Metrologi – til industri og samfund

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi, Service og offentlig innovation, Sundhed og medicoteknologi og Transport
David Tveit
Direktør

Måling spiller en stor rolle inden for de områder, der påvirker vores dagligdag: Fra industrielle processer og produkter til energi, sundhed og miljø. Ønsket om bedre kvalitet og reduceret spild stiller større krav til måling og målesikkerhed. Teknologisk Institut vil, med afsæt i sine fire nationale metrologilaboratorier, Flowcenter Danmark samt kompetencer inden for materialefugt og termofysiske egenskaber, udvikle nye laboratoriefaciliteter og viden samt udbyde ringkalibreringer og kurser.

Markeds- og samfundsbehov
Sporbar måling, validering af målemetoder og kendskabet til måleusikkerhed spiller en stadig større rolle for danske virksomheder, der ønsker at forbedre eller optimere produktion og produkter, samt ved måling af energi og andet ressourceforbrug, jf. fx www.energymanagertoday.com/energy-management-market-to-almost-double-by-2020-091048/. For specielt SMV spiller nærhed mht. top-end faciliteter samt videnformidling og rådgivning ofte en altafgørende rolle.

Metrologi er i forbindelse med det europæiske metrologiprogram EMPIR anerkendt som et ”key-enabling” værktøj for innovation og forskning og dermed en vigtig del af teknologiinfrastrukturen. Internationalt øges i disse år indsatsen på metrologiområdet, fx i USA og Kina. Måling af temperatur, vandflow, lufthastighed og geometri, der dækkes af Teknologisk Institut på MI-niveau, er væsentlige i denne udvikling samt for dansk industri og samfund.

Målgruppen for ydelserne er bred og omfatter bl.a.:

 • Produktions- og procesvirksomheder, der skal dokumentere høj kvalitet og snævre tolerancer, fx inden for farmaceutisk- og medicoindustri
 • Producenter af sensorer og måleudstyr, der sigter imod nøjagtigere produkter
 • Laboratorier, som skal have spor­barhed til deres referenceudstyr
 • Forsyninger og servicevirksomheder er andre væsentlige målgrupper

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Aktiviteten sikrer:

 • Fortsat videregivelse af sporbarhed på højeste niveau eller on-site
 • Fortsat opdatering af måleteknisk efteruddannelse baseret på Danmarks største udbud af metrologikurser
 • Rådgivning, der sikrer forbedringer af virksomhedernes måletekniske niveau, herunder introduktion af nye teknikker og analyse via sensornetværk

Nye ydelser er bl.a.:

 • Flowmåling ved meget høje flow fra koldt vand til fjernvarmetemperaturer. Faciliteten bliver unik i verden til så ekstreme kombinationer af flow og temperatur og etableres i samspil med Green Lab District Energy Innovation Lab
 • On-site metode for re-verifikation af vand- og fjernvarmemålere (fx via clamp-on) samt videnopbygning og testfaciliteter til undersøgelse af installationseffekter. Sigtet er at påvirke fremtidig standardisering og innovation på et område, hvor Danmark er i front
 • Faciliteter til undersøgelse af termofysiske egenskaber – herunder termisk ledningsevne on-site (fx til fjernvarme-isoleringsmaterialer) og kalibrering af heat-flux sensorer
 • Sporbar bestemmelse af fugt i materialer, herunder af sorbtionsisotermer og on-site bestemmelse af vandaktivitet og vandindhold
 • Metoder, der løser praktiske problemer med sporbarhed af medicoteknisk udstyr inden for sundhedsvæsenet, fx i forbindelse med doseringsudstyr (mikro- og nanoflow), samt ved CT- og MR-scanning
 • Akkrediteret kalibrering med koordinatmålemaskine med forbedret måleusikkerhed for emner i 3D, fx kontrolfiksturer og normaler
 • Analyse af strukturer/geometri i fast materiale, såsom coating, partikler, fibre og porøsitet, baseret på CT Scanning med fokus på µCT
 • Sammenligninger/præstationsprøvninger inden for udvalgte områder

Centrale aktiviteter

Flow og lufthastighed:

 • Styrkelse af Flowcenter Danmark-samarbejdet, herunder www.flowcenter.dk, med henblik på at være et samlet ”centre of excellence” for flowmåling
 • Fælles Flowcenter Danmark-aktivitet for at forbedre målenøjagtigheden ved flow- og energimåling i praksis (on site), herunder undersøgelse af flowforstyrrelsers og dynamiske forholds betydning
 • Etablering, validering og ibrugtagning af flowprøvestand til 2000 m3/h med varierende vandtemperatur
 • Videreudvikling af mikroflowtekniske målinger i forbindelse med doseringsudstyr, med afsæt i EU-projekt samt samarbejde med NIST
 • Etablering af kalibrering af regnmålere under forskellige vindforhold

