Optimeret produktion af planteressourcer

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi

Øgede krav om bæredygtighed giver stigende efterspørgsel på robust, optimeret og miljøeffektiv produktion af planter til fødevarer, ingredienser, medicinalstoffer og foder. Tre testcentre skal sikre udvikling af teknologier til fremtidens produktion.

Globalt pres på ressourcer og øgede forbrugerkrav til bæredygtighed giver stigende efterspørgsel på robust, optimeret og miljøeffektiv produktion af planter til fødevarer, ingredienser, medicinalstoffer og foder. Der etableres 3 test- og kompetencecentre med målrettede ydelser, der sikrer, at målgruppens virksomheder kan udnytte den rivende teknologiudvikling inden for bl.a. biomasser, præcisionsjordbrug, biostimulanter, sensorer, væksthusteknologi og DNA-sekventering.

Nøgleord

100 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Laurits Larsen (Direktør, LL Consult)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 15:49

Spændende emne, men vil det ikke være oplagt at samarbejde med den infrastruktur, der i forvejen eksisterer på området?
Fx i relation til Aarhus Universitet og Københavns Universitet, som bl.a. benytter dele af dette som led i myndighedsberedskabet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:23

Kære Laurits Larsen,

Tak for dine bemærkninger. Vi er helt opmærksomme på at både AU og KU arbejder intensivt indenfor området. Vi har allerede mange samarbejder med de pågældende universiteter og ønsker også med denne aktivitet at udvikle samarbejdet yderligere. Vi håber at vi med denne aktivitet og de eksisterende samarbejder vil være i stand til at få endnu mere viden ud i den praktiske planteproduktion. Teknologisk Institut har særligt fokus på at hjælpe de små og store virksomheder, mens universiteterne har deres primære fokus på forskning og undervisning.

Mvh
Mikael Poulsen

Hans Stougaard (Danske Halmleverandører)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:25

Projektoplægget er godt og relevant for Danske Halmleverandører. Det er vigtigt fortsat at udvikle og optimere logistikken omkring biomassernes tilvejebringelse og håndtering. Et særligt fokusområde bør være udvikling af alternative anvendelsesmetoder for halm fremadrettet - for at give halm en merværdi i forhold til afbrænding. Vil meget gerne deltage i evt. følgegruppe

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:15

Kære Hans Stougaard

Tak for din kommentar og tilbuddet om deltagelse i styregruppe for aktiviteten. Teknologisk Institut ser det som en hjørnesten for den fremtidige bioøkonomi, at tilvejebringelsen af biomasse optimeres – herunder ikke mindst logistikken under dyrkning, håndtering og lagring. Aktiviteten vil bidrage til at sikre biomasse af høj kvalitet, hvorved der åbnes for nye anvendelsesmuligheder – ikke mindst for halmen.

Mvh
Mikael Poulsen

Uffe jørgensen (Centerleder, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi )
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:36

Meget interessante emner at uddybe i de foreslåede centre. For Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi vil det være oplagt at samarbejde omkring optimeret produktion og forbehandling af biomasse. Det vil spille godt sammen med vores detaljerede markforsøg med højtproducerende afgrøder og vores demonstrationsanlæg for grøn bioraffinering, som vil stå klar i 2019. Og vi samarbejder gerne med TI om det, bl.a. for at komme tættere på erhvervet og de forsøg, der kan udføres direkte hos dem.
Mvh. Uffe Jørgensen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:17

Kære Uffe Jørgensen
Mange tak for din kommentar. TI er meget interesseret i at samarbejde med AUs Center for Cirkulær Bioøkonomi, både indenfor produktion af plantebiomasse og indenfor anvendelse af biomassen til forskellige formål. Vi ser frem til at udbygge samarbejdet, så forbindelsen mellem forskning og erhverv forbedres yderligere.
Mvh
Mikael Poulsen

Jens Peter Lunden (Landmand , Asdal Hovedgaard & GrønGas A/S)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 12:00

Som landmand og ejer af biogasanlæg er det meget vigtigt, at biomasseproduktionen effektiviseres samtidig med, at der sikres en konstant forsyning af biomasse i den rigtige kvalitet. Det kræver, at metoderne til dyrkning, høst og opbevaring af biomassen hele tiden forbedres. Desuden er det vigtigt, at næringsstofferne recirkuleres og udnyttes bedst muligt i planteproduktionen. Derfor er projektets aktiviteter meget relevant.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 16:17

Kære Jens Peter Lunden

Mange tak for din kommentar. Der er betydelige udfordringer og udviklingsbehov både indenfor landbrugets planteproduktion og indenfor biogasbranchen, og jeg er sikker på, at de skitserede udviklingsaktiviteter vil kunne hjælpe til udviklingen indenfor disse vigtige erhvervsområder.

Mvh
Mikael Poulsen

Carl-Otto Ottosen (Professor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:39

Fokus på at skaffe bedre plantemateriale - genetisk / produktionsmæssigt mere robuste sorter overfor klimaændringer er vigtigt for at sikre produktionen, men der er allerede en del aktivitet på både KU og AU.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:24

Kære Carl-Otto Ottosen

Tak for din kommentar. Klimaændringerne giver en del udfordringer for danske planteproducenter, hvorfor vi kun kan være enig med dig i at det er vigtigt. Vi håber med denne aktivitet at være i stand til at udvikle de allerede igangsatte samarbejder med både AU og KU indenfor området. AU har mange spændende aktiviteter vedr. klimatilpasning på mark, friland og i væksthus. Denne viden vil vi meget gerne medvirke til at sikre brugen af i den danske planteproduktion.

Mvh
Mikael Poulsen

Eva Rosenqvist (Lektor, PhD, Københavns Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:49

KU arbejder allerede i dag med phenotyping for bedre klimatolerance samt inkludering af ny teknologi i forsøg i væksthusproduktion. Der skulle være gode muligheder for at samarbejde med testcentre.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:25

Kære Eva Rosenqvist

Tak for din kommentar. Som KU ser vi også phenotyping som en stor mulighed for den danske planteproduktions fremtid. Vi håber meget at vi kan udbygge det samarbejde, vi allerede har igangsat, ved hjælp af bl.a. de foreslåede testcentre. KU har opbygget nogle meget spændende sensor-setups, som det vil være meget relevant at fortsætte samarbejdet om.

