Accelerering af bæredygtig, digital sundhed og velfærd i Danmark

Senest opdateret d. 3/5-2020
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Martin Møller
Chief Scientific Officer, PhD

Vores sundheds- og velfærdssystem har brug for nye digitale teknologier til at forbedre arbejdsgange, hjemmebehandling, forebyggelse og diagnosticering. Indsatsen accelererer digital udvikling, implementering og dataudnyttelse til gavn for brugere, kunder og leverandører.

Danmark er en frontløber inden for sundhed og velfærd. Fortsat førerposition kræver, at vi formår at udvikle og levere avanceret teknologi til sundhedssektoren uden at miste kontrollen over stadigt større dele af de sundhedsdata, som vores forskning og udvikling bygger på. Denne indsats accelererer udvikling og implementering af digital sundheds- og velfærdsteknologi, så danske virksomheder og organisationer vil opleve øget vækst og det danske samfund øget sundhed og velfærd. Den binder op på verdensmål 3: Sundhed og trivsel. Indsatsen vil fokusere på agil udvikling og bedre udnyttelse af data, f.eks. til forebyggelse af sygdom i stedet for dyr behandling, forbedrede arbejdsgange, bedre hjemmemonitorering og værktøjer til effektiv præklinisk og klinisk beslutningsstøtte og diagnostik.

72 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Rosenstand (Digital Hub Denmark Professor, Digital Hub Denmark)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:55

Digital Hub Denmark har fokus på seks digitale økosystemer, hvor Danmark har styrkepositioner i form af globale værditilbud. Et af disse økosystemer er HealthTech. Det er oplagt at styrke denne position; hvor eksempelvis et samarbejde med det iværksættertalent, der er i økosystemet omkring Health Tech Hub Copenhagen, der har et national outreach, er en oplagt mulighed.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 20:29

Kære Claus Rosenstand
Tak for dine kommentarer! Vi ønsker netop at styrke det digitale health tech økosystem og de mange iværksættere gennem samarbejde. Vi mener at samarbejdet også skal inddrage kunder og brugere, og omfatte datadeling og internationale standarder. Og vi tror at dettee vil bidrage til at skabe nye muligheder på tværs af sundhed-IT og velfærdsteknologi.
M.v.h. Morten Kyng

Bo Sejer Frandsen (CEO, it-forum)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:57

it-forum er den største danske klynge for digitale teknologier og på vej til sammen med Brainsbusiness og infinIT at blive den nationale klyngeorganisation for styrkepositionen digitale teknologier. Som dommer gennem mange år i konkurrence CareWare NEXT, har jeg oplevet et utal af fantastiske idéer til at forbedre sundhed og velfærd. Konkurrencen har givet indblik i den store skare af personer og virksomheder, som har idéer til at forbedre og effektivere systemet. Disse idéer skal understøttes af netværk, mentorer, forskning og gode forretningsmodeller for at kunne implementeres i Danmark - derfor støtter jeg op om at der sker en koordineret indsats på området.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 20:30

Kære Bo Sejer Frandsen
Tak for dine kommentarer – og ja, der er rigtig mange fantastiske idéer til at forbedre sundhed og velfærd. Vi håber at dette initiativ kan hjælpe med til at accelerere både udvikling og implementation. Ligesom vi gerne vil understøtte samarbejde om data og standarder, så data kan bruges på tværs af nye, spændende ”care-produkter”, store sundheds-IT-systemer, såvel som kunder og brugere. Så derfor: samarbejde og koordinering deltager vi gerne i. Jeg ser frem til at snakke videre herom.
M.v.h. Morten Kyng

Klaus Kirketerp-Møller (Overlæge, PhD, Bispebjerg Hospital, Videncenter for Sårheling)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:03

I dag der der en lang række kliniske databaser inden for det sundhedsfaglige område. De er ofte blevet til ved at ildsjæle har startet dem op ud fra et ønske om at få komplette og relevante data om bestemte sygdomme og behandlinger. Vi bryster os ofte af at have et central person register hvor alle data kan samles på den enkelte person fra vugge til grav. Hvis kvaliteten i form af datakomplethed og detaljering var så høj som vi ønskede, ville det ikke være nødvendigt med disse kliniske databaser. Når vi imidlertid ser på kvaliteten af de sundhedsdata der knytter sig til Landspatientregisteret forekommer disse at være meget langt fra virkeligheden. Dermed bliver vores viden om patienterne også indkomplet. Ved enhver snak om kliniske databaser blever det altid nævnt at klinikerne ikke ønsker at taste data ind flere steder. Der er derfor et stort ønske om at data kan overføres direkte fra sundheds it-systemerne og til de centrale registre. Digital sundhed er ikke kun de store nationale databaser og Landspatientregisteret. Der ligger også data i kommunerne og hos patienterne og disse kommer meget sjældent i brug i det større billede. Der synes at være en frygt for at disse kan misbruges og sælges til fremmede magter og denne frygt vanskeliggør en bred brug af data. Den store indsamling af data giver dog slet ikke mening hvis data ikke bliver brugt. De der intaster data, hvilket i sundhedsvæsenet stort set er alle læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, so-su assistenter og mange andre, tilbydes meget sjældent bearbejdede data. Derfor er motivationen for at indtaste disse ikke drevet af at disse data bliver brugt på en meningsfuld måde. Data skal i spil på en sikker og meningsfuld måde. Det vil gavne patienter og det vil gavne samfundet. Vi skal også igang med at rydde op i hovedløs registrering og det kan først blive meningsfuldt, hvis vi kan se hvilke data der skaber værdi. Det vil jeg glæde mig til.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:43

Kære Klaus Kirketerp-Møller
Tak for dine spændende og relevante betragtninger fra sundhedsvæsenets ”frontlinie”, hvor visioner og principper ikke er nok – tingene skal fungere i praksis. Vi bidrager meget gerne til at se på hvilke data der skaber værdi, til glæde for patienter og samfund. Det kræver, som du selv er inde på, at vi begynder at bruge data langt mere – og langt mere hensigtsmæssigt. Et væsentligt element heri er at personale, patienter og andre, der leverer data, også får adgang til bearbejdede data og til nye, avancerede værktøjer til selv at sammenstille og analysere data. Og alt dette skal gøres på en sikker og ordentlig måde, så personale og borgere forsat kan have tillid til den måde deres data anvendes på. Det vil jeg glæde mig til at snakke videre med dig om.
M.v.h. Morten Kyng

Jørgen Berntsen (Data Science Manager, Vitrolife)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 22:30

Vitrolife A/S er verdens største leverandør af udstyr til at optage time-lapse videoer af udviklingen af befrugtede æg indenfor kunstig befrugtning (IVF). Vi fokuserer i stigende grad på kunstig intelligens, deep learning, beslutningssystemer osv. indenfor dette område. En stor udfordring når man arbejder indenfor sundhedssystemer er de patientfølsomme data. En mulig løsning på dette er lokal træning f.eks. via federated learning, block chains og andre lignende teknikker. Vi vil helt sikkert kunne udnytte hvis der blev opstartet projekter hvor der er fokus på AI og patientfølsomme data og hvor man kan udveksle erfaringer og tekniske løsninger inden for dette område.

Vi vil derfor støtte nye projekter indenfor digitale løsninger og sundhedsdata.