Temperatur og termofysiske egenskaber:

 • Forbedring af måleområde og -usikkerhed for kalibrering af termometre
 • Etablering af faciliteter til bestemmelse af termofysiske egenskaber, herunder termisk ledningsevne, og til kalibrering af ”heat flux sensors”

Materialefugt:

 • Etablering af set-up til sporbar bestemmelse af sorbtionsisotermer og vandaktivitet på højeste niveau samt med yderligere sigte på at ansøge om MI-status på måling af ”Materialefugt”

Geometri:

 • Etablering af grundlag for akkrediteret kalibrering med koordinatmålemaskine
 • Etablering af nye serviceydelser vedr. analyse af strukturer/geometri i fast materiale inden for CT- scanning

Tværgående aktiviteter og formidling:

 • Sikre at internationalt anerkendt sporbarhed fortsat kan videregives til danske virksomheder på højeste niveau inden for MI-områderne
 • Deltagelse i dansk og europæisk samarbejde, herunder i DANIAmet, EURAMET og EMPIR
 • Initiering og gennemførelse af sammenligninger for andre kalibreringslaboratorier
 • Udvikling af grundlag for analyse af sensornetværk, herunder med særlig fokus på måleusikkerhed
 • Videreudvikling af udbud af måletekniske kurser rettet mod efteruddannelse – og gerne i samspil med professionshøjskoler som input til en måleteknisk grunduddannelse
 • Formidling gennem artikler, workshops, konferencer, erfagrupper og hjemmesider samt afholdelse af årlig flowtemadag og metrologidag med udstilling i 2016 og 2018

Mulige samarbejdspartnere
Teknologisk Institut er gennem de udpegede MI-laboratorier central leverandør af sporbarhed, kurser og anden måleteknisk formidling i forhold til og i samarbejde med danske virksomheder.

Samarbejdspartnere på metrologiområdet er de øvrige DANIAmet-partnere, især DFM og med FORCE Technology i Flowcenter Danmark – samt de øvrige EURAMET-partnere, bl.a. VSL, PTB, NPL, CETIAT og INRIM. Mht. EMPIR-projekterne samarbejdes desuden med en række udviklingsbærende virksomheder, og der er i aktiviteten særlig fokus på at få yderligere danske SMV inddraget i kommende projekter. Der er desuden et eksisterende samspil med universiteter på området, fx Aarhus Universitet, og professionshøjskoler, fx VIA Horsens.

Nøgleord

46 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Hans Peter Hansen (Specialist, H.Lundbeck)
Mandag d. 13/4-15 kl. 11:55

Det er vigtigt for produktionen at medicin hos Lundbeck at vi har adgang til sporbarhed på højt metrologisk niveau. Vi opererer under udvikling og produktion af medicin med meget skarpe krav til usikkerheden på temperatur- og fugtmåling og på måling af materialefugt, ligeledes er lufthastighedsmåling meget vigtige i Lundbecks produktion. Disse behov tilgodeses af dette aktivitetsforslag.

Teknologisk Instituts brede udbud af måletekniske kurser og efteruddannelse er meget vigtig for Lundbeck, da erfaringen viser at det er vanskeligt at tiltrække medarbejdere med den fornødne faglige viden om måleteknik, efter at måleteknikeruddannelsen er udfaset.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 11:21

Tak for de positive kommentarer. Vi er meget opmærksom på, at medicinalindustrien stiller store krav til måleusikkerheden og udvikler derfor løbende vores kalibreringslaboratorier, så vi kan understøtte industrien og levere sporbarhed og rådgivning på højeste niveau.
På efteruddannelsessiden ønsker vi løbende at opdatere vores kursusportefølje så de matcher industriens behov, baseret på de mange indmeldinger vi får. Både for medarbejdere, der kommer uden måleteknisk baggrund og mht. mere specialiserede behov. Vi vil også se på muligheden for at kunne indgå i et evt. samspil med professionsskolerne, så der igen kan blive uddannet teknikere med en vis måleteknisk basis.

