Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi

Høj fødevaresikkerhed er et dansk varemærke, der bygger på god hygiejne. I samarbejde med fødevareindustrien vil FORCE Technology udvikle nye metoder til overvågning og dokumentation af urenheder i lukket produktionsudstyr.

Høj fødevaresikkerhed er et dansk varemærke med afgørende betydning for industriens konkurrenceevne og eksport. En ren produktion er derfor et helt centralt fokuspunkt i branchen. De løbende udgifter til opretholdelse af et højt hygiejneniveau i produktionen er store og dermed også interessen for nye metoder og teknologier, der på en kosteffektiv måde kan understøtte ’ren produktion’.

Med aktiviteten vil vi udvikle nye testmetoder, der kan monitere effekten af rengøringsprocesser vha. sensorer samt tilstandsvurdere overflader i fødevare-, pharma- og relaterede produktioner.

 

Nøgleord

102 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Gustav Skands (Adm. Direktør, SBT Instruments)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 13:23

At kunne validere bakterieniveauet/renligheden af en skylleproces er en aktivitet vi som virksomhed oplever enorm interesse for i fødevare- og pharmasektoren verden over. Danmark har ry for at være på forkant med fødevaresikkerhed og -teknologi, og der findes en væld af nye teknologier, heraf flere af dansk oprindelse, som alle kunne hjælpe med de problemstillinger, som bl.a. fødevareindustrien står overfor. Dette projekt har stor interesse for vores virksomhed, da vi netop er én af udbyderne af ny teknologi, hvor vores udstyr kan måle bakterieniveauet i skyllevand i real time med henblik på at vurdere renligheden af skyllevandet. Det ville være meget interessant at få lavet et større sammenligningsstudie af teknologier, hvor de forskellige løsningers styrker og svagheder bliver afklaret, således fødevaresektoren med sikkerhed kan vælge den løsning, der bedst opfylder deres behov i forbindelse med monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 17/4-18 kl. 15:48

Hej Gustav - tusind tak for din kommentar til projektet. Det er super vigtigt at en levnedsvirksomhed har helt styr på, hvorvidt anlægget har den renhed, som er ønsket. Den rengøringsvalidering, som oftest anvendes i dag på det lukkede produktionsudstyr er en bakterietælling på "gammeldags facon", altså med opdyrkning, som tager optil 3 døgn. Nogle virksomheder foretager kun punktvise rengøringsvalideringer (f.eks. med ATP-måling), men det er som oftest ikke i det lukkede produktionsudstyr - idet det er svært at komme til, der hvor det også er svært at foretage rengøringen godt nok.
I forhold til levnedsmiddelvirksomheder er det vigtigt at hjælpe dem til at forstå, at der er muligheder med anvendelse af sensorer på skyllevandet. Således at en hurtig måling af dette, når rengøringen er tilendebragt, kan give en valid vurdering af hele den rengjorte linje. Der vil selvfølgelig være en del arbejde i at fastsætte grænseværdier, som ikke nødvendigvis er de samme for forskellige virksomheder.

Kim Hersø Rasmussen (Faglærer, Kold College)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 13:35

Monitering af skyllevand fra lukkede procesanlæg.
Vi har en bred produktion af fødevarer i Danmark og en stor del af produktionen foregår på store komplicerede procesanlæg. På disse lukkede anlæg, har man mulighed for at producere og tappe aseptisk.
Efter mange års erfaring i den danske fødevare branche, kan jeg konstatere, at der er stigende fokus på rationalisering, standardisering og optimering. Dette medfører, at vi under en rengørings proces (CIP) ofte følger fastsatte standarter og procedurer, selvom vi ofte kører mange forskellige slags produkter (Viskøse kontra mindre viskøse - meget sukker kontra mindre sukker mm) under forskellige forhold (Flow, temperatur) på det samme anlæg. Det er indlysende, at graden af forurening og faren for biofilms belægninger variere betragteligt, afhængig af hvilke produkt du kører på det pågældende anlæg. I nogle tilfælde nøjes man med udskyl og herefter videre igennem med det næste produkt.
Anvendelse af sensorer på skyllevandet, kan bidrage med, at jeg altid ved, om min rengøring er tilstrækkelig eller om der er behov for videre tiltag.
Disse sensorer kan også bidrage med viden, som er anvendelig i undervisnings sammenhæng. I mit arbejde som fagskole lærer, er det vigtigt, at vi kan bidrage med viden, der eksakt fortæller, hvorfor det er vigtigt at foretage den nødvendige rengøring (CIP) på sit anlæg og hvilke konsekvenser det måtte have, hvis vi nedprioritere denne.
Vi har også mulighed for at hente specifik viden; dette produkt kan give disse forurenings/biofilms problematikker - hvis vi ikke har tilstrækkelig rengøring efter produktion, korrekt temperatur/flow under CIP eller vi har haft for lange drift tider mm.
Vi kan også høste viden om brugen af sekunda vand. Er dette rent nok til forskellige formål?

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 15:15

Hej Kim - Tusind tak for din kommentar. Både de store og mindre anlæg har udfordringer med det lukkede produktionsudstyr, når rengøringen skal valideres. Selvfølgelig bliver det sværere og mere kompliceret - jo større anlægget bliver. Både pga. kompleksiteten i anlægget, men også pga. de flere personer, der kommer ind over. En sensor måling vil kunne give en værdi, hvor der så forudgående er fastsat en grænseværdi - "godt nok / ikke godt nok". Det er afgørende for den danske fødevarebranche, at vi har et rent anlæg at starte produktionen på - både for at holde fødevaresikkerheden og produktkvaliteten.
Begynder sensormålingen at vige og overstige grænseværdien, skal et arbejde sættes igang - er det rengøringsproceduren, der ikke har været tilstrækkelig, eller kan der være kommet for store revner / pittings i anlægget, således at der tilledes organisk materiale herfra.
Afhængig af hvilke sensorer, der vælges at arbejde med i projektet, kan en måling af sekunda-vand også kunne bringes på bane. Et er sikkert - en måling af slutskyllevandet - og et Ok til dette, vil helt automatisk give en vurdering af, om slutskyllevandet kan anvendes som forskyl i den næste rengøringsproces.
Vidensformidling til uddannelsesinstitutioner / erhvervsskoler ser jeg som en vigtig del af et sådant projektarbejde, således at den nyeste viden kan komme ud til de studerende og derfra ud i "den virkelige verden". Dejligt at uddannelseinstitutioner har fokus på at modtage denne nye viden.

Heidi Herup (Product Manager, Insatech A/S)
Onsdag d. 18/4-18 kl. 15:25

Idet man i fødevarefremstilling også får mere og mere fokus på dén besparelse der ligger i at reducere forbruget af vand, eller genbrug af samme - må overvågning af netop denne vandkvalitet og det der yderligere kan tolkes på den, ikke underkendes:
Kan man ved hjælp af online sensorer få det konkrete billede af vandkvaliteten/CIP retur med det samme, så kan der også reageres langt hurtigere hvis der måles ikke-sanitære forhold der kan forringe kvaliteten på produktet og sætte sikkerheden ovenfor forbrugeren på spil.
Online måling vil kunne frigive produceret produkt og/eller frigive produktionsudstyret til næste batch langt hurtigere.
Målingerne vil ligeledes kunne bruges i optimeringsøjemed - skylles der for lidt? Skylles der måske for længe?

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 09:02

Hej Heidi - tusind tak for din kommentar. Konkurrencen for fødevarevirksomheder skærpes - længere produktionstider og kortere rengøring er nogle af de parametre, der rykkes på. For at opnå den største besparelse skal rengøringstiden tilpasses, således at det lige præcist bliver tilstrækkelig rent hver gang. Med de høje krav til både fødevaresikkerhed og produktkvalitet er det bydende nødvendigt, at rengøringen har været tilstrækkelig hver gang. En hurtig måling med sensorer kan give denne hurtige vurdering. Der vil selvfølgelig ligge et forarbejde i at fastsætte grænseværdier - hvad er godt nok, for denne produktion ? Ressourcebesparelsen på rengøringen er både tid, vand og kemikalier. Tiden kan omsættes til mere produktionstid. Vand og kemikaliebesparelse kan omsættes til kr/øre på bundlinjen. Med det genbrug af vand der er - og som absolut ikke bliver mindre i fremtiden - skal rengøringsproceduren have været tilstrækkelig. ellers vil der være for mange mikroorganismer i både i anlægget ved opstart og i det slutskyllevand, som genbruges. Den hurtige måling vil kunne afgøre hvorvidt slutskyllevandet er tilstrækkelig rent - således at både udstyr er tilstrækkelig rent og at slutskyllevandet kan anvendes i forskyl - uden mikrobiologiske udfordringer. Jo mere genbrug der ønskes, jo flere steder kan "kæden" hoppe af, og man kan komme til at anvende vand, der ikke er af tilstrækkelig god kvalitet. Målinger med sensorer kan give en hurtig vurdering af kvaliteten.

Ulla Stadil
Torsdag d. 19/4-18 kl. 13:52

Ulla Stadil (Novozymes A/S)
En pålidelig, dvs sensitiv, robust og dokumenterbar måling af sidste hold skyllevand efter CIP er meget interessant og relevant for en fødevareproduktion som vores, idet store dele af processen foregår i CIP-bare systemer. Hovedårsager : øget fødevaresikkerhed , minimeret CIP downtid, reduceret vandforbrug.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 14:45

Hej Ulla - dejligt at du/I kan se brugbarheden af de resultater, der kommer ud af projektet - tusind tak. Som du fremhæver - er den pålidelige måling af CIP skyllevandet vigtig, for også i fremtiden at være på forkant. Dette er netop grunden til, at vi har valgt at sætte fokus på det i aktiviteten.

Bjarke Damsgaard Jørgensen (Senior Production Manager, Arla Foods - Taulov Mejeri)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 22:05

Jeg ser flere spændende aspekter i dette projekt.
1. Kvalitet er altafgørende og det vil være en åbenlys gevinst at kunne validere ren-gøringsprocessen efter hver rengøring, hvilket vil kunne forbedre fødevaresikker-hed og kvalitet yderligere ift. i dag.
2. Et valideret og stabilt system ville give muligheden for at reducere nuværende prøveudtag.
3. Jeg syntes det er en spændende tanke at kunne begynde at rengøre/CIPPE efter behov i stedet for efter tid. Behovet for rengøring vil muligvis variere med varie-rende produkt, råvare, driftstid m.m.. I dag bruger vi meget tid, energi og ressour-cer på at optimere på vores CIP cyklus for at opnå optimal rengøring. Men hvis man, med den rigtig sensor teknologi, kunne køre sin CIP til anlægget er rent (Hverken mere eller mindre), kunne der også være en energi/miljø optimering i dette.
4. Når der laves ændringer på en linje ville dette være et godt værktøj til at validere at rengøringsprocessen fortsat er optimal.
5. Hygiejnisk design er generelt et område der fortsat kan udvikles. Potentielt vil denne teknologi kunne hjælpe os med at verificere at vi har valgt de rigtige løsnin-ger.
6. En vinkel der kunne overvejes, var om samme sensor teknologi også kunne for-tælle noget om et lukket systems bakteriologiske kvalitet, under drift. Så man kun-ne gå fra fast til variabel/tilstandsbaseret driftstid. Det kunne være meget interes-sant.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 11:46