Henrik Pedersen (Head og Visual Computing Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:33

Kære Jørgen
Mange tak for din kommentar. Jeg er rigtig glad at høre, at vores forslag imødekommer konkrete behov hos jer. Vi vil rigtig gerne være med til at gøre noget ved problematikkerne omkring AI og patientfølsomme data, så det ikke er en hæmsko for at kunne udvikle innovative løsninger/produkter, der har potentiale til at kunne gavne mange mennesker.
Mvh. Henrik

Marianne Klee (speciallæge, What-Can-I-Do ApS)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:44

Jeg har arbejdet som læge med alvorligt syge og døende patienter i mere end 30 år. Den tekniske udvikling har været utrolig og mange gange til gavn for patienter or personale. Desværre har vi også en dagligdag på sygehuses præget af for lidt tid og for meget stress. Det går ud over kerneydelsen i sundhedsvæsnet - omsorgen, patient kontakten og den gode samtale. Det betyder at personalet oplever det som på engelsk hedder "moral injury" hvor de ikke kan leve op til deres egen forventninger til hvordan man yder et godt stykke arbejde. Det giver anledning til burn-out og dermed en distancering fra arbejdet som patienterne kan mærke. Mit forslag er at vi bruger tid og ressourcer på den menneskelige side af IT systemer i sundhedssektoren, hvordan sikrer vi os at de nye tiltag er med til at styrke kerneydelsen, omsorgen for det enkelte menneske og ikke bliver endnu en ting som tager tid fra det som er vigtigt nemlig behandling og pleje af den enkelte patient.
Et andet område som jeg gerne vil sætte fokus på er læring i sundhedsvæsenet - hvordan kan vi sikre os at læger, sygeplejersker og andre lærer det de har brug for, mange af de elærings kurser der findes idag er måske gode til at undervise i grundlæggende teknisk viden men hvordan får vi skabt internet baseret undervisning om kliniske, psykologiske og etiske problemstillinger som inspirere de som deltager til at integrere det de lærer i deres daglige arbejde?

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 20:23

Kære Marianne Klee
Tak for dit indlæg, som jeg synes pege på to vigtige problemstillinger: hvordan sikrer vi at ny teknologi fremmer og ikke stiller sig i vejen for omsorgen for det enkelte menneske og hvordan kan internet-baseret undervisning bidrage til en bedre sundhedsfaglig dagligdag. Det første, at teknologi fremmer forebyggelse, behandling og opfølgning, har vi en række gode bud på. Det handler bl.a. om at inddrage både borgere/patienter og personale i udvikling af ny løsninger og i hvordan ny teknologi tages i brug og integreres i dagligdagen. Det andet, hvordan internet-baseret undervisning kan bidrage, har vi ikke så mange bud på –endnu. Jeg tror også her, at inddragelse af alle interessenter er vigtig og det samme er eksperimenter og praktisk afprøvning. Jeg ser frem til at drøfte det med dig og andre interesserede.
M.v.h. Morten Kyng

Ganesh Ram (CCO, RetinaLyze System A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:06

RetinaLyze System A/S er markedsledende leverandør af screeningssoftware baseret på kunstig intelligens til øjensektoren. Vores software bruges allerede i dag til at screene tidligt for øjensygdomme med henblik på at reducere antallet af nyblinde og reducere både de personlige og økonomiske omkostninger ved for sen behandling af øjensygdomme.

Kunstig intelligens har potentialet til at bidrage til mere effektiv brug af sundhedssektorens ressourcer ved at forbedre arbejdsgange og sikre tidlig behandling gennem hurtigere screening/diagnostik, men kan også forbedre patientens livskvalitet ifm. sygdomme under udvikling eller kroniske sygdomme ved at understøtte selvdiagnostik eller tilbyde tilpasset information om sygdoms-/behandlingsforløbet på det rigtige tidspunkt.

Der er i høj grad brug for tiltag, som dette aktivitetsforslag, hvis den danske sundhedssektor skal drage nytte af at teknologien kan udvikles i Danmark og dermed kan tilpasses de danske behov. Udover det rent tekniske indenfor udvikling af kunstig intelligens, efterspørger vi også mere praktiske og "kultur-/procesudviklende" tiltag indenfor datadeling, ytring af ønsker/behov fra patientgrupper og sundhedsvæsnet samt test og anvendelse af kunstig intelligens i praksis.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:05

Kære Ganesh Ram
Tusind tak for dit indlæg og dine synspunkter på den voksende rolle kunstig intelligens, kan og bør spille i sundhedssektoren! Vi finder også, at teknologiudvikling og kompetenceopbygning i Danmark er afgørende for, at vi selv kan bestemme den retningen, som vores sundhedsvæsen og vore borgertilbud skal udvikle sig i. Og her er, som du peger på, praktiske og "kultur-/procesudviklende" tiltag afgørende. Det handler om sikker datadeling, til gavn for patienter, firmaer og samfund, det handler om at inddrage alle interessenter i at komme med ønsker og ideer, og det handler ikke mindst om eksperimenter og praktisk anvendelse af kunstig intelligens i en dansk kontekst. Jeg ser frem til at snakke videre med jer om dette.
M.v.h. Morten Kyng

Ivan Kjær Lauridsen (Velfærdsteknologichef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:13

I mit arbejde med velfærdsteknologi har jeg ift data tre ønskede hoved indsatser i projektsporet.
1. I øjeblikket er der et behov for at velfærdsteknologi og hjælpemidler automatisk selv afrapporterer den værdi, som den enkelte teknologi lægger i kommunen og til hver enkelt bruger. Dvs. hvor hyppigt teknologien anvendes, og til erstatning for hvilken alternativ arbejdeskraft (via AI), hvilken sundhedsnytte den enkelte borger får ud af anvende teknologien, og en alarmering, såfremt et nedadgående brug får negative konsekvenser for brugerens brug. Derudover er det ønsket, at data ift servicering og vedligehold ligeledes opsamles automatisk.
2. Hvordan kan data som brugeren selv samler f.eks. via smartwatches kombineres med f.eks. lægedata, så borgere får aktiv sundhedsvejledning, så borgerne har mulighed for at ændre adfærd?
3. Hvordan kan sundhedsdata, der opsamles i løbet af en arbejdsdag bruges til at vejlede medarbejdere, så de bliver opmærksomme på eget stressniveau og kan reagere konstruktivt ift forebyggelse heraf?

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:06

Kære Ivan
Det er tre vigtige ønsker, du præsenterer – og alle tre noget vi meget gerne vil adressere! Det første, automatisk rapportering, fra velfærdsteknologi og hjælpemidler, af værdi for kommune og borger samt alarmer, f.eks. ved nedadgående brug, er noget vi allerede har højt på vores dagsorden og meget gerne vil snakke med jer om. Punkt to, kombinationen af borgergenererede data og traditionelle sundhedsdata, er et område af hurtigt voksende betydning, og vi ser for tiden på dele af dette i et projekt støttet af Innovationsfonden – også her vil vi gerne se på muligheder for samarbejde med jer. Så er der spørgsmålet om hvordan (sundhed)data, der opsamles i løbet af en arbejdsdag, kan bruges til at vejlede medarbejdere om egen sundhed. Super vigtigt, og noget vi gerne vil snakke videre med jer om, selvom vi endnu ikke selv er gået i gang med dette område.
Mvh Morten

Bettina Leth Johansen (Business Development Manager, LINAK A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:53

Hos LINAK er vi leverandører af komplette styringer til bl.a hospitals senge og plejesenge til sundhedssektoren. Vi arbejder på i langt højere grad at kunne bygge sensorer og tilbagemeldinger fra systemerne ind i sengene. Sengen er ofte et meget centralt omdrejningspunkt i plejen, og vi tror på at de rette data kan give stor værdi i forhold patienters adfærd, men også serviceringen af sengene, for at optimere arbejdsgange og pleje i sundhedssektoren. Vi møder dog ofte udfordringer, når det kommer til implementering og integration af data , så de kan bringe værdi for brugerne. Derfor hilser vi den øgede indsats omkring digitalisering i sundhedssektoren meget velkommen. Hvis vi dermed også kan holde Danmarks position som en af de mest førende på sundhedsteknologi, kan vi være med til at præge internationale standarder, og dermed øge mulighederne for de danske virksomheders eksport indenfor området. Vi glæder os til et tæt samarbejde med Alexandra Instituttet og øvrige interessenter på området.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:33

Kære Bettina
Tak for dit indlæg. Som du er inde på, kan flere data fra senge være med at skabe værdi ved at give et bedre billede af patienter, bedre grundlag for service og optimering af arbejdsgange og pleje. For at nå der til skal vi se på, hvordan vi kan bruge de standarder, der findes, og være med til at præge udviklingen, der hvor standarderne mangler. Her er vi allerede i gang på Alexandra Instituttet sammen med bl.a. Sundhedsdatastyrelsen – og vi vil gerne se på cases sammen med jer, der kan give erfaringer med hvordan vi kan skelne mellem data om brug af f.eks. senge, der er personhenførbare og data der ikke er. Vi ser også frem til et tæt samarbejde om dette og på andre områder.
Mvh Morten

