Bæredygtige marine projekter

Senest opdateret d. 11/4-2012
DHI
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø
Ole Svenstrup Petersen
Innovationschef

Danske kyster og de aktiviteter, der knyttes hertil repræsenterer en væsentlig ressource. Danske havne repræsenterer for eksempel i dag en værdi på ca. 100 mia. DKK; vedligeholdelse og udbygning heraf kræver en pålidelig planlægning. Kystdirektoratet investerer ca. 80 mio. DKK per år alene i sandfodring til beskyttelse af den centrale del af den jyske vestkyst. Der skal over de nærmeste år bygges vindmøller i de danske farvande svarende til en værdi på 30 mia. Femern Bælt forbindelsen planlægges opført i årene 2014-2020; alene i dette projekt skal der uddybes og indbygges 20 mill. m3 havbundsmateriale. Nøjagtige vurderinger af de miljømæssige konsekvenser af alle disse aktiviteter er nødvendige for at tilsikre bæredygtighed.

Danmarks kystområder bliver i disse år udsat for øget indflydelse fra klimaskabte ændringer i vandstande og vejrforhold og øget udnyttelse til industri (eksempelvis større havneanlæg, vindmøller, infrastruktur) og rekreation. Der er derfor et øget behov for at kunne udvikle pålidelige planer for kystanvendelsen, dels af hensyn til en effektiv udnyttelse af ressourcerne, dels for at kunne følge overordnede tiltag så som Vandrammedirektivet. Målet med denne aktivitet er at udvikle DHIs videngrundlag og kompetencer indenfor Kyst- og Estuarie området og dermed gøre det muligt at stille nye innovative teknologiske serviceydelser til rådighed for dansk industri og institutioner med interesser ved danske kyster. Aktiviteterne vil være rettet mod alle dele af beslutningsprocessen.
Ny viden og serviceydelser
Innovativ udvikling af målemetoder til miljøparametre
En grundlæggende aktivitet i forbindelse med modellering af kystområder er indsamling af måledata til kalibrering. Specielt på miljøparametre som lys, turbiditet og støj og den beslægtede aktivitetsregistrering af havpattedyr (i de danske farvande: Marsvin og sæler) er der behov for nyudviklinger. Aktiviteten vil søge at udvikle et nyt koncept for indsamling af observationer, som er baseret på massiv udsætning af intelligente og billige sensorer til måling af lys. Dette vil gøre det muligt at opnå en bedre arealdækning. Endvidere vil der blive udviklet en generel platform (datalogger) specielt til on-line datatransmission, hvor målinger af lys, støj og "klik" fra havpattedyr vil supplere de traditionelle målinger af bølger, strøm, vandstand, temperatur, salinitet osv.
Næste generation af sedimenttransportmodeller
Sedimenttransportmodeller er en central del af DHIs ekspertise på kystområdet, som gennem mange år har dannet grundlag for DHIs specialrådgivning og har bidraget til opbygning af internationale specialafdelinger hos både DHI og danske rådgivere. Disse modeller er i dag mere end 20 år gamle og designede til daværende computere. Det er derfor påkrævet at starte udviklingen af den næste generation af disse modeller, således at man kan udnytte de store fremskridt på computerområdet. Dette vil også åbne op for beskrivelse af flere vigtige processer så som interaktion mellem forskellige fraktioner af naturlige sedimenter (mudder og sand), "brolægning" i tilfælde hvor fine sedimenter udvaskes, konsolidering, flydende mudder (relevant i sejlrender og havneområder), der alle er processer, der vanskeligt kan beskrives i de eksisterende modeller. Endvidere kan man opnå en langt mere pålidelig beskrivelse af brændingszoneprocesser, som fører til tab eller tilførsel af sand fra/til kystzonen, så som kliterosion eller klitgennembrud, som er afgørende for en risikovurdering af klimaeffekter. Perspektivet er at opnå bedre præcision og dermed bedre ingeniørmæssige løsninger til projekter i estuarier og langs kyster.
