Biobased Business – Valorisering af biomasse

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Sundhed og medicoteknologi

Danmark har potentialet til at blive et vækstcenter inden for biobaseret produktion. Der fokuseres på at udvikle bioraffinerings- og konverteringsteknologier, der kan udvikle nye biobaserede produkter og skabe værdi ud fra biologiske restmaterialer.

Formålet med aktiviteten er at demonstrere, hvordan man med nye teknologier kan forarbejde biomasse og samtidig udnytte bioressourcer mere effektivt og skabe forretning. Der er store potentielle forretningsmuligheder for danske virksomheder ved omstilling til biobaseret produktion. Nærværende aktivitet vil støtte denne omstilling gennem udvikling af nye teknologiske serviceydelser i form af processer til forbehandling, raffinering og konvertering af biomasse i både lab -og pilotskala. Derudover er formålet at vise, hvordan restbiomasse kan udnyttes optimalt, fx ved brug af insekter eller til biogas og gødning, så intet går til spilde. I samarbejde med virksomhederne i målgruppen vil disse ydelser blive demonstreret gennem en række cases.

Nøgleord

127 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Erik Jessen Jürgensen
Torsdag d. 19/4-18 kl. 22:28

Der er tale om rigtig gode initiativer som er nødvendige i vort samfund, idet der stadig er et stor potentiale. herhjemme Men ser man på mulighederne for udnyttelse af bio-materialer i udlandet, specielt troperne, er der mange steder enorme potentialer - for eksport af teknologer , udstyr, og know-how.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:38

Kære Erik Jessen Jürgensen
Tak for din kommentar og positive støtte. Netop ift. eksport af teknologi og udstyr forventes Danmark at kunne være med i front – og denne aktivitet vil være med til at sikre udvikling af dette område.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Tore Svendsen (CTO, Bio-Aqua)
Fredag d. 20/4-18 kl. 09:25

I Danmark er vi kommet et stykke af vejen, men mulighederne er enorme. Næsten ligegyldigt hvor man kigger hen i verden ligger der så store potentielle ressourcer og venter på at blive "samlet" op. Som indenfor så mange andre områder er det nødvendigt at vi opbygger viden og teknologier herhjemme inden vi kan eksportere dem. I den forbindelse er det vigtigt at vi også har fokus på simple produkter og områder, hvor der med få kræfter kan flyttes meget - så vi ikke kun har fokus på de flotte avancerede processer der først kan anvendes om 10 år.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:39

Kære Tore Svendsen

Tak for din kommentar til aktiviteten, som netop omhandler opbygning af viden og teknologi til at udnytte ressourcer bedre og have fokus på hvordan man innovativt kan ”opnå mere med mindre” forbrug.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Vestergaard Laursen (Projektchef, Bigadan A/S)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:14

For at fastholde vores virksomhedseksport er det vigtigt, at Danmark fortsat er på forkant med udnyttelsen af biomasser, der findes rundt omkring i verden. Specielt forbehandling af disse mange typer vil spille en stor rolle i, at det lykkedes os at udbrede de teknologier vi arbejder med i Danmark og specielt en yderligere udvikling omkring disse. Det er vigtigt, at forsknings- og udviklingsinstitutionerne støtter op omkring dette og sikre, at der fortsat er produkter og teknologier vi kan tilbyde på markederne verden rundt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:40

Kære Henrik Vestergaard Laursen

Mange tak for din kommentar til vores resultatkontrakt, hvor netop forbehandlingsteknologi til bedre udnyttelse af biomasser vil blive udviklet og optimeret, således at alle de værdifulde stoffer i biomassen bliver tilgængelige.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Alan Lunde (Chefkonsulent, Vestforsyning )
Mandag d. 23/4-18 kl. 08:24

De fremsatte temaer er oplagte at forfølge, teste og udvikle - så Danmark kan være med til at vise vejene mod fremtidens bioraffineringsteknologier af især de biomasser der ikke anvendes som føde eller foder. Det at se opgaven som en kaskadeudnyttelse er innovativ, da bioraffinering ikke er at udvikle et "nyt" produkt, men er at udvikle mange forskellige ud af samme biomasse.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 29/4-18 kl. 16:28

Kære Alan Lunde
Tak for din positive kommentar. Med forslaget vil Teknologisk Institut netop arbejde for at forbedre mulighederne for kaskadeudnyttelse af biomasse og udvikle mange produkter fra samme biomasse. Nøglen hertil er ud over ny teknologi også samarbejde på tværs af brancher og etablering af nye partnerskaber.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Lars DM Ottosen
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:07

