Klima- og Miljøeffektivt Landbrug

Senest opdateret d. 30/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer og Miljøteknologi og cirkulær økonomi

Et klimaneutralt landbrug i 2050 skal opnås gennem innovation og stærke partnerskaber. Med denne indsats vil vi udvikle og validere nye klima- og miljøteknologier, der kan bruges i landbrugs- og gartnerierhvervet globalt. Klimaudfordringerne giver således også nye muligheder.

Dansk landbrug og agroindustri spiller en central rolle i at opnå regeringens klimamål på 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030. Klimaudfordringerne skal adresseres samtidig med en reduktion i brugen af kemiske pesticider og gødningsstoffer, og natur og biodiversitet skal sikres. Landbruget skal også imødekomme en øget efterspørgsel af plantebaserede fødevarer og krav om høj fødevaresikkerhed. Inden for indsatsområdet arbejdes der med fire hovedaktiviteter: Reduktion af emission af drivhusgas, mindre brug af kemiske pesticider og gødning, produktion af sunde råvarer samt bevarelse af jordens frugtbarhed og biodiversitet. Aktiviteterne skal være med til at levere den knowhow og de klima- og miljøeffektive produkter og -teknologier, der kan gøre den afgørende forskel.

74 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jens Peter Lunden (Ejer, Asdal Hovedgaard / GørnGas)
Mandag d. 11/5-20 kl. 21:21

Som landmand og ejer af biogasanlæg er det meget vigtigt med ny viden om, hvordan biomasseproduktionen bliver størst mulig med mindst mulig effekt på klima og miljø. Derfor er de foreslåede aktiviteter særdeles relevante.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 08:48

Kære Jens Peter Lunden

Tak for din kommentar. Det er dejligt at få bekræftet, at vores påtænkte aktiviteter har relevans ude i erhvervet.

Med venlig hilsen Mikael Poulsen.

Mogens Kjeldal (Rådgiver, Mkjeldal)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:15

Indsatsområdet er særdeles relevant, hvor de 4 indsatsområder er afgørende for at skaffe ny viden, nye metoder og ny teknologi til at løse de største udfordringer landbruget står overfor.
De 4 indsatsområder giver en god sammenhængende basis for at ny viden og udvikling af nye måle- og testmetoder. Der bliver enestående muligheder for at forskere og udviklere kan få sat tal på effekten af deres udvikling. Muligheder med robotter nævnes i indsatsområde nummer 4 og kan være lige så relevant i indsatsområde 2. I indsatsområde 4 står ikke direkte at der udvikles metoder og teknologi til direkte måling af jordens kulstof indhold, men det er sikkert inkluderet. Det bliver rigtig spændende at følge denne udviklingen, som bygger på både stor kompetence og samarbejde med øvrige vidensinstitutioner virksomheder, rådgivning og universiteter

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 08:49

Kære Mogens Kjeldal.

Tak for din kommentar og forslag. Det er godt at få bekræftet relevansen af at få sat tal på effekten af nye tiltag. Vi er helt enige i, at brugen af robotter er relevant i mange sammenhænge i planteproduktionen – også i forbindelse med at mindske brugen af pesticider.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen.

Per skov mortensen (Agrarøkonom, Nielsen & Smith A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:26

Min viden inden for landbrug og alle de tiltag der er for ændre ramme betingelserne for Landbruget. Syntes jeg, der mangler et overblik for hvilken vej man vil.
Man vil gerne have mere økologi, men der tages ikke højde for CO2 udslippet, ved det større forbrug af bearbejdning, mande timer og mindre udbytte.
Biogasanlæg kunne være en del af løsningen i forbindelse med opkobling på Naturgasnettet. Hvor det kan løse en del af problemet med logistik omkostninger for Biomassen anvendt til gas. Man har altid haft fokus på at tingene skulle centraliseres af hensyn til effektivitet uden tanke for CO2 udledning. Økologi presser udbytterne nedad ved omlægning, men måske kunne biomasse til Gas og energi være en del at løsninger for at komme videre i en økologisks retning med at være en del af et mindre anstrengt sædskifte. Hvor en flere -årig afgrøder vil nedsætte bearbejdning og samtidig kunne indsamle kvælstof via Bælgplanter. Efter endt gas produktion vil næringsstoffer vende tilbage til marker lokalt og gas vil kunne med lille CO2 omkostninger fordeles rundt i samfund for andre opgaver.
Biogasanlæg vil man kunne opgradere til økologiske gødningsfabrikker som vil betyder at der skal mere kontrol på med hvad det er man hælder i af restprodukter til gas produktion.
Der er et stort behov for at få det belyst og tænkt mere sammen. Jeg savner tal til underbygning af disse muligheder. Derfor ser jeg det meget relevant.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:19

Kære Per

Tak for din kommentar og dine betragtninger. Vi forventer at initiativerne i dette indsatsområde vil hjælpe med at få løst nogle af erhvervets klimaudfordringer. Vi ser også biogas som en del af løsningen.

Mvh
Mikael Poulsen

Carlo Volf (Arkitekt, Volfdesign)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:12

Jeg er enig. Klima- og Miljøeffektivt Landbrug er et vigtig og helt afgørende element i et bæredygtigt Danmark.. Lige nu er der mange tiltag i gang omkring begrænsning af CO2-udslip og klimagas udledninger fra landbruget. Der er umiddelbart et stort behov for at tænke i styrkelsen af biodiversitet således, at vi ikke kun reducerer og lagrer CO2,men også styrker biodiversitet og de naturlige økosystemer i Danmark. CO2-effektivitet er ikke nødvendigvis en fordel for økosystemerne og for biodiversiteten. Vi bliver nødt til at fokusere på hvordan vi kan skabe systemer som varetager begge dele hvis vi skal skabe et bæredygtigt Danmark....

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:21

Kære Carlo

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i at det er vigtigt at styrke biodiversiten samtidig med at vi arbejder på at løse klimaudfordringerne.

Mvh
Mikael Poulsen

Frederik Taarnhøj (Medstifter, FaunaPhotonics)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 08:51

Det tætte samarbejde mellem nye- og eksisterende private aktører, universiteter, forsøgsstationer, AgroTech (Teknologisk Institut), SEGES, DLBR-virksomheder og landmænd er centralt for at fremme et Klima- og Miljøeffektivt Landbrug. At omsætte nye teknologier til praksis er et kolossalt og omkostningstungt arbejde. Her har GTS Instituttet en væsentlig placering i arbejdet med test og tilpasning af nye løsninger til fremtidens digitale landbrug. Det er forretningskritisk for danske teknologivirksomheder at have lokal adgang til specialistviden der kan sikre de bedste løsninger bliver bragt ud til planteavlerne.

