Bæredygtige biobaserede ressourcer

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Janni B. Lund
R&D Program Manager

AgroTech ønsker med denne aktivitet at skabe vækst indenfor landbrugs- og fødevareindustrien ved at sikre en fælles indgang for virksomheder, der ønsker at udvikle, afsætte eller opkøbe en eller flere biobaserede ressourcer (vegetabilske- og gødningsbaserede) til f.eks. ingredienser (fødevarer, foder og farma), protein (fødevarer og foder), fibre (byggematerialer), energi (biogas, syngas, bioethanol) og næringsstoffer (gødning, foder).

1. Markeds- og samfundsbehov

Fremtidens økonomi forventes i stigende grad at blive baseret på bæredygtige fornybare biologiske ressourcer.  Det Nationale Bioøkonomipanel vurderer, at Danmark har potentiale til at blive et stærkt bioøkonomisk vækstcenter. De vurderer også, at der i dag er utilstrækkelige bæredygtighedskriterier både i forhold til de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter, som omfatter alle biomasser.

Hvis danske virksomheder skal skabe en markant vækst indenfor bioøkonomien, så skal der opbygges viden om muligheder, produktivitet og bæredygtigheden af de biologiske ressourcer. Derved ønsker AgroTech at dække virksomhedernes behov for at vurdere de økonomiske- og miljømæssige aspekter i en produktion af en biobaserede ressourcer eller en teknologi til denne nye sektor.

Visse af værdikæderne indenfor bioøkonomien er kommercielle i dag og har været det i mange år (fødevarer, foder, visse typer energi). Atter andre har store potentialer, men vil kræve forskning og udvikling for at nå et kommercielt stadie (Det Nationale Bioøkonomipanel, 2014). AgroTech vil både opbygge viden om muligheden for en bæredygtig produktion af nye værdikæder i forbindelse med protein, gødning og byggematerialer, men vil også vurdere bæredygtighed og nye muligheder ved mere etablerede værdikæder i energi- og ingrediensindustrien.

Kundegruppen for ydelserne er primærproducenter af vegetabilske produkter, forarbejdningsvirksomheder og aftagere af biobaserede produkter, samt myndigheder med behov for vidensudredninger.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

AgroTech vil rådgive virksomheder om produktion, fremskaffelse og brug af biobaserede ressourcer ift. økonomi, forsyningssikkerhed, bearbejdning, lagring o.a. Dette gøres ved opbygning af egen viden og netværk til vidensinstitutioner nationalt og internationalt.

Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed af biobaserede ressourcer

På baggrund af opbygget viden og udviklede økonomiske modeller rådgives virksomheder, som ønsker at anvende biobaserede ressourcer. Her opnås en afklaring omkring de biologiske, miljømæssige, kvalitetsmæssige og økonomiske forhold samt forsyningssikkerhed ved brug af den pågældende ressource.

Biologiske specifikationer for biobaserede ressourcer

Kortlægning af en biobaseret ressources (fx en planterest) indhold af udvalgte proteiner, ingredienser og fibre samt test af udbytte ved brug til energiformål. Med denne redegørelse kan det vurderes, om det er rentabelt at benytte denne planterest og til hvad.

Funktionelle ingredienser og andre plantebaserede produkter

Rådgivning i at finde og producere ingredienser baseret på planter og sidestrømme fra planteproduktionen. Ingredienser af høj værdi, som f.eks. kan bruges i fødevare- og medicinalindustrien.

Lokal produceret protein til fødevarer og foder

Rådgivning i afgrøder til produktion af protein som alternativ til importeret soja og andre proteinafgrøder. Rådgivning omfatter viden om afgrødevalg, dyrkning og forarbejdning i forhold til ønsket kvalitet såsom aminosyresammensætning i det færdige proteinprodukt

Biobaserede byggematerialer - dokumentation af bæredygtighed og brandtekniske krav

Rådgivning i brug af biobaserede ressourcer til brug i byggematerialer. Dokumentation af byggematerialers bæredygtighed og opfyldelse af brandtekniske krav (tilbydes i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringstekniks Institut, DBI).

