Sikre og effektive offshore operationer - Simulatorbaseret maritimt testcenter

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Produktionsteknologi og Transport
John Koch Nielsen
Senior projektleder, F&U koordinator

Den danske offshore sektor er konstant udfordret i forhold til at forbedre effektiviteten under skrappe sikkerhedskrav, på større vanddybder og i dårligere vejr. I denne aktivitet vil der blive udviklet nye simulatorbaserede værktøjer, der understøtter innovation inden for følgende maritime sikkerhedskritiske operationer:
• Kranoperationer f.eks. fra skib til fast eller flydende platform
• Robotoperationer og avancerede bevægelseskompenserede personoverførselssystemer, m.m.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Offshore transport-, installations-, service- og dekommissioneringsoperationer indebærer ofte sikkerhedskritiske faser som f.eks. løft og flytninger af personel og/eller konstruktioner, men hvor effektivitet er den primære konkurrenceparameter.

Ved brug af simulatorbaserede virtuelle miljøer kan nye og eksisterende kraner, automationsudstyr, personoverførselskoncepter og andet udstyr testes i designfasen, automationsudstyret kan tunes ind, procedurer for operation kan udvikles og besætning og operatører kan trænes i at operere udstyret sikkert og effektivt under påvirkning af vind, strøm og bølger.

Ambitionen er at udvikle et simulatorbaseret testcenter, der er helt i front på verdensplan og som kan understøtte industrien med den teknologi og viden, der er forsætningen for udvikling og udbygning af Danmarks førerposition inden for havvindmøllesektoren og offshore olie & gas. Målgruppen består primært af danske designere, rådgivere, værfter, rederier, energiselskaber og operatører af den hastigt voksende flåde af stærkt specialiserede skibe til installation og servicering af havvindmøller og offshore konstruktioner. I målgruppen findes endvidere en række SMV’ere: typisk konsulenter, designere, små operatører/crewing-selskaber, små værfter, udstyrs-, kran- og automationsfirmaer.

Det danske maritime erhverv beskæftiger flere end 100.000 personer, hvoraf alene udstyrsindustrien beskæftiger flere end 30.000, og det skal bemærkes at danske rederier har installeret mere end halvdelen af verdens nuværende havvindmøllekapacitet.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktiviteten vil udvikle nye simulatorbaserede design- og trænings-værktøjer til forbedring af sikkerheden og effektiviteten af offshore operationer. De nye designværktøjer vil komplementere eksisterende simulator funktionaliteter og understøtte udviklingen af nye skibstyper, kraner og kranudstyr, robot og automationsudstyr, og personoverførselskoncepter, som potentielt vil kunne udvide de operationsbegrænsende vejrvinduer, og dermed forbedre økonomien i forbindelse med installation og servicering af havvindmøller og offshorekonstruktioner på stadigt mere marginale felter.

Specifikt vil aktiviteten omfatte udvikling og integration af følgende simulatorfunktionaliteter:

 • Kransimulering inkl. spil, liner, kabler, fendere og kranlastbevægelser i turbulent vind, gennem ‘splash” zonen, og i strøm og bølger
 • Personoverførselssystemer
 • Miljø for afprøvning af (potentielt eksternt leveret) automationsudstyr
 • Styring af ballasttanke ved flydende kranoperationer

Udvikling af tilhørende design og træningsværktøjer:

 • Automatiseret, objektiv evaluering af kursister
 • Automatiseret analyse af simuleringer
 • Risikovurderinger ift. operationskriterier og vejrvinduer

Design og træningsværktøjerne vil forbedre sikkerheden og understøtte effektivisering af offshore operationer, stimulere innovation og udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen for hele målgruppen. Udviklingen af de påtænkte værktøjer repræsenterer et ambitionsniveau og et økonomisk omfang, som gør at den ikke kan bæres af en eller flere af interessenterne i målgruppen (hvoraf flere er SMV’er). Det er således ikke muligt at gennemføre aktiviteten på normale markedsvilkår.