Erik S. Poulsen (Chief Science Officer, Co-founder, Cortrium)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:47

Indsatsområdet lyder utrolig relevant for Cortrium som er producent og leverandør medicoudstyr til den danske sundhedssektor. Vi ser gerne øget fokus på hurtig implementering af digital sundheds- og velfærdsteknologi, så vi i samspil med Alexandra Instituttet kan bidrage til at Danmark bliver "det gode eksempel" og forgangsland for et fornuftigt samspil mellem industrien og det offentlige.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:46

Kære Erik S. Poulsen
Du peger på et afgørende element i at fastholde og udvikle Danmark som det gode eksempel, nemlig fokus på hurtig implementering. Corona-krisen har vist at vi i Danmark kan implementere hurtigt, men det kan andre lande også i krisesituationer. Så vi samarbejder gerne med jer om at cases, der kan være med til at demonstrere hurtig, sikker og værdiskabende implementation af digital sundheds- og velfærdsteknologi – og dermed bidrage til eksport baseret på Danmark som det gode eksempel.
M.v.h. Morten Kyng

Ida Wolffram (PM, Digitalisering, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:29

Jeg har gennem både jeres skriv og størstedelen af kommentarerne her, nikket anerkendende 'ja', til alle forslagene. Men fremfor at skrive alle de enkelt dele, hvorved vi kunne ønske en digitalisering fra et Kommunalt perspektiv, vil jeg hellere heppe på, at vi indenfor Sundhedssektoren og særlig med sundhedsdata ser den revolution vi netop ser i bankverdenen. Der er simpelthen behov for et 'PSD2' indenfor sundhedssektoren. I overført betydning, forstås.
Men fremfor, at vi venter på EU skal komme på banen med noget lignende, kan vi, som I skriver, selv komme på banen med TDU, FL og platforme til korrekt og sikker dataindsamling, for at derfra kunne anvende de data på relevant vis.
Om det er til indsamling og statistik over scenarier som både bl.a. Ivan og Bettina foreslår, bør være indifferent. Hvis en sådan platform kunne fungere, ala PSD2, så ville det være lettere for nye såvel som gamle aktører, at udbyde tjenester og løsninger indenfor sundhedssektoren.

Derudover er eksempelvis selvbetjening, et område, der rummer så meget potentiale for udvikling og digitalisering, med de rette værktøjer, både på borger- og den Kommunale side. Men hvilke værktøjer er de rette og hvordan udvælges de? Et indsatsområde, der fokusere på bedre edukation af værktøjer ville også være af stor værdi, da alt for mange drives af hype og buzz uden at kende anvendeligheden og relevans. Hertil vil TDU være anvendeligt for på kort tid, og sikker vis, at kunne udforske mulighedsrummet med de interessenter(brugere), der ikke er uddannet indenfor IT, men som vil skulle anvende eller supporteres af værktøjerne til dagligt.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:19

Kære Ida Wolffram
Det var da en fantastisk analogi! Og, som du nævner, tror jeg også, at PSD2-analogien vil kunne inspirere nye såvel som gamle aktører, til at udbyde nye tjenester og løsninger indenfor sundhedssektoren – og inspirere Alexandra Instituttet til at gøre data tilgængelige på nye måder! Når det så kommer til, hvordan vi finder frem til, udvikler, implementerer og støtter forståelse og brug af de rette værktøjer, så handler det om at bygge et solidt fundament hvor man har styr på state-of-the-art og skiller ’skidt og hype’ fra kanel og værdi’. Og så, på dette fundament, at eksperimentere og udforske cases sammen med interesserede aktører. Det gør vi gerne sammen med jer.
M.v.h. Morten Kyng

Tomas Zaremba (Overlæge, PhD, Aalborg Universitetshospital)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 21:15

Kære Henrik
Meget relevant forslag. Der er behov for en mere avanceret forebyggelse, diagnostik og tilpasset behandling af komplekse kliniske problemstillinger. F.eks. imaging teknikker i stigende grad genererer massive mængder data som kan analyseres og omdannes til kvalificerede kliniske beslutninger vha. avancerede algoritmer i form af AI. Dette både på patientplan men også på populationsplan, synes jeg. Og så kan man går lidt mere i detaljer om diverse imaging teknikker, hvis man synes det er relevant.
Mvh
Tomas

Henrik Pedersen (Head og Visual Computing Lab, Alexandra Instituttet)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 14:27

Kære Tomas
Den må vist være til mig :-) Tak for din kommentar. Jeg er helt enig i, at vi - udover forebyggelse og diagnostik - også skal have fokus på de komplekse kliniske problemstillinger. Udfordringen her er, at datagrundlaget på den enkelte afdeling kan være relativt lille, hvilket kan begrænse mulighederne for at udnytte AI. Dette taler for, at man enten skal have fundet gode løsninger til sikker deling af sundhedsdata på tværs af afdelinger/organisationer, eller også skal man have udviklet teknologier, der kan generere realistiske, syntetiske sundhedsdata. Begge dele er noget, vi har fokus på i vores forslag, og som vi gerne vil snakke videre med jer om. I forhold til medicinsk billeddannelse (imaging), så er det et område, hvor AI især blomstrer i disse år, og hvor vi oplever en stigende efterspørgsel på "hjælp til selv at komme i gang med AI" ude på de enkelte afdelinger. En fælles, koordineret indsats, hvor vi hjælper flere i gang med at arbejde med AI inden for fx imaging, kunne også være en del af indsatsen.
Mvh. Henrik

Bogi Eliasen (Sundhedsdirektør, Instituttet for Fremtidsforskning)
Fredag d. 22/5-20 kl. 12:29

Det glæder mig at se disse kritiske og vigtige initiativer bliver sat frem i lyset, som vil være med til at fremtidssikre det Danske sundhedssystem. Hos IFF har vi mappet landskabet af initiativer på tværs af den nordiske og europæiske sundhedsværdikæde i samarbejde med offentlige og private organisationer på tværs af sundhedsindustrien og civilsamfundet, for at navigere det komplekse sundhedslandskab. Vi vi er blevet en nøglefacilitator inden for sundhedssamarbejde i de nordiske lande, særligt når talen falder på kombinationen af data og genetik, som kommer til at være centralt i sundhed fremadrettet.

Under initiativet Nordic Health 2030 er vi i partnerskab med centrale organisationer på vej til at realisere en vision for sundhedens fremtid der ligger vægt på et forebyggende og personaliseret sundhed, som ligger til grundlag for bæredygtige modeller i sundhedsvæsenet. Visionen tilskynder en mere fri og sikker brug af sundhedsrelevante data, samt at give enkeltpersoner mere kontrol over deres helbred, så vi kan opbygge et sundere, og mere bæredygtigt samfund med borgerne i centrum ud fra bl.a. MyData principperne. De søger at styrke enkeltpersoner ved at forbedre deres ret til selvbestemmelse vedrørende deres personlige data. Individet skal sikres, men vi skal også sørge for, at samfundet formår at bruge data til den enkeltes og fællesskabets bedste samtidigt – dette kræver at vi udvikler nye former for datadeling.

Det er vigtigt at pointere at COVID19 både har tydeliggjort sårbarheder og behov, mere end at vi bør se det som nye behov. Vi har teknologien til rådighed. Men vi skal turde bruge den på de rigtige måder.

Modenheden og strukturen i Danmark gør at hvis den rette vilje, er tilstede, som “Accelerering af bæredygtig, digital sundhed og velfærd i Danmark” understreger, så kan vi udnytte det store potentiale for at Danmark kan indtage en førerposition i udnyttelsen af sundhedsdata, og velfærdsteknologi til at styrke forebyggelsesagendaen.

