Bioøkonomi, nye forretningsmodeller og teknologi

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi, Klima og miljø, Produktionsteknologi, Service og offentlig innovation og Sundhed & fødevarer
Jesper Mazanti Aaslyng
R&D Director

Udbredelsen af bioøkonomien kræver sammentænkte løsninger. I de kommende år vil der opstå nye værdikæder, hvor ressourcer skal udnyttes optimalt både i den enkelte produktion, men især på tværs af virksomheder, offentlige aktører, fagligheder og geografiske områder. Målet med denne aktivitet er at udvikle og afprøve nye forretningsmodeller og teknologier, som kan sikre vækst i landbrugs- og fødevareindustrien.

1. Markeds- og samfundsbehov

Der vil i de kommende år opstå nye værdikæder (Det Nationale Bioøkonomipanel), hvor ressourcer bør udnyttes på tværs af virksomheder, offentlige aktører, fagligheder og geografiske områder. For at dette kan lykkes skal der være fokus på nye forretningsmodeller, herunder driftsøkonomiske aspekter og nye teknologiske løsninger skal vurderes.

AgroTech vil bygge videre på viden og netværk indenfor brug af bioressoucer til fødevarer, energi og ingredienser. I aktivitetsplanen ”Bæredygtige biobaserede ressourcer” tages der udgangspunkt i den enkelte virksomhed, når der fx vurderes forsyningssikkerhed, bearbejdning og lagring af biomasser.  Med en tværsektoriel og holistisk tilgang vil denne aktivitet brede mulighederne ud til større geografiske løsninger, hvor områdets ressourcer vurderes ift. nye forretningsmuligheder og brugen af nye teknologier.

Aktiviteten tager udgangspunkt i flere store analyser gennemført i de senere år, bl.a.

Danmark er et af de lande i verden, der bruger den højeste andel af sit areal til landbrug. For fortsat at øge produktionen er der behov for at gå nye veje. Der skal laves holistiske vurderinger af en bæredygtig produktion af fødevarer, foder og bioenergi ift. synergi mellem procesanlæg, øget biodiversitet, socio-økonomisk virksomhed og rekreation. Der skal udvikles nye tværsektorielle forretningsmodeller, som skal sikre udviklingen af nye bæredygtige produktioner. Den opbyggede viden skal understøtte offentlige og private aktører, når der fx udvælges lokalitet for biogasanlæg ift. tilgængelighed af biomasseressourcer, transportforhold og afsætningsmuligheder for biogassen (Natur- og landbrugskommissionen).  Med denne viden kan der laves vurderinger af fx placering af et agro-industrielt område i en kommune eller optimal kombination af forskellige landbrugsproduktioner med fokus på produktion, økonomi og ressource-udnyttelse.

Teknologiudviklingen er afgørende for at sikre vækst i et grønt, bæredygtigt og konkurrencestærkt landbrug. Der er fortsat brug for Proof-of-concept, som en vigtig del af teknologileverandørernes modnings- og kommercialiseringsproces (Natur- og landbrugskommissionen).  Som GTS-institut ser AgroTech muligheden for at kombinere viden om landbrugsproduktion, teknologi og IKT og derved sikre muligheden for at samle, kombinere og analysere data fra produktionsanlæg. En udfordring som SMV’erne sjældent har ressourcer til selv.

Målgruppen for denne aktivitet er landbruget, teknologiproducenter, arkitekter, kommuner, ingrediens-industrien, teknologileverandører, forsyningsselskaber og andre lokale interessenter.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

  1. Holistiske produktioner - nye forretningsmodeller

Rådgivning i hvor og hvordan en bæredygtig biobaseret produktion eller forarbejdning kan opnås med fokus på forretningsmodeller, ressourcekredsløb, økonomi, miljø, klima og rekreativ værdi.  Det kan fx være en vurdering af nødvendig biomasse til et biogasanlæg, eller en vurdering af, hvordan et agro-industriområde kan sammensættes og opbygges, eller en kombination af to produktions-systemer der udnytter sidestrømme og restprodukter fra hver af produktionerne. Et holistisk syn på den produktion af biobaserede produkter vil kunne udnyttes af teknologileverandører, regionale og statslige myndigheder, rådgivere og primærproducenter.

