Økosystem for sundhed og velfærd

Senest opdateret d. 22/8-2016
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed & fødevarer
Morten Kyng
Area manger, professor, dr. scient.

Vi vil udvikle erhvervsmuligheder på tværs af sundheds- og velfærdområderne, så f.eks. velfærdsløsninger anskaffet af borgerne kan indgå i offentlige sundhedsydelser.
Vi vil hjælpe private firmaer, så de kan udvikle løsninger, der f.eks. henter data fra private og offentlige kilder med Internet of Things teknikker, og gør data tilgængelige under sikre former.
Ydelserne omfatter rådgivning om teknologi, software, standarder, forretningsmodeller, og sikkerhedsløsninger samt et nyt testmiljø.

1. Markeds- og samfundsbehov

Vi har i dag ikke et økosystem for sundheds- og velfærdsteknologi, der skaber rum og muligheder for danske virksomheder, ikke mindst for SMV’er. Den her skitserede indsats vil udvikle et sådant økosystem og især bidrage til udvikling i samspillet mellem privat velfærd og offentlig sundhed.

Markedsbehov:

Markederne for velfærdsteknologi købt af private er under etablering med nogle få, store udenlandske firmaer som dominerende. Markedet for ”smart wearables” vurderes af Juniper til at vokse fra godt 30 milliarder kr. i 2014 til over 360 milliarder kr. i 2019 [1]. Herhjemme er området kendetegnet ved mange unge og mindre virksomheder, som, for de flestes vedkommende ikke samarbejder med de offentlige videninstitutioner omkring udvikling af nye, innovative løsninger og produkter og dermed ikke altid får inddraget den nyeste forskning og viden i deres løsninger [2]. Lignende udfordringer er identificeret i rapporten Smarte Produkter og Internet of Things [3]. For at øge Danmarks andel af markedet vil vi at støtte udviklingen af et økosystem som giver danske firmaer flere og bedre muligheder, bl.a. via bedre kontrol over data og mere direkte adgang til kunder. Økosystemet skal samtidig spille sammen med såvel de store udenlandske økosystemer som det telemedicin/-sundhedsøkosystem, som er under udvikling med bidrag fra projektet ”Danmark som telemedicinsk foregangsland”.

Samfundsbehov:

Samfundsmæssigt er der behov for en markant forbedring af økonomien i de offentlige budgetter inden for sundhed og velfærd. Telemedicin er et vigtigt element heri, men der er behov for yderlige, markante tiltag, der inddrager det langt større velfærdsområde og ikke mindst borgernes egne initiativer. Vi ser bedre og større udbytte af borgernes egne og egenfinansierede initiativer som et afgørende, nyt tiltag.

Regioner og kommuner skal til at investere beløb i milliardklassen inden for sundheds- og velfærdsteknologi i de kommende år: Fælles vej frem. For at få mest muligt ud af disse investeringer er det afgørende at skabe større gennemskuelighed og markedsintegration.

Økosystemtilgangen vil skabe overblik og udvikle muligheder i forhold til de offentlige kunder og samtidig give virksomheder en konkurrencefordel, fordi deres produkter rettet mod private kan inkludere standarder, IoT, sikkerhed og forretningsmodeller på tværs af privatfinansieret velfærd og offentlig sundhed, og dermed skabe større værdi for kunde – og for leverandør.

De vigtigste erhvervsmæssige målgrupper er virksomheder, der udvikler teknologiske produkter, herunder apps, til velfærds-, social- og sundhedsområdet. Denne virksomhedsklynge omfatter firmaer, der beskæftiger sig med:

 • sensorer, apps og apparater, der kan måle borgerens aktivitet og helbredstilstand og/eller hjælpe borgeren med opgaver i hverdagen,
 • teknologisk understøttelse af diagnose, behandling, pleje og rehabilitering, inklusive tele-løsninger,
 • it-infrastrukturelle løsninger til social- og sundhedssektoren,
 • journalsystemer, samt
 • systemer til dataovervågning og søgning efter mønstre i større datamængder.

Hertil kommer regioner, hospitaler, kommuner og kommunale institutioner samt praktiserende læger og speciallæger.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Baseret på bl.a. erfaringerne fra telemedicinområdet vil vi, sammen med deltagere fra de vigtigste erhvervsmæssige målgrupper, udvikle et økosystem, der fremmer dialog og gennemsigtighed mellem leverandører og kunder.

Det, der især er svært at løfte, er udnyttelen af nettet til at gå på tværs af det private og det offentlige. Erfaringen viser, at der kræves så omfattende, langsigtede investeringer, at kun store og/eller meget specialiserede mellemstore firmaer har råd, med mindre der investeres offentlige ressourcer i udviklingen af grundelementerne i et økosystem.

Vi vil opbygge kompetencer med fokus på samspil mellem

 • ”uregulerede”, private velfærdsapparater, -apps og -løsninger samt
 • regulerede, certificerede medicinske apparater, apps og løsninger.

Og vi vil udvikle kompetencer til at understøtte dette samspil inden for:

 • anvendelse af IoT-teknikker
 • sikkerhedsløsninger
 • dansk profilering af internationale standarder
 • forretningsmodeller, forretningsplaner og businesscase-modeller.
 • ejerskab til og brug af data: privatpersoner, private virksomheder, det offentlige

Desuden udvikles teknologi i form af open source-værktøjer, der letter brug af IoT-teknikker, sikkerhedsmodeller og standarder samt et testmiljø, hvor virksomheder kan afprøve løsninger og moduler i forhold til standarder og referencearkitekturer.

De teknologiske serviceydelser vil omfatte rådgivning om:

 • private firmaers samspil med offentlig infrastruktur
 • udvikling af privat infrastruktur, der anvender internationale standarder
 • udvikling af modeller for datadeling mellem private og offentlige aktører, og implementation heraf
 • udvikling af kvalitetssikringsprocesser, der fremmer sundhedsvæsenets brug af private data
 • udvikling af sikkerhedsløsninger, der giver private mulighed for at anvende det offentliges data
 • forretningsmodeller, forretningsplaner og businesscase-modeller på tværs af closed source og open source software.