Bogi Eliasen
Sundhedsdirektør, Instituttet for Fremtidsforskning

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:14

Kære Bogi Eliasen
Jeg er glad for at du ser vores forslag som et kritisk og vigtigt initiativer, som vil være med til at fremtidssikre det Danske sundhedssystem. Du fremhæver ”på tværs af sundhedsindustrien og civilsamfundet” samt forebyggelse frem for behandling og nævner ”en mere fri og sikker brug af sundhedsrelevante data, samt at give enkeltpersoner mere kontrol over deres helbred” Der er alt sammen ting som vi gerne drøfter videre med jer, både på Instituttet for Fremtidsforskning og Nordic Health 2030.
Mvh Morten Kyng

Ulrik Gerdes (Læge, dr.med., Privat)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 19:16

Helle Markmann brugte ordet »hjertebørn« i sin henvisning på LinkedIn til dette udmærkede oplæg, så jeg tillader mig at skubbe mit hjertebarn, som desværre er et smertensbarn, frem i rampelyset hér — nemlig sundhedsfagligt personales generelt dårlige (for ikke at sige elendige) digitale kompetenceniveau.

Man kan ikke få noget som helst vedrørende digitale innovationer succesfuldt implementeret i daglig praksis, hvis man ikke adresserer dette problem, og gør noget ved det. Og problemet stikker meget dybt, nemlig helt ned i de organisatoriske kulturer og helt ned i de enkeltes grundlæggende opfattelser af hvilken indplacering digitale værktøjer skal have i hverdagen.
Jeg bildte mig for 10 år siden ind, at vi hastigt nærmede os et vandskel, hvor de konventionelle, statiske organisatoriske strukturer, og de tilhørende, bureaukratiske »papirtankegangsbaserede« flows af informationer og vidensdeling, snart ville blive afløst af meget mere effektive løsninger, baseret på tidssvarende digitale flerdimensionale teknologier.

Det er ikke sket: Papiret lever i allerbedste velgående i sundhedsvæsenet, dog oftere som får iklædt digitale ulveklæder (fx mails med vedhæftede pdf’er). Og hvis man forsøger at bryde med kulturen og/eller forsøger at introducere indlysende smartere nye måder at gøre tingene på, så går det typisk som med et klaver, der bliver smidt ud fra femte sal: Ikke ret godt.

Jeg er dog uforfærdet optimistisk: Indenfor 10 år, såee…

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:44

Kære Ulrik Gerdes
Dejligt at høre fra en optimist :-) Vores forslag handler bl.a. om at bidrage til bedre digitale kompetencer, sådan som du efterlyser. Men for at transformere sundhed og velfærd, skal vi satse langt mere på det gode eksempel. Dvs på fremragende digitale løsninger, der understøtter høj kvalitet, er nemme at lære at bruge, og som kan udvikle sig sammen med borgere og personale efterhånden som vi bliver klogere på hvordan vi kan gøre tingene bedre og gerne billigere. Med den slags eksempler tror jeg at mange flere vil slutte op om en digital fornyelse.
Mvh Morten Kyng
PS: det var en fornøjelse at besøge din hjemmeside.

Emil Andersen (Chief Scientific Officer, ExSeed Health ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:58

ExSeed Health udvikler medicinsk udstyr til brug inden for fertilitet. Vi fokuserer i høj grad på digital mikroskopi hvor vi i stadig stigende grad benytter artificial intelligence, deep learning og andre teknologier inden for dette område. Vi står over for flere udfordringer inden for området.
1) Inden for vores område ser vi især problemer med at skaffe viden omkring hvordan man tester og får CE/FDA godkendt sin software hvis man benytter artificial intelligence. En del af udfordringen er at softwaren vil være i løbende udvikling og man derfor ikke kan være sikker på at det man certificerer i dag også performer på samme niveau i morgen. En hjælp til hvordan dette gøres kunne være meget brugbart.
2) Vi oplever udfordringer i forhold til hvordan vi håndterer patientfølsomme data i samarbejdet med sundhedsvæsenet. Der bliver ofte brugt mange kræfter på at gentænke hvordan dette kan gøres, men der burde være mulighed for at strømline noget af denne kommunikation.
3) I forslaget er der beskrevet hvordan der vil udvikles genbrugeligt software. Dette ser vi som en klar fordel da det kan nedsætte mange virksomheders udviklings pris. Vi ser især at vores serverarkitektur, som nu er skræddersyet til at analyserer en bestemt celle type også vil kunne bruges på andre områder, da fundamentet for at træne et netværk vil være det samme selv om det var en anden celle type. Derfor ser vi tydeligt hvordan genbrugeligt software/genbrugeligt opbygget arkitektur kan hjælpe virksomheder med at komme hurtigere og billigere igang.
Vi vil meget gerne støtte op omkring ovenstående samarbejder.
Mange venlige hilsner
Emil Andersen, ExSeed Health

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:22

Kære Emil Andersen
Det er tre særdeles vigtige udfordringer, du nævner.
CE-mærkning/FDA godkendelse af software, der benytter artificial intelligence, og løbende forbedres, kan selvfølgelig håndteres som anden godkendt software, der løbende forbedres, dvs man ”fryser”, den godkendte version og tager først en ny, og bedre, version i brug når også den er godkendt – ”igen”. Men det er selvsagt en dyr og ikke hensigtsmæssig måde at gøre det på. Så vi snakker gerne med jer om, hvordan man kan specificere den måde en algoritme lærer/forbedres på, således at en en gang godkendt algoritme fortsat er godkendt, når den lærer/forbedres. Når det gælder håndtering af personfølsomme data, er vi så småt i gang og forventer at vores forslag kan bidrage markant til at strømline denne håndtering. Endelig er vi allerede langt med genbrugelige moduler og softwarearkitekturer, der understøtter tilføjelse af nye moduler, f.eks. baseret på maskinlæring, uden at den eksisterende arkitektur skal modificeres. Også det snakker vi gerne videre med jer om.
Mvh Morten Kyng

Thomas Riisgaard Hansen (Direktør, Kite Invent)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:54

Hvor første generation af digitalisering af sundhedsvæsenet handlede om at erstatte papirsystemer med digitale løsninger, har vi længe kredset omkring næste generation af løsninger, hvor vi for alvor begynder:
a) at bringe de indsamlede data i spil og
b) anvender nye typer samarbejdsløsninger, hvor borgeren/patienten bliver inddraget på et andet niveau end tidligere.

Corona-tiden har vist at digitale teknologier kan skabe værdi, men der er en stor risiko for, at vi falder tilbage i de gamle vaner når krisen er over.

Gennem de projekter jeg har været inde over, kan jeg se et kæmpe potentiale og forhåbentlig kan et projekt som dette være med til at støtte udviklingen, hvor mange af de digitale sundhedsløsninger, der nu er i pilot-afprøvning for alvor kommer ud, samtidig med det muliggøre udviklingen af nye former for intelligente sundhedsløsninger.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:27

Kære Thomas,
Mange tak for din kommentar. Meget enig i at det store potentiale indenfor sundhed og velfærd ligger i "at bringe data i spil". Dels at sørge for at de rigtige data er tilgængelig på det rigtige tidspunkt gennem fleksible, tværgående digitale infrastrukturer, dels gennem kunstig intelligens og beslutningsstøtte at skabe værdi af sundhedsdata. Lad os drøfte muligheder for samarbejde undervejs.