Vidensudredninger

Nye forsknings- og udviklingsresultater indenfor biobaserede ressourcer offentliggøres løbende. AgroTech vil sikre et overblik og dermed være i stand til at sikre vidensudredninger og formidling mellem forskning, industri og myndigheder.

AgroTech Academy

Udbud af kurser og træning indenfor

- Biobaserede ressourcer

- Bæredygtige byggematerialer

- Lokal proteinproduktion

- Plantebaserede ingredienser

3. Centrale aktiviteter

Udvikling af beregningsværktøj

Udvikling af beregningsværktøjer og modeller så virksomheder, der ønsker at anvende en biobaseret ressource, kan få afklaret økonomiske forhold og forsyningssikkerhed ved brug af den pågældende ressource.

Analyser af biobaserede ressourcer

Opbygning af test og analyser, som kortlægger en biobaseret ressource fx en planterest ift. indhold af udvalgte proteiner, ingredienser og fibre, men også værdi ift. energiformål. Det forventes, at dette arbejde kræver brug af testfaciliteter hos flere vidensinstitutioner.

Systematisering af viden om indholdet af ingredienser og protein i planter

Videreudvikling af eksisterende databaser med efterspurgt viden om spiselige afgrøder og deres indhold af ingredienser og proteiner. Databasen vil bl.a. indeholde informationer om: a. Plantearter, plantedele, udviklingstrin, b. Sortsvalg og valg af dyrkningssystemer, c. Forarbejdning, d. Lagring, e. Lovgivning.

Byggematerialer med biobaserede ressourcer

Kortlægning af værdikæder med biomasse til bæredygtige byggematerialer og videreudvikling indenfor området vil øge mulighederne for at skabe nye forretningsområder og arbejdspladser for virksomheder, der ønsker at anvende biobaserede ressourcer som byggematerialer. Opbygning af viden og netværk om certificeringsordninger indenfor bæredygtige byggematerialer.

Testfaciliteter og netværk indenfor proteinproduktion

Opbygning af kompetencer og netværk indenfor biokemi og procesteknologi relateret til proteiner. Testfaciliteterne rummer mulighed for bl.a. at opskalere produktionen af proteiner. Der opbygges ydelser, som inkluderer brugen af både Teknologisk Instituts, AgroTechs og universiteternes testfaciliteter.

AgroTech Academy

I samarbejde med de øvrige aktivitetsplaner fra AgroTech udvikles et koncept for AgroTech Academy, der har fokus på at sikre større udbredelse af den viden, som AgroTech har til gavn for aktivitetens målgruppe. Der vil blive arbejdet på at udvikle kursusforløb, temaaftener, træningsforløb, rapporttyper m.m., som skal nå en bred brugergruppe.

4. Mulige samarbejdspartnere

AgroTech vil i aktiviteten samarbejde tæt med flere universiteter. Herunder i særdeleshed Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på SDU, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på KU, samt  DTU Fødevareinstituttets Afdeling for Fødevareindustriel Forskning.

Ligeledes fortsættes et samarbejde med DHI og Nationalt Ingrediens Center omkring brug af plantebaserede produkter. AgroTech ønsker at udbygge samarbejdet med proteinforskningsmiljøer på AU, KU og AAU.

Teknologisk Institut, Center for bæredygtigt byggeri og DBI har faciliteter og kompetencer, som er centrale for gennemførelsen af denne aktivitet.

Nøgleord

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Anke Stubsgaard (Konsulent, SEGES)
Mandag d. 20/4-15 kl. 12:26

Resultaterne af denne indsats kan bruges i SEGES' arbejde med dokumentation af bæredygtighed i jordbruget.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 13:45

Kære Anke,

Tak for din støtte til forslaget. Godt at vores forslag ligger I tråd med det behov SEGES oplever.

Jonatan A. Dickow (R&D Manager, Hamlet Protein A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:40

Hamlet Protein fremmer sundhed og effektivitet og støtter vidensopbygning indenfor fremtidens næringsressourcer, specielt foder.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 13:47

Vidensopbygning ift. proteinkilder til foder er bestemt indenfor denne aktivitets formål. Vi takker for jeres støtte.

