Atomare og molekylære nanofilm (Materialeteknologi – mikro og nano)

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

En lang række virksomheder repræsenterende meget forskellige branchesegmenter søger nye muligheder for at innovere eksisterende produkter eller at skabe helt nye produkter. Nanoteknologi vurderes i nationale og interna-tionale fremsynsrapporter at have potentialet til at levere en sådan innovativ produktfornyelse. Dansk industri har et erkendt behov for et skift fra en ressource-baseret til en videnbaseret industri med fokus på kvalitet snarere end på kvantitet. Det forventes at kunne opnås ved en konvergens af makro-mikro viden, nanoteknologi, indu-strielt design, innovation og nye forretningsmodeller. En række nye nanoteknologiske værktøjer har nået et mo-denheds niveau, hvor de kan bidrage til skiftet, og hvor de kan integreres i mere traditionelle masseproduceren-de produktionsmiljøer. Nanofilm kan give værdi til kommende og eksisterende produkter indenfor energi, elek-tronik, underholdning, sundhed, forbrugsprodukter samt fødevarer og clean-tech produkter. Hver dag lanceres der verden over 5-10 forbruger produkter, som udnytter nanoteknologien.

Udvikling af atomare og molekylære nanofilm med tykkelser fra sub-nanometer til nogle hundrede nanometer handler om skabe nye overraskende æstetiske og funktionelle overflader, og som har levetider sammenlignelige med produktets levetid. Nye processer og udstyr, der kan massefremstille coatings til et dokumenteret kvalitets-niveau vil blive udviklet. Nanofilm kan realiseres via såkaldte selv-samlende lag i systemer baseret på væske- eller gasfase deponering. GTS systemet vil i samarbejde med danske universiteter sikre, at danske virksomhe-der videnmæssigt kan udnytte denne nye teknologi.

Kvalitets nanofilm skabes med processer, hvor atomernes og molekylernes netværk kemisk bindes til overfladen af produktet. Nanofilm kan designes til at give produktet forskellige typer af funktionelle egenskaber: vand-olie afvisende overflader, som de kendes fra fx stegepander, eller som man ønsker i køleskabe, elektronik, høreap-parater, designer og Hi-Fi produkter som beskyttelse mod tilsmudsning/korrosion forårsaget af fugt, human touch o.lign. Fødevareprocessering er et andet område, hvor der ønskes let rengørlige og antibakterielle over-flader, og mere generelt søges nanofilm med multifunktionelle egenskaber.

GTS institutterne har de seneste år anskaffet state-of-the-art udstyr, etableret samarbejde med nationale og in-ternationale videninstitutioner, opbygget solide kompetencer og lanceret pilot-skala NanoMicroFactories, men udviklingen går meget hurtigt og kompetencer og ny viden om produktions-, proces- og risikoelementer vil blive udbudt som nye rådgivnings-, udviklings- og testservices.