Multiskalamodellering af strømnings- og spredningsprocesser
Undersøgelser af kystprocesser vil i dag typisk skulle dække en detaljeret beskrivelse f.eks. omkring et udløb fra afsaltningsanlæg, køleanlæg fra kraftværker, rensningsanlæg, vindmøllefundamenter eller uddybningsarbejde og samtidig kunne beskrive effekterne over et stort område og gennem lang tid. Derfor er modellering af sådanne processer meget krævende. Delaktiviteten vil søge at finde løsninger herpå ved udvikling af en metode til at koble detailbeskrivelser med generelle modeller, både med hensyn til hydrodynamik og spredning af stof i vandmiljøet. Der sigtes mod udvikling og implementering i DHIs modelsystemer specifikt rettet mod spredning af fint materiale fra graveoperationer, aktualiseret af de forestående meget store anlægsarbejder til Femern-forbindelsen.
Vurdering af risici ved kystudnyttelse
Med de seneste landvindinger i beregningshastighed er det nu muligt at arbejde med oversvømmelsesmodeller for lavtliggende kystområder med en opløsning, der matcher de nyeste LIDAR topografier, dvs. beskrivelse af detaljer som huse, afvandingskanaler, små og store diger, veje etc. Det vil dermed være muligt at opnå en langt større pålidelighed f.eks. i forbindelse med vurdering af konsekvenserne ved dige- eller klitgennembrud. Delaktiviteten vil sigte mod at udvikle nye værktøjer til effektivt at omsætte de mange data til en modelopsætning, der kan benyttes ved risikokortlægning i forbindelse med kystbeskyttelse samt udvikle systematiske metoder til at identificere de værste kombinationer af størrelse af digebrud og stormforhold, varighed og styrke.
Centrale aktiviteter
De centrale aktiviteter i aktivitetsplanen er:
 Udvikling af en ny instrumentplatform samt konceptafprøvning med et antal specifikke sensorer
 Udvikling af næste generation af sedimenttransportmodeller
 Udvikling af et koblet multiskalamodelsystem
 Udvikling af et kortlægningssystem for kystrisiko
Rationale for indsatsen
Danske kyster og de aktiviteter, der knyttes hertil repræsenterer en væsentlig ressource. Danske havne repræsenterer for eksempel i dag en værdi på ca. 100 mia. DKK; vedligeholdelse og udbygning heraf kræver en pålidelig planlægning. Kystdirektoratet investerer ca. 80 mio. DKK per år alene i sandfodring til beskyttelse af den centrale del af den jyske vestkyst. Der skal over de nærmeste år bygges vindmøller i de danske farvande svarende til en værdi på 30 mia. Femern Bælt forbindelsen planlægges opført i årene 2014-2020; alene i dette projekt skal der uddybes og indbygges 20 mill. m3 havbundsmateriale. Nøjagtige vurderinger af de miljømæssige konsekvenser af alle disse aktiviteter er nødvendige for at tilsikre bæredygtighed. Aktiviteterne beskrevet her sigter mod at udbygge DHIs kompetencer indenfor området og dermed at understøtte danske virksomheders og institutioners virke med henblik på sikre og bæredygtige marine konstruktioner.
Mulige samarbejdspartnere
Mulige samarbejdspartnere omfatter:
Danske universiteter DTU, AAU eller KU
Danske myndigheder som Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og kystkommunerne
Danske rådgivere og vandbygningsentrepenører
Igangværende forskningsprojekter: COADAPT, MERMAID

