Avancerede og bæredygtige materialer til byggeriet

Senest opdateret d. 22/8-2016
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Carsten Møller
Forsknings- og innovationskonsulent

40 % af alle nye byggevarer dumper, når de brandtestes i fuld størrelse hos DBI. Det nedsætter industriens konkurrenceevne, fordi virksomhederne taber tid og penge, når produktet skal laves om. DBI vil bidrage til at øge træfsikkerheden og optimere time-to-market, når nye byggevarer udvikles. Dette skal ske ved at udvikle ydelser og testfaciliteter, der kan anvendes til at teste idéer, koncepter og prototyper tidligt i udviklingsforløbet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Danmark har en lang række virksomheder, der producerer byggevarer til dansk og udenlandsk byggeri. Hurtig og effektiv produktudvikling i kombination med internationalt konkurrencedygtige priser har stor betydning for disse virksomheders konkurrenceevne. Det er der sat fokus på i regeringens byggepolitiske strategi[1], hvor ”styrket konkurrence i byggeriet” er et primært indsatsområde.

Små og store virksomheder har brug for viden om brand og faciliteter til brandtest, når de udvikler nye byggevarer. Byggevarens reaktion på brand skal dokumenteres, i stigende omfang efter internationale produktstandarder bl.a. fordi Byggevareforordningen (CPR) har været bindende i EU og flere lande uden for EU siden 2013. Hvis byggevaren gør det dårligere end forventet, så kan den ikke sælges, og virksomheden må starte forfra. Brand kan altså gå ind og påvirke time-to-market, og dermed konkurrenceevnen hos SMV’en. Der er derfor et behov for at sikre nye byggevarer kan udvikles så effektivt som muligt – uden at det påvirker brandsikkerheden.

Den byggepolitiske strategi og INNO+[2] sætter desuden fokus på dansk byggeris mulighed for at udnytte det stigende globale marked for bæredygtigt byggeri. Det betyder, at byggevareleverandører vil sætte yderligere fokus på, at udvikle byggevarer som bidrager til et bæredygtigt byggeri. En udfordring ved at anvende bæredygtige, herunder biobaserede materialer som træ, i byggeriet er, at man mangler viden om deres reaktion på brand og derfor vælger mere standardiserede og mindre bæredygtige materialer. Der er altså et behov for mere viden om disse materialers brandegenskaber samt rådgivning om, hvordan de kan anvendes på alternative måder, så brandkravene overholdes.

 

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

For at kunne forudsige byggevarers reaktion på brand tidligt og være i stand til at rådgive om alternativ anvendelse, skal DBI udvikle nye redskaber til simulering og udviklingstest.

De nye ydelser og faciliteter skal indenfor 3-4 år blive et attraktivt tilbud bl.a. til den gruppe af kunder, der i dag afslutter et længere udviklingsforløb med en klassifikationstest i fuldskala, især med fokus på de ca. 40 % af produkterne, som klarere sig dårligere end virksomheden forventede.

Ny udviklingstest
DBI vil tilbyde en testmetode, der tidligt i udviklingsforløbet kan give viden om en byggevares reaktion på brand. Metoden skal give producenterne mulighed for at gennemføre iterative udviklingsprocesser for at optimere produktets egenskaber og gøre det mere konkurrencedygtigt. Gennem kombination af test i mini-, mellem- og fuldskala, suppleret med målinger fra termiske kameraer og sensorer indsamles data, som danner basis for vurdering af produktet.

Materialedatabase
DBI vil opbygge en materialedatabase, der registrerer testede materialers og konstruktioners reaktion på brand. Databasen skal gøre det muligt at foretage mere optimale materialevalg. På sigt vil der udover brandtekniske egenskaber kunne tilføjes faktorer som byggetekniske egenskaber, bæredygtighed, LCC og pris, med henblik på en kvalificeret vægtning af de enkelte materialer og konstruktioner. Det vil være med til at optimere prisen på virksomhedernes produkter og gøre dem mere konkurrencedygtige.

