Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi og Informations- og Kommunikationsteknologi
Claus F. Nielsen
Business Development Manager

Det er attraktivt – men dyrt og vanskeligt at komme ind på såvel et nationalt som et globalt sundheds- og velfærdsteknologisk marked, særligt for en lille virksomhed. Der er stærkt behov for at skabe teknologiplatforme og services, der kan korte vejen fra idé til marked.
Hovedaktiviteten er at få udviklet, etableret og samlet kompetencer til en one-stop-shop, der giver adgang til en platform af services og teknologier til agil produktudvikling mod intelligente produkter og services til det sundheds- og velfærdsteknologiske marked.

Ny viden og serviceydelser
Det er attraktivt – men dyrt og vanskeligt at komme ind på såvel et nationalt som et globalt sundheds- og velfærdsteknologisk marked, særligt for en lille virksomhed. Markedet bliver stadigt mere komplekst og reguleret. Derfor er der behov for at skabe teknologiplatforme og services, der kan korte vejen fra idé til marked – og søge at kombinere en agil metodefilosofi med et reguleret, dokumenteret og evidensdrevet marked.
Hovedaktiviteten er at få udviklet, etableret og samlet kompetencer til en one-stop-shop, der giver adgang til en platform af services og teknologier til agil produktudvikling mod intelligente produkter og services til det sundheds- og velfærdsteknologiske marked. Forslaget er baseret på en opsamling af flere års erfaringer, identifikation af barrierer samt gjorte investeringer indenfor:

 • Opbygning af kompetencer indenfor regulatoriske forhold (særligt FDA, MD-CE).
 • Viden om produkters anvendelighed i en virkelig verden og medical device platforme.
 • Krav til nationale og internationale standarder indenfor sundheds- og velfærdsteknologi.
 • Kompabilitet til sundhedsøkosystemer, som f.eks. Continua.
 • Krav til brugerfaktorer, kvalitetssystemer, kliniske protokoller og produktdokumentation.

Der eksisterer i dag mange tilbud men ikke et samlet, effektivt tilbud til virksomheder, der ikke har store udviklingsafdelinger, ansat regulatorisk kompetence eller ressourcer til store investeringer og lange udviklingstider. For at accelerere vejen fra idé til marked er der især for SMV’erne identificeret 3 tekniske hovedbarrierer, som centret gennem nye services vil afbøde:

 • Etablering af et DeviceLAB – der tilbyder trådløse moduler / ”byggeklodser” for måling af forskellige fysiologiske data til agil anvendelse og udvikling nye produkter. Modulerne kan anvendes af virksomheder, men også forskere, studerende, designere mv. Idéen er at accelerere produktidéer til nye anvendelser af trådløse sensorsystemer, f.eks. indenfor rehabilitering, health gaming/fitness, kronikermonitorering mv. Dette kræver moduler, der allerede er godkendte og let kan indgå i f.eks. kliniske forsøg og afprøvninger uden store investeringer for brugerne.
 • Etablering af et PlugLAB – der kan teste produkters integration med etablerede og kommende sundhedsøkosystemer såsom Continua certificering (i samarbejde med Track Ltd i UK) eller nye embedded softwareplatforme/standarder i boliger, plejehjem som f.eks. Uaal eller Android Smart Home (i samarbejde med Fraunhofer IGD). Her bistås med interoperabilitetscheck mod nationale og internationale kommunikationsstandarder (MedCom, HL7/IHE, kronikerdatabaser, FMK mv.) samt med real-world test simulator for medico devices/alarm systemer (f.eks. for en kritisk enhed, der måler på vitale parametre, eller et produkt der skal virke i rum med mange trådløse sendere). Derved kan SMV’er hurtigt afteste deres løsninger i den tekniske kontekst, de skal fungere i – fremfor at arbejde hypotetisk eller udvikle små, dyre proprietære løsninger.
 • Etablering af et RegLAB – som fastholder og udbygger kompetencer på højt internationalt niveau til at rådgive og afhjælpe SMV’ere omkring regulatoriske forhold indenfor især sundhedsprodukter; herunder at afprøve/udvikle nye SMV services, eksempelvis kvalitetssikrings- og hosting services til sikring af kvalitetsprocedurer. Dette kræver at udvikle nye agile processer, hvor SMV’er kan udvikle efter regulatoriske krav og dokumentation – men samtidigt enkelt, overskueligt og billigt uden egen QA/RA afdeling.

Centrale aktiviteter
De centrale aktiviteter er delt i 3 spor:

 • Etablering og udvikling af centrets 3 hovedservices: DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB. Herunder udvikling af medico moduler i DeviceLAB, etablering af strategiske partnerskaber og aftaler med samarbejdsparter.
 • Videnfastholdelse og videnudbygning via fortsat aktiv deltagelse i internationale og nationale arbejdsgrupper, såsom Continua Health Alliance arbejdsgrupper, Connected Health, HIMSS, EU aktiviteter (AAL og Active & Healthy Ageing aktiviteter), UNIK, Lev Vel samt deltagelse i målrettet videnhjemtagning nationalt og internationalt og konkrete FoU samarbejder med relevante parter.
 • Målrettet videnspredning gennem oplæg, konferencer, seminarer, afholdelse af plugfest’s, partnerskab med faglige virksomhedsnetværk (Medico Industrien m.fl.) og landsdækkende innovationsnetværk (Lev Vel, UNIK).

