Systemet udvikles i samarbejde med Aarhus Universitet, som udvikler UniSim.

Systemet opbygges af modelbaserede beslutningsstøtteværktøjer med baggrund i forskellige teknologier:

 • Deterministiske (forklarende) modeller
 • Statistiske modeller
 • Big-data modeller.

Systemet udvikles delvist i open-source, så der efterfølgende kan ske en CROWD-udvikling af nye funktioner i samarbejde med vidensmiljøer verden over. Systemet er tænkt til i fremtiden at skulle bruges indenfor for flere landbrugsproduktioner. I første omgang har vi fokus på at udvikle systemet til brug i forbindelse med produktion af fjerkræ, kvæg og planter i væksthus.

Modelopbygning til vurdering af emissioner fra væksthuse

AgroTech har som nævnt allerede de første erfaringer med et Virtuelt Udviklingscenter til brug for væksthusindustrien (teknologileverandører, gartnerier, forsyningsselskaber samt myndigheder). I aktiviteten ønsker vi at videreudvikle den grundlæggende IT-struktur således, at systemet hurtigere og mere sikkert kan beregne emissioner. Moduleringen sammenholder alle de valg, der er taget i den pågældende produktion og vurderer konsekvenserne på emissionen ved introduktion  af ny teknologi.

Konkrete aktiviteter:

 • Visualisering af data
 • Brugernes forståelse for brug af et virtuelt udviklingscenter
 • Opbygning af et europæisk vidensnetværk indenfor området
 • Opbygning af modeller for væsentlige væksthusafgrøder.

Modelopbygning til vurdering af emissioner fra stalde

Der skal udarbejdes metoder og udstyr til måling og modellering af emissioner fra stalde. Indsatsen koncentreres om ammoniak, men det kan være relevant også at inddrage f.eks. metan, lattergas og lugtstoffer. Fokus bliver at modulere staldrummet med dyr, driftsledelsesstrategier, ventilation, byggetekniske løsninger som basis for at forstå påvirkningerne på emissionerne fra stalden primært som funktion af at der introduceres ny miljøteknologi i stalden.

Konkrete aktiviteter:

 • Udvikling og test af måleudstyr sammen med virksomheder
 • Udvikling af protokol for dokumentation af miljøteknologier og måleudstyr
 • Udvikling af modeller baseret på emissionsmålinger
 • Opbygning af certificeringssystemer målrettet produktion af fødevarer med lavere klimapåvirkning
 • Opbygning af verifikationssystemer målrettet miljø- og klimareducerende teknologier.

4. Mulige samarbejdspartnere

 • Aarhus Universitet om emissionsmåling og UniSim-systemet
 • Virksomheder, der skal udvikle kommercielt udstyr og protokoller
 • Brancheorganisationer med henblik på at dokumentere og reducere miljøeffekter
 • Samarbejde med professionshøjskoler om at inddrage Det Virtuelle Udviklingscenter i undervisning og efteruddannelse

 

Nøgleord

39 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Martin Nørregaard Hansen (Seniorkonsulent, Agrotech)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 10:05

Aktiviteten kan sikre udvikling af kompetencer som er relevante med henblik på at sikre at Danmark beholder sin førende position på udvikling af miljøteknologier indenfor landbrug og fødevareproduktion. Det er vigtigt, at der bliver fokus på udvikling og dokumentation af nye miljøteknologier målrettet husdyrproduktionen med henblik på at reducere landbrugets lokale og globale klima- og miljøproblemer.

Jesper Mogensen
Onsdag d. 29/4-15 kl. 22:48

Det virtuelle udviklingscenter har spændende potentialer, forudsat at vi i branchen både på producent og leverandørsiden kan komme overens med hvordan vigtige produktionsdata kan sikres.
Jeg er fundamentalt enig i at det er vigtigt at kunne måle emissioner fra f.eks staldanlæg, men er på den anden side også seriøst bekymret for at kommercielle (passende markedspris) overhovedet er mulige at realisere !
Det er vigtigt at svin (ikke kun fjerkræ og kvæg) er med i beskrivelsen af projektrammen

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:34

Tak til Jesper Mogensen fra Skov A/S for de konstruktive bemærkninger. Ophavsret til data skal sikres og noget af det første der skal tages hånd om. Meget enig i markedspris betragtningen. Slutproduktet skal også inkludere svin. Vi tager bemærkningerne med i det videre arbejde.