Simuleringsmetoder til at forudsige brandprøvninger
DBI vil desuden – i samarbejde med Alexandra Instituttet - fokusere på at blive bedre til at forudsige prøvningsresultater ved brug af simuleringsværktøjer. Dele af dette arbejde indgår i projektet ”FIRE TOOLS”, men skal færdiggøres, testes og implementeres i samspil med potentielle slutkunder.

Indsamlede data forventes også at indgå i en anden del af aktiviteten – en prototype på et simuleringsværktøj baseret på FDS (Fire Dynamics Simulator) til at fastlægge brandsikkerhedsniveau for udvalgte byggevarer.

Rådgivning om testprogram for byggevarer
De nye redskaber til test og simulering skal sammensættes efter virksomhedernes individuelle behov, både i forhold til materialevalg, konstruktioner og teststandarder. DBI’s vil rådgive producenterne om, hvordan de kan optimere byggevarer i et samspil mellem brandkrav og pris, på kortest mulig tid og med færrest mulige omkostninger.

Hvorfor kan markedet ikke selv?
Viden og teknologi findes ikke i dag og kan ikke udvikles på rene markedsvilkår. DBI har via forskningsprojekterne ”Risikovurdering af nye materialer” og ”FIRE TOOLS” opbygget unikke kompetencer, som ikke findes tilsvarende i Danmark, og sandsynligvis kun en håndfuld steder på verdensplan.

Ovne til brandtest er dyre, og meget få danske virksomheder som fx Rockwool ejer egne faciliteter til brandtest. Derfor er det centralt, at en nøgleaktør som DBI kan udvikle nye og bedre faciliteter til brandtest, så omkostningen til drift og videreudvikling kan ”deles” af markedet.

 

3. Centrale aktiviteter

Forskningen i brand er endnu for umoden til at kunne udvikle redskaber for alle typer af byggevarer. Fokus rettes derfor på nye eller kommende danske styrkepositioner inden for letvægtsbeton, stenuld, facadeisolering og organiske byggematerialer. Her vil vi afvikle en række demonstrationsprojekter, som skal verificere potentialet i viden fra ”FIRE TOOLS” i kombination med nye testmetoder, som er udviklet i ”Risikovurdering af nye materialer”.

 

4. Mulige samarbejdspartnere

Ydelser og faciliteter udvikles sammen med nøgleinteressenter: Internationale standardiseringsudvalg, GTS (Alexandra, TI, Force, Agrotech), Universiteter (DTU, Lund, KADK), Brancheorganisationer (Dansk Byggeri, Dansk Industri), Myndigheder (Energistyrelsen), Byggevareproducenter, arkitekter mv.

Teknologier og viden relateret til byggevarers reaktion på brand skal især findes i internationale videnmiljøer som fx brandlaboratorier eller universiteter. DBI har adgang til de førende miljøer via tæt samarbejde med EGOLF, DTU Byg og Lund universitet.

Derudover indgår vi et samarbejde med Innovationscentrene i München, Sao Paolo og Sydkorea om studierejser til relevante videninstitutioner fx Fraunhofer (Tyskland) eller de tre brandlaboratorier i Sydkorea samt innovationsnetværkene InnoBYG og Dansk Materiale Netværk.