Med et tæt forsøgssamarbejde kan vi bevare dansk erhvervs placering i den internationale elite og sammen styrke den opbyggede styrkeposition indenfor bæredygtigt landbrug og relateret teknologi- og produktudvikling. En vigtig indsats der vil være til gavn for dansk landbrug og sikre eksport af nye velafprøvede løsninger i et land med høje standarder indenfor bæredygtighed.

Teknologisk Institut og SEGES komplementære viden og erfaring mener vi styrker erhvervet i dansk agroindustri. I tæt samspil med Netværk fx Partnerskab om Præcisionssprøjtning og Brancheorganisationer fx Dansk Agroindustri sikrer vi et stærkt dansk økosystem for Dansk Agroindustri.

I agroindustrien der beskæftiger sig med sensor- og digitale teknologier, intelligent sprøjteudstyr har vi specielt behov for adgang til specialistviden der kan sikre
- Analyse og validering af forsøgsdata
- Forsøgsdokumentation for at vurdere den økonomiske, agronomiske og biologiske effekt af løsninger til fremtidens planteavl
- Test og certificering af præcisionsteknologier, der kan bidrage til at mindske og optimere anvendelsen af pesticider
- Udvikling af software til præsentation af data til landmænd for at bidrage til bedre beslutninger i planteavl
- Praktisk implementering af ny teknologi i planteavl

Samen kan vi udvikle nye teknologier til planteproduktion der vil gøre en afgørende forskel globalt og mindske brugen af pesticider, forbedre jordkvaliteten og bevare biodiversitet...

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:31

Kære Frederik Taarnhøj

Tak for din kommentar og de rosende ord omkring Teknologisk Instituts centrale rolle i landbrugets transformationsproces mod et klima- og miljøeffektivt landbrug! Jeg hæfter mig særligt ved din kommentar omkring, hvor stort og komplekst et arbejde det er at få nye klima- eller miljøgavnlige teknologier 1) udviklet, 2) verificeret, og endeligt 3) bragt i anvendelse i erhvervet til nytte og gavn for klima, miljøet, biodiversiteten og dansk økonomi. Vi ønsker med vores projektforslag at bidrage til en acceleration af denne omfangsrige proces og samtidig sikre høj kvalitet og validitet af de nye virkemidler.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Erik Jensen (Professor, Københavns Universitet)
Søndag d. 17/5-20 kl. 13:52

Behovet for plantebaserede fødevarer med den rette ernæringsmæssige kvalitet og funktionalitet er enormt, og vil kræve ny viden og ikke mindst nye indsatsområder. Dette opnås bedst og mest effektivt i tæt og koordineret samarbejde med primær producenter, forarbejdnings industri, rådgivere og forskere. Her vil Teknologisk Institut med dette indsatsområde splille en afgørende rolle.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:30

Kære Poul Erik

Tak for din kommentar. Ddet tætte samarbejde og rollen som bindeled mellem forskning og virksomheder helt centralt i vores virke. Og med både en allerede stærk og effektiv landbrugsproduktion samt forskningsmiljøer på meget højt plan, har vi sammen gode muligheder for at skubbe Danmark allerforrest i udviklingen af nye plantebaserede fødevarer og en mere klima- og miljøeffektiv produktion.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Lütken (Lektor, Københavns Universitet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:56

Dette er et meget vigtigt indsatsområde er for Danmark. For at skabe bæredygtighed er det essentielt at fokusere på plantebaserede fødevarer med den bedst mulige ernæringsmæssige sammensætning. I denne sammenhæng er Teknologisk Institut vigtig i forhold til at binde led mellem landbrug, industri og rådgivning. Ligeledes spiller Teknologisk Institut en signifikant rolle i at videreformidle og implementere resultater fra de danske universiteter, vigtigheden af at Teknologisk Institut kan bygge disse broer har jeg selv erfaret gennem mange års tæt samarbejde i forskellige projekter, hvor nytænkning, innovation og bæredygtighed er i fokus.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:31

Kære Henrik

Tak for din kommentar. Ja, en bæredygtig produktion af plantebaserede fødevarer vil være et vigtigt fundament for dansk landbrug i fremtiden. Og her er det netop Teknologisk Instituts rolle at være med til at overføre og implementere den nye viden der kommer fra jer som forskere.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Hjelmsmark (Director & Founder, Sani Membranes ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:43

Membran filtration er optimal teknologi til at filtrere, koncentrere og fraktionere flydende medier, og med Vibro-Teknologien bliver membran filtration tilgængelig for den bredere Agro-industri hvor der er mange primære og sekundære strømme der skal håndteres. Sammen med TI arbejder vi med test i høst og koncentrering af mikroalger, fraktionering af proteiner, koncentrering forskellige proteinstrømme og fiber fraktioner og snart også med vandkvalitetsforbedring til gartnerier. Sani Membranes membranfilter løsning støttes og støtter fint de mange kompetencer Teknologisk Institut besidder og sammen med landbruget kan vi flytte produktionen til grønnere og mere effektiv produktion.
Alger er måske den mest effektive vækstmaskine naturen kan byde og nu er der basis for skalering til egentlig masseproduktion idet mikroalger kan dyrkes på hektar store områder, kan binde tusindevis af ton CO2 og levere biomasse til lave priser. Biomasse der kan benyttes til fødevare, fodder, gødning mm. og et område hvor TI har store kompetencer og hvor Vibro filtrene har vist sig meget effektive til høst og koncentrering. Vi ser frem til det videre samarbejde med TI.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:31

Kære Henrik

Tak for din kommentar. Algeproduktion har som du siger et meget stort potentiale til en effektiv og bæredygtig biomasse produktion, bl.a. til fødevarer. Og det er lige præcis i samarbejdet med teknologileverandører som jer at det er muligt at udvikle de nye produktions- og forarbejdningsmetoder der er nødvendige og vi ser også frem til at fortsætte samarbejdet.