3. Centrale aktiviteter

De helt centrale udviklingsaktiviteter består i udviklingen af de nye funktionaliteter der er beskrevet ovenfor samt integrationen af denne i den eksisterende simulatorarkitektur. Udviklingsaktiviteterne og den tilhørende tidsplan ser ud som følger:

2016:

 • Etablering af industriel følgegruppe og opstilling af brugerkrav
 • Design af simulatorværktøjerne

2017:

 • Kranfunktionalitet implementeret
 • Ballasteringssystem implementeret
 • Automationsudstyr / robotter integreret for udvalgte applikationer (f.eks. for bevægelseskompenserende udstyr, pile-grippere, ankerhåndteringsrobotter eller lignende udstyr).

2018:

 • Metoder til automatisk, objektiv vurdering af kursister implementeret
 • Udvikling af risikovurderingsværktøjer
 • Udvikling af kurser og gennemførelse af demonstratorprojekter (i tæt samarbejde med industrien)

De nævnte udviklingsaktiviteter vil ligge i direkte forlængelse af den nuværende resultatkontrakt, hvor der har været fokus på havvindmølleindustriens behov og hvor der udvikles basale Jack-up og DP funktionaliteter.

Aktiviteten bygger på de integrerede kompetencer (hydro- og aerodynamik, manøvrering, simulering, pædagogik, træning og IT) og faciliteter (vindtunneller, modelbassiner og simulatorer) som FORCE Technology besidder unikt på verdensplan. Disse faciliteter koblet med den akkumulerede viden - suppleret med de øvrige GTS institutter - udgør centrale elementer i den meget stærke maritime infrastruktur til innovation og videnformidling, og stimulerer dermed til samfundsmæssig vækst og værdiskabelse. 

En begrænset del af resultatkontraktmidlerne vil blive brugt til medfinansiering af FORCE Technology’s deltagelse i EU projektet LEANWIND.

4. Mulige samarbejdspartnere

Der vil blive arbejdet tæt sammen med industrien i forbindelse med detailspecifikation af krav og forventninger til testcenteret, under udvikling og i forbindelse med demonstratorprojekter, og det skal fremhæves, at alle de påtænkte nyudviklinger har deres afsæt i eksplicit formulerede ønsker/forespørgsler fra industriens side.

Vidensformidling vil bl.a. ske gennem innovationsnetværkene RoboCluster og TINV hvor FORCE Technology er partner i begge netværk. Endvidere vil der fortsat blive samarbejdet med OffshoreEnergy.dk (ligesom der også under den nuværende resultatkontrakt har været tæt samarbejde om flere arrangementer).

Bl.a. i forbindelse med risikovurdering vil der blive samarbejdet med DHI om Met Ocean data.

Nøgleord

33 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jesper Tang Kristensen (Technical Development Manager, A2SEA A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 10:54

A2SEA støtter op om udviklings arbejde der kan være med til at øgesikkerheden når de kommende offshore Vindmølle projekter rykker ud på dybere vand og mere besværlige miljø forhold. A2SEA deltager også i LEANWIND EU projektet sammen med FORCE og har fået et meget godt indtryk af de nye tiltag.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 12:22

Mange tak for de positive kommentarer!
Formålet med aktiviteten er netop at udvikle nye simulatorbaserede design- og trænings-værktøjer der kan understøtte udviklingen af nye skibstyper, kraner og kranudstyr, robot og automationsudstyr, og personoverførselskoncepter, som potentielt vil kunne udvide de operationsbegrænsende vejrvinduer, og dermed forbedre økonomien i forbindelse med installation og servicering af havvindmøller og offshorekonstruktioner på stadigt mere marginale felter.

Michael Prehn (underdirektør, Danske Maritime)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 14:02

Danske værfter og udstyrsleverandører til havvindmølle sektoren har brug for værktøjer af den art der udvikles i dette projekt. Ved at være med fra starten kan der opnås konkurrencefordelen. Området er forholdsvist nyt og der er et stort behov for at udvikle metoder der kan benyttes til at installere og ikke vedligeholdes vindmøller i områder der ligger stadig længere fra land og er stadig mere og mere udsatte. Offshore industrierne skal opretholde et høje sikkerhedsniveau på trods af de mere vanskelige forhold i de nye områder. Projektet vil styrke Danmarks position som førende på området. Blandt Danske Maritimes medlemmer kan der være adskillige virksomheder både SMVer og større virksomheder, både værfter (såvel nybygninger som vedligehold) og udstyrsleverandører (f.eks. af systemer til at overføre person fra skibene til møllerne), der vil få gavn af projektets resultater og som vil kunne inddrages i udviklingsarbejdet.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:32

Mange tak for de positive kommentarer!
En stor del af Danske Maritimes medlemmer(værfter og udstyrsleverandører) vil udgøre en vigtig del af målgruppen for udviklingsaktiviteten og vi ser frem til tæt dialog og samarbejde med flere af dem i forbindelse med udvikling og demonstration af de nye simulatorbaserede designværktøjer.