Mvh
Mikael Poulsen

Frederik Taarnhøj (CEO, FaunaPhotonics ApS)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 14:18

Som udviklingsvirksomhed med fokus på intelligente insekt sensorer efterspørger vi et stærkt økosystem omkring emnet. For at udvikle brugbare løsninger indenfor biologisk insektbekæmpelse er vi afhængige af tæt interaktion med kunder, testcentre, kompetencecentre og forskere. Vi ser frem til at interagere med relevante partnere.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:27

Kære Frederik Taarnhøj

Tak for din kommentar. FaunaPhotonic er en virksomhed der er central i målgruppen for vores aktivitet. Vi er derfor meget glæde for, at I også ser mulighederne for at arbejde sammen fremover. I er et eksempel på, at der i Danmark er ved at opstå mange nye virksomheder, som har spændende nye ideer til den danske planteproduktion. Det vil være en stor glæde at kunne udvikle samarbejdet til fælles gavn og til gavn for planteproducenterne.

Mvh
Mikael Poulsen

Poul Erik Jensen (Professor, Københavns Universitet)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 15:47

Yderst relevante og spændende emner. Ved Copenhagen Plant Science Centre, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns Universitets, har vi fokus på tilpasning af planter til miljøændringer og på nye biologiske produktions organismer, herunder alger. Jeg kan derfor se oplagte muligheder for samarbejder på planters fotosyntese, herunder respons på lys, temperatur m.m. og alger til produktion af højværdistoffer i væksthus. Jeg kan også se en mulige samarbejder og synergi indenfor plantebiomasse og potentielt algebiomasse til ekstraktion og videre behandling i bioraffinering. Vi har tidligere samarbejdet succesfuldt med TI og ser frem til fremtidig samarbejder. Det er vigtigt, at der er et erhvervsmæssigt træk i og aftag af vores viden.
Mvh, Poul Erik Jensen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:29

Kære Poul Erik Jensen

Tak for din kommentar. Vi ser samarbejdet med Copenhagen Plant Science Center som et vigtigt element i vores arbejde med danske planteproducenter. Vi har allerede haft flere aktiviteter sammen indenfor alge- og planteområdet. Det er spændende aktiviteter, hvor vi meget gerne vil medvirke til at få viden hele vejen ud til de danske planteproducenter. Vi er derfor helt enige i at der skal være et træk, der flytter viden helt ud i brug.

Mvh
Mikael Poulsen

Peter Larsen-Ledet (Adm. direktør, Flora Dania (Brancheforening))
Fredag d. 4/5-18 kl. 11:41

Ønsker at bakke op omkring etableringen af et dyrkningsteknologisk testcenter, der kan tilbyde teknologiske services til gartnerierhvervet, herunder bl.a. LED teknologier og flerlagsproduktion for at styrke konkurrenceevnen i de danske gartnerier. Danske gartnerier er kendetegnet ved stor innovation, men har brug for topprofessionelle forskere med optimale testfaciliteter til at videreudvikle denne fordel.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:30

Kære Peter Larsen-Ledet,

Dejligt at I bakker op om vores forslag. Vi håber at vi bl.a. med denne aktivitet kan være med til fortsat at sikre Dansk Gartneri den nyeste teknologi til gavn for produktionen og produktiviteten.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Kjeld Vodder (Senior rådgiver, KVN Advice)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:39

Det er helt relevant at befordre en optimal og miljøeffektiv produktion af planter til fødevarer, ingredienser, medicinalstoffer og foder. Der bliver i stigende grad stillet kvalitetskrav (indre og ydre) til fødevarer, foder og biomasse på markeder, der er præget af betydelig global konkurrence. Initiativer der reelt vil bidrage til udvikling af nye produktionsformer og/eller understøtte rentabel planteproduktion ved at fremme større produktivitet og en mere effektiv udnyttelse af ressourceindsatsen er særdeles velkomne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:30

Kære Kjeld Vodder

Tak for dine kommentarer. Vi håber bestemt at vi med forslaget vil være med til at fremme nye produktionsmetoder og derved fremme konkurrenceevnen.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Bo Eskerod Madsen (CEO, PhD, ReMoni)
Søndag d. 6/5-18 kl. 14:47

Det er helt oplagt at skabe et mere bæredygtigt jordbrug vha. IoT teknologier og hardcore data-analyse.
I kampen for at sikre at vi alle kan leve godt, uden at risikere at ødelægge vores omgivelser, er det bydende nødvendigt at vi bliver bedre til at udnytte moderne dataopsamling og data-analyse til at frembringe gode og sikre fødevarer, ikke mindst ved at sikre at den teknologi vi har fungerer som den skal.
Det bliver en lang og spændende rejse, hvor denne resultatkontrakt har potentiale til at hjælpe os på vej.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 07:51

Kære Bo Eskerod Madsen

Tak for dine kommentarer vedrørende vigtigheden af IoT og data analyse for at skabe et mere bæredygtigt jordbrug i fremtiden. Sensorer, nye planteteknologier og dyrkningspraksis er metoder til at understøtte udviklingen mod en mere bæredygtig planteproduktion. Det kunne være spændende og givtig at arbejde sammen om udnyttelsen af temperatur- og IoT-sensorer i en dyrkningsmæssig sammenhæng for landbruget.

Mvh
Mikael Poulsen

Ivan Brendstrup (Farmer Focus Manager, BASF)
Mandag d. 7/5-18 kl. 12:43

BASF fokuserer meget på bæredygtighed også i landbruget og specielt på kvælstofudnyttelsen. Nitrifikations- og urease hæmmere kan reducerer kvælstoftabet betragteligt, men også brugen af kvælstoffixerende bakterier til bælgplanter laver vi mange tiltag i.
Udnyttelsen af kvælstof er bærende for at opnå en god kvalitet og specielt protein delen er vigtig. Man kan ikke opnå høje protein niveauer uden en god kvælstofudnyttelse.
BASF er også gået ind i planteforædling af sorter med specielle resistensgener, som kan have stor betydning for dette felt. Reduktion af pesticidforbruget er ikke noget BASF arbejder med, men med optimering af forbruget. Højt udbytteniveau og protein indhold hænger ikke sammen med dårlig pleje.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:09