Anne Mette Uhre Johansen (projektleder, Vibis/Danske Patienter)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:41

Patienterne efterspørger i høj grad denne type indsatser. Hvor de får tilbud om at producere og rapportere data til brug for et mere ligeværdigt samarbejde med sundhedsvæsenet. Og ikke mindst bliver i stand til at tage mere ejerskab over egen sygdom og sundhed.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:31

Kære Anne Mette Uhre Johansen
Tak for din kommentar, som jeg er meget enig i! Vi ønsker netop at styrke patienternes rolle i forebyggelse, behandling og rehabilitering. Og vi vil gerne være med til at skabe muligheder for, at patienter kan tage større ejerskab, bl.a. ved at give dem mere indflydelse på og kontrol over hvilke data, der skal i spil, og hvordan disse data skal bruges. Det snakker vi gerne videre med dig om.
Mvh Morten Kyng

Diana Schack Thoft (Docent, Professionshøjskolen UCN)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:00

På Professionshøjskolen UCN er vi bl.a. optaget af arbejdet med teknologi set ud fra et patient- og borgerperspektiv samt i et uddannelsesperspektiv, da vi uddanner en række af fremtidens sundhedsprofessionelle. Dette gælder bl.a. sygeplejersker, jordemoder, radiografer, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Teknologi i et patient- og brugerperspektiv
• Patient- og borgerinddragelse i udvikling af fremtidens teknologier – herunder brug af heuristiske evalueringer og lignende evalueringsmetoder for at sikre, at teknologierne er såvel brugervenlige og acceptable for brugeren. Især sårbare patient- og borgergrupper inddrages ofte ikke i design- og produktudviklingen
• Introduktion og oplæring af brug af relevante og støttende teknologier for patienter og borgere – inddragelse e-health literacy og screening af teknologiske kompetencer/udfordringer
• Udvikling af brugergrænseflader – lettilgængeligt og forståeligt ud fra patient- og borgerperspektiv – udvikling af personalised technology

Uddannelse ift. fremtidens sundhedsprofessionelle
• Uddannelse ift. at skabe en basiskundskab indenfor teknologiforståelse og skabe forandringsparathed hos de sundhedsprofessionelle, herunder hvordan de bliver i stand til at anvende og reflektere over korrekt brug af teknologi
• Styrke et positivt samspil mellem sundhedsprofessionalitet og teknologi – så teknologi bliver et støtteredskab til at udføre en professionel behandling, (syge)pleje og omsorg
• Udvikling af brugergrænseflader i forhold til brugervenlighed og –tilgængelighed med henblik på lette arbejdsgange og øge patientsikkerhed indenfor behandling, (syge)pleje og omsorg
Vi er således interesserede i at ruste vores kommende dimentender til at kunne anvende fremtidens teknologier i fremtidens sundhedsvæsen.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:46

Kære Diana Schack Thoft
Tak for et spændende og relevant indlæg. Du peger på vigtigheden af at se teknologi i et patient- og borgerperspektiv. Dette er noget som, sammen med et sundhedspersonale perspektiv, er en vigtig komponent i vores forslag. Det er også noget, hvor vi, i en række mindre projekter, er godt i gang i forhold til konceptudvikling, design og evaluering – og noget som vi gerne vil snakke videre med jer om. Du nævner også Introduktion og oplæring af i brug af relevante og støttende teknologier. Det er et vigtigt område, som bl.a. kommuner og regioner arbejder med, og vi ønsker med forslaget at bidrage til en tværgående indsats med fokus på videndeling og -opbygning, eksperimenter og praktisk implementering. Endelig peger du på uddannelse ift. fremtidens sundhedsprofessionelle. Det er også et område vi gerne vil sætte fokus på med vores forslag, men ikke noget vi hidtil har arbejdet ret meget med. Så især her, men også på de andre områder, vil vi gerne drøfte med jer hvordan indsatsen bedst gribes an.
Mvh Morten Kyng

Jakob Svejgaard (Head of Product Management, EG A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:00

Jeg er meget enig i at vi i Danmark nok er et af de lande i verden som p.t har det bedste digitale fundament i form af strukturerede data til at kunne lave innovative digitale løsninger. Derfor jo mere fokus der er på denne front og jo flere initiativer der er som sikre en bredere anvendelse af data til sådanne løsninger hilses meget velkommen :-) EG er selv en stor leverandør til sundhedssektoren og har selv stor fokus på dette i lighed med Alexandreinstituttet.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:02

Kære Jakob Svejgaard
Som du slutter af med at skrive, så er EG et af de firmaer, der leverer en meget bred en vifte af produkter til mange i sundhedssektoren. I har derfor særdeles gode forudsætninger for også at blive en markant spiller i næste runde af digitale løsninger, hvor sikker datadeling på tværs mellem aktørerne inden for sundhed og velfærd samt dataanalyse og maskinlæring skaber ny værdi og nye forretningsmuligheder. Det håber jeg vi får mulighed for at snakke om i den nærmeste fremtid.
Mvh Morten Kyng

Brian Klindrup (CEO, Sign2Me)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:49

I Sign2Me arbejder vi på at udvikle en app der kan oversætte til og fra tegnsprog ved brug af kunstig intelligens.
Kunstig Intelligens giver mange muligheder for nye værktøjer der kan bidrage inden for sundhed og velfærd, - sikrer bedre brug af og overblik over store datamængder, og dermed potentielt forbedre forebyggelse og diagnosticering, samt som i Sign2Me's tilfælde skabe værktøjer der kan forbedre dagligdagen.
Hvis vi i Danmark skal bevare førertrøjen på sundheds og velfærdsområdet, er det afgørende at det teknologiske indsatsområde fortsat prioriteres. I arbejdet med udvikling af en app der benytter sig af den allernyeste viden, mærker vi tydeligt nødvendigheden af denne prioritering.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:21

Kære Brian Klindrup
Det er en både spændende og vigtig app I udvikler, og som du skriver kan kunstig intelligens være med til at skabe nye, spændende muligheder mange steder inden for sundhed og velfærd. Samtidig kan manglende kompetencer og manglende data være med til at hæmme danske virksomheder, og betyde at vi kommer bag ud med vore tilbud til borgerne. Med vores forslag vil vi derfor gerne være med til at accelerere både kompetenceopbygning, praktisk afprøvning og implementation, så vi i Danmark kan blive ved med at være i front. Det kommer vi forhåbentlig til at snakke videre med jer om.
Mvh Morten Kyng

Torben M. Hagensen (Løsningsarkitekt, Mjølner)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:13

Vi støtter i Mjølner Informatics gerne op om etablering af en TDU til at accelerere udvikling og implementering af ny digital sundheds- og velfærdsteknologi. Vi er overbevist om at økosystemet vil bidrage til øget innovation på området ved at give plads til den idérigdom, der blomstrer i mindre virksomheder samt hos medarbejdere og patienter som forsøger at løse specifikke problemstillinger fra netop deres hverdag.
I den forbindelse er det vores ønske, at der skabes plads til en langt mere brugerdrevet innovation end vi har set indtil nu. Sundhedsvæsenet har en solid tradition for at tænke bredt og søge konsensus, hvilket er glimrende til den løbende udvikling af vores it-understøttelse, men denne tradition har en tendens til at stå i vejen for fremdrift på de mere innovative ideer, hvor agilitet, hurtige prototyper og tidlig afprøvning hos klinikerne er ekstremt vigtige elementer i processen.
Vi ser denne TDU som et glimrende fundament for agile, brugerdrevne projekter, som arbejder målrettet mod at løse konkrete udfordringer eller trykprøve konkrete muligheder i en klinisk kontekst, baseret på de standarder og teknologiske muligheder som TDU'en også fokuserer på.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:36

Kære Torben M. Hagensen
Tak for støtten til etablering af en TDU, der kan accelerere udvikling og implementering af ny digital sundheds- og velfærdsteknologi. Og ikke mindst til ideen om at give plads til innovationer, der udspringer af SMVer, medarbejdere og patienter. Der er mange eksempler på, at de mest innovative ideer kommer fra de, der selv står med udfordringerne. Med fokus på agilitet, hurtige prototyper og tidlig afprøvning hos klinikerne håber vi, at kunne accelerere både udvikling og implementation i tæt samspil med private firmaer, offentlige kunder og brugerne. Det kræver, at vi alle ser på, hvor og hvordan vi kan komme hurtigere i mål, uden at sætte sikkerhed og kvalitet over styr. Corona-krisen har vist, at det kan lade sig gøre – og med vores forslag håber vi, at kunne styrke de gode takter, meget gerne i dialog med jer.
Mvh Morten Kyng

Anders Rodell (Forsknings Koordinator, Siemens Healthineers Danmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:21

