Affaldsforebyggelse - Miljø og sundhed i design- og forsyningskæder

Senest opdateret d. 10/10-2016
DHI
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Margrethe Winther-Nielsen
Innovationschef

DHI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse, hvor miljø og sundhed er en integreret del af de modeller, som virksomhederne bruger til analyse og optimering af deres design- og forsyningskæder. Formålet er at give danske virksomheder et redskab til at designe og vælge produkter og materialer uden problematiske stoffer. Serviceydelsen vil primært være rettet mod virksomheder, der producerer, importerer, forarbejder, leverer og anvender emballage, men de overordnede principper vil også kunne anvendes inden for andre brancher.

Aktivitetsplanen har direkte relation til den nationale ”Strategi for affaldsforebyggelse”, hvor emballage er et indsatsområde. Det er regeringens ambition, at Danmark skal udnytte ressourcerne mere effektivt og mindske produktionen af emballageaffald. Dette kan fremmes ved en omstilling til cirkulær økonomi, hvor ressourcerne holdes længst muligt i forsyningskæden. For at kunne realisere cirkulær økonomi er der brug for samarbejde og gennemsigtighed i forsyningskæden.

Aktiviteten tager udgangspunkt i DHI’s ekspertviden inden for miljø og sundhed, international kemikalieregulering og kommunikation i forsyningskæden. Gennem samarbejde med danske innovationsnetværk, repræsentanter fra målgruppens virksomheder og internationale eksperter i diagnostiske forsyningskædemodeller vil vi forankre den nye serviceydelse i danske virksomheder og sikre, at den er i overensstemmelse med internationale standarder.

Aktivitetsplanen indeholder følgende delaktiviteter:
• Koncept til sikring af, at de regulatoriske krav til en specifik anvendelse af emballage er opfyldt
• Metode til vurdering af risici for utilsigtede persisterende forureninger af emballage
• Værktøj til sammenligning af forskellige globale miljømærker
• Metode til sammenhængende vurdering af teknisk funktionalitet og farlighed for mennesker og miljø
• En diagnostisk forsyningskædemodel udvidet med miljø- og sundhedsaspektet og tilpasset et SMV-segment

Nøgleord

12 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 15/9-16 kl. 13:54

Som en del af den danske affalds- og ressourcesektor, kan Renosyd I/S kun bifalde de initiativer, der er rettet mod at forebygge affald. Affaldsforebyggelse er den højst prioriterede indsats i EU’s affaldshierarki og dermed den vigtigste vej til at vi som samfund mindsker det aftryk, vi sætter på fremtidens klode.

En af de affaldsfraktioner der håndteres hos mange affaldsselskaber er emballage i form af plast, glas og metal. Hvor de to førstnævnte er relativt simple at genanvende, er plasten et større problem. Emballageplast findes i utroligt mange konstruktioner og i mange forskellige plasttyper. Endvidere findes emballageplasten ofte i et væld af farver; alt sammen aspekter der gør det svært for både indsamlere og behandlingsanlæg at sikre en høj og stabil genanvendelse af emballageplasten.

For at kunne fremme en cirkulær økonomi indenfor emballageplast, vil det derfor være et stort skrid fremad, hvis fremtidens emballage blev designet med mere genbrug og genanvendelse for øje, herunder at der eksempelvis tages hensyn til hvilke tekniske muligheder sorteringsanlæg har for at adskille forskellige plasttyper. En anden meget vigtig indsats er at sikre, at genanvendelsen af plast ikke resulterer i utilsigtet forurening af de nye plastprodukter med eksempelvis miljøfremmede stoffer. Det er Renosyds håb, at de ovennævnte initiativer kan bidrage til dette.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 13:06

Mange tak for kommentaren!

Det er en særdeles væsentligt oplysning, at I ser plastemballage som langt mere udfordrende at genanvende end emballage af metal og glas.

Plastemballage findes ganske rigtigt i mange varianter og anvendes til mange forskellige formål. Det spænder lige fra fødevareemballage til affaldsposer. Kravene til indholdsstoffer og migration af stoffer er stærkt afhængig af den tiltænkte anvendelse af emballagen. Som du påpeger, skal vi allerede, når vi designer en emballage have genbrug og genanvendelse for øje.

Vi vil tage højde for din kommentar i det videre arbejde med aktivitetsforslaget.

