Affaldsforebyggelse inden for byggeri

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mette Glavind
Direktør

Bygge og anlægsbranchen er et centralt indsatsområde i Regeringens strategi for affaldsforebyggelse ’Danmark uden affald II’ (april 2015). Byggeriet bruger mere end 1/3 af alle ressourcer i verden, og samtidig udgør bygge- og anlægsaffald 1/3 af alt affald i Danmark. Branchen tilhører desuden en af de sektorer med det højeste potentiale for cirkulær økonomi i Danmark og i Europa-kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi er byggeri og nedrivning et prioriteret område (se afsnit 1 og 2 for referencer).

Hovedformålet med ”Affaldsforebyggelse inden for byggeri”, er at forebygge affald i byggeriet ved at udvikle og demonstrere metoder til at mindske tab af ressourcer og til at undgå kemikalier i byggeriet.

Aktivitetsplanen vil udvikle Teknologisk Instituts tilbud af serviceydelser med ydelser upstreams i værdikæden, fx rådgivning om at undgå affald på byggepladsen, karakterisering og prøvning af materialer/produkter, der kan indgå i et affaldsforebyggende design, værktøjer til at vælge og spore materialer, så uønskede stoffer i byggeriet undgås, samt dokumentation af affaldsforebyggende tiltag.

Fokus er således rettet upstream i værdikæden, hvorimod aktivitetsplan ’G1 Cirkulær ressourceøkonomi’ (2016-2018), som fokuserer på nye teknologier til at udnytte affaldsstrømme, har et downstream fokus i værdikæden (se også afsnit 3).

Målgruppen er fremstillingsvirksomheder, bygherrer, arkitekter, håndværkere og nedrivningsvirksomheder, som er de virksomheder, der kan få gavn af tiltag om affaldsforebyggelse i byggeriet. Uddannelsesinstitutioner er også en vigtig del af målgruppen for at få spredt viden om affaldsforebyggelse i byggeriet.

Planens 5 hovedaktiviteter er 1) Nul-spilds-byggeplads, 2) Forebyggelse af affald ved brug af design, 3) Sporbarhed af materialer, 4) Dokumentation samt 5) Formidling. Aktiviteterne støtter alle op om regeringens målsætning i ”Danmark uden affald II” om at gøre det lettere for bygge- og anlægsbranchen at agere mere ressourceeffektivt, at problematiske stoffer skal kunne håndteres sundheds- og miljømæssigt forsvarligt samt at sikre en bedre videndeling på tværs af sektoren.

Formidling af aktiviteterne udføres i samarbejde med Innovationsnetværket InnoBYG: Via en koordineret netværksindsats fx i form af fælles konferencer eller inddragelse af aktører i aktiviteterne, vil resultaterne fra aktiviteterne nå ud til en bred kreds af aktører. I nogle aktiviteter vil der - gennem InnoBYGs samarbejde med andre innovationsnetværk - afsøges samarbejde med andre brancher, fx om emballage fra byggepladsen eller biobaserede byggematerialer i et affaldsforebyggende design.

Nøgleord

33 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 15/9-16 kl. 13:44

Som en del af den danske affalds- og ressourcesektor, kan Renosyd I/S kun bifalde de initiativer, der er rettet mod at forebygge affald. Affaldsforebyggelse er den højst prioriterede indsats i EU’s affaldshierarki og dermed den vigtigste vej til at vi som samfund mindsker det aftryk, vi sætter på fremtidens klode.

En af de sektorer, der skaber rigtigt meget affald, er bygge- og nedrivningsbranchen. Dette skyldes især i nedrivningsbranchen historisk betingede forhold, herunder fortidens (miljø)synder, men også at der i det nuværende byggeri i høj grad ikke er tænkt på at minimere affaldet – både på kort og langt sigt. Affaldsforebyggelse fra byggepladser vil derfor på langt sigt kunne ændre den måde, hvorpå vi som branche håndterer bygge- og anlægsaffald.