Hej Bjarke - tusind tak for dine reflektioner og kommentarer omkring projektet. Der er rigtig mange spændende tiltag og elementer som kan stykkes sammen - når vi begynder at tale sensorer - og det er Jer i produktionsvirksomhederne, der ofte har de bedste ideer ;-) Jeg håber, jeg kan på trække på Jeres kompetencer i det videre forløb.
For alle produktioner er det vigtigt, at der foretages fornuftige optimeringer, så produktionsudstyr kan anvendes i så vid ustrækning som muligt - det er derfor skyllevandet spiller så vigtig en rolle, at vi ser muligheder ved undersøgelse af dette med sensorer.
Helt korrekt - med den/de rigtige sensorer, må der kunne foretages optimeringer - det er både såldes at den gode og effektive validering kan foretages, så den langsommere prøveanalyse kan reduceres, eller måske helt undlades.
Som du skriver - er det interessant - hvis der kun skal rengøres efter behov, og ikke efter tid, dette højner også fødevaresikkerhed og produktkvaliteten - men giver også gevinst på energi- og miljø-mæssige side. Umiddelbart vil jeg mene, at rengøring efter behov og bakteriologisk kvalitet under drift, må kunne samtænkes.
Vi ved, at der er forskel på dannelsen af biofilm ved forskellige produktioner - råvarer og driftstid, så helt sikkert er der også forskel på - både hvor lang tid det er fornuftigt at køre produktion, men også hvor lang tid det er nødvendigt at rengøre. F.eks. ved vi, at jo flere termoresistente kim i den rå mælk, jo kortere (sikker) driftstiden; eller sagt med andre ord - jo flere termoresistente kim i den rå mælk, jo mere rengøring.
Som du skriver er kvaliteten altafgørende for salg. Dette gør faktisk rengøirngsprocessen til en af de vigtigste, såldedes at det kan lykkedes - hver gang, at opnå en prima produktion. I princippet kan produktion på et ikke tilstrækkelig rent anlæg være lige meget - det bliver ikke prima produkter, der produceres.
Tak for dine spændende tanker omkring anvendelse af sensorteknologiens anvendelse under produktionen, således at der kan opnåes variabel driftstid - det vil være super relevant, og den mener jeg helt sikkert vi skal forsøge at indtænke i projektet.

Torben Würtz (Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:47

Erhvervsakademi Sjælland finder projektet yderst relevant for både vores Proces-, Ernærings- og Procesteknologuddannelser og Laborantuddannelsen. Og selvfølgelig også Akademiuddannelsen i Hygiejne- og rengøringsteknik. I vores undervisning inddrager vi den nyeste viden og har mulighed for at afprøve denne viden i praksis i vores laboratorier og pilot plant. I dette projektforslag har vi især interesse i test af sensorer til monitorering af urenheder i skyllevand og validering af rengøringsmetoder. Vi ser dette projekt som en oplagt mulighed for at virksomheder kan opnå to ting: 1) De kan spare ressourcer på rengøringsprocedurer uden at det forringer fødevaresikkerheden 2) De kan opnå større fødevaresikkerhed for at anvendte rengøringsmetoder er sikre og korrekt validerede.
Vi stiller gerne vores pilot- og laboratoriefaciliteter til rådighed, hvis der er behov for det.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:45

Hej Torben. Tak for Jeres interesse for projektet og dejligt, I kan se relevansen af fremkomne resultater for så mange af Jeres uddannelser. Det er en super god måde at få resultater fra projekter ud, således at endnu flere virksomheder kan anvende dem. Tusind tak for tilkendegivelsen omkring at stille Jeres pilot-og lab. faciliteter til rådighed, det vil være relevant - også set i lyset af inddragelse af den nyeste viden i undervisningen.

Zaza (Projektleder, Moderiseringsstyrelsen)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:29

Jeg synes det lyder rigtig spændende at I vil bruge Industri 4.0 elementer for at udvikle de nye metoder og tilgange. Dette vil fremtidssikre dem ift de kommende teknologier samt vil få et effektiviseringselement ind i aktiviteten. Jeg finder dette særligt relevant for fødevarebranchen som generelt består af SME'er hvor netop Industri 4.0 elementer kunne hjælpe dem med at blive mere konkurrencedygtige.
Et meget relevant og spændende projekt. Jeg ser frem til at høre nyt.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 17:42

Hej Zaza - Tusind tak for din kommentar. En fremtidssikringen af fødevarevirksomhederne ligger mig meget på sinde. Selvfølgelig er der et større behov for hjælp hos de små og mellemstore virksomheder, som hos de større. Det er vigtigt, at fødevarevirksomheder begynder at forholde sig både til de data de opsamler i dag, men også til, hvad der giver værdi for dem - både set i forhold til deres konkurrenceevne og til en effektivisering.
Jeg vil med glæde holde dig underrettet ;-)

Jan Bruno Jensen (Rengøringsleder , Kohberg )
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 17:16

Jeg synes at dette projekt lyder til at være en stor fordel for fødevarevirksomheder hvis man i dette kan projekt kan finde en løsning på tidsforbrug ved rengøring med CIP, er dette meget interessant, hvis man i fremtiden kun skal rengøres efter behov, behovet for rengøring vil naturligvis variere og her vil dokumenterbar måling af sidste hold skyllevand efter CIP være af stort interesse
Hygiejnisk design er generelt et område der fortsat skal udvikles dette må aldrig gå i stå

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 17:30

Hej Jan Bruno - tusind tak for dine reflektioner omkring projektet. Det er helt korrekt, at der er et stort behov for at rengøringen fortages hurtigt og effektiv - dette behov bliver nok ikke mindre de kommende år. Der ud over er det en kæmpe fordel, at der ikke rengøres mere end nødvendigt. Dette giver både ressourceoptimering i forhold til forbruget af tid, vand og kemikalier - og giver dermed gevinst til både virksomheden og miljøet.
Vi bliver aldrig færdiguddannet i hygiejnisk design - det er et område, hvor vi hele tiden kan forbedre os. En forbedring i det hygiejniske design gør at udstyret bliver lettere rengørligt.

Maiken Krogshede (Quality Coordinator, Arla Foods Ingredients)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:00

Projektet er af høj relevans for fødevaresindustrien for at sikre tilstrækkelig rengøring i anlæg, hvor det ikke er muligt med inspektion. En hurtigmåling af renligheden i skyllevandet under og efter CIP ville være gavnligt - her tænkes på mikrobiologisk og kemisk. Derudover vil det være interssant med større indsigt i omfanget af "lommer", der gemmer sig under de små revner i overfladen.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:38

Hej Maiken - tusind tak for din kommentar. Det at have helt styr på den cip, der kører betyder, at tilstrækkelig rengøring sikres. Et lukket anlæg er svært at validere på, så derfor vil en måling af skyllevandet give stor værdi.
Her kommer det hygiejniske design også ind, således at der ikke er uhensigtsmæssige "lommer", dead-ends, gruber/pittings og andre steder, hvor smuds og mikroorganismer kan gemme sig under rengøringen, og hvor det efterfølgende kan frigives fra. En vurdering af det hygiejniske design sammenholdt med hvordan overfladers beskaffenhed er, vil en skyllevandsmåling give stor værdi.

Jonas Høeg Hansen (Adjunkt, Erhvervsakademiet lillebælt)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:14

Det lyder som en spændende og relevant aktivitet. Vi kan mærke at aftagerne til vores dimittender (procesteknologer) også efterspørger lignende teknologier. Vi vil gerne være med til at sikre at den opnåede viden bliver kommunikeret ud til studerende, således at vi kan fastholde vores stærke position indenfor hygieinisk design i fødevare og procesindustrien. bedre overblik over effektiviteten af rengøringen vil være et godt input til industrien, som kan give meget brugbar viden.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:06

Hej Jonas - tak for dine kommentarer til projektet. Vi ser det også som super vigtigt at resultaterne fra et sådant projekt kommer bredt ud i industrien. Videnspredningen til skolerne er vigtig at huske. På denne måde får de studerende del i den nyeste viden - men lige så vigtigt er det, at de bringer denne viden med ud i virksomhederne, når de er færdiguddannet. Dette giver en god og bred spredning af viden, som på denne måde kommer ud til rigtig mange virksomheder.
I det nuværende projekt har vi med succes videnspredt til uddannelsesinstitutioner. Dette forventes også at blive en del af næste projekt - tak for Jeres positive tilgang til fremtidige videnspredningsaktiviteter - jeg sender invitation når tid er ;-)

Heidi Holt (Quality Manager , Easyfood A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:34

Fødevaresikkerhed og produktkvalitet skal være i top, det er et kæmpe issue. For at det kan lykkedes er rengøringen vigtig, og ikke mindst en valid kontrol af denne. Vi har en fleksibel produktion, hvor der både indgår brød og behandlet kødfyld. Dette betyder, at vi både har tør og våd produktion, og dermed også de udfordringer det giver. En god validering af rengøringen er derfor overordentlig vigtigt, så vi sikrer opstart på tilstrækkelig rent produktionsudstyr.
Vi vil rigtig gerne indgå som case-virksomhed i projektet.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 4/5-18 kl. 13:13

Hej Heidi - tusind tak for din kommentar. Det er helt korrekt at både fødevaresikkerhed og produktkvalitet skal være i top, hvis en virksomhed vil blive i branchen. En af måderne er at sikre at rengøringen er tilstrækkelig. Det er også derfor vi mener, det er så vigtigt at se på slutskyllevandet. Tak for tilsagn vedr. at indgå mere aktivt i projektet som casevirksomhed. I hører fra mig ved projektstart.

René Nielsen (Compliance Manager, Lemvigh-Müller)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:58

Vi har en klar opfattelse af, at netop dette aspekt for fødevarekontaktmaterialer mangler bevågenhed og viden i markedet for fødevarekontaktmaterialer.
Større viden og dermed krav og vejledning vil være af stor værdi med hensyn til kravspecifikationer overfor de produkter som anvendes i fødevaresektoren.
Et øget kendskab til overflader og deres evne til rengøring og dermed bedre hygiejne vil være af stor interesse og til gavn for Lemvigh-Müller og vores kunder indenfor fødevareindustrien.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:01

Hej René - tak for dine kommentarer. Som du fremhæver i din kommentar, så mangles viden på dette felt - specielt når vi også tænker på, at mange fødevarevirksomheder rigtig gerne vil have en længere produktionstid. Af denne grund er det super vigtigt, at vi får større viden, således at der kan stilles de korrekte krav til overflader og rengørligheden. At kunne stille de rigtige krav, kan være en af parametrene, således at det lykkedes med længere produktionstid, uden brist i hygiejnen.

Helge Kromann (Specialkonsulent, SEGES Veterinær- og Kvalitetsforhold)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:22

Det er vigtigt at projektet beskriver helheden i fødevareproduktionen - altså fra jord til bord. I primærproduktionen er rengøringen af procesudstyr i mælkeproduktionen (malkeanlæg, mælkekøletanke) er også en væsentlig udgiftspost (rengøringsmidler, vand og strøm) Hvor vi samtidig har en målsætning om at sænke kimtallet generelt, hvilket et nyudviklet udstyr til måling på skyllevandet med sensor teknologi vil kunne bidrage aktivt til.

Det er samtidig meget vigtig at fødevare sikkerheden er helt i top. I primær produktionen har vi også en del lukkede produktionssystemer så som mælkerør og pumpeledninger. Her vil et system til vurdering af overfladernes beskaffenhed udover Ra-værdien være interessent, specielt set i lyset af, at vi mangler viden omkring holdbarheden af nye materialer som f.eks. plast PEX til bl.a. pumpeledninger

Monitering på skyllevand fra rengøring af specielt malkeanlæg og måske i særlig grad AMS anlæg (malkerobotter) vil være meget interessant og kan på sigt måske være med til at forbedre kvaliteten af den rå mælk fra gårdene.

Hvis der i projektet er behov for inddragelse af case-virksomheder fra primærproduktionen, står vi naturligvis til rådighed i forbindelse med at finde de rette besætninger og formidle den nødvendige kontakt.