30 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole Mark
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 17:11

Jeg ser DHI's planer om udvikling af en næste generation af sedimenttransportmodeller som særdeles relevante. Eksisterende modeller, både danske (DHI) og internationale, har stadig store vanskeligheder ved at forudsige tværtransporten og udvekslingen af sediment på tværs i profilet. I en situation, hvor det er sandsynligt, at globale klimaændringer vil medføre både en accelereret stigning i det globale havspejl og ændrede (intensiverede?) stormfrekvenser, vil det være af stor vigtighed at kunne forudsige disse effekters indvirkning på kysten. Endvidere er der gennem de 20 år, der er gået siden sidste modelgeneration blev implementeret, fremkommet væsentlig ny viden omkring mobiliseringen af sediment, brændingsprocesser og turbulens, bølge/strøminteraktion, sedimentsammensætning og -tilgængelighed, som vil kunne inkorporeres i nye, forbedrede sedimenttransportmodeller. Endelig vil en kobling af disse modeller med oversvømmelsesmodeller, og modeller for klit/digebrud være af stor værdi for fremtidig udnyttelse af og risikovurdering i kystzonen. (Troels Aagaard, Department of Geography and Geology
University of Copenhagen)

edch
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 17:55

Der vil i de kommende år foregå en intensiv udbygning af diverse infrakstukturer i offshore og kyst-nære områder. Det er bl.a. en fortsat udbygning af offshore og kystnære vindmølle parker, havbrug og transportfaciliteter. Til dette vil modellering spille an afgørende rolle for en præcis vurdering af miljøpåvirkninger men også til design og rent operationelle operationer af f.eks. havbrug. I den forbindelse har DHI en vigtig position som teknologibærer i konpetenceklyngen "Marin Vandbygning". Multiskala modellingen vil generelt gøre analyserne langt hurtigere og præcise. (Erik Damgaard Christensen, Danmarks tekniske Universitet)

osp_dhigroup.com
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 20:31

Posted af Erik Clausen, seniorkonsulent, tidl. havnedirektør, Hvide Sande:
Jeg har med stor interesse læst om en del af forslagene til projekterne under overskriften ”Bedre innovation”.
Naturligvis specielt projektet under området Kyst og Hav: ”Udvikling af næste generation af sediment transport modeller, både for kyster (sand), sediment-spild og fjorde (mudder).
Dette projekt har naturligvis stor interesse for havne ved sandkyster, herunder Hvide Sande Havn. De undersøgelser, som DHI har udført af sedimenttransporten langs vestkysten ved Hvide Sande Havn og af de tiltag, som kan reducere mængden af sedimentaflejringen i indsejlingen, har været yderst værdifulde, og har resulteret i det forslag til moleudbygninger, som nu bliver realiseret.
Det kunne imidlertid være ønskeligt, at kunne følge kontinuert op på undersøgelsesresultaterne med et mere mindre tungt modelleringsværktøj end det nuværende.
Et værktø,j der relativt ubesværet kan vurdere den konstaterede kystudvikling i forhold til modellens resultater, således at overraskelsen ved at naturen ikke arter sig helt, som modellen havde forudsagt, bliver mindre og således at der eventuelt kan iværksættes justerende tiltag.
En ny modelleringsmodel må også gerne kunne forudsige en sedimentation på grundlag af en aktuel bathymetri og aktuelle vind- og strømforhold.
En ”light” udgave af en ny model må meget gerne kunne anvendes af kunden, altså af ikke-eksperter.

osp_dhigroup.com
Onsdag d. 6/6-12 kl. 15:05

Der ligger jo i planerne for de nye sedimenttransport modeller netop at opdatere pbeskrivelsen af processerne også i brændingszonen med den nyeste viden på området. Selvom målsætningen er meget ambitiøs, har vi selv en tro på at det med disse udviklinger vil være muligt at bidrage yderligere til mere nøjagtige forudsigelser af de kommende klimaændringers effekter på kysten og en bedre risikovurdering af fremtidige udnyttelse af kysten.
(Ole Svenstrup Petersen)

osp_dhigroup.com
Onsdag d. 6/6-12 kl. 15:05

Vi har valgt at satse på at udvikle multiskala modelering som en generel metode til at beskrive meget komplekse problemstillinger på en effektiv måde, og vil anvende dette generalle princip i flere sammenhønge så som langtids forudsigelser, beregning af design betingelser og påvirkninger af meget komplekse konstruktioner eller beregning af effekten af meget lokale komplicerede strømforhold på de generelle omgivelser. Vi tror selv det vil gøre DHI's teknik og modeller bedre og forbedre tilgængeligheden af ellers vanskelige problemstillinger.
(Ole Svenstrup Petersen, DHI)

osp_dhigroup.com
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 20:57

Det er DHI's plan med udviklingen af nye sandtransport modeller at udvikle både "Light" og "Heavy Duty" værktøjer, hvor begge udgaver bygger på den samme avancerede fysiske forståelse af kystens komplekse processer, men med forskellig detaljeringsgrad og krav til datagrundlag og beregningskapacitet.
Det er envidere tanken at modeludviklingen følges op med praktiske og anvendelsesorienterede guidelines for planlægning og styring af kystprocesser, som kan indgå i en konkret planlægning eller kursus-aktivitet.