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Mandag d. 13/4-15 kl. 19:31

Et stærkt flow-laboratorie er vigtigt for os som viden-tung SMV i vores arbejdede med udvikling af sensorer til måling af flow og varmeenergi. Vi har i den forbindelse brug for sparring på et højt fagligt niveau, og adgang til avancerede laboratorie og værksteds-faciliteter ifm. vores udviklings og certificerings-arbejde. Den foreslåede aktivitet ligger godt i tråd med disse behov, og vi ser frem til et godt samarbejde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 11:23

Som nationalt metrologilaboratorium inden for vand- og energiflow, og som en del af en energidivision, betyder det naturligvis meget for os, at kunne tilbyde både viden og faciliteter på højt internationalt niveau inden for måling af flow og varmeenergi – og ikke mindst så vi kan hjælpe SMV’ere på vej til succes. Derfor ser vi bestemt også frem til et godt samarbejde.
Facilitetsmæssigt gør vi det ved løbende at udbygge vores måleområde, og udviklingsmæssigt gennem det fælles Flowcenter Danmark-tiltag vedr. forbedring af det måletekniske grundlag on site.

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 08:59

Udvikling af en sporbar metode til måling af sorptionsisotermer, og i det hele taget sporbar måling af vandindhold i materialer er en teknologisk serviceydelse som vi bakker 100% op om. Der findes et væld af forskellige metoder og udstyr til måling af vandindhold, hvor producenterne konkurrerer om udstyrets nøjagtigheder, som på alle mulige andre områder. Men det er vores opfattelse, at hele grundlaget for sådanne målinger er meget usikkert, særligt omkring biologiske materialer hvor andre stoffer end vand fordamper ved den såkaldte "veje-tørre-veje" som i de flestes opfattelse anses som referencemetoden. Vandindholdet i eksempelvis fødevarer eller medicinalprodukter, medgår i varer som afregnes på massebasis hvorved en mere præcis angivelse af vandindholdet vil slå direkte igennem på bundlinjen - i begge retninger, hvilket kan have stor betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 08:40

Tusind tak for opbakningen. Måling af vandindhold er et af de områder, hvor det stadigvæk er vanskeligt, og i nogle tilfælde umuligt, at få SI-sporbarhed af målinger og måleudstyr. Teknologisk Institut deltager allerede i EURAMET-samarbejdet, hvor man ønsker at få etableret referencelaboratorier på området. Vi ønsker ved etablering af et set-up og et dansk MI på området at hjælpe danske virksomheder med, gennem bedre måling, at få optimeret produktionen og samtidig få reduceret energiforbruget.

Bo Wiese (Direktør, Intermark Metrology)
Torsdag d. 16/4-15 kl. 08:10

Som ejer af virksomhed i SMV segmentet rettet imod kalibrerings markedet - er det ekstremt vigtig med en partner der kan yde kompetent og up to date support i brug og anvendelse af udstyr - ligeledes komme med inputs til udvikling af nye teknologier og produkter.
Det er en kompetence og service jeg igennem mange års tæt samarbejde har haft stor glæde af.
For at bibeholde det meget kompetente niveau er det af største vigtighed at der løbende investeres i udvikling af metoder og kompetencer.
Det skal tilføjes at behovet for løbende interessante symposier og kurser ligeledes er af største vigtighed, såfremt vi ønsker at bibeholde og udvikle vores forretninger - dette er et af mange andre områder der vurderes meget højt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 17/4-15 kl. 08:44

Det glæder os at høre, at den viden, vi tilegner os gennem arbejdet med sporbarhed på højeste niveau og vores deltagelse i internationale fora, direkte er med til at understøtte vores SMV'er. Formidling er også fortsat højt prioriteret i dette aktivitetsforslag, fx forsættelse af de måletekniske arrangementer, konferencer mv. Vi takker for opbakningen og ser frem til vores videre samarbejde.

Jan Laursen (Senior Metrologist, Novo Nordisk A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 12:25

For en virksomhed som Novo Nordisk, er det ekstremt vigtigt at have adgang til metrologisk sporbarhed på højt niveau indenfor en lang række parametre, men ikke kun i Danmark.

Vi opererer i en lang række lande med produktion og salg af livsvigtig medicin, og vi har derfor brug for en metrologisk organisation som Teknologisk Institut til hele tiden at arbejde for et stærkt internationalt samarbejde, en øget standardisering og en tæt kontakt mellem virksomheder og institutter gennemm aktiviteter som f.eks. erfa-grupper.

Jeg synes mange af aktivitetsforslagene understøtter dette behov.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:26

Mange tak for støtten til forslaget og for at Novo Nordisk bakker op omkring vores internationale arbejde i EURAMET og i forbindelse med vores erfa-grupper. Teknologisk Institut vil fortsat arbejde for at danske eksportvirksomheder har adgang til sporbarhed med de laveste usikkerheder og at vores MI-målinger er harmoniserede og accepterede internationalt.