Anders Peter Jensen (Research manager, Xergi A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:37

Et styrket udgangspunkt for vurderingen af mulighederne for værdiskabelse som supplement til biogasproduktion gennem for eksempel oparbejdning af udrådningsresten til højværdige næringsstoffraktioner vil have stor værdi for Xergi.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:20

Mange tak for input. Vi vil tage dette med til den videre specificering af arbejdet

Egon Bech Hansen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 16:09

AgroTechs fokus på ingredienser og ikke mindst proteiner vil give et vigtigt bidrag til udviklingen at dette område. AgroTech er med til at styrke ingrediensområdet i Danmark og bidrager dermed til at bevare en Dansk styrkeposition.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:21

Mange tak for kommentaren og støtten til aktiviteten

Henrik B. Møller (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:49

Der er et stort behov for at de mange nye forskningsresultater der skabes indenfor bioøkonomi bliver markedsmodnet og formidlet til industrien. I forbindelse med forskning i biogas og samspillet til andre værdikæder indenfor bioøkonomien er det særdeles vigtigt at de mange nye lovende teknologier bliver samlet, videreudviklet og anvendt. AgroTech vil spille en meget vigtig rolle i forhold til at viderebringe og videreudvikle denne viden til industrien og styrke sektoren i samspil med Universiteterne.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:52

Mange tak for kommentaren. Vi er meget enige i at vi med denne aktivitet kan sikre formidlingen af viden og muligheder med nye teknologier til industrien.

Henrik B. Møller (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Mandag d. 4/5-15 kl. 09:49

Der er et stort behov for at de mange nye forskningsresultater der skabes indenfor bioøkonomi bliver markedsmodnet og formidlet til industrien. I forbindelse med forskning i biogas og samspillet til andre værdikæder indenfor bioøkonomien er det særdeles vigtigt at de mange nye lovende teknologier bliver samlet, videreudviklet og anvendt. AgroTech vil spille en meget vigtig rolle i forhold til at viderebringe og videreudvikle denne viden til industrien og styrke sektoren i samspil med Universiteterne.

Lars P. Christensen (Professor, SDU)
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:29

Bioøkonomi kommer til at spille en central rolle i fremtidens samfundsøkonomi, hvor de basale byggesten, der bruges til produktion af energi, kemikalier og materialer, stammer fra biologiske ressourcer som fx plantebaseret biomasse. Produkterne indbefatter fødevarer, fødevareingredienser, foder, foderingredienser, pharma- og sundhedsprodukter, biomasse-baserede kemikalier, biomaterialer, og bioenergi. Udvikling af nye teknologiske kompetencer spiller i den sammenhæng en vigtig rolle i forbindelse med udvikling af bioøkonomiens værdikæder og udnyttelse af grøn og gul biomasse. AgroTech er i den sammenhæng en vigtig samarbejdspartner, der kan facilitere et tæt samarbejde mellem industrien og universiteterne med henblik på at løse nogle af de teknologiske udfordringer, der ligger i at udvikle fremtidens bioøkonomi.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:56

Tak for beskrivelsen af denne aktivitets relevans. AgroTech ser en stor og vigtig rolle i at koble universiteter og industri for at sikre bedst mulig vækst på baggrund af bioøkonomien.

Michael Mohr Jensen (Direktør, Herrens MArk ApS)
Mandag d. 4/5-15 kl. 21:53

Jeg ser fremtiden inden for pharma som en stor udviklings mulighed for Danmark.'Vi har det rette klima til at dyrke urter men højt indhold af aktivstoffer.
Udvikling og forædling af urterne omdrejningspunktet for denne udvikling af denne industri,
Et nært samarbejde mellem jordbrug,rådgivning/forædling og vidensinstitutionerne kan føre til udvikling af en produktion af pharma fra planter- til gavn for folkesundheden og et trængt dansk landbrug. Samtidig vil det give øget omlægning til økologi, da urterne naturligvis dyrkes uden brug af sprøjtegifte

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:01

Tak for kommentaren. I dag importeres størstedelen af de urtebaserede planteudtræk, men med et voksende marked, som efterspørger bæredygtige plantebaserede produkter er det tid til at tage denne produktion hjem til Danmark. Vi forventer, at denne aktivitet kan være med til at tage et stort skridt i den retning.

