Automatiseret armeringsopbygning til anlægskonstruktioner

Senest opdateret d. 6/6-2017
Teknologisk Institut
Femern Bælt 2017-2019 under temaerne Byggeri og anlæg og Særlige Indsatser
Mette Glavind
Direktør, ph.d., Byggeri og Anlæg

Formålet med aktivitetsplanen er at udvikle og demonstrere automatiserede arbejdsprocesser til opbygning af armering ved fremstilling af elementer til større anlægskonstruktioner.

I forbindelse med store anlægskonstruktioner udføres disse krævende processer manuelt i dag, hvilket medfører stor risiko for slid for de udførende. Hertil kommer, at arbejdet er meget dyrt og tidskrævende, og at det vanskeligt at opnå en ensartet, høj kvalitet. Dermed er der et stærkt grundlag for at optimere arbejdsprocesserne ved at indføre en lang højere grad af automatisering, hvor fordelene er forbedret arbejdsmiljø for de udførende, højere kvalitet og forbedret holdbarhed for de fremstillede betonkonstruktioner samt betydelige, økonomiske besparelser pga. øget produktivitet og reduktion af bemanding. Femern Link Contractors (FLC) har estimeret, at indførelsen af automatiseret opbygning af armering til fremstillingen af de store tunnelsegmenter til Femernforbindelsen kan reducere arbejdsstyrken til knapt det halve, svarende til ca. 800 arbejdere eller over 150 mio. kr. årligt, mens arbejdet pågår.

Det nyskabende i aktivitetsplanen er at udvikle automatiserede processer til produktion af større anlægskonstruktioner baseret på robotteknologi, som ventes at have en dramatisk indflydelse på produktiviteten i byggeriet i nær fremtid. Kombinationen af at robotter er blevet mere robuste og nemmere at programmere samt den øgede digitalisering ved anlægsarbejder, har gjort, at grundlaget er lagt for at implementere en højere grad af automatisering i byggeriet, specielt hvad angår større anlægskonstruktioner.

Målgruppen for denne aktivitetsplan er primært entreprenører i anlægsbranchen, producenter og leverandører af armering, industrirobotter og værktøjer hertil samt rådgivere til store anlægskonstruktioner. For løbende at sikre relevans af aktivitetsplanen etableres en referencegruppe, der bredt repræsenterer målgruppen. Gruppen vil løbende levere input til den faglige udvikling af aktiviteten.

Aktivitetsplanen gennemføres via 4 aktiviteter.
• Aktivitet 1: Udvikling og simulering af arbejdsstation til armeringsopbygning. Formålet med denne aktivitet er, at udvikle en arbejdsstation til opbygning og samling af armering til større anlægskonstruktioner, baseret på høj grad af automatisering via robotteknologi. Arbejdsstationens opbygning og funktion testes og demonstreres gennem real-time simulering.
• Aktivitet 2: Demonstration af automatiseret armeringsopbygning. Formålet med denne aktivitet er, fysisk at demonstrere processer med udgangspunkt i den udviklede arbejdsstation. Aktiviteten omfatter opbygning af mock-up til pilottests i Teknologisk Instituts laboratorier.
• Aktivitet 3: Vidensamarbejde og videnspredning. Formålet med denne aktivitet er gennem vidensamarbejde at opbygge ny viden og gennem videnspredning at sikre, at igangsatte aktiviteter og opnåede resultater udbredes til aktivitetens målgruppe.
• Aktivitet 4: Udvikling af teknologiske serviceydelser. Formålet med denne aktivitet er at udvikle nye teknologiske serviceydelser, som kan tilbydes aktivitetsplanens målgruppe med henblik på implementering.

Aktivitetsplanen vil levere ny viden og teknologiske serviceydelser til målgruppen om automatiserede løsninger til udførelse af anlægskonstruktioner, herunder pilottests i laboratorie, rådgivning om udførelse af armering efter nye automatiserede principper samt softwarekonfigurationer og styresystemer til styring af industrirobotter til håndtering og binding af armering. Den nye viden og opbyggede kompetencer forventes at gøre virksomheder, som er beskæftiget inden for udførelse af anlægskonstruktioner, attraktive i forhold til at blive specialleverandører til det kommende Femern-byggeri og andre store anlægskonstruktioner.

