Nemmere projektering af brandsikkerhed

Senest opdateret d. 22/8-2016
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Carsten Damgaard
Afdelingsleder, Forskning og udvikling

Byggeriet er kendetegnet af en lavere produktivitet end det øvrige erhvervsliv. DBI vil tage udfordringen op og skabe grundlag for større produktivitet i byggeriet via digitale processer og forenklet projektering af brandsikkerhed. Målet er at udvikle digitale værktøjer, som byggeerhvervet kan bruge til nemmere og hurtigere at projektere brandsikkerhed i forskellige bygningstyper – uden at nedsætte sikkerheden.

1. Markeds- og samfundsbehov

I dag er prisen på byggeri i Danmark højere end i nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med[1]. Det har bred betydning for dansk erhvervsliv, som har højere byggeomkostninger end konkurrenter i udlandet til skade for konkurrenceevnen.

Projektering af brandsikkerhed er samtidig en del af såvel nybyggeri som renovering af bygninger. Brandkravene har således betydning for omkostningerne til såvel byggeri som bygningsdrift.

Brandkravene reguleres via Bygningsreglementet og suppleres af Tekniske Forskrifter for visse virksomheder. I dag oplever byggebranchen dels, at det er svært at håndtere brandkravene, dels at de danske brandkrav er strengere end i vores nabolande. Derfor efterspørger dele af byggebranchen sammen med Regeringen[2] en forenkling af brandkravene.

Når brandsikkerhed skal projekteres for en bygning, så anvender rådgiveren forskellige tilgange afhængigt af bygningens kompleksitet, og hvad den skal bruges til:

  • De facto standarder: Standardløsninger som branchen, myndighederne og forsikringsselskaberne er enige om (præskriptive regler).
  • Bedste praksis: Når en løsning først er udviklet til et byggeri, så kan løsningen anvendes på lignende byggerier fx brandsikring af et atrium (funktionsbaserede regler).
  • Simulering: Når en løsning skal udvikles første gang, eller når der er tale om et nytænkende byggeri, som fx Amager Bakke eller Den Blå Planet (funktionsbaserede regler).

Alle tre tilgange anvendes i byggeriet, hvor de to første i praksis udgør 90 % af alt byggeri, som DBI er involveret i.

Hver tilgang har sine fordele og ulemper. DBI vil derfor gøre alle tre nemmere og hurtigere med digitale værktøjer. På den måde kan den enkelte rådgiver vælge den tilgang, som passer bedst til det enkelte byggeri.

Målgrupperne for serviceydelserne er bygherrer og entreprenører, arkitekter og rådgivere samt bygge- og brandmyndigheder. Disse tre målgrupper er kendetegnet ved at omfatte mange SMV’er.

 

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

DBI ser et stort potentiale i at digitalisere arbejdet med brandsikkerhed i byggeriet[3]. Som GTS Institut kan DBI på vegne af byggebranchen skabe værktøjer til en mere effektiv projektering af brandsikkerheden. Byggebranchen vil næppe selv udvikle sådanne værktøjer.

De nye kompetencer og teknologier udvikles på basis af demonstrationsprojekter. Fuld markedsintroduktion ligger efter 2018, idet såvel teknologi som marked skal modnes, bl.a. ved at demonstrere anvendelsen på flere typer af byggeri.

Værktøj – digitale de facto standarder
I takt med at byggeprocessen bliver digitaliseret, bliver alle data om bygningen digitale. DBI vil udvikle et værktøj, som tjekker brandsikkerheden i enkle, standardiserede bygninger ud fra en digital bygningsmodel og de facto standarder. Værktøjet skal anvise veje til at opnå den nødvendige brandsikkerhed. Fordelen ved værktøjet er, at f.eks. arkitekter kan tjekke brandsikkerheden i en bygning tidligt i designfasen, hvilket minimerer risikoen for fejl, som kan være dyre at rette senere i forløbet.

Værktøj – digitale erfaringer
Brandsikkerheden i mange byggerier designes ved at kombinere de facto standarder og rådgiverens erfaringer. Ny landvindinger inden for IKT som f.eks. ”machine learning” gør det nu realistisk at udvikle et værktøj, som stiller ekspertrådgiverens erfaringer til rådighed for f.eks. arkitekter. Fordelen ved værktøjet er, at selv relativt uerfarne medarbejdere kan inddrage avanceret viden om brand tidligt i byggeprocessen og derved øge den samlede effektivitet.