PS. Jeg tror, der er smuttet et ord:"mindst" i din kommentar ovenfor: Skulle der ikke have stået "... udvikle metoder der kan benyttes til at installere og ikke mindst vedligeholde vindmøller ...." ?

Michael Prehn (underdirektør, Danske Maritime)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 15:34

Jo det var meningen at skrive "installere og ikke mindst vedligeholde vindmøller" for vore medlemmer er det mest vedligeholdelsen der vil være vigtig. Beklager

Bjarke Nielsen (Afdelingsleder, Syddansk universitet/RoboCluster)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:07

Det er spændende for Roboclusters målgruppe at følge denne udvikling og se om teknologierne der udvikles i bevægelseskompenserende udstyr, pile-grippere, ankerhåndteringsrobotter osv. kan udbredes til andre brancher.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:44

Mange tak for kommentaren!
Vi vil være meget interesserede i at dele erfaringer fra de virtuelle testmiljøer for ombordbaserede automationssystemer med Roboclusters målgruppe, med henblik på gensidig videnudveksling og udnyttelse af synergier.

Hans Otto Kristensen (Direktør, HOK Marineconsult ApS)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:27

Med interesse har jeg læst om den mulige udvikling af nye designværktøjer inden for off-shore branchen. Denne branche er i hastig vækst og byder på mange nye fartøjstyper og problemstillinger, og derfor vil det være en fordel at afprøve nye ideer på projekt- og idestadiet, hvor det er nemmere at foretage de nødvendige justeringer, der i fuld skala/virkeligheden efterfølgende vil være dyre og tidskrævende at løse/ændre. Det vil også gøre dansk maritim industri rustet til at gøre sig gældende på det store internationale marked, hvor fartøjerne efterfølgende skal anvendes, men forhåbentlig vil der også kunne tiltrækkes udenlandske kunder til et sådan simuleringscenter, som dermed kan købe danske service- og know how ydelser. En bred følgegruppe af praktikere og teoretikere vil kunnne sikre et godt produkt.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:17

Mange tak for de positive kommentarer!
Vi er helt enige i dine betragtninger, og med hensyn til følgegruppe er det også vores erfaring, at en tæt dialog med – og gerne aktiv inddragelse af - en bred kreds af interessenter, er af afgørende betydning for fokusering og kvalificering af udviklingsaktiviteterne.

Ole Svenstrup Petersen (Innovationschef, DHI)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:23

Der hersker næppe nogen tvivl om at simulatorbaserede virtuelle design- og trænings-miljøer er essentielle for at øge effektiviteten (dermed reducere CoE) og sikkerheden af de ofte komplekse offshore operationer. Ikke mindst set i lyset af udbygningen af offshore vind i mere åbent farvand and og længere fra land end hidtil. DHI ønsker at fortsætte det frugtbare samarbejde med FORCE Technology omkring disse udviklinger ved bl.a. at levere præcise og højtopløste metocean data som input til simulatorerne, således at træningen bliver så virkelighedstro som muligt.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:20

Mange tak for de positive kommentarer, vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med DHI. Som du påpeger er præcise bølge-, strøm- og vind-data af afgørende betydning for design og træningssimuleringer samt for vurdering af risici og optimeringspotentialer i forbindelse med offshore operationer.

Jesper Møller (Head of Offshore Concepts & Solutions, Siemens Wind Power)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:36

For Siemens Wind Power er det afgørende vigtigt, at der forskes i og dermed udvikles metoder der kan udvide operationskriterierne for installation, operation og service af havvindmøller og samtidigt kan bidrage signifikant til en generel reduktion af omkostningsniveauet for de nødvendige offshore operationer.

Fokus på nye installationsteknikker hvor man kigger på flydende fundamentsinstallationsskibe er interessant og væsentlig for Siemens Wind Power.