Sven Gjedde Sommer (Professor, Syddansk Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 00:03

Til rette vedkommende

Dette er et nødvendigt tiltag for at fremme fremtidens produktion af biobaserede produkter.
Der er et stort behov i udkants Danmark for udvikling af højværdi produktioner, som er baseret på eksisterende viden om produktion og også tilgængelighed af råvarer. Og afgrøder samt bioproduktion (Mejerier, slagterier, biogas, fiskefoder etc.) er produktionen, hvor regionerne har en basal ekspertise.
Vi finder der er et behov for at fremme højværdi produktion af fødevarer, ingredienser og bio-Chemicals for at sikre gode job og økonomi i udkants Danmark. Derfor har dette initiativ vores fulde støtte.
Vi er også meget interesserede i at fortsætte det fine samarbejde med Agrotech, som har bidraget til succes i en række af vores studier.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:08

Der vil være fokus på højværdiproduktion i denne aktivitet. AgroTech har også forslaget "Bioøkonomi, nye forretningsmodeller og teknologi", da vi ser et behov for holistiske løsninger, hvor der tages udgangspunkt i en regions ressourcer. Der skal tænkes i løsninger over et større geografisk område og med fokus på nye samarbejder på tværs af offentlige og private aktører.

Anders Peter Adamsen (Seniorforsker, Aarhus Universitet. Institut for Ingeniørvidenskab)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:12

Det er afgørende at få virksomheder med i det biobaserede samfund - ellers bliver der intet. AgroTech er en central spiller i dette arbejde.
Ved forarbejdning af grønne biomasse, fx græs, til - i første omgang foder og energi - vil en stor del af biomassen være vand. Der er behov for mere viden om hvordan det skal håndteres, og hvordan vandopløselige næringsstoffer, især kalium og - i mindre grad - fosfor, kan nyttiggøres. Det vil være oplagt at samtænke biogasanlæg (ofte med varmeoverskud om sommeren) med lokale decentrale bioraffinerings-anlæg, idet biogasanlæggene har viden om logistik og afsætning af vandholdige fraktioner til landmænd som gødning.
Nyttiggørelse af andre stoffer er selvsagt af stor betydning.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:18

Tak for støtten. Vi er meget enige. Vi skal finde en vej, hvor den ene virksomheds affald kan udnyttes i en anden virksomhed. Jeg vil gerne henvise til den forrige kommentar og svar. Vi har både brug for at kende til og udvikle mulighederne for at recirkulere vores næringsstoffer og samtidig skal vi tænke i holistiske løsninger, som der også beskrives i denne kommentar fra Anders Peter Adamsen.

Ole Bandsholm (Udviklingsdirektør, KMC)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 11:01

AgroTech kan blive en central spiller i det at udnytte landbrugsafgrøder i agroindustrien bedst muligt. Herunder tænkes især på bedst mulig udnyttelse af sidestrømme og evt. ledig kapacitet. For at Danmark kan fastholde sin position indenfor fødevareingredienser er dette et vigtigt initiativ

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:59

Mange tak for støtten til forslaget

Rachel Kollerup (Designer, rachel kollerup)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:28

For tekstilindustrien er det nødvendigt at finde substitutioner for bomuld og polyester som tekstilfibre. Dyrkning af bomuldsfibren er stærkt vand- og ressourcekrævende og udgør en miljømæssig belastning særligt i udviklingslandende. Polyester er et råolie baseret materiale, som er svært nedbrydeligt. AgroTechs forskning indenfor biobaserede ressourcer som plantefibre kan være med til at skubbe på en fremtidig rentabel substitution af bomuld og polyester, hvor man altså både vil kunne optimere udbyttet af ressourcerne og miljøforbedre på forarbejdningsgangene af tekstilfibrene, og dermed på sigt opnå en miljømæssig, social og økonomisk gevinst ved tekstilproduktion.

