Biobased Business – Valorisering af biomasse

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø og Sundhed & fødevarer

Danmark har potentialet til at blive et vækstcenter inden for biobaseret produktion. Der fokuseres på at udvikle bioraffinerings- og konverteringsteknologier, der kan udvikle nye biobaserede produkter og skabe værdi ud fra biologiske restmaterialer.

Formålet med aktiviteten er at demonstrere, hvordan man med nye teknologier kan forarbejde biomasse og samtidig udnytte bioressourcer mere effektivt og skabe forretning. Der er store potentielle forretningsmuligheder for danske virksomheder ved omstilling til biobaseret produktion. Nærværende aktivitet vil støtte denne omstilling gennem udvikling af nye teknologiske serviceydelser i form af processer til forbehandling, raffinering og konvertering af biomasse i både lab -og pilotskala. Derudover er formålet at vise, hvordan restbiomasse kan udnyttes optimalt, fx ved brug af insekter eller til biogas og gødning, så intet går til spilde. I samarbejde med virksomhederne i målgruppen vil disse ydelser blive demonstreret gennem en række cases.

Nøgleord

56 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Erik Jessen Jürgensen
Torsdag d. 19/4-18 kl. 22:28

Der er tale om rigtig gode initiativer som er nødvendige i vort samfund, idet der stadig er et stor potentiale. herhjemme Men ser man på mulighederne for udnyttelse af bio-materialer i udlandet, specielt troperne, er der mange steder enorme potentialer - for eksport af teknologer , udstyr, og know-how.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:38

Kære Erik Jessen Jürgensen
Tak for din kommentar og positive støtte. Netop ift. eksport af teknologi og udstyr forventes Danmark at kunne være med i front – og denne aktivitet vil være med til at sikre udvikling af dette område.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Tore Svendsen (CTO, Bio-Aqua)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:25

I Danmark er vi kommet et stykke af vejen, men mulighederne er enorme. Næsten ligegyldigt hvor man kigger hen i verden ligger der så store potentielle ressourcer og venter på at blive "samlet" op. Som indenfor så mange andre områder er det nødvendigt at vi opbygger viden og teknologier herhjemme inden vi kan eksportere dem. I den forbindelse er det vigtigt at vi også har fokus på simple produkter og områder, hvor der med få kræfter kan flyttes meget - så vi ikke kun har fokus på de flotte avancerede processer der først kan anvendes om 10 år.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:39

Kære Tore Svendsen

Tak for din kommentar til aktiviteten, som netop omhandler opbygning af viden og teknologi til at udnytte ressourcer bedre og have fokus på hvordan man innovativt kan ”opnå mere med mindre” forbrug.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Vestergaard Laursen (Projektchef, Bigadan A/S)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:14

For at fastholde vores virksomhedseksport er det vigtigt, at Danmark fortsat er på forkant med udnyttelsen af biomasser, der findes rundt omkring i verden. Specielt forbehandling af disse mange typer vil spille en stor rolle i, at det lykkedes os at udbrede de teknologier vi arbejder med i Danmark og specielt en yderligere udvikling omkring disse. Det er vigtigt, at forsknings- og udviklingsinstitutionerne støtter op omkring dette og sikre, at der fortsat er produkter og teknologier vi kan tilbyde på markederne verden rundt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:40

Kære Henrik Vestergaard Laursen

Mange tak for din kommentar til vores resultatkontrakt, hvor netop forbehandlingsteknologi til bedre udnyttelse af biomasser vil blive udviklet og optimeret, således at alle de værdifulde stoffer i biomassen bliver tilgængelige.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Alan Lunde (Chefkonsulent, Vestforsyning )
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:24

De fremsatte temaer er oplagte at forfølge, teste og udvikle - så Danmark kan være med til at vise vejene mod fremtidens bioraffineringsteknologier af især de biomasser der ikke anvendes som føde eller foder. Det at se opgaven som en kaskadeudnyttelse er innovativ, da bioraffinering ikke er at udvikle et "nyt" produkt, men er at udvikle mange forskellige ud af samme biomasse.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 29/4-18 kl. 16:28