  1. Proof-of-concept: Teknologiudvikling til fremtiden.

Med fokus på virksomhedernes forretning og nye forretningsmodeller udvikles og testes teknologi i tæt samarbejde med flere danske teknologileverandører. Dette med fokus på teknologier til den biobaserede industri fx teknologier til kombinerede produktionssystemer, planteproduktion i lukkede rum og produktion af marin biomasse.

  1. Højteknologisk dyrkningssystem

Udvikling og test af avancerede og automatiserede systemer til monitorering af plantevækst i væksthus og på friland. Præsentation af data fra sensorer, som muliggør hurtig fortolkning og formidling af resultater, fx til brug af fænotyping. Herved får de danske frøfirmaer, teknologi-leverandører samt rådgivere helt nye muligheder for at optimere deres produktioner.

  1. Højteknologisk jordbrug: On farm forsøg

Med opsamlede data fra sensorer, GPS-signaler, manuelle operationer fra maskinerne i marken, opbygges et værktøj til registrering af data fra markoperationer, fx hvor landmanden vil måle effekten ved at regulere mængden af gødning eller planteværn og dermed opnå viden om potentialerne inden for marken. Dette med henblik på at få det mest optimale dyrkningspotentiale ud af en målrettet regulering.

3. Centrale aktiviteter

Nye forretningsmodeller

Moderne landbrugsproduktion spænder over mange typer af produktioner fx korn, frø eller olieafgrøder, husdyrproduktion, skovdrift, biomasse produktion eller udnyttelse af biomassen til forskellige energiformål og biobaserede produkter, solcelleanlæg på marken, socio-økonomisk arbejde m.m. Der skal arbejdes med nye forretningsmodeller, som fx produktion af biobaserede ressourcer i offentlige og private partnerskaber, med fokus på udnyttelse af reststrømme og naturens ressourcer.

Teknologiudvikling

AgroTech udvikler teknologiske og dyrkningsmæssige kompetencer ved aktivt at samarbejde med teknologileverandører om udvikling af konkrete teknologier. I samarbejdet benyttes vores tværgående viden om teknologi, produktion, databehandling, forretningsopbygning m.m. til at skabe innovative produkter til fremtiden.

Højteknologiske jordbrugsforsøg

Der skal arbejdes med moderne forsøgsdesign til sensor-tunge forsøg samt behandling af de mange data, der indsamles, således at der opnås større værdi af den moderne teknologi. Som en del af vores satsning på højteknologisk jordbrug vil AgroTech videreudvikle vores webbaserede platform, så den honorerer de performancekrav, som følger med ved håndtering af big data indenfor jordbruget (store mængder data, øget hastighed på databearbejdning, varierende dataformater, usikkerhed for datatilgængelighed).

4. Mulige samarbejdspartnere

Der vil blive opbygget et tæt samarbejde med KU - Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO). IFRO har et stort kendskab til landbruget og laver i dag udredninger for bl.a. ministerier vedrørende økonomiske spørgsmål i forhold til blandt andet fødevarer, jordbrug, skovbrug, fiskeri, natur og miljø.

Der vil blive samarbejdet med en bred vifte af videninstitutioner, herunder bl.a. SEGES, AU, KU og Agro Business Park.

Der vil blive opbygget regionale samarbejdsprojekter. Disse projekter vil blive opbygget bredt med inddragelse af lokale virksomheder, forsyningsselskaber, myndigheder, produktionshøjskoler m.m.

Arbejdet ses som en naturlig opfølgning på det igangsatte arbejde i samfundsløsningen ”FutureCropping” og vil blive koordineret tæt med dette arbejde.

