Ressourceeffektive anlægskonstruktioner

Senest opdateret d. 6/6-2017
Teknologisk Institut
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Mette Glavind
Direktør, ph.d., Byggeri og Anlæg

Udførelsen af store anlægsprojekter er forbundet med et enormt forbrug af byggematerialer, hvoraf beton udgør et af de mest anvendte materialer. Til Femern-byggeriet forventes der eksempelvis at skulle anvendes omkring 3 mio. m3 beton. Samtidig genererer opførelsen af store anlægsprojekter uundgåelige rest- og affaldsmaterialer: Det er fx stenmel fra produktion af granitskærver til beton samt betonaffald fra midlertidige anlægskonstruktioner – til Femern-byggeriet anvendes eksempelvis ca. 160.000 m3 beton til opførelsen af midlertidige konstruktioner, som efter byggefasen skal fjernes igen. Nedrivning af permanente anlægskonstruktioner genererer også anseelige mængder betonaffald af høj kvalitet. Aktuelle eksempler er den kommende nedrivning af den gamle Storstrømsbro (ca. 133.000 tons ren beton) samt nedrivningen af en række motorvejsbroer i forbindelse med byggeriet af den nye jernbane mellem København og Ringsted.

Genanvendelse af rest- og affaldsmaterialer til nye anlægskonstruktioner forekommer slet ikke i dag, primært fordi dokumentationen (sporbarheden) af materialerne er for ringe til, at de kan anvendes til anlægskonstruktioner. Men eftersom der i andre initiativer oparbejdes bedre metoder til kildesortering og sporbarhed af materialer, er det blevet relevant at udvikle grundlaget for også at anvende rest- og affaldsmaterialer til anlægskonstruktioner.

Der er således et uudnyttet potentiale i at udvikle og dokumentere nye teknologier samt løsninger, som kan føre til optimeret materialeforbrug og –genanvendelse i forbindelse med anlægsbyggerier. Med denne aktivitetsplan fokuseres der specifikt på:
(1) at bane vejen for at kunne genanvende betonaffald i produktionen af nye anlægskonstruktioner
(2) at finde nye og egnede anvendelsesmuligheder for rest- og affaldsmaterialer fra anlægsbyggerier, nærmere bestemt stenmel og betonaffald fra anlægsprojekter.

En primær barriere for at kunne indfri målsætning (1) er, at genanvendelse af beton til nye anlægskonstruktioner ikke er tilladt i gældende standarder og pt. ikke tillades i bygherrens specifikationer for anlægsprojekterne. Det er målet med aktivitetsplanen at skabe den nødvendige tekniske dokumentation, som kan flytte disse grænser – et dokumentationsgrundlag som også vil kunne udnyttes til at opnå myndighedernes godkendelse for anvendelse af betonaffald til anlægskonstruktioner, i perioden indtil de ønskede ændringer i normer og standarder er endeligt vedtaget.

Med henblik på at indfri målsætningerne fokuseres der i aktivitetsplanen specifikt på at gennemføre følgende aktiviteter:
• Demonstration af potentialet for genanvendelse af nedknust betonaffald i en række anlægsspecifikke applikationer, fx ny beton til ballastkonstruktioner, som typisk udgør mindre udsatte dele af store anlægskonstruktioner eller beton til midlertidige konstruktioner, som opføres og udelukkende har deres funktion i forbindelse med store anlægsprojekters byggefase.
• Udvikling af nye løsninger for genanvendelse af nedknust betonaffald fra nedrevne anlægskonstruktioner til ny asfaltprodukter, da det forventes, at denne type nedknust beton vil kunne bidrage positivt til drænasfalters materialeegenskaber.
• Udvikling af produkter, hvori stenmel fra produktionen af granitskærver til anlægsbeton indgår som en væsentlig bestanddel, fx fugematerialer til udendørs belægninger eller nye typer af slidlagsgrus.
• Udarbejdelse af nye præ-normative standarder for genanvendelse af betonaffald til ny anlægsbeton og til asfaltprodukter, da potentialet for anvendelsen i netop disse to slutprodukter vurderes at være stort.