Mvh
Mikael Poulsen

Kristian Elkjær (Agrokonsulent, KMC)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:27

De nye klimamål på 70 % reduktion af udledning af drivhusgasser sætter dansk landbrug under forvandling. Det skal bl.a. sikres igennem nye dyrkningskoncepter, som kan være med til at øge kulstof i jorden. Den langsigtede frugtbarhed af jorden er af stor betydning, både for klimaet, men også for den enkelte landmand. Frugtbarhed giver mere dyrkningssikkerhed, som specielt på de sandede jorde har stor betydning. En forbedret frugtbarhed i jorden vil også reducere behovet for pesticider og gødning, da planterne generelt vil klare sig bedre. Hermed kan der bevares et højt udbytte med lavt input.
Digitale løsninger kan også være med til at forbedre og reducere brugen af pesticider væsentligt, da behandling målrettes punktområdet, og give mere klare retningslinjer for optimal gødskning i små områder. I dag ser vi sensorteknologi i større anvendelse i landbruget, og dette vil kun tage til. Men vi har brug for en fortsat udvikling af modeller og analyseværktøjer, så det kan gives konkrete og hurtige løsningsforslag for den enkelte landmand. Det er vigtigt, at automatiseringsprocessen er stor, for at give bedst udnyttelse af de nye systemer.
Derfor er det vigtigt med tæt samarbejde omkring ny viden mellem landmænd, universiteter, forsøgsstationer, Teknologisk Institut, SEGES, rådgivning men også nye- og eksisterende private aktører, for at fremme et Klima- og Miljøeffektivt Landbrug.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:25

Kære Kristian

Tak for dine kommentarer. Ja, dansk landbrug sættes under forvandling hvis vi skal nå de nye klimamål. Vi er enige i at nye dyrkningssystemer skal afprøves, og med dette projekt håber vi at finde metoder til at kunne validere om systemerne også har den påtænkte effekt på klimaet. Vi er glad for at du finder digitale løsninger som vigtige midler til at forbedre og mindske brugen af pesticider, og projektet her skulle gerne understøtte samarbejde mellem landbrugets aktører.

Mvh
Mikael Poulsen

Niels Holst (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:19

TI virker overbevisende som den tekniske leverandør i videreudviklingen af dansk landbrug. TI har planer om at fortsætte samarbejdet med de relevante institutioner på området, akademiske såvel som praksisorienterede. Derfor er indsatsområdet velvalgt og bør ydes støtte.

Under formålene nævnes bevarelse af "jordens frugtbarhed og biodiversitet" senere nævnes "hensyntagen til naturen". Det bør tydeliggøres, at indsatsområdet alene fokuserer på dyrkningsarealerne (inde og ude), mens studier i de afledte effekter på den omgivende natur (fx af reduceret CO2- og pesticidbelastning) ikke er omfattet. Eller er de det?

Jeg savner en definition af "testbed" (og ville foretrække et dansk ord). Det nævnes at "ny viden, teknologiudvikling og standardisering deles i et netværk". Er dette "testbed" andet og mere end dette netværk? Tydeliggør TI's rolle og bidrag i dette netværk.

"Der udvikles en testbed med metoder og faciliteter...". Det I mener er, "TI vil udvikle metoder og faciliteter...". Igen er "testbed" blot en uskøn og prætentiøs begrebsmæssig indpakning. Hvad med bare at kalde det et "laboratorium" i stedet?

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:34

Kære Niels

Tak for dine kommentarer og spørgsmål. Der vil altid være rammer og begrænsninger for et indsatsområde, og her vil vi fokusere på selve planteproduktionen som du er inde på. Det vil naturligvis ske i samarbejde med forskere der arbejder med den omgivende natur, for at kunne sætte tingene ind i en større sammenhæng, men studier af dette vil være udenfor selve indsatsen, der har fokus på udvikling af en klima- og miljøeffektiv produktion. Du har ret i at testbed måske ikke altid er den bedste betegnelse og at vi kunne have brugt andre betegnelser. Men det er noget mere end et laboratorium, da det – i denne sammenhæng – foruden laboratorier også omfatter pilotproduktionsfaciliteter og specialudstyr til arbejde i felten, foruden naturligvis den nødvendige viden, metoder og netværk der skal til for at kunne implementere nye løsninger i landbruget.

Mvh
Mikael Poulsen

Jørgen Løgstrup (Agronom, direktør, Transform af 1994 ApS / Bacess A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:19

Vi kan stærkt anbefale projektet. Det er vigtigt, at vi som eksportvirksomhed har baggrund i et godt dokumentationsmateriale, hvorfor vi også påregner at gøre brug af testmulighederne, som angives i materialet. På det internationale marked er der fokus på miljø- og klimaeffekter. Hvis vi skal ligge i front, skal fødevareproduktionen i stigende grad baseres Cirkulær Økonomi, her er det nødvendigt, at vi kan fremvise en stigende produktion baseret på egne ressourcer. Vi bør kunne dokumentere de forskellige klimamæssige effekter ved forskellige afgrøder og driftsformer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:44

Kære Jørgen Løgstrup.

Mange tak for din opbakning. Vi helt enige i behovet for at kunne dokumentere miljø- og klimaeffekter, og projektet skulle meget gerne bidrage til dette.

Mvh. Mikael Poulsen.

Mads Ulrik Pedersen (CEO, Alfred Pedersen & Søn ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:39

Hos gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS er det vores vision at være Skandinaviens førende og mest innovative producent af smagfulde væksthusgrøntsager af højeste kvalitet.
Vores klima og det aftryk vi sætter på miljøet, har stor betydning for os. Vi arbejder derfor konstant på at optimere eksisterende løsninger og laver miljøforbedrende tiltag i vores produktion.
For at undgå pesticider og kemikalier, anvendes nyttedyr for at holde planterne fri for skadevoldere. Vores tomat- og agurkblomster bliver bestøvet på naturens egen måde, idet vi benytter humlebier til at bestøve alle blomsterne.
Vi anvender spildvarme fra egen affaldsforbrænding og el-produktion til at opvarme vores drivhuse. Som det første gartneri i Danmark har vi endvidere taget røggassen fra el-produktionen, renset den og derefter genanvendt den til gavn for vores planter. Røggassen indeholder nemlig kuldioxid, som bruges af planterne i fotosyntesen. På den måde sparer vi naturen for et stort udslip af kuldioxid, da vi holder kuldioxiden i et lukket system og anvender det til planterne i produktionen.
En væsentlig forudsætning for at vi lykkes med vores vision er derfor, at vi kontinuerligt har en tæt og konstruktiv dialog med innovative interessenter – herunder Teknologisk Institut. Det sikrer sparring, fremdrift og et fortsat fokus på udvikling af tiltag indenfor klima- og miljøeffektive teknologier, der kan gøre den afgørende forskel. Sammen står vi stærkere.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:35

Kære Mads Ulrik

Tak for din kommentar. Vi er helt enige, det er lige præcis ved at samarbejde på tværs af producenter, forskning og teknologileverandører, at vi sammen kan udvikle de grønne løsninger der er behov for.