Samuel Thrysøe (Adjunkt, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet)
Mandag d. 27/4-15 kl. 12:45

Præcise målinger af mikroflows er essentielt indenfor medikobranchen og hospitalsvæsenet. For Ingeniørhøjskolen, som vægter tværfagligt virksomhedssamarbejde højt, er det altafgørende, at vi har partnere, som besidder den tekniske ekspertise indenfor metrologi. Derigennem kan vore studerende få indsigt på feltet, ligesom vi kan indgå i samarbejder med hospitalsvæsenet samt Teknologisk Institut med henblik på at undersøge og afdække potentielle metrologiske problemstillinger, som fx præcision og reproducerbarhed af infusionspumper på intensivafdelinger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:28

Mange tak for den positive kommentar. Mikroflowmåling er et vanskeligt område og forholdsvist nyt i relation til international metrologi. Vi blev tidligt opmærksomme på vigtigheden af at kunne levere SI-sporbarhed til medikoindustrien og hospitalerne og var derfor blandt de første i Europa med akkrediterede kalibreringsfaciliteter. Vi glæder os meget til vores fremtidige samarbejde.

Thomas Kjærgaard (Afdelingsleder Kvalitet, Måleteknik og SixSigma, Grundfos)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 12:51

I Grundfos introducerer vi løbende et stort antal nye produkter og komponenter, i den forbindelse er effektiv Metrologi et af vores fokus områder for at kunne gennemfører vores udviklings projekter hurtigt. Teknologisk institut er en god sparingspartner for os indenfor Metrologi, og specielt i forbindelse med vores introduktion af CT-scanning, har vi haft stor nytte af samarbejdet med teknologisk instituts metrologi afdeling. Indenfor CT-scanning (metrologi) er der stadig behov for udvikling af forståelsen af måleusikkerhed og udbredelse af industriel CT-scanning indenfor nye områder.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:07

Tak for feedback og kommentar vedrørende vores rolle som sparringspartner indenfor metrologi.
Vi sætter også stor pris på vores samarbejde med Grundfos, ikke mindst indenfor området CT-scanning, og håber at dette vil fortsætte fremadrettet.
Der er stadig en stor opgave i forhold til at gøre CT-scanning til en moden teknologi indenfor geometrisk måleteknik.

Jørgen Bylod (Salgschef, Siemens A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:20

Siemens sælger rigtig mange flowmålere til afregning af koldt eller varmt vand, som jvnf. dansk lovgivning skal reverificeres hvert 6. år på en akkrediteret prøvestand. For de lidt større målere er udbuddet af sådanne prøvestande I Danmark stærkt begrænset. Vi er derfor stærkt afhængige af, at der opretholdes en vis minimums kapacitet på dette område, og helst hos en uafhængig instans som Teknologisk.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:32

Tak for opbakning til vores arbejde med test, kalibrering og verifikation af de helt store flow- og fjernvarmemålere og ventiler. Som dansk metrologiinstitut for vand- og energiflow ønsker vi med udvidelse at understøtte de mange virksomheder og forsyninger, som har et udækket behov for sporbarhed på de store flow og i et bredt temperaturområde.

Erik Øhlenschlæger (Sektionsleder, DANAK)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:24

DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, og akkreditering af laboratorier er i stort omfang baseret på en velfungerende metrologisk infrastruktur. I den forbindelse bidrager TI med meget kompetente medarbejdere, der deltager i bedømmelse af laboratorier som tekniske assessorer men som også medvirker til udvikling af akkrediteringsordningen gennem sektorudvalg mm.
Teknologisk Institut har desuden under sin akkreditering til præstationsprøvning medvirket til at etablere sammenligninger af danske laboratorier på et meget højt metrologisk niveau, hvilket er en unik indsats set på globalt plan. Der kan forudses at dette behov vil være stigende i takt med at virksomheder højner deres metrologiske standard/niveau.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:17

Vi finder samarbejdet med DANAK meget værdiskabende ift. den metrologiske infrastruktur, da linket mellem MI og virksomhed ofte går via et akkrediteret laboratorium.
I forhold til præstationsprøvning er man, som du skriver, af og til nødt til at lave en indsats ud over det sædvanlige for at kunne understøtte landets bedste kalibreringslaboratorier – dette er en indsats, vi ønsker at fortsætte og udbrede.