Målgruppen for aktivitetsplanen er hele værdikæden i anlægssektoren som samlet set tæller 2000 virksomheder, hvoraf SMV-segmentet er stort. Der er et stort forretningsmæssigt potentiale for målgruppen i forhold til en reduktion af udgifter til materialer, reducerede omkostninger forbundet med bortskaffelse af betonaffald samt andre affaldsmaterialer. Endelig forventes aktivitetsplanens resultater at kunne skabe nye forretningsmuligheder med hensyn til omsætning af betonaffald fra anlægskonstruktioner til en byggevare,som prismæssigt og miljømæssigt er konkurrencedygtig med jomfruelige tilslagsmaterialer.

Nøgleord

44 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Mandag d. 15/5-17 kl. 19:54

Kære Mette

Det er et godt forslag.

Som formand for S328 (det udvalg der står for standarderne vedrørende beton og delmaterialer - fx EN206 (beton), EN12620 (tilslag og genbrugt beton) og EN197-1 (cement)) kan jeg bekræfte, at der er hindringer i standarderne for at genbruge beton.

Disse hindringer kan dog kun fjernes, hvis det sikres, at genbrug ikke reducerer konstruktionernes sikkerhed og/eller holdbarhed.

Det vil kræve styr på processerne, fx i form af selektiv nedrivning, sporbarhed og certificering - gerne en personcertificering af nedriverne.

Desuden er der brug for guidelines til bestemmelse af de eksisterende konstruktioners iboende kvalitet - inden de nedrives.

Christian

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 16:04

Kære Christian
Tak for din entydige opbakning til aktivitetsforslaget. Det er vigtigt, at formanden i S328 finder aktiviteten nyttig, og vi håber også, at du kan være med til at sikre implementering af resultaterne og dermed fjernelse af de nuværende barrier.
Med venlig hilsen
Mette

Erik Krogh Lauritzen (Direktør, Lauritzen Advising)
Mandag d. 15/5-17 kl. 21:15

Kære Mette
Forslaget er rigtig godt timet med status og den aktuelle udvikling inden for genanvendelse af beton.

Vedr. Femern bør du tilføje, at fabrikken i Rødby til fremstilling af tunnelelementer forventes at blive revet ned med ca. 250.000 t betonaffald, som bør genanvendes med højest tænkelig kvalitet.

Med venlig hilsen

Erik K. Lauritzen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 16:06

Kære Erik
Det er godt, at høre at timingen er rigtig. Vi er fuldt opmærksomme på markedsbehovene med hensyn til genanvendelse af beton.
Det er en god pointe, at fabrikken i Rødby skal rives ned efter endt brug.
Med venlig hilsen
Mette

Niels Søndergaard-Pedersen (Adm direktør, DK Beton)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 12:04

Hej Mette

God initiativ.

Beton fra anlægskonstruktioner indeholder store mængder i ensartet høj kvalitet som burde kunne spores og kildesoteres på en sikker måde.

Vigtig er det dog at viden om beton med genbrugsmaterialer øges så vi sikre at nye konstruktioner med genbrugsmaterialer har den samme høje holdbarhed og levetid som vi forventer. Bæredygtig beton er høj holdbarhed og lang levetid.

Med venlig hilsen

Niels Søndergaard

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 16:08

Kære Niels
Tak for din kommentar. Vi er glade for, at I som betonproducent kan se nytten i at få genanvendt beton fra anlægskonstruktioner.
Vi skal gøre vores ypperste for at sikre, at beton med genbrugsmaterialer har samme høje holdbarhed og kvalitet som beton produceret med jomfruelige materialer.
Med venlig hilsen
Mette

Claus V Nielsen (Senior Chefspecialist, Rambøll)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 08:49

Hej Mette

Dette forslag er meget relevant i forhold til de grønne tanker, som hersker blandt arkitekter og rådgivere m.fl. Der er dog behov for et (certificerings)system, således at man er sikker på kvaliteten af genbrugsmaterialerne. Desuden er der behov for hands-on eksempler/cases til inspiration for betonbranchen og slutbrugerne.