Vi mener det er vigtigt at man får taget hul på design og operationstest af nye flydende kranskibe til fundamenter og på noget længere sigt servicering af flydende møller. Det virker ikke rigtigt at forvente at jack-up vil være det mest effektive til installation af fundamenter i tiden der kommer.

En højere grad af automatisering og simulering i installationsprocessen er en vigtig faktor i næste generation af både fundamenter og store offshore vindmøller for at øge sikkerheden i de komplekse operationer.

Venlig hilsen

Jesper Møller
Head of Offshore Concepts & Solutions
Siemens Wind Power

Henrik Fomsgaard Lynderup
Head of Offshore Substructures
Siemens Wind Power

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:24

Mange tak for de positive kommentarer!
Et af hovedformålene med de nye simulatorfunktionaliteter er netop at understøtte udviklingen af nye koncepter og metoder og dermed potentielt skabe grundlaget for en rationel udvidelse af operationskriterierne, der igen vil have en væsentlig omkostningsreducerende effekt.
Feasibility af flydende installationskoncepter og servicering af flydende havvindmøller er også gode eksempler på innovative tiltag der vil kunne undersøges i det nye testcenter. Endelig vil fleksibiliteten og modulariteten i simulatorarkitekturen understøtte design, indtuning og afprøvning af helt nye former for automationsudstyr til effektivisering af installationsprocesser, dæmpning af kranlastbevægelser m.m.

Jørn Scharling Holm (Technology Partnership Manager, DONG Energy Wind Power A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:38

DONG Energy Wind Power støtter dette forslag fra FORCE, der sigter på at "…udvikle nye simulatorbaserede design- og trænings-værktøjer til forbedring af sikkerheden og effektiviteten af offshore operationer."

Innovation og udvikling af nye løsninger er en meget vigtig del af DONG Energy's arbejde for at udvikle offshore vindkraft og reducere omkostninger.

De specifikke aktiviteter i dette forslag er meget relevante, og især træningen af mandskab er en meget interessant mulighed, som vi håber kan realiseres. Vi håber og ønsker, at dette projekt f.eks. kan medvirke til at hæve sikkerheden under løfteoperationer. Der eksisterer i dag ikke noget "stort krankørekort", så sikkerheden kan øges i industrien, hvis simulering og test af komplekse operationer kan gennemføres uden risiko hos FORCE.

DONG Energy Wind Power vil meget gerne inddrages, når tankerne i dette forslag skal udvikles og implementeres, således at de funktioner der udvikles imødekommer vores behov og ønsker.

Der var en tilsvarende høringsrunde for 3 år siden, hvor DONG Energy kommenterede et forudgående forslag fra FORCE, som sidenhen blev støttet og gennemført med inddragelse af DONG Energy i forløbet. Mange af vores kommentarer fra dengang gælder faktisk stadig, så de gentages her:

Citat:
"…
Udviklingen inden for offshore vindkraft går mod mølleparker med stadig større møller, der er længere fra land og på stadigt dybere vand. Samtidig er der et stigende krav om reduktion af "Cost of Energy" for offshore vindkraft. Der er derfor et stort behov for innovation, udvikling, test og evaluering af nye eller forbedrede løsninger indenfor installation og service af fundamenter, møller og kabler i offshore mølleparker.

DONG Energy støtter derfor ideen om etablering af et virtuelt testcenter for nye fartøjer og løsninger til brug for installation og servicering af offshore vindmølleparker. Et virtuelt testcenter forventes at kunne bidrage til en hurtig og mere effektiv måde at udvikle og teste nye løsninger, der både er omkostningseffektive og har en høj personsikkerhed.

For DONG Energy er der stor forskel på de udfordringer og krav til løsninger, der er indenfor henholdsvis installation og service, og det forekommer derfor også oplagt at sondre mellem de to områder.

På installationsområdet ser vi gerne, at testcenteret blandt andet giver mulighed for at simulere nye installationsmetoder og principper i et virtuelmiljø inden for bl.a. flydende installationer med forskellige fartøjskoncepter og udvikling af nye installationsværktøjer. Et eksempel kunne være simulering af en hydraulisk kompenserende pilegripper, der kan kompensere for de dynamiske bevægelser mellem fartøj og fundament i DP mode . Et andet eksempel kunne være simulering af håndtering af f.eks. en kofferdam til støjdæmpning ved installation af monopæle. Ser man længere frem i tiden, kan man også tænke sig simulering af løsninger indenfor flydende installation af gravitationsfundamenter og samlet installation af fundament og mølle med de udfordringer dette giver både i havnen og offshore.