”Design for disassembly”, hvor bygninger konstrueres med selektiv nedrivning for øje, vil i langt højere grad gøre det muligt i fremtiden at pille bygninger ned i deres enkeltdele, der så enten kan genbruges direkte i nyt byggeri eller genanvendes i nye bygningsdele. Dette vil forventeligt kunne minimere mængden af affald til der går til energiudnyttelse eller deponering, og dirigere mængderne til genanvendelse og genbrug.

Et andet meget vigtigt indsatspunkt er sporbarhed. En af de helt store udfordringer ved dagens genanvendelse (og genbrug) af materialer og produkter fra byggeriet, er at der er en meget lav grad af sporbarhed på de historisk benyttede materialer i byggeriet. Dette betyder i praksis, at fortidens synder, såsom PCB og klorparafiner, er meget svære at identificere uden store og økonomisk tunge miljøscreeninger, når bygninger skal ombygges, renoveres og rives ned.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 18/9-16 kl. 12:45

Kære Sune
Vi er glade for Renosyds støtte til aktivitetsforslaget og deler din opfattelse af at næste skridt med hensyn til byggeaffald er at forebygge affald og designe og planlægge for at minimere affaldet. Bygge- og anlægsbranchen er allerede nu en succes med hensyn til mængden af affald, der genanvendes, men nu handler det om at minimere affaldsmængderne og selvfølgelig at sikre identifikation og sortering af de fraktioner, der er forurenet med miljøskadelige stoffer.
Vi ser frem til fremtidigt godt samarbejde med Renosyd, også om denne indsats.
Med venlig hilsen
Mette

Erik Krogh Lauritzen (Direktør, Lauritzen Advising)
Torsdag d. 15/9-16 kl. 22:57

af Erik K. Lauritzen, Lauritzen Advising, 15. september 2015

Affald fra byggepladser fortjener opmærksomhed. Det er vigtigt at undersøgelsen indeholder en opgørelse over status for affaldsproduktion i dag og tidligere dokumenterede erfaringer. Med henvisning til egne erfaringer som underbygges af Ellen Mac Artur Foundation taler vi om affald fra emballage, afkortninger, skadede leverancer, fejl leverancer, over-bestilling etc. svarende til mindst 10% af materialer og råstoffere, som er nødvendige i nyt byggeri.

Det er nødvendigt at skabe et rimeligt præcist referencegrundlag med hensyn til affald fra byggepladser i dag og en mulig reduktion af affaldsmængderne til omkring 5% af det nødvendige behov.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 18/9-16 kl. 12:50

Kære Erik
Tak for din kommentar. Affald fra byggepladser er en del af aktivitetsforslaget, og vi vil tage dine gode råd med omkring hvor dette affald stammer fra. Vi ved, at du har meget erfaring på dette område. Derudover vil vi naturligvis også overveje nødvendigheden af at skabe et mere detaljeret overblik over affaldsmængderne på byggepladsen end, hvad der pt er tilgængeligt. Det er klart, at hvis vi ikke kender referencegrundlaget er det svært at vurdere på effekten af indsatsen.
Med venlig hilsen
Mette

simon stig gylling
Mandag d. 19/9-16 kl. 09:41

Affaldsforebyggelse er generelt noget der bør få mere opmærksomhed i byggebranchen, der længe har været præget af debatten og arbejdet med håndtering og genanvendelse. Hvis affaldet aldrig produceres, men ressourcerne bliver sparet, skaber vi en renere og mere langtidsholdbar verden og sikre større levedygtighed for vores samfund fremadrettet.
Byggebranchen er den enkeltsektor der producerer mest affald i Danmark. At der kommer fokus på affaldsforebyggelse er på høje tide. Men affaldsforebyggelse kan ikke kun ske på en byggeplads alene. Industrien og byggecentre skal der også samarbejdes med.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 19/9-16 kl. 10:14