med venlig hilsen
Claus V Nielsen, Rambøll

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 08:59

Hej Claus
Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Også tak for dine forslag om behovet for et certificeringssystem og for eksemperl/cases. Det er gode ideer, som vi vil tage med, når aktiviteten skal detailplanlægges.
Med venlig hilsen
Mette

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Fredag d. 19/5-17 kl. 16:51

Godt forslag, men jeg tror potentialet snarere ligger i at bruge den høje og ensartede kvalitet i anlægsbeton, hvor der heller ikke er kontaminering af PCB, som tilslag i beton til bygninger, hvor kravene oftere er lavere ift. styrker, miljøklasser mv.

MVH/Thomas Uhd, Dansk Beton

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 22/5-17 kl. 09:26

Hej Thomas

Tak for din kommentar. Det er korrekt, at anlægsbeton har en meget høj og ensartet kvalitet uden forurening med PCB og andre miljøskadelige stoffer, og at der derfor er et højt potentiale i at genanvende materialet.

Vi vil sørge for, at det fremstår tydeligere i den endelige beskrivelse af aktivitetsforslaget.

Med venlig hilsen
Mette

Gunnar Hansen (Teknologi- og Innovatonsleder, CRH Concrete A/S)
Søndag d. 21/5-17 kl. 19:25

Hej Mette
Et godt forslag.
Dog mener jeg at anvendelsespotentialet vil være større hvis du også inddrager husbygning som aftager af beton med knust beton fra anlægskonstruktioner.
Med venlig hilsen
Gunnar Hansen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 22/5-17 kl. 09:29

Hej Gunnar
Tak for din positive kommentar. Husbygning som aftager af nedknust anlægsbeton er indirekte en del af aktivitetsforslaget. Vores intention er at skabe dokumentationen for at kunne genanvende materialet til de anvendelser, hvor der stilles de højeste krav. Og dermed vil dokumentationen logisk set også være til stede for anvendelser med lavere krav, dvs. husbygning.

Med venlig hilsen
Mette

Lars Ladehoff (Produktteknisk chef, Colas Danmark A/S)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 12:08

Hej,

Det vil være et meget relevant project at se på anvendelse af knust beton I asphalt bærelag. Generelt er det en problematik vi er ude for med jævne mellemrum, men det er ikke muligt at fremstille en asphalt i henhold til vejreglerne med dette material. Det er en god ide at få afklaret mulighederne,herunder optimering af knusningen, krav til betonnen, kornfordeling samt optimering af bærelagets egenskaber og sammensætning.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 13:13

Kære Lars Ladehoff

Tak for din interesse for aktivitetsforslaget og for din bekræftelse af behovet for at få afdækket muligheder og skaffet dokumentation for genanvendelse af anlægsbeton i asfalt bærelag. Vi har noteret os de tekniske punkter, der skal afklares.

Med venlig hilsen

Mette Glavind

Gazi Hastürk (Kvalitets- og fagchef, Broconsult A/S)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 12:23

Godt forslag da der bruges mange penge af bygherre for at bortskaffe restaffald fra bygge- og anlægsbranchen. Det vil måske på den måde være win win situation for bygherre og vores miljø ved genanvendes råstoffer igen.

Det vil være godt med opsamlingscentraler hvor betonen forarbejdes efter de krav der stilles og til det formål det skal anvendes.

Måske der også skulle kigges nærmere på miljøreglerne da det kan være en bremseklods for genanvendelse af beton.

Med venlig hilsen

Gazi Hastürk
Broconsult

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 13:16

Kære Gazi

Vi er glade for opbakningen til aktivitetsforslaget og også for dine meget konkrete ideer til indholdet. Det gælder både ideen om en opsamlingscentral og forslaget om at kigge nærmere på miljøregler.

Det er begge gode ideer, som vi vil sikre fremgår tydeligere i den endelige beskrivelse.