Der vil blive samarbejdet med relevante innovationsnetværk, både i forbindelse med vidensamarbejde og videnspredning, herunder Innovationsnetværk Femern Bælt (IFB), RoboCluster og InnoBYG – samt danske erhvervsskoler, internationale netværk og videninstitutioner.

Nøgleord

28 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Pedersen (Tilbudschef, Aarsleff)
Mandag d. 8/5-17 kl. 17:19

Øget automatisering og robotisering af anlægssektoren er meget relevant. De senere år er dette udviklet meget i industrien, så teknologien er til stede, men skal tilpasses anlægssektoren. I Danmark er det svært at finde arbejdskraft til armeringsarbejde. Automatisering kan reducere omkostninger, øge kvaliteten og give et teknologisk løft til den danske anlægsbrance.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 10/5-17 kl. 12:54

Kære Claus Pedersen, Tak for din opbakning til aktivitetsforslaget. Det er essentielt, at en entreprenør som Aarsleff har mange gode argumenter for at tage ny teknologi i anvendelse til armeringsarbejdet. Vi håber, at vi får mulighed for at samarbejde med jer og andre om at implementere robotter og automatisering i anlægsbranchen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Mandag d. 15/5-17 kl. 19:45

Kære Mette

Ligesom Claus tænker jeg også på spørgsmålet om danske arbejdere.

En del anlægsarbejde lægges i dag i udlandet - fx i Polen - og måske ville disse robotter kunne sikre at arbejdet blev udført hjemme i Danmark.

Det er slet ikke samfundsmæssigt ligegyldigt, thi hvis anlægsarbejder laves i Danmark af danskere og danske robotter koster det reelt meget lidt på statsfinanserne, fordi de fleste penge vender hjem til statskassen igen. Så kan der bygges flere broer, tunneler, veje og baner uden at Finansministeren slår hælene i.

Jeg kan dog huske en japansk undersøgelse af robot-arbejde på byggepladsen fra engang i 1990erne. Det viste sig dengang, at robotterne tog skade - eller blev nedslidt af klimaet på byggepladserne - af regn, kulde og støv, og at de også faldt ned af trapper og åbninger i dækkene, når de skal bevæge sig rundt.

Så husk arbejdsmiljøet for robotter - kan de tåle mosten på pladsen?

Christian

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 16/5-17 kl. 14:12

Kære Christian

God pointe med arbejdsmiljøet for robotter. Det er et hårdt miljø, de udsættes for på pladsen eller på fabrikken. Men timingen for at få robotterne i gang med at lave anlægsarbejde, herunder armeringsarbejde, er god, fordi robotterne har undergået en udvikling og er blevet mere robuste og mere intelligente.
Vi håber, at din vision om anlægsarbejde på danske hænder eller robotter og dermed penge til flere broer, tunneler og veje, bliver til virkelighed.
Med venlig hilsen
Mette

Lasse Skovsted (Produktionschef, Per Aarsleff A/S)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 12:01

Den arbejdskraft tunge bygge- anlægsindustri kræver mere kvalificeret arbejdskraft, god arbejdskvalitet og øget produktivitet mv. Udfordringerne i forbindelse med bygge-anlægsarbejde som nedsat kvalitet, mangel på arbejdskraft, arbejdsmiljø og arbejdsbetingelser for projekter kan overvindes af nye innovative teknologier som automatisering, der har potentiale til at forbedre byggeriets kvalitet, sikkerhed og produktivitet.