Nøgleord

37 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Morten Gylling (Seniorrådgiver, IFRO)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 21:15

Forslagene er som sådan velskrevne og de indholder alle de "rigtige" ord og termer.Det er næsten for pænt og man kan fundere over hvad det er AGROTECH kan/vil som de andre ikke kan, dog sådan at når der tales om dyrkningssystemerog højteknologiske forsøg så står det rimeligt klart.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Fredag d. 24/4-15 kl. 11:42

Mange tak for din kommentar og for muligheden for at uddybe hvorfor lige netop AgroTech har en mulighed for at gennemføre de ret ambitiøse tanker.

Vi har en bred viden om landbrugsproduktion og mulighederne indenfor bioøkonomien. En viden, der dækker over det meste af landbrugets værdikæde. Hvis vi kobler denne viden med viden fra universiteterne og teknologiske muligheder fra danske virksomheder er vi i stand til at se produktionen i et holistisk billede.

Der findes meget viden på området, men der har været mindre fokus på konkrete handlinger, hvor man vurderer landbrugets muligheder for nye veje som fx samarbejder mellem landbrug, virksomheder og offentlige aktører. Med denne aktivitet vil AgroTech kunne ”skubbe” parter sammen og pege på de nye muligheder som landbrugsvirksomhederne og offentlige aktører har indenfor bioøkonomien. Det er altid en udfordring at ramme det tidspunkt, hvor de økonomiske og politiske rammer også ”skubber” på denne udvikling, men vi tror på at dette er det rigtige tidspunkt.

Vi ønsker ikke flere udredninger, men i stedet i praksis vise at der udviklingsmuligheder for lokalområder, teknologileverandører og selve landbrugsproduktionen, hvis vi tænker holistisk og arbejder sammen om det.

Henning Johansen
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:22

Som tækkemand på Læsø arbejder vi med naturmaterialer når vi tækker tage. Vi ser gerne en øget indsats indenfor bæredygtige biobaserede ressourcer”, som beskrevet i oplægget, og ser AgroTech som den naturlige partner, til at arbejde med udnyttelse af biomasse til byggematerialer. Aktivitetsforslaget er vigtigt for den fremtidige udvikling og bør absolut støttes. Det vil også gavne tækkebranchen og mind-settet bæredygtighed og bæredygtig udnyttelse af vore naturressourcer.

Henning Johansen
Mandag d. 11/5-15 kl. 21:22

Som tækkemand på Læsø arbejder vi med naturmaterialer når vi tækker tage. Vi ser gerne en øget indsats indenfor bæredygtige biobaserede ressourcer”, som beskrevet i oplægget, og ser AgroTech som den naturlige partner, til at arbejde med udnyttelse af biomasse til byggematerialer. Aktivitetsforslaget er vigtigt for den fremtidige udvikling og bør absolut støttes. Det vil også gavne tækkebranchen og mind-settet bæredygtighed og bæredygtig udnyttelse af vore naturressourcer.

Allan Olesen (Chefkonsulent, LandboNord)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:22

Gældende for både Det dyrkningsteknologiske servicelaboratorium og Bioøkonomi er det, at det fortsatte arbejde og udvikling af nye teknologier og afgrødetyper gennem disse funktioner er afgørende for, at dansk landbrug kan fortsætte med at produktudvikle på optimering af afgrødetyper og miljøteknologi. Det er afgørende ift. at kunne optimere det økonomiske udbytte af planteavlen kombineret med at det er en absolut nødvendighed for fortsat at kunne drive et miljørigtigt og bæredygtigt landbrug fremadrettet.

På teknologisiden har vi længe været i front ift. udnyttelsen af vores husdyrgødning gennem udvikling af nye teknologier til at øge udnyttelsen af denne. Det samme gør sig gældende indenfor anvendelsen af planteværn, hvor en kombination af produktudvikling og afprøvning i marken (tilskud til indkøb gennem miljøteknologiordningerne) i samspil driver en udvikling som vi ikke kan være foruden.