Rationale for indsatsen
Udviklingstiden for nye produkter til sundheds-og velfærdsteknologiområdet har vist sig meget lang for mange små virksomheder. Det regulatorisk vanskelige sundhedsteknologimarked er særligt besværet for SMV’er af en lang proces med krav om kliniske protokoller, QA systemer og produktdokumentation bare for at komme på det danske marked. Det efterlader ofte kun plads til store virksomheder på et stadigt voksende sundheds- og velfærdsteknologisk marked. Derved realiseres kun ganske få innovative idéer til færdige produkter og små virksomheder efterlades i en kompetencekløft, som centret bestræber sig på at mindske.
Centrets målgruppe er især helt nye virksomheder og de mindste SMV’er, hvor produktudvikling indenfor medicolovgivning med store krav til produktkvalitet, dokumentation, test og afprøvninger samt godkendelser er en voldsom prøvelse og i dag stopper mange. Samtidigt vil aktivitetsplanen understøtte forskere og studerende, der arbejder med nye teknologier i dette felt. Nye målgrupper bryder konstant frem, da markedet er attraktivt – f.eks. transportsektoren og byggebranchen, for hvilke disse udfordringer vil være helt nye og ukendte.
Markedet for sundheds- og velfærdsteknologi forventes at stige markant de kommende år. Et stærkt dansk hjemmemarked er en god forudsætning for at skabe gentagelser af den succes, der stadig er med danske høreapparat-producenter og andre danske frontkæmper indenfor sundheds- og velfærdsteknologi. Men det kræver en langt mere målrettet indsats for at kunne klare sig i en heftig global konkurrence om markedet for nye smarte løsninger til ældre og kronisk syge. Dette initiativ vil have potentiale for at kunne lette vejen, ved såvel at løfte innovative ideer og understøtte virksomheders vej til agil produktudvikling og hurtigere vækst.
Aktivitetsplanen knytter naturligt an til rækken af teknologisk funderede FoU projekter i Danmark og udlandet, der retter sig mod enten sundhedsområdet eller det bredere velfærdsområde. Der er mange innovationsindsatser (UNIK, Lev Vel, Medico Innovation m.fl.), der initierer nye idéer – men som risikerer at strande og være uforløste af ovennævnte barrierer. Ligeledes sker der store forskningsmæssige indsatser i såvel regi af f.eks. kommende SPIR Patient@home – og under såvel HTF og DSF, hvor viden både kan udnyttes i aktivitetsplanen – men især hvor denne kan understøtte vejen ud af laboratoriet.
Mulige samarbejdspartnere
De danske universiteter ITU, AAU, AU, SDU, IHA og KU – samt Alexandra Instituttet og Force fra GTS. Samarbejde vil søges med fysiske demolabs som G10 innovation, Demohospital (Region Syddanmark), Fremtidens Plejehjem (Aalborg Kommune m.fl.). Internationalt samarbejde med bl.a. Fraunhofer IDG (Damstadt), Brunel University UK.  På standardisering samarbejdes med MedCom, NSI, Continua Health Alliance og Track (UK). I videndeling og spredning samarbejde med MedicoIndustrien og virksomhedsclusters som Medico Innovation, MedTech Innovation og Welfare Tech Region.

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Arne Jørgensen
Mandag d. 23/4-12 kl. 21:30

Dette områder er den nære fremtids vækst område men væsentligt potentiasle i den offenlige sektor i deres søgen efter mere effektive og sikrere leverancer af velfærdsydelser

clausfnielsen
Tirsdag d. 24/4-12 kl. 18:10

Hej Arne

Tak for dit svar. Jeg er da enig i at dette område rummer væsentligt potentiale.. Men du hæfter dig naturligvis som KMD'er ved de offentlige velfærdsydelser. Det ville være super hvis du kunne uddybe mere præcist hvad du ser som problemer i det offentlige ud fra dit synsfelt. Er det dækket ind godt nok med dette forslag ??

Ville meget gerne have dit bud på dette

Hilsen
Claus

SEQINETIC
Fredag d. 27/4-12 kl. 08:51

Ideerne er gode/relevante, men er der behov for one-stop-shopping, og er det det mest effektive? Det er selvsagt casebestemt; men ofte er det bedre - omend selvsagt lidt mere tidskrævende under søgefasen - at "pick'e horses for courses", så de rette (globale) spidskompentencer kan bringes i spil. Dette kræver jo kapital, og det nok er hovedudfordringen i vore dage, ikke at finde kompetencerne. Alle de omtalte xLABs findes jo allerede (evt. som bestillingsvare).
Men fint at der tænkes gode tanker!
Mvh. Søren

clausfnielsen
Fredag d. 27/4-12 kl. 10:46

Hej Søren

Tak for din kommentar. Enig med at Kapital - især den risikovillige af den kan være svær at finde. Måske det enkeltstående største problem for SMV'ere med super ideer. En anden væsentlig side af vækstproblematikken. Som vi ikke kan løse, men pååege

Jeg blev lidt nysgerrig på at du lige præciserede hvor du idag kan finde de services der er nævnt i forslaget, endda som bestillingsvare,u. Der vil jeg gerne have at evt. udddybede - sendte links mv. Det er jeg voldsomt interesseret i at vide :) Det vil hjælpe til at skærpe forslaget.

H Claus

Dorthe Kjær Pedersen
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:02

Godt initiativ, husk også at involvere de offentlige aktører på sundheds- og velfærdsområdet tidligt i innovationsprocessen. De fremtidige brugere af sundheds- og velfærdsteknologi kan bidrage med væsentlig viden om brugersituationer og miljø, som er afgørende for at udvikle produkter, der bliver fremtidige succeser.

clausfnielsen
Lørdag d. 12/5-12 kl. 11:12

Hej Dorthe

Tak for opbakningen. det betyder meget at du som projektleder på UNIK, synes at dette er et behov. hele metoden med Agil produktudvikling indebærer også logisk inddragelse af bl.a. brugerkompetencer. og det er også derfor at vi har de "labs" med der arbejder med det i både nordjylland og syddanmark.