Kære Alan Lunde
Tak for din positive kommentar. Med forslaget vil Teknologisk Institut netop arbejde for at forbedre mulighederne for kaskadeudnyttelse af biomasse og udvikle mange produkter fra samme biomasse. Nøglen hertil er ud over ny teknologi også samarbejde på tværs af brancher og etablering af nye partnerskaber.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Lars DM Ottosen
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:07

Udviklingen af teknologigrundlaget for en cirkulær bioøkonomi er helt central for at Danmark kan opretholde en stærk produktion og eksport af bæredygtige teknologier indenfor energi og bioressourcer. SMV'erne i dette vækstlag har brug for kvalificeret rådgivning og Teknologisk Institut som projektpartner. Visionerne som de er beskrevet i forslaget danner bro til universiteterne og styrker mulighederne for at forskningsresultater i løbet af få år kan realiseres i nye teknologier. Med den meget omfattende udbygning af den danske biogas sektor i disse år er særligt visionen indenfor for kobling af biogas til energilagring særlig vigtig.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 29/4-18 kl. 16:29

Kære Lars Ottesen

Mange tak for din værdifulde kommentar om hvor vigtig det er at få udviklet energilagring koblet til biogasproduktionen. Og vi ser også gerne Teknologisk Institut i en rolle som vidensbrobygger mellem universiteter og SMV'ere, hvor ny teknolog hurtigt bliver implementeret og afprøvet hos de partnere, der fx har adgang til biomasserne.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jens Legarth (CEO, Fermentationexperts)
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:56

Biobased Business – Valorisering af biomasse er et interessant projektforslag, men det er afgørende at der er stærkt fokus på de teknologier som besidder stort potentiale for industrien som fx fermentering og særligt solid state fermentering. Vi oplever en kraftigt stigende efterspørgsel på området, men der er ikke ret meget tilgængeligt viden omkring applikation og slet ikke pilot skala demonstration af teknologien. Vi er en af de virksomheder der ved mest om solid state fermentering og har stærkt brug for en samarbejdspartner der kan matche os og samtidig udvikle området og kører de pilot skala produktioner som vi ikke har kapacitet, tid og økonomi til. Vi er derfor stor tilhænger af at der bruges risikovillig kapital til at udvikle området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:21

Kære Jens Legarth

Mange tak for din kommentar. Vi vil gerne tage imod din opfordring og videreudvikle solid state fermentering, som vi også anser for at være en vigtig teknologi til bedre udnyttelse af biomasser som samtidig bidrager til en øget fordøjelighed. Vi vil i vores forslag netop afprøve nye teknologier i pilotskala til demonstration af anvendelsesmulighederne.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Anker Jacobsen (direktør, Ammongas A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:57

Danmarks, og de fleste andre landes dyrkbare arealer er begrænsede, så det er en stor opgave, nu som mange år frem, at skabe mest mulig værdi ud af de dyrkbare produkter.
Dette er der imidlertid, og heldigvis, rigtig mange forskere, der er opmærksomme på.

Størst succes opnås derfor antagelig ved, at et institut som TI, fokuserer på en eller få processer, hvor Instituttet, kva viden og udstyr, har specielle forudsætninger for at gøre en forskel.

Som råvare skal nok enten vælges danske, eller produkter der forekommer i lande, der har svært ved selv, at udføre den nødvendige forskning.

Sad jeg og skulle evaluere en ansøgning fra Instituttet, ville jeg således lægge vægt på, at der var udpeget et eller få områder, hvor der kan argumenteres for, at instituttet af nærmere beskrevne grunde, har forudsætningerne for at kunne gøre en forskel.

Uden på nogen måde at have evalueret opgaven, kunne man som eks. tænke sig en opgave, der gik ud på at indfange og udnytte kystnære forekomster af planter i havvand.
Danmark har som bekendt en meget stor kystlinje, og det vil både i henseende til fjernelse af næringssalte fra vandmiljøet, og af rekreative grunde, være godt at få fjernet en del af det svævende tang og alger.
Det bliver sporadisk praktiseret i Solrød i forbindelse med deres biogasanlæg, men der er absolut plads til forbedring.

Et andet eksempel på en dansk-orienteret udfordring kunne være udtræk og raffinering af N og P fra afgasset gylle m.v. , uden restproduktets værdi som jordforbedringsmiddel går tabt.