Kære Ivan Brendstrup

Mange tak for din kommentar på dette forslag. Det er værdifuldt for os at få jeres mening om de beskrevne aktiviteter, som understøtter forretningsområder som jeres der er helt centrale inden for landbruget. Vi er helt enige i, at området inden for kvælstofudnyttelse er yderst vigtig i forhold til en optimal planteproduktion, samt at bakterier og biostimulanter har en vigtig rolle i fremtidens landbrug. Overordnet set er vigtigheden af at optimere produkternes kvalitet, ressourceudnyttelsen og bæredygtigheden, herunder optimering af pesticid forbruget, lige præcis det som er grundlaget for vores nye projektforslag.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Jensen (Agronom, AGCO)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:01

Jeg finder det yderst relevant at fokusere på at imødekomme agroindustriens behov i forbindelse med udvikling og lancering af markudstyr og –teknologier. Oplægget med at oprette et testcenter (AgPrecise) med avancerede faciliteter og metoder til at validere og certificere de enkelte maskiner og teknologier finder jeg interessant. Testcenteret vil tilbyde test, validering og certificering af maskiner, beslutningsstøttesystemer og teknologier til fremtidens jordbrugsproduktion. Fra mit synspunkt er det dog essentielt at eventuelle test og valideringer møder internationale normer. I mit daglige virke benyttes det tyske DLG test center som reference. Kunne man forestille sig at der kunne laves et samarbejde så vi kunne få en DLG test udført i Danmark.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:07

Kære Jens Jensen

Tak for din kommentar og positive støtte. Vi ønsker netop at implementere test efter nuværende og kommende internationale standarder og normer, og det vil være oplagt at samarbejde med DLG og andre internationale udbydere af test.

Mvh
Mikael Poulsen

Thomas Holst (chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:37

Cirkulær bioøkonomi er på alles læber, og for at kunne efterleve det, skal produktion af biobaserede produkter sikres en kontinuert leverance af kvalitets biomasse, hvoraf en stor del vil være plantebiomasse. Her er et udpræget behov for udvikling og test af nye metoder (f.eks. presning af frisk kløvergræs i marken samt samensilering af halm og grønne biomasser) til optimal produktion, høst, logistik, lagring og forbehandling af biomassen, så kvaliteten af de relevante indholdsstoffer bevares, forud for den videre bearbejdning. Som projektet lægger op til, skal der tænkes i indholdsstoffer af biomassen, så værdifulde indholdsstoffer kan trækkes ud i fraktioner. Her virker projektet til at have tænkt på at få det hele med og vi ser frem til eventuelt tæt dialog med projektgruppen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 07:58

Kære Thomas Holst

Mange tak for din kommentar. Det glæder os, at Landbrug & Fødevarer ser perspektiver i projektet, og vi vil meget gerne indgå i nærmere dialog om udvikling af produktion og anvendelse af biomasse.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Kasper Stougård (Konsulent, Markteknik, SEGES PlanteInnovation)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:25

Dansk landbrug stiller store krav til dokumentation. Kornsorter, gødning og planteværn afprøves gennem landsforsøgene, og resultaterne ligger til grund for mange landmænds daglige beslutninger. Når det kommer til maskiner, er man til gengæld ikke så bange for at investere to millioner i teknik med features, som er gode på papiret, men som ikke er blevet testet og valideret. AgPrecise vil give landmænd i Danmark - og i udlandet - et bedre grundlag for at træffe beslutninger om investeringer i avanceret teknologi, og det vil gøre præcision til en konkurrenceparameter for agroindustrien. Derfor er projektet, og fra min stol særligt AgPrecise, et meget velkomment initiativ, som jeg ser frem til at følge og se resultaterne af.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 08:08

Kære Kasper Stougård,

Tak for din positive støtte til projektet. Med AgPrecise platformen vil det være muligt at teste maskiner og teknologi, således at landmænd får et bedre grundlag for at træffe beslutninger førend de investerer i ny og avanceret teknologi, og SEGES vil for os være en vigtigt partner i at implementere resultaterne herfra.

Mvh
Mikael Poulsen

Thomas Langer (Market Development Manager - Agriculture Segment, Danfoss Power Solutions ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:09

Enig.

Michael Rottbøll (Partner, Quercus Group )
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:28

Det er helt klart vigtigt at der kommer fokus på optimering af planteressourcer. Vi er alt for konservative omkring vores traditionelle dyrkning af planter. Der skal tænkes ud af boksen, og tænkes i nye baner omkring planteproduktion. Vi skal tænke i nye afgrøder som ikke er på vores traditionelle markplan idag, hvor vi måske kan få billigere alternativer ud af nogle utraditionelle planter til både foder, biogas og medicinal industrien. Hvis ikke vi optimere vores planteressourcer, vil nabolandene blot gøre det.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:31

Kære Michael Rottbøll

Mange tak for din kommentar til vores forslag. VI er helt enige i at der skal tænkes ud af boksen i forhold til dansk planteproduktion. Der skal findes nye afgrøder, så der kan opnås en højere værdi af vores planteprodukter. Vi håber med denne aktivitet at kunne medvirke til dette.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Svend Daverkosen (Landbrugs- og Miljøchef, Aarstiderne A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:47

Den stigende økologiske produktion har indenfor dette område stærkt brug for teknologisk og vidensbaserede nybrud, der kan optimere og udvikle mulighederne for planteavl generelt og grøntsagsproduktionen i særdeleshed. Forbedret udnyttelse af organsike gødningsstoffer, udnyttelse af flere af samfundets biprodukter, ukrudtskendskab og -pleje , sygdomsforebyggelse og sortsudvikling er oplagte emner.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:32

Kære Svend Daverkosen

Tak for dine ideer. Dine betragtninger om fremtidens muligheder i forhold til økologi er meget vigtige. Vi vil i det videre arbejde forsøge at tænke ideerne ind i arbejdet.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Skov Midtiby (Adjunkt, Syddansk Universitet, Drone Centeret)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:53

Viden om markernes tilstand er central for at styre en planteproduktion. I dag finder der teknikker til at samle store mængder information ind fra markerne (eksempelvis droner og satellitter); det der i min optik mangler er metoder til at hente værdifuld viden ud fra den indsamlede mængde information så landmanden / maskinerne kan træffe bedre beslutninger om eksempelvis tidspunkter, doseringer, midler i forbindelse med sprøjtning eller om andre tiltag kan anvendes.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:48

Kære Henrik Skov Midtiby

Tak for din kommentar og vurdering. Dataindsamling i marken er, som du skriver, allerede udbredt, og der er bestemt udfordringer med at omsætte data til beslutningsstøtte. Dette arbejde er adresseret i vores RK forslag ”Digitalisering af Jordbruget”. Når data skaber beslutningsstøtte til planteproduktionen er det centralt at brugere og myndigheder kan have tiltro til metoder, præcision og teknik i de udviklede teknologier. I AgPrecise testcentret ønskes der derfor opbygget avancerede faciliteter og metoder til test, validering og certificering af maskiner, beslutningsstøttesystemer og teknologier til fremtidens planteproduktion.