Værktøj – CFD-simulering
Simulerede forløb for udviklingen af en brand i en bygning ved hjælp af CFD-modeller (Computational fluid dynamics) rummer et stort potentiale for rådgiveren. Men i dag er det kun muligt at simulere på enkelte scenarier ad gangen, fordi beregningerne kræver meget computerkraft. En simulering kan tage flere uger ved komplicerede opgaver.

Den hastige udvikling af IKT gør det imidlertid nu realistisk at optimere eller nyudvikle digitale værktøjer til simulering af brand. Fordelen er, at simulering kan vinde bredere anvendelse, så byggeriet får et yderligere redskab til at håndtere brandsikkerheden i mere bæredygtige og innovative byggerier.

 

3. Centrale aktiviteter

Omdrejningspunktet for udvikling af de digitale værktøjer bliver demonstrationsprojekter udført i forbindelse med en eller flere bygninger, som både er forbundet med forskellige brandmæssige udfordringer, og som har et stort innovationspotentiale. Det kan fx være etagebyggeri på 4-6 etager med åbenstående atrier, hvor de nuværende løsninger ikke er dækkende.

 

4. Mulige samarbejdspartnere

Brandsikkerhed har berøringsflader med teknologi, lovgivning samt nationale og internationale standarder. DBI vil derfor samle myndigheder og virksomheder fra byggeriets værdikæde herunder arkitekter, bygherrer, Energistyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Forsikring & Pension samt Dansk Byggeri.

Forskningen inden for simulering, herunder specifikt simulering af brand, foregår i bl.a. Sverige, USA og Tyskland. Derfor indgår vi et samarbejde med Innovationscentrene i München og Silicon Valley om studierejser til relevante virksomheder og videninstitutioner fx HHP Berlin (Tyskland), NIST (USA) og College of Natural Resources, UCB (USA). Dette suppleres af DBI’s stærke relation til brandgruppen på Lund universitet.

Herudover har vi stærke danske videnmiljøer inden for ”machine learning”, visualisering, simulering og byggeri på bl.a. DTU Byg, DTU Compute, Københavns universitet og Alexandra Instituttet. Alexandra Instituttet er tiltænkt en særlig rolle som partner qua deres erfaring at udvikle og vurdere løsninger baseret på IKT.

 

[1] Regeringens Byggepolitiske strategi, nov. 2014

[2] Regeringens Byggepolitiske strategi, nov. 2014

[3] http://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsomr%C3%A5de/det%20digitale%20byggeri#0

Nøgleord

29 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Torbjorn Laursen (CEO, Fire Eater A/S)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:54

Hej Carsten,
Så kom jeg ind, og kan se at jeg nok havde misforstået opgaven lidt. Det ser ud til at emnerne er fastlagte...
Det her er måske det der kommer tættest på det jeg havde i tankerne, som meget kort er: Hele verden bevæger sig fra præskriptive brandkrave til funktionsbaserede. Og det volder mange steder i byggeriet problemer, bl.a. i forbindelse med lokale fortolkninger (som så er med til at nedsætte produktivitet, og sikkert endda med en forringet brandsikkerhed til følge). Jeg er sikker på at der kan skabes store forbedringer, og besparelser, ved at der sættes meget mere fokus på hvad acceptkriterierne er (som selvfølgelig skal fastlægges INDEN en risikoanalyse laves) , og hvordan de kan opfyldes på en let målbar måde. Jeg har ikke selv så mange muligheder for at byde ind med detaljer (p.g.a. travlhed), men har en forbindelse i Norge som arbejder intensivt med dette. Han hedder Jarl Tonning, og er chef for rådgiverfirmaet Nokas BST. Jeg er sikker på at han kunne bidrage med en masse inspiration (og viden).
MVH Torbjørn

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 20:11

Hej Torbjørn.
Tak for din kommentar.
Jeg er enig i, at det er værd at beskrive acceptkriterierne bedre ift en risikoanalyse, men jeg har ikke på stående fod et svar på, hvordan det kan gøres. Her må vi i tænkeboks, så det passer jo fint til en forskningsindsats.
Er det ok, at jeg skriver til Jarl Tonning og forsøger involvere ham i debatten her på bedreinnovation.dk, eller vil du hellere selv? Og kan vi tage kontakt til dig senere for at høre mere om dine ideer?