På serviceområdet ser vi meget gerne, at der bliver mulighed for i et testcenter at gennemføre en kvalificeret evaluering og mulighed for at kunne simulere og sammenligne bevægelser og accelerationsniveauer på nye koncepter af servicefartøjer og "transfer" systemer, d.v.s. overførsel af personer og materialer til/fra offshore møller, sammenholdt med allerede eksisterende fartøjer og ”transfer” systemer som findes på markedet. Der bør ligeledes opbygges et evalueringssystem, der vil give mulighed for at sammenligne forskellige koncepter og fartøjer på et sagligt og veloplyst grundlag til gavn for operatørerne i markedet. Det skulle gerne på sigt medvirke til at udvide de operationelle vejrvinduer, og dermed øge adgangen til møllerne og understøtte reduktion af omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af offshore vindmølleparker.

Et eksempel: DONG Energy deltager i et britisk ledet udviklingsarbejde, hvor der i 2011 blev gennemført en konkurrence indenfor servicefartøjer og transfer løsninger, og det førte til et katalog på mere end 400 nye innovative forslag. Mange af disse var kun udviklet på koncept niveau, så det kunne i nogle tilfælde være en mulighed at kvalificere evalueringen af koncepterne ved test i et virtuelt testcenter, inden der blev truffet beslutning om valg af koncepter til videreudvikling frem mod kommercielle løsninger.

Inden testcenteret etableres, bør der efter DONG Energy's opfattelse udarbejdes en realistisk business case for etablering og drift af centeret, så der er sikkerhed for en bæredygtig økonomi. Det er også vigtigt, at der afsættes god tid til detaljeret kortlægning af industriens behov og ønsker, så testcenteret får de faciliteter og testmuligheder, industrien anser for at være nødvendige. Endelig bør det kortlægges, hvilke tilsvarende testfaciliteter der findes internationalt, og på hvilke områder et dansk testcenter vil kunne samarbejde med og eventuelt konkurrere med udenlandske aktører.
…"
Citat slut.

Venlig hilsen

Tonni Bager
Senior Manager, Offshore Management, DONG Energy Wind Power
og
Jørn Scharling Holm
Technology Partnership Manager, R&D, DONG Energy Wind Power

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:28

Mange tak for de positive kommentarer!
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke for DONG Energy Wind Power’s engagerede indsats i en række møder i forbindelse med den nuværende resultatkontrakt, hvor vi har haft fokus på udvikling af DP og Jack-Up funktionaliteter med henblik på at optimere, effektivisere og træne de kritiske og tidskrævende faser i forbindelse med slutpositionering og jacking i forbindelse med havvindmølleinstallation.
Vi vil meget gerne fortsætte dialogen og samarbejdet med DONG Energy (og andre danske interessenter) i forbindelse med udviklingen af de nye simulatorbaserede funktionaliteter, design- og træningskoncepter hvor hovedfokus nu vil ligge på kran- og robot-operationer, avancerede personoverførselskoncepter, bevægelsesdæmpende løfteudstyr m.m.

steen sabinsky (direktør, Europas Maritime Udviklingscenter)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:02

Den danske maritime klynge er en meget stærk klynge, både internationalt og internationalt.

Det er vigtigt at styrke allerede stærke klynger og forskning og udvikling er af afgørende betydning hvis Danmark skal bevare sin internationale førerposition inden for den maritime industri og den maritime klynge.

Vi mener at forskningsområde "Sikre og effektive offshore operationer - Simulatorbaseret maritimt testcenter" vil gavne både forebyggelse og medvirke til en større sikkerhed indenfor Offshore. Ulykker koster mange penge og alt hvad vi kan gøre for at sikre os af forebyggelse og kompetence opbygning er vigtigt.