Kirsten Vibeke Jensen (Product Safety Manager, HP Schou A/S)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 14:06

Som importvirksomhed af en række typer forbrugervarer til det europæiske detailmarked vil det være værdsat, at der blev arbejdet med at udvikle et samlet værktøj til at vurdere, hvilke regulerede eller uønskede stoffer, der vil kunne forventes at kunne være indeholdt i en række materialetyper. Ikke kun de mange plasttyper vi møder i vores varer, men også andre materialetyper. I øjeblikket er bedste bud på at sikre sig mod uønskede/forbudte stoffer at bede et akkrediteret laboratorie om at opstille et relevant testscenarie for de pågældende materialetyper, og herefter selv udarbejde og vedligeholde sin egen testprotokol. Et bedre overblik ville være at ønske. Et værktøj til vurdering af miljømærker vil også være interessant, da vi ser mange varianter, som vi ikke kender indholdet af.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 22:11

Det glæder os med en kommentar fra en importvirksomhed. Der skal helt klart arbejdes på, at danske importører ikke skal være nødsaget til at teste samtlige materialetyper for at sikre sig mod uønskede stoffer. Din kommentar bekræfter behovet for en serviceydelse, der sigter på en mere gennemskuelig forsyningskæde.

Junglen af de mange miljømærker vil vi gerne tage fat i. Med mere end 460 miljømærker globalt er der selvsagt behov for et operationelt redskab, som skaber overblik over de forskellige kriterier, der ligger til grund for det enkelte miljømærke.

Carsten Dittrich (Lektor, University of Southern Denmark)
Fredag d. 30/9-16 kl. 11:29

I erkendelsen af den fortsatte globalisering og dennes betydning for danske virksomheders konkurrenceevne på forsyningskædeniveau, er der et tvingende behov for danske virksomheders evne til bl.a. at håndtere 'sustainability' på et nyt og højere niveau.
Der er brug for allerede i design fasen at indtænke 'cradle-to-cradle' principper, og herved inkorporere affaldsforebyggelse som en helt naturlig del af virksomhedens value proposition til markeder. Helt i tråd med et stigende kundefokus på CSR, sustainablility og genanvendelsen af komponenter, vil dette initiativ medvirke til at skabe rammerne for danske SMV til også at kunne konkurrere på affaldsforebyggelse.
SCOR-modellen giver en virkningsfuld og målbar struktur til dette arbejde, hvorfor et sådant initiativ ikke blot er velkomment, men yderst tiltrængt.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 21:02

Tak for den positive kommentar. Vores aktivitetsforslag tager netop udgangspunkt i, den kendsgerning at langt størstedelen af de danske virksomheder opererer i globale forsyningskæder. De handler med lande, som har et helt andet regelsæt og andre krav til produkter og materialer. Det giver en ekstra udfordring ikke mindst i et arbejde med cirkulær økonomi. Det er vigtigt for os at få bekræftet, at SCOR-modellen er velegnet til at styrke danske virksomheders håndtering af deres globale forsyningskæder.

Peter Sejersen (Direktør, Sejersen Konkurrencekraft)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:55

Gennem mit arbejde med bl.a. standardisering af plastrør kan jeg se et stort perspektiv i dette. Byggeprodukter og jo især plastrør er bredt anerkendt som en af den store potentielle aftagere af plast-regenerat, men der er stadig lang vej igen, især for emballage, som indtil nu har været for fragmenteret, for svært og dermed urentabelt af udnytte. Jeg håber at dette initiativ vil bringe klarhed og således hæve kvaliteten af affald og dermed genanvendt materiale til et niveau, hvor det på rentabel vis kan bruges i plastrørs-produktionen.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 21:05

Mange tak for opbakningen til aktivitetsforslaget. Det er af stor betydning for os med en tilkendegivelse af, at der er behov for at få øget kvaliteten af emballageaffald. Vi vil gerne indgå i en dialog om, hvad der skal til for gøre det rentabelt at udnytte emballageaffald i produktionen af byggeprodukter og plastrør.

Jesper Fornæs Christoffersen (Quality Manager , Rosendahl Design Group A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:29

For Rosendahl Design Group er det vigtigt, at vore produkter er sundhedsmæssig sikre at anvende. Derfor er vi specielt fokuserede på at sikre fraværet af skadelige kemikalier i vores produkter. For at sikre dette, er det essentielt, at vi har overblik over produkternes indholdsstoffer samt forureningsmulighederne i produktion og håndtering af det enkelte produkt. Disse informationer er vigtige for vores arbejde med at dokumentere sikkerheden af vores produktportefølje. Vi bruger derfor meget tid på at styre og kontrollere vores forsyningskæde, og et værktøj som det foreslåede vil lette dette arbejde

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:10

Det glæder os, at I vil kunne bruge et værktøj, som det foreslåede. I aktivitetsforslaget har vi særligt fokus på emballage, men det er bestemt vores intention, at det udviklede værktøj skal kunne bruges bredt.

Gustav Skands (Adm. Direktør, SBT Aqua)
Søndag d. 9/10-16 kl. 17:47

Helt generelt er det ønskeligt, at kunne genanvende affald fra emballage i større udstrækning og spare mere på råvareressourcerne. Derfor mener jeg et redskab til at designe og vælge produkter og materialer uden problematiske stoffer vil være et godt skridt på vejen i den rigtige retning.

Margrethe Winther-Nielsen (R and D Program Manager, DHI)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:17

Vi sætter stor pris på din positive kommentar til aktivitetsforslaget. Tak for det!