[1] Regeringens Byggepolitiske strategi, nov. 2014

[2] Inno+ Det Innovative Danmark, sep. 2013

Nøgleord

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

jacob christensen
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 08:48

Jeg vil vurdere, at der ligeledes er andre barrierer end prisen for at få udført test. Fx er den danske byggetradition er også afspejlet i de præskriptive bygningsregler. Så en supplerende aktivitet kunne være en analyse på dette område, der kunne synliggøre muligheder og risici.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:15

Hej Jacob
Tak for din kommentar. Jeg er helt enig i, at der skal en større indsats til i forhold til at få erfaring og evidens omkring funktionsbaseret tilgang til brandsikkerheden. Det håber vi at kunne gennemføre i dette og andre af projekterne, bl.a. som demonstrationsprojekter.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Peter Hofman-Bang
Torsdag d. 30/4-15 kl. 14:51

Fint projekt! Men ved f.eks. træbaserede byggematerialer bør man også se på "retablering efter branden" - jeg hører fra Sverige eksempler på, at fleretageshuse ved brand enten falder sammen pga. vægten af det opsugede vand og at andre efterfølgende må rives helt ned på grund af svampe- og skimmelskader. Det skal med i totaløkonomivurderingen.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:19

Hej Peter

Tak for din kommentar. Det lyder som en rigtig spændende problemstilling, der præcis taler ind i, at brand skal ses i sammenhæng med totaløkonomien. Vi arrangerer den 20. maj temadagen "Gentænk træ som bærende bygningsdele i høje bygninger". Her var det interessant, hvis problemstillingen kunne blive bragt op. Se evt.: http://www.dbi-net.dk/spireprojektet/

Venlig hilsen

Carsten Møller

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | HSE&Q, Danfoss Semco A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:24

En billigere og kortere vej til beståelse af klassifikationstest er attraktivt for producenter, der leverer til såvel bygge industrien, men også for leverandører til den maritime industri. Det kunne overvejes, om projektet kunne arbejde hen imod en harmonisering af nogle af de forskelligartede krav de to industrier i mellem, da dette også vil gavne dansk erhvervsliv. SMV’er ville få meget glæde en enklere vej til godkendelse af deres produkt og hvis godkendelsen gav adgang til begge industrier vil det give positiv indvirke.
En hurtigere vej til markedet gennem færre og måske simplere test kombineret med nogle få udvalgte større skala test kan korte innovationstiden hos de enkelte virksomhedere og der dermed hurtigere vil kunne forrente sin investering.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:53

Hej Henrik
Tak for din kommentar. Du har fat i noget meget relevant med forslaget om at harmonisere. Det ligger et stykke uden for vores formåen, da det som politisk spørgsmål rammer ned mellem danske, EU- og IMO-regler. Med de to materialeprojekter vil vi dog gerne arbejde hen imod sammenlignelige beslutningsstøtteværktøjer, ikke mindst da mange kunder leverer de samme produkter til både land og vand.
Skalatest er et andet område, vi er ved at tage op, og som vi beskriver kort i Nemmere projektering af brandsikkerhed. Det er et lovende område, som forhåbentlig ender med konkrete værkstøjer og metoder i den kommende periode. Her forventer vi et meget tæt samarbejde med materialeleverandører.

Med venlig hilsen
Carsten Møller

Dorte Walzl Bælum (Centerleder og Netværksdirektør, Plast Center Danmark og Dansk Materiale Netværk)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:50

Udbredelsen af alternative byggematerialer går unægteligt hånd i hånd med deres brandtekniske egenskaber. Det er derfor essentielt at få disse materialer brandtestet til en pris, som stadig gør dem konkurrencedygtige.

Forslaget er i fin harmoni med aktiviteterne i Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, DMN, som arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og indtjening gennem innovativ anvendelse af materialer og materialeteknologier.

DMN bakker fuldt ud op omkring forslaget og bidrager gerne i form af i samarbejder omkring afholdelse af temadage og seminarer omkring emnet for vore ca. 250 medlemmer samt øvrige interessenter.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:21

Hej Dorte

Tak for den positive kommentar.
Vi har naturligvis haft jer i baghovedet, da vi skrev idébeskrivelsen og samarbejder meget gerne om temadage med mere de næste år.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Anne Beim (Professor, Centerleder, Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 22:30