Sørenn E. Frandsen (Chefrådgiver , Aarhus Universitet )
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 16:00

Endnu et vigtigt indsatsområde for Danmark som helhed - og for AgroTech som GTS institut i særdeleshed - også i relation til mulighederne for at hjemtage ydeligere midler fra en række af EU's rammeprogrammer i forhold til strategisk forskning og innovation indenfor landbrugs- og fødevareerhvervet - og til fremme af (klynge-)samarbejdet mellem virksomheder, SMV'er og videninstitutionerne.

Bjarne Jørnsgård (Crop Science manager, Chr. Hansen Natural Colors AS)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 17:00

Chr. Hansen har i sine forretningsområder fokus på det bio-baserede og fornybare. Chr-Hansen Natural Colors producerer naturlige farver til fødevarer, der I stigende omfang erstatter syntetiske fødevarefarver på globalt plan. Chr. Hansen har et igangværende Innovationskonsortium med AgroTech, Universiteter med flere. Med baggrund i dette projekt, hvor AgroTech med sin centrale placering, forbinder primær produktion, forsknings og udviklings institutioner, med industrivirksomheders innovation, kan vi kun bifalde, at AgroTech udvikler nye teknologiske kompetencer og serviceydelser inden for området Bæredygtige biobaserede ressourcer, som er centrale for Chr. Hansens Natural Colors fremtidige forretningsudvikling.

Jens Peter Lunden (Landmand , Asdal Hovedgaard & GrønGas A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:26

Både i vores husdyrproduktion og biogasproduktion er det vigtigt at få størst mulig værdi ud af biomassen. Derfor er AgroTechs aktiviteter med at forbedre udnyttelsen af biomasse meget relevante. Det gælder både produktionen af foderprotein, anvendelsen af restbiomasse til energiformål og genanvendelsen af næringsstofferne til gødning i planteproduktionen.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:03

Mange tak for opbakningen til aktiviteten. Vi skal sammen vise vejen, så bl.a. flere landbrug tør tage skridtet og producere nye afgrøder til nye formål.

Jens Peter Lunden (Landmand , Asdal Hovedgaard & GrønGas A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:27

Både i vores husdyrproduktion og biogasproduktion er det vigtigt at få størst mulig værdi ud af biomassen. Derfor er AgroTechs aktiviteter med at forbedre udnyttelsen af biomasse meget relevante. Det gælder både produktionen af foderprotein, anvendelsen af restbiomasse til energiformål og genanvendelsen af næringsstofferne til gødning i planteproduktionen.

Jørgen Olesen (PlanEnergi)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:29

Punktet vedr. bæredygtigheden af forskelig udnyttelse af bioenergiressourcer er relevant, da spørgsmålet jævnligt dukker op i relation til strategisk energiplanlægning.
Produktionen af proteinfoder og restprodukter til biogasproduktion er ligeledes spændende.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:07

Tak for kommentaren. Strategisk energiplanlægning med bl.a. bioenergiressourcer er bestemt en konkurrenceparameter, som vi kan og skal udnytte i højere grad.

Hans Bossen (Direktør, Stratek ApS)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:51

Som producent af teknologi håndtering af halm fra mark til kedel, er der stort behov for fortsat udvikling og test af nye teknologier inden for den biobaserede energiproduktion. AgroTechs særlige kompetencer indenfor håndtering og lagring af biomasse vil kunne løfte udviklingen af teknologier. I den sammenhæng er det vigtigt at inddrage de økonomiske- og miljømæssige aspekter i en produktion af en biobaserede ressourcer eller en teknologi til denne nye sektor. Hans Bossen, Stratek, www.stratek.dk

Jane Lindedam (Platform Manager, BioValue SPIR (København Universitet m.fl.))
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:55

At skabe et konkurrencedygtigt marked for de biobaserede produkter bliver den største udfordring for dansk bioøkonomi. Derfor er det vigtigt at forskning og innovation drager nytte af eksisterende samarbejder, som dem i BioValue, for ikke at miste momentum. AgroTech er partner i den strategiske platform for højværdiprodukter fra biomasse (BioValue SPIR) sammen med 15 andre store videns- og industripartnere b.la. Hamlet Protein, Arla, Novozymes, Haldor Topsøe og Rockwool.
Den tillid der er opbygget mellem partnerne bør der bygges videre på især vedr. proteinekstraktion fra grønne biomasser og opgradering til foderprodukter, samt konvertering af lignin til funktionelle bindere til byggematerialer.
AgroTech kan med fordel undersøge håndtering af vandopløselige næringsstoffer eller vise (beregne) robuste virksomhedsmodeller indenfor viften af forbehandling, proces og slutprodukter.