Med venlig hilsen

Mette

Anders Hundahl (Adm. dir., Asfaltindustrien)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 13:44

Hej Mette
Det lyder som et godt forslag, for det er altid interessant med nye råstofkilder - især når de som denne er tæt på, hvilket nedsætter transportomkostninger, og miljøvenlig, idet der er tale om et nyt genbrugsområde. Det vil i den forbindelse være vigtigt at have godt styr på opsortering og lagring, så vi i asfaltindustrien f.eks. kan få tilgang til nyt, veldokumenteret og rent stenmateriale til brug i asfaltbærelag. Vi har stor erfaring med affræsning, opsortering, lagring og genbrug af asfalt og det kunne være interessant at bidrage med viden og praktisk erfaring til dette nye område/projekt. Asfaltindustrien er i det hele taget meget langt fremme med miljøvenlige løsninger og løsninger der bidrager til den cirkulære økonomi og i den forbindelse er der et lille "men" - nemlig at helt principielt går vi ind for den højeste form for genbrug - asfalt til asfalt, mursten til mursten og beton til beton. Men OK - hvor dette ikke er muligt, eller hvor der er andre fordele, kan projektet, som her, være både innovativt og samfundsgavnligt for økonomi og miljø. Hilsen og held og lykke. Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 14:42

Hej Anders

Det er væsentligt for aktivitetsforslaget, at asfaltindustrien ser positivt på muligheden for at aftage betonaffald fra anlægsbyggeri. Vi er helt enige med dig i, at vi skal have styr på sortering og lagring og dokumentation for at sikre et så rent materiale som muligt.

Tak for tilbuddet om at bidrage med viden fra asfaltindustrien om cirkulær ressourceøkonomi. Det siger vi naturligvis ja tak til. Vi vil trække på den bedste viden, der findes, og vi vil inddrage de relevante aktører, herunder aftagere til anlægsbetonaffald.

Med venlig hilsen
Mette

Peter Miklos (Produkt- og miljøchef, Munck Asfalt a/s)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 14:21

Hej Mette
Det er yderst interessant at se på mulighederne for at anvende en god kvalitet af knust beton som alternativ til naturlige råstoffer ved fremstilling af asfalt bærelag. Det fremgår af forslag DSF/FPrEN 13043 Annex A, Table A.1, at der er "no history of use" for anvendelse af knust beton fra nedbrydning som tilslag til asfalt. Da asfaltstandarderne i EN 13108-serien forudsætter brug af stenmaterialer i overensstemmelse med EN 13043 vil asfalt med tilslag af knust beton ikke kunne CE-mærkes, hvis DSF/FPrEN 13043 vedtages og offentliggøres i OJEU. Der er derfor et påtrængende behov for at tilvejebringe dokumentation for egnetheden af knust beton til formålet, hvis asfalt med knust beton tilslag lovligt skal kunne bringes på markedet.

Med venlig hilsen

Peter Miklos
Produkt- og miljøchef
Munck Asfalt a/s

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 14:46

Hej Peter

Tak for din kommentar og din opbakning til projektet. Det fremgår tydeligt af din kommentar, at de nuværende standarder er en barriere. Vi vil gøre vores ypperste for at få frembragt den nødvendige dokumentation, så asfalt med nedknust beton kan bringes lovligt på markedet.

Med venlig hilsen

Mette

Ebbe Naamansen (Bæredygtighedschef, RGS 90)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 18:33

Hej Mette
Der er for mig ingen tvivl om at vi skal finde løsninger på bedre udnyttelse af betonressourcerne fra store byggeprojekter. Kvaliteten af beton er høj, kontamineringer er der godt styr på og de store volumener betyder at driverne til at finde løsninger bliver større. Der er således også god grund til at skabe grundlaget for at få opdateret betonstandarderne, så de store mængder kan anvendes i certificeret beton.
MVH
Ebbe Naamansen
RGS 90

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:18

Hej Ebbe

RGS90´s stemme er væsentlig i debatten omkring genanvendelse og ressourceudnyttelse. Vi har noteret os, at I bakker op om forslaget med at skabe grundlaget for at kunne genanvende betonaffald fra store anlægsprojekter. Og også at I ser nødvendigheden af den rette dokumentation således, at standarderne kan tilpasses, og betonproducenterne kan levere certificeret beton.

