Affaldsforebyggelse inden for byggeri

Senest opdateret d. 9/5-2017
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Klima og miljø og Særlige Indsatser
Mette Glavind
Direktør

Bygge og anlægsbranchen er et centralt indsatsområde i Regeringens strategi for affaldsforebyggelse ’Danmark uden affald II’ (april 2015). Byggeriet bruger mere end 1/3 af alle ressourcer i verden, og samtidig udgør bygge- og anlægsaffald 1/3 af alt affald i Danmark. Branchen tilhører desuden en af de sektorer med det højeste potentiale for cirkulær økonomi i Danmark og i Europa-kommissionens handlings-plan for cirkulær økonomi er byggeri og nedrivning et prioriteret område (se afsnit 1 og 2 for referencer).
Hovedformålet med ”Affaldsforebyggelse inden for byggeri”, er at forebygge affald i byggeriet ved at udvikle og demonstrere metoder til at mindske tab af ressourcer og til at undgå kemikalier i byggeriet.
Aktivitetsplanen vil udvikle Teknologisk Instituts tilbud af serviceydelser med ydel-ser upstreams i værdikæden, fx rådgivning om at undgå affald på byggepladsen, ka-rakterisering og prøvning af materialer/produkter, der kan indgå i et affaldsforebyg-gende design, værktøjer til at vælge og spore materialer, så uønskede stoffer i bygge-riet undgås, samt dokumentation af affaldsforebyggende tiltag.
Fokus er således rettet upstream i værdikæden, hvorimod aktivitetsplan ’G1 Cirkulær ressourceøkonomi’ (2016-2018), som fokuserer på nye teknologier til at udnytte af-faldsstrømme, har et downstream fokus i værdikæden (se også afsnit 3).
Målgruppen er fremstillingsvirksomheder, bygherrer, arkitekter, håndværkere og nedrivningsvirksomheder, som er de virksomheder, der kan få gavn af tiltag om af-faldsforebyggelse i byggeriet. Uddannelsesinstitutioner er også en vigtig del af mål-gruppen for at få spredt viden om affaldsforebyggelse i byggeriet.
Planens 5 hovedaktiviteter er 1) Nul-spilds-byggeplads, 2) Forebyggelse af affald ved brug af design, 3) Sporbarhed af materialer, 4) Dokumentation samt 5) Formidling. Aktiviteterne støtter alle op om regeringens målsætning i ”Danmark uden affald II” om at gøre det lettere for bygge- og anlægsbranchen at agere mere ressourceeffektivt, at problematiske stoffer skal kunne håndteres sundheds- og miljømæssigt forsvarligt samt at sikre en bedre videndeling på tværs af sektoren.
Formidling af aktiviteterne udføres i samarbejde med Innovationsnetværket Inno-BYG: Via en koordineret netværksindsats fx i form af fælles konferencer eller ind-dragelse af aktører i aktiviteterne, vil resultaterne fra aktiviteterne nå ud til en bred kreds af aktører. I nogle aktiviteter vil der - gennem Teknologisk Instituts plads i styregruppen for netværkenes CØHUB - afsøges samarbejde med andre brancher, fx om emballage fra byggepladsen eller biobaserede byggematerialer i et affaldsfore-byggende design.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 3.000.000 kr.
2018: 4.000.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Affaldsforebyggelse inden for byggeri

Nøgleord