Mvh
Mikael Poulsen

Claus Bech
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:06

Det stigende fokus på bæredygtighed i jordbrugsproduktionen er afhængig af viden om jordens og planternes tilstand til stadighed, for at vi kan optimere betingelserne! Hertil skal målinger og opsamling af data sættes i system til brugerforståelige data.
For eksempel til hjælp af kulstofbinding i jorden, som samtidig gør den mere frodig, har vi brug for øget datamængder om både mikroorganismernes tilstand, jordbearbejdningers påvirkning samt virkningen af det tilførte org. materiale, efterafgrøder m.m.
Også derfor er optimeret produktion af planteressourcer et godt projekt!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:33

Kære Claus Bech,

Tak for dine bemærkninger til vores forslag. I forhold til mikroorganismer i jorden håber vi meget at vi i fremtiden ved hjælp af nye teknologier kan være med til både at bestemme organismerne og medvirke til at fremme mængden af dem. Dette både i forhold til brug af DNM metoder til at bestemme jordens tilstand og mulighederne for at benytte biostimulanter til at forbedre produktiviteten.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Karsten Høy (Director, R&D and Product Management FBA , Andritz Feed & Biofuel )
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:28

Afgjort et spændende område. Danmark har lange traditioner indenfor landbrug og er på mange områder frontløber. Det er vigtigt konstant at differenciere for at være forblive konkurencedygtige I fremtiden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:16

Kære Karsten Høy,

Tak for din kommentar til vores forslag. Vi er helt enige i, at det er vigtigt fortsat at sikre at Danmark er frontløber indenfor planteproduktionen. Vi skal gøre vores bedste for at medvirke til at sikre det.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Anders Wæsel (Salesmanager, GASA GROUP Denmark)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:52

Som sælger ved jeg at bæredygtige produkter kan styrke afsætningen af danske planter.
set fra salgsleddet er det vigtig med ensartede produkter af høj kvalitet, hvilket forslaget kan fremme især eksporten.
Nye produkter er altid interessante for branchen!

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:20

Kære Anders Wæsel,

Tak for dine bemærkninger til vores forslag. Vi er meget opmærksomme på, at det er væsentligt at vi inddrager produktkvaliteten i vores arbejde.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Lars Villadsgaard Toft (Bioøkonomichef, SEGES)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:11

Interessant initiativ, der kan hjælpe med accelerere udviklingen af plantebaserede råvarer målrettet bioraffinering og højværdiproduktion, hvor der er et kæmpe uudnyttet potentiale. Arbejde over flere led i værdikæden er uden tvivl bidende nødvendigt for, at det potentiale, som plantebiomasserne besidder maksimeres og fastholdes helt frem til, at de færdige produkter afsættes .

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:32

Kære Lars Villadsgaard Toft

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at det er vigtigt at arbejde med flere led i værdikæden, for at realisere det fulde potentiale i plantebaserede ressourcer.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Søren Laurentius Nielsen (Faggruppeleder, Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:50

Dette er et meget vigtigt og relevant forslag. det er fuldstændigt korrekt når det anføres at det er et prioriteret område indenfor den danske Forsk2025 - plan og ligeledes indefor EU's strategi for bioøkonomi, som den fx udmøntes i Horizon2020.
Cirkulær økonomi er overordnet set et prioriteret område, som fuldt berettiget gennemsyrer hele den danske forskningsstrategi, og indefor dette er der fokus på at udnytte hele plantebiomassen, fx gennem bioraffinering.
Godt at også alger medtænkes - dette sidste glæder vi på RUC os over at komme til at samarbejde med TI om.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:22

Kære Søren Laurentius Nielsen,

Tak for dine bemærkninger og tak for tilbuddet om at ville arbejde sammen med os om at udvikle algeområdet til en ny produktionsgren i Danmark. Vi oplever at vi har mange muligheder for at udvikle den cirkulære økonomi ved at have fokus på algernes muligheder i fremtidens jordbrugsproduktion.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Signe Værbak (Konsulent, Viridis Consult)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:39

I gartnerierhvervet arbejder vi på at minimere anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler og benytter desuden i stadigt stigende grad mikroorganismer med beskyttende og gavnlige virkninger. Det er vigtigt, at der forsat udvikles billigere og mere præcise metoder, som tillader en tæt og løbende overvågning af produktionen. Aktiviteterne i det dyrkningsteknologiske testcenter bidrager til en forsat udvikling af sådanne teknologier. Muligheden for at nye teknologi kan afprøves under kontrollerede forhold kan medvirke til opmærksomhed og investering på rette tidspunkt, når passende ’modning’ er opnået. De servicemuligheder der udbydes i centrene er interessante, og sammen med erhvervet ser vi det samlede forslag som et bidrag til en bæredygtig udvikling.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:23

Kære Signe Værbak,

Tak for dine kommentarer og din vurdering af vigtigheden af at kunne afprøve nye teknologier inden de bringes i anvendelse i gartnerierhvervet. Vi håber at vi med testcentret kan skabe en ramme, der skal sikre at de nye muligheder afprøves ordentligt inden de kommer i brug. Derved skulle vi gerne undgå for mange fejl investeringer i erhvervet. Jeg er glad for dine tanker om brugen af mikroorganismer og vi tror bestemt at vores arbejde med DNA baseret bestemmelse af patogener og organismer kan medvirke til at sikre en sund produktion i erhvervet.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Lütken (Lektor, KU)
Fredag d. 18/5-18 kl. 11:45