Brugerinddragelsen er altid vigtig, men husk også Henry Fords ord om, at hvis man havde spurgt brugerne om hvad de ønskede sig, så ønskede de en hurtigere hest. Men han lavede bilen alligevel :)

Ser du nogen konkrete muligheder partnere der kunne bidrage med brugeraspektet.??

Clausduedalpedersen
Mandag d. 14/5-12 kl. 07:52

På baggrund af OUHs erfaringer med at udvikle og bringe et produkt på markedet og de mange vanskeligheder der er forbundet hilser vi ideen med en One Stop Shop meget velkommen. Det er endvidere vores forventning at dette arbejde ikke bliver letter i de kommende år, med ny krave til både teknisk, klinisk og økonomisk dokumentation.

Set med udgangspunkt i beslutningsprocesserne i sundhedsvæsnet vil vi opfordre jer til at ind tænke ikke kun de tekniske og juridiske problemstillinger i men også se på de kliniske og forretningsmæssige udfordringer. Her stiller OUH sig meget gerne til rådighed for et samarbejde med kompetencer inden for både klinisk afprøvning og økonomisk validering.

Dette kan naturligt ske med udgangspunkt i vores arbejde med udvikling af en europæisk evalueringsmodel (MAST http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid...)

Med venlig hilsen

Claus Duedal Pedersen

Chefkonsulent, Odense Univeristets Hospital

clausfnielsen
Fredag d. 8/6-12 kl. 14:02

Hej Rasmus

Den vinkel er også inde over. Vi8 har allerede haft de første Kina sager på dette - og det virker som om at vi har brug for videns-og kompetenceopbygning her, hvis vi skal hjælpe virksomhederne ind på dette kæmpe marked. Hvad med BRIK landene? er der særlige forhold vi kan tænke ind allerede nu i projektbeskrivelsen ??. Jeg ved at visse ameriakanske virksomheder på sundheds- og velfærdsteknologi feltet enten bruger EU eller eks.vis Brasilien til at lave deres kliniske afprøvning, før de entrerer med FDA, da det går meget hurtigere ?? Nogen ideer fra Shanghai du kan supportere med??

Hilsen Claus

jens agerskov
Mandag d. 4/6-12 kl. 09:44

Dette er et uhyre vigtigt forslag da der her i landet ikke findes ressourcer af denne type.

Ideer der skal bringes til markedet fra iværksættere lider under at de udviklingskompetencer vi normalt kan købe i Danmark sjældent er økonomisk realistiske at komme i nærheden af. Ofte har vi som iværksættere brug for at have et udviklingsværksted med personale 5 timer om ugen, 3 ingeniører med forskellige kompetencer andre 5 timer.

De fleste offentligt financierede/støttede projekter taler om højteknologi, men realiteterne er at over 98% af vor industrieksport intet har med højteknologi at gøre, men med at bygge salgbare produkter og flytte papkasser.

Et støttet udviklingshus/projekthotel koncept og gerne lidt bredere defineret end dette vil være utrolig attraktivt.

, eller nærmere ikke

jens agerskov
Mandag d. 4/6-12 kl. 09:55

Søren du har ret i at mange kompetencer findes og kan købes, men det er som iværksættervirksomhed ineffektivt.

Konceptet vækstfabrikkerne har netop fået en pris for et helt fantastisk koncept, som virkelig løfter mange enkeltmandsvirksomheder. Hvis det ikke var fordi min virksomhed laver elektromekaniske produkter (maskiner til diagnostik og farma) så ville vi arbejde indenfor det koncept.

Problemet er blot at så snart du har noget med fremstilling at gøre så er der intet koncept. Du kan placere dig på DTU og have kontakt til tekniske miljøer, men der er ikke et værksted hvor du kan save en metalstang over og bore to huller.

Et koncept som vækstfabrikkerne koblet med udviklingsmiljø, vil have evnen til at føde rigtig mange effektive små virksomheder af den type der virkelig genere arbejdspladser.

carsten.lemche
Tirsdag d. 5/6-12 kl. 17:17

DELTA har været en uvurderlig støtte for os. Det har hjulpet til at få information om krav til løsninger der kræver medicinsk godkendelse. Når vi kigger på andre lande, virker den "Danske" model til at være meget dybdegående.

Den mere praktiske indgang til at sikre at alle midlerne ikke ender som konsulent penge er ønsket, men vi er blevet klogere på mange ting, og er i stand til at vurdere ret og forkert hvilket i vores situation er fantastisk vigtigt.

Det kan ønskes at beløbet sættes op til 150.000 kroner.

Vi er blevet forsinket men det skyldes ikke DELTA.

NORMA
Onsdag d. 6/6-12 kl. 10:45

Mine erfaringer med produktudvikling, kan sammenfattes til at der generelt er to områder der er afgørende for at især små og mellem store virksomheder, der ikke har uanet ressourcer til produkt udvikling, får succes med et nyt produkt. Det er at få produkterne hurtigt på markedet, således at man kan få indtjening og cash-flow, det andet er at bruge de ofte begrænset ressourcer man har så godt som muligt, slåledes at man "Do more with less".