Som eksempel kan nævnes rådgivning af et firma, der ønsker at udvikle løsninger til private, og som samtidig ønsker at devices og data kan indgå i offentlige telemedicinløsninger, dvs. borgernes egne devices anvendes i et økosystem, der omfatter både privat velfærd og offentlig sundhed. (Dette kaldes ofte BYOD, Bring Your Own Device).

3. Centrale aktiviteter

 • International videnhjemtagning: år 1- primo 3
 • Udvikling af økosystem: år 1-3
  • aktørnetværk:
   • kortlægning af interessenter, herunder ”bleading edge” innovatører og ”early adopters”
   • udvikling af aktør-fora, der øger interaktion på tværs af velfærd og sundhed, og styrker værdi-kæde samarbejde.
  • grundelementer:
   • softwarearkitekturer og infrastrukturer, med fokus på datadeling og modularisering der understøtter closed source/open source samspil,
   • dansk profilering af internationale standarder og værktøjer til effektiv brug heraf
   • sikkerhedsmodeller, og værktøjer til effektiv implementation
   • forretningsmodeller/businesscases, der omfatter private og offentlige markeder
 • Demoprojekter med private firmaer samt offentlige sundheds- og velfærdsaktører: ultimo 1 år - 3
  • afprøvning af grundelementerne og samspil privat/kommunal velfærd
  • videreudvikling, fokus på fler-kunde/fler-leverandør demoer
 1. Videnspredning: ultimo år 1-3.

4. Mulige samarbejdspartnere

 • GTS’er: DELTA, FORCE Technology, Teknologisk Institut, primært regulatorisk, psykologiske modeller og business case-modeller for offentlige aktører
 • 4S: Stiftelsen for Softwarebaserede SundhedsServices; 4S-online.dk i økosystemudvikling
 • Virksomheder fra målgruppen, og andre fra aktør-fora, som deltager i demoprojekter
 • Dansk Industri, regioner og kommuner, praktiserende lægers organisation, patientforeninger, i videnhjemtagning og -spredning
 • Nationale aktører: NSI, Medcom, primært standardisering
 • Innovationsnetværk, videnspredning: Welfaretech, InfinIT
 • Forskning: nationale og internationale universiteter, primært AU, KU og Berkeley
Referencer: 
 1. Smart Wearable Devices 2014-2019, Juniper Research, september 2014
  Se også http://www.juniperresearch.com/press/press-releases/smart-wearables-mark...$53bn-hardware
 2. Velfærdsteknologi i Danmark; Brøndum & Fliess 2011. http://www.broendum-fliess.dk/filer/Brondum_Fliess_-_Velfardsteknologi_i...
 3. Smarte Produkter og Internet of Things, Teknologi- og innovationsfremsyn, Styrelsen for Forskning og Innovation, november 2014

Nøgleord

50 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Allan Petersen (Systems architect, CGI)
Fredag d. 24/4-15 kl. 12:40

Tiden for demo projekter er ovre, og tiden er kommet til modne eksisterende løsninger. En del leverandører, herunder CGI, er langt fremme på området, og set i det perspektiv vil ressourcerne bedst bruges til at støtte op omkring konkrete initiativer, der udmønter sig i kørende løsninger.
Frem for at opfinde nye demo projekter vil der være væsentlig bedre økonomi og ræsonnement i at hjælpe de allerede gode initiativer den sidste vej ind i øko-himlen.
Vellykkede projekter af denne type vil have gavnlig indflydelse på den vej andre vælger at følge.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 24/4-15 kl. 16:10

At støtte op omkring konkrete initiativer
Hej Allan
Tak for dit indlæg. Vi vil bestemt gerne “støtte op omkring konkrete initiativer, der udmønter sig i kørende løsninger” og være med til “at hjælpe de allerede gode initiativer den sidste vej ind i øko-himlen”. Vi forestiller os f.eks. at samarbejde – meget gerne med jer – om datadeling mellem private og offentlige aktører, brug af borgernes egne devices osv. Målet er ikke flere nye demo-systemer og rapporter, men f.eks. at demonstrere at kørende løsninger kan spille sammen og indgå i økosystemer med trænings-apps m.v.. Det er det, vi kalder at arbejde med demo-projekter.

Allan Petersen (Systems architect, CGI)
Fredag d. 24/4-15 kl. 18:28

Hej Morten,
Tak for afklaring, det lyder fornuftigt.

Michael Ellegaard Nielsen (Appinux A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 10:00

Modenhed og skalering er afgørende for en enkel og hurtig udbredelse af telemedicin. Vi støtter derfor fra Appinux op omkring udvikling, udbredelse og anvendelse af en fælles infrastruktur for apps og data på telemedicinsområdet. Det gerne som et åbent økosystem, der stiller mange små som store leverandører frit til at fokusere på faglighed fremfor altfor meget basal infrastruktur og som giver mulighed for at dele data mellem apps og platforme.

Appinux har på kort tid vundet udbredelse i kommunerne og ser behovet for en fælles infrastruktur og standarder omkring dette.

Vil vi derfor anbefale en forstærket indsats på området.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:49

Se nedenstående indlæg :-)

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 14:44

Deling på tværs af data, apps og platforme

Hej Michael
Tak for dit indlæg. Vi er i Danmark netop ved at udrulle en infrastruktur for deling af data mellem forskellige offentlige aktører inden for telemedicin og -sundhed. Med vores projekt ønsker vi at give borgere og private firmaer sikker adgang til relevante offentlige data – og vise versa. Vi ønsker især at skabe et økosystem hvor data og apps kan deles mellem offentlige og private platforme, således at f.eks. apps, der købes og bruges af borgerne selv, kan trække på såvel privat som offentligt indsamlede data. På den måde vil vi bidrage til skalering og til at eksisterende modne løsninger løbende kan udvikles med ny funktionalitet, moduler og apps.