Den samme udvikling på plantesiden er afgørende for at dansk landbrug fremadrettet kan anvende afgrødetyper som er optimeret til de danske rammevilkår, dvs. højt optag af kvælstof med en begrænset tildeling samt robusthed i det skiftende danske klima.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:37

Tak for dit indlæg. Vi er helt enige i at vi må fortsætte den teknologiske udvikling, så vi fortsat kan sikre et landbrug der udvikler sig. Planteavlen skal hele tiden udnytte de nyeste muligheder, så vi kan konkurrerer med udlandet.

Sørenn E. Frandsen (Chefrådgiver , Aarhus Universitet )
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:53

Oplagt at vi netop skal have GTS sektorern - og særligt AGROTECH A/S - til at involverer sig i de udfordringer og muligheder der ligger i bioøkonomien og særligt i forhold til opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteam Fødevarer og Natur- og Landbrugskommissionen. Samarbejdet med særligt SMV-segmentet på den ene side og universiteterne på den anden side udgør et godt udviklingspotentiale for nogle af GTS'erne og særligt AGROTECH A/S.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 08:57

Tak for din kommentar. Vi tror at vi med denne aktivitet vil være I stand til at knytte viden fra universiteter, biologiske og teknologiske muligheder samt SMV segmentet sammen, så vi kan nærme os de visioner som flere rapporter og anbefalinger gennem tiden har fremlagt. Det må være muligt at få det store potentiale I spil, hvis vi arbejder tæt sammen. AgroTech vil meget gerne være katalysator for det samarbejde som vi har brug for.

Henning Høgh Jensen (Afdelingschef / Innovationsansvarlig, DTU Fødevarer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:43

Vi har samlet alle aktører i Dk om Det Nationale Ingrediens Center. Dette har vi gjort fordi vi oplever at mange SME virksomheder arbejder med ingredienser men ikke i særlig grad gør det forskningsbaseret. Så her er der virkeligt et rum hvor AgroTech kan arbejde. Og netop bioressourcerne er vigtige da sidestrømme (affald?) kan blive vigtige nye højværdistrømme med en passende teknologi-udvikling og tilpasning af forretningsmodeller.
Og jeg så gerne at vi trak stærkere i retning af højværdistrømme end de 4 store analyser (se indledning) egentligt lægger op til. Dette sagt fordi jeg oplever at virkeligheden i på markederne (og i virksomhederne) i flere tilfælde er ved at overhale disse rapporter.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:04

Jeg tror du har ret, virkeligheden er ved at overhale anbefalingerne. De biologiske og teknologiske muligheder er store for at udnytte sidestrømme, reststrømme og egentlig hovedproduktion med det formål at producerer højværdistoffer. Virksomhedere og myndigheder har dog brug for mere hjælp til at helhedsvurdere mulighederne. Hvad er muligt? Hvordan vil økonomien være? Hvordan udnyttes de mulighederne på en given lokalitet? Der er mange spørgsmål der skal svare på før vi ser de store muligheder. Det er dem vi vil forsøge at hjælpe med! Vi skal videre og udløse potentialet.

Carsten Kløcher (Chef for Planteavl, Djursland Landboforening)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 22:07

Moderne landbrugsproduktion baserer sig på nye sensorteknologier, dyrkningssystemer og avanceret maskinteknologi, som bobler frem – der er dog behov for at opsamle viden fra disse sensorer og udstyr, således at vi i rådgivningsbranchen er i stand til at udnytte disse data til at optimere produktionen på de enkelte bedrifter. Gennem forsøgsarbejdet har vi i årevis opnået resultater, som viser at effektiv rådgivning, har resulteret i at dansk planteproduktion i dag er blandt de bedste i verden – under de rammer der er for produktionen. Én vej til at være på forkant med tidens udvikling er ved at udvikle nye forsøgsmetoder, få nemmere adgang til sensordata og fortolkning af disse målinger. Dronerne er ét eksempel på en teknologi, hvor potentialerne er store, men hvor det er nødvendigt med automatisering af databehandlingen, for at rådgivningen giver resultater for den danske bioøkonomi.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Fredag d. 8/5-15 kl. 07:52

Mange tak for din kommentar som passer helt i tråd med de aktiviteter vi finder nødvendige for at være på forkant med den teknologiske udvikling og udnytte potentialerne for planteproduktionen. AgroTech vil meget gerne opbygge viden og udbyde de relevante services som fortsat understøtter rådgivningen og forsøgsarbejdet inden for planteproduktionen.