Held og lykke

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:21

Kære Anker Jacobsen

Mange tak fordi du vil dele dine ideer og udfordringer med os, og for dit ønske om at vi lykkes med vores aktivitet. Vi arbejder med at udnytte havets ressourcer af tang og opskyl af tang til flere formål – dels undersøger vi muligheder for at udvinde højværdiprodukter dels anvendes /optimeres restindholdet så det kan udnyttes i biogasanlæg. Vi ser store muligheder for at videreudvikle udnyttelse af den blå biomasse til mange forskellige formål, men der er stadig behov for udvikling og opskalering. Og som du skriver: der er plads til forbedring. Det vil vi gerne bidrage til.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:32

Der er i øjeblikket stor opmærksomhed og øget bevidsthed i såvel medier som i befolkningen om, at vi dels bliver nødt til at ændre vores adfærd i retning af en mere bæredygtig levemåde, men også at der er et meget interessant og voksende forretningspotentiale for danske virksomheder indenfor området. Vi modtager jævnligt forespørgsler på energieffektive og skånsomme tørremetoder til forskellige biomasser, som man ønsker at forarbejde til højværdiprodukter, som fødevarer eller medicinalvarer, fremfor blot at smide det ud eller bruge det til foder eller biogas.

For os som en lille og relativ ung virksomhed, indenfor området, er det vigtigt, at vi har nogle kompetente institutioner og eksperter, som dels kan hjælpe os med udviklingen af vores produkter, men ikke mindst igangsætte nye projekter på området, hvorigennem vi får adgang til nyt netværk og ny viden.

Mvh Ebbe Nørgaard
DryingMate A/S

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:23

Kære Ebbe Nørgaard
Mange tak for din kommentar. Teknologisk Institut er til for at understøtte udvikling af teknologi sammen med små virksomheder, der har brug for ny viden, sparring og netværk. Aktiviteten omhandler netop udvikling af teknologier til at udvikle bæredygtige processer og produkter.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jens Fynbo (Teamleder, Hannemann Engineering)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:46

Hannemann Engineering har stor interesse i nærværende forslag. Vi har nu gennem flere år været en del af et netværk af virksomheder som har forsøgt at automatisere insektproduktionen i Danmark, som er en del af den Cirkulærer Bioøkonomi. Det er nødvendigt at vi fastholder fokus på værdien i de enkelte trin i en cirkulær bioøkonomi, og at vi ændrer vores opfattelse af, at noget er affald - det er blot en ressource på et andet stadie i den cirkulærer proces. For os er det en stor gevinst at kunne trække på eksperter fra bla. Teknologisk Institut, som har den fornødne produktions og procesviden. Hos Hannemann Engineering er vi dygtige til at bygge maskiner og udstyr, men vi har brug for et tæt samspil med kompetente eksperter, og andre specialiserede virksomheder. Projektet vil kunne medvirke til at udløse det helt enorme uudnyttede potentiale der ligger gemt i den cirkulære bioøkonomi. Hos Hannemann Engineering er vi overbevist om vigtigheden i at der bevilges projekter af denne type.
Mvh. Jens Fynbo
Hannemann Engineering ApS

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:24

Kære Jens Fynbo

Mange tak for din positive kommentar og Hannemann Engineerings interesse i vores aktivitetsforslag. Valorisering af husholdningsaffald ved hjælp af insekter er et godt eksempel på, hvordan teknologi gennem nye samarbejdsprojekter kan bidrage til at skabe en bedre businesscase, og derved gøre det realistisk at udnytte en ellers tabt bioressource. Der er mange flere bioressourcer, der venter på at blive cirkuleret op i værdikæden.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Klaus Astrup Nielsen (Direktør Strategi og Innovation, Hedeselskabet)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 17:35

For at udvikle og udnytte potentialet fra biomasse, har virksomheder behov for samarbejde med GTS Institutterne, herunder Teknologisk Institut. Der er specielt behov for rådgivning og test af hvordan biomasse kan udvikles til nye biobaserede produkter. Dette vil kræve adgang til produktionsfaciliteter hvor muligheder kan testes.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:25

Kære Klaus Astrup Nielsen

Tak for din klare udmelding om virksomhedernes behov for at samarbejde med Teknologisk Institut. I den beskrevne aktivitet vil Teknologisk Institut udvikle produktionsfaciliteter til at understøtte virksomhedernes behov for at teste, hvordan man bedst kan udnytte biomasse optimalt.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Anders Friis Christensen (Indehaver, AFC Enviro Consult)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:54