Peter Foged Larsen (Forskning og Diagnostikchef, Kopenhagen Fur)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:00

Godt initiativ som kan blive et udmærket værktøj, men det kræver naturligvis at det bliver fulgt til dørs og anvendt i praksis efterfølgende. Videns generering og IT system er fint, men det er meget vigtigt med fokus på teknologisk udvikling og afprøvning af nye teknologier som også er interessante og relevante i praksis.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:14

En meget relevant kommentar fra Peter Foged fra Kopenhagen Fur. Teknologi udvikling og test af nye teknologier i udviklingsfasen er vigtig for at få et produkt der løser den krævede opgave. Modeludvikling muliggør hurtige svar og hurtigere implementering.

Annette Vibeke Vestergaard (Specialkonsulent, SEGES)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:59

Spændende oplæg. Der er stort potentiale i anvendelse af big data til optimering af modeller og dermed nuancere effekten af forskellige miljøteknologier.
Det kan med fordel overvejes at inddrage aspekter omkring udbringning af flydende husdyrgødning, herunder udvikling af ny/forbedret teknologi.
Den almene befolkning har stort fokus på lugtgener, hvilket kunne være rigtig spændende at få mere viden om og tal på i projektet.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:23

Tak til Anette Vibeke fra Seges. Det er nødvendigt at have fokus på teknologier der fanger næringsstofferne i stalden til gavn for plantevæksten. Modelleringen skal også kunne håndtere teknologier til lugt reduktion som er en nødvendig disciplin i bynære produktioner.

Sven Gjedde Sommer (Professor, Syddansk Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 00:17

Danmark er førende på landbrug miljø området og der er et stort potentiale for at eksporterer miljøteknologierne.
Samarbejde med kolleger i udlandet viser, at der her er ved at opstå et ønske om at begrænse forureningen fra landbruget - og husdyrproduktion er en betydelig forurenings kilde.
AgriTechs fokus på udvikling af overvågning af forurening er interessant. Det er min holdning at vi skal bort fra at fastlægge emissionen som funktion af teknologien (staldsystem, ventilations system, forsuring, nedfældning , overdækning etc.) til on line måling af emissioner - svarende til måling af emissioner fra industrien. Der vil så være behov for at fastsætte emissions krav. Derudover er der behov for vurdering af effektivitet af ny teknologi og selvfølgelig for beslutnings støtte.
Ved SDU kan vi til fulde støtte AgriTechs initiativer og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:32

Tak til Svend Gjedde Sommer fra Syddansk Universitet. Muligheden for emissionsbaseret regulering vil klart være i fokus i det kommende modelarbejde. Danske teknologileverandører vil med værktøjet stå stærkere i konkurrencen på det internationale marked.

Lars Henriksen (Adm. direktør, Samson Agro A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:46

I Samson Agro vil beslutningsstøtte / modelværktøjer omkring emission ifb. udvikling af nye nedfældere og slangebomme være meget velkomne værktøjer.

I produktudviklingsarbejdet med optimering af kendte nedfældningsteknikker og nye fremtidige vil det være en klar fordel både for innovationstakten og omkostninger til prototyper osv., hvis vi nogenlunde sikkert kan estimere emission allerede på CAD model-niveau.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:00

Tak for en relevant kommentar fra Samson Agro. Det er netop tanken at et testcenter ville kunne understøtte i hele udviklingsprocessen indenfor miljøteknologi

Thomas Bruun (Administrerende Direktør, ETA-Danmark)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:02

Vi syntes at det er et rigtig spændende projekt. ETA-Danmark er akkrediteret til at udføre verifikation af innovative miljøteknologier (ETV) og er ansvarlig for den tekniske sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste for landbrugsteknologier.
Formålet med projektet om, at udvikle nye innovative produkter med det formål at øge produktiviteten og at reducere produktionens miljøpåvirkning har potentialet til at blive en stor hjælp for teknologiproducenterne - især SMV'ere. Projektet vil kunne bidrage til en smidig verifikationsproces og på den måde fremme brugen af innovative miljøteknologier.
Projektet og dets formål har vores fulde opbakning

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:19

Tak til Thomas Bruun. Netop SMVere er vigtige og her udvikles et værktøj der betyder en hurtig støtte til innovation og udviklingsprocessen indenfor miljøteknologi.