I dag er det tydeligt, at automatiseringsniveauet i byggeriet er meget lavt i forhold til de nuværende teknologiske fremskridt. Derfor må vi gøre en ny indsats for at øge automatiseringsniveauet i denne vigtige sektor.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 17/5-17 kl. 15:34

Kære Lasse Skovsted
Din kommentarer udtrykker kort og klart de udfordringer, som bygge- og anlægsbranchen står overfor, og hvorfor det er nødvendigt med automatisering.
Vi er helt enige i, at automatiseringsniveauet i bygge- og anlægsbranchen er lavt, og at potentialet for at forbedre kvalitet, sikkerhed og produktivitet er stort.
Med aktivitetsforslaget håber vi at få mulighed, for sammen med Aarsleff A/S og andre aktører, at komme et skridt videre med hensyn til automatisering med fokus på en af de mest arbejdskraftkrævende processer, nemlig armeringsarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Niels Nielsen (Branchedirektør, Danske Anlægsentreprenører)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 15:10

Der er ingen tvivl om, at der vil være væsentlige gevinster ved automatiseret armeringsopbygning til anlægskonstruktioner.

Oplagt er naturligvis de arbejdsmiljømæssige gevinster såvel som kvalitets- og produktivitetsmæssige gevinster. Man må dog heller ikke glemme, at anlægskonstruktionerne indgår i fx samfundsnyttige infrastrukturprojekter og klimasikringsprojekter, som vi med produktivitetsforbedringer kan få flere af for samme penge.

En forudsætning er imidlertid, at resultaterne af dette projekt bliver testet, kendt og anvendt af virksomhederne.

Projektets aktiviteter med demonstration, vidensamarbejde, videnspredning og udvikling af teknologiske serviceydelser er helt centrale for effekterne af projektet og herunder at få de mindre og mellemstore virksomheder inddraget.

Et spændende projekt som anlægsbranchen tillægger stor værdi.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 18/5-17 kl. 22:30

Kære Niels

Tak for din opbakning til forslaget. Med din kommentar står gevinsterne ved aktivitetsforslaget ret klart.

Vi har noteret os din anbefaling om at give fokus til aktiviteter vedrørende demonstration, vidensamarbejde, videnspredning og udvikling af teknologiske serviceydelser således, at teknologien kommer i anvendelse hos virksomheder. Det vil vi gøre vores ypperste for at opfylde.

Med venlig hilsen

Mette

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Fredag d. 19/5-17 kl. 16:46

De umiddelbare gevinster er øget produktivitet, bedre arbejdsmiljø og bedre ressourceudnyttelse, fordi man med automatiseret armering kan lave optimere armering. Men jeg tror der er en lang udviklingsvej inden de gevinster kan høstes. Den smule robotautomatisering, jeg har set hos elementproducenterne, hvor den kan bruges indendørs og under relative ensartede forhold, kan ikke uden videre overføres til anlægsarbejder. Desuden: Når man ikke gør mere der, hvor det ellers burde være nemmere, handler det ikke mindst om trade off mellem investering og gevinst. Og er arbejdskraften billig, hvilket den ofte er ved anlægsarbejder, så bliver gevinsten måske for lille til at investeringen kan betale sig.

MVH/Thomas Uhd, Dansk Beton

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 22/5-17 kl. 09:43

Hej Thomas

Tak for din kommentar. Det er et interessant synspunkt, og ingen af os kan vide, hvad fremtiden byder på, men det er godt at få debatteret emnet.

Vi har været i dialog med dels Femern bygherren dels entreprenører, og de har udtrykt en bekymring for mangel på arbejdskraft til blandt andet armeringsarbejde. Se f.eks. kommentaren på denne side fra Aarslef A/S. Og hvis det er korrekt, så er vi tvunget til at få hjælp af teknologien.

Investeringen skal selvfølgelig altid holdes op mod gevinsten, men flere analyser understøtter indførelse af automatisering i anlægsarbejder ud fra et økonomisk synspunkt. Et godt sted at starte er Femern, hvor omkostningerne ved armeringsarbejde er så store, at en større investering kan berettiges.

