Økosystem for velfærd og sundhed

Senest opdateret d. 22/8-2016
Alexandra Instituttet
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Morten Kyng
Domain manager

Vi udvikler nye erhvervsmuligheder på tværs af velfærds- og sundhedsområderne, så f.eks. velfærdsløsninger anskaffet af borgerne kan indgå i offentlige sundhedsydelser. Og vi hjælper private firmaer, med løsninger, der f.eks. henter data fra både private og offentlige kilder, og gør data tilgængelige under sikre former.
Desuden skaber vi et nyt softwareudviklings- og testmiljø med open source-ressourcer, der gør det økonomisk og kompetencemæssigt overkommenligt for SMV’er at komme igang.

Vi udvikler nye erhvervsmuligheder på tværs af velfærds- og sundhedsområderne, så f.eks. velfærdsløsninger anskaffet af borgerne selv kan indgå i offentlige sundhedsydelser. Vi vil hjælpe private firmaer, så de kan udvikle løsninger, der f.eks. henter data fra private og offentlige kilder med Internet-of-Things (IoT) teknikker, og gør data tilgængelige under sikre former. Disse data kan således være privatindsamlede data, data fra hospitaler, fra kommunal rehabilitering og primærsektoren. De nye teknologiske services omfatter rådgivning om teknologi, software, internationale standarder, forretningsudvikling og sikkerhedsløsninger. Hertil kommer et nyt softwareudviklings- og testmiljø med open source-ressourcer, der er frit tilgængeligt. Det betyder, at udgiften er på et niveau, hvor typiske danske SMV’er har råd til at være med – for at komme i gang skal de kun lægge egne timer. Udviklingsmiljøets open source-moduler gør det således økonomisk og kompetencemæssigt overkommenligt for SMV’er at anvende internationale standarder, IoT-teknikker og moderne sikkerhedsløsninger – også på det niveau, der kræves for håndtering af offentlige sundhedsdata. Det betyder, at f.eks. produkter rettet mod private kan migrere fra privatmarkedet til det regulerede, offentlige sundhedsmarked. Og at det kan ske via pull fra borgerne, hvormed udvikling ud fra borgeres behov favnes, og firmaer derfor står med et attraktivt produkt at sælge til det offentlige.
Centralt i indsatsen er brug af nye open source-værktøjer og -moduler til udvikling og test – men også at inddrage slutbrugerne af produkterne, både borgere og sundhedsprofessionelle, for at skabe bedre overensstemmelse mellem brugernes behov og det færdige produkt. Hermed reduceres dyr fejlretning, og produktets kvalitet højnes.
Som eksempel kan nævnes rådgivning af et firma, der ønsker at udvikle løsninger til private, og som samtidig ønsker, at disse privat indkøbte apparater og privat genererede data kan indgå i offentlige telemedicinske løsninger, dvs. BYOD-tankegangen, "Bring Your Own Device", udvidet til BYOD2: "Bring Your Own Device and Data". Med udgangspunkt i firmaets nuværende produkter kan vi med de teknologiske services yde grundlæggende rådgivning om offentlig infrastruktur og vejledning i brug af økosystemets komponenter, der muliggør BYOD. Dette kan i næste fase føre til teknologiske services om udvikling og demonstration af nye muligheder med BYOD, f.eks. visualisering af borgerens data fra såvel egne målinger som offentlige systemer. Dette vil ske i samarbejde med offentlige parter og repræsentanter for fremtidige brugere/kunder samt evt. andre leverandører, som komplimenterer hinanden.

Indsatsen organiseres i to spor:
• et teknik-spor, der omhandler open source-værktøjer, udviklings- og testomgivelse samt etablering af et lab.
• et økosystem-spor, der adresserer aktørernes deltagelse i økosystemet.

Teknik-spor: Udvikling af arkitekturer, værktøjer, moduler og udviklings-testomgivelse
Aktiviteterne i dette spor skal – i tæt samarbejde med relevante aktører – udvikle
• et sæt af softwarearkitekturer og infrastrukturer, der alle understøttes af tilhørende open source-værktøjer. Der vil være fokus på datadeling, samspil mellem closed source og open source samt internationale standarder og danske profileringer,
• en software udviklings- og testomgivelse, der samler disse værktøjer og stiller dem til rådighed sammen med en række gennemarbejdede eksempler og testcases i forhold til referencearkitekturer og danske profileringer af internationale standarder,
• processer for og eksempler på brug af værktøjer og integration af moduler i egen software,
• processer for kvalitetssikring, med fokus på migrering fra ureguleret velfærdsteknologi til reguleret sundhedsteknologi,
• et lab hvor forskellige aktører kan udvikle, teste og demonstrere løsninger. Lab’et vil understøtte såvel enkeltaktørers afprøvning af egne løsninger i samspil med f.eks. national infrastruktur, samarbejde mellem forskellige leverandører og demonstrationer for kunder. Lab’et vil også indgå i samarbejder med andre test- og demo-faciliteter, f.eks. i kommunalt regi.

Det er aktiviteterne i dette spor, der skaber grundlaget for at reducere den tekniske kompleksitet såvel som den økonomiske omkostning ved at deltage i økosystemet og dermed gør det attraktivt for SMV’er at deltage. Det er aktiviteterne i det næste spor, der klargør for SMV’er og andre virksomheder, hvordan de kan udnytte de nye forretningsmuligheder.

Økosystem-spor: Udvikling af økosystem
Aktiviteterne i dette spor skal fremme overblik, gennemsigtighed og dialog mellem leverandører og kunder. Der udvikles cases, der illustrerer konkrete muligheder for forskellige kategorier af aktører, og vi undersøger barrierer for deltagelse.

Virksomheder vægrer sig ofte ved at samarbejde med andre virksomheder, da de frygter at miste IP til konkurrenter. Cases og modeller, baseret på modulær opbygning, kan være med til at udvikle nye samarbejder. Aktiviteterne vil udvikle:
• muligheder for de forskellige typer af aktører, f.eks. leverandører af apps henholdsvis infrastruktur og kommunale sundhedsafdelinger,
• cases, der omfatter private og offentlige markeder, herunder synergi, når man går på tværs,
modeller for deltagelse i økosystemet, herunder brug af open source-software i egne produkter og bidrag til udvikling af open source software, (Roadmaps).

Budget:
2016: 2.080.000 kr.
2017: 2.080.000 kr.
2018: 2.080.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Økosystem for sundhed og velfærd

Nøgleord