Vi vil gerne invitere RGS90 til at indgå i arbejdet med at skabe dette dokumentationsgrundlag.

Med venlig hilsen

Mette

Henrik Wrist (Projektleder, Aarsleff Rail A/S)
Fredag d. 26/5-17 kl. 11:02

Hej Mette,

Det er en spændende case, du skriver om her, og potentialet for genanvendelse af den knuste beton i nye betonkonstruktioner er et relevant emne for alle aktører i branchen.

De grønne tanker er en fin tanke, men hvis de grønne tanker ligeledes kan agere som en økonomisk gulerod for både bygherre og entreprenører, vil interessen i større grad vækkes. Det kunne bl.a. ske ved, at den knuste beton kunne indgå i den nye beton, som en erstatning af stenfraktionen, måske dele af cementtilsætningen, i betonsammensætningen, og betonleverandøren derved kunne tilbyde billigere beton til entreprenøren.

I én af de tidligere kommentarer er der skrevet: ” potentialet snarere ligger i at bruge den høje og ensartede kvalitet i anlægsbeton, hvor der heller ikke er kontaminering af PCB”. Der vil jeg mene at fx en brobeton er af en sådan renhed og høj kvalitet at den ville kunne genanvendes i nye asfalt- og betonkonstruktioner. Det skyldes, at ofte i en brokonstruktion er det kun i det yderste lag, der kan spores bitumenrester fra membranen eller salt fra vind og vejr.
For at igangsætte projektet, kunne det være en ide at starte med, som du også selv skriver, konstruktioner som udgør mindre udsatte dele af anlægskonstruktioner. Her tænker jeg på en renselagsbeton til nye betonkonstruktioner, eller en beskyttelsesbeton, der ligger over en ny bromembran.

Ved i første omgang, at holde det på det niveau, vil den samlede interesse med tiden stige og derved også viden omkring genbrugsbeton øges. Efterhånden som interessen stiger, ville man med tiden formentlig kunne undersøge brugen i større grad og derved også i mere bærende konstruktionsdele.

Med Venlig Hilsen
Henrik Wrist

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:23

Hej Henrik

Tak for støtten og for kommentaren. Den er meget relevant, da vi ikke skal glemme motivationen i jagten på teknologi og dokumentation. Der er ingen tvivl om, at økonomi er en meget væsentlig faktor, og hvis vi kan opnå billigere beton med genanvendelse af anlægsbeton, er vi nået langt.

Vi er glade for, at Aarslef Rail A/S også støtter tanken om at starte med de mindst belastede konstruktioner for hurtigt at kunne komme i gang og dermed skabe interesse og erfaring til senere at tage hul på de anvendelser, som stiller de største krav.

Med venlig hilsen
Mette

Jesper Sand Damtoft (R&D Director, Aalborg Portland, Cementir Holding)
Søndag d. 28/5-17 kl. 20:37

Kære Mette
Glimrende forslag. Det kunne være interessant at lave en langsigtet dansk ressourcestrategi, hvori der både indgår genanvendelsesmaterialer og jomfruelige råstoffer. Herved kunne man få belyst hvorledes vi bedst forvalter de danske råstoffer og bruger de genanvendelige materialer bedst muligt.
Venlig hilsen
Jesper

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:25

Kære Jesper

Vi takker for rosen.

Den langsigtede ressourcestrategi, du foreslår, er helt oplagt og har også vores støtte. Det ligger dog udenfor emnet for dette resultatkontraktudbud, der har Femern som omdrejningspunkt. Men jeg er overbevist om, at nærværende aktivitetsforslag kan medvirke til at skabe interessen for den langsigtede ressourcestrategi.