Udviklingen af teknologigrundlaget for en cirkulær bioøkonomi er helt central for at Danmark kan opretholde en stærk produktion og eksport af bæredygtige teknologier indenfor energi og bioressourcer. SMV'erne i dette vækstlag har brug for kvalificeret rådgivning og Teknologisk Institut som projektpartner. Visionerne som de er beskrevet i forslaget danner bro til universiteterne og styrker mulighederne for at forskningsresultater i løbet af få år kan realiseres i nye teknologier. Med den meget omfattende udbygning af den danske biogas sektor i disse år er særligt visionen indenfor for kobling af biogas til energilagring særlig vigtig.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 29/4-18 kl. 16:29

Kære Lars Ottesen

Mange tak for din værdifulde kommentar om hvor vigtig det er at få udviklet energilagring koblet til biogasproduktionen. Og vi ser også gerne Teknologisk Institut i en rolle som vidensbrobygger mellem universiteter og SMV'ere, hvor ny teknolog hurtigt bliver implementeret og afprøvet hos de partnere, der fx har adgang til biomasserne.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jens Legarth (CEO, Fermentationexperts)
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:56

Biobased Business – Valorisering af biomasse er et interessant projektforslag, men det er afgørende at der er stærkt fokus på de teknologier som besidder stort potentiale for industrien som fx fermentering og særligt solid state fermentering. Vi oplever en kraftigt stigende efterspørgsel på området, men der er ikke ret meget tilgængeligt viden omkring applikation og slet ikke pilot skala demonstration af teknologien. Vi er en af de virksomheder der ved mest om solid state fermentering og har stærkt brug for en samarbejdspartner der kan matche os og samtidig udvikle området og kører de pilot skala produktioner som vi ikke har kapacitet, tid og økonomi til. Vi er derfor stor tilhænger af at der bruges risikovillig kapital til at udvikle området.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:21

Kære Jens Legarth

Mange tak for din kommentar. Vi vil gerne tage imod din opfordring og videreudvikle solid state fermentering, som vi også anser for at være en vigtig teknologi til bedre udnyttelse af biomasser som samtidig bidrager til en øget fordøjelighed. Vi vil i vores forslag netop afprøve nye teknologier i pilotskala til demonstration af anvendelsesmulighederne.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Anker Jacobsen (direktør, Ammongas A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:57

Danmarks, og de fleste andre landes dyrkbare arealer er begrænsede, så det er en stor opgave, nu som mange år frem, at skabe mest mulig værdi ud af de dyrkbare produkter.
Dette er der imidlertid, og heldigvis, rigtig mange forskere, der er opmærksomme på.

Størst succes opnås derfor antagelig ved, at et institut som TI, fokuserer på en eller få processer, hvor Instituttet, kva viden og udstyr, har specielle forudsætninger for at gøre en forskel.

Som råvare skal nok enten vælges danske, eller produkter der forekommer i lande, der har svært ved selv, at udføre den nødvendige forskning.

Sad jeg og skulle evaluere en ansøgning fra Instituttet, ville jeg således lægge vægt på, at der var udpeget et eller få områder, hvor der kan argumenteres for, at instituttet af nærmere beskrevne grunde, har forudsætningerne for at kunne gøre en forskel.

Uden på nogen måde at have evalueret opgaven, kunne man som eks. tænke sig en opgave, der gik ud på at indfange og udnytte kystnære forekomster af planter i havvand.
Danmark har som bekendt en meget stor kystlinje, og det vil både i henseende til fjernelse af næringssalte fra vandmiljøet, og af rekreative grunde, være godt at få fjernet en del af det svævende tang og alger.
Det bliver sporadisk praktiseret i Solrød i forbindelse med deres biogasanlæg, men der er absolut plads til forbedring.

Et andet eksempel på en dansk-orienteret udfordring kunne være udtræk og raffinering af N og P fra afgasset gylle m.v. , uden restproduktets værdi som jordforbedringsmiddel går tabt.

Held og lykke

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:21

Kære Anker Jacobsen

Mange tak fordi du vil dele dine ideer og udfordringer med os, og for dit ønske om at vi lykkes med vores aktivitet. Vi arbejder med at udnytte havets ressourcer af tang og opskyl af tang til flere formål – dels undersøger vi muligheder for at udvinde højværdiprodukter dels anvendes /optimeres restindholdet så det kan udnyttes i biogasanlæg. Vi ser store muligheder for at videreudvikle udnyttelse af den blå biomasse til mange forskellige formål, men der er stadig behov for udvikling og opskalering. Og som du skriver: der er plads til forbedring. Det vil vi gerne bidrage til.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Ebbe Nørgaard (Direktør, DryingMate A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 09:32

Der er i øjeblikket stor opmærksomhed og øget bevidsthed i såvel medier som i befolkningen om, at vi dels bliver nødt til at ændre vores adfærd i retning af en mere bæredygtig levemåde, men også at der er et meget interessant og voksende forretningspotentiale for danske virksomheder indenfor området. Vi modtager jævnligt forespørgsler på energieffektive og skånsomme tørremetoder til forskellige biomasser, som man ønsker at forarbejde til højværdiprodukter, som fødevarer eller medicinalvarer, fremfor blot at smide det ud eller bruge det til foder eller biogas.

