Åbne værktøjer til modellering af effekter af og tilpasning til klimaforandringer

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Myndigheder og deres rådgivere har et akut behov for forbedrede værktøjer til at forudsige effekterne af klimaforandringer i form af ændrede belastninger af afløbssystemer, forøgede risici for oversvømmelser m.v. Tilsvarende er der behov for de bedst mulige værktøjer til at optimere de løsninger, som skal tilpasse vores infrastruktur til klimaforandringerne. Mange danske og internationale forskermiljøer bidrager løbende med komponenter, som kan modellere vigtige delprocesser. For at få det fulde udbytte af de bedste af disse værktøjer, er det vigtigt, at værktøjerne kan arbejde sammen. Dette opnås ved at anvende fælles, åbne standarder ved udviklingen af værktøjerne, således at værktøjer fra forskellige udviklingsmiljøer kan anvendes i sammenhæng til analyse af komplekse problemer. OpenMI er en accepteret fælleseuropæisk standard, som er udviklet præcis til dette formål. Ved at fortsætte det aktive samarbejde om videreudvikling af OpenMI standarden sikres at de bedste værktøjer bliver gjort bredt tilgængelige og dermed bliver det muligt at optimere de store investeringer i klimatilpasning.

Mulige deltemaer er:

  • Deltagelse i videreudvikling af OpenMI standarden og de tilhørende softwareværktøjer
  • Udbredelse af viden om OpenMI standarden gennem træning af værktøjsudviklere i danske og europæiske forsknings- og udviklingsmiljøer
  • Implementering af OpenMI standard-interfaces i de vigtigste af DHI’s modelleringsværktøjer
  • Implementering af konkrete links til mellem DHI’s værktøjer og udvalgte værktøjer fra andre udviklingsmiljøer med specielt fokus på integrerede værktøjer til modellering af klimatilpasning

Ny viden og teknologi vil blive udviklet i samspil med de europæiske og globale partnere i OpenMI Association og i samspil med forskningsmiljøer, der arbejder med modeller for klimatilpasning. Nye muligheder for modellering af de ofte komplekse processer, som udgør klimaforandringerne, vil blive etableret. Ved at sikre åbenhed af DHI’s meget udbredte modelleringsværktøjer skabes nye muligheder for forsknings- og udviklingsmiljøer i Danmark og internationalt for at udvikle og afprøve nye modelværktøjer af vigtige delprocesser.

Ved at sikre udbredelsen af viden om den europæiske OpenMI standard til danske forsknings- og udviklingsmiljøer vil det blive muligt for en række danske forsknings- og udviklingsgrupper at levere vigtige delværktøjer til optimering af indsatsen for klimatilpasning. Gennem udbredelsen af åbne standarder sikres danske myndigheder og rådgivere adgang til bedre værktøjer, hvilket vil medføre bedre udnyttelse af ressourcerne, som anvendes til klimatilpasning.

4 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

LicTek
Onsdag d. 6/5-09 kl. 15:20

Jeg vil gerne støtte forslaget til aktiviteter omkring udnyttelse og udvikling af OpenMI. Jeg repræsenterer en lille virksomhed (LicTek), som laver hydrologiske model værktøjer (software) og rådgiver omkring hydrologiske beslutningsstøttesystemer (DSS). Som lille software virksomhed er det nødvendigt at koncentrere sig om specielle områder. I den sammenhæng har OpenMI stor betydning, idet standarden giver mulighed for at lave samlede software løsninger bestående af mindre specielle komponenter fra min virksomhed og større model systemer fra f.eks. DHI.

Ole Mark
Tirsdag d. 12/5-09 kl. 00:14

Kære LicTek,

Mange tak støtten til udvikling af OpenMI i forbindelse med hydrologiske modeller. Det vil absolut være interessant, hvis vi kan bidrage til at styrke din virksomhed gennem implementering af mere OpenMI i DHI’s software. Er det muligt at du kan skrive lidt om hvilket software og hvilke modelkoblinger, som du især tænker på – for så kan vi muligvis synkronisere vores udviklinger med dine behov.