Erik Poulsen (CEO, MD, MSc, , Cortrium)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:27

Projektet lyder lovende! Cortrium (www.cortrium.com) ser værdifulde samarbejdsmuligheder under dette projekt og vil gerne støtte op om udvikling af en dansk software-infrastruktur som kan mindske afstanden mellem borgeren, Sundhedssektoren og private virksomheder.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:50

Se nedenstående indlæg :-)

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:51

”Personal Healthcare” i fremtidens økosystem

Kære Erik
Super at I ser værdifulde samarbejdsmuligheder. Cortrium er netop et af de nye firmaer med spændede nye sensorer, som kan være med til at rykke det danske sundheds- og velfærdsvæsen – og som vi gerne vil samarbejde med, om at skabe nye muligheder på tværs af offentlig finansieret sundhed og privat indkøbt velfærdsteknologi.

Henrik Ibsen (Partner, Silverbullet A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 10:12

Inden for velfærdsteknologi har vi brug for at kunne mobilisere borgere og deres egne apparater i samspil med officielle og regulerede løsninger - ellers vil vi aldrig kunne slå bro imellem privat dataindsamling og officielle godkendte og regulerede systemer.
Der er derfor stort behov for at arbejder med standarder og rammer for hvordan vi i sundhedsvæsenet kan integrere regulerede såvel som uregulerede apparater ind i de samme offentlige systemer.
Hele den fællesoffentlige strategi om egen rapporterede data,står og falder med at vi får en fælles standard og metode for hvordan vi modtager, kvalificerer og nyttiggører data der kommer ind i "væsenet" via BYOD device.
Vi vil MEGET gerne støtte dette arbejde, da det vil være et meget stort aktiv i udviklingen af telemedicinske systemer, især fordi anvendelse af nationale standarder vil være en posetiv konkurrence parameter i forhold til markedsføring af BYOD baserede systemer i udlandet.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 12:39

At gøre BOYD til bro mellem privat velfærd og offentlig sundhed

Kære Henrik

Tak for dit indlæg, og for at pege på at borgernes egne apparater er en helt nødvendig ressource for fremtidens sundhedsvæsen, men at det kræver udvikling og afklaring af standarder og fælles metoder. Silverbullet er et af de førende danske firmaer inden for telemedicin, og vi vil meget gerne samarbejde med jer om at udvikle de nye muligheder.

Tobias Høher (Produktchef, Sekoia)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:40

Rette tid og sted er altid vigtigt - og dette projekt er netop dette.

Der er gode løsninger på markedet, og flere på vej, mange steder i det digitale sundhedsvæsen. Denne bro vil gøre det muligt at nå længere for mindre i forhold til de områder hvor "tungere" systemer ikke er berettiget.

Et sådan initiativ skal fremmes og samarbejde kunne være en mulighed.

Mvh Tobias

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:26

Tid til nye broer

Kære Tobias

Tak for dit indlæg, og for at fremhæve behovet for at bygge broer. Sekoia er kendt for sit fokus på det hele menneske og for udvikling sammen med brugerne. Vi ser et stort potentiale i et samarbejde hvor brugerne, deres behov og ønsker er i centrum for udviklingen af nye muligheder. Det kan være med til at løfte kvalitet og udbytte for alle fordi borgerne i højere grad kan forstå og engagerer sig i, hvordan de tager hånd om egen og familiens sundhed.

Lad os snakkes ved.

Mange hilsner

/morten

Ann-Catrine Monberg (Healthcare specialist, NNIT)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:53

OpenTele platformen virker som et solidt fundament for at skaffe data (vitalværdier) om patienter uden at de skal møde op på hospitalet ambulant kontroltid eller til indlæggelse.
Jeg spekulere på om i har overvejet at indføre behandlings-algoritmer? Lige nu er vi afhængige af at fx en sygeplejerske visitere patienterne, og at patienterne selv kontakter sundhedsvæsnet?
Man kunne tage det skridtet videre og lave algoritme baseret visitation og evt. algoritme baseret forslag til behandling som så kunne godkendes af sundhedsfagligt personale.
Det vil vi i NNIT gerne være med til at fremme.

Mvh

Ann-Catrine

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:42

Deling af data og – måske – behandlings-algoritmer

Kære Ann-Catrine
Deling af vitalværdier og andre data på en sikker og forståelig måde mellem borgere og det offentlige er et første skridt, som vi ønsker at understøtte. Det vil bestemt være spændende også at se på de næste skridt, som du beskriver: algoritmer til at understøtte visitation og forslag til behandling, og på hvad det kræver af datagrundlag, validering, fælles ”pakke-forløb” m.v. for at kunne fungere på tværs af hospitaler og kommuner. Men jeg er ikke sikker på at vi kan få plads til det i dette projekt …

Mange hilser

Morten

Ann-Catrine Monberg (Healthcare specialist, NNIT)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:57

Et andet sted hvor vi kunne tænke os at byde ind, er omkring sikkerhed og kvalitetssikring vedr. telesundhed. Udvikling af denne vigtige gren syntes NNIT er essentielt, så patientdata bliver håndteret og opbevaret ansvarligt. En OpenTele platform er et fælles ansvar, men der skal udvikles standarder for processer og procedure, og ansvarsfordelingen skal være klar.
Her vil NNIT gerne byde ind.

Mvh. Ann-Catrine

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:52

Fokus på sikkerhed og kvalitetssikring

Jeg er meget enig i jeres fokus. Sikkerhed og kvalitetssikring er afgørende hvis vi med succes skal flytte behandling væk fra sygehusene – og de bliver ikke mindre når borgerne, deres egne data og deres udstyr skal kunne spille sikkert sammen med, berige og nyde godt af det offentliges sundheds-data, moduler og løsninger. Det er også områder som NNIT har stor erfaring med og jeg ser frem til et kommende samarbejde om at udvikle standarder for processer og procedurer.