Desuden vil vi, i det omfang vi har ressourcer til det, gerne deltage i en følgegruppe i projektet med fokus på primærproduktionen.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 18:20

Hej Helge - Tusind tak for din perspektivering af anvendelsen af projektets resultater i primærproduktionen. Kvaliteten af råvaren (mælken) har stor betydning for, hvilken produktkvalitet, der kan opnåes i sidste ende. At forbedre mælkekvaliteten fra gården er én af Jeres vigtige arbejdsopgaver, som kvalitetsrådgiver. Det er rigtig dejligt, at du kan se, at I også i primærproduktionen vil kunne anvende resultaterne til at foretage en måling af skyllevandet, og at det vil bidrage aktivit til dels en hurtigere probelmløsning og dels en optimering af rengøringen, således at der er størst mulig ressourcebesparelse (vand, kemi, energi) samtidig med at mælkekvaliteten holdes eller forbedres (lavere kimtal).
Ved at kæde resultaterne fra mælkeleverandøren til mejeriets resultater, vil det være muligt for mejeribruget, at begynde at tænke IoT - i hele linjen - fra jord til bord.
Spændende med nye materialer og undersøgelse af ruhed / slid og rengørlighed af disse - f.eks. PEX-slanger (pumpeledninger fra udmalkning til tank), hvor vi ved, at der vil være et vist slid fra både de rengøringskemikalier der anvendes, men også fra det flow og de urenheder, der (naturligt) er at finde i den rå mælk.
Tusind tak for Jeres positive tilgang både i forhold til at være til rådighed med at finde egnede besætninger samt til at deltage i følgegruppen - selvfølgelig specielt, hvor det er besætningsrelateret. Jeg håber, at det bliver muligt at trække resultaterne ud i primærproduktionen indenfor projektets rammer.

Ulrik Kragh (Direktør, UdviklingVejen)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:21

Hos UdviklingVejen samler vi 465 virksomheder til netværk, sparring og inspiration. Heraf er ca. 75 virksomheder indenfor fødevare, og især fødevaresikkerhed, produktion og maskiner til fødevareindustrien.
Hos vores medlemmer er hygiejne og fødevaresikkerhed en væsentlig konkurrenceparameter, men også en betydelig omkostning.
Med den viden som opbygges i dette initiativ vil maskinproducenternes konkurrenceevne øges, ved at der opstår brugbar viden om optimering af maskindesign. Samtidigt vil den nye viden kunne reducere omkostninger til rengøring, og øge visheden om det høje fødevaresikkerhedsniveau som fødevareproducenterne lever af.
Vi skal give forslaget vores bedste anbefalinger.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 14:09

Hej Ulrik - tusind tak for din kommentar og anbefaling. Fødevaresatsningen i Vejen kommune betyder, at der er en hel del virksomheder og følgevirksomheder i kommunen, der vil kunne drage nytte af de resultater, der genereres. Vi deltager rigtig gerne i videnspredningsaktiviteter, således at den nyeste viden kommer ud til virksomhederne. En vigtigt videndeling kommer også, når maskin - og fødevareproducenter er til det samme arrangement - hører de samme indlæg og hvor det giver anledning til nogle givtige erfaringsudvekslinger og diskussioner mellem de to brancher.
Det er vigtigt at hjælpe virksomhederne således, at de nyeste resultater bliver delt - så konkurrenceevne dermed højnes. For maskinproducenterne, der bliver bedre til det hygiejniske design og for fødevareproducenterne, hvor der kan spares på ressourcer ved f.eks. rengøringsproceduren, stadig med høj fødevaresikkerhed og produktkvalitet.

Lars V. Peters
Onsdag d. 9/5-18 kl. 21:37

Hej Annette,
Fint initiativ og meget relevant. Jeg læste jeres aktivitetsforslag og har en enkelt kommentar til ”Metoder til tilstandsvurdering af procesudstyr; overfladens ru-hed Ra-værdien”. EHEDG har allerede lavet en større undersøgelse heraf, f.eks. at Rz værdien også er en vigtig parameter; at overfladen heller ikke må være for ”glat” etc. I dag er der allerede en del virksomheder, især indenfor baby food produktion, der stiller helt konkrete krav til overfladens beskaffenheden af deres proces udstyr.
Såfremt det har din interesse, sender jeg dig gerne noget materiale.
Vh.,
Lars V. Peters

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 10/5-18 kl. 10:02

Hej Lars - tusind tak for din kommentar. Dejligt at du syntes det er et godt og relevant initiativ ;-)
Det er helt korrekt, som du skriver, at der er forskellige - bl.a. EHEDG, men også Stålcentrum, der har udført/er ved at udføre noget arbejde på Ra-værdien og det at finde en bedre og mere beskrivende værdi af en overflade. Det er planen, at vi i starten af projektet vil samle disse resultater fra de forskellige undersøgelser, så vi kan arbejde videre herfra.
Det er super, hvis du kan fremsende noget materiale til mig, det vil jeg rigtig gerne have - på forhånd tusind tak for det. Jeg håber også, at jeg kan trække på din ekspertise ;-)

Det arbejde som Stålcentrum udfører på området, er FORCE med på sidelinjen - det er et projekt, der afsluttes med udgangen af dette år, og det vil også være ganske naturligt at arbejde videre med disse resultater.
Som du skriver, er ønsket om overfladens ruhed også afhængig af hvilket produkt, der produceres og dermed kommer i kontakt med overfladen. Nogle produkter klistre for meget til overfladen, hvis den er for glat /for lav Ra-værdi, og er dermed ikke til at vaske af overfladen igen.
Om dette samtidig hænger sammen med at disse overflader er bearbejdet således, at det er mere "lukkede" overflader, ved jeg ikke - jeg er heller ikke på stående fod klar over, om der er udført undersøgelser på dette. Med "lukkede" overflader mener jeg overflader, hvor toppe og dale ligger meget tætte - hvorimod en "åben" overflade, hvor toppe og dale ligger langt fra hinanden. Det er nemmere at komme ned i bunden af dalen med rengøringsvæsken - idet overfladespændingen ikke betyder så meget, når overfladen er mere åben.

Dorte Walzl Bælum (Centerleder og Netværksdirektør, Plast Center Danmark og Dansk Materiale Netværk)
Lørdag d. 12/5-18 kl. 19:31

Hej Annette
Som Innovationsnetværk indenfor materialer, er vi meget interesserede i at bakke op om alle de materiale relaterede aktiviteter , der kan højne de danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne. Dette projekt er et af dem. Mange produktionsvirksomheder indenfor fødevarer har et ønske om at anvende produktionsapparatet i længere tid – således at produktionsprisen pr. produceret enhed sænkes. Det er en selvfølge at der stadig er høj fødevaresikkerhed og god produktkvalitet. Dette kan kun gøres, hvis der er fuldt styr på rengøringen – og dermed mikrobiologien, men også, at det er de korrekte materialer, der er anvendt i forhold til både produktion og rengøringsprocedure. Ved eksisterende udstyr er det vigtigt at få en god vurdering af overfladernes tilstand – skal de vedligeholdes, eller er det tid til nyt. Vidensdeling ved temadage/workshops samt samarbejdsprojekter, hvor det vil være muligt at forene jeres viden om monitorering af overflades renhed og beskaffenhed i øvrigt samt Dansk Materiale Netværks viden om materialer og materialevalg, ser jeg som gode muligheder for fortsat godt samarbejde.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Søndag d. 13/5-18 kl. 19:38

Hej Dorte - tusind tak for dine reflektioner og støtte til projektet. Det er super dejligt, at Dansk Materiale netværk (DMN) støtter op omkring projektet. Vi mener også, at det er vigtigt, at vi videndeler så meget, som overhovedet muligt ved bl.a. temadage / workshops, som enten DMN arrangerer, eller vi arrangerer sammen. Der ud over - hvis muligheden byder sig, vil vi rigtig gerne deltage i samarbejdsprojekter, således at viden fra projektet kobles med den store viden, der er i DMN omkring materialer og materialevalg.

Per Sandholdt (Teknisk Direktør, S.A.Christensen & Co.)
Mandag d. 14/5-18 kl. 12:09

Hej Annette,
vi der producerer og servicerer malkeanlæg og udstyr har også meget fokus på renholdelse og kvalitet i rengøringen af malkeanlæggene. Vores udfordringer er at malkeanlæggene hos landmændene bliver større og større, de malker flere køer i anlæggene end tidligere og nogle malker endvidere 3 gange pr. døgn ift. tidligere hvor det var mere almindeligt med malkning 2 gange pr. døgn. Så vi har fokus på vand- og kemikalieforbrug da dette har stor betydning for om anlæggene bliver tilstrækkeligt rengjorte. Desuden begynder selve tiden til at foretage vask at blive betydende, da anlæggene ofte i forvejen kører mange timer pr. døgn. Ved robotmalkning er vasketiden særligt betydende da en lang vasketid selvfølgelig nedsætter kapaciteten af malkerobotten. En sensor til måling af skyllevandets sammensætning vil være meget velkommen for at kunne detektere hvad kvaliteten af rengøringen rent faktisk er og man så kan få muligheder for at styre rengøringsprocessen proaktivt i stedet for som nu hvor det ofte er faste vandvolumener, doseringer og faste tidssekvenser der køres med.
Måling/bestemmelse af overflade ruhed er også meget interessant især da anlæggene bliver større og større. Fysisk er der således mere overflade at renholde end tidligere.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:00

Hej Per - tusind tak for din kommentar. Dejligt at I også kan se perspektiver i de resultater, vi forventer bliver genereret i projektet. Som du skriver, er anlæggene hos primærproducentern - mælkeleverandøren - ofte hårdere belastet i dag, end de var for år tilbage. Mere mælk igennem og flere timers ibrug betyder, at der også skal være en mere optimeret rengøring, for at kvaliteten af den rå mælk stadig er den samme. Samtidig har det stor betydning for robotmalkeanlægget, at rengøringen foregår hurtigt og effektivt, således at der kan malkes på anlægget igen.
Ressourceforbrug og miljøet har også stor betydning - så derfor vil det være smart, hvis man kan vurdere, hvorvidt anlægget er tilstrækkelig rent eller ej. Der skal ikke rengøres i længere tid end nødvendigt.
Afhængig af de sensorer, der vil være på markedet, er jeg spændt på, om det kan lade sig gøre at "se løbende på rengøringen". Men alt andet lige - vil det kunne lade sig gøre at vurdere rengøringen fra gang til gang - og der ud fra optimere på den anvendte rengøringsprocedure.

Mikael Krogh (Technology Advisor, Marel A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:38

Marel udvikler, producerer og markedsfører maskiner til brug i den våde fødevareindustri (dvs. kød, fisk og fjerkræ). Især i produktzonerne af sådant udstyr er en hurtig og effektiv rengøring vigtig for produktionsøkonomien og hygiejnen.

Det bliver derfor en betydningsfuld konkurrenceparameter. Det betyder at måling af renhed efter rengøring har en særlig interesse for Marel og i den forbindelse ses Force’s projekt om rengøringsvalidering som en værdifuld målemetode for at opnå den optimale balance mellem omfanget af rengøringsaktiviteten og den resulterende renhed.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:12

Hej Mikael - Tusind tak for din kommentar til projektet. Det er helt korrekt, som du skriver, at det at kunne konstruere udstyr, der kan rengøres hurtigt og effektiv, er en betydningsfuld konkurrenceparameter. Jeg håber, at fødevareindustrien og udstyrsproducenter i større stil - begynder at hjælpe hinanden med at udregne Total Cost of Ownership (TCO), således at det bliver endnu tydeligere, at der kan spares i det daglige, ved at vælge udstyr, der har et bedre hygiejnisk design, og dermed kan rengøres hurtigere og mere effektivt. En besparelsen på få minutter dagligt, giver faktisk en stor besparelse på årsplan.
Som du også skriver, vil der være forskel på fra produktion til produktion, hvor rent det er nødvendigt, at det skal være - set i lyset af hvilket produkt, der er tale om, produktionstiden, hvilke mikroorganismer, der kan give udfordringer og hvordan f.eks. pakningen sker (er det med modificeret atmosfære) - og dermed hvilken risiko for opformering af mikroorganismer, der er.
Det er vigtigt, at udstyr er tilstrækkelig rent. Men for at få så god en konkurrenceevne som muligt, samt at der tænkes så meget som muligt på miljøbelastningen (anvendt kemikalier, vand og energi) - skal rengøringen heller ikke være bedre end det nødvendige. Ved den samme daglige produktion og samme fastlagte rengøringsprocedure, kan man ved at følge renheden af slutskyllevandet hurtigt se trenden - og der ud fra vurdere om der skal foretages ændringer.