Spændende emne. Grundet det stigende fokus og behov for bæredygtighed i jordbrugsproduktionen er viden om planternes ydeevner og hvorledes disse optimeres særdeles værdifulde. Optimering af planternes vækst er en vigtig strategi for at sikre en effektiv og stabil fødevareproduktion. Derudover er det vigtigt at opsamle data og analysere denne information og derved opnå brugerforståelige data, da værdifuld info om produktionen ellers kan gå tabt. I denne forbindelse, synes jeg AgroTech / DTI fungerer som et vigtigt bindeled mellem universiteterne og industrien.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 13:25

Kære Henrik Lütken

Tak for dine kommentarer og bemærkninger til videnoverførsel mellem universiteterne og det planteproducerende erhverv. Teknologisk Institut vil meget gerne sikre varetagelsen af denne opgave. I forbindelse med det foreslåede projekt får vi en ramme, der sikrer at vi hele tiden selv udvikler vores kompetencer, så vi kan varetage rollen på bedste måde.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Ole Søgaard Lund (Lektor, Københavns Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:32

Forskningsaktiviteterne hos Københavns Universitet, Institut for Planter- og Miljøvidenskab omfatter mange initiativer, der skal give jordbrugserhvervene mere indsigt i de plantebiologiske systemer og derved styrke erhvervenes mulighed effektiv justering af deres produktionssystemer. Vores forskning har i de senere år beskrevet og udviklet nye analysemetoder, som kan kortlægge komplekse interaktioner imellem mikroorganismer og planter. Vi mener, at en forsat udvikling af disse metoder kan sikre erhvervenes løbende monitorering af plantesundhed i nye formater, der er både billigere og mere robuste end tidligere, og som desuden vil sikre rettidig varsling om skadegørende niveauer inden tabene bliver totale. For os er det helt afgørende, at disse teknikker finder vej ud i erhvervet og bliver tilgængelige i form af serviceydelser. Derfor ser vi meget positivt på initiativer, der netop har det mål at etablere analytiske serviceydelser gennem implementering af vores forskningsresultater.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:17

Kære Ole Søgaard Lund

Tak for din støtte til at Teknologisk Institut skal medvirke til at bringe forskningsresultater ud i den praktiske produktion. Vi vil meget gerne påtage os rollen og sikre at nye ydelser kan hjælpe planteproducenter videre ved hjælp af den nyeste teknologi.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Thomas Langer (Market Development Manager - Agriculture Segment, Danfoss Power Solutions ApS)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:00

Jeg finder AgPrecise meget interessant i forbindelse med udvikling og test af markudstyr.
Ved udvikling af nyt udstyr er det forholds trivielt at undersøge inflydelsen på produktivitet og energiforbrug, men det er en udfordring at identificere indflydelsen på plantevæksten og udbyttet. Når en landmand skal tage beslutning om indkøb af en ny såmaskine, eller hvorvidt han skal tilkøbe traktion på gyllevognen, savnes fakta for at udbyttet bliver bedre.
Jeg ser muligheden for, at man kobler dette projekt til Aarhus Universitet, således man inkludere dæk-jord interaktion, redskab-jord interaktion og indflydelsen på plantevæksten.
Danfoss ser et potentiale i AgPrecise for producenter af jordbearbejdningsudstyr og markredskaber generelt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:32

Kære Thomas Langer

Tak for din kommentar vedrørende AgPrecise og fordi du bakker op om vores ønske om at udvikle et testcenter for markudstyr. Netop Maskinernes indvirkning på plantevækst og udbytter er interessant men kan også være en udfordring. Vi vil meget gerne bidrage til at få denne viden frem.
Vi er enige i at der på flere områder mangler fakta som kan hjælpe landmanden til at tage de rigtige beslutninger i forhold til investeringer i maskinparken.Det er også dejligt at høre at Danfoss ser potentiale i netop AgPrecise, vi håber at det kan føre til et værdifuldt samarbejde, også gerne med flere parter som du foreslår.

Mvh
Mikael Poulsen

Torben Thorsen (CEO, Thoresen-Teknik A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:28

Kravene til dokumentation er store og bliver kun større i dansk landbrug. Hvis vi samtidigt her i DK vil bevare "førertrøjen" som værende et af de lande i verden der er længst på teknologi siden og dermed sikre vores eksport af ikke kun Knowhow men også varer til agroindustrien i hele verden, er AgPrecise et af de værktøjer der er med til at sikre arbejdspladser i DK, da det vil give et bedre grundlag for at træffe beslutninger om investeringer i avanceret teknologi.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:25

Kære Torben Thorsen,

Tak for dine tanker om vigtigheden af de foreslåede testcentre og troen på at det kan sikre, at vi kan bibeholde arbejdspladser i Danmark.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Peter Daugbjerg (Projektleder, Fredericia Spildevand og Energi)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:16

Aktiviteten berører cirkulær bioøkonomi bl.a. gennem øget produktionen af biomasse med 10 mio. ton ekstra om året uden at det vil påvirke miljøet. Renseanlæg spiller allerede en rolle i den cirkulære økonomi gennem produktion af eksempelvis biogas. Det vil være interessant at udvikle forretningsmodeller og rammevilkår som også muliggør anvendelse af uudnyttede næringsstoffer fra delstrømme af spildevand fra renseanlæg til produktion af biomasse. Herunder vil det helt afgørende, at samspillet mellem spildevand og planteproduktion optimeres, så ressourcerne i spildevandet udnyttes, uden at sundhedsmæssige aspekter kompromitteres.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:06

Kære Peter Daugbjerg

Mange tak for din kommentar, som er særdeles relevant. Teknologisk Institut arbejder allerede – på pilotniveau – med samtidig fjernelse af næringsstoffer og udnyttelse af disse til planteproduktion; det er hensigten med dette projekt at accelerere indsatsen på dette område, således at mulighederne for fuldskala implementering af disse teknologier dokumenteres og demonstreres.