Mange hilsner

/morten

Ann-Catrine Monberg (Healthcare specialist, NNIT)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:32

Endelig er vi i NNIT optaget af PROM (patient reported outcom measures). Ved at måle på kerne ydelsen i sundhedsvæsnet, som er det patient oplevede resultat af en given behandling, kan vi blive kolgere på diagnoser og behandlinger til en lang række af patienter. Der findes gode værktøjer til dette, NNIT vil gerne hjælpe med at videreudvikle og anvende disse.

Mvh. Ann-Catrine

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:13

Borgerens/Patientens perspektiv på kvalitet

Vi er på vej mod et sundheds-og velfærdsvæsen hvor borgeren bliver en samarbejdspartner, og hvor borgerens oplevelse af kvalitet er afgørende for viljen til at deltage. Desuden er der god evidens for at også kvalitet i et sundhedsfagligt perspektiv bliver bedre når behandling udformes i samarbejde mellem borger og behandler. Patient Reported Outcom Measures kan spille en vigtig rolle ved at sætte fokus på Patientens perspektiv. Så det er vi med på at samarbejde om.

mh

/morten

Cecilie Mortensen (Koordinator for Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, Aarhus Kommune )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:33

Aarhus Kommune efterspørger et økosystem for sundhed og vækst. Der er tale om et særdeles godt og støtteværdigt projekt fra Alexandra Instituttets side, som direkte understøtter ambitionerne for kommunens nye test og demo-faciliteter.
Der er et stigende pres på den kommunale hjemmepleje knyttet til væksten af mennesker med kroniske sygdomme, de accelererede patientforløb og den nødvendige understøttelse af de nye supersygehuse. Derfor er det nødvendigt at udvikle intuitivt let anvendelige og samtidig økonomisk bæredygtige løsninger indenfor telesundhed og telemedicin. Sundhedsdata skal være tilgængelige for relevante sundhedsprofessionelle og samtidigt let for borgerne at anvende og levere via egne devices. Samtidig skal virksomheder have mulighed for at udvikle produkter, der kan integreres med de kommunale processer. Erfaringerne fra telesundhedsforsøg i Aarhus Kommune peger på, at det er bydende nødvendigt at bygge på den teknologi, som borgerne allerede har, og kombinere data, som borgerne allerede opsamler med behov i det offentlige sundhedsvæsen.
Med de nye testfaciliteter på DOKK1 kan Aarhus Kommune bidrage til udvikling af et sådant økosystem i samspil med bredden af borgere, der benytter DOKK1. Det vil give mulighed for dialog med op mod 2500 daglige brugere. Samtidig vil det være muligt at samarbejde med studerende fra både VIA, Sosu-skolen og Aarhus School of Engeneering ifbm indsamling af ønsker og behov, test, udvikling og roadmap for imple-mentering af løsninger.

Med venlig hilsen
Cecilie Mortensen
Koordinator for Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 18:29

På tværs af kommunal hjemmepleje, supersygehuse og egen bolig

Kære Cecilie

Du beskriver en række af de centrale udfordringer som kommunerne står overfor – og jeg er glad for at høre at I ser vores projekt som noget der direkte støtter jeres arbejde med udvikle nye løsninger inden for telesundhed og telemedicin. Løsninger der kan skabe sammenhæng på tværs af kommunal hjemmepleje, supersygehuse og egen bolig. Og løsninger der samtidig letter arbejdet for sundhedspersonale og give borgerne mulighed for at deltage via egne devices og apps. Apps som firmaer skal have mulighed for at udvikle så de spiller sammen med kommunens processer.

Århus kommune er langt fremme med at inddrage borgerne og borgernes egne løsninger – og jeres nye faciliteter på DOKK1 ved havnen giver nogle spændende muligheder for fuldskala demoer og test. Vi ser frem til at samarbejde om at skabe ny synergi mellem borgernes initiativer og de offentlige tilbud!

Mange hilsner

/morten

Jesper K Thomsen (Direktør, DoseSystem ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:53

Et meget spændende tiltag. Jeg har fulgt debatten med stor interesse.

Jeg tror 100% på BOYD er vejen, samt serviceydelser og kompetencer omkring dette. Jeg går ud fra at producenter i denne sammenhæng også kan ”bringer sit eget device”, så en super vinkel .

Jeg skriver dette indlæg med flere kasketter på.

1: Som direktør i DoseSystem ApS (et nyudviklet dansk medicinhuskersystem).
Vi vil meget gerne i øko-himlen og det kan kun gå for langsom…men der er mange veje at gå, det er komplekst. Rejsen er begyndt….

2: Jeg er er også designer og i værksætter (Jesper k Thomsen ApS), med lyst og mod på nyudvikling og nye dimser…Jeg har også nydt gavn af at sparrer og udvikle med GTSer…(bla. DoseCan sammen med Alexandra for år tilbage).

Fremadrettet er jeg sikker på udvikling ikke starter med dimsen, men med fundamentet og infrastrukturen, her kan GTSerne virkeligt hjælpe med at vise vejen…men det skal frem alt holdes simpelt. Det simple er kodeordet for succes. Det simple holder prisen nede, gør det let at forstå og simplet at bruge. Alt krudt skal sættes ind for at nå i mål med dette. En kompleks løsning som kun forskere forstår, giver ikke mening i den virkelige verden.

Et skarpt oplæg, vi glæder os til at fortsætte samarbejdet

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:57

Bring Your Own Innovation!