Henning Høgh Jensen (Afdelingschef / Innovationsansvarlig, DTU Fødevarer)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:30

Vi oplever at fødevare- og pharmasektoren verden over har stort fokus på rengørlighed - der er sikkerhed og nedetid i spil. Vi driver Hygiejnisk Design Center og behov fra industrien samt relevans bekræftes her. Vi oplever faktisk en interesse fra ikke kun danske virksomheder men også global aktører.
Vi støtter derfor op om projektet og er interesseret i samarbejde med dette projekt da der er klar synergi-muligheder.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:07

Hej Henning - tusind tak for din kommentar til projektet. Som du skriver, er der stor fokus på rengørlighed i både fødevare- og pharmasektoren. Sikkerheden skal være i top, for at kunne blive på markedet - med sikkerhed er der to aspekter - fødevaresikkerhed og produktkvalitet.
Men er det for dyrt at producere - holder man jo heller ikke længe på markedet - og her er det bla. nedetid, der er vigtig - og her kommer den optimerede rengøring ind. Produktionsudstyr skal helst anvendes så meget som muligt ;-)
Vi glæder os til samarbejdet med Jer - for vi kan bestemt også se synergi-muligheder.

Kim Petersen (Teknisk direktør, FoodSafe as)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:03

Hej Annette
Det at kunne monitorere rengøring er der et stort behov for og specielt i lukkede systemer, i FoodSafe beskæftiger vi os med overflade rengøring men oplever mere og mere at man i kød industrien transportere kød i lukkede systemer og har måske ikke den samme tradition for CIP rengøring som man har i mejeri og bryg drikke sektoren så derfor mener jeg at behovet er tilstede og ville løfte kvaliteten.
Det at stræbe på mere og bedere hygiejnisk design samt overfladernes kvalitet samt materialevalg er noget der tilstadighed skal udvikles og arbejdes på.
Mvh. Kim Petersen
Teknisk direktør
FoodSafe

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:24

Hej Kim - tusind tak for din kommentar. Som du skriver, er der et stort behov for at kunne vurdere renheden af lukkede systemer - det er svært at vurdere det, når man ikke sådan lige kan se ind de mange meter rør, der kan være på et produktionsted.
Traditionen med CIP - rengøring i lukkede systemer (rør, tanke mv.) kan trækkes forholdsvis langt tilbage i mejeri- og bryggeri-industrien, hvorimod det at transportere kødprodukter i tanke, ikke har så mange år på bagen. Trenden og udviklingen af disse kødprodukter bliver nok ikke mindre. Jeg er rigtig glad for at kunne læse, at du også mener, at projektets resultater vil kunne anvendes i kødindustriens lukkede udstyr ;-)
Vi er helt enige - vi skal hele tiden blive bedre til både det hygiejniske design samt valg af materialer og disses overfladers kvalitet - udviklingen fortsætter, og vi skal være skarpe hele tiden, så vigtigheden omkring hygiejnen ikke mistes.

Ywonne Nielsen (Kvalitetschef, DANÆG Products A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 09:32

Det lyder som et rigtigt spændende projekt. In-line monitering af CIP- rengøringsprocesser vil være et interessant alternativ til de valideringsmetoder, vi har mulighed for i dag. Vi ser dette både vil kunne give en konkurrencemæssig fordel, men også i fordel i forhold til at sikre fuld udnyttelse af produktionsudstyr – og samtidig sikre, at der startes produktion på rent anlæg.
Vi vil derfor følge projektet med stor interesse.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:17

Hej Ywonne - tusind tak for din kommentar. Det at få muligheder for at bedre at validere rengøringen på lukket udstyr, giver helt nye perspektiver. Bedre udnyttelse af produktionstudstyr er et stort issue for mange virksomheder, og ved sikring af opstart på tilpas rent anlæg sikres både fødevaresikkerhed og produktkvalitet.
Tak for Jeres interesse for projektet ;-)

Grith Mortensen (Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:01

Jeg har med rigtig stor interesse læst forslaget, som er meget fin i tråd med det industriinitierede udspil, som DI Fødevarer og L&F sammen med en række virksomheder udarbejdede i 2017 (se link i forslaget). Hygiejne og rengøring er en meget væsentlig del af fødevareproduktion, produktkvalitet og -sikkerhed og dermed også en væsentlig konkurrenceparameter for de danske virksomheder - store som små. Forhold som nye produktstrømme med ændret sammensætning (fx hvis man laver produkter med højere indhold af mineraler eller protein end tidligere) , effekterne af cirkulær økonomi, hvor man fx udnytter nye bistrømme, øget pres på ressourcer som energi og vand, kombineret med et ønske om at sælge produkter på fjerntliggende markeder - også gerne uden for køl - stiller helt nye krav til rengøringseffektivitet og analyse. Samtidig går man i nogle tilfælde mod mindre produktionsserier, hvilket stiller krav om, at nedetiden i forbindelse med rengøring skal være så kort som mulig. På samme måde vil man ved store produktioner godt kunne køre så længe som muligt, og kunne foretage en mere intelligent vurdering af, at "nu er det tid" til rengøring, end man kan i dag. Gruppen skal arbejde med intelligent vandbesparelse i forhold til renhedsmålinger. Det er spot on. På samme måde giver det fint mening at øge forståelsen for materialernes overfladeegenskaber.

Det er vigtigt, at projektet får inddraget relevante nationale og internationale parter i arbejdet - herunder også i forhold til en godkendelse af de nye metoder og i forhold til at bruge forskellige produktioner som cases, så det ikke "blot" bliver modelsystemer, der testes i.

For at opsummere, så er det et meget fint projekt, og projektlederen har arbejdet inden for området i mange år - både i det private erhvervsliv og i GTS-regi, og hun er en stærk kapacitet på området.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:10

Hej Grith - tusind tak for din kommentar. Vi syntes også det falder så fint i tråd med det omtalte industriinitierede udspil, hvor fødevaresikkerheden og produktionsoptimering prioriteres højt. Det er i den henseende også vigtigt, at vi arbejder i samme retning, så de forskellige projekter, der enten er sat i søen - eller bliver det i fremtiden, kan drage nytte af og bygge videre på opnåede resultater. På den måde når vi bare længst ;-)
Dansk fødevareproduktion er kendetegnet ved høje standarder indenfor fødevaresikkerhed. Det er alfa-omega, at vi bevarer denne position, for at vi kan blive ved med at være det stærke brand på eksportmarkederne.
Som du helt korrekt skriver, er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på hygiejne og rengøring. Vi må i vores iver over at skulle udføre noget nyt - stort og spændende, ikke skubbe disse vigtige emner i baggrunden - for så kan den stærke position og det gode brand ikke holde i længden.
Som du også skriver, er der - for efterhånden en del virksomheder - et stort behov i at kunne have forskellige produktioner (sammensætning, anvendelse af f.eks. biproduktioner mv.) - og i både store og små produktionsbatch. Der kan være forskellig tilsmudsningsgrad fra disse forskellige produktionsønsker - og så skal det sikres, at der mellem produktionbatch er styr på overslæb - for nogle produktioner, betyder det ikke så meget, men for andre produktioner, skal der være en fuld rengøring imellem. For at nedetiden bliver så kort som muligt, er det derfor vigtigt at have en valid og hurtig metode til måling af, at rengøringen har været tilfredsstillende.

Vi er helt enige i betragtningen omkring inddragelse af relevante nationale og internationale parter i arbejdet. Det vil vi arbejde videre med at få, i den endelige ansøgning - tusind tak for denne betragtning. I forhold til casevirksomheder, er det for mig kun indikationer, hvis der udelukkende køres i modelsystemer - derfor er det en meget vigtigt pointe, at det skal afprøves i den "rigtige verden" - med udstyr, produktion, biofilmdannelse og rengøring, som den er i en helt almindelig produktion.

Jes Rudebeck (Ingeniør, JETEK Rådgivende maskiningeniør APS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:51

Som maskinbygger og designer har jeg altid stor focus på det bedst mulige design og løsninger til fødevareindustrien. Men helt uden kompromis er vanskeligt.
Jeg tænker vi med et sådant system til Monitering af hygiejnen kunne optimere den samlede proceslinje og opnå besparelser på flere fronter. Bl.a. reducere forbruget af vaskevand og vasketid/mandetimer.
Hvis systemet kunne bruges både under drift samt under rengøringen/CIP vil det jo være super!
Jeg ser frem til at følge projektet.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:29

Hej Jes - tusind tak for din kommentar. Det er helt korrekt, som du skriver, at det er vanskeligt at konstuere et udstyr helt uden kompromis, derfor kan vi også hele tiden blive bedre - og udtænke nye gode løsninger omkring det hygiejniske design - her er der aldrig nogen der bliver "færdig uddannet".
Som du skriver, kan en valid og hurtig metode til måling af slutskyllevandet, formentlig give besparelser på flere fronter. Anvendes en sensor, der er tilstrækkelig sensitiv, kan den samlede produktionslinje vurderes i forhold til rengøringen, men også i forhold til det hygiejniske design. Ved en forbedret optimering af rengøringen kan opnåes besparelser - både i vand, kemikalier, energi og tid.
I første omgang arbejder vi med måling af skyllevand - jeg ved ikke om vi kan nå længere i dette projektet.
Men jeg vil selvfølgelig have i tankerne, at det at kunne måle på produktionsstrømmen under drift - således at en måling kan fortælle, at det er tid til rengøring - samt måling under rengøring / cippen - at nu er det rent nok til næste step i proceduren - vil kunne give enorm værdi til fødevarevirksomhederne. Jeg håber vi kan nå at kradse i overfladen til dette.
Tak for at du vil følge projektet - du hører nærmere når vi kommer så langt ;-)

Torben Jensen (Novadan)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:52

Hej Annette

Dette emner efterlyses rigtig meget i nævnte industrier, og der 2 vinkler på dette.

Først - dokumenter Cip rengøringen har været tilstrækkelig, er alle uønsket stoffer, bakterier fjernet/elimineret således produktion kan fortsætte sikkert. Her opleves det ofte, hvad kan der måles på - der findes jo et utal af stoffer i industrien, og at der ingen bakterie er tilstede, fortælle nødvendigvis ikke anlægget er rent for belægninger. Det bliver meget interessant om der kan findes en fælles standard for en måling, som kan dokumentere anlægget, og det er sikkert at starte ny produktion. Hvis dette kan nås, kan der også sættes et vindue for hvornår er en CIP nok, alle ønsker at nedbringe TCO på rengøring, men hvor er langt kan vi nå med nuværende måler.