For os som en lille og relativ ung virksomhed, indenfor området, er det vigtigt, at vi har nogle kompetente institutioner og eksperter, som dels kan hjælpe os med udviklingen af vores produkter, men ikke mindst igangsætte nye projekter på området, hvorigennem vi får adgang til nyt netværk og ny viden.

Mvh Ebbe Nørgaard
DryingMate A/S

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:23

Kære Ebbe Nørgaard
Mange tak for din kommentar. Teknologisk Institut er til for at understøtte udvikling af teknologi sammen med små virksomheder, der har brug for ny viden, sparring og netværk. Aktiviteten omhandler netop udvikling af teknologier til at udvikle bæredygtige processer og produkter.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jens Fynbo (Teamleder, Hannemann Engineering)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:46

Hannemann Engineering har stor interesse i nærværende forslag. Vi har nu gennem flere år været en del af et netværk af virksomheder som har forsøgt at automatisere insektproduktionen i Danmark, som er en del af den Cirkulærer Bioøkonomi. Det er nødvendigt at vi fastholder fokus på værdien i de enkelte trin i en cirkulær bioøkonomi, og at vi ændrer vores opfattelse af, at noget er affald - det er blot en ressource på et andet stadie i den cirkulærer proces. For os er det en stor gevinst at kunne trække på eksperter fra bla. Teknologisk Institut, som har den fornødne produktions og procesviden. Hos Hannemann Engineering er vi dygtige til at bygge maskiner og udstyr, men vi har brug for et tæt samspil med kompetente eksperter, og andre specialiserede virksomheder. Projektet vil kunne medvirke til at udløse det helt enorme uudnyttede potentiale der ligger gemt i den cirkulære bioøkonomi. Hos Hannemann Engineering er vi overbevist om vigtigheden i at der bevilges projekter af denne type.
Mvh. Jens Fynbo
Hannemann Engineering ApS

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:24

Kære Jens Fynbo

Mange tak for din positive kommentar og Hannemann Engineerings interesse i vores aktivitetsforslag. Valorisering af husholdningsaffald ved hjælp af insekter er et godt eksempel på, hvordan teknologi gennem nye samarbejdsprojekter kan bidrage til at skabe en bedre businesscase, og derved gøre det realistisk at udnytte en ellers tabt bioressource. Der er mange flere bioressourcer, der venter på at blive cirkuleret op i værdikæden.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Klaus Astrup Nielsen (Direktør Strategi og Innovation, Hedeselskabet)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 17:35

For at udvikle og udnytte potentialet fra biomasse, har virksomheder behov for samarbejde med GTS Institutterne, herunder Teknologisk Institut. Der er specielt behov for rådgivning og test af hvordan biomasse kan udvikles til nye biobaserede produkter. Dette vil kræve adgang til produktionsfaciliteter hvor muligheder kan testes.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:25

Kære Klaus Astrup Nielsen

Tak for din klare udmelding om virksomhedernes behov for at samarbejde med Teknologisk Institut. I den beskrevne aktivitet vil Teknologisk Institut udvikle produktionsfaciliteter til at understøtte virksomhedernes behov for at teste, hvordan man bedst kan udnytte biomasse optimalt.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Anders Friis Christensen (Indehaver, AFC Enviro Consult)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 14:54

Min virksomhed arbejder med at nyttiggøre restbiomasser og restfraktioner til biogas og bioenergi samt teknologisk rådgivning. Jeg ser de foreslåede aktiviteter som interessante i forhold til at Teknologisk Institut fortsat vil være i stand til at servicere og bidrage til udvikling af min virksomhed i retning af højværdiprodukter, på basis af de biomasser vi håndterer. I et kommercielt perspektiv har vi brug for udvikling af nye teknologier til videre forarbejdning/forædling af den biomasse vi kan levere.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 07:48

Kære Anders Friis Christensen

Tak for din kommentar. Og især din tilkendegivelse af at din virksomhed har udbytte af at samarbejde med Teknologisk Institut, og at I har behov for at vi udvikler ny teknologi, som vi har beskrevet i denne aktivitet.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Marco Frederiksen (Senior projektleder, Eurofish)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 15:33

Rigtig gode initiativer. Specielt restfraktion fra fiskeindustrien i Danmark har et kæmpe potentiale. Og fiskeindustrien er med de mange SMV´ere helt afhængig af at Teknologisk kan supportere udviklingsaktiviteterne med avanceret teknologi og metoder.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 07:49