Lars Olsen
Fredag d. 25/5-12 kl. 10:10

Modelleringer af sedimenttransport i forbindelse med klapninger af sediment danner et vigtigt grundlag i udarbejdelsen af Natura2000 konsekvensvurderinger. Desuden kan sedimenttransportmodelleringer være med til at optimere klapningsprocesserne i forbindelse med uddybnings og vedligeholdelsesoprensninger. Til det er DHIs sedimenttransportmodeller yderst vigtige. Men med den store fokus der er på, at beskrive effekterne af forskellige aktiviteter på miljøet og den større kendskab der er kommet til f.eks. sedimentegenskaber, strømninger og turbulens i havne og sejlrender inden for de seneste 20 år, så er det vigtigt at holde modellerne opdaterede eller udvikle nye, så de kan understøtte den detaljeringsgrad, man kan og ønsker at opnå.

Christian Helledie
Fredag d. 25/5-12 kl. 11:43

I forbindelse med projektering af kystprojekter er det oftest kritisk at se på, hvordan kysten udvikle sig over en årrække. I dag er der modeller som kan modellerer den langsgående transport og følgende kystudvikling medens andre modeller kan modellerer udviklingen i profilet.
Der kunne være et behov for at udvikle modeller, der kan simulerer udviklingen på langs og på tværs af kysten på en gang. Hermed kan det tages højde for mere komplekse bølgefelter og herunder skråt indfaldende bølger. Samtidig skal modellerne være hurtige nok til at simulere lange tidsserier for at få et godt billede af kystens dynamik. Man kunne overveje at indlægge ligevægtsformer for profiler mm. i modellerne for at stabilisere resultaterne.
Derudover kan der være behov for at opgradere modellerne til simulering af udviklingen i kystprofilet og foran konstruktioner så som skråningsbeskyttelser.
Der kunne også være et behov for at se på effekten af graderet sediment.
Desuden bør det overvejes, at offentliggøre modeltest, så brugerne kan se, hvor gode modellerne er og hvorledes de bedst sættes op. Ellers er der mulighed for at lave alvorlige fejl i anvendelsen af de komplicerede modeller.
Man kunne også med fordel udvikle databehandlingsværktøjer, så det er lettere at udtrække data f.eks. sedimenttransport på tværs af en linje eller ind i et polygon.
Det kunne være spændende at se DHIs modeller arbejde sammen med GIS-værktøjer som ArcGIS og CAD programmer som Microstation og Autocad.

osp_dhigroup.com
Onsdag d. 6/6-12 kl. 15:04

Det er en del af DHI's forskningsplaner for Kystområdet at se netop på en bedre beskrivelse af klapningsprocesserne, både som en del af de nye sedimenttransport modeller, men vil også indgå som en delaktivitet i udviklingen af multiskala modeller
(Ole Svenstrup Petersen, DHI)

osp_dhigroup.com
Onsdag d. 6/6-12 kl. 15:03

Det er tanken med udviklingsaktiviteterne under Kyst området at DHI's partnere og kunder så hurtigt kan anvende de nye muligheder i en ingeniørmæssig sammenhæng. Derfor vil emner som effekter af skråningsbeskyttelse, graderede sedimenter og bedre databehandling være centrale i den kommende udvikling.
(Ole Svenstrup Petersen, DHI)

Jørgen Juhl
Torsdag d. 31/5-12 kl. 08:56

COWI is one of the top 3 international consultants within marine engineering being involved in a number of projects in Denmark and exporting this expertise through a wide range of international projects. An important factor in maintaining this position on the Danish and international market is to be able to continue to render top class numerical modelling services. Further, it is important to have access to expert knowledge from DHI if required to solve special coastal problems.

It is important that the numerical modelling tools are user friendly and capable of solving a range of coastal problems. The numerical models shall continuously be developed to include recent research and increased computer capacity to the benefit of improving the reliability of the modelling.

We welcome the proposed developments of sediment transport models in particular the improvement with respect to dredged channels and the effects of climate change on the coastal development. Also the increased focus on numerical modelling of the processes at breakwaters and geotechnical aspects are found valuable.

PFS
Mandag d. 4/6-12 kl. 10:05

Det er med stor interesse at læse om DHIs påtænkte udviklingstiltag.

Som en af landets førende rådgivere benytter Rambøll ofte DHIs modelleringsværktøjer til vurdering af kyst, sedimentations og sprednings problematikker.