Kære Simon Stig Gylling
Vi er helt enige i byggebranchens betydning for affaldsgenereringen i Danmark og på vigtigheden af at minimere mængden af byggeaffald, der genereres. Det er en god pointe, at vi bør inddrage industrien og byggecentrene også, ikke mindst for at sikre, at indsatsen skaber forretning blandt aktørerne.
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Dansk Byggeri og andre aktører.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Trap (Teknisk Direktør, Golder Associates A/S)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 12:27

Golder støtter den målrettede indsats mod at mindske byggeriets ressourceforbrug og imødegå de miljøeffekter som brugen af kemiske stoffer i byggeriet kan give anledning. Øget viden og forskning på området er efter Golders opfattelse centralt for at kunne sikre bæredygtigt byggeri i fremtiden.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 12:31

Kære Niels
At en af de betydningsfulde aktører inden for affald og ressourcer i byggeriet støtter op om indsatsen er vi naturligvis rigtigt glade for. Det er et langt sejt træk, og med nærværende aktivitet og samarbejde med Golder og andre aktører har vi muligheden for at skabe resultater til gavn både for byggesektoren selv og for samfundet.
Med venlig hilsen
Mette

Rune Haven (Markedschef, Sweco A/S)
Fredag d. 23/9-16 kl. 10:07

Spændende iniativ, som Sweco støtter op om.

Mht. uønskede stoffer i byggematerialer, så udgør det en væsentlig barrierer for ”Design for disassembly” tankegangen. Hvordan sikre vi, at de bygninger vi opfører i dag ikke indeholder problematiske stoffer, som vi om 20-30 år skal udsortere/miljøsanere, når bygningerne skal skilles ad og genopføres.

Mht. affaldsforbyggelse på byggepladser, så er det min oplevelse, at minimering og forebyggelse af affald har en relativt lille prioritering på langt de fleste byggepladser. Årsagerne og problematikkerne er mange, så det er bestemt et område med mangle lavthængende frugter.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 13:09

Kære Rune Haven
Tak for opbakningen. Miljøskadelige stoffer i byggematerialer som PCB, bly og andet udgør et stort problem, som mange arbejder på at få løst, hvad angår de affaldsfraktioner, vi har i dag. Det nye, som er afspejlet i nærværende forslag, er lige præcist det, som du skitserer, nemlig at vi skal forebygge, at der er uønskede stoffer i nye materialer og bygninger. Vi er også glade for at høre, at vores fokus på byggepladser er rigtigt, og vi samarbejder gerne med Sweco og andre om at få taget nogle af de mange lavthængende frugter, som du beskriver.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henriette Hall-Andersen (Programchef, Københavns Erhvervsakademi (KEA))
Fredag d. 23/9-16 kl. 12:32

Godt initiativ- og særligt det fokus der er på hvordan et ændret design kan hjælpe med at nedbringe affaldsmængderne, eller sagt på en anden måde spildet af materialer på byggepladserne. Måske findes det allerede, og ellers kunne det være interessant at få et overblik over hvor meget af affaldet der egentlig er overskudsmaterialer el. materialer der ødelægges pga. vand, påkørsel el.lign.
Som uddannelsesinstitution ser vi selvfølgelig frem til at kunne modtage ny viden på dette område, men stiller også gerne op med studerende til fx. registreringer på byggepladser og forsøg med materialoptimeringer/-simuleringer af konstruktionsdesign.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 23/9-16 kl. 13:12

Kære Henriette
KEA er som altid klar til samarbejde og til at bidrage med gode ideer og studerende. Det sætter vi stor pris på.
Detailinformation om affaldet på byggepladser er helt klart en mangelvare, og vi håber at kunne bidrage med nyt. Og vi vil selvfølgelig gerne bidrage til at den nye viden, der kommer ud af projektet, kommer KEA og andre uddannelsesinstitutioner til gavn.
vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Mandag d. 26/9-16 kl. 12:55

Godt initiativ. Jeg har tre kommentarer, som knytter sig til tre forskellige spor:

1) Nul-spilds-byggeplads: Her kunne det være interessant at se på genanvendelse af byggeaffald på byggepladsen i stedet for at transportere det væk. Her kunne FN-bygningen i Nordhavn være eksempel, da Tscherning der nedknuste beton og brugte den til bærelag etc. Lokal brug af byggeaffald vil kunne spare CO2 til transport.