Mvh
Mikael Poulsen

John Smedegaard (CEO, FieldSense A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:19

At reducere udledningen af drivhusgasser inden 2030 er et ambitiøst mål, der sætter krav til, at næsten alle led i det danske landbrugs værdikæde revideres. Derfor skal projekter og løsningsforslag i dette regi også fange vidt, mens det samtidig skal være et fokusområde at levere konkret og praktisk viden i samspil med nye og anvendelige teknologiske løsninger. Som leverandør af viden såvel som teknologiske produkter, der taler ind i netop denne dagsorden, ser vi i FieldSense et stort behov for aktiviteter som dem, der er beskrevet i dette forslag.

Især vil bedre metoder til vurdering af effekten af teknologiske løsninger til reducering og optimering af pesticidforbrug betyde, at de forretningsmæssige gevinster for både producent og aftager bedre kan dokumenteres. Det vil lede til nemmere udbredelse af brugbare teknologier, som i sidste ende kan lede til en accelereret reduktion af pesticidforbrug. Det vil være en forudsætning herfor, at sådanne testmetoder og -faciliteter er tilgængelige, og at resultaterne kan blive formidlet på en måde, som tilgodeser slutbrugeren. Det er ikke en nem opgave, men en opgave vi gentagne gange set, at Teknologisk Institut er i stand til at løfte.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:05

Kære John Smedegaard

Tak for din opbakning til projektet! Vi er glad for at du fremhæver Teknologisk Instituts vigtige rolle i valideringen af de teknologiske løsninger! Teknologisk Institut er en uvildig instans, der kan sikre at de teknologiske virkemidler til nedbringelse af landbrugets klimaaftryk holder, hvad de lover. Din kommentar vedrørende vigtigheden i at nå slutbrugeren rammer et ømt, men helt afgørende punkt. Først når slutbrugeren, landmanden, har implementeret de teknologiske virkemidler i sin produktionspraksis, vil det have en effekt på klimaet, miljøet og biodiversiteten. Teknologisk Institut skal og vil have en fokus på slutbrugerens ståsted og behov i denne transformationsproces mod et mere klima- og miljøeffektiv landbrug.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Bach (Landmand, Ny Vraa Bioenergy)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:20

Der er stort behov for at undersøge og dokumentere de positive effekter der er, af nye dyrkningssystemer mht. miljø, klima og biodiversitet, ikke mindst mulighederne for dyrkning af flerårige afgrøder som pil, og hvordan biomassen udnyttes bedst muligt. Lige disse dage, hvor der er intens debat om bæredygtigheden af importeret biomasse, er det meget relevant at kigge på den ressource, der er i dyrkningen af energipil, da den jo år efter år står op opsamler CO2, lagre kulstof mv. Især i det perspektiv at pil også bidrager med opsamling af næringsstoffer til at beskytte vandmiljøet sårbar natur mv. er datafangst og dokumentation meget vigtigt. Altså at få tilvejebragt det rigtige beslutningsgrundlag til at sporene kan lægges ud for fremtiden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:34

Kære Henrik Bach

Tak for din kommentar. Rigtigt fint at høre om konkrete muligheder for at styrke fremtidens dyrkningssystemer og produktionen af bæredygtig biomasse. Vi forventer, at projektet vil kunne bidrage til dokumentation og videreudvikling.

Mvh. Mikael Poulsen

Bjarke Nielsen (Ejer, Maybe Robotics)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:35

Maybe Robotics er en innovationsaktør indenfor intelliget teknologi til grønne arealer. Vi ønsker at fremme forståelse for intelligent teknologi i samfundet. Dette gøres gennem netværk og partnerskaber.
At bruge intelligent teknologi - herunder robotter- i landbruget er et af redskaberne til at nå de klimamål vi alle gerne vil når. Det er utrolig vigtigt at have stærke GTS'er der kan bakke op om dette gennem teknologisk innovation og ikke mindst som uvildig partner der kan verificere og teste ny teknologi. Til den formål for forslaget min fulde opbakning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:49

Kære Bjarke

Tak for opbakningen. Håber vi med aktiviteten kan være med til at understøtte den innovation der allerede bobler på området og være med til at fremme intelligent teknologi i produktionen. Vi er sikker på at robotterne til planteproduktionen har masser af potentiale, som vi med teknologiudvikling og dokumentation kan få bagt mere i anvendelse end det er i dag.

Mvh
Mikael Poulsen

Christina (Studentermedhjælper prof. Bach., BJ-Agro)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:04

Reduktion af drihusgas-emissioner fra planteproduktion
Det kan blive meget nyttigt at få mere konkret viden om emissionen fra forskellige dyrkningformer og med forskellige dyrkningstiltag, for at få et mere klart billede af hvad der virker og ikke virker.
Mindske brugen af kemiske pesticider og gødning
Her kan det også være relevant at få nogle målinger i forhold til udbytte med, altså lave beregninger af brugen af kemi på udbytte, for at lave et grundlag for en kemiordning i stil med dokumenteret forhøjede udbytter med kvælstof.
Det kan måske være muligt at samarbejde med virksomheder der allerede er ved at kortlægge præcist hvor deres biostimulanter/biopesticider havner i planterne og med hvilken effekt.
Indenfor gødninger findes der allerede rigtig meget god viden, både fra Landsforsøgene og andre, som viser at de udbragte gødningsmængder bør kunne reduceres, der mangles bare at det bliver implementeret mere i praksis, derudover vil øget viden om effektiv tildeling og brug af næringsstoffer selvfølgelig kunne hjælpe yderligere med den process.
Sunde afgrøder og sunde fødevarer
det er umiddelbart svært at se noget konkret mål i dette afsnit, med undtagelse af klimaoptimerede afgrøder, som generelt og nok meget alment kendt, vil kunne få et skub i den rigtige retning af muligheden for kortere udviklingstid/forædlingstid.
Jordens frugtbarhed og biodiversitet
det er umiddelbart bare et godt afsnit.
Generelt
Måske kan det også være gavnligt nationalt at kigge på beregningsformerne i forhold til hvor CO2 fra forskellige brancher registreres, landbruget skal selvfølgelig også yde sit, og i Danamark skal vi blive ved med at være de bedste, men der skal jo stadig mad på bordene rundt i de små hjem.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:24

Kære Christina

Mange tak din opbakning til projektet og grundige kommentarer. Vi vil meget gerne samarbejde med virksomheder for at kortlægge hvordan effekten af en biostimulant/et biopesticid påvirker plantevækst. Det skulle arbejdet i dette projekt meget gerne understøtte. Vi er helt enige i behovet for at se på beregningsformlerne for CO2. Denne opgave er dog i sig selv så omfattende at det ikke indgår i dette projekt.