Med venlig hilsen
Mette

Bjarne Bo Lund-Jensen (Produktchef, NCC Roads A/S)
Søndag d. 28/5-17 kl. 21:18

Hej Mette

Det er yderst vigtigt at få undersøgt mulighederne for anvendelse af knust beton i asfalt. Opstilling af retningslinjer for en fremtidig CE-mærkning af asfalt med beton er en vigtig del af undersøgelsen.
Knust beton er igennem flere år anvendt i meget lille omfang i asfalt bærelagsmaterialer, men krav til kornkurve og sammensætning er ikke undersøgt i detaljer.
For et stort og vigtigt projekt som Femern Bælt er det afgørende at få en optimal materialeudnyttelse, herunder bl.a. knust beton, og erfaringerne herfra kan danne præcedens for håndtering af "affaldsmaterialer" på andre store infrastruktur projekter.

Med venlig hilsen
Bjarne Bo

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:28

Hej Bjarne Bo

Vi har noteret os, at vi har ramt rigtigt med hensyn til at inkludere asfalt som anvendelsesmulighed for genanvendt anlægsbeton. Der virker til at være en god interesse fra asfaltindustrien.

Vi vil gøre vores bedste for at kunne nå i mål med at opstille retningslinier for CE-mærkning af asfalt med nedknust anlægsbeton.

Med venlig hilsen
Mette

Jens Borgmann (Projektchef, Arkil A/S Asfalt)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:33

Hej Mette
Der er helt klart store muligheder for at anvende genbrug fra beton til asfalt.
En udfordring her er at knust beton er mange ting, hvis man kikker på porøsitet, kornform og kornstyrke, kvalitetsparametre som er meget vigtige i forbindelse med asfaltfremstilling. Heldigvis findes der knusningsmetoder, som tilgodeser disse parametre, således at svagere porøst materiale knuses og pulveriseres først, således at man får et produkt der består af de stærkeste bestanddele af den oprindelige beton. Samtidig afværges problemer med flisethed.
Det fine materiale, som opstår ud af denne proces, kan der tænkes adskillige anvendelser for, i forbindelse med asfaltproduktion, men også andet....
Med Venlig Hilsen
Jens Borgmann

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:50

Kære Jens Borgmann

Vi takker for endnu en kommentar, der bekræfter potentialet i at genanvende beton til asfalt. Vi er enige med dig i de beskrevne udfordringer, og det er netop derfor, at vi har udarbejdet nærværende aktivitetsforslag. Knust beton er, som du skriver, mange ting, men feltet er indsnævret en smule, da vi har fokus på anlægsbeton, der netop er renere og har en mere ensartet og højere kvalitet.

Vi vil også indtænke aktiviteter med fokus på anvendelse af de fine partikler.

Med venlig hilsen
Mette

Lotte Regel Josephsen (Laboratoriechef, YIT Danmark A/S)
Mandag d. 29/5-17 kl. 10:53

Hej Mette

Som det tydeligt ses af kommentarerne fra medlemmer af asfaltindustrien, er der en divergerende holdning til lovligheden af anvendelsen af beton i asfalt. Jeg er derfor enig med de andre i at det er yderst relevant at få set nærmere på dette område. Jeg vil se frem til at projektet forhåbentlig sættes i søen og til resultater, der vil gøre reglerne på området tydeligere og anvendelse mulig, til gavn for økonomi og miljø.

med venlig hilsen
Lotte

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 14:06

Hej Lotte

Tak for endnu en relevant kommentar til aktivitetsforslaget fra en asfaltaktør. Ja, der er divergerende holdninger, men vores ambition er at få skabt fuldstændig klarhed over reglerne og få skabt den nødvendige dokumentation for at kunne genanvende knust anlægsbeton til asfalt.

Vi ser frem til at samarbejde med asfaltindustrien, inklusive Lemminkäinen, om denne udfordring.

Med venlig hilsen

Mette

Srirangan Thangarajah (Civil Engineer , Per Aarsleff A/S)
Mandag d. 29/5-17 kl. 22:42

Kære Mette

Forslaget er meget relevant. Der er helt klart et enormt uudnyttet potentiale i at udvikle teknologier samt løsninger, som kan føre til optimeret materialeforbrug herunder genanvendelse af beton og dermed minimere forbruget af de naturlige råstoffer.
Det er vigtigt at der ikke alene fokuseres på anlægsprojekter men derimod også andre mulige anvendelses områder (eksempelvis elementproduktion, husbyggeri, asfalt produktion etc.).