I mit arbejde hos Siemens Healthineers arbejder jeg i tæt samarbejde med mange af de største forskningsgrupper inden for den offentlige sundheds sektor i hele Norden.
Der er stort set ingen der ikke er interesseret i AI udviklingsmuligheder, men håndteringen af data deling mellem offentlige afdelinger, lande og mellem offentligt og privat sektor er en hæmsko for hurtig udvikling. Det vil være en oplagt GTS opgave at skabe et grundlag for at Data kan håndteres således at der er en fælles forståelse for fortolkning af håndtering i forhold til Privat Data og deraf større tillid til en sikke håndtering fra alle interessenter deriblandt de involverede personer.
Det vil være en stor fordel at et initiativ som dette har friheden til at vise vejen for at bruge åbne standarder til Data og udvikling, og ikke er undet af specifikke kommercielle eller historiske valg.
Jeg ser i øvrigt et stort behov for at man i et sådant perspektiv som dette kan vise vejen for hvorledes kommercialisering kan ske på baggrund af open source og i samarbejde med den frie forskning på nye måder. Udviklingen af specielt AI går så hurtigt at det der er ”state of the art” om foråret er ”so last year” til efteråret, så det er en faktisk nødvendighed for en effektiv udvikling at kunne være agil i forhold til at arbejde med den nyeste teknologi, men også at kunne tilpasse det til krav om CE mærkning og kommercialisering.
Jeg vil dog opfordre til at man i et sådant arbejde ikke kun fokuserer på lokal udvikling, men inkorporerer løsninger baseret på også internationale erfaringer.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:56

Kære Anders Rodell
Du nævner nogle vigtige udfordringer som vedrører data, udfordringer som vi ønsker at adressere med vores forslag.
For det første peger du på datadeling mellem offentlige aktører på tværs af lande og mellem offentlige og private. Det er noget vi ønsker at understøtte med vores forslag, og her mener vi, som du også er inde på, at GTS institutterne kan spille en nøglerolle, som neutral facilitator mellem offentlige og private aktører. Det kræver tillid til at data håndteres sikkert, at der er fælles spilleregler for brug, spilleregler der har bred tilslutning, herunder at vi baserer os på internationale standarder. Det er alt sammen noget vi adresserer med vores forslag – og gerne vil snakke videre med jer om. Endelig er der spørgsmålet om hvordan kommercialisering kan ske på baggrund af open source og i samarbejde mellem den frie forskning og private virksomheder. Vi har i flere år arbejdet med udvikling af open source som private og offentlige firmaer kan anvende og udvikle i deres egne løsninger. Og med forslaget vil vi gerne bidrage til at accelerere denne udvikling i Danmark. Det er et af de områder hvor førende udenlandske firmaer i flere år har været i fuld gang og det er på høje tid at vi i Danmark bliver bedre til at udvikle nye forretningsmodeller basere på open source. Også det snakker vi gerne videre med jer om.
Mvh Morten Kyng

Lau Brix (Specialrådgiver/Forskningsansvarlig MR-Fysiker, MSc, PhD, Indkøb og Medicoteknik, Region Midt)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:10

I mit arbejde på Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet i Silkeborg arbejder jeg inde for imaging-området. Som flere allerede har været inde på, er der i den grad brug for udvikling af digitale løsninger til at supportere den kliniske hverdag ude på sygehusene. Herunder hvordan fx. AI kan sikre optimal brug af radiologernes tid. En af udfordringerne med at implementere AI i klinikken er deling af data mellem det offentlige og det private som skal færdigudvikle den tekniske løsning. Begge aktører er dybt afhængige af at data i store nok mængder kan deles uden at kompromittere GDPR-reglerne. Det offentlige system er afhængig af at der er virksomheder der ønsker at udvikle AI til deres specifikke område og virksomhederne af at de kan modtage data på en rentabel måde. Fokus på sikker deling af sundhedsdata (herunder billeddata) på tværs af organisationer, samt generering af realistiske syntetiske data til specifikke AI-formål er helt essentielt for at lykkes med at implementere AI i den kliniske hverdag.
Jeg mener derfor, at TDU vil stå centralt i spændingsfeltet mellem det offentlige sundhedsvæsen og de virksomheder som kan hjælpe med at udvikle de færdige teknologi-produkter (herunder medico-udstyr) til glæde og gavn af regionens borgere.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:06

Kære Lau Brix
Vi ser også en stor udfordring i deling af data mellem det offentlige og det private og i at understøtte samspillet med respekt for GDPR. Og det er en udfordring som vi ønsker at tage fat på med vores forslag. Både ved at bidrage ned nye tilgange til sikker datadeling og med en TDU, der kan danne rammen om eksperimenter, praktisk afprøvning og accelereret implementation i klinikken til gavn for både firmaer og borgere. Det snakker vi gerne videre med jer om!
Mvh Morten Kyng

Morten Rasmussen (Direktør, Danish.Care)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:27

Vi i Danish.Care – den danske brancheforening for hjælpemidler og velfærdsteknologi ser med stor interesse ind i den accelerede teknologiudvikling, hvor tendensen peger på mere og mere digitalisering. Danmark har en lang tradition for fysiske hjælpemidler til personer med bl.a. funktionsnedsættelse og sundhedssektoren generelt, men netop udviklingen på det digitale område gør, at vi med teknologiens muligheder kan endnu mere - især på sundhedsområdet. Og adgangen og til og brugen af sundhedsdata er et centralt omdrejningspunkt. Fremtidens hjælpemidler og velfærdsteknologi bliver oplagt mere og mere intelligente, men de skal udvikles på baggrund af behov i markedet – med afsæt i forskningsbaseret viden fra og om aftagerfeltet (borger, patient og sundhedsvæsen). Kun på den måde kan vi som branche og leverandører af nye løsninger vækste – og skabe samfundsmæssig værdi ved at forbedre vores fælles sundhed og velfærd. Et styrket digitalt økosystem, der kobler det bedste fra Care-domænet med styrkepositionerne fra Health, Digital og Tech vil sikre branchen nye muligheder, også på eksportmarkederne. Vores 123 medlemmer står til rådighed for aktiviteterne i dette forslag, som vi støtter og ser frem til at følge.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:20

Kære Morten Rasmussen
Danmark har potentiale til at gå forrest i udviklingen ny ”data-baseret” velfærdsteknologi og løsninger, der hænger sammen på tværs. Hvor data fra f.eks. brug af kørestole kombineres med data fra borgernes smartphones, fra omsorgsjournaler og smart city tjenester til glæde for alle involverede – mulighederne er mange! Men når vi skal finde ud af,, hvad der skaber størst værdi tror jeg det er afgørende at alle interessenter kan komme med input og at gode ideer hurtigt omsættes i praktisk afprøvning. Her kan Danish.Care spille en afgørende rolle – og det snakker vi gerne videre med jer om.
Mange hilsner Morten Kyng

Nis Alstrup (Chief Medical Officer, Aleris-Hamlet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:41

Forskning i og udvikling af digitale sundheds- og velfærdsteknologier bør i de kommende år have højeste prioritet. Corona krisen har aktualiseret dette yderligere og alle gode offentlige og private kræfter bør samarbejde herom. Min varmeste støtte til Alexandra Instituttets indsats og visioner.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:31

Kære Nis Alstrup
Tak for din kommentar og støtte til vores forslag! Fokus og samarbejde bliver afgørende, hvis vi vil fastholde og udvikle Danmark styrkepositioner inde for sundhed og velfærd. Der er brug for at skabe nye tilgange, så ideer og løsninger hurtigt kan afprøves og implementeres – det er noget vi gerne vil drøfte med jer.
Mvh Morten Kyng

Mads Jarner (Adm. direktør, Radiobotics)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:41

I Radiobotics arbejder vi med at øge kvaliteten og tidsforbrug i sundhedsvæsnet, ved at automatisere nogle af de mest rutineprægede undersøgelser af røntgenbilleder af af led og knogler. Dette kræver samarbejde hed hospitaler, for at få adgang til især klinisk ekspertise og data. Det viser sig dog at vi i Danmark er meget langt fra at have brugbare standardiserede metoder for hvordan adgang til data reguleres, hvordan det indsamles/eksporteres/anonymiseres/krypteres/opbevares, så hvert enkelt projekt indenfor machine learning / data analytics / AI, skal opfinde dette forfra, og gennemgå de samme meget tunge og svære processer. Datadreven sundhedsteknologi er simpelthen alt for svært at komme igang med, hvad enten det handler om forskning eller produktudvikling. Dette kan løses ved en samlet indsats, som denne indsats kunne bidrage til, især inden for at lave åbne platforme til dataindsamling, -standardisering, -deling og -analyse. Vi taber i øjeblikket konkurrencedygtighed i Danmark, og en indsats som denne kunne være med til at sætte os tilbage i en global førerposition, og faciliterer at flere virksomheder som vores kan starte op, og endnu mere forskning kan faciliteres, så vi udnytter det utappede potentiale den danske sundhedsdata har. Derfor bakker vi i høj grad op om dette forslag!