Jesper Juul Ulnitz (Chief Agronomist, Yara Scandinavia)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:09

Der er et stort behov for at kunne målrette og differentiere input af kvælstof, således at der gødskes efter afgrødens behov. Samtidig med dette er det nødvendigt at eftervise at gødskning efter afgrødens behov ikke medfører større udvaskning. Dokumentation for at sensorteknologi kan finde og bestemme afgrødens behov er et stort fokus.
Der er også et fortsat behov for en form for central deling af markdata m.m

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:07

Tak for dit input. Vi vurderer store potentialer for at anvendelsen af sensorer og vil gerne bakke op om jeres behov for at se på teknologiske løsninger i at se på sammenhænge mellem udvaskning og afgrødernes behov. Deling af data er en normalen i mange andre brancher og vi vurderer at landbruget har potentialer for mere produktion ved at udnytte dette – inno+ projektet Future cropping er et godt eksempel på at landbruget er startet på denne rejse.

Jane Lindedam (Platform Manager, BioValue SPIR (København Universitet m.fl.))
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:19

Det kunne her være spændende med større visioner for hvad nye forretningsmodeller skal indeholde...
F.eks at gå udover gårdniveau og beskrive hele forretningsmodellen frem til forbrugeren - og fokusere på at vise "hotspots" hvor der var bedst mulighed for at integrere den biobaserede værdikæde med den fossile værdikæde. Der er et behov for at skabe små segmenter, hvor den sorte værdikæde kan suppleres af den grønne (helst i samarbejde med store spillere fra olie-branchen), hvis en nogenlunde sammenhængende grøn værdikæde skal blive en realitet.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Fredag d. 8/5-15 kl. 07:57

Tak for dine kommentarer. Vi er helt enige i at vi skal komme fra gårdniveau og op i et større perspektiv, hvis vi skal udnytte de muligheder bioøkonomien giver. Det kræver helt sikkert nogle nye forretningsmodeller, der er tænkt med udgangspunkt i den samlede værdikæde. Vi håber at stærke partnere, samlet om denne aktivitet, kan være med til at sætte skub i de nye forretningsmodeller.

Torkild Birkmose (Landskonsulent, Seges)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:31

Den teknologiske udvikling inden for landbruget går meget stærkt, og allerede i dag er der ekstremt mange muligheder for opsamling af data baseret på et væld af sensorer, gis, droner og meget andet. Imidlertid går megen viden til spilde, fordi udviklingen inden for tolkningen af alle disse data halter bagud. Det der derfor meget vigtigt, at få udviklet værktøjer, modeller og metoder, så de store mængder data fra marken kan omsættes til beslutningsstøtte for landmanden. Jeg er helt overbevist om, at hvis data udnyttes fuldt ud, så er der store besparelser at hente med hensyn til bl.a. anvendelse af gødning og planteværnsmidler. SEGES er enige med AgroTech i, at udvikling af teknologi og datahåndteringsværktøjer er vigtige fokusområder for de kommende års udviklingsarbejde.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Fredag d. 8/5-15 kl. 08:16

Tak for dine bemærkninger. Der foregår heldigvis allerede en del arbejde for at udnytte de mange data der indsamles i landbruget bedre. Der er et godt samarbejde mellem SEGES, flere universiteter, virksomheder og AgroTech om dette. Vi håber med denne aktivitet bl.a. at få mulighed for at få et større virksomheds fokus, så datamængderne i højere grad kan komme til gavn for danske landmænd ved at de danske producenter af teknologi og rådgivere til landbruget udvikler nye teknologiske muligheder.