Mvh
Mikael Poulsen

Thorkild Frandsen (Teamleder, Bioressourcer, Agro Business Park)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 08:52

Vigtigt at prioritere dette indsatsområde! Der er et stort behov for at udvikle og dokumentere effekten af nye løsninger til reduktion af drivhusgasudledningen fra landbruget. Øget lagring af kulstof i landbrugsjorden gennem nye dyrkningssystemer og brug af biochar har store potentialer, men der er brug for mere viden om effekterne.

Nye teknologier til recirkulering af næringsstoffer vil reducere tabet af kvælstof og fosfor til vandmiljøet og i det hele taget lette omstillingen til den cirkulære bioøkonomi. Udover at bidrage til at nå de danske klima- og miljømål, vil dette indsatsområde også hjælpe til at sikre og udbygge Danmarks store eksport af fødevarer, teknologi og knowhow.

Food and Bio Cluster Denmark understøtter danske virksomheder indenfor fødevarer og bioressourcer, så de bliver verdens førende -også indenfor miljø- og klimavenlige løsninger. Vi ser frem til samarbejdet med Teknologisk Institut omkring dette indsatsområde!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:15

Kære Thorkild Qvist Frandsen

Tak for din kommentar. Vi ser også frem til at samarbejde med Food and Bio Cluster Denmark om disse vigtige emner.

Mvh
Mikael Poulsen

Martin Dyhrman Sørensen (Adm. Direktør, Danfoil A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:54

Vi er i Danmark allerede langt fremme mht. miljøvenlig planteproduktion, der findes en lang række virksomheder der besidder teknologier der med fordel kan udnyttes til at opnå de opstillede mål. Udbredelsen af disser teknologier er meget afhængig af at kunne dokumentere hvor stor impact de har på den enkelte arbejdsopgaves miljø belastning. Derfor er det ekstremt relevant at kunne dokumentere miljøeffekten af disse teknologier, dette er en oplagt opgave for TI.
Danfoil A/S er et eksempel på en virksomhed som besidder en miljøvenlig teknologi, i form af vores vandbesparende marksprøjter. Den vandbesparende funktion øger produktiviteten af sprøjten, dermed reduceres miljøbelastningen og bundlinjen øges. Men det er vigtigt at der forelægger saglig validering og dokumentation for dette – TI er en oplagt partner til denne dokumentations opgave.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:29

Kære Martin

Tak for din kommentar og helt enig i at dokumentation af miljøeffekter og bundlinjebesparelser er centralt for udvikling og udbredelse af miljøvenlig planteproduktion. Vi ser frem til et evt. samarbejde med Danfoil A/S om dette.

Mvh
Mikael Poulsen

Anders Nystrup (Salgsdirektør, Senmatic A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:05

Med en global befolkning i vækst med dertilhørende stigende efterspørgsel for fødevarer, får vi en udfordring baseret på nuværende produktion. Som teknologileverandør til gartnerisektoren er Senmatic glade for at se der er fokus på en kombination af data- og teknologidreven bæredygtighed og effektivitet i produktionsmetoderne. Vi er af den overbevisning at viden, brug af data og databehandling samt tekniske løsninger på tværs fra mange forskellige danske virksomheder og tekniske instituter i fællesskab kan skabe nogle gode løsninger, der vil gavne hele vores sektor.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:53

Kære Anders

Helt enig, teknologi til indsamling af data fra produktionen og brug af denne til styring og optimering bliver en af hjørnestenene i at kunne gøre landbrug og gartneri mere klima- og miljøeffektivt.

Mvh
Mikael Poulsen

Christian Sig Jensen (Head of Biotech, DLF Seeds A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:05

Der er rigtig gode takter i TI's forslag til indsatser for et klima- og miljøeffektivt landbrug. I DLF ser vi store potententialer i brugen af præcisionsteknologi til nedbringelse af pesticidforbruget. Teknologierne til at lave konkrete løsninger, der virker i praksis er allerede udviklet. TI har ekspertisen til at sammensætte teknologierne, så alt fra registrering af sygdomme, skadevoldere, og ukrudt til positionsbestemt udbringning af pesticid kan blive en realitet. Her skal Danmark være først. Nøglen er at udvikle så brugervenlige og skudsikre løsninger, at alle tager metoderne til sig. DLF har et stort netværk af dygtige frøavlere og konsulenter, der vil være oplagt at inddrage som en skare af first-movers i et større forskningsområde. Flere af disse er allerede igang med at tilegne sig nye teknologier og har isenkram, der kan bruges til Proof-of-concept. Med konsekvente registreringer af udbyttetal, renhedsanalyser og klimaparametre er der basis både for at udvikle nye bekæmpelsesstrategier og fremtidssikre den danske frøavl.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:30

Kære Christian

Tak for din kommentar.
Eksisterende præcisionsteknologi koblet med tilgængeligt data relateret til planteproduktionen er oplagt og centralt for at skabe merværdi i fremtidens præcisionslandbrug.
Vi ser frem til et evt. samarbejde med DLF Seeds A/S om dette.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Larsen (Fagchef, DMR A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:39

Enig i at dette er et meget vigtigt indsatsområde der bør prioriteres da det influerer direkte på nogle af de største miljø- og klimaudfordringer vi står med både i Danmark og internationalt. Dertil kommer at en prioritering vil medvirke til at sætte Danmark i føresædet i en global grøn omstilling, hvor vi hidtil har haft en fremtrædende position eks. indenfor grøn energi. Aktivitetsområderne "reduktion af drivhusgas-emissioner fra planteproduktion" og "mindske brugen af kemiske pesticider og gødning" vil være direkte relevante for videreudvikling af og øge relevansen af vores produkter til emissionsmåling og til prøvetagning af udvaskning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:10

Kære Poul

Tak for dine kommentarer.
Som du skriver så er det vigtigt, at der sker en udvikling på området indenfor både "reduktion af drivhusgas-emissioner fra planteproduktion" og "mindske brugen af kemiske pesticider og gødning", således, at vi i fællesskab kan bidrage til løsninger ind i de miljø- og klimaudfordringer vi står overfor. Ligeledes er det vigtigt, at der sker udvikling indenfor målemetoder og -teknologier, så vi kan dokumentere effekter af miljø- og klimateknologier i marken mere effektivt.