Et udvidet måleprogram vil give bedre muligheder for kalibrering af modellerene og dermed større troværdighed i model rsultaterne. Forbedrede modeller til sedimenttransport og spredning vil øge anvendelsesmulighederne og give en bedre grundlag for vurdering ved forekomst af mudder og sand samt ved "brolægning" af sedimenter.

osp_dhigroup.com
Torsdag d. 7/6-12 kl. 22:01

Indsendt af Gunnild Vølund, Senior Project Manager, Havne og Vandbygning , Grontmij:
Som rådgiver indenfor havne- og vandbygningsområdet arbejder vi med bl.a. havmøller og havneudvidelser fra de første streger slås på papiret til den nye havn tages i drift. Vi arbejder således både med teknisk optimering, design og projektering samt med VVM-redegørelser og myndighedstilladelser til f.eks. råstofindvinding, klapning og deponering af forurenet jord.

I forbindelse med miljøvurderinger og myndighedstilladelser til vores kunders projekter oplever vi stigende krav fra myndighederne til dokumentation for projekternes potentielle påvirkning på omgivelserne. Der findes i dag kun få offentligt tilgængelige data om f.eks. lys, turbiditet og støj i de danske farvande, som kan danne et solidt referencegrundlag for miljøvurderingerne. Vi ser således DHIs forslag til udvikling af nye målemetoder til miljøparametre som et tiltag, der kan bidrage til mere sikre miljøvurderinger i fremtiden. Ligeledes er der et behov for mere præcist at kunne modellere sedimenttransporten i kystzonen herunder f.eks. at koble transport af finkornede materialer med sandtransport. Dette vil give vores kunder og myndighederne et mere beslutningsgrundlag til gavn for alle parter.

osp_dhigroup.com
Torsdag d. 7/6-12 kl. 22:06

Indsendt af Jan Dietrich, Chief Hydraulic Engineer, NIRAS:
NIRAS støtter udviklingen af næste generation af sedimenttransportmodeller frem mod en allround kystmorfologisk model baseret på en rigtig solid ”motor”, som kan rumme alle de kystmorfologiske processer på en vilkårlig valgt tid- og længdeskala indenfor hele kystzonen inklusive nærhedszonen i baglandet.

Motivation:
Kystzonen vil udvikle sig markant over de næste 100 år som følge vandstandsstigninger og ændrede strøm-, bølge- og nedbørsforhold. Vi har en unik chance for at styre denne ”naturlige” proces så vi bevarer, skaber eller beskytter naturen i henhold til vores egne ønsker. Det kræver en aktiv planlægning, hvor vi tør se de langsigtede muligheder i denne proces og ikke kun kigger mere kortsigtet på risici, konsekvenser og beredskabsplaner (som er vanen i dag) på nulkort, dige forstærkning, kysterosion og -beskyttelse mm. Med andre ord vi skal videre end blot at kortlægge risici og lave styringspaner som oversvømmelsesdirektivet kræver. Vi skal være in charge af denne fremtidig kyst udvikling som kommer uanset hvad vi gør og planlægge den kommende kyst ved at se de store muligheder i den fremtidige udvikling. Dette er også i tråd med Kystdirektoratets nye strategi for smukkere kyster; nu skal den omsættes til aktiv planlægning af ”Mulighederne Kyst”. Her kan vi bla. bruge oversvømmelsesdirektivet som afsæt til at tænke ud af boksen på alle niveauer også på nye modelværktøjer vi får brug for i denne proces.

(Det kommer til at kræve indgriben i den private ejendomsret mmm. Ny lovgivning og cirkulære of vejledninger samt nye overvejelser over hvem der skal betale (ikke kun den yderste række), så troværdig dokumentation bliver nødvendigt baseret på ”state of the art” modeller og metoder).

Nye værktøjer:
Kraftfulde værktøjer er nødvendige til at støtte denne vigtige langtidsplanlægning af ”Mulighedernes Kyst”. Vi får brug for modeller, som kan beregne den kystmorfologiske udvikling baseret på en beskrivelse af de involverede processer helt ned på ”partikelniveau”. Modeller skal kunne arbejde i mange tids- og rumskalaer, der inkluderer tidslig/rumlig beskrivelsen af f.eks. digebrud, klitbrud, sediment transport, klitopbygning, strandfordring med sand og moræneler (som ved Femern bælt), kystudvikling over mange år; men også oversvømmelses modeller som integrerer de marine modeller med afstrømnings- og kloakmodeller samt modeller af økosystemet i baglandet. Vi skal have en værktøjskasse med modeller til at kunne modellere udviklingen for forskellige typekyster: den naturlige kyst, hvor vi overlader kysten til naturens gang, den lave kyst der beskyttes med diger, skæntkysten med sommerhuse, der beskyttes med høfder, den udbyggede kyst med strandparker og havne, Strandfodringskysten under nedbrydning, etc.