Venlig hilsen
Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

Jens Chr. Refsgaard
Onsdag d. 1/7-09 kl. 11:58

Jeg vil gerne støtte forslaget om videreudvikling af OpenMI og implementering af OpenMI standarden i DHI’s modelleringsværktøjer. Jeg kommer fra en statslig forskningsinstitution, GEUS, som benytter DHI software (MIKE SHE) til arbejdet med en landsdækkende hydrologisk model, der benyttes både i den nationale vandmiljø overvågning og som en platform for forskning, bl.a. i modellering af effekter af klimaændringer.

Vi har gennem flere år i stigende omfang haft behov for værktøjer der forbedrer vores muligheder for at udnytte MIKE SHE’s fulde potentiale. Vores behov relaterer sig til:
• Bedre muligheder for at lave ’trouble shooting, dvs finde ud af hvorfor en model nogle gange numerisk ikke fungerer som forventet. Muligheder for at kunne udskrive ekstra variable vil her være til stor hjælp.
• Mulighed for at kunne koble MIKE SHE med andre værktøjer. Vi har indimellem behov for at kunne koble MIKE SHE med andre værktøjer, fx at erstattte MIKE SHE’s fordampningsmodul eller umættet zone modul med andre værktøjer, der er til rådighed på markedet.
• Mulighed for at kunne lave små lokale forbedringer. Vi får i stigende grad behov for at kunne lave mindre justeringer/forbedringer af specielle funktionaliteter i MIKE SHE. Det kan være specielle måder at håndtere inputdata på eller nogle mindre justeringer i processbeskrivelser inde i MIKE SHE.
Sådanne forbedringer har været næsten umuligt at lave i praksis, fordi det krævede, at vi kunne overbevise DHI om at disse justeringer havde så stor generel værdi også for andre af DHI’s kunder, at det økonomisk set var en god ide for DHI at implementere dem – og den process tager under alle omstændigheder så lang tid at vores projekt så ville være afsluttet. Vi forventer at OpenMI i betydeligt omfang kan afhjælpe disse behov.

Udover sådanne konkrete begrænsninger har vi en mere langsigtet bekymring med hensyn til anvendeligheden af MIKE SHE i forskningsverdenen. Vi har satset strategisk på MIKE SHE som modelleringsværktøj, og ser derfor gerne at MIKE SHE også fremover vil være det teknologisk bedste værktøj på markedet. De fleste udviklinger af modelleringsværktøjer i forskningsverdenen sker ved samarbejde i store globale forskningsnetværk baseret på ’public domain’ koder. Disse udviklingsmiljøer tiltrækker mange skarpe hoveder fra de bedste internationale universiteter og kan udnytte store offentlige forskningsbevillinger. DHI’s udvikling har væsentlig færre ressourcer og kan næppe klare sig i den stigende konkurrence uden på en eller anden måde at sikre at forskningsmiljøer uden for DHI også vil kunne bidrage til udviklingen af modelleringsværktøjer. Det er derfor vigtigt for vores forskningsaktiviteter, at mange af de nye værktøjer, der udvikles af den internationale forskningsverden fremover vil kunne integreres med DHI værktøjer – og det forventer vi at OpenMI giver mulighed for.

Jens Christian Refsgaard
Professor, GEUS

Lars Fremerey
Onsdag d. 1/7-09 kl. 13:50

Kære Jens Chr. Refsgaard,

Tak for din støtte til videreudviklingen og implementeringen af åbne standarder til DHI’s MIKE modeller – og her specielt MIKE SHE. Vi deler helt dit håb om at en bredere anvendelse af OpenMI interfaces vil åbne for et større og langt mere dynamisk forskningsmiljø indenfor (her) grundvandsmodellering. Ved at bygge ovenpå og ved siden af et velafprøvet værktøj, som MIKE SHE, vil forskere og udviklere kunne fokusere kræfterne bedre og dermed kunne nå længere med deres forskning. OpenMI er ikke (i vore øjne) ”porten til Himmeriget”, men det er et pænt skridt i den rigtige retning.

Ole Mark (DHI, medlem af GTS-redaktionsgruppen)

og