Bent Ib Hansen (Chefkonsulent, SEGES)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:45

God tankegang. Der er et væsentligt potentiale ved at udvikle og understøtte en IT-infrastruktur, som kan omsætte de mange data der findes – til intelligente beslutningsstøtte værktøjer. Vil være godt, at inddrage aspekter omkring gps udbringning af flydende husdyrgødning, herunder udvikling af ny/forbedret teknologi – eksempelvis mulighed for fuldgødskning / varieret tildeling af næringsstoffer afhængig af lokale forhold (fx fosfor).

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:25

Tak til Bent Ib Hansen. Målrettet og intelligent beslutningsstøtte er vigtig i den meget komplekse verden primær producenter lever i og de firmaer som producerer teknologi skal ligeledes forstå dette kompleks. Værktøjet skal hjælpe begge til dette overblik.

Michael Støckler (Bioenergichef, SEGES)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:14

Spændende hvis det kan lykkes at udvikle et web baseret beslutningsstøtteværktøj som kan anvendes til udvælgelse af de mest effektive og økonomiske teknologier. Der er behov for systematisering og dokumentation for de enkelte teknologiers formåen, og et testcenter kan være medvirkende til markedsmodning af nye innovative koncepter og produkter.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:30

Tak til Michael Støckler. Et af målene er at hjælpe teknologiproducenter hurtigere til markedet med en teknologi der virker. Skal vi i Danmark nå regeringens klima- og miljømålsætninger er dette værktøj vigtigt.

Jens Dybdahl (Udvikler, DACS A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:49

Det er en interessant tanke med modelleringsværktøjet. Jeg savner måske lidt en uddybning af, hvad man egentlig forstår ved miljøbelastning. Umiddelbart lyder det som om, der er stort forkus på det, jeg vil kalde lokalt miljø. Der er rigtig mange eksempler på, hvordan lokale miljøhensyn overtrumfer globale hensyn. Tyskerne bygger ventilatorer med ekstreme lufthastigheder i afkastet, og i Danmark har vi set talrige installationer af varmevekslere og luftvaskere. Mange af disse tiltag giver et stærkt forøget effektoptag, og det glemmes i ligningen.
Jeg kunne ønske mig, at modellen inddrager miljøpåvirkning i en bredere forstand, herunder ressourceforbrug/miljøbelastning ved fremstilling og drift

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:05

Tak til Jens Dybdahl for meget konstruktive kommentarer. Du har ret helhedsbetragtningen er vigtig. Energiforbrug på den teknologi der hjælper miljøet er en vigtig del af det samlede miljøregnskab.

Trine de Fine Skibsted (Fuldmægtig, Energistyrelsen)
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:00

Landbruget står overfor en stor udfordring med at reducere drivhusgasudledningen og der er ikke udsigt til at udledningerne falder fremover. I takt med at andre sektorer reducerer deres drivhusgasudledning, vil landbrugets andel i det samlede drivhusgasregnskab vokse. Det må derfor forventes, at der vil komme et større fokus på landbrugets udledninger.

Der er derfor et stort behov for, at der kommer en større viden om mulighederne for at opgøre drivhusgasemissionen fra stalde samt udvikling og afprøvning af miljøteknologier. Dette gælder i særdeleshed kvægstalde.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:09

Tak til Trine de Fine. Du tager fat på drivhusgasser og klimapåvirkningen fra landbrugsproduktionen. Dette aspekt er det vigtigt at modelværktøjet kan håndtere.

