Bekæmpelse af resistensproblemer (i forhold til brugen af antibiotika og biocider)

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed & fødevarer

Vi anvender stadigt flere antimikrobielle kemikalier, eller såkaldte biocider og antibiotika. Dette sker indenfor sundhedsvæsenet, fødevare- og foderindustrierne, i hjemmet og til konservering af byggematerialer, kølesystemer, metalbearbejdningsvæsker m.m. Det er dokumenteret, at mange af de mikroorganismer, der bekæmpes med biocider og antibiotika, svarer igen ved at udvikle resistens. En endnu værre konsekvens er spredningen af resistensen i omgivelserne, fordi de resistente mikro¬organismer overfører resistensgenerne til andre grupper mikroorganismer. Her er hospitaler og husdyrbrug under mistanke som særlige punktkilder til resistens.

Ny EU-lovgivning kræver en forstærket indsats mod udvikling af resistens indenfor alle samfundets områder. SMV’er inden for dette krydsfelt mellem kemi, genetik og mikrobiologi har hverken ekspertise eller den fornødne økonomi til selv at efterleve de omfattende dokumentationskrav, som lovgivningen kræver. Der er med andre ord behov for en målrettet videnskabeligt baseret rådgivning på området.

Virksomhederne skal rustes til en hensigtsmæssig omgang med og markedsføring af biocider og antibiotika. Derfor foreslås det, at der arbejdes med identifikation af de biocider, der allerede forårsager resistens og krydsresistens til antibiotika, og at de intracellulære mekanismer, der gør disse bakterier og svampe resistente kortlægges. Det vil derefter være muligt at kunne forudse, hvilke andre biocider, der eventuelt også vil kunne forårsage resistens. Derudover kortlægges muligheder for alternativer til kemisk bekæmpelse af mikroorganismer, og udvikles nye metoder til detektion og overvågning af resistente mikroorganismer. Yderligere foreslås det at undersøge resistente bakteriers spredning fra sygehuset til miljøet. Aktiviteterne omfatter tillige monitering af EU-lovgivning, som vedrører resistens overfor biocider og antibiotika og videreformidling af ny viden til virksomheder.

Der vil blive opbygget ny viden hos SMV’erne og hos GTS-institutterne. Denne viden vil gøre det muligt at udføre mere kvalificerede risikovurderinger af brugen af biocider og antibiotika. Denne nye viden vil i praksis belyse potentialet for et givent stof for at forårsage resistens, hvilke biocider der skal undgås og under hvilke forhold brug af biocider skal undgås i sygehusvæsenet, fødevarekæden og hjemmet. Derudover opbygges viden om alternativer til kemisk bekæmpelse af mikroorganismer og værktøjer til overvågning af resistente mikroorganismer. Der vil desuden blive opbygget viden om de stadig større krav, som EU-lovgivning stiller til fravær af resistens overfor biocider og antibiotika. EU-harmoniseringen på dette område tager kraftigt til i disse år, frem til ca. 2015.

Dansk erhvervslivs konkurrenceevne på alle områder, der vedrører biocider, antibiotika og resistens, vil blive vedligeholdt. Især vil SMV’ere lettere kunne forholde sig til de omfattende EU-krav til sikkerhed ved brugen af biocider og antibiotika. GTS-institutterne vil blive den indlysende videnbank og værdifulde rådgiver i dette komplicerede krydsfelt mellem kemi, genetik og mikrobiologi. Og slutbrugere af biocider etc. kan minimere eller helt undgå stofferne med økonomiske og miljømæssige gevinster til følge.