2) Forebyggelse af affald ved brug af design: Her kunne multi-funktionelt design af bygninger være et punkt. Frem for at tænke mono-funktionelt og rive ned, når bygningen ikke længere dur til oprindeligt formål, kunne der i designet af bygninger indtænkes flere funktioner fra start. Så byg solidt, fleksibelt og multi-funktionelt frem for at bygge mono-funktionelt og midlertidigt.

3) Sporbarhed af materialer: Generelt kræver genanvendelse og genbrug indsigt i det oprindelige materiale. Specifikt ift beton: Skal man genanvende nedknust beton i ny beton i større skala kræver det kendskab til oprindelige egenskaber ved betonen og den skal sorteres derefter ved nedrivning.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 09:11

Kære Thomas
Tak for støtten og for konkrete ideer til indhold hvad angår cases til nul-spilds-byggeplads, multifunktionelt design og sporbarhed. Det er gode råd, som vi vil tage med os i udførelsen, hvis der gives tilsagn. Samtidig vil vi gerne invitere Dansk Byggeri til samarbejde om aktiviteterne.
Med venlig hilsen
Mette

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 09:19

Kære Mette

Tak for invitationen. Du siger bare til ;)

bh/Thomas

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Mandag d. 26/9-16 kl. 12:55

Godt initiativ. Jeg har tre kommentarer, som knytter sig til tre forskellige spor:

1) Nul-spilds-byggeplads: Her kunne det være interessant at se på genanvendelse af byggeaffald på byggepladsen i stedet for at transportere det væk. Her kunne FN-bygningen i Nordhavn være eksempel, da Tscherning der nedknuste beton og brugte den til bærelag etc. Lokal brug af byggeaffald vil kunne spare CO2 til transport.

2) Forebyggelse af affald ved brug af design: Her kunne multi-funktionelt design af bygninger være et punkt. Frem for at tænke mono-funktionelt og rive ned, når bygningen ikke længere dur til oprindeligt formål, kunne der i designet af bygninger indtænkes flere funktioner fra start. Så byg solidt, fleksibelt og multi-funktionelt frem for at bygge mono-funktionelt og midlertidigt.

3) Sporbarhed af materialer: Generelt kræver genanvendelse og genbrug indsigt i det oprindelige materiale. Specifikt ift beton: Skal man genanvende nedknust beton i ny beton i større skala kræver det kendskab til oprindelige egenskaber ved betonen og den skal sorteres derefter ved nedrivning.

Mauro Lucardi (Arkitekt, JJW Arkitekter)
Mandag d. 26/9-16 kl. 13:10

Vi hilser initiativet velkommen og ser frem til både en diskussionsplatform såvel som mulighed for at udvikle redskaber, som i fællesskab kan danne grundlag for en helhedsorienteret indsats.
Byggeaffaldet starter næsten ved tegnebrættet så arkitektbranchen kan kun se fordele i at begynde at tænke konsekvenser ind cirkulært.
"Affald" vil altid findes, spørgsmålet handler mere om at få det betragtet fra starten af som en ressource og det kan arkitektbranchen godt bidrage med.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 09:15