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:47

Kære Mads Jarner
Tak for støtten til vores forslag. Jeg håber vi kan kvittere, ved at være med til at skabe sådanne åbne platforme for indsamling, sikker deling og brug baseret på internationale standarder, og – hvor de ikke findes – gennem dansk deltagelse i udvikling af sådanne standarder. Vi er allerede godt i gang med dette, herunder digitale samtykke-løsninger. Der er dog et stykke vej endnu før der er effektive generelle processer på plads til datadeling mhp f.eks. machine learning. Hvordan vi kommer videre med dette snakker vi gerne med jer om.
Mvh Morten Kyng

Stine Korreman (Professor, Aarhus Universitetshospital)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:28

Jeg leder en forskningsgruppe af fysikere, dataloger og bioinformatikere på Aarhus Universitetshospital, som arbejder med data-drevet forskning og udvikling, især i forhold til brug af billed-data.
Vi har i sundhedssystemet i Danmark en stor grad af digitalisering af data, som der ligger et stort potentiale i at udnytte både til at øge forståelsen af sygdomme og sygdomsmønstre, og til at udvikle beslutningsværktøjer til den kliniske dagligdag. Dette forslag kan adressere flere af de væsentlige faktorer, der er nødvendige for at drive dette arbejde: (1) Tilgængeligheden af de digitale data, som det er meget arbejdskrævende at fremfinde, standardisere og dele. (2) Tilgængelighed af kompetencer til at behandle data med avancerede metoder såsom deep learning. Det er meget specialiserede kompetencer, som ikke meningsfuldt kan findes i stor grad på alle de enkelte afdelinger/institutioner. (3) Udvikling af software til visualisering af data og beslutningsmuligheder, som kan gøre de digitale værktøjer anvendelige i den kliniske praksis.
Jeg ser et stort potentiale i at en gruppe som min egen forskningsgruppe, fremover kan drage nytte af at samarbejde omkring vores forskning og udvikling, med specialister indenfor disse områder i regi af initiativet Digital Sundhed og Velfærd.

Henrik Pedersen (Head og Visual Computing Lab, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:01

Kære Stine
Tak for din støtte. Vi vil rigtig gerne bidrage til at udvikle de platforme, som skal løse udfordringerne omkring datadeling og -standardisering. Det er udfordringer, som kræver en fælles og koordineret indsats. Den proces vil vi gerne hjælpe med at facilitere (og som Morten Kyng skriver oven for, er det noget, vi allerede kigger ind i). I forhold til tilgængelighed af kompetencer inden for fx deep learning, så hjælper vi allerede flere danske virksomheder og organisationer med at komme i gang (i regi af en eksisterende resultatkontrakt om deep learning og computer vision). Det vil være helt naturligt at fortsætte dette arbejde med øget fokus på sundheds- og velfærdsområdet. Det sidste, du nævner omkring visualiseringsværktøjer, er bestemt også relevant for dette forslag. Der ser jeg også en fin synergi med et af vores andre forslag om ”Digitale teknologier til datadrevet vækst”. Vi ser frem til at snakke videre med dig om, hvordan vi bedst løser jeres behov.
Mvh. Henrik

Thiusius Rajeeth Savarimuthu (Professor, University of Southern Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:34

Der bør også rettes fokus på de faldgrupper som kan hindre god implementering af AI løsninger.
Man bør fokusere på to punkter:
1. Gennemsigtighed : Hvad har fået algoritmen til at nå til det pågældende resultat.
2. Robusthed: hvad er begrænsningerne for den nuværende løsning. Eller hvad skal til for at algoritmen fejler.

Henrik Pedersen (Head og Visual Computing Lab, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:19

Kære Rajeeth
Mange tak for dine input. Jeg er helt enig med dig! Grunden til, de to problemstillinger ikke står nævnt eksplicit i dette forslag, er, at vi allerede har fokus på hele "Explainable AI" området i vores nuværende resultatkontrakt om "Datadreven beslutningsstøtte – transparent og forklarlig dataanalyse til alle". Det er klart, at vi vil bringe alle vores erfaringer fra den eksisterende resultatkontrakt med over i denne aktivitet, så vi på bedst mulig vis adresserer faldgruber som gennemsigtighed og robusthed. Derudover kan jeg tilføje, at vores nye forslag om "Digital sikkerhed, tillid og etik" også dækker elementer af Explainable AI. Det ville være rigtig værdifuldt, hvis vi kunne koordinere indsatsen på dette vigtige område. Så det vil vi meget gerne samarbejde med SDU om.
Mvh. Henrik

Martin Wallengren Nilsson (Global Product Manager, Vital Images (en del af Canon Group))
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:19

I Vital Images (Canon Group) arbejder vi med udvikling af software til billeddiagnostik, som primært benyttes af radiologer. AI er et stort fokusområde i vores løsninger og potentialet er stort på en række områder:
1. AI løsninger som sikrer høj kvalitet og effektivisering af den radiologiske billeddiagnostik ved at analysere de medicinalske billeder
2. Løsninger som hjælper radiologen til at kunne bruge mere tid på det klinisk vigtige arbejde ved af fjerne unødvendige ”klik” og andet monotont og repetitivt arbejde
3. AI som medvirker til, at tidkritiske patienter prioriteres højst og får den hurtigst mulige behandling
4. AI som øger lægens tillid til, at de giver den rigtige diagnose
Mulighederne er mange og det er udfordringerne også. Hver AI algoritme som udvikles løser typisk et meget snævert (vertikalt) klinisk problem. Fra et udviklingsperspektiv kan det være svært at kvantificere den potentielle værdi og hvor man gør størst gavn for patienten.
Et etisk spørgsmål popper også ofte op i mit hoved, selvom det nok ligger noget ude i fremtiden. Hvornår vil en algoritme kunne stille en diagnose som en læge kan have svært ved at forklare og kan man behandle ud fra dette?

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:39

Kære Martin Wallengren Nilsson
Det er en række spændende punkter du lister! Som du er inde på, handler det både om at højne kvalitet og effektivisere analyse af medicinske billeder, og samtidig se på mulighederne for at udvikle teknikker, og måske endda løsninger, der kan anvendes på en bred vifte af problemstillinger. Og det skal gøres samtidig med, at der er fokus på samspillet mellem fagpersoner og AI-løsninger/beslutningsstøtte, noget der bedst fremmes ved et tæt samarbejde i konceptudvikling og design. Jeg tror det er afgørende for hurtige fremskridt at vi fokuserer på praktiske eksperimenter fulgt af implementation i klinikken. Det ønsker vi at femme med vores forslag, og det snakker vi gerne videre med jer om. Desuden nævner du, at AI kan bruges til at prioritere tidskritiske patienter, jeg er helt enig, det skal der også ses på. Endelige skal AI-baserede systemer også designes så de udfører mest muligt af det monotone arbejde og er effektive i brug – det har vi lang erfaring med, og det er noget vi også tager med i dette forslag.
Mvh Morten Kyng

Michael Rye (Business Controller, Ingen)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 23:25

Accelerering af digital, bæredygtig sundhed bør de kommende år være af højeste prioritet. Jeg ser dette som et af Danmarks største vækstområder og en gylden mulighed for samtidig at skabe arbejdspladser og øge Folkesundheden. Jeg ser Alexandra instituttet som en oplagt aktør og støtter op om deres indsats.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:47

Kære Michael Rye
Tak for støtten til vores forslag, og for at fremhæve mulighederne for at skabebåde arbejdspladser og øge Folkesundheden. Jeg ser selv vores forslag som et vigtigt bidrag til udviklingen af digital, bæredygtig sundhed og velfærd kan forankres i danske kompetencer og skabe danske arbejdspladser. Og det snakker vi gerne videre med dig om.
Mvh Morten Kyng