At sikre en effektiv produktudvikling indenfor alternative bygningsmaterialer der tager hensyn til de brandtekniske egenskaber vil være væsentligt bidrag til styrkelse af arkitektonisk innovation.
Det er her vigtigt at inddrage de projekterende i udviklingsarbejdet, især arkitekter som i de indledende faser af et byggeprojekt anviser materialer og konstruktionsløsninger.
At forslaget indtænker et udviklingsperspektiv i retning af øvrige faktorer som byggeteknik, bæredygtighed og LCC giver det yderligere relevans.
Det anbefales at de digitale værktøjer som tænkes ind i projektet også udvikles og testes i relation til projekteringspraksis (anvendelse af software) blandt arkitektrådgivere.
CINARK/KADK tror på projektet og mener helt klart at det rummer forskningselementer der kan udvikles i relation til beslægtede problemstillinger i den byggetekniske forskning ved KADK.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 18:46

Hej Anne
Mange tak for dine kommentarer og de gode idéer.Jeg er meget enig i at vi skal inddrage arkitekterne. Her har vi en vigtig kundegruppe for DBI. Derfor skatter vi også samarbejdet med CINARK meget højt, da det sikrer en endnu bedre forventningsafstemning med arkitekter og dermed mere træfsikre og brugbare projekter.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Martin Beck
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:25

En materialedatabase, der viser materialers og konstruktioners brandreaktioner, er en god idé. Det vil skabe et godt overblik.
Og alle pile peger imod flere og flere byggerier med fokus på bæredygtighed og forskellige certificeringer. Vi arbejder med DGNB og hvis vi kan få et redskab til at gøre vægtningen lettere på materialer, vil det være en hjælp.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 18:50

Hej Martin
Tak for din kommentar. DBI er her i foråret så småt gået ind i arbejdet i DBNB og forventer, at dette kommer til at fylde mere i den kommende periode. Her vil vi meget gerne have ikke mindst arkitekternes input til, hvordan vi kan udvikle en operationel model, der skaber en vægtning mellem bæredygtighed og brandsikkerhed.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Esben Danielsen (CEO, Lokale og Anlægsfonden)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:25

Dansk byggeri har rigtig meget brug for at eksterne aktører påvirker og skubber på ny materialebrug. Der arbejdes så meget i den samme gænge.
Ny materialer, viser nye veje, og kan også skabe nye funktionaliteter og udtryk.
For fonden der arbejder med faiciliteter - som Lokale og Anlægsfonden, er der brug for reel, dygtig og tydelig afsøgning af hvor kan der rykkes med nye materialer.
Dette projekt ser jeg potentiale i kan bruges af fondene til at være med til at stille nye krav, og igangsætte nye løsninger, der flytter byggeriet.

MVH
Esben Danielsen

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:42

Hej Esben
Tak for din kommentar.

Vi arbejder på det ud fra to vinkler - udviklingen af selve byggevaren, hvor vi vil gøre det nemmere at dokumentere brandsikkerhed, og projekteringen af brandsikkerheden, hvor vi vil gøre det nemmere at verificere sig design og sit materialevalg undervejs i byggeprocessen.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:42

Hej Esben
Tak for din kommentar.

Vi arbejder på det ud fra to vinkler - udviklingen af selve byggevaren, hvor vi vil gøre det nemmere at dokumentere brandsikkerhed, og projekteringen af brandsikkerheden, hvor vi vil gøre det nemmere at verificere sig design og sit materialevalg undervejs i byggeprocessen.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Lars Henriksen (Managing Director / Parter, APEX)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:53

For os kunne det være spændende at se på den digitale dynamik i forhold til brandpåvirkning af materialer sammenkoblet med håndtering af store dataset. Der vil herved komme til at opstå viden vi ikke før har haft adgang til og mange potentielle kommercialiseringsmuligheder. Dog ser jeg også udfordringer i forbindelse med datahåndtering, deling af fortrolig viden og forretningsmodeller.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:47

Hej Lars
Tak for din kommentar.