Min virksomhed arbejder med at nyttiggøre restbiomasser og restfraktioner til biogas og bioenergi samt teknologisk rådgivning. Jeg ser de foreslåede aktiviteter som interessante i forhold til at Teknologisk Institut fortsat vil være i stand til at servicere og bidrage til udvikling af min virksomhed i retning af højværdiprodukter, på basis af de biomasser vi håndterer. I et kommercielt perspektiv har vi brug for udvikling af nye teknologier til videre forarbejdning/forædling af den biomasse vi kan levere.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 07:48

Kære Anders Friis Christensen

Tak for din kommentar. Og især din tilkendegivelse af at din virksomhed har udbytte af at samarbejde med Teknologisk Institut, og at I har behov for at vi udvikler ny teknologi, som vi har beskrevet i denne aktivitet.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Marco Frederiksen (Senior projektleder, Eurofish)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 15:33

Rigtig gode initiativer. Specielt restfraktion fra fiskeindustrien i Danmark har et kæmpe potentiale. Og fiskeindustrien er med de mange SMV´ere helt afhængig af at Teknologisk kan supportere udviklingsaktiviteterne med avanceret teknologi og metoder.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 07:49

Kære Marco Frederiksen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. De teknologier, som vi udvikler, kan bruges til at valorisere mange forskellige typer af biomasser og restfraktioner. Vi er helt enige om, at der kan oparbejdes mange flere ressourcer fra fiskeindustrien.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Kjeld Vodder (Senior rådgiver, KVN Advice)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:50

Det er helt centralt for mindre virksomheder, at der udvikles og dokumenteres nye værdikæder for produktion og anvendelse af biomasse. Der er behov for at kunne hente hjælp til at omsætte gode ideer til forretning. Især er det vanskeligt at overskue markedssituationen og –potentialet for nye produkter, så opbygning af disse kompetencer bør være et vigtigt element.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:18

Kære Kjeld Vodder

Tak for din støtte til vores forslag og for dit forslag til hvor der mangler opbygning af kompetencer. I aktivitetsplanen ønsker vi at sammenkoble markedsbehovet med udvikling af nye produkter og processer.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Per Halkjær Nielsen (Professor, Aalborg Universitet, Insitut for Kemi og Biovidenskab)
Mandag d. 7/5-18 kl. 21:02

Meget spændende og relevante forslag!

Mvh
Per Halkjær Nielsen
Professor, Aalborg Universitet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:30

Kære Per Halkjær Nielsen

Tusind tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Flemming Werk (Direktør, Advance Nonwoven A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:40

Advance Nonwoven arbejder med udnyttelse af naturfibre fra mange forskellige typer af biomasse, og på upcycling af disse i nye innovative produkter. En resultatkontrakt, der understøtter udvikling af biobaserede bæredygtige produkter og fremmer biobaserede værdikæder og innovation anser vi for at være til stor gavn for at fremme nye forretningsmuligheder, som vi gerne vil støtte.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:15

Kære Flemming Werk

Mange tak for din støtte til vores forslag. Det er af stor værdi for Teknologisk Institut, at virksomheder som Advance Nonwoven , som arbejder med bæredygtig ressourceudnyttelse, kan se potentialet i vores forslag.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jørgen Heggelund
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:34

Vittenbjerggård har i mange år arbejdet med udnyttelse af hamp til nye anvendelser. Indsatser der handler om udvikling og innovation indenfor " Biobased Business" skal der satses langt mere på i DK.
Med Venlig hilsen
Jørgen Heggelund

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:47

Kære Jørgen Heggelund

Mange tak for din positive kommentar til vores aktivitetsforslag om Biobased Business, som også handler om at udvikle nye innovative biomaterialer ud fra danske afgrøder og sidestrømme herfra.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Lasse Hinrichsen (Udviklingsdirektør, ENORM BioFactory A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:48

Danmark har lige nu muligheden for at få en international førerposition når det handler om bio-baseret forretning. Derfor er det afgørende at der bliver investeret i udvikling på området, så vi kan løfte i flok. Vi i ENORM ser et stort potentiale der skal udnyttes.
Med venlig Hilsen
Lasse Hinrichsen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:05