Venlig hilsen

Carsten

Peter Hofman-Bang
Torsdag d. 30/4-15 kl. 14:59

Jeg har stor sympati for alle projekter, som imødegår det store tekniske problem, som jeg kalder "glemt viden" eller "eksisterende viden, som ikke er til stede der hvor den skal bruges". Så det vil være rigtig fint, hvis I blot kan mindske dette problem i en vis grad.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:07

Hej Peter
Tak for din kommentar. Det håber jeg, vi kan. Fremskridtet inden for IT skaber heldigvis nogle muligheder, som vi ikke haft tidligere. Hvor vil du vurdere, at det har mest værdi, at vi sætter ind?

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Peter Hofman-Bang
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:15

Hej Carsten, Jeg er for meget generalist til at kunne sige noget begavet om det spørgsmål. Men er der andre på linjen, som kan hjælpe?

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | HSE&Q, Danfoss Semco A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:05

Hvis modellerne har indarbejdet forskellige brandsikringstiltag, som kan til- og fravælges, vil rådgiverne hurtigere kunne vurdere om det ene alternativ er mere fordelagtigt end det andet.
Flere steder inden for EU samt globalt set arbejdes der med IKT og dokumentation af byggeri, herunder brandsikringen af byggeri. Som global aktør opleves det, at IKT værktøjerne og kravet til input til disse er vidt forskellige, hvorfor projektet med fordel kunne omfatte en harmonisering af software input, så danske SMV’er stilles bedre i den globale konkurrence end, hvis hvert land har sit eget IKT værktøj
Den simple model bør indeholde muligheder for at vælge mellem flere forskellige aktive og passive brandsikringstiltag, evt. kombineret med økonomiske konsekvenser for at byggeriets parter kan evaluere om sikkerheden opfylder myndighedernes minimumskrav eller bygherrens eventuelle skærpede krav.
CFD simulering vinder større og større indpas i forbindelse med dokumentation af en bygnings brandsikkerhed, hvor det kræver ekspertviden for at benytte modellerne korrekt og tolke resultaterne fra modellerne.
For såvel den simple som den avancerede model er det vigtigt, at byggeriets parter ved, at der er opbygget special viden, hos f.eks. et GTS-institut som DBI. I erkendelse af at der i blandt byggeriets parter ikke opsamles den fornødne viden på tværs er det vigtigt, at DBI gør det og stiller viden til rådighed for byggeriet parter.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:23

Hej Henrik
Tak for din kommentar.

Det er en god idé at fremme en harmonisering af software input. Vi må overveje, om vi skal starte i et nordisk perspektiv for at skabe en fælles nordisk holdning, eller om vi skal arbejde med det i en europæisk kontekst,''

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Jørn Huusom (Tech.Mgr., civ.ing., ista Danmark A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:13

ista Danmark A/S leverer radioovervågede røgalarmer af høj kvalitet til installation i den ældre boligmasse. I den forbindelse har ista et stærkt samarbejde med DBI, som rådgiver og certificerer istas arbejdsprocesser, medarbejderuddannelse og kvalitetsstyring. DBI er således for ista en vigtigt samarbejdspartner, hvis fortsatte udvikling bør nyde fremme. Specielt projektet ”Nemmere projektering af brandsikkerhed” bør efter istas opfattelse støttes til gavn for byggebranchen, dens leverandører og den almene brandsikkerhed i boliger i Danmark.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:56

Kære Jørn
Tak for din kommentar og din støtte til at gøre arbejdet med projektering af brandsikkerhed nemmere.
Radioovervågede røgalarmer er en oplagt mulighed for at øge brandsikkerheden i netop den ældre bygningsmasse, fordi man styrker sandsynligheden for at detektoren virker, når der er brug for den. For fem år siden udgav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige) rapporten "Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder", som dokumenterer den økonomiske værdi af at opsætte røgdetektorer (læs mere her: https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u...).

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Martin Beck
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:18

Vi har som arkitekter brug for værktøjer der taler sammen med vores digitale projektering i bla. Revit. Ideen om at udvikle et værktøj der kan hjælpe med at få et overblik brandmæssigt tidligt i fasen, vil helt sikkert være meget brugbart.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:31

Hej Martin
Tak for din kommentar.