Med venlig hilsen
Srirengan Thangarajah

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 14:06

Kære Srirengan

Tak for Per Aarsleff A/S`s støtte til aktivitetsforslaget. Vi har noteret os, at I gerne ser på en bredde af anvendelsesmuligheder inklusive elementproduktion, husbyggeri, asfalt mm. Vores strategi er at skabe dokumentation for den anvendelsesmulighed, hvor der stilles de største krav, fordi det efterfølgende er lettere at få implementeret genanvendelse til anvendelser med mindre krav.

Med venlig hilsen
Mette

Christian Busch (Chefkonsulent, SWECO DANMARK A/S)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 12:09

Kære Mette,

Det er et godt og betimeligt forslag, hvis vellykkede gennemførelse vil kunne erstatte mange af de ressourcer, der i dag indvindes på land og til søs til stor skade for fauna og miljø.
Alle tiltag, der kan rubriceres under "Life Cycle" begrebet skaber værdi for sanfundet,både ved substitution af jomfruelige materialer, dels ved reduktion af transport på vejene.
Forslaget har min helhjertede støtte.

Med venlig hilsen
Christian Busch
Chefrådgiver, Sweco Pavement Consultants

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 14:04

Kære Christian

Tusinde tak for støtten til aktivitetsforslaget. Vi er helt enige i, at alt hvad der kan erstatte brugen af jomfruelige ressourcer er til gode for samfundet, men også for de virksomheder, der forbruger og producerer materialer. Vi håber at kunne at få mulighed for at gennemføre aktiviteten og på en så vellykket måde, at vi opnår de beskrevne fordele.

Med venlig hilsen

Mette

Poul Henning Jensen (COO & Teknisk Direktør, Pankas A/S)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 14:00

Hej Mette,
Vi kan som de øvrige asfaltproducenter se potentialet i forslaget både ift miljø, ressourcer og de omtalte lovgivningsmæssige forhold.
Mvh
Poul Henning

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 14:07

Kære Poul Henning

Tak for endnu en positiv kommentar fra en asfaltproducent. Anvendelsen af nedknust anlægsbeton til asfalt står lysende klart.

Med venlig hilsen
Mette

Jens Adamsen (Seniorprojektleder, Atkins)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 14:09

Idet jeg tilslutter mig mange af de foregående kommentarer, må jeg sige, at jeg synes det er et godt forslag, som arbejder hen imod at begrænse anvendelsen af vore jomfruelige råstoffer. Når man på Femarn ligefrem planlægger at skabe et affaldsprodukt, skal mulighederne for genbrug selvfølgelig undersøges. Det er en enestående chance for at få en stor mængde betonknus med kendt sammensætning, og der er god brug for erfaringer med at genbrugebruge det i asfaltbærelag.

Mvh.
Jens Adamsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 16:12

Kære Jens Adamsen

Tusinde tak for opbakningen fra Atkins. Ja, det må siges at være en enestående chance for at hæve barren for genanvendelse, når man står overfor et stå stort projekt som Femern. Vi har noteret os, at Atkins også anbefaler brugen af den nedknuste beton til asfaltbærelag.

Med venlig hilsen
Mette

Gregers Hildebrand (Sektionsleder, seniorspecialist, COWI A/S)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 18:30

Det er et rigtig godt forslag, som jeg gerne bakker op om. Det er særdeles relevant at undersøge, hvordan rester af beton kan genanvendes helt eller delvist i produktionen af nye byggematerialer – herunder asfalt. Dette gælder både med hensyn til økonomi, råstofhusholdning og miljø på såvel kort som langt sigt.
I forbindelse med meget store anlægsprojekter vil det ud over økonomiske, tekniske og miljømæssige overvejelser være værd at vurdere, om der kan leveres tilstrækkelige mængder genbrugsbeton. Er det være muligt at handle genbrugsmaterialer på tværs af landegrænser? Og vil der være tekniske eller miljømæssige begrænsninger forbundet med dette?