Måling af overflader, er vel en anden vinkel, overflader skal helt være glatte og rengøring venlige, men må heller afgive noget til produkterne - er det ok med en hvis ruhed/spræk dannelse - eller hvor er niveauet for sikre produkter med fokus på bakteriologien.
Det bliver spændende at være med og følge dette projekt.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:12

Hej Torben - tusind tak for dine kommentarer til projektet. Som du helt korrekt skriver, er det vigtigt at kunne dokumentere, at rengøringen har været tilstrækkelig - og helt korrekt, så er det ikke sikkert, at der kan tælles mikroorganismer, selvom de rent faktisk er der (bakterier fra biofilm kan være svære at få til at vokse i laboratoriet - og dermed gøres "tælbare"). Der kan også være tale om andre belægninger. Sensormålinger kan give andre resultater - og hurtigt respons. Ved kobling af målinger vil det give brugbare resultater, der er bedre end den i dag anvendte validering af rengøringen. Helt korrekt - som du også skriver, kan der også være tale om andre uønskede stoffer, der er tilbage i anlægget efter endt rengøring.
Tanken er, at vi arbejder med en casevirksomhed, så vi får målinger fra "den virkelige verden". Håbet er, at vi efterfølgende kan vurdere evt. ved en workshop - med andre brancher, om der er andre uønskede stoffer end dem, der er beskrevet ved casevirksomheden.
Det er helt korrekt mht. overfladerne - de skal være rengøringsvenlige og der må ikke kunne afgives noget herfra. Dette er også grunden til, at det er så vigtigt hele tiden at blive bedre til vurdering og måling af overflader.
Med de ønsker som fødevareindustrien har, er det nødvendigt at udvikle nyt - både i forhold til rengøringsvalidering og i forhold til vurdering af overflader.
Tusind tak fordi I vil følge projektet lidt tættere - I hører fra mig, når tid er ;-)

Michael Schou (Senior Regulatory Affairs Specialist, Plum A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:42

Monitorering af hygiejne i lukket produktionsudstyr er relevant for mange slags virksomheder, hvilket også tydeligt fremgår af de mange positive kommentarer her på siden. Vores virksomhed fremstiller bl.a. kosmetiske produkter til sundhedssektoren (flydende håndsæbe, cremer, lotions, etc. ). Vi kigger løbende på vores rengøringsprocesser, for bl.a. at spare kostbar produktionstid, så in-line monitorering af skyllevand i forhold til at optimere anvendt rengøringstid, brug af vand og rengøringsmidler mm., vil være et kærkomment ekstra værktøj i værktøjskassen inden for vores løbende procesoptimering. Vi hilser derfor dette projekt meget velkommen og glæder os til at følge proces og resultater.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:19

Hej Michael - tusind tak for din kommentar til projektet.
Det er simpelthen så dejligt, at der er så mange forskellige virksomheder - bl.a. både produktionsvirksomheder, udstyrsproducenter og folk med kontakt til primærproducenter, der kan se en fordel i at disse resultater genereres i projektet ;-)
Ligesom rigtig mange af produktionsvirksomhederne, har I også løbende optimering på rengøringsproceduren, både så den er god nok - men også, så der ikke rengøres mere end nødvendigt. Det er helt korrekt, der er mangel på in-line monitering af skyllevandet, således at der kan foretages en effektiv optimering af rengøringen ved måling på skyllevandet.
Tak fordi I vil følge projektet - jeg giver lyd fra mig, når tid er ;-)

Bjørn Parelius (account manager , FHS Scandinavia)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:32

Hej Annette.
FHS Scandinavia forhandler ”solutions” i segmentet de-kontaminering 24/7.
Vi forhandler innovative løsninger til bl.a. CIP industrien, dermed ser vi for egen del, men også for industriens del at dette er et vigtigt og rigtigt projekt.
Alle der arbejder med produktion eller renhold (CIP) ønsker et lavere kemiforbrug, lavere strømforbrug og ikke mindst mindre tidsforbrug og samtidig opnå samme hygiejne niveau og gerne med en målbar evaluering.
FHS tilbyder systemer til CIP industrien og bidrager dermed til både en ”grøn” produktion samt betydelig lavere ”total cost of ownership”
FHS ser i den forbindelse, introduktion af nye og innovative løsninger, store muligheder med bedre sensorer for evaluering af kvalitet.
En sensor til måling af skyllevandets sammensætning vil være meget velkommen for at kunne detektere hvad kvaliteten af rengøringen rent faktisk er og dermed bruge dette både som kvalitets sikring og mere proaktivt i stedet for som i dag i fastsatte rammer og standarder.
Med introduktion af nye og innovative løsninger, som f.eks. FHS ’s Ozon CIP systemer øger også behovet for at kvalitets sikre alle processer, det at kunne gøre noget godt for miljøet, øge effektiviteten og bedre indtjeningen giver mening for alle og dermed er det også vigtigt at der forskes og udvikles mere i monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr.
Med venlig hilsen
FHS Scandinavia
Bjørn Parelius

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:49

Hej Bjørn - tusind tak for dine kommentarer. Helt korrekt - det er vigtigt at moniteringen af hygiejnen i lukket produktionsudstyr skærpes - vi mangler det også i vores palette af værktøjer, således at virksomheder trygt kan starte produktion.
Den konkurrencemæssige fordel, i at kunne optimere rengøringen effektiv og sikkert, er stor. Ressourcebesparelse kan opnåes ved både mindre vand, mindre energi, mindre kemikalieforbrug - og ikke mindst mindre tid til anvendt rengøring. Det sidste betyder, at der er potentielt mulighed for længere produktionstid.

Lars Houborg (Regional R&D/Application Manager, Ecolab)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:37

Dette projekt finder vi særdeles interessant og relevant. Fødevareindustrien i Danmark er betydelig og kendetegnet ved et højt hygiejne-niveau, men den er også under pres for at producere til lavest mulige omkostninger. Derfor er det nødvendigt at optimere rengørings- og hygiejneprocesserne mest muligt. Her vil det være særdeles værdifuldt at kunne måle eller vurdere status i lukkede systemer. Hos Ecolab vil vi meget gerne støtte og medvirke til projekter, der kan give bedre indsigt i hygiejnen i sådanne lukkede systemer. Bedre viden omkring overfladers indflydelse på hygiejne kan også give værdifuld viden som kan hjælpe til at udvikle nye og mere effektive rengøringsmidler og -metoder.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:57

Hej Lars - tusind tak for dine kommentarer til projektet. Det er helt korrekt, at det er særdeles vigtigt, hele tiden at have hygiejnen for øje. Man kan meget nemt komme til at flyve højt med diverse nyudviklinger - men fungerer den helt basale rengøring ikke, vil det hurtigt gå ud over produktkvalitet og fødevaresikkerheden.
Rengøringsprocessen er en fordyrende proces, men kan selvfølgelig overhovedet ikke undværes. Derfor er det også så vigtigt, at den optimeres mest muligt - på den fornuftige måde.
Tusind tak for dit tilsagn omkring støtte og medvirke til projektet, der kan give bedre indsigt i hygiejnen i lukkede systemer, samt bedre viden omkring vurdering af overflader.

Villads S. Kristensen (Service manager , Lely Nordic A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:00

Hej Annette
Her har du vores forslag
Monitorering af kemi sammensætning og temperatur logning ved afløb inden tanksystemer, forsættelse af målerpunkter fra Future milq.
forbedring af råvare i primær produktion inden mejeriet.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:44

Hej Villads - tusind tak for din kommentar. Monitering af kemi-sammensætning samt temperatur, giver en god opfølgning på, hvordan den overordnede rengøring er foretaget. Det nye er at måle på skyllevandet - om udstyret er blevet rent ved denne proces. FutureMilQ - et innovationskonsortie med fokus på mælkekvaliteten hos primært robotmalkeanlæg - gav nogle rigtig gode resultater og erfaringer, som det bestemt kan være meget interessant at arbejde videre med. Råvarekvaliteten i den danske mælk er generelt rigtig god, men der vil selvfølgelig altid være mulighed for forbedring. Specielt indholdet af termoresistente kim i den rå mælk, kan rigtig drille mejerierne - med bl.a. lavere produktionstider til følge. Dette fordi de termoresistente kim er lig med mikroorganismer fra en biofilm. Disse mikroorganismer overlever lavpasteurisering (72grader/15 sek) - en del mejerier anvender en højere varmebehandling end lavpasteurisering, og dermed vil drabseffekten overfor de termoresistente kim også blive højere.

Per Pasfall (Teknisk Chef, Plum A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:06

I forbindelse med vedligeholdsopgaver vil det være en meget stor hjælp at kunne tilstands vurdere overfladerne, således at de kan beskrives og fastholdes systematisk, så man kan følge udviklingen over tid.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:29

Hej Per - Tusind tak for din kommentar. Det er helt korrekt, som du skriver, at en tilstandsvurdering af overfladerne, vil give afdelingen for vedligehold helt andre muligheder for at vurdere, nogle af vedligeholdsopgaverne i forhold til disse faktiske resultater. Mulighederne for dette er i dag begrænsede, hvorfor vi rigtig gerne vil sætte dette arbejde igang.
Når vi taler vedligehold, er det rigtig vigtigt at dette foretages tidligt nok, idet hygiejnen begynder at svigte, ved manglende vedligehold. Svigt i hygiejne giver svigt i fødevaresikkerhed og/eller produktkvalitet. I selv de mindste revner - som ikke engang kan ses med det blotte øje, kan der gemme sig optil 100.000 Listeria (når man sammenholder størrelsen af en sådan revne med volumen/størrelsen af en Listeria).

Jesper Petersen (Global specialist, Arla foods)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:31

Monitering af skyllevand kan gå hen og blive et rigtigt vigtigt værktøj til forbedring af kvaliteten af den rå mælk på gårdene.
En fejlbehæftet mælks høje indhold af bakterier kan skyldes flere årsager. Det betyder at der er flere steder en rådgiver skal lede før han med sikkerhed kan udpege årsagen. Vi har på det sidste arbejdet meget med kølingsprofilen af mælken, som årsag til høje kimtal. Det næste skridt kunne sagtens være at kigge nærmere på hvor effektiv rengøringen er, ved at kigge på skyllevandet.

Anlæggene på gårdene bliver større og mere komplicerede og dermed er risikoen for et uheldigt design også stigende. Jo større anlæggene er, jo større er det økonomiske tab også hvis kvaliteten af den leverede mælk ikke er tilfredsstillende. Vi er derfor meget interesseret i udstyr der kan fortælle om rengøringens effekt.

Vi så gerne mobile moniteringer, da vi først og fremmest ser det som en hjælp til kvalitetsrådgiverne, der skal kunne vejlede bonden hurtigst muligt og gerne inden næste afhentning af mælk. Vi ser derfor frem til dine resultater.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:40

Hej Jesper - tusind tak for din kommentar. Som du skriver, er det vigtig - hurtigt og effektiv - at få udpeget det/de sted/er, hvorfra kvalitetsbrist stammer - få tilrettet og ændret, således at kvaliteten af den rå mælk igen bliver god. For mælkeleverandøren betyder det rigtig meget økonomisk, hvis kvaliteten svinger/viger. Med de større gårde, der kan ses i dag - vil det selvfølgelig få større økonomisk betydning for mælkeleverandøren, at kvaliteten er høj hele tiden - og hvis der er svigt - at fejlen rettes hurtigt og effektivt.
Jeg vil have dine ønsker om et mobilt / at-line system i tankerne, når vi begynder at se på sensorer, og jeg vil holde dig orienteret, når vi begynder at generere resultater.