Finn Holmgaard Jensen (Field manager rapeseed, NPZ)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:56

Et stort, ambitiøst og omfattende aktivitetsforslag, hvor jeg dog synes at de teknologiske input (pkt. 2.2, 2.3, 2.4 og afsnit Højteknologiske jordbrugsforsøg) kunne høre hjemme i en anden aktivitet.
Bioøkonomi og nye forretningsmodeller er vigtige og her bør de holistiske tilgange også gå ud over den danske grænse. Vi lever i et globalt samfund, hvor økonomien er grænseløs, hvilket har indflydelse på f.eks. afgrødevalg i landbruget. Forbrugere, sundhedseksperter, journalister m.fl. hører også med i en holistisk indgangsvinkel til nye bioøkonomiske og -økologiske forretningsmodeller.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:11

Mange tak for din kommentar. Vi vil huske din bemærkning om det international, som selvfølgelig er en vigtigt. Det vil vi forsøge at sikre!

René Gislum (Lektor, Aarhus Universitet)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:26

AGROTECH bør være bindeleddet mellem universiteterne, firmaer og landbruget. AGROTECH skal i samarbejde med Universiteter, firmaer og landmænd udvælge de teknologiske løsninger som uden problemer kan implementeres i landbruget indenfor meget kort tid (eksempelvis 1 år). AGROTECH skal også skabe sammenhæng mellem teknologierne, så de skaber værdi for landbruget. Man kunne derfor se mere på teknologier man ved virker, f.eks. sensorer til at registrere grønhed som kan anvendes til at optimere ukrudtsbekæmpelse, vækstregulering og gødskning. Formålet skal være at få disse teknologier implementeret i landbruget ved at vise den økonomiske gevinst for landmanden. Dette område burde være mere i fokus end udvikling af teknologier som stadig er i en udviklingsfase og derfor hører hjemme hos universiteterne og firmaer.
Det er nødvendigt med helt klare mål for AGROTECH, da flere aktører (universiteter, rådgivningscentre og firmaer) også ser sig selv som udvikler af ny teknologi til landbruget. Et vigtigt mål for AGROTECH må derfor være at skabe samspil mellem teknologier og dokumentere deres økonomiske gevinst for landmanden. Det kunne f.eks. være ved at sikre, at forskellige teknologiske systemer kan 'tale sammen' og sikre, at man kan udnytter de forskellige teknologier optimalt sammen og ikke kun hver for sig.
Jeg så meget gerne, at vi havde lige så meget fokus på implementeringen og anvendelsen af nye teknologier som udviklingen af nye teknologier.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:00

Tak for kommentaren. Vi kan kun være enige i at der er behov for at få større fokus på implementeringen af nye teknologier. Vi har brug for at få mere at det der udvikles til at komme hurtigere i brug. AgroTech vil meget gerne påtage sig en rolle i det arbejde, herunder også at skabe samspil mellem de mange parter, der er indenfor området.

bjarne andersen (kvalitets og udviklingschef, them mejeri)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:59

erfaregrupper mellem virksomheder og videncentre, styrret af professionelle fra fx. Agrotech, DHI, oa. er noget af det mest givende i dansk forskning

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Søndag d. 10/5-15 kl. 19:40

Dejligt at du også oplever at sådanne samarbejder er givtige. Det gør vi også hos AgroTech!

Morten Lind (Head of Technical Nordics, Syngenta Nordics)
Mandag d. 11/5-15 kl. 07:55

Vi arbejder fra forskellige vinkler på at optimere forståelsen af sorts specifikke egenskaber i forhold til vækst og udbyttepotentiale. En vigtig faktor i dette er den store variation der findes på markniveau. At inddrage markvariation kræver indsamling og analyse af store mængder data. De data vi kan opsamle via forskellige sensor teknikker giver nye muligheder for at forstå og følge afgrødernes udvikling. Det kræver dog at de store datamængder kan analyseres og tolkes, hvilket stiller krav til udvikling af sikre differentierings parametre. Samarbejde mellem landbruget, rådgivere og firmaer vil være afgørende for at potentialet i den nye teknologi udnyttes optimalt.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:07

Vi håber at vi med denne aktivitet kan være med til at skabe en del af den nødvendige klarhed. Det er et stort arbejde som ganske rigtigt kun kan lykkes hvis vi arbejder tæt sammen I branchen.