Hvad det første angår, så er det afgørende at man laver grundige markeds- og behovsanalyser inden man starter selve udviklingen, og hvis man skal fejle, at dette sker hurtigt ("Fail fast"), derfor er et godt råd:

* Test hypotesen/produktet tidligt evt. ved brug af en såkaldt “killer trial”
* Tag konsekvenser af denne og fortsæt derefter!

Hvad angår “Do More With Less”, så accepter at man er en mindre organisation og brug den hjælp man kan få fra eksperter udefra, ved at:

* Reducere overhead – lav faste omkostninger varialble
* Gør brug af CRO virksomheder til f.eks.; regulatoriske spørgsmål, skrivning af protokol og ikke mindst til kliniske afprøvninger. Anvende konsulenter og andre rådgivere
* Reducer "burn rate" til er absolut minimum

Og så er det værd at huske, at den bedste form for markedsføring er anvendelsen af valide kliniske data.

Huntley
Onsdag d. 6/6-12 kl. 11:07

Af Peter Huntley, MEDICOindustrien

Produktudvikling indenfor medicobranchens produktområde er en kompliceret affære - ikke mindst for den mindre virksomhed.

Det kræver store ressourcer at overskue vejen fra produktidé til lancering på markedet og det kan virke uoverskueligt at få overblik over, hvilke forhold, man skal være opmærksom på og hvor der kan hentes hjælp.

Derfor er det helt rigtigt set, når DELTA opretter et produktudviklingscenter med de tre elementer DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB.

Jeg forventer, at centret dermed kan blive en meget vigtig samarbejdspartner til såvel Medico Innovation som til MEDICOindustrien.

I Medico Innovation satser vi på at tydeliggøre og effektivisere forsyningskæden fra teknologi til brugerdrevet produktudvikling, hvor DELTA´s center vil udgøre en helt naturlig del af kæden - uanset om man bevæger sig op eller ned ad kæden, d.v.s. fra brugerrevet behov til teknologi eller den anden vej fra teknologi til behovsløsning.

I MEDICOindustrien rådgiver vi blandt andet om regulatoriske forhold og har en omfattende kursus- og seminarvirksomhed til at hjælpe virksomhederne gennem udviklingsprocessen. Vi ser derfor et stort samarbejdspotentiale mellem brancheforeningen og DELTA, hvor DELTA ´s faciliteter og vores kursusvirksomhed i forening kan skabe en stærk platform for udvikling af nye produktideer og - forhåbentlig - nye virksomheder.

Mange kræfter sættes for tiden ind på at styrke innovationshøjden i medicobranchen, og vi anser det for bydende nødvendigt at disse initiativer bindes sammen på en overskuelig og hensigtsmæssig måde.

DELTA´s medejerskab af Medico Innovation og medlemskab af MEDICOindustrien gør det helt oplagt, at GTS-instituttet påtager sig den opgave at levere et centralt led i branchens forsyningskæde.

DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB repræsenterer en spændende nytænkning, som branchen har brug for.

clausfnielsen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:13

Hej Claus

Tak for dit positive tilsagn. I DELTA møder vi en del af den danske "Medico" branche, ligesom du ved at vi er aktive i at afteste nye applikationsområder. Det er utroligt vigtigt at have et tæt samspil med jeres kliniske miljø.

Er der muligheder for at vi kan trække både FoU og virksomheder ind i denne kontekst og lave både de nødvendige kliniske tests, som der rent regulatorisk kræves samt den EU baserede assesment model til den mere business case orienterede del.?? Der kan også være et bredere samarbejde, når jeg tænker på vores ideer om "et pluglab". Kunne vi arbejde med den ide ved at tilkoble jeres EPJ/EOJ/Praksislæge systemer mv. på en test basis..??

Blot nogle spm. til overvejelse

clausfnielsen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:18

Hej Jens

Vi vil meget gerne prøve at udvikle ideen videre sammen med jer. Det vigtige for os er at du signalerer at vi har ramt et behov.

Vi meget gerne høre om dine erfaringer med en bredere definition. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en snak, eller drøfte det her.

Jeg er nem at fange på cfn@delta.dk

H Claus

clausfnielsen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:24

Hej Carsten

Tak for supporten. Det er godt at vide at vores eksisterende serviceydelser funker. Enig med dig i at både regulatoriske krav strammes (især efter implantatproblemerne) og at kompleksiteten stiger i det intelligente miljø som produkterne ofte skal "leve" i.

Vi prøver dog med dette at udvikle services der kan speede udviklingen op og evt. hoste services der kan være svære at holde styr på som lille SMV. Jeg er ikke helt sikker på at jeg er helt med på hvad du referer til på beløbssiden. Men vi vil meget gerne høre mere om de behov/muligheder du ser med forslaget ifht. til de mere konkrete enkelt dele

H Claus

clausfnielsen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:28

Kære Peter

Tak for at du finder tid til at læse vores ideer igennem. Og for supporten. Skulle vi være så heldige også at lave vores nye agile "shop", så er du hermed inviteret til være med ind over. Vi meget gerne udvikle fase 2 af dette sammen med industrien og iværksætterne..

Jeg tager det som en invitation og skal nok tage et initiativ, hvis der opbakning til at gå videre med ideen

Hilsen Claus

clausfnielsen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 15:05

Hej Søren og Jens

Jeg har nu kigget mig lidt omkring, og kan ikke helt finde de varer vi gerne vil udvikle til virksomhederne som værende hyldevarer. I så fald skal de ikke ligge her. Det kan vi være enige i. Det er ikke formålet med resulkontraktmidler fra mininsteriet. Så Send gerne links eller info med lign. danske kommercielle services.