Mvh. Gregers Hildebrand

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 20:55

Kære Gregers Hildebrand

Tak for opbakningen til aktivitetsforslaget og for beskrivelsen af relevansen.

Du bringer et nyt aspekt på banen, nemlig forsyningssikkerhed og handel på tværs af landegrænser. Det er både relevant og interessant, og vi vil overveje, om det vil kunne inkluderes i den endelige version. Ønskelisten er lang, og budgettet begrænset, men jeg kan forsikre dig for, at det indgår i overvejelserne.

Med venlig hilsen
Mette Glavind

Katrine Falbe-Hansen (Arup)
Fredag d. 2/6-17 kl. 15:12

Kære Mette,
Jeg videresender nogle kommentarer fra mine Arup kollegaer:

Tunnel Engineer, Denmark
In terms of demolished concrete on Fehmarnbelt project, there will be a small amount created when they are setting up the project, and potentially a greater amount when they demolish the temporary works at the end of the project. There may be very little opportunity to use any of this within the projects itself, due to strict concrete requirements of the permanent works, but given the size of the project, there may well be a sizable amount of waste from work harbours, production sites and floating gates, that may have potential to be processed and used outside the project (Just the blinding layer alone over parts of the site would be significant!) This would be of interest to the Contractors, I am sure.
It might also be a possibility to reuse parts old concrete as ballast backfill to the basements. Pretty low-fi stuff, as I think it can just be broken up before filling sealed voids in basements. It is however often difficult to get the rebar out.
Reuse of unreinforced concrete parts are more easily managed, but less often available.

Senior Civil Engineer, Denmark
From the design standards group I’m currently involved in, there is an increasing focus on this topic (although there is considerable resistance from the old school technical people, who don’t believe the quality is particularly good). It would be good if someone is interested in pursuing this as this is increasingly becoming a “fashion” in our industry in Scandinavia.

Associate Director, Materials, Advanced Technology & Research, UK
Recycled concrete aggregate is already included in the aggregate standard, EN 12620, and, from UK experience, there is little appetite for such use within the concrete industry. The UK view is that unless there is a large surplus of recycled concrete (beyond what is demanded for fill applications) and/or a shortage of natural aggregate, it is better used for non-concrete applications.
Regarding the increased interest in this in the design standards group discussions within Arup, there has been a large amount of research into reusing crushed concrete as concrete aggregate but, certainly in the UK, very little practical uptake except where demanded by a local authorities. There is certainly a perception, if not a reality, of increased testing, reduced strength (if more than about 20% replacement), increased cement contents and a problem of what to do with the fine crushed waste as there is little use for it.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 2/6-17 kl. 16:23

Kære Kathrine Falbe-Hansen og kollegaer

Tak for en kommentar, som er 3-i-1, med en international vinkel. Det er altid godt at få udvidet horisonten med synspunkter udenfor Danmark.

Hvad angår kommentaren fra jeres Tunnel Engineer er vi helt enige i, hvad det er for noget affaldsmateriale fra store anlægsprojekter, der skal finde anvendelse og til hvad. Det håber jeg fremgår af aktivitetsforslaget, og hvis ikke så vil vi klargøre det i den endelige udgave.

De to kommentarer fra henholdsvis jeres Senior Civil Engineer og Associate Director trækker i hver sin retning og illustrerer meget godt den forskel, der tilsyneladende er med hensyn til genanvendelse i henholdsvis Danmark (og de øvrige Nordiske lande) og i UK. Der er i øjeblikket både en stor industri- og samfundsinteresse i genanvendelse af byggematerialer i Danmark, og helst upcycling. Situationen i UK lyder som den var for ganske få år siden i Danmark. Så er det spørgsmålet, om det er Danmark eller UK, der er forrest?

I al fald vil vi gøre, hvad vi kan for at skabe det tekniske grundlag for at gøre genanvendelse af anlægsbeton muligt til forskellige anvendelser i samarbejde med danske virksomheder og aktører. Og vi samarbejder og indhenter selvfølgelig gerne viden fra udlandet, så vi har det bedste grundlag for at nå succesfuldt i mål.

Med venlig hilsen
Mette Glavind