Carsten Rosendal (Business Development, Keofitt A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:25

Forud for en ny produktion er det selvsagt væsentligt at kunne rengøre produktionsudstyr sikkert og effektivt (hurtigt med et minimum af kemikalier).
Imidlertid er der også en anden situation, hvor sikkerhed for et højt hygiejnisk niveau er væsentligt, nemlig i forbindelse med de ofte hyppige prøvetagninger under en given produktion, hvor man jo faktisk åbner ind til selve processen. Prøvetagning (sampling) er generelt et overset forhold og giver ofte anledning forurenede prøver (og dermed forkerte laboratoriesvar) eller, hvad værre er, en forurening af hele produktionen, hvorefter det hele batch må kasseres med store omkostninger til følge.
Projektets formål med at reducere de 20% af driftsomkostningerne, som er relateret til problemer omkring hygiejne, er et ædelt formål, som der er rigtig mange penge i for fødevareindustrien. Det kan bl.a. opnås ved ikke at rengøre mere end højst nødvendigt. Den rengøring man som oftest tænker på er CIP mellem to produktionsbatch. Mange gange er det imidlertid utilstrækkelige rengøringer af prøvetagningsventilen under et produktionsbatch, der bidrager til de øgede driftsomkostninger. Derfor er det interessant, om man med sensorer kunne eftervise rengøringsgraden af prøvetagningsventilen under rengøringen (CIP, desinfektion, dampning). For alle produktioner er det afgørende at kunne udtage prøver, uden at hverken processen eller prøven forurenes, således at prøven er en eksakt repræsentation af produktet i processen.
En anden værdifuld del af projektet er ”Metoder til tilstandsvurdering af procesudstyr”. Her ser vi gerne, at der arbejdes på at udvikle og dokumentere metoder til måling af overflader og sammenhængen til rengøringsgraden af en given overflade. De traditionelle Ra-værdier for en overflade giver ikke et tilstrækkeligt billede af overfladens rengørlighed. Der findes allerede flere andre måleværdier, såsom Rz, men de anvendes stort set aldrig. Det ville være et stort fremskridt, hvis projektet kunne udvikle en metode til måling af en given overflade og kunne korrelere denne med, hvor let eller svært, det er at rengøre den pågældende overflade.
Som producent af prøvetagningsventiler vil Keofitt gerne deltage i og bidrage til projektet.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:41

Hej Carsten - tusind tak for dine kommentarer til projektet. Tak for dine super vigtige pointer omkring prøveudtagningen. Det er vigtigt, at det bliver gjort korrekt (sterilt), så det er en repræsentativ prøve, der analyseres på - men lige så vigtigt er det, at prøveudtagningen ikke forurener produktionen i produktionsanlægget.
Som du også skriver, giver den traditionelle Ra-værdi for en overflade, ikke et tilstrækkeligt billede af overfladens rengørlighed. Vi ved, der er arbejdet på dette område i forskellig regi, så først skal resultaterne for dette samles - og herfra skal der så arbejdes videre.
Tusind tak for Jeres tislsagn om at deltage og bidrage til projektet, vi vil rigtig gerne drage brug af jeres viden og erfaring indenfor dette område - I hører fra mig når tid er.

Karin Hansen (Global QEHS Manager , Palsgaard A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:59

Nogle utroligt spændende og relevante projekter for fødevareindustrien. Der er stort potentiale i optimering af rengøring både ud tidsforbrug men også forbrug af vand, varme og kemi set i et bæredygtighedsperspektiv såvel som økonomisk perspektiv. Tilstands vurdering af udstyr er også relevant for at forebygge mikrobiologiske problemer såvel som at sikre optimale rengøringsprocesser, hvilket også er forstærket af de skærpede krav seneste version af FSSC standarden.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:05

Hej Karin - tusind tak for din kommentar til projektet. Dejligt at der er bred enighed blandt så mange forskellige virksomheder om at hygiejne og optimering af rengøringen på den kloge måde er vigtigt.

Niels Erik Rudebeck (Køleteknikker, Rø-ka industri)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:07

Hej
Vi har udviklet et vaske/kølestyring til mælke tanke der kan overvåge hele processen
Vi kan måle syre/base tilsætning nedkølingshastighed og vasketemp.
Det kan følges via kurver eller regneark på en pc hvor som helst
Vask af køletank er i øvrigt blevet ca 30% hurtigere fordi vi pumper vandet ud med spulepumpen
Mvh
Niels Erik rø-ka industri

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:15

Hej Niels Erik - tusind tak for din kommentar på projektet. Det lyder super spændende med Jeres ny-udviklede vaske/kølestyring til mælketanke. Men Jeres overvågninger - og en afprøvning af f.eks. sensormåling til måling af mikrobiologi, kan være meget interessant.

Henning Aaberg (Uddannelseschef, EUC Lillebælt & Videnscenter PROCESTEKNOLOGI)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 16:03

”Nationalt - Videnscenter PROCESTEKNOLOGI” med erhvervsuddannelserne procesoperatør, mejerist, industrioperatør, smed og lager finder dette projekt yderst relevant, og vi vil følger meget interesseret med i resultaterne og tilhørende ny- og revurderet viden inden for mikrobiologi og hygiejne i relation til procesindustrien.
Høj fødevaresikkerhed med en ren kosteffektiv miljørigtig produktion og tilhørende image er afgørende for den danske procesindustris (pharma, levnedsmiddel, dyrefoder mv.) eksport og konkurrenceevne i en globaliset verden. Aktiviteterne med undersøgelse og afprøvning af sensorer til monitering i CIP mv. og udvikling af metoder til tilstandsvurdering af procesudstyr er meget vigtig i forhold til de store internationale virksomheder men alt afgørende for underskoven af SMV’er.
Resultater og viden af projektet vil bidrage til en styrkelse af produktionsuddannelserne procesoperatør, mejerist og industrioperatør som står med udfordringerne i ”hænderne” i forbindelse med den daglige produktion. Hvorimod det inden for smedeuddannelsen ”Rustfast” vil det kunne være med til, at forbygge/minimere/ eliminere problemer med mikrobiologi/hygiejne i fremtiden.
Videnscenter PROCESTEKNOLOGI vil gerne indgå i et samarbejde med Force, og stiller gerne vores ”Small-scale” procesanlæg til rådighed i forbindelse med forsøg og test samt supportere selvfølgelig med den ”Know How” vi besidder inden for området. Vi vil også gerne deltage aktiv i videre formidlingen af resultater og viden til de erhvervsuddannelserne som videnscenteret dækker.
Vi ser frem til et kommende samarbejde med ny-/revurderet viden på området…

Henning Aaberg
Videnscenter PROCESTEKNOLOGI

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Søndag d. 27/5-18 kl. 18:28

Hej Henning - Tusind tak for din kommentar til projektet. At projektets resultater også kommer ud til erhvervsuddannelserne giver en stor ekstra gevinst. Det er vigtigt, at alle i hele kæden, er med til at højne den viden, der anvendes ved konstruktion af udstyr samt i fødevareindustrien.
Tusind tak for dit tilsagn om samarbejde og at I stiller Jeres "Small-skale" procesanlæg til rådighed i forbindelse med forsøg og test. Og en også en tak for supportering af den viden I besidder indenfor området.

Conny Hanghøj (Projektleder, Videncenter for Fødevareudvikling)
Søndag d. 27/5-18 kl. 10:06

Danmarks styrkeposition inden for fødevaresikkerhed skal fortsat være blandt verdens bedste! Derfor er det vigtigt at den danske fødevareindustri også fremadrettet er rustet til at imødekomme kravene fra den globale forbruger og fra internationale samhandelspartnere i hele værdikæden.
Processen med test af de bedst egnede sensorer sammen med udvikling af analysemetoder, der giver værdifuld information omkring overfladers beskaffenhed og rengørlighed - er vigtig for virksomhederne, så de får nogle værktøjer til opretholdelse af høj rengøringsstandard, blandt andet i lukkede produktionssystemer.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Søndag d. 27/5-18 kl. 18:34

Hej Conny - Tusind tak for din kommentar. Det er vigtigt at fødevareindustrien holder den førende position indenfor fødevaresikkerheden. Udstyrsproducenter også en stor eksport, og vil også kunne opnå fordele af projektets resultater. Vigtig information om både rengøringsstandarden i lukkede systemer samt den værdifulde information som overfladernes beskaffenhed kan anvendes i disse brancher.

Carl Hansen (Business Academy Aarhus)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:44

Projektet er interessant for os i forbindelse med vores to uddannelse professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi og professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation. I begge uddannelser er fødevaresikkerhed centrale emner og desuden har vi også et fag i hygiejnisk design, hvor rengøring er og vurdering af rengøring er relevant.

Procesoptimering er væsentlig i vores undervisning, og optimeringen omfatter både anlægs- og ressourceudnyttelse. Denne opgave vil kunne løses bedre ved brug af sensorer til kun at gennemføre den nødvendige rengøring.

Validering af rengøringsprocedurerne har vores store interesse.

Vi vil gerne lære vores studerende om vurdering af produktionsanlægs tilstand, så de træffe beslutninger om vedligehold at aktuelle anlæg, men samtidig opsamle erfaring, der kan bruges til kravspecifikation for nye anlæg.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 06:49

Hej Carl - Tusind tak for din kommentar til projektet. Som du skriver, er såvel validering af rengøringen og vurdering af produktionsanlæggenes tilstand vigtige elementer, både til opretholdelse af fødevaresikkerheden og produktkvalitet, men også således at der opsamles erfaring i forhold til kravspecifikation til nyt anlæg.
Tilstandsvurdering af overflader sammenholdt med erfaringer omkring hvilken specifik produktion og rengøringsprocedure, der er anvendt, samt kravspecifikationen til det givne udstyr, giver god mulighed for rettidig omhu omkring vedligehold.

Gunhild Brynning (Lektor, Erhversakademi MidtVest)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:50

Her på Erhvervsakademi MidtVest uddanner vi procesteknologer, og dermed fremtidens fødevaresikkerhedsmedarbejdere. For os er det vigtigt at have viden om de nyeste metoder også indenfor monitorering af rengøringens kvalitet og af overfladernes beskaffenhed.
Vi anser det for vigtigt at vores studerende kan bruge og forstå rengøringen og den hygiejniske konstruktions betydning for en høj fødevaresikkerhed, hvorfor vi ser frem til resultaterne af dette projekt.
Vi vil derfor gerne være med i projektet og kan evt byde ind med studerende og lokaler i forbindelse med mindre testforsøg. vi har også laborantstuderende, som vil kunne lave validerende analyser.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:35

Hej Gunhild - Tusind tak for din kommentar. Det er helt korrekt, at det at kunne monitere skyllevandet og dermed kunne vurdere rengøringens kvalitet samt at det hygiejniske design og overfladen beskaffenhed alle er vigtige emner i forhold til fødevaresikkerhed og produktkvalitet. En rigtig god måde at få den nye viden rullet ud, er via skolerne. Dermed kommer det ud til eleverne, som tager det med ud i virksomhederne.
Tusind tak for dit tilsagn omkring deltagelse i projektet på forskellig vis. I hører fra mig, når tid er.

Jette Gabrielsen (Kvalitetsleder, Nørager Mejeri)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 08:56

Nørager mejeri har deltaget som casemejeri i projektet om nye rengøringsstrategier, hvor vi startede vores interne træning indenfor hygiejnisk design. Det har givet vores personale en god læring.
Vi har været på en enorm udviklingsrejse. Hvor vi de sidste par år har udviklet os rigtig meget. Derfor ser vi også at resultaterne fra det kommende projekt vil være meget relevante for os.
Der bliver i fremtiden helt sikkert brug for hurtigt og præcist at kunne identificere manglende rengøring, at alle udstyroverflader er i orden mv.
Med de nye målinger af slutskyllevandet, kan der hurtigt foretages en vurdering af renheden hele vejen. Dvs. helt ude fra landmanden til det færdige produkt. Skal vi kunne styre vores produktion fuldt og helt, skal vi have styr på ”hele vejen”.
Vi håber projektet går igennem og forhåbentlig får vi lov til at være casemejeri igen – vi er klar.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:07

Hej Jette - tusind tak for dine kommentarer til projektet. Jeg er rigtig glad for, at det nuværende RK-projekt - Nye rengøringsstrategier .. har hjulpet Jer så godt på vej på Jeres udviklingsrejse. Det er nemlig første skridt på vejen, når man skal til at anvende skyllevandet i forhold til rengøringsvalideringen - det at kende udstyret - proceslinjer mht. det hygiejniske design. Er det hygiejniske design (dead ends - revner - sprækker mv.) ikke godt nok, vil der være for mange rester i skyllevandet. Det er ikke pga. en ikke optimeret rengøring - men det er konstruktionen af udstyret - det hygiejniske design.
Det er vigtigt at have styr på rengøringen hele vejen - derfor er jeg også så glad for at udstyrsproducenter og rådgivere (SEGES) kan se fornuften i det arbejde, vi ønsker at sætte igang. Det er hele rækken - fra jord til bord - der kan se fornuften i projektet ;-)
Det vil være spændende at arbejde videre med Jer, det håber jeg vil kunne lade sig gøre - jeg skal nok sige til når tid er.