Kære Mauro Lucardi
Det er godt at høre, at arkitektbranchen ser fordele i initiativet. Vi håber at kunne leve op til forventningerne med både at fungere som diskussionsplatform og at kunne udvikle redskaber. Hvad angår det med diskussionsforum vil jeg gøre opmærksom på andre fora, hvor der pt foregår diskussioner. Det er innovationsnetværket, InnoBYG, Miljøstyrelsens partnerskab for affaldsforebyggelse og Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af byggeaffald, VHGB.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Dorte NIelsen (Afdelingsleder, AVV I/S)
Fredag d. 30/9-16 kl. 12:09

AVV hilser også initiativet velkommen. Som affaldsselskab synes vi især fokuspunktet omkring sporbarhed er yderst relevant. Generelt er øget viden på området centralt for at kunne sikre bæredygtigt genbrug og genanvendelse af affald fra byggepladser i fremtiden.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 30/9-16 kl. 12:28

Kære Dorte Nielsen
Tak for din støtte til, at affaldsforebyggelse i byggeriet er væsentligt. Vi er enige i, at der er et behov for øget viden på området. Vi har noteret os, at AVV prioriterer sporbarhed. Vi håber på et fremtidigt godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Richard Kristensen (Kvalitets- og miljøchef, Kingo Karlsen A/S)
Fredag d. 30/9-16 kl. 13:26

Et godt initiativ! Tak for det.
Som nedrivere ser vi mange muligheder for forebyggelse af affald. Hvis konstruktionerne kunne adskilles ville meget mere kunne anvendes direkte. I dag er vi nød til at klippe meget i stykker for at få bygningerne revet ned.

For at det skal lykkes i fremtiden er det vigtigt at vi får udviklet effektive og forretningsmæssige og dermed bæredygtige løsninger. Og adskillelsesteknikkerne skal jo gerne virke når bygningerne med tiden skal rives ned.

Ligeledes ser vi muligheder for at forbedre genanvendelserne og dermed forebygge affaldet fra den eksisterende bygningsmasse. Vi ser frem til at medvirke til fortsat udvikling på området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 30/9-16 kl. 13:37

Kære Richard Kristensen
Selv tak. Ved fælles hjælp kan vi udvikle nye teknologier og processer, der sikrer reduktion af affaldsmængderne i byggeriet. Nedriverne er en vigtig aktør, og I kan medvirke til at sikre, at affaldsforebyggelse også bliver en forretningsmæssig succes.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ulrik Stylsvig Madsen (Lektor, CINARK - Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 10:00

Reduktionen af affald i byggeprocesserne og udviklingen af en cirkulær forståelse af ressourcestrømmene inden for byggeriet er nogle af de vigtigste udfordringer, som byggebranchen står overfor i dag. Derfor hilser vi her på CINARK / Kunstakademiets Arkitektskole dette initiativ velkommen, da vi ser et behov for at styrke både den eksisterende viden inden for feltet og for at udvikle nye analyse- og arbejdsmetoder.

Planens 5 hovedaktiviteter peger alle på vigtige og relevante emner inden for feltet. Set fra vores fagfelt udgør punkt nummer 2 ”forebyggelse af affald ved brug af design” en vigtig nøgle til at sikre et cirkulært flow af ressourcer inden for byggeriet. Der er behov for at nytænke måden vi bygger på i fremtiden ved at indarbejde en ny logik i måden vi tænker konstruktionen på. Her bliver nøgleordet ”Design for disassembly” – bygninger der er designet til at blive skilt ad igen, så de forankrede materialerne kan indgå i nye sammenhænge. Dette område har derfor stort fokus inden for vores fagfelt og CINARK har netop i samarbejde med DTU-BYG igangsat et InnoSpire-projekt der retter fokus på” Design for Lifecycle”.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 13:51

Kære Ulrik Stylsvig
Tak for opbakningen til forslaget. Vi er opmærksomme på CINARKs interesse inden for affaldsforebyggelse, og vi har gode erfaringer med samarbejde med jer. Det er klart, at der er brug for jeres arkitektfaglige kompetencer hvad angår "Design for dissambly".
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Vibeke Grupe Larsen (Områdechef, Bæredygtighed, NCC Building)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 07:30

I det øjeblik man på en byggeplads taber en skrue og den rammer jorden er den automatisk affald, og ryger i småt brændbart. Når oprydningen pågår er det ofte større partier der hurtigt skal bortskaffes, hvilket ikke levner tid til grundig kildesortering. Manglende optimering af design, fejlbestillinger, stramme tidsplaner, manglende viden om potentialer for genbrug og genanvendelse, forurenede byggevarer, limede produkter.