Mvh
Mikael Poulsen

Signe Værbak (Konsulent, Viridis Consult)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:48

Alle industrier og forbrugere bør i dag forpligte sig til at arbejde målrettet på at reducere deres miljøpåvirkning. Indsatsområdet ”Klima- og Miljøeffektivt Landbrug” sætter fokus på nogle særdeles vigtige aspekter, nemlig reduktionen af såvel emissionen af drivhusgasser som anvendelsen af kemiske pesticider og gødningsstoffer ved planteproduktion.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:54

Kære Signe

Tak for din kommentar. Vi er helt enige, både landbruget såvel som andre industrier og forbrugere må samarbejde for at løse dette og udvikle og implementere de nødvendige teknologier.

Mvh
Mikael Poulsen

Thomas Lund (Forsknings og udviklingsdirektør, HortiAdvice)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:39

HortiAdvice er en rådgivningsvirksomhed, der betjener de danske gartnere. I planteavlsrådgivning fylder anvendelse af pesticider rigtigt meget. Anvendelse af biostimulanter og alternative midler er disse år i fokus både på friland og i væksthus. Brancheforeningen Dansk Gartneri arbejder med en strategi om udfasning af syntetiske midler. I vores daglige arbejde på gartnerierne har vi brug for valid viden om de nye midler anvendelses muligheder, ofte er vi overladt til leverandørens anprisninger af produkter. Derfor vil det være meget værdifuldt, hvis TI udvikler metoder til test af disse midler. Der stilles helt andre krav til gartnerens strategi for bekæmpelse, når der anvendes ikke syntetiske midler, dette bliver ikke tilgodeset i de nuværende testmetoder, der er målrettet traditionelle pesticider.
HortiAdvice håber derfor at TI, for held med den nye resultatkontrakt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:55

Kære Thomas

Tak for opbakningen. Du har helt ret i at biostimulanter og andre alternativer til syntetiske pesticider bliver afgørende for den grønne omstilling, og at der er et stort behov for uvildig test og udvikling af disse. I indsatsen lægger vi netop derfor op til at udbygge vore faciliteter dette og vi glæder os til at samarbejde med jer om det.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Rahbæk (CEO, JH Agro A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:44

Vi laver blandt andet gylleforsuring til svine- og kvægstalde, og vi arbejder på 2 nye løsninger til hyppig udslusning af gylle fra svinestalde. Hvis vi, og andre virksomheder, skal have teknologier optaget på den danske Teknologiliste, og måske endda have en VERA verifikation, så er det en langvarig, ressourcekrævende og omkostningstung proces man skal igennem. Den største hurdle og omkostning er, at den nye teknologi skal afprøves på 2 gårde igennem et helt år, og herefter tager databearbejdning, analysering, konklusion og afrapportering minimum 6 måneder. Denne proces og omkostningen kan skræmme mange virksomheder, ikke mindst de helt små virksomheder, som ofte har begrænset bemanding og kapital.
Jeg kunne ønske mig, at man totalt revurderer denne proces, og som en væsentligt del af dette får etableret endnu bedre og mere fleksible forsøgsfaciliteter (små svine- og kvæggårde), hvor man relativt simpelt kan implementere nye potentielle teknologiløsninger i specifikke forsøg. Faciliteterne skal indrettes således, at de tilgodeser kravene for at blive optaget på Teknologilisten - bare meget hurtigere og meget billigere. Det vil i sig selv understøtte teknologiudvikling, da det vil afskrække færre virksomheder. Sideløbende med dette kunne det overvejes, om minimumskravene kan revurderes/simplificeres/lettes for at blive optaget på Teknologilisten. Jeg er ikke ude efter, "at alle skal kunne slippe igennem nåleøjet", men jeg vil hellere have noget testet og finde ud af, at det ikke virker, end jeg vil risikere aldrig at få den viden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:11

Kære Lars

Tak for dine kommentarer. Vi håber, at vi gennem udvikling af teknologier og metoder indenfor måling af miljø- og klimaeffekter, kan være med til at gøre validering og test mere tilgængelig, og mere effektiv, således at det bliver mere overskueligt for både store og små virksomheder, at få dokumenteret og valideret effekt af klima- og miljøteknologier i marken.

Mvh
Mikael Poulsen

Jørgen Kurt Andersen (Formand, Dansk Gartneri)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:13

Behovet for forsat udvikling og tilpasning i de danske gartnerier er konstant højt. Aktuelt er omstillingen til en grønnere produktion og kravene til lavere CO2 udledning højt på dagsordenen. Forbrugernes ønsker om stadig sundere og bedre produkter betyder også, at mindre brug af kemi og større forbrug af biologi er indsatsområder som gartnerierhvervet skal arbejder hårdt på.
Al produktion afsætter en form for udslip til naturen, men nye regler og krav gør, at erhvervet de kommen år skal arbejde på at mindske disse udslip.
Det meget høje danske omkostningsniveau belaster i høj grad produktionen i konkurrence med andre europæiske lande. Derfor er en forsat automatisering på alle områder med de nyeste innovative tekniske løsninger med robotter, visionteknik, dyrkningsteknik (beslysning, gødning, vanding m.m.). Alle vigtige elementer, der skal indgå i den kommende forskningsindsats.

På baggrund af ovenstående har branchen massivt brug for maksimal forskning og undersøgelser på en lang række områder for at komme i mål med ovenstående opgaver.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:56

Kære Jørgen.

Tak for opbakningen.
Vi har allerede en god og effektiv produktion i Danmark, men som du fremhæver er skal det blive endnu bedre, sundere og grønnere. Og her vil arbejdet med at få udviklet og overført ny teknologi til branchen blive af meget stor værdi for hele erhvervet.