Nee Rentz-Petersen (Arkitekt MAA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:15

Interessant aktivitetsforslag på rigtigt mange områder. For at skabe endnu støøre gennemslagskraft for aktiviteterne, kunne forslaget blive styrket yderligere ved også at have nogle lidt 'blødere' fagligheder indover, såsom landskabsarkitekter og måske atropologer. Som det meget rigtigt står i aktivitetsforslaget, er Danmark det land i verden der er mest intensivt dyrket. Alle de nye teknologier og tilhørende tekniske anlæg vil derfor i høj grad også påvirke landskabsbilledet, og det vil derfor være ønskeligt hele tiden at indtænke og visualisere de konkrete og fysiske påvirkninger / muligheder ved nye teknologiske tiltag. på denne måde vil projekterne også stå meget stærkere når de skal kommunikeres til omverdenen, og dermed få en større gennemslagskraft.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:02

Tak for det. Det giver bestemt rigtig god mening at inddrage de "bløde" færdigheder I arbejdet. De ændringer vi har brug for at se, kræver nok en større forståelse for hvad der sker end det rent teknologiske.

Morten Haastrup (Key Account Manager, KWS Scandinavia)
Mandag d. 11/5-15 kl. 19:29

Der er forsat et stort behov for at fremme en teknologisk og bæredygtig udvikling i planteproduktionen.

Nye teknologier samt også et forsøgsmæssigt setup til at teste de nye teknologier og systemer er Alfa & Omega. Det gælder både de deciderede parcelforsøg, hvor de grundlæggende ideer og koncepter fødes, men i meget høj grad også deciderede storskala forsøg, der dækker de ofte store variationer i marken og tester nye teknologier og systemer i praksis.

Et key point i forbindelse med alle forsøg, herunder også storskalaforsøg er at data opsamles, men også bruges konstruktivt i den efterfølgende tolkning/analyse. I storskalaforsøg vil datamængden være enorm, og derfor er netop tolkningen af disse en tungtvejende del af opgaven. Samtidig er denne del af arbejdet traditionelt en overset del. Der er således et stort behov for at sådanne systemer videreudvikles og optimeres.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:04

Tak for din kommentar. Vi håber meget at kunne forsætte vores arbejde med at få værdi ud af data via denne aktivitet. Det skal ske i et tæt samarbejde med leverandører til erhvervet, så vi finder de bedste måder at få mest mulig værdi på. Vi håber at mange vil være med til at sikre større værdi af data og derved også større produktivitet.

Susanne Villemoes Andersen (Plantbreeder, Ex-Plant)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:05

Som et mindre specialiseret forædlingsfirma i Danmark, er det vigtigt, at vi fortsat har muligheden for at kunne alliere os med et dansk forskningsinstitution, som AgroTech. De har muligheden for at hjælpe os videre med problemstillinger, der ellers ikke ligger indenfor vores rækkevidde.
Der er fortsat et stort behov for videre forskning inden for planteproduktion og planteforædling til det danske erhvervsliv, således at dansk producerede planter fortsat vil være at finde i fremtiden.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:08

Tak for din deltagelse I debatten. Vi tror, ligesom I, at det er vigtigt at vi star sammen for at sikre at der også I fremtiden er en stor eksport af planter fra Danmark. Vi håber bestemt at vi kan være med til at sikre det gennem flere aktiviteter. Både her under bioøkonomi og forretningsmodeller og via det dyrkningsteknologiske servicelaboratorium.

