Økologi og akvakultur

Senest opdateret d. 19/11-2010
DHI
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer og Energi

Formålet med forsknings- og udviklingsaktiviteterne er på det økologiske område at accelerere viden, der muliggør kvantitative vurderinger på
habitat-, populations-, og økosystemniveau af både naturlige og menneskeskabte påvirkninger - fx. som følge af større
infrastrukturarbejder, tilførsler af forurenede stoffer og klimaændringer, og for akvakulturområdet at understøtte det danske akvakulturerhverv og
myndigheder med viden, teknologi, og løsninger, der kan udgøre grundlaget for en betydelig vækst i en bæredygtig akvakulturproduktion.

Vi kan i dag temmelig præcist forudsige effekter af infrastrukturarbejder og ændret udnyttelse af oplande på vandkvaliteten, mens påvirkning af habitater og højere trofiske niveauer såsom fisk og pattedyr i dag sker på et kvalitativt grundlag. Set i forhold til de betydelige omkostninger, der kan pålægges entreprenører for at sikre overholdelse af EU-direktiver, er det afgørende, at beslutningerne sker på det bedst mulige og objektive
grundlag.

Akvakultur er det hurtigst voksende fødeproducerende erhverv med årlige vækstrater på ca. 6%, og en fortsat vækst er ønskelig for at producere mad til en stigende befolkning, at reducere fiskeritrykket på overfiskede bestande, og fordi opdræt af fisk og skaldyr er den mest miljøeffektive måde at producere protein på. Samtidigt er akvatiske fødevarer sunde og vores primære kilde til essentielle fedtsyrer.

På det økologiske område er formålet med udviklingsaktiviteterne at accelerere viden, der muliggør kvantitative vurderinger på habitat-, populations- og økosystemniveau af både naturlige og menneskeskabte påvirkninger - fx. som følge af større infrastrukturarbejder - tilførsler af forurenede stoffer og klimaændringer, og for akvakulturområdet er det overordnede formål at understøtte det danske akvakulturerhverv og myndigheder med viden, teknologi og løsninger, der kan udgøre grundlaget for en betydelig vækst i en bæredygtig akvakulturproduktion.

Indsatsen består af 5 delaktiviteter:
1. Udvikling af numeriske værktøjer til karakterisering af habitater, til kvantificering af påvirkninger og restaureringsarbejder.
2. Udvikling af et integreret økologisk modelsystem, som også omfatter større dyr, der bevæger sig uafhængigt af vandstrømme.
3. Bæredygtig akvakultur med fokus på minimering af miljøpåvirkning ved udvikling af prognoseværktøjer og reduktion af medicinforbrug.
4. Optimering af akvakulturproduktion ved forbedring af metoder til behandling af produktionsvand og slam i recirkulerede opdrætsanlæg, ved udvikling af teknologi til løbende overvågning af off-shore opdrætssystemer samt metoder til effektiv opsamling af næringsstoffer ved hjælp af ’fangkulturer’.
5. Undersøge muligheder for anvendelse af ’undermåls’ muslinger som protein- og fedtsyre-kilde i fiskefoder.

Efter gennemførsel af aktiviteterne vil vigtige milepæle være opnået:

• Numeriske modeller til planlægning og design af habitatrestaurering i vandløb og kystvande udviklet og afprøvet.

• Økosystemmodel, der integrerer traditionelle vandkvalitetsmodeller med individ-baserede modeller, udviklet og afprøvet.

• Kost-effektivitet af alternative kilder til marine råvarer (fiskefoder) undersøgt.

• ’Det virtuelle dambrug’ med online monitering og styring af afløbskontrol etableret.

• Hydrauliske modeller til dimensionering og beregning af fysisk belastning på marine produktionssystemer udviklet og afprøvet under feltforhold.

• Prognoseværktøjer til styring af fodring samt løbende overvågning af fisks tilstand i havbrug udviklet.

Målgrupperne for udviklingsaktiviteterne er dels danske myndigheder og rådgivere, der har krav på de bedste redskaber, som kan belyse påvirkninger på miljø, habitater og økøsystemer og anvise veje, der mest kost-effektivt kan beskytte disse, og dels den danske akvakulturbranche, som står i en svær situation med øgede miljøkrav og stigende konkurrence fra lavprislande i SØ Asien. Branchen har brug for redskaber til produktivitetsforbedring og en fortsat udvikling af produktion med et lavt økologisk ’fodaftryk’.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3
2011: 3
2012: 3
Totalt: 9

Kontaktinformation
Ole Mark
Forsknings- og Udviklingschef
tlf.: 4516 9373
e-mail: omj@dhigroup.com