Listen af udfordringer er lang, og det er NCC’s erfaring at indsatsen omkring Cirkulær Økonomi og affald kun lader sig gøre i stærke partnerskaber og samarbejder, hvor kompetente og innovative kræfter sammen udvikler ny processer og metoder.

Et øget fokus på byggeriets planlægning, byggepladsens processer og det samlede ressourceforbrug er påkrævet, og derfor hilser NCC Teknologisk Instituts initiativ velkomment som værende særdeles relevant.

At byggebranchen i stigende grad har fokus på affald allerede i et byggeris tidlige faser vil resultere i et mere gennemtænkt byggeri - en langtidsholdbar horisont, hvor f.eks eliminering af skadelige stoffer, LCA, adskillelsesbarhed, Drift & Vedligehold mv er omdrejningspunkter. Den totale værdi af dette er ikke kun til glæde for bygherrer og brugere, men også for samfund og miljø.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 09:39

Kære Vibeke Grupe Larsen
Dejligt med en så praksisnær og positiv opbakning. Tak for det. Vi er bevidste om den lange liste af udfordringer, og entreprenører er vigtige for, at indsatsen på byggepladsen skal blive en succes. Vi er også enige i, at stærke partnerskaber og samarbejder er væsentlige, og vi ser frem til at godt samarbejde med NCC, også om affaldsforebyggelse.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Claus Juul Nielsen (Direktør, Gamle Mursten)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:30

Jeres formål med at forebygge affald i byggeriet ved at udvikle og demonstrere metoder til at mindske tab af ressourcer, er yderst relevant. Affald er resultatet af dårligt design - eller manglende viden. I Gamle Mursten har vi arbejdet med dette område i 14 år, og vi ved, at der er fantastiske muligheder i, at se byggerester som en ressource frem for affald. Overordnet mener vi, at der som udgangspunkt bør fokusere på følgende 3 områder:
* Kvalitetssikring og viden: Ordet affald associeres ikke med noget positivt og generelt skal byggeaffald gøres "lødigt" hos byggeriets parter. Gennem vores arbejde med CE-mærkning af genbrugte mursten, i tæt samarbejde med Teknologisk Institut, får vi for alvor sat streg under, at genbrugte mursten er et værdigt og kvalitetssikret materiale.
* Ændring af vaner og mind-set: En affaldsvare behandles uden respekt - en ressource behandles nænsomt. Under nedrivning er mind-settet, at det der rives ned er affald - dét skal ændres, så råvarerne behandles ordentligt og reelt kan genbruges efterfølgende.
* Design for disassembly: Ressourcer og affald skal tænkes ind langt tidligere i byggeprocessen, så vi ikke står med et affaldsproblem i sidste ende.

Vi ser frem til fortsat deling af viden, øget oplysning og bredere netværk.
/Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten

Claus Juul Nielsen (Direktør, Gamle Mursten)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 10:31