Mette Toft (Kvalitets chef, Thise Mejeri)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:44

At kunne validere rengøringen i lukkede procesanlæg vil være et stort skridt i den rigtige retning i at have en så sikker produktion som overhovedet muligt til glæde og gavn for den moderne forbruger. Derfor er projektet utroligt spændende med henblik på at udvikle metoder som kan anvendes i den operationelle verden til at vi kan løfte vores fødevaresikkerhed til et endnu højere niveau. vi vil gerne i Thise være en del af dette projekt og ser meget frem til at følge de resultater der forhåbentlig kommer.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:16

Hej Mette - tusind tak for din kommentar til projektet. Som du skriver, er det at have en så sikker produktion som muligt, at kunne validere rengøringen effektivt. Valideringen af rengøringen i det lukkede system er rigtig svært - og hvordan gøres det bedst - hvis hele linjen skal med ? Jeg er helt sikker på, at har man styr på det hygiejniske design, så de store faldgruber mht. organisk materiale/produkt, der ikke bliver vasket væk ved rengøringen (f.eks. dead ends), vil man kunne anvende slutskyllevandet til at vurdere, hvor rent det samlede udstyr er. Overfladernes beskaffenhed kan være et andet issue - er der for store /for mange revner/sprækker eller pittings, vil det også give udslag på en skyllevandsprøve, hvis sensoren er tilstrækkelig følgsom.
Tusind tak for dit tilsagn til at være en del af projektet - jeg vil give besked, når tid er.

Jørgen Espiritu Kjeldsen (Direktør, Hygiejnefokus)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:49

I en moderne fødevareproduktion er der mange faktorer som skal hænge sammen, ikke mindst kvalitet, tid og økonomi. Kvaliteten af færdigvarer afhænger i mange produktioner direkte af kvaliteten af den rengøring der udføres imellem produktion. Til at sikre rengøringskvalitet anvendes forskellige metoder, som kort kan deles op i screeningsmetoder med et hurtigt resultat (fx ATP-Bioluminescens) og analysemetoder med et resultat som kan give et mere nøjagtigt billede af kontamineringsniveau og -art. Fælles for metoderne er dog, at der er en praktisk håndtering i forbindelse med prøveudtagningen, som for det første tager tid og for det andet kan være en oplagt kilde til fejl i analysen.
Ved at overvåge kontamineringsniveauet automatisk eller semiautomatisk imellem produktionsbatches, kan man både spare tid og give en højere grad af sikkerhed i analysen. Dette vil være med til at højne fødevaresikkerheden og ikke mindst vil det kunne udvide produktionsvinduerne i mange typer fødevareproduktion, hvilket igen vil være med til at sikre fødevareindustriens konkurrenceevne.
Jeg mener derfor at dette projekt er yderst relevant og i virkeligheden at betragte som et nødvendigt projekt.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:27

Hej Jørgen - tusind tak for din kommentar til projektet. Den hurtige og effektive validering af det lukkede system er svært - hvor er de mest kritiske punkter ? - en måling med f.eks. ATP vil give et resultat lige præcist dette specifikke lille sted, hvis det er med svab. En ATP-måling, hvor der opsamles en lille mængde væske, vil måske kunne give et udslag - det afhænger også af fortyndingsgraden. Det formodes, at sensorer er mere følsomme.
Jeg håber, at vi kan finde en sensor, der også kan anvendes under produktionen - således at man også vil kunne vurdere, hvornår det er tid til at rengøre. Jeg ved ikke om det er muligt over en 2-årig periode at nå hertil. Men det vil virkelig kunne udvide produktionsvinduet for fødevareindustrien.

René Holm
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:42

Det er et meget spændende projekt, som vi meget gerne bakker op om, vi arbejder med helt ny teknologi og hvis der hurtigt kan komme en validering af kvaliteten på rengøringen, kan det betyde en endnu mere fleksibel produktion ved brug af vort produkt Hydract.
Jeg mener der findes rigtig meget ny teknologi, sensor og instrumenter, som bare skal opdages og ikke mindst testes, for at kunne det, kræves det der er et projekt som dette, hvor man kan stikke noget dybere end vi små SMV virksomheder har ressourcer til alene

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:53

Hej René - tusind tak for din kommentar til projektet. Som du helt korrekt skriver - er den hurtige og effektive vurdering omkring validering af rengøringen vigtigt. Markedet for ny teknology - sensorer mv. boomer - det er svært at vurdere, hvilke der er gode, og hvilke der er knap så gode. Jeg håber vi i projektet er i stand til at udvælge de - på det tidspunkt - rigtige, så vi kan hjælpe virksomheder med dette valg.
Når jeg skriver - "udvælge på det tidspunkt - rigtige", er det jo selvfølgelig fordi vi ikke ved, hvad morgendagen bringer af nyt. Markedet bevæger sig utrolig hurtigt.

Lars Visbech Sørensen (direktør, Agro Business Park)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:49

jeg har med stor interesse læst dette forslag, som skaber ny værdifuld viden. Projektet falder i fin tråd med kommende aktiviteter i det (forhåbentlige) kommende Innovationsnetværk for fødevarer (Danish Food Innovation), hvor jeg ser frem til et godt samarbejde.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:56

Hej Lars - tusind tak for din kommentar til projektet. Dejligt at projektet falder fint i tråd med aktiviteter i det nye netværk. Vi ser også frem til et godt samarbejde, hvor vi kan vidensdele, og / eller indgå aktivt i nogle af disse aktiviteter.

Per Væggemose Nielsen (Senior Mikrobiologist, Chr. Hansen Natural Colors A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 19:20

Det er med stor interesse jeg har læst projektbeskrivelsen: ” Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr”

Hos Chr. Hansen Natural Colors har vi stor bevågenhed på rengøringsprocesser, specielt CIP løsninger og har netop i gangsat et globalt projekt hvor vi sammen med vores rengøringsmid-del leverandør vil arbejde på at optimere CIP processerne for at reducere ressourceforbruget (kemi, varme, vand og tid) og samtidig sikre os mod krydskontaminering af bl.a. allergener og mikroorganismer og forebygge mikrobiel vækst i udstyret. Det meste af vores procesudstyr er udlagt til fleksibel fødevareproduktion, således at vi kan fremstille mange forskellige produk-ter på det samme udstyr. Derfor er det specielt vigtigt for os vores rengøringsprocesser er vali-derede og altid i kontrol.

I forbindelse med vores projekt med optimering af CIP er vi meget interesseret i at samarbejde med Force Technology om udvikling, afprøvning og validering af on-line sensorer til måling på CIP væsker og skyllevand. Da vi vurderer at sådanne sensorer vil kunne bidrage væsentligt til at vi kan få reduceret ressourceforbruget og sikre kvaliteten af vores CIP processer.

Et vigtigt mål i vores CIP optimerings projekt er at kunne overføre resultater fra en enhed til en anden. Men da udstyrets beskaffenhed og design kan være forskellig på tværs af vores produktions sites, kan det være svært at overføre disse resultater. En væsentlig del af vores projekt er derfor at vurdere både hygiejnisk design og den overordnede tilstand af vores ud-styr, for dernæst at vurdere hvordan dette indvirker på rengøringsvenligheden af udstyret. Vi er derfor meget interesseret i at samarbejde med Force Technology om et Score-atlas til vurde-ring af udstyrets tilstand, herunder overfladefinish og -ruhed, kvaliteten af svejsninger, meka-nisk slid, graden af pitting korrosion, revner og sprækker mv. samt i at finde en korrelation mellem disse parametre og rengøringsvenligheden. Men da det ikke kun er bakterier der kan give problemer i vores produktion ønsker vi også at inddrage gær og skimmelsvampe i under-søgelsen.

Vi har en række tanke og andet udstyr med varierende slitage og også tanke der i forskellig grad er angrebet af pitting korrosion, som vil kunne indgå i afprøvningen. Et samarbejde om dette vil naturligvis afhænge af tilgængeligheden af udstyret, da det meste af vores udstyr indgår i produktionen på en eller anden måde. Alle afprøvninger og test skal således passes ind i vores produktionsplan og det skal sikres at udstyret efterfølgende hurtigt og sikkert kan bliver rengjort og bragt i en stand så det kan blive frigjort til produktionen af vores QC afde-ling. Så længe dette er opfyldt er der vide rammer for hvilket udstyr der kan indgå i projektet.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:40

Hej Per - tusind tak for dine kommentarer til projektet. For en hurtig optimering af CIP processer er det vigtigt med en hurtig - effektiv og valid vurdering af rengøringseffekten.
Det bliver spændende at følge Jeres optimeringsproces. Jeg håber det bliver muligt at koble sensordelen på, så både I og vi kan blive meget klogere.
Det er helt korrekt, som du skriver, at det hygiejniske design og overfladers beskaffenhed har stor betydning for rengørligheden. Dette er grunden til, at vi mener, at arbejdet omkring Score-atlas og overfladers rengørlighed hænger så utroligt godt sammen med den overordnede hygiejne i det lukkede produktionsudstyr - og dermed også hænger godt sammen med måling af rengøringseffekten i skyllevandet.
Tusind tak for tilsagn om at indgå mere aktivt i projektet - både i forhold til sensor-delen og i forhold til brug af Jeres tanke ved udvikling af Score-atlas.

Eric Ahrenkiel (Chef, CPH Clean Air)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:57

Som leverandør af rengørings- og desinfektionsløsninger til både fødevare- og sundhedssektoren imponeres vi jævnligt over den viden og ekspertise der i Danmark besiddes i førstnævnte. Men vi kan altid blive endnu dygtigere og viden om fødevaresikkerhed og produktkvalitet kan vi ikke få nok af; produktivitet og sikkerhed er helt centrale for at bevare vores førerposition. Rengøringsprocesser vil altid være i fokus og helt specifikt vil det være af stor vigtighed at kunne vurdere hvorvidt et anlæg er tilstrækkelig rent til at starte et nyt batch op, eller om det er tid til rengøring – ved brug af den ene, eller anden metode. Vi mener at dette projekt er særdeles interessant ud fra, at denne vurdering bl.a. afhænger af, at vi effektivt kan vurdere produktionsudstyrets overflader og disses evt. revner.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:58

Hej Eric - tusind tak for din kommentar til projektet. Det er helt korrekt, som du skriver, at vi har en kæmpe viden i Danmark omkring fødevaresikkerhed og produktkvalitet. Det vi skal sikre er, at vi ikke hviler på laurbærene ;-) - for produktionen og kundernes præferencer ændres hele tiden. Mht. produktionen ønskes f.eks. længere produktionstid, for at dette kan lykkedes skal gode råvarer anvendes - og det skal sikres, at produktionsanlæg er helt rent ved opstart. Mht. kundernes præferencer er det bl.a. omkring konserverering - f.eks. mindre salt i produkter og ændring i ønsket om anvendelse af konserveringsmidler.
Som du skriver, er det helt centralt, at for at bevare førerpositionen, skal vi forblive i front med fødevaresikkerhed og produktkvalitet. Derfor er det vigtigt, at der altid er fokus på rengøirngsprocesser - at der startes produktion på rent anlæg - og at det kan dokumenteres. For at det lykkedes til fulde, skal emner der ligger omkring optimeret rengøring og som hænger uløseligt sammen med det, også følge med - f.eks. produktionsudstyrets beskaffenhed (revner, sprækker mv.) pg det hygiejniske design.