Niels Bay Petersen (Konsulent, C.K. Environment A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:43

Som leverandør af måleteknisk udstyr, har vi interesse i, at Danmark har et uafhængigt, måleteknisk kompetencecenter, der er opdateret med den nyeste viden på området. TI kan bidrage til kontrol og kvalitet på tværs af sektorer og laboratorier inden for udvalgte parametre. En ringkalibrering giver f.eks. en kontrol og noget viden om det enkelte laboratorium, som kan være svær at få på anden vis, helt uforpligtende.
C.K. Environment A/S er blandt andet involveret i måling af fugt i produkter såvel som meget lave dugpunkter til specielle applikationer. På disse områder er der ny teknologi på vej. Det er til gavn for alle parter, hvis nye teknologier kan opnå anerkendelse og kvalitetssikres af en uafhængig myndighed. Således tør virksomheder i højere grad investere i ny teknologi, der kan forbedre produktion og kvalitetskontrol, som i sidste ende er til gavn for konkurrenceevnen.
Til måling af vandaktivitet knytter der sig en række fejlkilder og viden om sorptionsisotermer. Hvis man ikke er blevet vejledt i disse forhold, risikerer man nemt fejlmålinger til stor ulempe for produktion og kvalitetskontrol. Os bekendt er det til dato vanskeligt at skaffe viden på dette område, så her hilser vi et øget kursusudbud velkomment.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:18

Mange tak for kommentaren – og ja, præstationsprøvning er stadigvæk på programmet - her er stadigvæk en del at gøre.
Med hensyn til til materialefugt og vandaktivitet ønsker vi at være samlingspunkt for metrologi på dette område gennem etablering af et nyt MI, og det er også vores opfattelse, at der er stort behov i industrien for rådgivning og kurser på dette område.

Palle Gjelstrup (Manager of product management and application support, Dantec Dynamics A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:46

For en udviklingsorienteret virksomhed som Dantec Dynamics er det vigtigt, at der i Danmark findes institutter, som udviklingsorienteret arbejder med anvendelse af lys, herunder Laser Doppler Velocimetry til målinger på højt internationalt niveau.
Vi har haft et mangeårigt samarbejde med Teknologisk Instituts metrologilaboratorier inden for Vandflow og Anemometri, herunder også vedr. udvikling af LDV til anvendelse on site og ved egentlige flowkalibreringer for store målere helt op til DN 1200. Derfor ser vi meget positivt på at ønskerne om etablering af større laboratoriefaciliteter og med udnyttelse af de muligheder, som LDV teknologien giver for at fastlægge flowprofiler og indgå i selve kalibreringen.
Vi ser gerne en fortsat styrkelse af Flowcenter Danmark-samarbejdet som et dansk og internationalt stærkt metrologisk ”centre of excellence” inden for strømningsmæssige målinger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:21

Mange tak for kommentarerne.
Teknologisk Institut har gennem efterhånden en årrække arbejdet med anvendelse af Laser Doppler Velocimetry (LDV) i forbindelse med flowmåling inden for vand og luft, og har bestemt haft gavn af, at der findes en dansk producent på dette nicheområde.
Derfor indgår anvendelse af LDV naturligvis også i vores udviklingsplaner, ligesom samarbejdet med Force Technology om udvikling af Flowcenter Danmark – dvs. et samlet og internationalt ”centre of excellence” for flowmåling - er centralt.
Det skal suppleres, at måling med LDV i metrologisammenhæng har særdeles høj aktualitet, idet UNESCO har udpeget 2015 som “International Year of Light and Light-based Technologies”, og yderligere både den internationale metrologidag og den danske, der afholdes 18. maj hos DI, har valgt temaet ”Measurement and Light” som tema.

Morten Møller Nicolaisen (Quality Assurance & Calibration Manager, Ellab A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 06:45

Som leverandør af komplette løsninger inden for kalibrering og termisk validering til fødevare, medico og hospitalsbranchen verden over, er det af stor vigtighed for Ellab A/S at have adgang til internationalt anerkendt sporbarhed på højt niveau inden for måling af temperatur, tryk, relativ fugtighed, vakuum og ledningsevne samt kvalificeret sparring omkring metrologi og måletekniske opgaver.

Ellab A/S kunder stiller store krav til nøjagtigheden og måleusikkerheden for de målinger og ydelser vi leverer, og derfor er Teknologisk Instituts brede udbud af måletekniske kurser og efteruddannelse meget vigtig for at Ellab A/S medarbejdere, både i Danmark og i vores datterselskaber i udlandet, så de kan tilegne sig og vedligeholde det nødvendige og tilstrækkelige vidensniveau.