Du har helt ret i, at der er en stribe udfordringer. Men fordelene ved en mere optimal udvikling af nye byggevarer, er så store at det er relevant at undersøge, hvordan vi kan skabe større adgang til de dataset, som skabes ved brandtest.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Jesper Møgelhøj
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:08

Det er et godt initiativ. Som rådgiver er det væsentligt at være på forkant med udviklingen og godkendelsen af nye materialer. Ofte oplever vi at der loves mere end der efterfølgende kan holdes når vi går i dybden med de enkelte materialer. Et samlet forum over godkendte materialer vil derfor være velkomment så man kan spare tid på ikke godkendte materialer.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:38

Hej Jesper
Tak for din kommentar. Jeg håber, vi kan gøre det nemmere at anvende nye materialer.

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Thomas Dahl
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:02

Fint initiativ. Vi kan som rådgivere være tilbageholdende med at benytte nye materialer, hvis der kan være usikkerhed om de rent brandmæssigt kan godkendes. Med det øgede fokus på bæredygtighed, bringes såvel nye som kendte materialer i spil i nye sammenhænge, hvor vi kan have stor nytte af en større overskuelighed.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Søndag d. 10/5-15 kl. 23:35

Hej Thomas
Tak for din støtte. Vi vil gerne bidrage til en større overskuelighed - både i forhold til det enkelte byggemateriale, og i forbindelse med projekteringen, som vi har beskrevet det i vores idé "Nemmere projektering af af brandsikkerhed".

Venlig hilsen

Carsten Damgaard

Emil Simonsen
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:37

Som rådgivere har vi en naturlig interesse i nye produkter og anvendelser. En optimeret test- og godkendelsesproces vil fremme dette, og ligger dermed i vores interesse.

I øvrigt har branchen gavn af nye og innovative produkter.

/ Emil Simonsen

MIkkel Mørch (Konsulent, Træ- og Møbelindustrien)
Mandag d. 11/5-15 kl. 22:29

Træ- og Møbelindustrien er meget positiv overfor dette initiativ. Træ er et unikt byggemateriale en en central del af fremtidens bæredygtige byggeri. Derfor er det også vigtigt at få gjort op med myter og misforståelser om træ og brandsikkerhed og andre tekniske spørgsmål. Vi ser også gerne emnet behandlet i relation til bæredygtighedsstandarder som DGNB.

Håber også at I vil lade jer inspirere af de gode erfaringer fra vores nordiske naboer, men også UK og Canada er langt fremme inden for træbyggeri.

Mvh Mikkel Mørch

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:33

Hej Mikkel
Mange tak for din kommentar. Vi ser også træ som et lovende materiale med relativt forudsigelige brandegenskaber, som stort set kan håndteres med den tekniske viden vi har i dag. Vi vil gerne være med til at skabe og formidle den viden, der skal til for at udfolde det store potentiale - bla. ved at kaste lys over myter og misforståelser.

Venlig hilsen
Carsten Møller

Mette Dalsgaard Hansen (arkitekt)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:15

Området er yderst relevant for arkitektrådgivere og produktudviklere. Ofte strander udviklingen af en innovativ konstruktionsløsning i bygherrers tilbageholdenhed overfor test udgifterne. En materialedatabase kunne bidrage med vægtig teknisk ballast i de tidligste idéfaser af produktudviklingen og dermed underbygge argumentationen og beslutningsgrundlaget for en senere professionel test.

Grunde Jomaas (Lektor, DTU)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:59

DTU Byg samarbejder meget gerne med DBI om dette spændende projektforslag. Specielt vil en videreudvikling af FIRETOOLS projektet være interessant, og da specielt med tanke på skalering af brandforsøg, samt simulering af disse. Videre vil det være interessant at arbejde med en stokastisk tilnærmelse og dataindsamling i forbindelse med brandtesting af materialer og byggevarer.

Denne type projekt er helt i tråd med den internationale forskningen på området, og DTU Byg er med i projekter der vil nyde godt af en symbiose med det indeværende projektforslag.