Eks.vis er der vist ikke mange der tilbyder rådgivining indenfor test/certificering af Continua Health Alliance, der sker hele tiden løbende ændringer på FDA og CE, og der er en rasende udvikling på nye use cases, IEEE.-073 mv. Samtidig er der på ICT siden og anvendelsessiden nye trådløse teknologier i spil- og det vælter ud med apps og produkter på consumer fronten som ikke er "lovlige".

Det er trist at skulle trække et produkt tilbage fra markeder, som vi har set eksempler på fra danske producenter, pga. de forkerte "medico" certificeringer.

Samtidig er det svært at få et overblik over hvordan et produkt indgår i et "økosystem". De lab's vi vil bygge er bl.a. er teste i f.eks. software miljøer, trådløse omgivelser (Ambient Intelligence, sensor netværk mv. ) mv. om data havner rigtigt hos enten læge eller hjemmesygeplejeske (pluglab - interoperabilietetstest etc.)

Det kan også være at vi vil accelerere en produktudvikling, der kan overholde de ovennævnte regulatoriske, ved at bruge standardplatforme (f.eks. trådløse) der tilpasses nye applikationsområder. Hvis det findes i dag i den form, så send et link. Det vil jeg gerne vide, for så kan vi sikekrt nok tilføje det en dimension eller 2 mere.

Søren: jeg har kiggep på EU initiativet med vækstfabrikker. Det ser ritgigt interessant ud. Vi vil meget gerne samarbejde med de miljøer. Jeg foreslår at vi måske kan snakke med CAT Science og Region Sjælland om hvordan vi kan skabe synergi. Tak for det tip. Det kendte jeg ikke. Synes du det er en god ide?? Er det de rigtige

Hilsen Claus

Søren Larsen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 17:35

Vi har i Ballerup Kommune arbejdet med tankerne om at stille os til rådighed som Living Lab ved produktudvikling, hvilket jeg ser som en god forlængelse/samarbejdsmulighed med et produktudviklingscenter.

Vi vil kunne tilbyde tests i flere forskellige situationer (borgere i eget hjem, på plejehjem eller i korttidsbolig med senere udslusning til eget hjem). Vi har undersøgt de formelle betingelser, og er nået til den konklusion, at vi vil kunne tilbyde afprøvning og udvikling af velfærdsteknologi og klinisk test af medical devices forudsat, at der er en ekstern testleverandør. Vi kan bl.a. tilbyde nøgletal og adgang til udvalgt brugergruppe ift. afprøvning og dataindsamling jfr. afprøvningsdesignet.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på værdien af industrielle designere. Man kan blot se på udviklingen af banale hjælpemidler, f.eks. rollatorer. Før var det grimme bøjede rør på hjul. Nu er de pænt designet og har flere funktioner, bl.a. sæde og indkøbskurv. Efter denne produktudvikling ses de overalt i indkøbscentre.

Jeg er overbevist om, at der er behov for en udviklingscenter, som måske også kan hjælpe SMV'er med fundraising fra eksempelvis fornyelsesfonden eller fonden for velfærdsteknologi.

Hilsen
Søren Larsen

clausfnielsen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 17:56

Hej Søren

Super interessant. Det tilbud takker vi da ikke nej til.
I deviceLAB kan et sådant tilbud være helt afgørende at have adgang til

I PlugLAB Vores ide er bl.a. at etablere enten virtuelle software miljøer. evt. kombineret med brugertests, således at du i dit Y "kroniker" monitorerings system (EOJ eks.vis) kan se data fra X sensor (Continua Standard), og kan dele det med Y læge(system) via X (medCom/Fælles Sprog II ) standard.

Er det noget man kunne forestille sig at samarbejde omkring. ?

Hilsen Claus

clausfnielsen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 00:38

.. mener jeg at Bjarke Ingels siger i sin TED speak. Det kunne måske også bruges, Søren, du er hermed inviteret til vores virksomhedsgruppe der kan hjælpe med at udvikle disse services. Jeg er enig på flere punkter. Det er klart at vi skal samarbejde med de virksomheder der allerede kan tilbyde regulatoriske services. Ser du DELTA's rolle som værende nogen der kan drive et CRO-virksomhedsnetværk, med fokus på videns og kompetenceudbygning af f.eks. FDA/CE/Japan krav. Gerne i et tæt samarbejde med medico-industrien selvfølgelig ?? . Hører gerne dine synspkt.

H Claus

rgrunnet
Torsdag d. 7/6-12 kl. 10:03

Hej Claus og DELTA

Spændende tiltag! Jeg tror det er vigtigt at tænke vækstmarkeder ind allerede i produktudviklingen. Selvom man starter på det danske marked, så er det smart at vide, at produktet er parat til f.eks. det kinesiske marked. Især ift. det forslåede RegLAB - her kunne det være enormt smart, hvis danske SMV'er kunne teste og certificere op imod de reguleringer, som gælder i Kina, således at de er parate til at skalere op på dette marked.

Kina er en kæmpe mulighed for dansk velfærdsteknologi, men brugernes krav og regeringens reguleringer er meget anderledes end det vi kender i DK. Et center der kunne hjælpe danske SMV'er og andre med at få Kina inkluderet allerede i produktudviklingen, ville være en enormt styrkelse af mulighederne for rent faktisk at få succes i Kina.