Morten Pejrup
Torsdag d. 14/6-12 kl. 08:01

Det er med stor glæde jeg erfare at DHI planlægger at modernisere sit modelkompleks. DHI´s modeller har i årtier været et vigtigt værktøj i forskningen på Københavns Universitets institut for Geografi og Geologi. Det er en god om ambitiøs idé i endnu højere grad end tidligere at anvende indsamlede feltdata til kalibrering af modellerne. Der er behov for at kunne opstille prognoser for udviklingen i kystnære vådområder som vadehavet, og de beskrevne tiltag synes klart at imødekomme dette behov. Det vil være fint hvis modellerne inkluderer parametre som tage højde for klimaændringer hvad angår klimaparametre som vind, vindretning, temperatur og eventuelt globalstråling.

aart kroon
Torsdag d. 14/6-12 kl. 10:19

Med stor interesse har jeg læst afsnitter ’næste generation af sedimenttransport modeller’ og ’vurdering af risici ved kystudnyttelse’ i dette opslag fra DHI (Ole Svenstrup Petersen) omkring bæredygtige marine projekter.

Det er et godt initiativ at men ville forny dette eksisterende sediment transport formuleringer og udbred det hele med flere vigtige processer og med inkludering fra klit processer. Heldigvis har DHI allerede haft stort fremskridt i den rumlige oplysning i deres modeller i den sidste årti. Jeg håber det den udvikling af den næste generation af sedimenttransport modeller gå sammen med inkludering af flere observationer i validering af model virkning. Konfrontering mellem modeller og data skal stærkt forbedre model færdighed. Jeg tænker ikke kun på proces validering på specifikke målepunkter med speciel også i en retning af lokal model performance det men kan bruge i rådgivning. Land baseret video eller satellit systemer giver billeder med høj resolution i tid og rum kan levere et synoptisk billede af processer og muligheder til at validere morfologiske ændringer over timer. Derover kan det også skab data til at forstå og validere modeller i ekstreme situationer (stormer eller opskyl og digebrud) hvor men ofte mangler data. Forhåbentlig ville nye modeller bliver udviklet og valideret med bruge af disse nye observationer.

Thorbjørn J Andersen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 12:44

Megen kystudvikling er givetvis drevet af ekstremhændelser(kraftige storme, stormfloder, inflows til Østersøen, algeopblomstringer mm). Egentlig kvantificering af dette er sparsom men nye geologiske data fra vadehavsområdet viser f.eks. at en meget kraftig storm (1634 AD) var i stand til i betydeligt omfang at om-møblere kysterne i området. Jeg vil derfor anbefale at modellering af ekstrem-hændelser gøres til et særligt fokus-område. For kalibrering/verificering af modeller brugt til simulering af ekstremhændelser er der brug for gode feltdata indsamlet under ekstremer . Sådanne data kan kun indsamles af selvregistrerende instrumenter så jeg hilser ideen om videre-udvikling af instrumentplatforme velkommen. Nogle få moniteringsplatforme opsat på strategisk vigtige lokaliteter i de danske farvande kunne også være en ide for fremtiden, det ville give værdifulde data både til kalibrering og til verificering af modellernes evne til at håndtere ekstremer.

Vedr. modellering af transport af finkornet sediment: jeg bifalder absolut ideen om øget fokus på blandede sedimenter og vil også nævne den meget vigtige interaktion med biologi og biologiske processer. Her er der formentlig også plads til forbedringer, f.eks. hvad angår samspillet mellem sedimenttransportmodeller og mere biologisk orienterede modeller.