Mvh
Mikael Poulsen

Benni Winding Hansen (Professor, Roskilde University)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:06

I et tidligere projekt fra Innovationsfonden - COpepod egg Mass production for Aquaculture (COMA) har vi haft et frugtbars samarbejde med TI-Agrotech. Vi skulle masseproducere mikroalger i photo bioreaktor mhp at tilvejebringe højkvalitetsfoder til copepoder. Disse copepoder er tiltænkt at blive startfoder for marine fiskelarver i akvakultur. Samarbejdsprojektet nåede i mål og vi kan se store perspektiver for videre samarbejder i samme fagretning. vh Professor Benni Winding Hansen Roskilde Universitet Institut for Naturvidenskab og Miljø.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:17

Kære Benni Winding Hansen

Tak for dine pæne ord om samarbejde. Vi vil meget gerne fortsætte det gode samarbejd med RUC indenfor algeområdet i de kommende år.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Jens Jægerholm (Vice President, sales, Danish Greenhouse Supply A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:23

Som leverandør af højteknologisk udstyr til gartneri branchen over hele verden er det meget vigtigt, at vi har et godt samarbejde med TI-Agrotech. Vi kan som teknologi leverandører ikke gå helt i dybden med mange dyrknings analyser og data for optimering vækstbetingelserne for forskellige salater og krydderurter. Det er derfor vigtigt for os at have nogle input fra en neutral vidensorganisation, når vi opererer på fjerne eksportmarkeder. Disse input og data understøtter os, så kunderne føler sig trygge og sikre i deres vurdering af vores udstyr og dets ydeevne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:18

Kære Jens Jægerholm

Tak for dine bemærkninger til vores forslag. Vi er meget opmærksomme på vigtigheden med at hjælpe planteproducenter med at dokumenterer effekter af nye teknologier. Herunder også at hjælpe dem med at tilpasse deres produktionsanlæg til de nye teknologier.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Per Skov Mortensen (Agrarøkonom, Nielsen & Smith A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 10:50

Nielsen & Smith A/S har op startet et nyt projekt med AM Nutrition i Norge med proteinmel på bælgsæd. Vi har i samarbejde fundet frem til de faktorer, der har størst betydning for produktionen af Proteinmel. Det har givet os udfordringer på ny afregningsform til landmænd og aftager. Det betyder, at vi skal have fokus på områder som protein indholdet, vi har brug for at få afdækket dette område for at kunne vejlede Landmand og Avlsledet til at finde nye sorter og metoder.
Det vil have stor betydning for primær landbrug og produktionen for Proteinmel. Der er i dag stor efterspørgsel GMO fri proteinmel til konsum og foder.
Vi ser gerne at der bliver afprøvet mere inde for dette område.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:20

Kære Per

Tak for din kommentar vedr. vores projektoplæg. Vi ved at I har meget fokus på optimering af proteinindhold i afgrøder og at I arbejder med både gødskning og biostimulanter i forhold til optimeringen, samt udnyttelsen af ressourcerne. Vi ser helt sikkert projektet som en mulighed for et fremadrettet samarbejde.

Mvh
Mikael Poulsen

Lisa Munk (Lektor emerita, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:30

Gennem mine mange år som forsker og underviser ved Københavns Universitet har jeg bla beskæftiget mig med bæredygtige dyrkningssystemer og med diagnosticering af plantesygdomme, der kan forårsage store tab for danske producenter. Det er derfor med stor interesse, at jeg har læst oplægget ”Optimeret produktion af planteressourcer”. Jeg finder det meget positivt og vigtigt, at der fortsat er danske institutioner, der vil videreudvikle og implementere de nyeste diagnostiske teknologier og som på kommercielle vilkår, vil udbyde en sådan service til de mange specialiserede planteproduktioner, der findes i Danmark.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 11:18

Kære Lisa Munk

I vores arbejde med diagnosticering af plantesygdomme har vi også oplevet at det kan være meget krævende at bestemme patogenerne korrekt. Vi er derfor helt enige i at det er vigtigt at at får udviklet nye dna-baserede værktøjer der kan gøre bestemmelsen mere sikker.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Niels Bjerre (Agricultural Affairs Manager, Bayer A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 17:07

Der er store globale udfordringer for fremtidens landbrugsproduktion. Der skal på bæredygtig vis produceres flere sunde fødevarer med minimal belastning af miljøet. I Bayer arbejder vi med at udnytte videnskab og forskning indenfor plantebeskyttelse både med biologiske midler og kemiske midler, samt planteforædling og udnyttelse af moderne digitale metoder indenfor præcisionsjordbrug, for at være med til at løse disse udfordringer.
Danmark har, som landbrugsland alle forudsætninger for at kunne være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer. Med de tre centre rammer I i hvert fald nogle helt relevante områder for at kunne producere mere med mindre - og dokumentere det.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:21

Kære Niels

Tak for din meget relevante kommentar på vores projektoplæg. Teknologisk Institut vil meget gerne sikre sammenspillet mellem bæredygtighed, sunde fødevarer og minimal belastning af miljøet. Vi forventer, at alle tre testcentre kan være med til bidrage til udviklingen af dette sammenspil, inden for præcisionslandbrug, biologiske produkter og ressourceudnyttelse.

Mvh
Mikael Poulsen

Jens Peter Licht (Seniorkonsulent, Dansk Gartneri)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 10:48

Et godt og nyttigt initiativ, der har mange interessante aspekter, bl.a. test af de forskellige LED teknologier, der findes på markedet i dag. Det er derfor positivt, at der tages initiativ til at yde dyrkningsteknologiske services til gartnerierhvervet, som kan hjælpe planteproducenterne til at udnytte planter og alger til produktion af højværdistoffer i intensive produktionsformer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:04

Kære Jens Peter Licht,

Vi håber meget at vi kan være med til at sikre at gartnerierne også i fremtiden kan udnytte de nyeste teknologier til deres produktion. Især håber vi at vi kan være med til at vurderer hvor godt de nye teknologier virker og vejlede i hvilken man skal vælge.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Paul Henning Krogh (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:11

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, kan støtte op om programmet ved at beskrive og evaluere miljøprofilen for de nye bæredygtige initiativer og medvirke til at fintune teknikkerne i en bæredygtig retning. Dette vil gælde for miljøfokusområder som biodiversitet, kulstofbinding i samarbejde med Inst. for Agroøkologi, hydrologi og tilbageholdelse af plantenæringsstoffer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:04

Kære Paul Henning Krogh

Tak for din interessante kommentar til vores projektoplæg. Der er helt sikkert vil være nogle samarbejdsmuligheder i fremtidige projekter.