Med venlig hilsen
Mette

Med venlig hilsen
Mette

Gazi Hastürk (Kvalitets- og fagchef, Broconsult A/S)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 12:02

Med teknologien som den udvikler sig og med ny Lidar teknologi til kamera som indeholder lasermåling og derved bliver mere præcist samt det priser falder for disse tror jeg det er en god ide at være på forkant da mulighederne for anvendelse af robotter i anlægsbranchen udvikler sig med hast.

Ved anvendelse af robotter ti binding af armering kan fejl undgås. Især hvis armerings tegninger tages direkte fra 3D tegningerne.

Med rette værktøjer kan robotterne også komme til hvor det er svært samt ligge armeringen i rigtig rækkefølge.

Det kunne være ret interessant at følge udviklingen på dette felt så et forum kunne anbefales.

Med venlig hilsen

Gazi Hastürk
Broconsult

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 13:09

Kære Gazi

Tak for din kommentar.

Det er godt med en rådgivers synspunkt på at introducere robotteknologi til armeringsarbejdet. Vi har specielt noteret os, at du vurderer, at vi med den nye teknologi kan undgå fejl og kan optimere udførelsen.

Du og Broconsult skal være velkomne til at følge udviklingen. Vi har brug for rådgiver synspunkter på udviklingen og implementeringen.

Med venlig hilsen

Mette

Claus V Nielsen (Senior Chefspecialist, Rambøll)
Onsdag d. 24/5-17 kl. 15:28

Hej Mette
Ligesom Gazi vil jeg fokusere på grænsefladen til den 3D model, som den projekterende typisk leverer. Både mht. ansvarsforhold i tilfælde af fejl og ændringer, men også i form af standardmodeller... Dette kunne godt uddybes specielt under aktivitet 4 i forslaget.

med venlig hilsen
Claus V Nielsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:01

Hej Claus

Tak for et godt, konkret råd. Vi kigger nærmere på aktivitet 4 med henblik på at inkludere aktiviteter, der har at gøre med grænsefalden til den projekterendes 3d model.

Med venlig hilsen
Mette

Henrik Olsen (Produktionschef, Centrum Pæle A/S)
Fredag d. 26/5-17 kl. 13:14

Ved at automatisere armeringsfremstillingen forbedres kvaliteten, produktiviteten og arbejdsmiljøet. I tillæg til dette er det langt lettere at få arbejdskraft, da det er blevet noget sværere at få medarbejdere til udføre manuelt arbejde, hvis der kan findes en automatiseret løsning. For 30 år siden var strategien på vores fabrik at udfase de manuelle bindinger på armeringsnet, og erstatte produktionen med en automatiseret svejselinje. I dag vil man aldrig kunne gå tilbage, for der blev samtidigt udfaset alt EGA (Ensidig Gentaget Arbejde)og arbejdsmiljøet generelt blev væsentligt bedre. Det er selvfølgelig ikke det samme at producere på en fabrik med mange styk, af noget mindre dimension, som det arbejde der venter forude på Femern. Men får man først udviklet og skiftet til de runde hjul - kører vognen bare noget lettere end dem med de firkantede:-)
God arbejdslyst
VH Henrik Olsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:05

Kære Henrik Olsen

Tusinde tak for dit indlæg om erfaringer med at indføre automatisering. Det står ikke helt så slemt til med automatisering i bygge- og anlægsbranchen, som nogen mener, og Centrum Pæle er en af branchens forgangsvirksomheder.

Det er en vigtig pointe, at der er udfordringer med at skaffe arbejdskraft til manuelt arbejde, og at arbejdsmiljøet har stor betydning.

Hvis muligt, vil vi meget gerne trække på jeres erfaringer med indførelse af automatisering, når vi skal i gang med nærværende aktivitetsplan.