Jeg vil sikre mig, at en del af vores indsats går på at at få vores værktøjer til at spille godt sammen med bl.a. Revit.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Peter Dreyer
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:50

Det digitaliserede DBI - den er god. DBI bidrager til at effektivisere byggebranchen - det er op ad bakke, men tiltrængt. Kan I selv udvikle værktøjerne? Det er ikke tydeligt.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:35

Hej Peter
Tak for din kommentar.

Vi kan ikke effektivisere hele byggebranchen med vores tiltag, men vi kan forhåbentlig bidrage til at projekteringen af en ny bygning eller renovering af en eksisterende bliver nemmere.

Vi kan ikke udvikle værktøjerne selv. Vi får brug for forskellige typer af IT-partnere. Det kan være forskningsmiljøer som fx NIST (USA), Københavns universitet Datalogisk Institut og Alexandra Instituttet. Og det kan være private virksomheder inden for fx ekspertsystemer eller digitalt bygningsdesign.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Lars Henriksen (Managing Director / Parter, APEX)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:55

Vores erfaring med at udvikle digitale værktøjer siger os at der ligger en problemstilling ift. arkitekter, bygherrer, rådgiver – digitale værktøjer kan sikre at alle i værdikæden får en bedre forståelse for de beslutninger der bliver truffet og konsekvenserne ved disse. De kan derved tidligt i projekteringen tage beslutninger baseret på et forbedret informationsgrundlag.
Vi ser at den visuelle håndtering af information giver mulighed for at langt flere stakeholders kan forholde sig til de komplekse datamængder, der kan være i forbindelse med brandsikkerhed.
Spændende approach at give adgang til informationer tidligt i forløbet og kan se en stor værdiforøelse i forhold til arkitekter, rådgivere og bygherre.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:26

Hej Lars
Tak for din kommentar. Vi kan måske senere i forløbet diskutere, hvordan I ser, at man kunne arbejde med det i praksis.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Emil Simonsen
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:47

Som rådgiver, er projektering af brand og brandsikkerhed en disciplin vi varetager på mange niveauer.
En udvilking er interessant imod det enkle digitale værktøj, der kan samarbejde med vores nuværende tegneprogrammer herunder Rewit. Gerne med direkte udtræk af en brandteknisk rapport I flere niveauer efter projektstade.

/Emil Simonsen.

Jan Alstrøm (Chefkonsulent, Dansk Byggeri)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:45

Et par bemærkninger til idéprojektet om ”Nemmere projektering af brandsikkerhed”

Jeg vil gerne starte med at ramme en pæl igennem den sejlivede myte, at der er en lav produktivitet i byggeriet. Produktivitetskommissionen har eksplicit udtalt, at der ikke findes et relevant grundlag til at opgøre produktiviteten i byggeriet på.
Byggeriet har over de seneste 30 år set en kolossal effektivitetsfremgang, der har tilladt en forbedring i blandt andet kvalitet, arbejdsmiljø og bygningers ydeevne, der på ingen måde står tilbage for den udvikling, der er set i andre brancher.
Og når prisen på byggeri i Danmark er højere end i nogle af de lande, vi gerne vil sammenligne os med, skal årsagen primært søges i de rammebetingelser, den danske byggesektor er underlagt, og de kvalitetskrav der stilles til dansk byggeri. Der er jo en grund til at vores håndværkere skal igennem en læretid på 3 - 4 år før de kan levere den kvalitet der forventes af dansk byggeri.

Når det så er slået fast, er det selvfølgeligt kun positivt at der udvikles redskaber til at fastholde og styrke effektivitetsudviklingen.
Og brandsikkerhed er et komplekst område, der ofte giver anledning til tvivl om hvilke løsninger, der er anvendelige og mest hensigtsmæssige.
Det opleves endvidere at der kan være forskellige myndighedskrav til det samme byggeprojekt i to forskellige kommuner.
Det vil derfor være særdeles nyttigt, hvis der blev udviklet værktøj, der kunne fastslå en bygnings brandsikkerhed på mere objektive kriterier.
Og i relation til mere innovative og komplekse byggeprojekter ville et værktøj til CFD-simulering i allerhøjeste grad være til stor hjælp.