Kære Jesper

Ja det handler i høj grad om at skabe et økosystem for innovatører – og ikke mindst danske innovatører – med effektiv infrastruktur, med standarder og processer for deling af data, for sikker kommunikation mellem devices, apps, moduler osv. Alt sammen for at man som innovatør kan koncentrere sig om det man er bedst til – og nå ud til kunderne uden nødvendigvis at skulle via en stor, ofte udenlandsk, spiller.
DoseSystem er et af de få firmaer, der er lykkes med et nyt medicinhuskersystem som fungerer godt for kunderne og som derfor kan sælges. Vi ser frem til at samarbejde med dig – med begge kasketter ☺

Mange hilsner

/morten

Tom Togsverd (Underdirektør, DI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:09

Behovet for nye sammenhængende koncepter for forebyggelse, patient empowerment og i det hele taget digital understøttelse af primær sundhed og plejesektoren er ganske betydeligt og savner samling af tropperne. Et sammenhængende økosystem kan bidrage hertil - navnligt hvis der også samarbejdes med andre initiativer som WelfareTech og CHC.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 13:39

Samarbejde om et sammenhængende økosystem

Kære Tom

Dejligt at I også ser et betydeligt behov, som et sammenhængende økosystem for sundhed og velfærd kan være med til at opfylde! Og ja, samarbejde er vigtigt. Vi har allerede fælles projekter på området med WelfareTech – og vil meget gerne udvide samarbejdet til at omfatte Copenhagen Healthtech Cluster.

Mange hilsner

/morten

Henrik Gundsø (Adm. Direktør, Cure4you)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 18:05

Cure4you vil gerne støtte initiativet med at skabe et åbent økosystem og tilhørende infrastruktur.

Cure4you har en platform med over 1.5 millioner borgerprofiler og 500.000 log ind om måneden. Platformen kan integreres med foreløbig 55 apparater fra 17 forskellige producenter af BYOD og wearables.
Her kan borgerne i samme platform, måle og samle data fra apparaterne sammen med deres personlige helbredsjournal.
Der er en stor efterspørgsel fra borgerne om at kunne dele egne data og observationer med behandlere i sundhedssektoren samt at få adgang til egne data som er opbevaret i offentlige databaser og platforme.

Vi vil gerne medvirke til at velfærdsteknologien kommer videre fra pilotprojekter til ægte storskala drift, og få nedbrudt forhindringerne for at borgeren kan blive en aktiv medspiller i fremtidens sundhedsvæsen.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:08

1.5 millioner, 500.000, 55 og 17

Kære Henrik

Cure4you har, som tallene viser, utrolig godt fat i det danske sundhedsmarked. Og I har sørget for at rigtig mange borgere har kunnet gå i gang med at måle og samle egne sundhedsdata. Så vi er meget glade for at I kan se de muligheder projektet kan skabe, bl.a. ved at gøre det nemt og sikkert for firmaer som jeres at kombinere borgernes egne måledata med data fra de offentlige systemer.

Mange hilsner

/morten

Henry Kierkegaard (CEO, Guardson)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:37

Vi har som virksomhed spændt fulgt projektet ”Danmark som telemedicinsk foregangsland”, og vi imødeser med stor interesse dette projekt, som man må formode ligger i forlængelse heraf.

En vigtig pointe med dette projekt må være at sikre brugervenlige produkter/systemer, for derigennem at skabe tillid og tryghed hos brugerne. Effekten af at prioritere brugervenlighed vil højst sandsynligt medføre, at brugerne får mod på at afprøve nye produkter og systemer, som er fundamentet for at opnå den forventede succes med nærværende projektet. I den forbindelse bør man yderligere adressere patienters mulige manipulation af indrapporterede data, og de deraf afledte systemer, der kan etableres for at modvirke eller som et minimum synliggøre dette for sundhedspersonalet.

Som set ved tidligere projekter håber vi at dette bliver et projekt som løftes med deltagelse fra flere GTS Institutter. Således at know-how bliver varieret og kompetencerne bliver mangfoldige.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:21

Mod på nye produkter og systemer

Kære Henry

Brugervenlighed, sikkerhed og mulighed for selv at kunne vælge er alle vigtige for at udbrede nye teknologier – ikke mindst på sundhedsområdet. Og det vil vi være med til at levere med vores nye projekt. Et projekt der netop udvikler en række at de centrale ideer fra projektet ”Danmark som telemedicinsk foregangsland”. En af de ting vi har set i telemedicin-projektet er i øvrigt at det helt afgørende for kvalitet af indrapporterede data er at borgerne forstår hvorfor der måles, hvad data skal bruges til og selv vælger at deltage. Dette uddyber vi gerne. Og ja, det er vigtigt med et bredt samarbejde, der sikrer de mangfoldige kompetencer på et højt niveau.

Mange hilsner

/morten

Lisbeth Valther (Adm. direktør, SE Next Step A/S)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:58

Hej Morten,

Vi vil meget gerne støtte op om dit forslag. Samspil mellem private og offentlige data, klassifikation og kvalitetssikring af private data og ikke mindst sikkerheden der er krævet for at kunne udveksle data til/fra offentlige myndigheder er problemstillinger vi allerede nu står overfor. Så vi vil gerne både støtte dit forslag og tilbyde eventuelt at deltage i konkrete afprøvninger via vores regionale infrastrukturprojekter i Region Syddanmark og Region Midt. I praksis ser vi flere og flere kunder, der ønsker at lade borgerne opsamle data selv, både via private og offentlige løsninger men først og fremmest for at lade borgeren selv bruge de opsamlede data indtil borgeren rent faktisk har brug for støtten fra kommune eller hospital. Først når det er relevant, så deles data med den offentlige myndighed. Og tilsvarende når behovet for offentlig støtte/behandling ikke længere er tilstede, så skal data tilbage under borgerens kontrol igen. Her vil vi have stor nytte af den vidensopbygning, der vil komme gennem det her projekt.