Jeres formål med at forebygge affald i byggeriet ved at udvikle og demonstrere metoder til at mindske tab af ressourcer, er yderst relevant. Affald er resultatet af dårligt design - eller manglende viden. I Gamle Mursten har vi arbejdet med dette område i 14 år, og vi ved, at der er fantastiske muligheder i, at se byggerester som en ressource frem for affald. Overordnet mener vi, at der som udgangspunkt bør fokusere på følgende 3 områder:
* Kvalitetssikring og viden: Ordet affald associeres ikke med noget positivt og generelt skal byggeaffald gøres "lødigt" hos byggeriets parter. Gennem vores arbejde med CE-mærkning af genbrugte mursten, i tæt samarbejde med Teknologisk Institut, får vi for alvor sat streg under, at genbrugte mursten er et værdigt og kvalitetssikret materiale.
* Ændring af vaner og mind-set: En affaldsvare behandles uden respekt - en ressource behandles nænsomt. Under nedrivning er mind-settet, at det der rives ned er affald - dét skal ændres, så råvarerne behandles ordentligt og reelt kan genbruges efterfølgende.
* Design for disassembly: Ressourcer og affald skal tænkes ind langt tidligere i byggeprocessen, så vi ikke står med et affaldsproblem i sidste ende.

Vi ser frem til fortsat deling af viden, øget oplysning og bredere netværk.
/Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:46

Kære Claus
Tak for din opbakning. Gamle Mursten er et godt og kendt eksempel på, at der kan skabes forretning på genanvendelse. Som du skriver samarbejder vi om at overkomme de barrierer, der findes ved denne forretningsmodel.
Vi er enige i, at vaner og mind-set også er en vigtig parameter at indtænke i aktiviteten, men vi tror på, at viden og nye teknologier og ikke mindst demonstration kan være med til at rykke mindset og vaner i den rigtige retning.
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde om udfordringerne.
Med venlig hilsen
Mette

Grith Bech-Nielsen (Programleder, VIA Byggeri og Energirenovering, VIA University College)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:33

VIA støtter dette yderst samfundsrelevante initiativ og ikke mindst de mange supplerende perspektiver på affaldsforebyggelse inden for byggeriet, som findes ovenfor.

Foruden de allerede nævnte fokusområder, finder vi det vigtigt fortsat at styrke tværfaglige forsknings- og uddannelsesaktiviteter - og herunder videreudvikle undervisningsmaterialer - i affaldsforebyggelse, således at byggebranchens fremtidige aktører bedst muligt kan understøtte målsætningerne i regeringens strategi.

Det er derfor meget glædeligt, at uddannelsesinstitutionerne direkte er nævnt som målgruppe, og vi bidrager naturligvis gerne i kommende initiativer og aktiviteter.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:36

Kære Grith
Det er godt at høre, at VIA støtter aktivitetsforslaget. Også tak for din kvittering for at indtænke uddannelsesinstitutionerne. Selvfølgelig skal I være en del af indsatsen med affaldsforebyggelse i byggeriet, hvis vi skal sikre videnspredning og fagligt kompetente medarbejdere i byggebranchen fremadrettet.
Med venlig hilsen
Mette

Ebbe Naamansen (Bæredygtighedschef, RGS 90)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:11

Forebyggelse og genanvendelse af materialer fra byggeriet kræver sammenhæng og samarbejde i hele værdikæden. Jeres fokus opad i kæden er derfor en nødvendig forudsætning for at målet med den cirkulære økonomi kan opnås. Forebyggelse af affald ved ”design for assembly” er fremtidsløsningen, der med tiden kan bidrage til at reducere ressourcespildet fra byggeriet. For den nuværende, store bygningsmasse er sporbarhed af materialer og stoffer meget væsentlig for at sikre både bevarelse af ressourcer og deres kvalitet samt at de miljøfarlige stoffer håndteres korrekt, så de ikke forbliver i byggematerialerne eller fortyndes ud i omgivelserne.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:31

Kære Ebbe Naamansen
Tak for dit input i debatten. RGS 90 er en af de primære aktører, og det er væsentligt for os at få jeres input til, hvad der er vigtigst at prioritere. Vi har noteret os jeres fokus på "design for assembly" og på sporbarhed af materialer og stoffer. Vi håber på fortsat godt samarbejde med jer om affaldsforebyggelse.
Med venlig hilsen
Mette Glavind