osp_dhigroup.com
Torsdag d. 14/6-12 kl. 14:51

Af Professor Torben Larsen (Aalborg Universitet):
DHI’s modeller generelt og ikke mindst de modeller som er beskrevet inden for området ”Bæredygtige marine projekter” har i en lang årrækker været centrale både for forskning og uddannelsen inden for det marine og kysttekniske område ved Aalborg Universitet. Et betydeligt antal af de ingeniører i Danmark, der arbejder inden for disse områder har enten en kandidat- eller Phd-grad fra her fra universitet. På Aalborg Universitet har vi desuden mange international studerende og PhD-studerende, som for manges vedkommende møder DHI’s modeller. Det er derfor helt essentielt for vores forskning og undervisning, at DHI’s modeller videreudvikles til fortsat at være på det højeste internationale videnskabelige niveau. Derfor ser vi særdeles positivt på de planer og ideer som DHI her fremlægger for den fremtidige udvikling.
På Aalborg Universitet lægger vi stor vægt på at vælge undervisningsemner og forskningsprojekter i overensstemmelse med samfundets behov, hvori vi naturligvis også inkludere den betydelige indsats danske ingeniører udfører på internationale projekter. I den sammenhæng kan vi klart støtte de foreslåede fokusområder for den kommende modeludvikling, hvor både det samfundsmæssige behov, den videnskabelige aktualitet og det kommercielle perspektiv efter vor mening går sammen i en højere enhed.
Den fortsatte internationalisering og specialisering fører til modelværktøjer, der kan løse mere og mere komplekse problemstillinger. Derfor opstår der et behov for, at de personer, der udfører den konkrete modellering, og at de personer, der skal modtage resultaterne herfra, har en stadig bedre faglig baggrund. Hvis Danmark og DHI forsat skal høre til de førende inden for det marine og kysttekniske område må denne side af udviklingen også fremmes parallelt med udviklingen af modelværktøjerne. På Aalborg Universitet bidrager vi gerne hertil i samarbejde med DHI.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 08:30

Af project support manager Peter S Lauridsen, Rohde-Nielsen A/S:
DHI’s løbende forskning og udvikling indenfor kystsikring langs de danske kyster er af vital betydning for Rohde Nielsen A/S og deres arbejder. Deres rådgivning til Især Kystdirektoraret betyder løbene forbedringer af kystsikrings og gravemetoder som vi I Rohde Nielsen nyder godt af. Denne udvikling bør forsætte og eventuelt udvides i forbindelse med med ønker om at forbere kystsikringen af de indre danske farvande, hvor kystzoner i byområder forfalder og gør stor skade.

Med hensyn til fremtiden vil det være ønskværdigt og fremmende hvis DHI kunne udvikle videre på beregning af konsekvenser med deres beregninger. Eksempelvis vil det være af stor betydning hvis der forskes videre med (og måles på) den reelle effekt af de nyeste tiltag indenfor kystsikringsområdet, hvor der arbejdes med kystsikring på naturens præmisser ved etablering af en såkaldt ”sandmotor” i kystzonen.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 08:34

Af project support manager Peter S. Lauridsen, Rohde-Nielsen A/S:
Femern Bælt krydsningen, bedre bestemmelse af størrelse og miljøpåvirkning af gravet spild fra udgravninger i havbunden.
Etableringen af Øresundsforbindelsen viste myndighederne og os at det er svært at bestemme hvormeget graveaktiviter på havbunden faktisk påvirker miljøet. DHI burde arbejde videre med at udvikle praktiske metoder til bedre bestemmelse af hvor stor miljøpåvirkning de kommede graveaktiviteter i forbindelse med Femern tunnelarbejdet kan få. Det vil sige bedre målemetoder til suspenderet sediment og bedre beregninger, såsom viden om kornstørrelse, backscatter metode, bedre dækning, nye beslutningmodeller til praktisk brug under gravearbejder.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 10:15

I forslagene til nye forskningsplaner ligger netop en samlet indsats der dækker både nye mere nøjagtige beregningsmodeller og tilhørende nye målemetoder der passer til modellerne og kan levere "ground truth" til disse. Der vil derudover lægges vægt på at de nye målemetoder er velegnede til at anvendes i praktiske projekter.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 10:54

Generelt er det hensigten med DHI's forskningsplaner for kystområdet at udvikle praktisk anvendelige metoder der bygger på DHI's detaljerede indsigt i kyst processer, og dermed bidrage til at understøtte de danske industri virksomheder, så som Rohde-Nielsen der er en fremtrædende repræsentant herfor, men også andre entrepenører og planlæggere.
DHI arbejder på at udvikle et koncept for kystbeskyttelse og kystplanlægning der bygger på "Working with nature", det vil sige en kyst planlægning der tager udgangspunkt i naturens principper. Den tekniske udfordring i et sådant princip er at det kræver en god indsigt og nøjagtige modeller af netop de naturlige processer, for at dette kan anvendes i praksis. Et godt eksempel på dette er den "sandmotor" der nævnes, hvor man ved intelligent strandfodring måske kan etablere en kystbeskyttelse helt på naturens præmisser