Alan Friis (Daglig leder, Staalcentrum)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 05:17

Monitorering og optimering af CIP-processer er afgørende for fødevareindustrien for at kunne skabe den nødvendige fødevaresikkerhed samtidig med at vand og kemikalie forbrug minimeres. Staalcentrum har løbende fokus på dette og sammenhængen til hygiejnisk design af procesudstyr i regi af Innovationsnetværket FoodNetwork. Der er en række lovende nye måleteknologier og vi har haft mulighed for indledenede at vurdere værdien af disse; men for at skabe et egentligt gennembrud og egentlig industrianvendelse er der behov for en aktivitet som dette aktivitetsforslag. Emnefeltet har stor bevågenhed hos Staalcentrum og vores medlemsvirksomheder, og vi ser frem til at kunne bidrage aktivt i projektet og den videre videopbygning hos danske aktører, som allerede har en god markedsposition på området. Teknisk set så vil et fravær af effektiv on-line monitorering kunne hæmme udvikling og anvendelse af nye fleksible produktionssystemer. Der en bred forståelse af, at fremtiden kommer til at kræve større fleksibilitet i produktionsprocesserne og derfor skal der samtidig skabes fleksible rengøringsprocesser og det er her on-line monitorering vil være afgørende for succes.
Samtidig er dette et godt eksempel på, at innovationskæden fungerer ved at Innovationsnetværk laver en indledende sondering sammen med et mindre udsnit af virksomheder og et GTS-institut engagerer sig i, at tage løsninger tætter mod den brede industrielle udnyttelse.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:11

Hej Alan - tusind tak for dine kommentarer til projektet. Der er et super godt samspil mellem Innovationsnetværkets (Staalcentrums) indledende test og det videre arbejde. Som du skriver, kan de indledende test ikke stå alene, for at få gennembrud og en egentlig industrianvendelse, er der behov for en aktivitet omkring det.
Jeg glæder mig til det videre samarbejde med Staalcentrum både i forhold til vidensdeling og i forhold til deltagelse i demoprojekter/aktiviteter.

Pavia Winther (Konsulent, Fooddes A/S - Hygiejne og Bakterie kontrol)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:09

Som distributør for 3M på Food Safety oplever vi større efterspørgsel på produkter der kan hjælpe med optimering.
Der er større og større fokus på miljø rigtig produktion. Så emnet er absolut aktuel.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:30

Hej Pavia - tusind tak for din kommentar til projektet. Det er helt korrekt, at der er større og større fokus på optimeringer og mere miljø-rigtig produktion - selvfølgelig stadig hvor fødevaresikkerheden og produktkvaliteten forbliver høj. Det er derfor det er så vigtigt at have nogle værktøjer til hurtigt at kunne validere rengøringen.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:31

Hej Pavia - tusind tak for din kommentar til projektet. Det er helt korrekt, at der er større og større fokus på optimeringer og mere miljø-rigtig produktion - selvfølgelig stadig hvor fødevaresikkerheden og produktkvaliteten forbliver høj. Det er derfor det er så vigtigt at have nogle værktøjer til hurtigt at kunne validere rengøringen.

Leif Jensen (Teknisk Chef Danmark, Delaval )
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:24

Som producent af produkter til fødevare produktion, er det for mig at se en hel naturlig udvikling som dette projekt bevæger sig i. Med øgede krav og øget volumen i leveringerene, er det a afgørende betydning at kunne kontrollere kvliteten af productionen. med nye produktionsformer er det også meget afgørende at kunne monitorere historiken i produktionen. Dette produkt vil fra mit synfelt, være til brug af afdækning af fejl. En fejl er som ikke kan konkretiseres og lokaliseres, er overordentlig svær at rette op på. Efter min mening er der slet ikke tvivl om, at det er den her vej vi bør gå i vores optimereing af prdoktion af sunde og bæredygtige fødevarer.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:35

Hej Leif - tusind tak for din kommentar til projektet. Jeg er helt enig med dig i, at det er denne vej vi bliver nødt til at bevæge os, hvis vi tilstadighed skal kunne producere det vi gør. I forhold til fejl, der opstår på produktionslinjen, er det helt korrekt som du skriver, at en sensormåling også vil kunne anvendes til at vurdere udsnit af linjen, og at det dermed vil være medvirkende til en hurtigere opklaring af brist.

Hanne Paludan (Quality Manager, Løgismose Meyers)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:13

Ingen tvivl om at dette projekt har en væsentlig relevans for fødevarebranchen som helhed og ikke mindst mejeribranchen.
Der er til stadighed et stigende fokus på besparelser/optimeringer i udnyttelse af ressourcer - både vandressourcer og begrænsning af kemiske midler. men stadig med et højt fødevaresikkerhedsniveau for øje. At kunne overvåge den del er absolut relevant.
Kan man ved hjælp af in/online sensorer få det konkrete billede af vandkvaliteten/CIP retur med det samme, så kan der spares ved at stoppe udskyl tidligere.
Målingerne vil ligeledes kunne bruges i optimeringsøjemed - skylles der for lidt? Skylles der måske for længe? Og er vandkvaliteten i skyllevandet af sådan en beskaffenhed, at vi ved lige nøjagtig hvornår der rent nok og fødevaresikkerheden intakt.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:38

Hej Hanne - tusind tak for din kommentar til projektet. Jeg er helt enig i dine betragtninger omkring brugen af sensor-målinger af skyllevandet. Jeg er også af den opfattelse, at når disse målinger er indført, vil der kunne optimeres på cippen meget hurtigere - og mere sikkert end det er muligt i dag. Det vil give besparelser i vand og kemi - men med garanti også i forbruget af tid til rengøringen. For nogle virksomheder er tidsforbruget væsentligt at få nedbragt, idet de i forvejen kører 24/7.

Henriette Damgaard
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:27

Udover kvaliteten er vigtig mht. korrekt rengøring, vil anvendelsen af sensorer også gøre det muligt at optimere CIP. For at sikre at der er skyllet tilstrækkelig ud, kan der være en tendens til at skylle mere end nødvendigt. Med sensorer kan det optimeres, så der skylles hvad der er nødvendigt dermed bliver det også en mulighed for at opnå besparelse på ressourcerne vand/energi etc.
Målingerne kan også anvendes til at CIPPE, når det er nødvendigt og ikke efter et bestemt tidsinterval.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:42

Hej Henriette - tusind tak for din kommentar til projektet. Det er helt korrekt, hvad du skriver, at kvaliteten af rengøringen er vigtig - der ud over vil det være muligt - på en mere sikker måde - at optimere cip-rengøirngen.
Jeg håber vi når så langt i projektet, at vi kan teste sensormåling mht. hvornår det er nødvendigt at cippe, således at der rengøres efter behov og ikke efter tid.

Henrik Falster-Hansen (Senior Project Manager, Alfa Laval Kolding A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:39

I dag hvor produktionsudstyr anvendes 24/7 i fødevareindustrien er det vigtigt med kontrol og overvågning af især rengøringsprocessen der skal sikre at fødevaresikkerhed og produktkvalitet er i top. Produktionsudstyret anvendes i dag bredt til fremstilling af forskellige artede fødevare mm og der stilles i dag større og større krav til rengørings løsninger samt kontrol af rengøringen. Det er således vgtigt at rengøringsprocessen sikre rent udstyr således at produktionsudstyret kan anvendes optimalt.

Vi er helt enig i at man bør kikke på overfladeruhed på en anden måde en den der pt er standard. Vi oplever mange udfordringer med opnå samme måleresultat på ruhedsmålingen af en overflade. Jeg har set flere tilfølde hvor en komponent leverandør måler en værdi, vi som udstyreproducent en anden og vor kunde en tredje. At måle ruheden på en overflade med forskelligt udstyr giver ofte forskellige resultater især når overfladen ofte ikke er plan men har forskellige udforminger. Vi ser ofte at udstyr til måling af ruhed med samme opsætning giver forskellige resultater – der er derfor interessant at undersøge en alternativ metode til at bedømme overfladen.
Da man i industrien i dag har stor fokus på design samt rengøring af forskellige overflader spiller overfladen på tank og udstyr en stor rolle på rengørings tiden samt anvendelsen af kemi som man forsøger at minimere.

Med hensyn til sensore til måling af rengøringseffekten tror jeg ikke at en sensorløsning til måling af spildevandet kan stå alene. Før man kan måle på renggøringseffekten skal man vurdere opbygning af tank, placering af udstyr, kontrol af overflader samt validere/sikre at rengøringsprocessen er i kontrol. Når det er på plads kan man måle på udledningen. Der er derfor væsentligt for industrien at der bliver foretaget en validering af udstyr, placeringer, overflader, rengøringsprocesser mm før man kan aktivere en monitorering af det udledte rensevæske

Alfa Laval vil gerne indgå i en arbejdsgruppe og/eller følgegruppe. Alfa Laval udvikler bla tankvaskemaskiner samt tilhørende udstyr til rengøring af alle former for tanke og applikationer. Vi har mere end 50års erfaring i af udvikle tankrengøringsmaskiner og har især fokus på hygienisk design af udstyr til førevare og pharma applikationer. Vi har testlaboratorier der kan understøtte dette og andre projekter vi deltager i. Vor ingeniør gruppe råder over stor erfaring og den kombineret med vor løsninger vil vi være istand til at bidrage med test og udvilking af understøttende sensore og udstyr til sikring af effektiv rengøring med reduceret anvendelse af vand, kemi samt rengøringstider. Alfa Laval er aktive inden for udvikling af nyt udstyr og vil deltager aktivt i forskellige intersseorganisationer som EHEDG, ASME BPE m fl hvor definere regler for hygiejnisk design af udstyr mm.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:56

Hej Henrik - tusind tak for dine kommentarer til projektet. Som du skriver, er det vigtigt, at der er fuld kontrol over og overvågning af specielt rengøringsprocessen, for at vi kan forblive på førerpositionen for fødevaresikkerhed og produktkvalitet.
Jeg er helt enig i din betagtning af måling af skyllevandet efter endt rengøirng ikke kan stå alene. Man skal selvfølgelig kende sin proceslinje og sikre, at der er anvendt hygiejnisk design i produktionsudstyret. Manglende hygiejnisk design kan betyde, at sensormålinger på skyllevandet bliver dårlige - og det er jo ikke rengøirngsprocedurens skyld. Derfor ser jeg også, at denne ny RK-aktivitet hænger rigtig godt sammen med den nuværende RK-aktivitet, hvor vi bl.a. har set rigtig meget på det hygiejniske design.
Der er udfordringer mht målinger af overfladeruheder. Jeg håber, vi kan samle resultater, for en mere valid måde til at måle rengørlighed af overfladen, og ikke nødvendigvis ruheden af overfladen. Rengørligheden hænger sammen med hvor åben overfladen er - jo mere åben, jo nemmere er det at komme helt ned i dalene.
Tusind tak for dit tilsagn om at indgå i en arbejdsgruppe/følgegruppe - vi vil rigtig gerne trække på Jeres store ekspertise indenfor området. Du hører fra mig, når tid er ;-)

Rikke Louise meyer (lektor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:47

Jeg leder en forskningsgruppe ved Aarhus Universitet som forsker i bakterie-biofilm i bl.a. fødevare produktion. Der er meget fokus i tiden på udvikling af nye materier. Men jeg mener faktisk at de største gevisnter kan hentes i bedre rengøring og hygiejnisk design af udstyret. Derfor har det foreslåede projekt mulighed for at gøre en forskel for kvaliteten i fødevareproduktion.