Mvh
Mikael Poulsen

Gert Graff (CEO, Graff Growing A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:38

Der er fra vores side ingen tvivl om at Dansk gartneribranche skal gøre sit, for at vi i Danmark kan opnå regeringens klimamål på 70% reduktion af drivhusgasser i 2030.
Vi, ved Graff Growing, er enige i, at der er et stadig større behov for forskning og tilgængelig viden inden for biostimulanter og biopesticider, dette kan være afgørende for at vi kan reducere vores kemikalieforbrug væsentligt.
Vi har også ved os et stort ønske om klarlæggelse af fordelene ved konverteringen af anlæg fra fossile brændstoffer til vedvarende energi som f.eks. luft til vand varmepumper. Disse er efterhånden så effektive at det skulle være muligt at reducere CO2 udslippet på opvarmning med op til 65%.
Vi skal i Danmark være førende og vise resten af verden vejen indenfor klima- og miljøeffektivt landbrug og gartneridrift så vi i fællesskab kan nå verdensmålet for 2050. Derfor er det også så vigtigt at vi bliver ved med at sørge for at det er attraktivt for landmændene og gartnerne at drive forretning i landet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:21

Kære Gert

Tak for din kommentar. Der er mange elementer i at få gjort gartneri og landbrug endnu mere bæredygtigt og reducere forbruget af både energi og pesticider. I vores forslag vil vi netop op- og udbygge de faciliteter og viden der skal til for at kunne være en central del af arbejdet med at overføre viden fra forskning til udvikling og implementering i produktionserhvervene.

Mvh
Mikael Poulsen

Bjarne Jørnsgård (Crop Science Manager, Chr Hansen Natural Colors AS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:45

Mindre ressourceforbrug og emission af uønskede stoffer for en større og sundere fødevare produktion er, udover at være godt for miljø og indtjening også en væsentlig konkurrenceparameter. Kunder, der køber ingredienser til fødevarer, som naturlige farver baseret på planter, har øget fokus på medfølgende miljøbelastning og ressourceforbrug. Derfor er det væsentligt for at bevare en førende position på området, at ressourceforbrug og miljøpåvirkning reduceres per produceret enhed i planteproduktionen. Vi anser derfor det foreslåede indsatsområde som væsentligt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:22

Kære Bjarne

Tak for din kommentar. En miljø- og klimaeffektiv produktion af plantebaserede ingredienser vil helt sikkert være meget vigtig for at kunne fastholde og udbygge Danmarks førende position på det globale marked. Vi ser frem til at fortsat samarbejde med jer på området.

Mvh
Mikael Poulsen

Morten Lind (Technical Support Lead, Syngenta Nordics)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:29

Som global virksomhed med stor fokus på udviklingsaktiviteter ser vi i Syngenta fortsat et stort behov for at der i Danmark udvikles på måle- og forsøgsmetoder der afspejler fremtidens landbrug med klimadokumentation, sensorteknologier og målrettet brug af såsæd og hjælpestoffer. Særligt er der brug for forsøgsmetoder der kan sige noget om effekten nye teknologier på markniveau. Teknologisk Institut varetager udviklingen af forsøgsmetodik i norden og der er fortsat brug for udviklingen af digitale løsninger i forsøgsarbejdet og i landbruget, så der er stor opbakning til de foreslåede aktiviteter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:50

Kære Morten

Tak for din kommentar. Fra hele den agroindustrielle branche er der mange nye spændende teknologier på vej i den grønne omstilling, og i indsatsen lægger vi netop derfor op til at udbygge vore faciliteter og metoder til at understøtte dette og vi glæder os til at samarbejde med jer om det.

Mvh
Mikael Poulsen

Morten Andersen Linnet (Forskningspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:03

Tak for et godt oplæg med præcise prioriteter i matricen, som passer ind i erhvervets prioriterede videnbehov. Behovet for opbygning af state of the art test beds og innovationsinfrastruktur er stort. Det placerer TI centralt i primærsektorens innovationssystem i et tæt samarbejde med SEGES, universiteterne, de øvrige GTS og primærsektorens mange følgevirksomheder. Synligheden i den nye superklynge Food & Biocluster Denmark er rigtig, og sammen skal den bredes ud til hele erhvervsfremmesystemet og de mange virksomheder som bidrager til at primærsektoren er blandt de mest innovative i verden. Erhvervets høje ambitioner på klimaområdet adresseres godt i oplægget, samtidig med at der er øje for de øvrige elementer i den grønne omstilling og det stadig øgede behov for sunde og sikre fødevarer til en stigende verdensbefolkning. L&F bakkker op om de foreslåede aktiviteter og ser frem til samarbejdet om at udvikle og formidle dem.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:41

Kære Morten

Tak for opbakningen til vores indsats. Vi har også store forventninger til den nye samlede klynge og serr frem til fortsat godt samarbejde med Landbrug & Fødevarer .

Mvh
Mikael Poulsen

Kirsten Starkey (Technical and Sales manager, Azelis Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:24

Azelis samarbejder med producenter af biostimulanter og gødning, både mineralsk og organisk og leverer til både konventionelle og økologiske producenter af gartneriprodukter. Biostimulanter og økologi fylder mere og mere i vores produktsortiment. For producenterne er arbejdet med biostimulanter helt nyt. Der skal typisk arbejdes forebyggende, hvilket er anderledes end ved brug af kemikalier, som oftest bruges kurativt.. Der er mange produkter på markedet, så området kan virke uoverskueligt, og det er måske ikke altid de relevante produkter, der bliver valgt i produktionen. Derfor er det især dette punkt i "Forslag til Indsatsområder" fra TI, som Azelis finder MEGET interessant:
"Der udvikles en testbed med metoder og faciliteter til effektvurdering af biostimulanter og biopesticider, samt til recirkulering af næringsstoffer. Testbed’en stilles til rådighed for producenter og rådgivere i erhvervet og kan anvendes i forbindelse med europæisk godkendelse og certificering af produkterne.........."
Det er et godt og meget relevant oplæg.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:37

Kære Kirsten,

Tak for dine kommentarer og støtte til indsatsområdet. Behovet for at kunne teste biologiske produkter til gartneri og landbrug er i kraftig stigning, og vi ser frem til at kunne udvikle metoder og faciliteter til effektvurdering i samarbejde med universiteter, rådgivere og producenter, og i fremtiden kunne tilbyde CE-mærkning af biostimulanter som en service ydelse.