Mvh,
/ Rasmus

rgrunnet
Torsdag d. 7/6-12 kl. 10:03

Hej Claus og DELTA

Spændende tiltag! Jeg tror det er vigtigt at tænke vækstmarkeder ind allerede i produktudviklingen. Selvom man starter på det danske marked, så er det smart at vide, at produktet er parat til f.eks. det kinesiske marked. Især ift. det forslåede RegLAB - her kunne det være enormt smart, hvis danske SMV'er kunne teste og certificere op imod de reguleringer, som gælder i Kina, således at de er parate til at skalere op på dette marked.

Kina er en kæmpe mulighed for dansk velfærdsteknologi, men brugernes krav og regeringens reguleringer er meget anderledes end det vi kender i DK. Et center der kunne hjælpe danske SMV'er og andre med at få Kina inkluderet allerede i produktudviklingen, ville være en enormt styrkelse af mulighederne for rent faktisk at få succes i Kina.

Mvh,
/ Rasmus

Anders Søndergaard
Torsdag d. 7/6-12 kl. 13:40

På Designskolens afdeling for Industriel Design har vi haft gode erfaringer med studieprojekter inden for velfærds- og sundhedsområdet, da det uddannelsesmæssigt åbner for hensigtsmæssige designproblematikker, der også giver god mening for de studerende, ikke mindst når brugerne inddrages i processen. Brugerorientering har altid været en vigtig del af designprocessen. Der arbejdes nu mere og mere med brugerdrevne processer, som for os har været meget givende, og som i mange tilfælde har forbedret designprocessen og højnet innovationsniveauet. Samtidig ser vi også vanskelighederne ved at afprøve idéerne med brugerne. I de allerførste faser er de meget primitive modeller meget passende. Når det nærmer sig rigtige produkter bliver processen mere usikker og postulerende, selv om det egentlig skulle være mere afklaret. På den baggrund finder vi at One Stop Shop kan blive et vigtigt redskab i udviklingen af bedre produkter, og vi vil meget gerne medvirke med vores erfaringer på området. Vi håber selvfølgelig på at få mulighed for at anvende det i forbindelse med skoleprojekter evt. i samarbejde med virksomheder.

Mvh.

Anders Søndergaard
Underviser
Kunstakademiets Designskolen

clausfnielsen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 14:16

Hej Anders

Tak for det. Netop et af vores oplæg er at udvikle byggeklodser til aftestning for studerende og i brugerdesign processer. Vi gør det jo allerede med vores idemoLAB - electronic sketching processer med SMV'er og designere og brugere, og vi ved med vores ePatch produktplatform hvor afgørende det industrielle design er for at skabe konkurrencefordele for komparative produkter.

Vi vil uanset udfaldet meget gerne samarbejde tættere med jer - gerne i regi af de etablerede samarbejder vi allerede har med WTR og SPIR patient@home. Du er velkommen til at kontakte mig for en yderligere snak.

Hilsen Claus

chuckparker
Fredag d. 8/6-12 kl. 05:41

We support this effort of Delta in testing and implementation of the Personal Connected Health space. DELTA has been an invaluable partner in not only Denmark but also regionally in the European Union. Delta has brought extensive local knolwedge to the International efforts to improve the standardization of the tools and Guidelines Continua Health Alliance uses globally.

The efforts to implement standards and interoperablity will create a new marketplace that reduce costs of technology. We have already seen through Delta's work that new workflow models of healthcare have already been demonstrated to reduce costs and improve overall health of individuals. We partner with Delta on these topics and have utilized the expertise to leverage regulatory environemtns (FDA and CE marking agencies) along with Policy and legal efforts (cross-border utilization of medical technology and harmonization of information sharing)

This proposal is a great effort and furthers the working activities that have provided valuable inputs to the industry as a whole and will begin the actual implementation of standards-based Personal Connected Health.

clausfnielsen
Fredag d. 8/6-12 kl. 14:14

Hi Chuck

Thanks for the support and the appreciation for the work we have performed already. I am very honoured that you dedicate time to write and support this initiative.

The knowledge inside Continua is so huge in this field - both with regards to market understandings, Regulatory issues and of course the technical issues (interoperability, guidelines, use cases & standards) we are dealing with. We sincerely hope that we can repay the support and continue to collaborate within Continua. With this initiative we strive to ensure that we can develop a suitable support to danish companies that needs to be Continua compliant, as we hope that the Danish Government soon will adopt Contina, as the rumors imply.

Thanks a lot. Also a big thank you to "Google translate"

Best regards
Claus

Jakob Reimers
Fredag d. 8/6-12 kl. 15:06

Som patentrådgiver er det min erfaring, at immaterialret med fordel kan tænkes ind på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen, og at rådgivning omkring IPR kan indgå som en del af et produktudviklingscenter. Patentbeskyttelse af teknologi kan for små virksomheder blive et vigtigt aktiv, som kan være med til at tiltrække investorer, og som samtidig kan give en god position i forbindelse med senere at indgå licensaftaler, f.eks. hvis et projekt skal føres videre af en større aktør eller markedsføres i et andet land af en samarbejdspartner.

Det er imidlertid ikke kun væsentligt for en virksomhed at beskytte sin egen viden og egne produkter. Det er i høj grad også vigtigt at undersøge virksomhedens freedom-to-operate for de markeder, hvor et produkt eller en service er tiltænkt. Vi anbefaler oftest, at opstartsvirksomheder på et tidligt stadie lægger nogle kræfter i at kortlægge de vigtigste aktører inden for deres tekniske fagområde, og at de forsøger at identificere tredje mands rettigheder, som potentielt kan forhindre virksomheden i at udøve deres opfindelse, og som de måske selv behøver indgå en licensaftale med.