Endelig så er fokus på at opfatte telesundhedsinfrastruktur som en IoT infrastruktur helt på linie med hvordan vi selv ser fremtiden og ikke mindst med hvor alle de store, internationale spillere opfatter markedet. Så det er på høje tid at vi får etableret standarder for data og kommunikation og ikke mindst datasikkerhed for den enkelte borgers data i et stærkt distribueret miljø.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:37

De rette data på rette tid og sted

Kære Lisbeth

Som du peger på, opsamles data mange steder, på forskellige tidspunkter og til forskellige formål. Og når borgernes egne apps og data skal spille sammen med de offentlige, er det afgørende at standarderne er etableret og sikkerhedsløsningerne på plads. Det er noget af det vi gerne vil bidrage til med inddragelse af de mange ekstra muligheder som IoT skaber – meget gerne i samarbejde med jer!

Mange hilsner

/morten

Søren Stakemann (Product Line Manager Getinge Online, Getinge Group)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:06

Hej Morten
Det er et spændende projekt med mange interessante aspekter og udfordringer. I særdeleshed spændet mellem privat og offentlig data håndtering, sammenkobling af data leveret fra ikke standardiserede applikationer for at skabe yderligere værdi, og naturligivs det højt regulerede marked som medcin er.

Det er derfor vigtigt at projektet finder et klart udgangspunkt i de underliggende processer og ikke fokusere på at udvikle endnu en ny teknologisk løsning.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:50

Privat og offentlig data håndtering

Kære Søren

Glimrende at et firma som Getinge synes vi har et spændende projekt. Getinge Online leverer netop information om udstyr der hvor der er brug for det, og I skaber overblik. Med projektet vil vi gøre det effektivt, sikkert og nemt at tilgå data på tværs af systemer og produkter – og vi vil skabe muligheder for fx at berige produkter købt af en borger med data fra både certificerede måleapparater og fra ikke standardiserede applikationer.

Mange hilsner

/morten

Anne Brandt (Administrerende direktør i Danmarks Lungeforening, Danmarks Lungeforening)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:04

Hej Morten

Danmarks Lungeforening støtter op om arbejdet for at patienten kan få adgang til egne data, på en forståelig og tilgængelig måde. For Danmarks Lungeforening er det centralt at patienten får så god indsigt i egen behandling som muligt, ikke mindst i forhold til de initiativer de selv kan tage, for selv at skabe de bedste rammer mulige. Vi støtter gerne op om tiltag, som kan give lungepatienter øgede støtte- og handlemuligheder, ikke mindst gennem udviklingen af nye digitale redskaber. Danmarks Lungeforening mener således, at det er nødvendigt at kigge på mobiliteten af patientens data på tværs af sektorgrænser for at disse kan komme patienten til gode i behandlingsforløb. En øget tilgang til offentlig indsamlet data vil kunne være til gevinst for patienten, såfremt dette præsenteres i et sprog og med visualiseringer, der henvender sig til en patient på dennes forståelses- og handleniveau. Danmarks Lungeforenings håb er at, at det især på børneområdet i forhold til sjældne lungesygdomme og astma, vil kunne give mere frihed og øget egen-mestring af livssituationen for patienten.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:31

Borger- og patientdrevet sundhed og velfærd

Kære Anne

Borgere og patienter er det som sundheds og velfærd handler om – men der er stadig et stykke vej før de får afgørende indflydelse på de offentlige tilbud og før de data som borgerne selv indsamler og de løsninger som patientforeningerne arbejder med kan indgå på lige fod i arbejdet med sundhed og velfærd. Det er den udfordring vi vil løfte med vores projekt og jeg håber der kan skaffes midler til et aktivt samarbejde også om hvordan børn og deres familier kan inddrages langt mere.

Mange hilsner

/morten

Claus Wegener Kofoed (It chef, Region Nordjylland)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 18:35

Vi har i Danmark behov for at udvikle kvalitet og tilgængelighed af vores sundhedsydelser – uden at økonomien løber løbsk. For at gøre dette skal vi inddrage borgerne mere og nyttiggøre de løsninger borgerne selv vælger og de data de selv skaber. Jeres projekt kan være et væsentlig bidrag til at udvikle de standarder, metoder og løsninger, der gør det nemt og sikkert at skabe dette samspil mellem borgernes egne løsninger og de offentlige tilbud. Jeg ser frem til et kommende samarbejde om dette!

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:37

Mere og bedre sundhed og velfærd gennem øget samarbejde

Kære Claus

Jeg er meget enig ☺ Øget inddragelse af borgerne vil give et afgørende løft. Det vil vi gerne skabe langt bedre muligheder for med vores projekt – og gerne samarbejde med jer og borgere om!

Mange hilsner

/morten

Jesper Heltzen (Direktør, RoboTrainer ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:34

Vi er igang med at udvikle en genoptræningsrobot, der for det første tilpasser træningen nøje den enkelte borger og for det anden gør træningen målbar.

Vi får derfor løbende store mængder af træningsdata ind som viser borgerens progression hvilket betyder at når borgeren skifter fa regional til kommunal og til sidst til privat træning vil alle have adgang til den komplette træningshistorik på den enkelte borger. På et tidspunkt vil der også være samlet så meget data at man kan begynde at lave forskellige algoritmer som kan komme med træningsanbefalinger på både belastning og intensitet samt lave et prospekt der angiver hvor når man kan forvente at en borger med denne profil og denne skade kan være rehabiliteret.

Vi er derfor meget interesseret i at deltage i et sådan projekt hvor der er mulighed for at undersøge hvor de opsamlede data kan give en øget værdi for region, kommune og borgeren selv.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:16

Genoptræningsrobotter og standarder for øget brug og deling af data

Kære Jesper

Jeres genoptræningsrobot er et godt eksempel på hvordan moderne træningsudstyr bruger og genererer data som umiddelbart gør genoptræning mere målrettet og effektiv – og som samtidig skaber datagrundlag for på sigt at udvikle langt bedre træningsprogrammer. Vi ser spændende muligheder for at samarbejde om udvikling af standarder for sådanne data og metoder for hvordan de kan indgå i og berige et økosystem for sundhed og velfærd.