Dan B. hasløv
Fredag d. 15/6-12 kl. 13:41

Af arkitekt Dan B. Hasløv, dir. Hasløv & Kjærsgaard
DHI's løbende forskning og rådgivning, som en del af konkrete udviklingsprojekter på kysterne, ser vi som et vigtigt indsandsområde at fastholde og udvikle. DHI's ydelser vil komme i yderligere fokus i de kommende år, i lyset af den klimatilpasning som overalt i DK, og især i kystkommunerne er nødvendig for at beskytte store samfundsmæssige værdier. DHI's særlige ekspertise har denne forbindelse en særlig betydning ved at kunne modellere de naturlige´, dynamiske processer - som en vigtig forudsætning for at en kommende indsats i kystområderne foregår med en langsigtet og naturvenlig forståelse - for at nødvendige nye anlæg tilpasses en dynamisk og udfordrende kystnatur.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 14:46

It is part of DHI's mission to maintain a position at the frontiers of technical knowledge within coastal and marine engineering and be able to support Danish consultants in danish projects and in international projects with this knowledge, both in form of expertise but also in form of industry-standard modelling tools.
The plans ahead for new models and measurement methods are aimed at providing the newest methods in a practically useable and reliable form and is especially focused on coastal projects.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 15:10

To af de mest avancerede udviklinger DHI har i sigte på kyst området er netop en udvikling af bedre, mere omkostningseffektive og pålidelige metoder til at måle sedimenters spredning og egenskaber på en måde der er velegnet til at validere de numeriske modeller. Herunder også i forbindelse med såkaldte blandede sedimenter, hvor mudder og sand forekommer samtidig. Et praktisk anvendeligt system af målinger og modeller vil forhåbentlig hjælpe til at rykke danske kompetencer helt frem til frontlinien af dagens expertise.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 15:30

Det er en del af DHI's eksistensberettigelse, i samarbejde med dygtige danske rådgivere, at kunne bidrage med ekspertise på højeste tekniske niveau indenfor de specialiseringer der er relevante. Det nye forskningsprogram indenfor kystområdet sigter mod at udvikle målemetoder der potentielt kan give en bedre dækning end man har idag og dermed bidrage til mere pålidelige beslutninger i forbindelse med kyst- og hav-planlægning og vandbygningsprojekter.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 15:46

At udvikle metoder hvor målinger og avancerede modeller er tæt integrerede er ambitiøst og vil, hvis det lykkes, bidrage til mere pålidelige forudsigelser, både på kort og langt sigt. En af de faktorer der vil bidrage til gode løsninger vil være det tætte samarbejde mellem universiteternes grundlæggende forståelse at kystprocesser og sammenhænge og DHI's tekniske indsigt og kompetencer.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:32

Det er sigtet med de nye modeludviklinger også at forbedre teknikkerne til langtidsforudsigelser af kystændringer, for eksempel til vurdering af effekterne af klimaændringer eller kystmorfologiske udviklinger som følge af nye konstruktioner. Det vil i den forbindelse være meget relevant som foreslået at kunne inddrage metoder som video eller satellit baserede opmålinger af kysten. I forbindelse med DHI's havmodeller er der udviklinger igang vedrørende data-assimilering, hvor man på systematisk måde søger at inddrage satellitbilleder og lignende i modellerne, og en mulighed vil være undersøge metoder herfra.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:43

I forbindelse med modelleringen af finkornede sedimenter har der længe været overvejet at inddrage biologiske effekter på transporten via for eksempel ændringer i bundsedimentets styrke på grund af biogfilm eller algevækst. I de nye tiltag er formålet at inddrage disse forhold i modellerene og i den forbindelse vil det være meget nyttigt at kunne udnytte de mange data og observationer der findes på universiteterne.
En af drivkræfterne bag forslaget om udvikling af nye målemetoder er at udvikle selvregistrerende måleplatforme til marine omgivelser der er fleksible og kosteffektive, således man realistisk kan udsætte et større antal og få en bedre dækning for eksempel under extremhændelser.

osp_dhigroup.com
Fredag d. 15/6-12 kl. 22:17

DHI er enige i i perspektiverne for de kommende års udvikling, og dette er da også netop baggrunden for DHI's satsning på at opnå en bedre beskrivelse af kyst processer og på et bæredygtigt koncept som "Working with nature"