Alexander Ekberg (Nordick deployment manager, Agfa healthcare)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:07

Bæredygtig sundhed og digitalisering bør være første prioritet for Danmark for at komme først og skabe marked og muligheder. Alexandra instituttet har flere områder hvor der bør sættes fokus på. Vi står i en tid hvor netop disse tiltag bør komme først prioritetsmæssigt.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:07

Kære Alexander Ekberg
Som du skriver, har Danmark mulighederne for at udvikle en førerposition inden for bæredygtig digital, sundhed og velfærd – til gavn for borgere, virksomheder og samfundsøkonomien. Men det kræver at vi prioriterer ressourcer hertil ASAP, før vi overhales af udlandet. Det håber vi at bidrage til med dette forslag – og det snakker vi gerne videre med jer om.
Mvh Morten Kyng

Marianne Knudsen (Iværksætter)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:38

Spændende dialoger, indsigter og ideer til, hvordan vi kan gentænke og samarbejde på tværs af virksomheder, organisationer og fagområder for at sikre bæredygtig innovation og løsningerne indenfor sundhed og velfærd i Danmark. Tusind tak for engagementet og lad os nu komme i gang med nogle reelle “actions”.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:01

Kære Marianne Knudsen
Tak for de pæne ord og opfordringen til at komme i gang med nogle reelle “actions”. Heldigvis er vi, og en del andre, allerede i gang med forskellige ”actions”, men jeg er helt enig i, at hvis vi for alvor skal flytte noget, så skal der skiftes gear, og langt flere ressourcer skal sættes ind. Det håber jeg, at dette forslag kan være med til.
Mvh Morten Kyng

Lene Feldskov (Head of Pre-Clinical, Coloplast)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:09

Digitalisering og bedre udnyttelse af data spiller en vigtig rolle i forbindelse med både produktudvikling samt input til vores arbejde indenfor det pre-kliniske område. Vi støtter derfor op omkring aktivitetsforslaget.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:39

Kære Lene Feldskov
Tak for støtten til vores forslag! Vi ser frem til at snakke videre med jer om vores forslag i relation til både produktudvikling og det pre-kliniske område.
Mvh Morten Kyng

Henrik Lodberg (Kontorchef, Region Midtjylland)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:29

Jeres visioner for den kommende resultatkontraktperiode taler direkte ind i udfordringer i det danske sundhedsvæsen, der kun kan løses igennem tætte samarbejder på tværs af offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner. Datadeling, moderne teknologier og agil implementering er afgørende for, at vi som region kan sikre den bedste og mest effektive behandling til vores borgere. Nu og i fremtiden. Vi ved at datadeling på tværs af alle brancher indenfor life science og velfærdsteknologi er en central komponent til at skabe intelligente løsninger i fællesskab. Jeg vurderer, at jeres bekrevne initiativer kan være en vigtig løftestang for de visioner der ligger til grund for den kommende nationale klynge indenfor Life Science og velfærdsteknologi.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:23

Kære Henrik Lodberg
Tak for tilslutningen til de visioner vi præsenterer i vores forslag. Tætte samarbejder på tværs af offentlige organisationer, private virksomheder og videninstitutioner er afgørende, når vi skal højne kvaliteten og accelerere udvikling og implementation. Når samarbejdet lykkes, kan der skabes bemærkelsesværdige resultater. Det skete da Region Midt sammen med Alexandra Instituttet og Kvalitets IT gik fra ide til drift på to uger under corona krisen. Den type processer vil vi gerne se nærmere på sammen med jer –og gerne i regi af vores nye forslag og den kommende nationale klynge indenfor Life Science og velfærdsteknologi.
Mvh Morten Kyng

Kasper Lindgaard (Afdelingdchef, Lif - Lægemiddelindustriforeningen)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:34

Initiativet harmonerer og supplerer fint arbejdet i den kommende nye nationale klynge for life science og velfærdsteknologi, der skal styrke samarbejdet om overførslen af den store forskningsindsats og videnproduktion af høj kvalitet, der skabes på universiteterne, i klinikkerne, på de teknologiske institutter og øvrige uddannelsesinstitutioner til nye innovationer og kommercielle løsninger og produkter i nye og eksisterende virksomheder, herunder bedre anvendelse af sundhedsdata.
Mvh Kasper Lindgaard

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:33

Kære Kasper Lindgaard
Jeg er meget enig! Når vi skal udvikle sundhed/life science og velfærdsteknologi er det afgørende at skabe øget synergi mellem dels forskning og videnproduktion dels nye innovationer og kommercielle løsninger og produkter, både i nye og i eksisterende virksomheder. Det kommer til at ske i den nye nationale klynge for life science og velfærdsteknologi. Og med vores forslag skabes rammer for en lang række eksperimenter og praktisk afprøvning, hvor alle interessenter kan deltage og bidrage. Jeg regner med at vi kommer til at snakke videre herom inden længe.
Mvh Morten Kyng

Peter Rasmussen (Specialkonsulent, Aarhus Kommune - Borgmesterens Afdeling, Erhverv og Bæredygtig Udvikling)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:02

Aarhus Kommune hilser forslaget om en stærk og målrettet indsats for ”Accelerering af bæredygtig, digital sundhed og velfærd i Danmark” meget velkommen. Det danske sundhedsvæsen – og mere overordnet den danske velfærdsmodel – er under stigende pres grundet udviklingen i demografi og stadig flere borgere med kroniske sygdomme. Resultaterne af de seneste års fokus på implementering af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i både det primære og sekundære sundhedsvæsen viser, at nye digitale teknologier og løsninger er et effektiv svar på udfordringerne. Men der også en erkendelse af, at vi alene har set toppen af det udviklingspotentiale nye digitale teknologier rummer, herunder ikke mindst de muligheder der ligger i bedre anvendelse af sundhedsdata. Erfaringerne viser også, at partnerskaber og samarbejder mellem erhvervslivet, videninstitutioner og den offentlige sektor muliggør, at den teknologidrevne modernisering af den offentlige sundhedssektors drift/serviceproduktion kan gå hånd i hånd med innovation, vækst og jobskabelse i erhvervslivet. Forslagets fokus på anvendelse af sundhedsdata, styrkelse af økosystemet, privat-offentlig samarbejde om udvikling, test og demonstration af nye løsninger, og etablering af en TDU vil helt sikkert styrke udviklingen på dette område – og Aarhus Kommune indgår gerne i en fremtidig dialog omkring konkrete projekter/initiativer.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:46

Kære Peter Rasmussen
Tak for støtten til vores forslag! Aarhus kommune går forrest på mange områder, og som du skriver viser erfaringer at nye digitale teknologier og løsninger er et effektiv svar når demografi og kroniske sygdomme presseer budgetter og servicekapacitet. Jeg ser frem til at fortsætte dialogen med jer om hvordan vi kan styrke og udvikle partnerskaber mellem erhvervslivet, viden institutioner og den offentlige sektor med fokus på datadreven modernisering af den offentlige sundhedssektors drift/serviceproduktion og skabelse af nye job.
Mvh Morten Kyng

Anders Pall Skött (Teamleder erhverv og innovation, DIKU)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:23

Vi er på DIKU helt enige om vores, at vore sundheds- og velfærdssystem har brug for nye digitale teknologier til at forbedre arbejdsgange, hjemmebehandling, forebyggelse og diagnosticering, og en indsats, der accelererer digital udvikling, implementering og dataudnyttelse til gavn for brugere, kunder og leverandører som Alexandra Instituttet foreslår. Fagligheder på tværs af mange områder og organisationer er nødt til at arbejde sammen for at løfte disse områder og det er et vigtigt forslag Alexandra Instituttet stiller og vi håber det kan være med til at løfte området. Vi har mange af kompetencerne på DIKU og vil gerne afdække, hvordan vi kan skabe samarbejde og synergier med Alexandra Instituttet og andre aktører på dette område.

Morten Kyng (Lab manager, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:39

Kære Anders Pall Skött
Tak for tilslutningen til de ideer vi præsenterer! Samarbejde på tværs af områder og organisationer er et vigtigt element – og jeg ser frem til at drøfte synergier og samarbejde med jer.
Mvh Morten Kyng