Derfor fuld støtte til området
Steen Sabinsky
Direktør
Europas Maritime Udviklingscenter

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:51

Mange tak for de positive kommentarer!
Vi er helt enige i betragtningerne om de danske maritime klyngers betydning i forhold til internationalisering og innovation på nationalt og globalt plan. Vi ser frem til et fortsat tæt samarbejde med både Europas Maritime Udviklingscenter, Transportens Innovationsnetværk, OffshoreEnergy.dk og Skibsteknisk Selskab i forbindelse med nationale og internationale videndelingsarrangementer.

Carl-Ove Thor (CEO , MARITIMUS ivs)
Mandag d. 11/5-15 kl. 22:56

Det er korrekt, at det er vigtigt at vi står sammen og dermed stærkt, men også at vi står sammen udover vore egne grænser. Eksempelvis som vi har gjort med udviklingen af Rolling Jack - den selv nivelerende platform, som skal være med til at reducere arbejdsskader.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:40

Mange tak for den positive kommentar.
Det heave kompenserede personoverførselskoncept ”Rolling Jack” repræsenterer netop en af de typer af systemer, vi ønsker at kunne understøtte udviklingen af med de nye simulatorbaserede funktionaliteter.

Hans Vang (HSE-koordinator, Fanø Kran-Service A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:40

Dette forslag er et vigtigt projekt på vejen til en bedre og sikre uddannelse indefor kranindustrien. Forslaget kunne på længere sigt ligeledes bidrage til bedre muligheder for årsagsefterforskning af uheld indenfor området kranoperationer. Med dette menes, at der ville være mulighed for at genskabe nøjagtigt de forhold, hvorunder uheldet er sket. Forslaget kan derfor klart anbefales.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:30

Mange tak for støtten til forslaget!
Træning og uddannelse er centrale anvendelsesområder for simulatorer. Og selvom vi hellere vil medvirke til udviklingen af sikre designs og procedurer der forebygger uheld, kan vore simulatorer, som du nævner, også anvendes til opklaring af uheld, og vi har gennem årene assisteret relevante myndigheder, opklaringsenheder og havarikommissioner med klarlægning af årsagssammenhænge under præcis de samme vind-, bølge-, strøm-, sigtbarheds- og lysforhold der var på uheldstidspunktet.

John Friis Løndal (specialist, MHIV)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:07

MHIVestasOffshore støtter op om udviklingsarbejde der kan nedbringe omkostninger og forøge sikkerhed i Offshore Wind.
Jeg ser gerne, at også Helikopter tilgang til møllerne bliver taget med.

Med Venlig Hilsen

John Friis Løndal
Senior Specialist
MHI Vestas Offshore Wind A/S

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:35

Mange tak for støtten til forslaget!

Det er præcis omkostningsreduktion, effektivisering og sikkerhedsforbedring der vil være i fokus når de nye funktionaliteter anvendes til udvikling og test af nye koncepter og designs inden for sikkerhedskritiske maritime operationer.

Med hensyn til helikopter operation er det ikke et emne der er indeholdt i det aktuelle forslag. Der er andre projekter f.eks. EU projektet LEANWIND, der kigger på optimering af transportlogistik for service crews – herunder cost-benefit sammenligninger mellem helikopter- og skibsløsninger. FORCE Technology udfører i andre sammenhænge vindtunnelforsøg og CFD beregninger til vurdering af beflyvningsforhold (vindhastigheder og turbulensintensiteter) for offshore helikopteroperationer. Men som sagt er helikopteroperation ikke en del af det aktuelle forslag.

Jesper Kanstrup (Senior skibsingeniør, Knud E. Hansen A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:54

I forbindelse med servicering af havvindmøller har vi som skibsdesignere arbejdet med forskellige løsninger til sikker personoverførsel fra fartøjer af varierende størrelse til vindmøllen.
Specielt ved design af de såkaldte Walk-2-Work fartøjer, hvor personoverførslen sker fra et dynamisk positioneret skib til møllen via en bevægelseskompenseret gangbro, ville det være af stor betydning, hvis man vha. simulering kunne teste, hvorledes forskellige fartøjstyper med forskellige positioneringssystemer bevæger sig i forhold til vindmøllen under forskellige bølge- og vindforhold, så man kunne fastsætte arbejdskriterierne for gangbroen.
Den samme simulering, der blev brugt i designstadiet til at optimere skibet og placeringen af gangbroen, kunne måske også efterfølgende bruges til at træne besætningerne.