Lars Skovlund Andersen (Founder and Director, MiMa Invent )
Mandag d. 11/5-15 kl. 17:44

Jeg mener, det er vigtigt at maskineriet, der kører rundt ude på markerne og de dyrkningsteknologier, der anvendes kommer med som en af beregningsmotorens "cylindre" på linie med bygninger, planter og dyr, så miljø- og udbyttepåvirkninger som traktose, doseringsfleksibilitet og -nøjagtighed, energiforbrug, infiltrationsforhold, timing etc. kan indgå i simuleringerne og give sand beslutningsstøtte omkring fremtidige teknologier.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:13

Tak til Lars Skovlund. Du berører hele problemkomplekset der vedrører jordens langsigtede frugtbarhed. Et område der skal have fokus. Vi vil tage dine kommentarer med i den fremtidige diskussion i hvad værktøjet skal løse. Tak for den øjenåbner.

Morten Hjorth (Global Sales Manager, Senmatic)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:47

At der i dette projekt bliver fokus på væksthusene er meget vigtigt. Som teknik leverandør til gartneribranchen i hele verden finder jeg Infogrow og det Virtuelle væksthus meget vigtige redskaber for gartneriets beslutningsgrundlag i den daglige drift.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:13

Tak for din kommentar. Vi har gennem nogle år arbejdet på at finde en form for de 2 produkter du nævner og er nu så langt at vi er klar til at give dem en ekstra udvikling, så erhvervet kan få endnu mere ud af dem. Samtidig med det vil vi gerne udnytte muligheden for at bruge de samme principper indenfor andre landbrugsproduktioner.

Jørgen Andersen (R&D manager, Thoruplund A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:43

For at minimere rescourcebehovet og optimere produktionen er det af afgørende betydning at arbejdet med det virtuelle væksthus intensiveres herunder med vægt på integration mellem klimastyring og prodduktionsstyring/produktionsplanlægning.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:16

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i at vi skal kigge mere på at få produkterne integreret med produktionsplanlægningen. Vi har allerede stadig de første skridt i den retning og håber meget at vi med denne aktivitet kan komme videre i den retning.

Mogens Kjeldal (Rådgiver, DM&E)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:32

Jeg forestiller mig angående "det virtuelle udviklingscenter", at der angående fx kvæg opbygges en virtuel "modelgård". Der opbygges blandt andet data for emission og udnyttelse af kvælstof. Data benyttes til at beregne,hvor det er mest effektivt,at målrette en indsats. For maskinstationer som har muligheden for investere i teknologi som kræver anvendelse hos flere landbrug for at være rentabelt,er det afgørende, at teknologien både er beregnet,konstrueret og afprøvet til at løse opgaven inden der investeres. Det er afgørende, at det virtuelle udviklingscenter har som det primære mål, at være et værktøj på vejen til udvikling af ny effektiv miljøteknologi.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:20

Tak til Mogens Kjeldal. Meget enig det er et værktøj der understøtter udviklingsprocessen og dermed en større sikkerhed for køberne af teknologi på virkemåde og driftssikkerhed.

Hans Jørgen Tellerupo (Konsulent, Danish Crown)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:44

Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter er et spændende projekt som omfatter en række driftsgrene. Det skal dog bemærkes at svin først bliver nævnt senere i teksten, hvilket burde ske tidligere.
Måling af emissioner fra svinestalde vil ganske givet blive mere og mere relevant med de nye ønsker til regulering af svineproduktionen. Hvorfor dette bør have prioritet i projektet.
Test / dokumentation af teknologier er ligeledes af stor vigtighed. Der er i branchen en række firmaer der udvikler og markedsfører luftrensningsteknologier og disse vil løbende blive udbedt dokumentation for deres anlægs formåen - dels af myndigheder, men også af landbruget.
Ydermere stilles der krav til luftrensning ved en del husdyrbrug, og disse krav bliver mere og mere orienteret i retning af overholdelse af en række fastsatte emissions lofts / grænser på de enkelte bedrifter. Udvikling af værktøjer til at monitorere / følge disse krav kunne derfor også have interesse.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:24

Tak til Hans Jørgen Tel. Kontrol på emissioner som du påpeger er vigtig. Er der stor sikkerhed for teknologiens virkning får primærproducenten også en større frihed til produktion. Værktøjet skal hjælpe i den retning.

Jens Dybdahl (Udvikler, DACS A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:05

Luftrensning har relevans, men et ensidigt fokus på lokalt miljø har i flere tilfælde tilsidesat hensynet til globalt miljø og totalt ressourceforbrug. Vi har en pligt til at tænke globalt, og verden reddes - undskyld mig - ikke af luftrensning i danske svinestalde.