Mvh
Mikael Poulsen

Troels Toft (Sektordirektør, SEGES, Sektor for Planter)
Søndag d. 27/5-18 kl. 22:40

I Plantesektoren ser vi med stor interesse på TI´s ønske om at oprette de 3 testcentre, der kan medvirke til at teste og udvikle fremtidens planteproduktion i Danmark. Dansk Planteproduktion er inde i en stor omstillingsproces, hvor nye forædlingsteknikker, nye dyrkningsteknikker, og nye standarder for præcisionsdyrkning konstant udfordres. I denne udviklingsproces er fagligt stærke og valide testdata af største vigtighed for at sikre at primærproducenterne ikke ledes til forkerte eller økonomisk fejlagtige løsninger, og at vore målsætninger om konstant at udvikle ressource-effektive og klimavenlige løsninger ikke forbigås.
I SEGES har vi igennem et mangeårigt samarbejde med TI omkring Landsforsøgene, med årligt mere end 1000 markforsøg, oplevet et professionelt, frugtbart og meget stærkt samarbejde omkring afprøvning af miljøvenlige løsninger til de danske landmænd. Dette gode samarbejde håber vi selvfølgelig at vi kan videreføre i arbejdet omkring de nye testcentre.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:56

Kære Troels Toft

Tak for din opbakning til at oprette de tre testcentre, som vi vil arbejde på at udvikle som faciliteter der netop understøtter omstillingsprocessen med fagligt stærke og valide testdata til gavn for hele erhvervet. Vi vil gøre alt for at forstætte samarbejdet konstruktivt og frugtbart og takker for anerkendelsen.

Mvh
Mikael Poulsen

Sven Hermansen (Chefkonsulent, SEGES-Økologi-Innovation)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:46

I SEGES-Økologi har vi naturligvis fokus på de mange nye teknologier der stormer frem, forhåbentligt til gavn for alle i og omkring erhvervet. Det er imidlertid ikke alle teknologier der umiddelbart kan tages ned fra hylden anvendes i økologi, så der er i den grad brug for en samarbejdspartner som TI, der er opgraderet på de centrale områder.
Udover de traditionelle samarbejdsfelter som de økologiske landsforsøg, har vi allerede gang i andre interessante måder at generere valide data på.
Et par nyere områder vil helt sikkert kræve stor opmærksomhed fremover:
Biostimulanter i økologien. Området ser ud til at eksplodere. Vi er igang med de første afprøvninger i økologiske regi sammen med TI. Der er tydeligvis brug for fortsat fokus, for at kunne stille de rigtige spørgsmål til den branche.
Økologiske råvarer til ingredience industrien. Store og små virksomheder i den branche har set mulighederne, vi skal levere inspiration og økologiske råvarer i den rigtige kvalitet.
De nye testcentre vil kunne være med til at understøtte udviklingen af økologien.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:04

Kære Sven Hermansen

Tak for din kommentar. Det er spændende med den økologiske vinkel på projektet. Vi ser bestemt store fremtids muligheder inden for både biostimulanter og råvarer til ingrediensindustrien i forhold til den økologiske produktion. Testcentrene vil helt sikkert kunne være med til at bakke op om denne udvikling.

Mvh
Mikael Poulsen

Jørgen Andersen (R&D manager, Thoruplund A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:29

Optimeret produktion af planteressourcer
Et godt initiativ med et dyrkningsteknologisk testcenter, der kan tilbyde dyrkningsteknologiske services til gartnerierhvervet både indenfor energianvendelsen men også i forhold til den egentlige planteproduktion, hvor der er efterspørgsel efter hurtige, præcise og billige genetiske analyser til væksthusproduktionen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:05

Kære Jørgen Andersen,

Tak for dine bemærkninger til vores forslag på Bedre Innovation. Vi ser frem til at kunne arbejde videre med både energiteknologier og en DNA baseret bestemmelse af plantesygdomme.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Anders Kjær (Project Manager, Aurora Nordic Cannabis)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:40

Super vigtig kategori. Danmark er relativt set en vigtig planteproducerende nation, og det er vigtigt at vi er på forkant med den teknologiske udvikling.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:49

Kære Anders Kjær

Tak for din støtte. Vi vil gøre vores bedste for fortsat at medvirke til at Danmark er et væsentligt planteproducerende land.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Tom Simonsen (Adm. direktør, Conpleks Innovation ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:12

Mulighed for kalibrering af sensorer og styrings-algoritmer til ultrapræcis lokalisering og nøjagtig navigation er en nødvendig disciplin remadrettet, før udendørs, selvkørende landbrugsrobotter effektivt skal kunne varetage opgaver i marken. I forbindelse med udvikling, godkendelse og certificering af robotløsningerne er der et behov for tilgang til avanceret måleudtyr og test sites. Hos Conpleks har vi allerede haft gavn af tilgangen til sådant udstyr igennem samarbejder med universiteterne. Derfor er også Teknologisk Instituts engagement i etableringen af permanente test sites et særdeles godt initiativ.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:26

Kære Tom Simonsen,

Dejligt at læse at I allerede har haft god gavn af den slags udstyr i et universitetssamarbejde. Det bestyrker os i troen på at et sådan tilbud fra Teknologisk Institut vil have betydning for danske teknologileverandører

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Bjarne Jørnsgård (Crop Science manager, Chr. Hansen Natural Colors AS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:23

I forbindelse med fremstilling af naturlige farvestoffer fra foreksempel planter og alger og udbygning af dette marked har ’Chr. Hansen Natural Colors’ forsat fokus på forædling samt etablering og anvendelse af nye dyrkningssystemer med robuste plantekulturer. En vigtig forudsætning for en sådan robusthed er et sundt udgangsmateriale. Derfor kan teknologi til vurdering af infektionsrisici og tilstedeværelsen af stimulerende mikroorganismer bidrage positivt. Aktiviteterne i de forslåede centre er overordnet set et positivt bidrag til den forsatte udvikling af bioressourcer og nye anvendelser af planter, som tillader at forædling og produktion forsat kan ske i Danmark.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:50