Kære Lasse Hinrichsen

Tak for din kommentar, og vi er helt enige med dig i, at virksomheder som ENORM har et stort potentiale for at skabe vækst og samtidig medvirke til at øge bæredygtigheden gennem en biobaseret forretningsmodel. I vores aktivitetsforslag vil vi bl.a. udvikle nye metoder og kompetencer, der kan understøtte insektproduktionen i Danmark.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Anne-Marie Gebbink (Head of Global Product Marketing, TimeXtender)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 22:04

Biobased Business er et særdeles interessant forslag, som sikrer bæredygtigheden gennem en biobaseret forretningsmodel. Dette stiller krav til dokumentation af data i hele den biobaserede værdikæde, hvorfor TimeXtender ser et stort potentiale i samarbejde omkring digitalisering og dataautomatisering i eventuelle fremtidige udviklingsprojekter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:59

Kære Anne-Marie Gebbink

Mange tak for din opbakning til vores forslag, og til dit forslag om at samarbejde i fremtidige udviklingsprojekter. Næste skridt i omdannelsen til et biobaseret samfund er netop som du foreslår en øget udnyttelse af digitalisering og dataautomatisering for at optimere processerne.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Johan Højgaard (Direktør, Alpha Aqua A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:38

Som producent af landbaserede RAS akvakulturanlæg er det vigtigt for os at væksten i akvakulturen understøttes af adgang til nye bæredygtige råvarekilder til fiskefoderproduktion. En af de største trusler for akvakultursektoren er manglende foderråvarer og stigende priser på fiskemel. Det er derfor essentielt, at der fokuseres på udvikling af alternativer hertil, herunder også at den nødvendige teknologi til at tilvejebringe råvarerne udvikles og effektiviseres.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 11:35

Kære Johan Højgaard

Mange tak for din værdifulde kommentar. Vi ser et stort potentiale for at udvikle alternative proteinkilder til fiskemel gennem en målrettet indsats for at oparbejde flere sidestrømme fra fx fødevareindustrien herunder fiskeindustrien, men også insekter, tang og mikroalger kan med fordel forarbejdes så det målrettes kravene til fiskefoders næringssammensætning.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Lars Villadsgaard Toft (Bioøkonomichef, SEGES)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:27

Der er gang i et globalt bioøkonomi kapløb, hvor det er essentielt, at vi i Danmark samler kræfterne mod at få flyttet bioraffinering fra noget vi snakker om til noget vi gør. Dette initiativ er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, der kan hjælpe med at lukke en del af hullet, der typisk er mellem den gode ide og det færdige produkt. Foruden at tilbyde hardware og intern know-how, kunne TI også bruge den platform til at parre kunder og andre interessenter for at understøtte vidensdeling og skabelse af partnerskaber.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:29

Kære Lars Villadsgaard Toft

Tak for din konstruktive kommentar til vores forslag om udvikling af bioøkonomien i Danmark gennem udvikling af nye bioraffineringsmetoder. Vi vil meget gerne udbygge forslaget med mere vidensdeling og partnerdannelse som en del af aktiviteten. Vi er enige i, at demonstration af kaskadeudnyttelse kræver faciltiering af partnerskaber på tværs af mange brancher for at kunne implementeres.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Finn Petersen (ChimneyLab Europe ApS)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:09

Dette program kan blive en essentiel brik i løsningen af fremtidens energiudfordringer.
Specielt konverteringen af biomasse i relation til termisk forgasning vil kunne bibringe ny vigtig viden.
Blandt andet har Danmark stadig et stort uløst behov for CO2-neutrale flydende brændsler til tung transport i mange år fremover.