Bente Rørbæk Jørgensen
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 00:14

Jeg kan som arkitekt tilslutte mig at processen for brandgodkendelse af materialer optimeres, således at frihed i valg af nye materialer og eksisterende organiske materialer med udgangspunkt i materialets øvrige egenskaber, herunder bæredygtighed, kan øges.

En optimeret proces, hvor de dele af et produkts opbygning, der kan være årsag til at produktet fejler brandteknisk identificeres tidligt, så enten korrektion eller forkastelse kan finde sted, vil være en klar fordel.

Det vil tillige være relevant at se på optimering af processen for godkendelse af to eller flere produkter, der indgår i en samlet opbygning, hvor produkterne er godkendt hver for sig, men ikke er godkendt/ mærket i samspil.

Med venlig hilsen
Bente Rørbæk Jørgensen

Jan Alstrøm (Chefkonsulent, Dansk Byggeri)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:09

Projektets grundidé om at udvikle ydelser og faciliteter, der kan hjælpe byggevareproducenter til tidligere og sikrere brandprøvning at produkter i udviklingsfasen, vil uden tvivl være til betydelig hjælp for branchen.
Som nævnt er time-to-market af stor betydning og kenskab til og rådgivning om CEN-standarder vil være nyttigt ligesom adgang til relevant afprøvning og dokumentation i overensstemmelse med CEN-standarder er en forudsætning for CE-mærkningen.
Projektet kunne med fordel udvikles yderligere i relation til bæredygtige materialer, der vil blive mere og mere fokus på i de kommende år, bl.a. som følge af introduktionen af bæredygtighed i lovgivningen indenfor de næste år.

Johan Prior Knock (Direktør, HCP Nordic)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:10

Kravet om øget energi effektivitet er kommet for blive - herunder øgede isoleringstykkelser. Det kunne være godt hvis DBI fokuserede på dette ifm. brandsikkerhed. Desuden snakker mange om Nano, og i den forbindelse kunne det være relevant at se på materialer og teknologier indenfor dette der kan anvendes ifm. brandsikring.

Christian Niepoort (Partner , Smith Innovation)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 16:17

Vi er positive overfor forslaget da det både vægter rettidig inddragelse af brandteknisk indsigt i udviklingssammenhæng, men også virksomhedernes behov for "den åbne tragt" i de tidlige udviklingsfaser samt en hurtigere "time to market".

Vi har set det igen og igen - det brandtekniske er essentielt at inddrage i udviklingsprocessen. Kommer overvejelserne om brand for sent ind bliver de ofte showstopper og resulterer i uheldig "add-on" innovation hvor man forsøger at tilrette det "allerede optimale" produkt - kommer brand rettidigt ind i udviklingsprocessen kan det medvirke til en vigtig forædling, inspiration og ikke mindst en stærk markedsposition.

Skal det sidste ske er det væsentligt at de brandtekniske eksperter indgår på lige fod med det øvrige udviklingshold i de tidlige faser af udviklingsprojektet, hvilket kræver at de store og tidskrævende brandtests for en stund gemmes væk til fordel for flere af de elementer dette projektforslag rummer - særlig materiale database og bedre simuleringer lyder meget lovende.

Vi håber dette kan blive en af DBI's ydelser fremadrettet.

Karsten Bro (Salgs- og innovationschef, Connovate)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 20:22

Vi har gennem et flerårigt fonds støttet innovationsprojekt i praksis været igennem hele øvelsesrækken af tests i alle skalatrin med DBI.
Begge parter har i et dynamisk samarbejde udviklet sig meget gennem forløbet.
Med de erfaringer i bagagen kan vi på alle måder anbefale den systematiske professionalisering og udvikling i dette felt.

Ideen med en materialedatabase hvor man frivilligt kan indgå virker som en rigtig god platform for kundernes markedsføring - det kan varmt anbefales.