Ellab A/S eksport er på ca. 95 % og ser derfor gerne en styrkelse af de metrologiske aktiviteter inden for måling, usikkerhed og sporbarhed på internationalt niveau og mener at flere af aktivitetsforslagene Teknologisk Institut kommer med her, tilgodeser dette.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:23

Tak for opbakningen.
Videreudvikling af vores store udbud af måletekniske kurser er et vigtigt fokuspunkt for os.
Det er dejligt at høre, at den måletekniske efteruddannelse og sparring, som vi tilbyder, understøtter vores eksportvirksomheder.
Vi ser frem til et godt samarbejde.

Tommy Mikkelsen (kalibreringstekniker, Chr. Hansen A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 07:26

Hos Chr. Hansen A/S er det af stor betydning at vi kan indstille og kalibrere vores måleparametre så nøjagtigt som muligt, da vores proces og produktion er afhængig af dette, vi har derfor brug for en metrologisk organisation som Teknologisk Institut som samarbejdspartner og for bl.a. at styrke et internationalt samarbejde som vil indebærer bedre sporbarhed, måleevner m.m.
Jeg mener klart at mange af aktivitetsforslagene vil gavne en positiv udvikling.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:37

Tak for kommentaren.
Vi er meget opmærksomme på procesindustriens specielle behov med hensyn til til sporbarhed og målenøjagtighed, og vi er glade for at vores aktivitetsforslag understøtter dette.

Mikkel Wilmann (Technical Engineer, Bavarian Nordic A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:12

Bavarian Nordic A/S er et biofarmaceutisk selskab med fokus på udvikling og fremstilling af kræft immunterapier og vacciner til infektionssygdomme. Gennem et mangeårigt samarbejde med den amerikanske regering, har Bavarian Nordic udviklet en portefølje af biologiske modforanstaltninger, herunder ikke-replikerende koppevaccine, IMVAMUNE®, som er oplagret til akut brug for USA og andre regeringer. Vaccinen er godkendt i EU (under handelsnavnet IMVANEX®), og i Canada. Bavarian Nordic og dets partner Janssen er banebrydende for udviklingen af en ebola-vaccine, som er blevet fremskyndet af myndigheder som reaktion på den aktuelle situation i Vestafrika. Derudover har Bavarian Nordic, i samarbejde med National Cancer Institute, udviklet en portefølje af aktive kræft immunterapier baseret på dens alsidige pox-virus baserede teknologier, herunder PROSTVAC®, som i øjeblikket er i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer. Selskabet har indgået et samarbejde med Bristol-Myers Squibb for den potentielle kommercialisering af PROSTVAC. Disse myndighedsgodkendelser er alt afhængige af sporbare målinger og valideret internationale anerkendte metoder. Teknologisk Institut har været en værdsat partner både som akkrediteret kalibrerings laboratorium men også til efteruddannelse af vores medarbejdere. Det er yderst vigtig at Danmark forsat har GTS institutter som TI der kan dele viden og tilbyde de ydelser som en højteknologisk virksomhed som Bavarian Nordic efterspørger.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:38

Vi er meget opmærksomme på de store krav, der stilles til vores eksporterende medicinalvirksomheder fra udenlandske myndigheder, fx FDA.
Vi bestræber os på at videregive sporbarhed af en meget høj kvalitet og hurtigt stå til rådighed med vores viden, når der er behov for dette – vi er glade for at høre, at I værdsætter dette.

Joy Oelkers (Kvalitetsansvarlig, Dong Energy)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:29

På Måleteknisk Laboratorium I Dong Energy har vi brug for den sporbarhed som Teknologisk institut giver os.
De ringkalibreringer Teknologisk institut udbyder er også vigtige for os. Begge dele gør det muligt at opretholde vores akkreditering og dermed kan vi foretage vores målinger som tredje part inden vi afregner vores kunder. Teknologisk Institut tilbyder desuden flere kurser der er relevante for os. Vi har ligeledes deltaget i erfagruppe på temperaturområdet.Det er derfor vigtigt at Teknologisk Institut fortsætter det seriøse arbejde.

