Metrologisk infrastruktur

Senest opdateret d. 14/1-2019
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Aktiviteten vil opretholde og udvikle Danmarks Nationale Metrologiinstitut (NMI). Instituttet har ansvar for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur, som sikrer samfundet adgang til globalt sammenlignelige, sporbare og pålidelige målinger.

Adgangen til pålidelige målinger er en grundlæggende forudsætning for, at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på det globale marked. Nationale metrologiinstitutter (NMI’er) er ansvarlige for at etablere og vedligeholde et lands basale og kritiske metrologiske infrastruktur. Nærværende aktivitet vil sikre at dette sker i Danmark og at Danmark overholder sine forpligtelser som medlem af ”Meterkonventionen”.
Aktiviteten omfatter etablering og vedligehold af danske primærnormaler, dansk deltagelse i det glo-bale metrologisamarbejde, videnhjemtagning fra andre NMI’er, udvikling af nye ydelser og viden-spredningsaktiviteter.
DFM’s metrologiaktiviteter er centrale for den internationale anerkendelse af de måletekniske kom-petencer i Danmark, og er med til at sikre udlandets tillid til kvaliteten af danske produkter og ydel-ser.
DFM leverer sporbarhed på en række grundlæggende målestørrelser til danske akkrediterede kalibre-ringslaboratorier og i stigende omfang direkte til danske virksomheder.
Kalibreringslaboratorierne videregiver sporbarhed til et bredt udsnit af danske virksomheder og der-med opnås, at den etablerede infrastruktur anvendes i hele samfundet (multiplikatoreffekten).
DFM deltager i de internationale metrologiorganisationer, både i de organisatoriske organer og i de tekniske inden for de relevante faglige felter. Denne internationale aktivitet er med til at sikre viden-hjemtagning fra andre NMI’er.
Aktiviteten vil specifikt:
• vedligeholde 8 normaler og etablere 1 ny.
• etablere 5 nye ydelser og udvidelse af 5 eksisterende ydelser.
• inddrage danske virksomheder og sprede viden til disse om metrologi på højeste niveau.
• varetage den nationale koordinering mellem de danske metrologiaktører.
• forankre forskning- og udviklingsresultater fra RK- og projektaktiviteter i form at måletekniske ydelser, kompetencer og videnformidling til danske virksomheder, på et højt videnskabeligt ni-veau.

Budget:
2019: 8.950.000 kr.
2020: 8.950.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Metrologisk infrastruktur

Nøgleord