Venlig hilsen
Jan Alstrøm

Grunde Jomaas (Lektor, DTU)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:52

Det ville være interessant at gøre noget indenfor BIM/IKT og Brand, og da særlig med fokus på den helt begyndende fase hvor arkitekter kan have speciel nytte af det, samt i den sidste fase, nemlig driftsfasen, hvor det kan føre til øget sandsynlighed for at den stadig øgende andel af systemer der skal spille sammen faktisk leverer den funktionelle brandsikkerhed de er tiltænkt at have.

Videreudvikling af CFD-modeller for brandsimuleringer er et centralt emne inden international brandsikkerhedsforskning, og det er godt at DBI vil være med på denne udviklingen, i og med at de er tæt på mange af de aktuelle aktører/markeder (rådgivning, prøvning, forskning og innovation).

Generelt er projektet er interessant, men det må gerne defineres endnu skarpere hvad som faktisk skal blive gjort og hvordan det skal medføre forbedringer.

Frank Markert (seniorforsker, DTU)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:58

Videreudvikling af simplificerede og CFD baserede model til støtte indenfor (brand)risikostyring startende meget tidligt i byggeprocessen er et godt og værdifuld tilgang. Med min baggrund indenfor risikoanalyse og management af tekniske systemer, hvor brandsikkerheden jo også er et centralt emne, kan jeg kun bifalde de tidligere kommentarer. Måske burde der også medtænkes udvikling indenfor "dynamiske" modeller, som der ses en international udvikling i. Modellerne har potential at modellere både tekniske "events" og fejl sammen med de menneskelige faktorer indenfor f.eks. nødfaldssituationer.
Data management er væsentlig da de store datamængder kræver både en indsats på input-siden , men også på resultat-siden for at gøre simuleringerne forståelige for ikke eksperter, transparente og anvendelige i byggeprocessen

Christian Niepoort (Partner , Smith Innovation)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:34

Øget produktivitet i byggeriet er en stor mundfuld, min vi må alle gøre vores. Tænker det giver god mening af digitalisere / konfigurere DBI ekspertviden - afgørende hvordan det bringes i spil ift. digital platform - GenieBelt har netop lanceret et nyt byggestyringssystem hvor man bevidst ikke søger at løse alle de tekniske problemstillinger men går efter de "Lavthængende frugter" - måske inspiration til version 1.0?

Bjarne Olsen (Arkitekt Danske Ark., Bygningskonstruktøruddannelsen, Campus Næstved)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:33

Rigtig godt initiativ.
Vi anvender i forvejen i stor udstrækning DBI publikationer i undervisningen på Bygningskonstruktøruddannelsen, Campus Næstved - særligt i valgfaget "Brandteknik", og vi ser frem til at kunne afprøve/implementere resultatet af Jeres forskning/udvikling af digitalt hjælpeværktøj til projektering af brandforhold.

Anders Jess Madsen (Ingeniør, Proviser ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:21

Som Projekt og bygherre rådgiver oplever man ofte, at regler og retningslinjer fra myndighederne er meget forskellige fra byggetilladelse til byggetilladelse også inden for samme kommune. Jeg savner at processerne i forhold til håndtering af brand bliver lidt mere standard, hvor det er muligt, så ikke alle forhold skal behandles på ny hver gang man har en ny byggesag. Ofte er de krav der bliver stillet fra myndighedernes side meget afhængig af personerne der behandler den enkelte sag.
Eksempelvis er det blevet mere og mere normalt at etablere brandmandspaneler, men jeg oplever at kravene til hvorledes et sådan skal bygges op, ofte afhænger meget af den enkelte sagsbehandler. Det må være muligt at lave nogle mere standard krav til brandmandspaneler (indhold og funktion), som også gør det muligt nemmer at projektere og prissætte tidligt i en byggefase.
Et andet eksempel er DKV planer, der bliver også efterhånden stillet krav til dette i byggetilladelserne, men det virker ikke som om der er en rødtråd for hvornår en sådan er et krav og hvornår det ikke er. Hvis der var mere klarhed over dette var det også nemmere for rådgivere og entreprenører at håndtere tidligt i processen også i forhold til prissætning, da et byggeri jo tit bliver prissat før der forligger en real byggetilladelse.

Lene Espersen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:49

DANSKE ARK er meget interesseret i dette projekt, der kan medvirke til at højne produktiviteten i byggeriet.