Katrine Leth
Fredag d. 8/6-12 kl. 15:31

Welfare Techs indsats indenfor forretningsudvikling - 'Business Innovation' på det velfærdsteknologiske område, vil matche det foreslåede produktudviklingscenter i mange henseender.

Vi støtter ideen om de nævnte aktiviteter, ud fra vores kendskab til behovet, i den del af dansk industri der arbejder med eller interessere sig for velfærdsteknologi i bredeste forstand.

Welfare Techs centrale rolle i Patient@home-projektet og involveringen i etableringen af et Livinglab Denmark miljø, vil blive styrket og understøttet af et samarbejde med Delta og det, af Delta, foreslåede center.

Hilsen
Katrine Schousbøll Leth, Udvilingskonsulent
& Henrik Kagenow, Direktør
Welfare Tech

clausfnielsen
Søndag d. 10/6-12 kl. 21:48

Hej Henrik & Katrine.. vi er glade for at i ser vores forslag som komplementært til de behov i afhjælper de mange partnere og virksomheder i jeres landsdækkende intitiativ. Det vil være meget relevant at indtænke Patient@home, hvor der er sat som mål over man over fem år at skal udvikle 100 prototyper og 40 færdige produkter inden for sundhed- og velfærdsteknologi. DELTA ser derfor med jeres indspil her også forslaget som en væsentlig understøttelse af at kunne realisere dette ambitionsniveau for at sikre produkter igennem f.eks. test og godkendelser og derved markedsadgang. Det er et stærkt partnerskab hvis vi kan få synergierne sat i spil. Det håber vi.

Hilsen Claus

Henrik S
Mandag d. 11/6-12 kl. 12:58

Rigtig godt initiativ. Med de mange regulatoriske udfordringer som er forbundet med at løfte et produkt fra et proof-of-concept via kliniske studier til markedet er der især for SMV’erne behov for at kunne trække på eksterne resourcer; og hér rammer RegLAB plet. For at sikre kvaliteten og tyngden i f.eks. RegLAB bør der i initiativet fokuseres på at trække kræfter ind som har hands-on erfaringer og som selv har været igennem processen.

clausfnielsen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 00:25

Der er desværre sket en beklagelig fejl i projektbeskrivelsen som desværre først er set nu men derfor bør rettes, og det er at DI ITEK ved en beklagelig fejl ikke er nævnt. Da DELTA er medlem, samt sidder i bestyrelsen for DI ITEK, og i det daglige har et tæt samarbejde omkring både telemedicin, sundheds- og velfærdsteknologi og medlem af DICTAT, samt i arbejdet med Continua Health Alliance, så er det helt oplagt at DI ITEK er en strategisk partner i dette forslag. Så fejlen er hermed rettet.

Med venlig hilsen

Claus F: Nielsen, DELTA

CGRA
Onsdag d. 13/6-12 kl. 07:03

DI ITEK Netværk for Sundhedsteknologi nedsatte i juni 2009 arbejdsgruppe for telemedicin. Med basis i denne kompetente gruppe har vi både anbefalet Continua Health Alliance til den regionale og nationale strategi for telemedicin.

Det vil være en klar fordel for de 200 deltagere i netværket at der kommer et dansk komptetencecenter for hurtig udvikling af velfærdsteknologi. Vi står nemlig over for et gennembrud i markedet, hvor det gælder om at komme først med løsninger, der både kan bruges i Danmark og andre ledende lande.

Helle Funch Nielsen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 09:13

Jeg ser med stor glæde frem til initiativet.
Allerede i den meget tidligere fase af vores udviklingsprojekt, kontaktede vi Delta vedr. udvikling af vores sensor baserede medico device til måling af kemiske forandringer i udåndingsluft hos dyr og mennesker.

Havde denne tjeneste været til rådighed dengang ville vi muligvis ikke have været nødsaget til at rykke projektet og virksomheden til England.

hilsen
Exhalation Technology Ltd
Helle Funch Nielsen

clausfnielsen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 10:50

Tak for supporten. Kan ikke være mere enig. Her Fra Continua Summit i Berlin kan det da også kun siges at der er meget spændende produkter i pipelinen fra plugfest, men at der desværre IKKE er nogen danske imellem. Det kan ændre sig. Men alle kigger på DK som et foregangsland, og vil ind så snart at markedet for alvor flytter sig. Det ser ud til at det er ved at ske.

DELTA vil meget gerne kunne opbygge komptencer til at afhjælpe danske virksomheder i denne del af produktudviklingen. Ser frem til et godt samarbejde omkring dette tema sammen jer i DI ITEK, og vi håber at med fælles hjælp kan udvikle nye services fastholder producenter og nye produkter i DK.

clausfnielsen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 10:57

Kære Helle

Tak for den kommentar. Udover at vi gerne vil arbejde med vores dedikerede platform i SenseOnHealth til eks.vis netop dine specifikke formål, så er jeg glad for at du kan se at der er et behov for de nye services vi gerne vil udvikle, og at de ikke findes idag. DELTA kan desværre ikke idag tilbyde disse services - men vi vil gerne udvikle dem.

Jeg vil sætte stor pris på at vi må få lov til at kontakte dig for at en nærmere uddybning af dine behov og ønsker til centret.

Hilsen
Claus F. NIelsen
DELTA

clausfnielsen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 11:03

Kære Henrik

Tak for din kommentar. Vi vil meget gerne gøre brug af erfaringerne fra dig/jer. Håber meget på at vi kan bruge dig/jer som sparringspart på at udvikle både initiativet og forhåbentlig også indholdet i den kompetence-opbygning vi skal lave for at kunne udbyde servicen til virksomhederne.