Med venlig hilsen
Finn Petersen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:24

Kære Finn Petersen

Tak for din kommentar om at en transformation til udvikling af mere biobaserede brændstoffer er vigtig. I den foreslåede aktivitet vil vi gerne medvirke til at videreudvikle teknologien til termisk forgasning af biomasse også fra sidestrømme.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Thomas Winther (Direktør, Innogate ApS)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:51

Meget spændende initiativ! Cases/pilots/demonstration er naturligvis vigtig for at accelerere omstillingen til det biobaserede samfund. Og ja, ingen omstilling uden gode business cases og storytelling, der inspirere flere til at komme med til fremtiden. Også vigtigt at der udpeges områder som pharma, fødevare, emballage, energi mv. for at sætte struktur på indsatsen. Men, hvis det ikke allerede er indtænkt, vil jeg anbefale, at man i den valgte arbejdsform er opmærksom på ikke at komme til at "silolisere" bioøkonomien. De radikale innovationer og den store værdi har jo allerede vist sig ofte at ligge i de horisontale forbindelser i bioøkonomien - og når bioøkonomien interagere med andre erhvervs- og teknologiområder som fx. den digitale økonomi. Så opstår helt nye værdikæder - og business casen er ikke altid drevet af en på forhånd kendt efterspørgsel i markedet. Det foreslåede "Innovatorie" kunne måske hjælpe med at facilitere disse forbindelser og udnyttelsen af tværgående teknologier. Det kunne måske også overvejes at etablere en mekanisme/en markedplads, hvor nye teknologier og innovationer kan "date" en relativ bred gruppe af virksomheder og investorer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:25

Kære Thomas Winther

Mange tak for din positive opbakning til vores forslag, og vi er fuldstændig enige i, at der ligger en kæmpe udfordring i at bringe innovation i spil på tværs af brancherne, så der netop ikke ”siloseres”. Tanken med Innovatoriet, som vi gerne vil sammensætte på tværs af brancher og med eksperter fra både universiteter og virksomheder, er at blive bedre til at sammentænke løsninger horisontalt. Vi gør os umage for at udvikle og forbedre kaskademodeller så der kan beskrives en gode businesscase, og da er markedets efterspørgsel ofte det bedste pejlemærke. Men du har ret i, at der kan ligge helt nye værdikæder gemt, som vi skal være opmærksomme på. I øvrigt tak for dit forslag om at etablere en slags markedsplads for nye teknologier og innovationer. Det vil vi gerne tænke ind i den endelige beskrivelse af aktiviteten og gerne i samarbejde med vores netværk.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Hjelmsmark (Direktør, Sani Membranes ApS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:42

Som lille virksomhed med fokus på udvikling af teknologi til raffinering af biomasser er det interessant at kunne indgå i samarbejde med vidensinstitutioner om at identificere nye anvendelsesområder for vores teknologi for på denne måde at kunne udvide vores forretningsgrundlag. Samtidig understøtter dette projektforslag vores muligheder for at skabe og indgå i nye cirkulære forretningsmodeller baseret på kaskadeanvendelse af restbiomasser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:56

Kære Henrik Hjelmsmark

Mange tak for Jeres interesse i vores aktivitetsforslag vedr. valorisering af biomasse. Vi er helt enige i at netop udvikling af ny teknologi til at skabe nye anvendelsesmuligheder for restbiomasser er essentielt for at kunne skabe nye cirkulære forretningsmodeller. Med denne aktivitet ønsker vi at bidrage til øge værdiskabelse på restbiomasserne meget gerne baseret på et stærkt samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder som jeres.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Carsten L. Pedersen (Direktør, Enorm Biofactory A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:44

For at understøtte en omstilling til mere cirkulære forretningsmodeller og optimeret udnyttelse af restbiomasser gennem konvertering og bioraffinering, er det nødvendigt med øget fokus på udvikling af nye og bedre teknologier. Som producent af insektmel som råvarer til fiskefoderproduktion, oplever vi en kraftigt stigende efterspørgsel, men dermed også et øget pres for at få adgang til brugbare restbiomasser, der kan indgå som fodergrundlag for vores insektproduktion. Bedre indsamling, lagring og forarbejdning af biomassen vil kunne hjælpe til at øge udbuddet af brugbare restbiomasser, hvilket er essentielt for den fremtidige opskalering af insektproduktionen såvel lokalt som globalt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:57

Kære Carsten L. Pedersen

Mange tak for din positive kommentar til vores aktivitetsforslag. Det er vigtigt for Teknologisk Institut, at innovative virksomheder som Enorm Biofactory, der dagligt arbejder med at udnytte værdien i restbiomasser og som vælger at basere sin forretning herpå, kan se potentialet i vores forslag.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jens Ole Olesen (Sr. Advisor, Ph. D., Inter Aqua Advance A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:51