Med venlig hilsen
Mette Glavind

Linh C. Hoang (professor, DTU Byg)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:07

Kære Mette,

Dette tiltag er meget interessant. Foruden de arbejdsmiljømæssige og økonomiske gevinster, så ser jeg nogle spændende perspektiver, som på længere sigt også kan ændre vores måde at formgive betonkonstruktioner på. Når vi i dag taler om bæreevneoptimering af betonkonstruktioner, så drejer det sig ofte om at minimere beton- og armeringsforbruget under den forudsætning, at armeringen har et bestemt layout; fx ortogonalt netarmering suppleret med stringere. Dette skyldes, at armeringsarbejde i dag primært udføres manuelt. En automatisering af denne proces ved brug af robotteknologi har det potentielle, at armeringskonfigurationen ikke nødvendigvis skal begrænses på forhånd, men kan derimod udføres mere ”organisk”. Dette betyder, at vi kan formgive fremtidens betonkonstruktioner med en mere optimalt statiske virkemåde, bedre materialebesparelse og ikke mindst mere spændende arkitektur. Selvom projektplanen har fokus på automatiserede arbejdsprocesser ifm. armeringsfremstilling til elementer (underforstået: masseproduktion af ensartede elementer), så håber jeg, at arbejdet også muliggør fremstilling af unikke armeringskonfigurationer og dermed konstruktioner.

Held og lykke med projektet,
Linh Hoang

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 08:37

Kære Linh

Tusinde tak for at perspektivere aktivitetsforslaget generelt til betons formgivning. Det er meget interessant.

Der er ingen tvivl om, at hvis vi lykkes med automatisering af armeringsarbejdet til masseproduktion som Femern har vi et erfaringsgrundlag således, at teknologien kan videreudvikles til andre betonkonstruktioner.

Lad os tage dialogen om, hvordan DTU Byg og Teknologisk Institut i fællesskab kan få forberedt nærværende aktivitetsforslag til det bredere perspektiv og få initieret et supplerende udviklingsprojekt med det mål at implementere robotautomatisering til betonkonstruktioner generelt.

Med venlig hilsen
Mette

Finn Christensen (CEO, Robot At Work)
Mandag d. 29/5-17 kl. 12:49

Kære Mette

Vi er en relativ ny virksomhed, som dog startede vores udvikling for 3 år siden, med et mål om at få mindre intelligente robotter ud og arbejde sammen med håndværkeren på byggepladesen og i produktionen.

Vi har pt. 2 robot løsninger, som kommer på markedet her i 2017. Den ene kan lave en færdig 3D klimaskærm til renovering af bygninger, direkte fra 3D tegning til robot. Den anden kan udfræse fugerne mellem mursten ved renovering heraf, også via intelligent vision teknologi.

Vi ser med meget stor interesse på netop armerings området, da vi med vores teknologi og tabletstyreplatform netop udvikler nye robotløsninger, der skaber værdi i alle led af byggeprocessen.

Vi indgår gerne i nærmere dialog med alle parter forud for dette tiltag i Femern, da vi i vores hverdag allerede er i gang med implementering af robotter på byggepladserne og at det rette partnerskab i en sådanne udvklings process er afgørende for succes.

Ser frem til at følge projektet med stor interesse.

PS: Vi er en del af Odense Robotics og har kontor i robot hallerne hos Teknologisk Institut i Odense, og vi giver gerne en kop kaffe og fremvisning af vores visioner og løsninger.

Vh Finn Christensen
Robot At Work

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 29/5-17 kl. 14:02

Kære Finn

Vi kender Robot At Work som en visionær mindre virksomhed, der virkelig har gjort en forskel, når det handler om at implementere ny teknologi i byggebranchen. Jeres 2 robotprodukter er gode eksempler på hvor i byggeprocessen, det er fordelagtigt at indføre robotteknologi.

Tak for tilbuddet om at deltage/følge projektet. Det vil være alletiders at have en virksomhed som Robot At Work tilknyttet. Og tak for tilbuddet om kaffen og fremvisning af visioner og løsninger. Det tilbud vil vi også gerne benytte os af.