Mange hilsner

/morten

Annemarie Zacho-Broe (Sundhedschef, Aarhus Kommune Sundhed og Omsorg)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 23:29

Stigende behov for understøttelse af rehabilitering, træning, kronisk og akut behandling og opfølgning kalder på et økosystem.
I kommunalt regi sker der en rivende udvikling i antallet af ydelser, der knytter sig til forebyggelse, rehabilitering og genoptræning. I Aarhus Kommune er antallet af genoptræningsplaner 10 doblet siden strukturreformen. Der er stort fokus på, hvordan der sikres den bedst mulige overgang fra hospital til hjemmepleje, og på et effektivt samarbejde med praksissektoren. De stadig hurtige udskrivelser har skabt behov for at der er blevet etableret akutteam i samarbejde mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Akutteamet er i øjeblikket ved at blive fusioneret med rehabiliteringsindsatsen på Vikærgården. Der er etableret et projekt, Vikærgården uden mure, som skal forlænge den faglige opmærksomhed og indsats så borgerne følges helt hjem med rehabiliterende, trænende samt kronisk og akut sygdomsunderstøttelse. For at denne proces kan lykkes er det nødvendigt i langt højere grad end hidtil at anvende teknologi, - teknologi der via valide data giver mulighed for både rådgivning, og indsats på distancen. I dette perspektiv ses økosystemet for sundhed og vækst som en højrelevant indsats, der i rette tid vil kunne levere relevante løsninger til det nære sundhedsvæsen

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:51

At følge borgeren med rehabilitering, træning, kronisk og akut behandling og opfølgning

Kære Annemarie

Du beskriver en række centrale udfordringer som det nære sundhedsvæsen står over for, udfordringer som kræver væsentlig bedre standarder, metoder, processer og it-løsninger for skabe en effektivt, sammenhængende understøttelse af borgeren i dagligdagen, på hospital, under rehabilitering, på plejehjem osv. Det vil vi bidrage til med projektet om et nyt økosystem for sundhed og velfærd – og meget gerne samarbejde med Århus kommune.

Mange hilsner

/morten

Jens Egsgaard (Chefkonsulent , Københavns Kommune .Sundheds -og Omsorgsforvaltningen )
Torsdag d. 14/5-15 kl. 14:33

Kære Morten

Københavns Kommunes Sundheds –og Omsorgsforvaltning ser med interesse på projektforslaget om et økosystem for sundhed og velfærd ,som vil understøtte et sammenhængende system på tværs af sektorer –offentlig og privat-,hvor borgerens egne løsninger kan indgå i et samspil med offentlige sundhedsydelser .

I udviklingen af den offentlige sundhedsdagsorden er det vigtigt at understøtte ,at skabelsen af sundhed,livskvalitet og bedre funktionsevne i højere grad kan finde sted i borgerens hverdag og i mindre grad gøres afhængig af institutionelle rammer . Det er denne dagsorden ,som skal udvikles digitalt ,hvor fokus både kan være på den raske borger ,der ønsker at øge sin sundhed ,den kronisk syge borger ,der modtager rehabilitering eller den ældre borger ,der er risiko for indlæggelse eller netop er blevet udskrevet fra sygehus .Hensigten hermed er både i videst muligt omfang at gøre borgeren kompetent på egen sundhed og sygdom og samtidig at lette presset på de offentlige sundhedsbudgetter. Kommunerne står centralt i denne udfordring i et tæt samspil med regionerne.

I forhold til borgeren aktive medvirken er det afgørende med brugervenlige,enkle systemer ,der skaber indsigt i egen sundhed og samtidig giver tillid og tryghed .Et godt skridt på på den digitale landevej er, hvis borgeren i meget højere grad kan bruge deres eget udstyr (BYOD) i samarbejdet med bl.a. kommunen ,og det kan samtidig være med til at optimere brugen af digitale løsninger. En sådan datadeling mellem privat og offentlig vil- sammen med andre tiltag- i sidste ende være forudsætningen for en mere rentabel digital dagsorden .

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:29

Sundhed og velfærd i borgerens hverdag

Kære Jens

Den dagsorden, du beskriver, vil projektet meget gerne understøtte. Og jeg er helt enig i, at det især er vigtigt at understøtte sundhed og velfærd i borgerens hverdag fremfor i institutionelle rammer. Det vil vi gerne samarbejde med jer om!

Mange hilsner

/morten

Jan Larsen (Direktør, Professor PhD , Danish Sound Network/ DTU Compute)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 20:00

Innovationsnetværket Dansk Lyd er den del af den nationale innovations infrastruktur og faciliterer samarbejde mellem viden- og forskningsinstitutioner og private virksomheder med henblik på at fast holde Danmarks styrkeposition inden for lyd, som kan bl.a. kan eksemplificeres af en årlig samlet omsætning på mere end 30 milliarder kr.

Vi har i starten af maj igangsat nye initiativer for at koble lyd til samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed, digital & kreativ lyd samt miljø & urbanisering med henblik på endnu mere fokuseret samarbejde og partnerskab blandt medlemmerne (som tæller mere end 650 personer og 300 organisationer in Danmark) og derigennem skabelse af innovative løsninger.

Vores satsning inden for lydløsninger inden for sundhed kan især bidrage til dette forslag m.h.t. 1) sensorer, apps og apparater, der kan måle borgerens aktivitet og helbredstilstand og/eller hjælpe borgeren med opgaver i hverdagen, 2) teknologisk understøttelse af diagnose, behandling, pleje og rehabilitering, 3) systemer til dataovervågning og søgning efter mønstre i større datamængder.

Dansk Lyd vil bl.a. kunne bidrage med identifikation af videnmiljøer og virksomheder; resultater fra ”challenge group” vedrørende sundhed; samt samarbejde om videnformidling.