Hollandske staldsystemer med luftrensning har ofte et samlet tryktab på 100 Pa eller mere. Som en tommelfingerregel øges det specifikke energiforbrug til drift af ventilationsanlæg med 3-4W/1000m3/h for hver 10Pa undertryk. På en dansk svinebedrift kan dette omsættes til en forøgelse af energiforbruget til ventilation på 100-200%.
Dette øgede energiforbrug er kolossalt, når det skaleres op til globalt niveau.

Energiforbruget i landbruget er desværre ikke faldet som forventet, og en af de væsentlige årsager skyldes en prioritering af lokalt miljø - dvs hensynet til den nærmeste nabo og det indenrigspolitiske klima vægtes højere end hensynet til det globale miljø.

Det må være et rimeligt forlangede, at der som minimum fokuseres på begge dele, og i min verden er det globale miljø altså alt andet lige det væsentligste indsatsområde.

Dette skal ikke ses som modstridende til indlægget fra Hans Jørgen Tellerupo. Tvært imod synes jeg, at dokumentationen af luftrensningsanlæggenes formåen er relevant.
I den dokumentation bør indgå detaljerede oplysninger om ressourceforbrug ved drift, så landmanden og det globale miljø ikke bliver tabere i spillet.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:30

Tak til Jens Dybdahl. Ja Jens vi har et globalt ansvar og det giver ikke syndsforladelse at løse et problem hvis et andet dermed stiger. Det er vigtigt med helhedsbetragtningen. Tak skal du have.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:42

En veldokumenteret, hurtig og effektiv teknologiudvikling er en forudsætning for en videreudvikling af fødevareklyngen. Det foreslåede aktivitetsforslag og ikke mindst udviklingen af IT kompetencerne vil kunne bidrage væsentligt til denne udvikling.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:33

Tak til Morten Andersen. Som du påpeger, en hurtig vej fra udvikling til marked med hjælp fra IT teknologier kan hjælpe hele fødevareproduktionen.

Jan Rasmussen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:38

Vurdering af emissioner fra stalde er absolut et vigtigt element/projekt for os som udstyrs leverandører til stalde. Vi savner simple og valide metoder til dette, således at vi får de korrekte data indenfor en kort tidshorisont og til en fornuftigt pris. Dermed kan vi dokumentere effekten og holde omkostningen for slutbrugeren (læs: landmanden) nede på et minimum og dermed forbedre deres økonomi.
Samtidig kunne det være en fordel hvis resultaterne også kunne bruges i udlandet.

Venlig hilsen

Jan B. Rasmussen

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:36

Tak til Jan B. Rasmussen. Du sammen med mange andre påpeger den hurtige vej til gode og sikre teknologier i primærproduktionen. Ligeledes er det vigtigt med din kommentar omkring salg af teknologi internationalt. Det tager vi med i det videre arbejde.

Morten Lindgaard Jensen (Konsulent, SEGES)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:03

SEGES, kvæg har stor samarbejdserfaring med AgroTech omkring miljøteknologiløsninger til kvægstalde. Vigtigheden af at kende miljøteknologiers effekt og i det hele taget at få udredning på staldsystemer er afgørende for at kende de påvirkninger kvægbruget reelt belaster miljøet med - og der betragter vi AgroTech som særdeles kompetente udbydere på markedet mht. kvalificerede moniteringsløsninger og de verifikationer der følger der af. Et virtuelt overvågningscenter vil løbende give viden og bane vejen for nye teknologiske løsninger der vil gavne miljøet, produktiviteten i landbruget og den globale afsætning af certificerede fødevarer med højt miljø- og klimastatus, og endvidere være et værktøj i beslutningsstøtten ved udvikling af malkekvægbruget.

gunnar Mikkelsen (centerchef, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:43

Tak til Morten Lindegaard. Beslutningsstøtte og certificering er vigtige elementer på vejen mod en mere økonomisk og miljømæssig bærerdygtig produktion. Takker samtidig for dine komplimenter vedr. vores kompetencer.