Joy Oelkers (Kvalitetsansvarlig, Dong Energy)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:29

På Måleteknisk Laboratorium I Dong Energy har vi brug for den sporbarhed som Teknologisk institut giver os.
De ringkalibreringer Teknologisk institut udbyder er også vigtige for os. Begge dele gør det muligt at opretholde vores akkreditering og dermed kan vi foretage vores målinger som tredje part inden vi afregner vores kunder. Teknologisk Institut tilbyder desuden flere kurser der er relevante for os. Vi har ligeledes deltaget i erfagruppe på temperaturområdet.Det er derfor vigtigt at Teknologisk Institut fortsætter det seriøse arbejde.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:39

Tak for tilbagemeldingen.
Vi planlægger bestemt at fortsætte de aktiviteter, som du nævner, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Hanne Degn-Pedersen (Specialist, Fertin Pharma A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:29

Fertin Pharma A/S anvender Teknologisk Instituts metrologiske services til kalibrering af vores interne referencer indenfor områderne temperatur, tryk, fugt og dugpunkt. Disse interne referencer anvendes til kalibrering af alle Fertin Pharmas måle- og prøvningsinstrumenter. Da disse parametre er meget vigtige for vores produktion, skal de kunne dokumenteres med en synlig sporbarhed til internationale normer. Da vi leverer til hele verden er kvaliteten, nøjagtigheden og sporbarheden af kalibreringerne yderst vigtige. Ved forskellige problematikker ex. fugt anvender vi ligeledes Teknologisk Institut som sparringspartner.
Vi kan derfor varmt anbefale Teknologisk Institut som en stabil, troværdig og innovativ samarbejdspartner, hvilket vi håber, vil forsætte i årene fremover.

Hanne Degn-Pedersen (Specialist, Fertin Pharma A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:29

Fertin Pharma A/S anvender Teknologisk Instituts metrologiske services til kalibrering af vores interne referencer indenfor områderne temperatur, tryk, fugt og dugpunkt. Disse interne referencer anvendes til kalibrering af alle Fertin Pharmas måle- og prøvningsinstrumenter. Da disse parametre er meget vigtige for vores produktion, skal de kunne dokumenteres med en synlig sporbarhed til internationale normer. Da vi leverer til hele verden er kvaliteten, nøjagtigheden og sporbarheden af kalibreringerne yderst vigtige. Ved forskellige problematikker ex. fugt anvender vi ligeledes Teknologisk Institut som sparringspartner.
Vi kan derfor varmt anbefale Teknologisk Institut som en stabil, troværdig og innovativ samarbejdspartner, hvilket vi håber, vil forsætte i årene fremover.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:40

Mange tak for anbefalingen.
Vi bestræber os altid på at levere kalibrering af høj kvalitet og kender de høje krav, der stilles til vores farmaceutiske eksportvirksomheder.
Vi glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde.

Annette Dragsdahl (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 17:20

Videreudvikling af Flow Center of Excellence er et prioriteret område for Metrologiudvalgets strategi. Tilsvrende er videnopbygning og videnformidling helt afgørende, hvis vi skal bevare udviklingsaktiviteter og innovation i Danmark. Derfor bør aktivitetsområdet støttes.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:47

Mange tak for kommentarerne fra Metrologiudvalgets formand.
Vi finder det meget positivt, at Flow Center of Excellence – eller i daglig tale Flowcenter Danmark, der er et samarbejde mellem Force Technology og Teknologisk Institut - har stor bevågenhed.
Derfor indgår også både en opgradering af faciliteter og et tæt samspil omkring en fælles Flowcenter Danmark-aktivitet i de videre planer og med henblik på at forbedre grundlaget for at øge målenøjagtigheden ved flow- og energimåling i praksis (on-site).

Evan Stokkebæk (Ingeniør, DIN Forsyning)
Mandag d. 11/5-15 kl. 14:12

DINForsyning/Esbjerg har et DANAK akkrediteret målelaboratorium og behovet for sammenlignelige præstationsprøvninger er derfor stort. Præstationsprøvninger er af stor værdi, da det giver et indblik i hvordan vores egen måleevne er i forhold til øvrige laboratorier. Erfaringsudveksling omkring problematikker for målerlaboratorier er ligeledes vigtig, for derved hele tiden at holdes ajour med nyeste tiltag både juridisk men også tekniske.
Vi har også et stort behov for sporbarhed af vores reference udstyr.
Som forsyningsvirksomhed er vi altid interesseret i nyt på lokalt men også internationalt plan omkring flowmåling af både vand og energi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:49

Som nationalt metrologilaboratorium for vand- og energiflow har det for Teknologisk Institut været vigtigt både at kunne tilbyde sporbarhed på højeste niveau og at videregive den viden, som følger af deltagelsen i det europæiske og internationale arbejde.
Præstationsprøvning samt måletekniske kurser og deltagelse i erfaringsudveksling er andre vigtige prioriteringer, og med kommentaren in mente vil vi naturligvis gerne yderligere styrke dette, inkl. i Flowcenter Danmark-sammenhæng.

jesper koch (Analysechef, Grøn Energi)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:19