Jan Larsen, ph.d., lektor DTU og Direktør for Dansk Lyd

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:59

Lyden af sundhed

Kære Jan

Det lyder spændende! Jeg ved ikke selv meget om lyd, og tiden her torsdag aften er ikke til at snakke med kolleger, men min umiddelbare vurdering er, at der er et stort potentiale i at udnytte lyd mere og bedre – også inde for sundhed og velfærd. Jeg ser frem til at høre mere om jeres nye initiativer for at koble lyd til samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed.

Mange hilsner

/morten

Dines Barsøe (CTO, IoT Denmark A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:11

IoT Denmark A/S ( www.iotdk.dk ) støtter fuldt ud op omkring intensionerne om et velfærdsteknologisk Økosystem.
Vi finder forslaget yderst interessant og relevant for os som leverandør af et - i løbet af 2015 - fuldt udbygget SIGFOX ( www.sigfox.com ) it-infrastrukturnetværk dedikeret til Internet of Things objekter, der vil kunne opsamle og videreformidling data.
Alle vil, med SIGFOX certificering og SIGFOX Ready produkter, kunne udvikle apparater med indbyggede mikrochip indeholdende sensorer og knytte disse til SIGFOX Netværket og alle kunne bruge SIGFOX Netværket som backend til at udvikle apps og programmer, der formidler og visualiserer disse data.
Et eksempel på dette er Z#bre´s Z#link, der er designet for monitorering hos Borgere med behov for behandling, pasning og pleje.
Enheden kan registrere og rapportere når plejere og andre - med ærinde hos Borgeren - ankommer og går således, at man kan sikre sig den medicinske behandling og pleje sker på rette tidspunkter.
Også andre funktioner indbygges løbende, fx måling af temperatur i boligen.
Enheden opsættes og registreres på SIGFOX Netværket af det stedlige postbud, der hermed får en ny funktion og indgår i Økosystemet som distributør og serviceleverandør.
IoT Denmark ser således store muligheder for samarbejder i et fuldt udbygget Økosystem men mangler kontakten til applikationsudviklere og sensor/chipproducenter til at virkeliggøre SIGFOX Netværkets muligheder til gavn for Borgerne og Det Offentlige – som vi i øvrigt også har stor brug for kontakt til ifm. Brugertests og afsætning.
SÅ, LAD OS KOMME IGANG!

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:14

En ny netværks-backend

Kære Dines

Det er en række spændende muligheder du beskriver, og det lyder som om et kommende SIGFOX Netværk vil være et interessant og – så vidt jeg forstår – billigt alternativ til andre netværks backends. Det glæder jeg mig til at høre nærmere om.

Mange hilsner

/morten

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 23:36

På vegne af Alexandra Instituttet vil jeg gerne takke for de mange engagerede, spændende og indsigtsfulde kommentarer, der er kommet til vores forslag om et økosystem for sundhed og velfærd. Kommentarerne illustrerer de mange forskellige og forskelligartede aktører der er. Og de har bestyrket vores opfattelse af, at et økosystem, der kan skabe synergi mellem alle disse forskelligartede interesser på tværs af sundheds- og velfærdområderne, kan frigøre et meget stort potentiale både økonomisk og i forhold til livskvalitet.

Vi ser frem til at gøre dette sammen med jer!

/morten kyng

Olav Bjørn Petersen (Adj. Lektor, Overlæge, PhD, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital)
Fredag d. 15/5-15 kl. 00:00

Kære Morten og Alexandra
Jeg kan som nuværende og tidligere initiativtager til- og projektleder for en række telemedicinske projekter på Aarhus Universitetshospital kun bakke 100% op om jeres forslag om et økosystem indenfor velfærds- og sundhedsteknologi
Vi har i bla KIH og ABT-projekterne savnet en række af de tiltag I beskriver i jeres forslag
Hvis vi skal løfte de enorme udfordringer vi i sundhedsvæsenet står i, er der brug for at tænke meget længere ud af boksen end KOL og Diabetes, vi har brug for at understøtte udviklingen indenfor den lange række af områder indenfor sundhedsvæsenet hvor vi endnu slet ikke er kommet i gang. Vi har brug for at mange firmaer får mulighed for at udvikle til et system, baseret på en fælles infrastruktur, herunder mange nye sensorer og BYOD, og at dette kan foregå i et miljø hvor der er kort fra ide til mulighed for at teste - og til drigt.
Så MEGET vekomment forslag!
Mvh
Olav Bjørn Petersen
OVervlæge, lektor, PhD
Aarhus Universitetshospital

Olav Bjørn Petersen (Adj. Lektor, Overlæge, PhD, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital)
Fredag d. 15/5-15 kl. 00:00

Kære Morten og Alexandra
Jeg kan som nuværende og tidligere initiativtager til- og projektleder for en række telemedicinske projekter på Aarhus Universitetshospital kun bakke 100% op om jeres forslag om et økosystem indenfor velfærds- og sundhedsteknologi
Vi har i bla KIH og ABT-projekterne savnet en række af de tiltag I beskriver i jeres forslag
Hvis vi skal løfte de enorme udfordringer vi i sundhedsvæsenet står i, er der brug for at tænke meget længere ud af boksen end KOL og Diabetes, vi har brug for at understøtte udviklingen indenfor den lange række af områder indenfor sundhedsvæsenet hvor vi endnu slet ikke er kommet i gang. Vi har brug for at mange firmaer får mulighed for at udvikle til et system, baseret på en fælles infrastruktur, herunder mange nye sensorer og BYOD, og at dette kan foregå i et miljø hvor der er kort fra ide til mulighed for at teste - og til drigt.
Så MEGET vekomment forslag!
Mvh
Olav Bjørn Petersen
OVervlæge, lektor, PhD
Aarhus Universitetshospital