Hilsen Claus F. Nielsen
DELTA

Tina Hansen Petersen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 11:32

Et samlingspunkt for viden, spidskompetencer, faciliteter m.m lyder som et vigtigt og rigtig godt initiativ for erhvervslivet i forbindelse med produktudvikling til sundheds- og velfærdsteknologi området!

I udviklingsfasen er kontakt og kendskab til brugerne et vigtigt element. Derfor bør inddragelse ske på et tidligt tidspunkt for at opnå den mest optimale funktionalitet og dermed sikre de bedste muligheder for en god afsætning på markedet. I det sønderjyske netværk; VelfærdsTeknologi Syd (VT Syd) stiller vi os gerne til rådighed for netop denne brugerinddragelse. I dag er det store marked i Danmark i denne henseende såvel brugerne (borgerne) som plejepersonalet - og de fire sønderjyske kommuner i VT Syd vil i en idé- og udviklingsfase kunne hjælpe med bl.a. afdækning af behov, løbende sparring samt tests i de rigtige miljøer i den virkelige verden.

Organisationen; Udviklingsråd Sønderjylland har stor tilknytning til det beskrevne netværk, og ligeledes i dette regi vil vi omkring videndeling, sparring m.v. i relation til erhvervsudvikling altid bakke op omkring gode initiativer.

Vi glæder os til at høre og se mere

Hilsen
Tina Hansen Petersen
Det sønderjyske netværk, VT Syd

clausfnielsen
Onsdag d. 13/6-12 kl. 12:51

Kære Tina

Tak for det tilbud. Det håber jeg vi kan gøre brug af. Spændende hvad der sker i det område p.t. Virksomhederne har stort brug for at kunne samarbejde med aftagersiden (eks.vis det offentlige) for at kunne tilpasse produkterne. Nu hvor DELTA er blevet syddanske i endnu større grad, er vi rigtig glade for at i vil stille jer til rådighed for et konkret samarbejde. Jeg ved at vores sønderjydske lokation allerede er i fuld sving med jer. Så i det regi vil det være helt oplagt at vi snakker nærmere sammen.

Hilsen Claus F. Nielsen
DELTA

Michael Pålsson
Onsdag d. 13/6-12 kl. 18:31

Som mangeårigt ledelses- og bestyrelsesmedlem indenfor diverse life science virksomheder kan jeg glæde mig over at Danmark befinder sig blandt verdenseliten når det gælder om at starte nye ideer. Vi er desværre ikke ligeså gode til at få ideerne omsat til succesfulde virksomheder.

Der er ingen tvivl om at mange projekter fejler eller bliver lukket fordi vejen til succes er for lang eller omkostningskrævende. Alle investorer uanset om de er støttet af private eller offentlige midler kikker på deres forrentning af kapitalen.

Et produktudviklings center eller som det beskrives her et konceptudviklings center kan være en god løsning på at sikre forrentningen af kapitalen. Især hvis koncept kan hjælpe ideerne hurtigere til markedet med lavere omkostninger.

Jeg vil anbefale at der i løsningen indgår en funktion som tillige varetager finansiering af koncepterne eftersom det er tidens flaskehals samt tillige bidrager tidligt i udviklingen med en løsning til optimering af "proff of concept" fasen.

Jeg krydser fingre for projektets succes ikke mindst for at forbedre vores evne til at skabe flere succesfulde løsninger.

Michael Pålsson
BlueTech ApS

Michael Pålsson
Onsdag d. 13/6-12 kl. 18:31

Som mangeårigt ledelses- og bestyrelsesmedlem indenfor diverse life science virksomheder kan jeg glæde mig over at Danmark befinder sig blandt verdenseliten når det gælder om at starte nye ideer. Vi er desværre ikke ligeså gode til at få ideerne omsat til succesfulde virksomheder.

Der er ingen tvivl om at mange projekter fejler eller bliver lukket fordi vejen til succes er for lang eller omkostningskrævende. Alle investorer uanset om de er støttet af private eller offentlige midler kikker på deres forrentning af kapitalen.

Et produktudviklings center eller som det beskrives her et konceptudviklings center kan være en god løsning på at sikre forrentningen af kapitalen. Især hvis koncept kan hjælpe ideerne hurtigere til markedet med lavere omkostninger.

Jeg vil anbefale at der i løsningen indgår en funktion som tillige varetager finansiering af koncepterne eftersom det er tidens flaskehals samt tillige bidrager tidligt i udviklingen med en løsning til optimering af "proff of concept" fasen.

Jeg krydser fingre for projektets succes ikke mindst for at forbedre vores evne til at skabe flere succesfulde løsninger.

Michael Pålsson
BlueTech ApS

clausfnielsen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 10:58

Kære Michael

Det beroliger os meget at du med din erfaring kan se at der er dybde i vores ide, og at det rammer et behov. Jeg vil meget gerne tage et møde med dig omkring den næste fase af beskrivelsen og diskutere dine erfaringer indenfor feltet, som jeg kan forstå er meget store. Ang. finansiering, så er det et emne der optager flere i og udenfor DK. Jeg er selv aktiv i VC diskussioner vedr. EU vækstplan, og der er også nogle små initiativer på vej i DK. Men kunne vi koble VC og andre til servicen, kunne være interessant at drøfte videre. Det kan nok ikke løftes i vores resultkontrakt, men tænkes ind som felt der skal kobles til. Hvordan ved jeg ikke helt. Hører gerne din mening..

MVH

Claus F. NIelsen