Fjernvarmeselskaberne er meget afhængige at pålidelige og sikre måledata. Intelligente målere og flowmåling der kan måle korrekt selv ved høje flow fra koldt vand til fjernvarmetemperaturer er og bliver vigtige bl.a. i kombinationer af flow og temperatur. Jeg vil anbefale, at Green Lab District Energy Innovation Lab ser på dette og får testet både små og store målere og ventiler. En vinkel på dette arbejde er at det kan bidrage med, at understøtte eksport af fjernvarmeudstyr ligesom det passer fint ind i DEIL-pakken.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:50

Tak for kommentarerne til ønsker om styrkelse af arbejdet både med flowmålingen og mht. samspillet med målerne og det sensornetværk, de samlet udgør.
Også tak for anbefalingen om at udnytte synergimuligheden mellem et opgraderet flowlaboratorium og Green Lab District Energy Innovation Lab og bl.a. rettet mod øget international profilering.

Tom M. Hansen (Laboratoriechef, AMETEK Denmark A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:49

AMETEK Denmark A/S, er producent af avanceret temperaturkalibreringsudstyr. Vores eksportandel udgør mere end 95%, og vores liv som virksomhed afhænger blandt andet af metrologisk transparenthed over grænserne, idet alle vores produkter leveres med målemæssige garantier der eftervises i certifikater med direkte sporbarhed til de grundlæggende SI –enheder. Derfor er det af allerstørste betydning at vi i Danmark råder over et teknologisk Institut der har mulighed for at levere sporbarhed på tilstrækkelig højt niveau, herunder specielt de termodynamiske parametre. Desuden har vores akkrediterede laboratorium en forpligtigelse til at deltage i præstationsprøvninger, der kun kan iværksættes af pilotlaboratorier der er uvildige, dels besidder den nødvendige målekapacitet, og ikke at forglemme den ligeså nødvendige generelle faglighed.
Vi kan som virksomhed derfor kun anbefale Teknologisk Institut i deres bestræbelser på at højne Dansk metrologi.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:51

Tak for kommentarerne.
Som nationalt metrologilaboratorium for temperatur ved berøring er videregivelse af sporbarhed et centralt element – og et felt, hvor vi tilstræber at være fuldt på højde med de danske behov.
Også kommentaren om behovet for præstationsprøvninger og vedr. de faglige udfordringer indgår godt i det udviklingsbillede, vi forestiller os.

Inge Lundrup (Lektor, VIA University College)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:11

Videregående måletekniske kurser har stor interesse for os, som uddanner kommende ingeniører. Samspillet mellem Teknologisk og ingeniøruddannelserne på VIA University College finder naturligt sted indenfor bl.a.
- Tværfaglige projekter ml. virksomheder og studerende
- Ingeniørpraktik for studerende
- Forsknings- og udviklingsprojekter
På alle niveauer vil mere viden og efteruddannelse indenfor måleteknik og måleusikkerhed helt klart være et plus +++.

Denis F. Hinz (Senior Specialist, Kamstrup A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:20

Thanks for putting together this proposal.

As leaders in smart metering technology, Kamstrup A/S clearly endorses this proposal and welcomes every effort to advance metrological standards and the associated technology.

In our position as a manufacturer of metrological equipment, we depend on strong and reliable partners, including major European metrology laboratories like the Teknologisk Institut and others.

For research activities, we believe that in particular the close collaboration between industry and national metrology institutes will provide mutually beneficial results and can advance our field as a whole.

Leonardo De Chiffre (Professor, DTU)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 00:16

DTU Mekanik arbejder såvel nationalt som internationalt indenfor geometrisk metrologi, bl.a. vedr. koordinatmåling. Vi ønsker at støtte forslaget omkring Akkrediteret kalibrering med koordinatmålemaskine med forbedret måleusikkerhed for emner i 3D, fx kontrolfiksturer og normaler, eksempelvis ved etablering af fælles projektaktiviteter med Teknologisk.

Jørn Scharling Holm (Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:55

Der er en del forskellige forslag indenfor metrologi, så DONG Energy vil anbefale, at det overvejes, om nogle af forslagene med fordel kan slås sammen.

Forberedelse af måleprogrammer, installation af måleudstyr, samt gennemførelse af og opfølgning på måleprogrammer er et vigtigt element for DONG Energy i den løbende udvikling af vores designværktøjer og projektering af offshore konstruktioner og installationer.

Og det er ikke en simpel øvelse at kunne planlægge, gennemføre og følge op på måleprogrammer offshore. Det er derfor vigtigt, at vi i Danmark har sådanne kompetencer, og at der løbende uddannes ingeniører med disse kompetencer.