Som producent af RAS akvakultur anlæg oplever vi en stigende interesse for at flytte en større del af fiskeproduktionen på land. For at understøtte denne udvikling er det nødvendigt, at den konvertering af biomasse, der gennemføres med henblik på at skabe nye foderprodukter til fiskeopdræt sker på en måde, som kan håndteres i eksisterende og nye dyrkningssystemer. Samtidig er det essentielt at se på, hvorledes restbiomasse i form af slam fra akvakulturproduktionen kan konverteres til nye højværdiprodukter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:25

Kære Jens Ole Olesen

Tak for din kommentar og tilkendegivelse om, hvordan du oplever en stigende interesse for fiskeproduktion på land, og dermed et stigende behov for flere foderprodukter også til fiskeyngel, der jo stiller særlige krav.
Og netop restbiomasser som slam fra akvakulturproduktionen skal man indtænke i en cirkulær bioøkonomi så alle ressourcer udnyttes optimalt.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Peter Damgaard Nielsen (Direktør, Assentoft Silo A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:59

Danmark har en unik mulighed for at blive førende indenfor udvikling af teknologi til akvakultursektoren. Denne førerposition opnås kun gennem fortsat og øget fokus på at udvikle ny viden og nye teknologier som kan bidrage til at skabe en mere effektiv og bæredygtig akvakulturproduktion. Herunder også udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller, som omfatter alt fra konvertering af biomasse til fiskefoder og efterfølgende produktion af fisk. For Assentoft Silo vil en stærk position for danske virksomheder som teknologileverandører til det globale marked betyde øget omsætning og mulighed for at skabe flere og nye arbejdspladser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:25

Kære Peter Damgaard Nielsen

Tak for din kommentar og vi er meget enige i at konvertering af biomasse til højværdiprodukter som proteiner med en aminosyresammensætning, der kan matche fiskemel er af høj prioritet. Specielt den voksende akvakultursektor vil være begrænset af råvareforsyningen til foder. Der er derfor behov for teknologier til at udvinde og oprense mange forskellige typer af biomasse.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Per Sune Koustrup (Co-founder, Nordic Green Aps)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:04

Markedet hungrer efter Avancerede biobrændstoffer, men cellulose ethanol kan ikke levere. Dette er bevist ved at Europas eneste kommercielle cellulose ethanol-anlæg Beta Renewables i Crescentino, Italien er gået konkurs. Dette tiltrods for tårnhøje priser på flere markeder i Europe. Produktionen af avanceret biodiesel i form af HVO fra f.eks. svenske og finske producenter er også yderst begrænset og varerne er også her yderst dyre. Løsningen hedder bio-methanol - en vare der steg i brug med mere end 40% fra 2016 til 2017 i Europa. Der er behov for yderligere kapacitet, da der er en umættet efterspørgsel i Europa på nuværende tidspunkt på mere end 3 mio. tons, hvilket er lig en to-cifret milliard-omsætning. Jævnfør REDII-proposal vil efterspørgslen fra 2020 til 2030 stige med min. 720 %, hvorved markedet vil have en årlig værdi på et mindre tre-cifret milliardbeløb. MVH Per, Nordic Green

Hanne Rasmussen (Researcher, BioMar S/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:52

Sætter stor pris på samarbejdet omkring fødevareteknologi, rheology og proteinkarakterisering. Yderst vigtigt at virksomheder kan få støtte og vejledning til forskningstunge områder som kræver ekstra ekspertise.

Henrik Rasmus Andersen (Professor MSO, Danmarks Tekniske Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:53

Afkoblingen af samfundet fra fossilt kulstof kræver at vi lærer at producere brændstof og produkter baseret på råolie ud fra biomateriale. Det er vigtigt for verden og bliver et meget større forretningsområde i fremtiden. Det er centralt for Danmarks position i dette område at TI positionerer sig til fortsat at støtte virksomhedernes udvikling og demonstration af de bedste løsninger.

Marco Frederiksen (Senior projektleder, Eurofish)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:31

Meget vigtigt initiativ. Der ligger et stort potentiale i at udnytte blå biomasser, og Danmark har store mængder biomasse fra havet, som med den rette viden kan komme til gavn for hele samfundet. Derfor er det særdeles vigtigt at støtte op om udviklingen lige netop indenfor dette område.