Helt lavpraktisk kan vi i forbindelse med test anbefale at der udvikles :
* Guide til alt det praktiske omkring de forskellige testmuligheder.
* Måltegninger af alle faciliteter / ovne og angivelse af mulige emnestørrelser.
* Prisliste
* Eksempler på tidslinjer og priser for hele forløb.
* Realtime data tilgængelige for kunderne via internettet.
* Tilsvarende video streaming til kunderne via internettet.
* Strukturerede data overdraget til kunden umiddelbart ved afslutning af test.

Vi ser frem til det videre samarbejde og vil gerne deltage som samarbejdspartner i projektet.

Niels Peter Kloch (Civilingeniør, Direktør)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:53

Kompositmaterialer herunder specielt laminerede produkter giver nye og spændende muligheder for at udvikle byggeriet.

Ofte optimeres der på de mekaniske egenskaber og manglende brandegenskaber opdages først sent i udviklingsforløbet. en model, hvor der er mulighed for at teste delkomponenter, enten numerisk eller i laboratoriet, der kan give et estimat på hvordan det endelige produkt vil opføre sig, vil dels reducere udviklingstiden, men vil også reducere udviklingsomkostningerne og dermed føre til flere og bedre produkter.

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:32

Forsikring & Pension finder projektet interessant. Bedre vidensformidling og forventningsafstemning hos producenterne vil være nyttigt. Løbende tilpasning og justering af et produkt under prøvningsforløbet vil betyde at skuffede forventninger undgås.
Det er vigtigt, at testmetoderne er efter anerkendte europæiske standarder, og ikke sker efter individuel vurdering. Det er endvidere vigtigt, at testmiljøet og vurderingen foregår på et sagligt grundlag.

Anders Jess Madsen (Ingeniør, Proviser ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:36

Jeg syntes jeres ide omkring etablering af en database, hvor man altid kan finde de brand tekniske informationer omkring et material er rigtig god. Jeg tror bare man skal passe på med ikke at integrere alt for mange andre elementer i denne databasse som pris mv. der sker så meget på udviklingen hele tiden, så risikoen for at man ikke har en database der hele tiden er opdateret er for stor. Så mener jeg det er vigtigere man brugere alle resurser på at holde den 100% opdateret i forhold til de brandtekniske forhold.

Lene Espersen
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:47

DANSKE ARK syntes at dette forslag er yderst relevant for at sikre fremdrift i anvendelse af bæredygtige materialer til byggeriet.

Kasper Skov-Mikkelsen (Direktør, SikkerhedsBranchen)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:25

SikkerhedsBranchen er generelt ikke tilhænger af lempelser af brandsikkerheden i Danmark. Men dette projekt, som vi forstår som en hjælp til producenterne til at opnå en bedre træfsikkerhed, når de høje og gode testkrav skal opfyldes og en dermed hurtigere vej til markedet kan vi støtte fuldt ud.

SMV’er ville få meget glæde en sikrere vej til godkendelse af deres produkt. En hurtigere vej til markedet gennem færre og måske simplere test kombineret med nogle få udvalgte større skala test kan korte innovationstiden hos de enkelte virksomhedere og der dermed hurtigere vil kunne forrente sin investering.
Kasper Skov-Mikkelsen, Direktør i SikkerhedsBranchen

Jens Østergaard (Direktør, arkitekt, Fonden BYGERFA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:44

Ud over at agere fødselshjælper for nye brandsikre materialer åbner dette projekt også muligheder for at bidrage til mere holdbart byggeri - ikke mindst med etableringen af den omtalte materialedatabase.
Ud fra BYG-ERFAs erfaringer ville det være hensigtsmæssigt, at basen også kom til at omfatte andre byggetekniske faktorer, fx fugtforhold, som ofte støder sammen med brandhensyn ved risikovurdering/valg af byggematerialer og -konstruktioner.
Hvis en sådan database allerede havde eksisteret, ville de aktuelle problemer med fx fugtsugende "MgO-plader" muligvis have været begrænset.