Med venlig hilsen
Mette

Erik Stoklund Larsen (Områdechef, Vejdirektoratet)
Mandag d. 29/5-17 kl. 16:15

Kære Mette,
Projektet er i fin tråd med vor efterspørgsel om mere effektive og produktive processer for byggeriet af anlægskonstruktioner.
Nu er projektet fokuseret på armeringsarbejdet, men jeg mener alle arbejdsprocesser bør tænkes igennem. Fint med en automatisering-og industrialiseringstilgang. Overvej hvad der kan udføres på pladsen og hvad der med fordel kan præfabrikeres.
Med venlig hilsen
Erik

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 08:32

Kære Erik

Du har helt ret i, at aktivitetsforslaget med automatisering af armeringsarbejdet blot er første skridt på vejen til mere automatisering og industrialisering af mange arbejdsprocesser ifm anlægskonstruktioner. Men vi skal starte et sted, og armeringsarbejdet var det mest oplagte område på grund af de mange mandtimer forbundet med processen, på grund af arbejdsmiljøudfordringer og udfordringer med at finde arbejdskraft. Det er ofte nemmere at komme igennem med andre tiltag, hvis der er en succesfuld demonstration af et af områderne.

Vi ser frem til at samarbejde med Vejdirektoratet om udfordringen.

Med venlig hilsen
Mette

Hans Blinkilde (Sektionsdirektør, NCC)
Mandag d. 29/5-17 kl. 17:59

Kære Mette
Bygge- og anlægsbranchen er ofte kritiseret for en ringe produktivitet og meget arbejde udføres fortsat meget traditionelt og er meget arbejdskraftintensivt. Alle forslag, som kan fremme et automatiseret byggeri, har vores interesse. Alt andet lige bør et sådant forslag både kunne forbedre kvaliteten, billiggøre produktet og reducere nedslidningen. Til gavn for de virksomheder der investerer og for samfundsøkonomien som sådan.
Held og lykke med projektet.
Med venlig hilsen
Hans

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 08:34

Kære Hans

Tak for din støtte til aktiviteten med at udvikle og demonstrere robotautomatik til armeringsarbejdet. Vi er glade for, at NCC også ser, at det kan være med til at bane vejen for et mere automatiseret og industrialiseret anlægsarbejde til gavn for både kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljøet.

Vi samarbejder gerne med NCC og andre aktører om udfordringen.

Med venlig hilsen
Mette

Michael Strøm (Produktionschef, MT Højgaard)
Mandag d. 29/5-17 kl. 21:08

Hej Mette. Set fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt, så tildannelsen af armering rigtig hårdt fysisk arbejde. Der arbejdes til tider i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som man ellers gør meget for at undgå. Automatisering eller delvis automatisering af denne del af arbejdet kan derfor medføre et bedre arbejdsmiljø til glæde for hele branchen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 08:37

Hej Michael

Tak for MT Højgaards syn på aktivitetsforslaget. Arbejdsmiljø går igen som motivator for entreprenører for at indføre automatisering.

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at det i fremtiden bliver muligt at gennemføre armeringsarbejde ved hjælp af robotter, og vi håber på samarbejde med MT Højgaard og andre aktører om udfordringen.

Med venlig hilsen
Mette

Henriette Hall-Andersen (Programchef, Københavns Erhvervsakademi (KEA))
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 15:31

Kære Mette

Det er et spændende og meget relevant projekt, som vil kunne gavne byggeriet på mange fronter - både ift. produktivitet, arbejdsmiljø og nok også ift. kvalitet og minimering af spild af materialer.
På KEA kunne vi måske hjælpe lidt på sidelinjen med afprøvning af hvordan man kommer fra 3D tegning til færdig armering via robot eller anden automatisering.
Vi glæder os til at følge initiativet og vil selvfølgelig gerne bidrage med vidensspredningen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 30/5-17 kl. 16:05

Kære Henriette

Tusinde tak for kommentaren og opbakningen. Også tak for tilbuddet om at KEA kan hjælpe til med afprøvning af processen fra 3D tegning til færdig armering. Det er en rigtig god ide at få studerende involveret både i selve arbejdet og ifm undervisning.

Med venlig hilsen
Mette