Niels Peter Kloch (Civilingeniør, Direktør)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:29

Dette er et stykke værktøj, der har været savnet!

Muligheden for hurtigt at efterprøve forskellige løsninger og i yderste konsekvens forskellige materialevalg, vil måske ikke øge produktiviteten, men vil give meget bedre beslutningsgrundlag for valg af løsninger.

Niels Peter Kloch (Civilingeniør, Direktør)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:29

Dette er et stykke værktøj, der har været savnet!

Muligheden for hurtigt at efterprøve forskellige løsninger og i yderste konsekvens forskellige materialevalg, vil måske ikke øge produktiviteten, men vil give meget bedre beslutningsgrundlag for valg af løsninger.

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:24

I Forsikring & Pension mener vi at brandsikring er vigtig, og at man selvfølgelig skal overveje om der er områder, hvor projekteringsfasen kan gøres smidigere. Vi kan imidlertid ikke støtte op om et arbejde, der målrettet arbejder for en reduktion af brandkravene, når den politiske dagsorden samtidig dikterer at der skal spares et 3-cifret millionbeløb på redningsberedskabet. Vi er nervøse for, at man i en iver efter at gøre byggeriet mere konkurrencedygtigt - undergraver mange års faglig indsats for at sikre en velfunderet brandsikkerhed.
Vi støtter op om at tilbyde mere information og rådgivning til SMVer, der ofte ikke har den nødvendige viden til brandsikring. Der bør være fokus på hjælpemidler til den brede bygningsmasse fremfor de arkitektoniske perler, på den måde kommer projektet flere til gavn.

Niels Mørup (Beredskabschef, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:29

Spændende og godt projekt med fokus på produktivitet og brandsikkerhed. I forhold til kommunal byggesagsbehandling,forebyggelse af brand jævnfør beredskabsloven indsættelse af brandvæsenet mod brande mv., så kunne KL, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (med de 20 nye store kommunale redningsberedskaber).

Per-Erik Johansson (Director, Brandforsk (The Swedish Fire Research Board))
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:49

Intressant projekt med en hel del nytänk. Jag har inte hört talas om en liknande idé i Sverige. Men jag skulle gärna se det.

Ur ett svenskt perspektiv så tycker jag att en fördel är att det skulle bli lättare för de kommunala räddningstjänsterna att faktiskt granska den lösning som byggherren har konstruerat. Den delen är inte alltid så enkel. Jag tänker mig då att den slutliga lösningen blir bättre eftersom det då blir ytterligare en aspekt inblandad. Formellt ska det bli så redan idag men det är svårt och därför blir det nog inte alltid så...

En annan idé som man kanske skulle kunna lägga till gäller simuleringar med CFD. Det görs redan idag men modellerna är väldigt känsliga för vilka indata man använder. Här kan jag tänka mig att man i det föreslagna verktyget dels skulle kunna handleda användaren och dels skulle kunna spegla vad andra (tidigare användare) har använt för indata i liknande situationer (hur man nu ska definiera sådana?).

Hur som helst jag tycker det låter som ett spännande projekt och skulle gärna följa utvecklingen av det.

Mikkel Steenberg (Adjunkt / Koordinator BK, Erhvervsakademi Sjælland - Campus Næstved)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 12:37

Dette er et rigtig godt aktivitetsforslag, med et kæmpe potentiale. Dansk Byggeri har brug for en forenkling af den projekterede brandsikkerhed, og vi har brug for at integrere brand i de digitale bygningsmodeller.
Som beregningsprogram for større bygge- og anlægssager, bør CFD-brandsimuleringer være standard, da man jo herigennem kan indhente vital, detaljeret information om eks. temperaturforhold, og røgspredning via luftspredning, og ved en celleopdeling af bygningen. (Se http://ing.dk/artikel/cfd-brandsimuleringer-skaber-sikkerhed-togpassager...)
Og det er også her, der skabes en rød tråd imellem brandsikkerhedsprojekteringen og de digitale bygningsmodeller. Og dermed også endnu et skridt væk fra de traditionelle, manuelle metoder til brandanalyse. Metoder som erfaringsmæssigt øger behovet for KS, hvilket i sidste ende tynger på budget og tid.
Så nye redskaber til en forenkling af brandsikkerheden, samt integreringen af brand i de digitale bygningsmodeller, er kærkomment.