Ser vi lidt længere ud i fremtiden, hvor der måske bliver installeret flydende havvindmøller på dybere vand, kompliceres situationen yderligere, idet møllens bevægelser også skal tages i betragtning.

Så vi kan klart anbefale, at der udvikles værktøjer til simulering af disse situationer.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:37

Mange tak for støtten til forslaget!
Det er præcis de nævnte udviklinger som vi ønsker at kunne understøtte med de forslåede simulator funktionaliteter. Løsningskoncepter hvor man ønsker at minimere de relative bevægelser mellem flydende og faste konstruktioner (eller som i tilfældet med de flydende havvindmøller: de relative bevægelser mellem to flydende konstruktioner) og hvor man vil se udvikling af helt nye koncepter til at dynamisk at mindske - og i nogle tilfælde måske låse – frihedsgrader.

Jacob Odgaard (Head of Drilling Support, Maersk Drilling)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:02

Indsatsområdet Kranoperationer er særdeles relevant for offshore olieindustrien da der vil være positive effekter både sikkerhedsmæssigt og kommercielt.
Løfteoperationer er skyld i en stor del af de uheld med højt potentiale der kan ske på en offshore installation og derfor er forbedring af udstyr, kontrolsystemer, avanceret træning og procedurer særdeles værdifuldt for branchen.
At flytte grænserne for sikker operation skaber stor værdi i den danske energisektor da vejrvinduer kan udvides og uproduktiv tid minimeres. Derudover har samme effekt stor kommerciel værdi for danske selskaber der opererer internationalt da det vil styrke konkurrenceevnen.
Da offshore olieindustrien konstant arbejder i retning a yderligere fjernstyring og automatisering for at gøre arbejdspladserne mere sikre og for at gøre operationerne mere ensartede er også indsatsområdet Robotoperationer meget relevant.

Venlig hilsen

Jacob Odgaard
Head of Drilling support
Maersk Drilling A/S

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:48

Mange tak for de positive kommentarer !
Vi er glade for at få bekræftet at kran- og robotoperationer og stigende anvendelse af fjernstyring og automation er vigtige områder – med stort innovationspotentiale - inden for offshore olie og gas.

Martin L (Project manager, Offshoreenergy.dk)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:42

Offshoreenergy.dk anser dette projekt som værende meget relevant for offshore industrien.

Både i olie & gas og renewable vil et Simulatorbaseret maritimt testcenter kunne bruges som et godt værktøj til at forbedre effektiviteten og uden at gå på kompromis på sikkerheden. Et Simulatorbaseret maritimt testcenter vil resulterer i økonomiske fordele for hele værdikæden og øge sikkerheden offshore.

Offshoreenergy.dk støtter dette projekt fuldt ud.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:52

Mange tak for de positive kommentarer!

Vi glæder os til et fortsat tæt samarbejde med OffshoreEnergy.dk i forbindelse med nationale og internationale videndelingsarrangementer.

Bo Cerup-Simonsen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:48

For at øge indvindingen af olie/gas fra den danske del af Nordsøen markant, kræves helt nye metoder og teknologier for design, konstruktion, operation og vedligehold, hvor omkostningsniveauet er markant lavere end i dag, mens sikkerhedsniveauet holdes højt. For at opnå dette, bliver det vigtigt med et effektivt design- og træningsmiljø, hvor nye løsninger kan afprøves i et virtuelt test-center, sådan som foreslået her. Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre støtter dermed forslagets ide, og indgår gerne i en dialog om evt fremtidigt samarbejde.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:55

Mange tak for de positive kommentarer!

Vi er meget enige i dine betragtninger i forhold til behovet for innovation for at understøtte fortsat reduktion af omkostningerne til energiproduktion. Og vi ser frem til en dialog med Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre med henblik på afdækning af synergier og muligheder for evt. fremtidigt samarbejde.

Jesper Stubkjær (Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:09

Danmarks Rederiforening bakker op om indsatsen for at sikre et højt sikkerheds- og effektivitetsniveau ved offshore operationer. Initiativet er med til øge sikkerheden for skibe og medarbejdere involveret i disse operationer.

John Koch Nielsen (R & D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:36

Mange tak for opbakningen og de positive kommentarer!