Knud Tybirk (Biomassechef, Agro Business Park)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:30

Der er mange væsentlige indsatsområder i det beskrevne som vi fortsat gerne vil samarbejde med AgroTech om. Det er vigtigt at opbygge viden, formidle den til virksomheder(akademi-tanken) og ikke mindst skabe det forum for samarbejde med virksomheder, fx gennem innovationnnsnetværkene og ved at stille faciliteter til rådighed for virksomheder, så den skabte viden kan komme 'i arbejde' og skabe jobs.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:12

Tak for støtten. AgroTech vil også fremover være med til at sikre et stærkt netværk indenfor området. Et stærkt netværk, som kan omsætte viden til ny teknologi og nye produktioner.

Michael Støckler (Bioenergichef, SEGES)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:56

Meget spændende, interessant og yderst relevant indsatsområde. Der er stor behov for at lave en faglig udvikling, innovation og opfølgning indenfor dette område for at have en mulighed for at leve op til de politiske ambitioner både på nationalt og internationalt plan. Indsatsen er særdeles relevant for det primære landbrug, som skal have en central rolle bl.a. som leverandør af de nødvendige biomasser.

Mads Sejersen Vinther (Økologikonsulent, Økologisk Landsforening)
Søndag d. 10/5-15 kl. 22:51

Der er et stort behov i landområderne i Danmark for udvikling af bæredygtige højværdi produktioner, som er baseret på eksisterende viden om produktion og også tilgængelighed af restprodukter og tilgængelige råvarer fra mejerier, slagterier, biogas, fiskefoder etc.
Der er et behov for at fremme en højværdi produktion af økologiske og bæredygtige fødevarer for at sikre gode jobs og en bedre økonomi i landområderne og Danmark. Dette initiativ kan og vil understøtte en sådan udvikling gennem at understøtte og udvikle allerede eksisterende ressourcer og være med til at udvikle nye. Byggematerialer, bioenergi, rene højkvalitetesfødevarer og recirkulering af næringsstoffer vil igennem dette få bedre vilkår. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer.

Thomas Michael Thestrup (Life Science Consultant, Innovation Centre Denmark, Munich)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:51

Som de fleste kommentarer klart tydeliggør, så er bioøkonomi et særdeles vigtigt fokusområde, både for Danmark, men også globalt set. Derfor er AgroTechs initiativ ”Bæredygtige biobaserede ressourcer” også væsentlig at støtte op omkring.
Vi har mange stærke spillere i Danmark, som allerede er blevet nævnt i kommentarerne, men det er vigtigt at der også fokuseres på internationale samarbejdspartnere – og gerne i nærmarkederne. Nærmarkederne er især relevante, når der tales om transport af råvarer/færdige produkter til og fra Danmark.
I Innovation Centre Denmark i München, har vi over en længere periode, arbejdet sammen med det tyske Bioökonomierat (http://biooekonomierat.de/), som spiller en central rolle i Tyskland i denne overgansproces. Rådet har sine rødder i rapporten ”National Research Strategy BioEconomy 2030” fra Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): http://www.bmbf.de/pub/Natinal_Research_Strategy_BioEconomy_2030.pdf. Vigtig læsning for danske aktører.
Fra Innovationcentrets side, ser vi stort potentiale for Dansk-Tysk samarbejde indenfor Bioøkonomien. Bundesregeringen har afsat mange midler til at facilitere forskning indenfor området, hvor også internationale partnere har mulighed for at deltage. Forskning og afprøvning af løsninger, som effektiviserer og skaber gode alternativer, er absolut nødvendigt. Derudover, bør det være en væsentlig strategi for alle danske bioøkonomi-aktører, at tænke sig ind i eksempelvis den tyske bioøkonomiværdikæde. Bioøkonomi er en global indsats og derfor bør de danske strategier indeholde betydelige internationale tiltag.
Vær også opmærksom på den globale konference Global Bioeconomy Summit 2015: http://www.gbs2015.com/home/.
Da Innovation Centre Denmark allerede har løbende dialog med tyske partnere på bundeslands- og regeringsniveau i tyskland, har indsigt i virksomheder indenfor biotech, landbrug, miljø, biomasse og fødevarer, samt klynge-regioner og teknologiparker, hjælper vi gerne AgroTech og virksomheder i DK med, at blive en del af den tyske bioøkonomi og komme i dialog med relevante spillere i vores største eksportmarked. Vi står klar til at hjælpe.