Kære Bjarne Jørnsgård,

Tak for dine bemærkninger til vores forslag. Det er dejligt at høre at Chr. Hansen ser muligheder i at sikre viden om konkrete infektionsrisici og tilstedeværelsen af stimulerende mikroorganismer i forhold til jeres forædling og produktion af bl.a. farvestoffer. Vi håber bestemt at vores initiativ kan være med til at sikre en fortsat planteforædling i Danmark.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Hans Bossen (Direktør, Stratek ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:04

Stratek udvikler maskiner til halmværdikæden og samarbejder med Processbio.com omkring turnkey-procesanlæg. Vi ser gerne indsatser, der kan fremme anvendelse af halmbiomassen og der er behov for udvikling og nytænkning, som kan fremme branchen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:40

Kære Hans Bossen

Tak for din kommentar. Vi betragter også halm som stor restbiomasse med et betydeligt potentiale for optimeret anvendelse. Vi håber med denne aktivitet at bidrage til udvikling af nye løsninger i samarbejde med virksomheder og andre interessenter i branchen.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Marianne Jepsen (Lektor, Erhvervsakademi Aarhus )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 20:14

Spændende og vigtige tiltag, som vil styrke gartnerierhvervet i fremtiden. Et større fokus på at udvikle, teste og implementerer nye teknologiske servicer vil generere den nødvendige viden, som gartnerierne skal bruge for at de fortsat kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Et højt vidensniveau vil også sikre tiltrækning af kompetente medarbejdere til gartnerierhvervet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:51

Kære Marianne Jepsen

Tak for dine bemærkninger til vores forslag. Dine tanker om betydningen for at tiltrække kompetent arbejdskraft til gartnerierne er interessant. Vi vil prøve at indtænke en videnspredning i det endelige forslag, der kan medvirke til det.

Venlig Hilsen
Mikael Poulsen

Andreas Andersen (Produktchef, Limagrain A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:40

Et godt initiativ og spændene tiltag, der vil styrke landbrugserhvervet. I Limagrain arbejder vi bl.a. med planteforædling og frø production. På flere af vores produkter arbejder vi nu også med biostimulanter. Det er vigtigt for os at kunne teste disse hos uvildige testcentrer, der benytter og udvikler ny teknologi til at eftervise effekten af eks. biostimulanter. Det er samtidig også meget vigtigt at kunne bevare troværdigheden overfor landmændene.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:52

Kære Andreas Andersen,

Tak for dine kommentarer. Vi er glade for at du ser værdien af et testcenter, der kan teste effekten af bl.a. biostimulanter.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jacob Mogensen (Innovation Manager Biomass & Netværksleder INBIOM, Agro Business Park)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:22

Optimeret planteproduktion er nøglen til grøn omstilling grundet kravet om homogene, kontinuerligt producerede mængder af biologisk materiale. Danmark har en førende position inden for planteforædling, udbringning af næringsstof m.fl. relevante delmængder af dette emne og således et godt udgangspunkt for at "høste" endnu mere af potentialet i fremtidens grønne omstilling, når flere indholdstoffer til produkter i såvel Matas som Flügger skal komme fra marken. Temaet er i lige linie i tråd med INBIOMs fokusområde og forslaget støttes naturligvis.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:39

Kære Jacob Mogensen

Tak for dine bemærkninger. Vi er enige i, at der er et stort potentiale for at udnytte flere af planternes indholdsstoffer til nye højværdiformål og ser frem til et godt samarbejde med INBIOM om denne mission.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Pedersen (Agrochef, AKV Langholt)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:22

I planteavl må man spille på de tangenter der er til rådighed. Udviklingen er negativ i retningerne pesticider og forskellige former for genteknologi. Jordens biologi er et at de områder hvor der er udviklingsmuligheder. Ved AKV Langholt har vi arbejdet med dyrkningsteknik til begrænsning af afgreb af fritlevende nematoder, anvendelse af biostimulans (mikororganismer) til hæmning af sygdomme som sølvskurv og blackdot, til effektivisere optagelse af fosfor og til hæmning af nematoder. Vi ser mange muligheder, men ser også store udfordringer som f.eks samspil med jord, vejr og vekselafgrøder. Noget der kræver kontrollerede systemer til afprøvning. Her ser vi en mulighed.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:23

Kære Henrik Pedersen

Tak for dine kommentarer. Vi er enige i, at der er stort potentiale i anvendelsen af biostimulanter til bekæmpelse af plantesygdomme - og at det er særdeles vigtigt at kunne foretage kontrollerede afprøvninger.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Claus Hermansen (Direktør, Dansk Agroindustri)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:47

Dansk Agroindustri ønsker at bakke op om et testcenter, som vores medlemmer kan bruge. Det er vigtigt at vi sikrer udvikling af teknologier til fremtidens produktion.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:20

Kære Claus Hermansen

Tak for din kommentar og opbakning om et testcenter. Vi vil meget gerne have jeres medlemmers input til faciliteternes funktionalitet således at agroindustrien får den bedste udnyttelse af testcenteret AgPrecise – ikke kun til test, men i lige så høj grad til at understøtte udviklingen af teknologierne.

Mvh
Mikael Poulsen

Svend Petersen (Head of Technology Sourcing and External R&D, Agriculture, Novozymes)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:15

Meget interessant aktivitetsforslag, med fokus på metoder til at understøtte udviklingen af en ny dagsorden hvor enzymer og bakterier er en del af Planteproduktionen. Der er brug for yderligere metodeudvikling til demonstration og validering af biostimulanter, og som en globalt førende spiller er det opløftende for Novozymes at se en aktivitetsplan som har potentialet til at give dansk innovation et løft indenfor sådanne metoder.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:25

Kære Svend Petersen

Tak for opbakningen til vores aktivitetsforslag. Vi er glade for at Novozymes bekræfter behovet for metodeudvikling til demonstration og validering af biostimulanter.

Mvh
Mikael Poulsen

Anne Sophie Gamborg (Landmand/Godsejer, Møllerup Gods)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:16

Møllerup Gods har i mange år dyrket hamp og arbejdet med udnyttelse af hamp til nye anvendelser – ikke mindst indenfor fødevarer, og udnyttelse af hele planten. Vi har helt klart behov for innovation indenfor udvikling af teknologier og metoder til effektiv og bæredygtig produktion og håndtering af biomasse – og bjergning af en anderledes biomasse. Der skal satses langt mere i DK, hvis det skal batte noget !