Mvh
Mikael Poulsen

Torben Lippert (Direktør, Dansk Gartneri)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:54

Dansk Gartneri arbejder helt generelt og overordnet på løse alle de miljø og klimamæssige udfordringer, som følger med ved en intensiv gartneriproduktion.
Vi har nået langt, men der er forsat et stykke vej at gå. Alt hvad der kan måles, vejes og dokumentere produktionen med input og output er meget vigtigt for erhvervet.
Særligt gælder det at Dansk Gartneri arbejder på at reducere brugen af konventionelle pesticider. Danmark er førende i brugen af alternativ eller biologisk bekæmpelse. Det kan dog blive endnu bedre. Branchen har strategisk besluttet, at der på sigt skal arbejdes hen imod at få en grønnere profil. Det betyder, at man inden for de næste 5-10 år vil arbejde på at gå væk fra de syntetiske pesticider og i stedet bruge endnu mere biologisk bekæmpelse ved at anvende nyttedyr og mikrobiologiske midler samt planteekstrakter m.m.
Der er derfor mange af elementerne i indsatsområdet "Klima- og Miljøeffektivt Landbrug/Jordbrug/Gartneri, som kan bruges og bringe erhvervet videre i den nødvendige grønne omstilling.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:52

Kære Torben

Tak for kommentaren. Indsamling og brug af data fra produktionen vil helt sikkert være et meget vigtigt værktøj i den grønne omstilling af vores fødevareproduktion, både til at gøre produktionen mere energieffektiv, reducere pesticidbelastningen og til at kunne få den nødvendige registrering og dokumentation. Så vi er helt på linje her, og ser frem til et forsat samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:59

Mange start-ups fra European Space Agency (ESA) Business Incubation Centre (BIC) har udviklet innovative løsninger for klima- og miljøeffektivt landbrug. En del benytter satellit-data og kombinerer dem med robot løsninger og artificial intelligence, for at bringe en næsten automatisk løsning til landmænd. ESA BIC Denmark vil med glæde deltage i dette initiativ og mener at der faktisk er en del løsninger blandt disse start-ups som dansk landbrug kunne have fordel af at se på.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:43

Kære Poul

Tak for din kommentar. Vi vil meget gerne samarbejde med jer. Vi har i forvejen udviklingssamarbejder med flere danske start-ups, som arbejder med at anvende satellitdata til at optimere landbrug.

Mvh
Mikael Poulsen

Lars Frederiksen (CTO, LED iBond A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:33

LED iBond er et højteknologisk SMV, der udvikler avancerede lysløsninger, der blandt andet omfatter desinficering med UV-C lys, optimering af døgnrytmebelysning og brug af optimeret lys til både dyre- og planteavl. For at sikre optimering og validering af vores produkter er det vigtigt med samarbejdspartnere, der som uafhængige konsulenter kan bidrage til at dokumentere og validere vore løsninger over for kunder og markedet. Teknologisk Institut (TI) har været og er for os en vigtig partner i disse processer, ligesom TI på afgørende vis har bidraget i at opbygge kompetencer og netværk, herunder synergi med tilgrænsende virksomheder med komplementær viden og produkter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:13

Kære Lars

Uvildig test og dokumentation af nye teknologier er en essentiel del af vore virke hos TI, så vi er meget glade for jeres opbakning. Vi ser frem til et forsat, godt samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Henrik Pedersen (Agrochef/Vicedirektør, AKV Langholt)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:59

Reduktion i klimabelastning og i forbrug af pesticider er meget vigtige elementer i udviklingen i landbruget. For os i kartoffelbranchen har emnerne stor fokus. Det er derfor også vigtigt, at de tiltag der overvejes kan afprøves / vurderes på et objektivt grundlag. Aktiviteterne der overvejes i projekt fra Teknologisk Institut vurderer vi kan bruges i denne retning og vi hilser initiativet velkommen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:45

Kære Henrik

Tak for din kommentar og tak for opbakningen. Vi er helt enige at det er meget vigtigt at kunne foretage objektive vurderinger af de enkelte tiltag, for at sikre at de rigtige løsninger vælges.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Elbæk (Afdelingschef, SEGES)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:04

Klimaudfordringen og den grønne omstilling er en enorm udfordring for landbruget, og vi har brug for at samle alle gode kræfter om at finde løsninger. Især på klimaområdet er der brug for mere viden om udfordringens størrelse, om virkemidlers effekt og dermed også om målemetoder. TI er vigtige i forhold til at få etableret en struktur her.
I området omkring jordens frugtbarhed er der også et klart stigende behov for ny faktuel viden og en uvildig test/afprøvning af de nye produkter med en helt anderledes virkemekanisme, og her har TI også en vigtig rolle.
Så generelt er alle elementer i forslaget interessante for SEGES og ligger fint i forlængelse af det gode samarbejde vi allerede har med TI.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:47

Kære Jens

Tak for din kommentar og tak for vores gode samarbejde, som vi håber og forventer at kunne fortsætte.

Mvh
Mikael Poulsen

Lenette Broksø Iversen (Produktudvikling og rådgivning, DanGødning)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:26

I Danmark er vi langt fremme mht. til miljøvenlig planteproduktion. DanGødning er flydende gødning, der har mange miljømæssige fordele. DanGødning kan udbringes meget nøjagtig på hver og én kvadratmeter i marken, og næringsstofbelastning i vejkant m.m. undgåes, til gavn for biodiversiteten.

DanGødning har hele tiden fokus på at øge næringsstofeffektiviteten hos planteavlerne. I denne forbindelse er TI en vigtig samarbejdspartner, der kan dokumentere saglige og valide resultater.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:48

Kære Lenette

Tak for din kommentar og tak for opbakningen. Vi er helt enige om de store fordele i præcisionslandbrug og forventer med denne aktivitet styrke udbredelsen og effekten.

Mvh
Mikael Poulsen

Henning Sjørslev Lyngvig (Landskonsulent, Maskiner og markteknik, SEGES)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:02

A. Under klimamål bør pløjefri dyrkning/Conservation Agriculture nævnes, som middel til at opnå reduktion i brændstofforbrug, større biodiversitet og sundere jord. Det er en relevant mulighed på linje med økologi.
B. Under digitale teknologier bør øget anvendelse af data fra landbrugsmaskiner nævnes, som anvendelse af as-applied-data til udjævning af variationen ved gyllekørsel, ved efterfølgende regulering af handelsgødning. Data fra landbrugsmaskiner i bred forstand har stor fokus, og bliver endnu større.
C. Øget fokus på små autonome enheder for reduktion af jordpakning, samt for at reducere behovet for arbejdskraft, der er et stigende problem i dele af landbrugserhvervet.
D. Fokus på biogas og nye muligheder for at udvinde protein lokalt. Eksempelvis SEGES projektet med udvinding af protein fra græs og lignende nye muligheder for at landbruget bliver leverandør til en evt. kommende stigende efterspørgsel på plantebaserede fødevarer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:06

Kære Henning

Tak for dine gode og detaljerede pointer. Vi forventer at arbejde med de fleste af disse områder.

Mvh
Mikael Poulsen