Janni B. Lund (R&D Program Manager, AgroTech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:33

AgroTech ser mange muligheder i et samarbejde med Tyskland både ift. forskning og udvikling og ift. samarbejde med tyske virksomheder. Vi benytter meget gerne et tilbud som dette fra Innovation Centre Denmark i Munich. Tak for støtten.

Marianne Bjerre (partner / kvann aps, Kvann Kompagniet, ( kvann.aps))
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:08

At undersøge gamle historiske urter, som er blevet brugt i folkemedicin og fødevarer, kan give helt nye muligheder indenfor udvikling af moderne medicincal -og helsekost fremstilling. Der kan samtidig produktudvikles fødevarer med helt nye smagsretninger både som nicheprodukter og som industrielle fødevarer.
Et samarbejde mellem vidensinstitutioner, landbrug/gartneri konsulenttjeneste og små nicheproducenter, vil være af stor betydning for virksomheders lyst og evne til at udvikle nye produkter, og skabe en innovativ virksomhed i vækst.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:28

Der er et stort behov for at styrke innovationsindsatsen på det vegetabilske område, og potentialer for bæredygtig forretningsudvikling er stort. I landbrug & Fødevarer ser vi derfor aktivitetsforslaget interessant og perspektivrigt. Med aktivitetsforslaget udfyldes et hul i innovationssystemet.

Kasper Stefanek (Key Account Manager, HedeDanmark)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 13:56

HedeDanmark håndterer og genanvender i dag ca. 500.000 tons organiske restprodukter fra mange forskelligartede produktioner. Vi arbejder løbende på, at sikre den optimale anvendelse af de forskellige restfraktioner, hvad enten det er til jordbrugsformål, biogasproduktion, foder eller som råvarer i en ny produktion. Vi støtter derfor aktiviteter som bidrager til dette formål.

Uffe Jørgensen (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 20:22

Det er afgørende vigtigt for nye produkters relevans og langsigtede markedsmuligheder, at deres bæredygtighed analyseres grundigt. Det er specielt kompliceret for landbrugsbaserede produkter, hvor der er samspil mellem lokale og globale bæredygtighedsbetragtninger, og hvor fx N- og C-pools og -emissioner ikke altid er nemme for virksomheder at gennemskue. Det er derfor godt at Agrotech foreslår at bidrage med konsulentbistand på det felt.

Nanna Viereck (Viceinstitutleder for Forskning og Innovation, Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskab)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 17:40

Fokus på bioøkonomi inkl. bæredygtige og biobaserede ressourcer er afgørende for et holdbart og sundt fremtidigt miljø, samfund og økonomi. Optimering af industrielle sidestrømme indgår som en del af Københavns Universitet, Institut for Fødevarevidenskabs (FOOD KU) fokus på bæredygtighed. Vi har stor ekspertise indenfor analytisk biokemi og bioprocessering af landbrugsprodukter (med fokus på udvinding af højværdiingredienser som fx protein til fødevareindustrien), som vi meget gerne bringer i spil ifm. dette initiativ. FOOD KU råder over et fuldt udstyret pilotanlæg til bioraffinering, herunder udstyr til superkritisk væskeekstraktion i stor skala og med alle enheder skalérbare til industriel produktion. Vi kan se et stort perspektiv i et øget samarbejde med AgroTech omkring dette. Her kan den relativt korte afstand mellem AgroTech Tåstrup og FOOD KU også tænkes ind, således at ekspertise og infrastruktur på de to lokaliteter samtænkes og udvikles fremadrettet.