Rasmus Budde (Civil Ingeniør, Trehøje Døre)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:37

Som producent af branddøre i træ, kan Trehøje Døre nemt nikke genkendende til at et produktudviklingsforløb er både en kostelig og langsomlig affære. Dette vil kun blive forstærket med den kommende indførelse af EN16034, i henhold til byggevare direktivet, hvor der stilles strengere krav til både prøvning og verificering. Dette vil yderligere fordyre og sænke time to market for vore produkter og stille os i en situation med svækket konkurrence evne.

Derfor har vi behov for at selve testscenariet nytænkes og her ser vi stort potentiale i småskala test og simuleringsmetode. Hvis begge bliver så effektive at der kan drages direkte parraller til en fuldskala test, vil de kunne blive en game-changer. Det vil kraftigt forøge vores evne til at kunne efterkomme kundernes specifikke ønsker og gøre os i stand til at forøge vores produktionseffektivitet igennem optimering af vores produkt port folio.

Vi vil også rigtig gerne stå til rådighed som sparringspartner på dette projekt og byde ind med vores erfaring og viden på området.

Arne Skou Ernstsen (Senior Product Manager, Blücher)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:44

Vi har gennem en længere årrække samarbejdet med DBI omkring klassifikationstest og oplever ofte de begrænsninger fuldskala test har på udviklingstiden og mulighederne for at teste alternative løsninger.
Det vil være en stor fordel at kunne anvende småskala test og gerne simuleringsværktøjer i produktudviklingen, dette vil give mulighed for at sikre innovationen gennem test på forskellige udviklingsstadier og dermed sikre at nye ideer bliver afprøvet.
I konkurrencen med større udenlandske virksomheder er det afgørende at vi har et dansk institut som kan samle relevant viden og dermed indgå som sparringspartner i produktudviklingen.

Jakob Clemen (Miljøkonsulent, Plastindustrien )
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:44

Plastindustrien i Danmark ser positivt på at øge vidensniveauet for SMV'er i fht. brandprøvning af nye produkter og bæredygtige løsninger, herunder også udvikling af simuleringsværktøjer. Ligeledes ser vi positivt på opbygningen af viden indenfor nye materialer og konstruktioner. Endelig vil en produktdatabase medvirke til at sprede viden omkring materialevalg og konstruktionstyper. Dette kan igen medvirke til at billiggøre byggeriet da konsekvenserne af alternative materiale- og konstruktionsvalg nemmere kan vurderes.

Niels Mørup (Beredskabschef, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:50

Et godt og rigtig set projekt. jeg mangler dog en bredere tilgang til mulige samarbejdspartnere - eksempelvis Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Beredskabsstyrelsen. Baggrunden herfor er, at der i projektet vil være viden som ligeledes vil være interessant for brantekniske byggesagsbehandlere, indsatsledere fra de kommunale redningsberedskaber og for administratorerne af beredskabsloben.

Per-Erik Johansson (Director, Brandforsk (The Swedish Fire Research Board))
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:16

Det låter som ett mycket intressant projekt, tycker jag. Jag har ett par reflektioner från de diskussioner vi har fört i Sverige vid Brandforsk.

För det första har vi diskuterat en del om man skulle kunna prova även den nya konstruktionen på något sätt, det handlar ju om dels ett nytt material men kan också handla om att man på grund av det nya materialet, använder sig av ett nytt sätt att bygga på. Det är ju den färdiga konstruktionen vi är intresserade av att testa brandsäkerheten på.

I delen om behovet av en sådan test tycker jag att man skulle kunna lägga till att en fördel med att utföra det på ett neutralt lab är att trovärdigheten är större än om företaget själv skulle göra det. Det kan ju vara bra om man vill ha hjälp med finansieringen i utvecklingen...