Tavs Nyord (Adjunkt, AU, Institut for Ingeniørvidenskab )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:19

En metode til at sikre bedre planlægning af markforsøg, kunne at være at uddanne noget personale til at benytte GIS værktøjer eller evt. benytte planlægningsværktøjet MiniGIS, således at projektleder ved skrivebordet kan medvirke til at placere forsøg og de enkelte behandlinger på markerne. Der kan undgås misforståelser og uhensigtsmæssige placeringer af forsøg, ved hjælp af disse værktøj. Dernæst kan risikoerne for fejl ved forsøgsanlæggelse og gennemførsel minimeres, ved at benytte ruteplanlægning og autostyring, som kobles til behandlingerne, som oprettes i GIS/MinniGIS. Man kunne i samme forbindelse, overveje at benytte andre forsøgsdesign end de ”traditionelle landsforsøg” med 4 gentagelser på 4 lokaliteter, hvilket ikke nødvendigvis bliver dyrere/mere tidskrævende, hvis man anvende nogle af de foreslåede værktøjer, men hvor man vil kunne opnå langt bedre sikkerhed for at kunne drage statistisk sikre konklusioner.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 09:25

Tak for dit indspil. Netop sensorer og registrering af disse af data er nogle af de teknologier i forventer at bringe i spil i aktivitetsforslaget ”On farm forsøg”, hvor nye forsøgsdesign og dataopsamlingsmuligheder bringes i spil for at give bedre metoder til at gennemføre markforsøg. MiniGIS og afsætning vil vi gerne tænke ind i de kommende løsninger, så vi sikrer at den udvikling der er lavet i forskningsarbejdet bringes i spil til nye forsøgsdesigns, der kan optimere planteproduktionen og bioøkonomien i Danmark.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:23

Landbrug & Fødevarer kortlægger ca. hvert tredje år medlemmernes forsknings og udviklingsbehov. Det foreslåede aktivitetsforslag ligger i god forlængelse af den sidste kortlægning, hvor teknologiudvikling klart er i centrum. Der er et stort behov for nye teknologiske løsninger, som øger produktiviteten og skaber forbedringer i eksisterende produktionssystemer. Og der er ikke mindst behov for at kombinere dette med nye forretningsmodeller med henblik på at få primærerhvervets råvarer og sidestrømme længere op i værdikæden. Aktiviteten er også i god forlængende af INNO+ partnerskabet future cropping, som der kan opnås nyttig synergi med.

Jesper Mazanti Aaslyng (R&D Director, AgroTech)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:52

Dejligt at hører at det passer med de tanker som Landbrug & Fødevarer gør sig. Vi vil naturligvis koordinerer med Furture Cropping, som vi også er med i.

Svend Christensen (Professor, Institutleder, Københavns Universitet, SCIENCE, Institut for Plante og Miljøvidenskab)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 11:13

IT, kamera-, drone- og robotteknologi er indenfor de sidst 10 år blevet almindelige værkstøjer som både er brugervenlige og billige i mange brancher. Det åbner op for helt nye helt nye muligheder for skabe innovation af dyrkningssystemer og afgrøder, der vil øge dansk landbrug og gartneri konkurrenceevne. Teknologier er blevet ”generiske” og anvendes i mange sammenhænge – ikke kun i Danmark men i hele verden. Teknologierne er derfor blevet billige og lette og bruge – og en specifik branche som f.eks. landbrug skal ikke selv bære udviklingsomkostninger. Det som mangler i relation til fuld implementering af de nye teknologier er at få testet og afprøvet dem i praksis og udfoldet de mange muligheder som disse teknologier åbner op for. Et vigtigt element bliver at få integreret teknologierne i fremtiden management af dyrkningssystemer, dvs. få informationer om planternes tilstand integreret i beslutningsstøttesystemer og maskiner. Det er helt afgørende for dansk planteproduktion at der i de kommende år bliver udviklet nye eksperimentelle design og metoder for at få maksimal udbytte af de nye teknologier. De nye teknologier åbner op for helt nye muligheder for at følge planter/afgrøders tilstand intensivt og det vil genere enorme mængder af data og information, som vil kunne anvendes til at justere på dyrkningsstrategier – og behandlinger. Forslaget om nye teknologiske services, kompetencer og teknologi er essentiel for fortsat udvikling af dansk bioøkonomi. Jeg savner dog en klarere vision og klare mål for samarbejde i hele videnskæden fra universiteter, Agrotech, teknologileverandører, SEGES og andre rådgivningsbvirksomheder og landbrugs- og gartnerivirksomheder.