Kære Marco Frederiksen

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. De teknologier, som vi udvikler, kan bruges til at valorisere mange forskellige typer af biomasser og restfraktioner. Vi er helt enige om, at der kan oparbejdes mange flere ressourcer fra fiskeindustrien.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Kjeld Vodder (Senior rådgiver, KVN Advice)
Fredag d. 4/5-18 kl. 14:50

Det er helt centralt for mindre virksomheder, at der udvikles og dokumenteres nye værdikæder for produktion og anvendelse af biomasse. Der er behov for at kunne hente hjælp til at omsætte gode ideer til forretning. Især er det vanskeligt at overskue markedssituationen og –potentialet for nye produkter, så opbygning af disse kompetencer bør være et vigtigt element.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:18

Kære Kjeld Vodder

Tak for din støtte til vores forslag og for dit forslag til hvor der mangler opbygning af kompetencer. I aktivitetsplanen ønsker vi at sammenkoble markedsbehovet med udvikling af nye produkter og processer.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Per Halkjær Nielsen (Professor, Aalborg Universitet, Insitut for Kemi og Biovidenskab)
Mandag d. 7/5-18 kl. 21:02

Meget spændende og relevante forslag!

Mvh
Per Halkjær Nielsen
Professor, Aalborg Universitet.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 08:30

Kære Per Halkjær Nielsen

Tusind tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Flemming Werk (Direktør, Advance Nonwoven A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 11:40

Advance Nonwoven arbejder med udnyttelse af naturfibre fra mange forskellige typer af biomasse, og på upcycling af disse i nye innovative produkter. En resultatkontrakt, der understøtter udvikling af biobaserede bæredygtige produkter og fremmer biobaserede værdikæder og innovation anser vi for at være til stor gavn for at fremme nye forretningsmuligheder, som vi gerne vil støtte.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:15

Kære Flemming Werk

Mange tak for din støtte til vores forslag. Det er af stor værdi for Teknologisk Institut, at virksomheder som Advance Nonwoven , som arbejder med bæredygtig ressourceudnyttelse, kan se potentialet i vores forslag.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jørgen Heggelund
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:34

Vittenbjerggård har i mange år arbejdet med udnyttelse af hamp til nye anvendelser. Indsatser der handler om udvikling og innovation indenfor " Biobased Business" skal der satses langt mere på i DK.
Med Venlig hilsen
Jørgen Heggelund

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:47

Kære Jørgen Heggelund

Mange tak for din positive kommentar til vores aktivitetsforslag om Biobased Business, som også handler om at udvikle nye innovative biomaterialer ud fra danske afgrøder og sidestrømme herfra.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Lasse Hinrichsen (Udviklingsdirektør, ENORM BioFactory A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:48

Danmark har lige nu muligheden for at få en international førerposition når det handler om bio-baseret forretning. Derfor er det afgørende at der bliver investeret i udvikling på området, så vi kan løfte i flok. Vi i ENORM ser et stort potentiale der skal udnyttes.
Med venlig Hilsen
Lasse Hinrichsen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:05

Kære Lasse Hinrichsen

Tak for din kommentar, og vi er helt enige med dig i, at virksomheder som ENORM har et stort potentiale for at skabe vækst og samtidig medvirke til at øge bæredygtigheden gennem en biobaseret forretningsmodel. I vores aktivitetsforslag vil vi bl.a. udvikle nye metoder og kompetencer, der kan understøtte insektproduktionen i Danmark.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Anne-Marie Gebbink (Head of Global Product Marketing, TimeXtender)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 22:04

Biobased Business er et særdeles interessant forslag, som sikrer bæredygtigheden gennem en biobaseret forretningsmodel. Dette stiller krav til dokumentation af data i hele den biobaserede værdikæde, hvorfor TimeXtender ser et stort potentiale i samarbejde omkring digitalisering og dataautomatisering i eventuelle fremtidige udviklingsprojekter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 09:59

Kære Anne-Marie Gebbink

Mange tak for din opbakning til vores forslag, og til dit forslag om at samarbejde i fremtidige udviklingsprojekter. Næste skridt i omdannelsen til et biobaseret samfund er netop som du foreslår en øget udnyttelse af digitalisering og dataautomatisering for at optimere processerne.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Johan Højgaard (Direktør, Alpha Aqua A/S)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:38

Som producent af landbaserede RAS akvakulturanlæg er det vigtigt for os at væksten i akvakulturen understøttes af adgang til nye bæredygtige råvarekilder til fiskefoderproduktion. En af de største trusler for akvakultursektoren er manglende foderråvarer og stigende priser på fiskemel. Det er derfor essentielt, at der fokuseres på udvikling af alternativer hertil, herunder også at den nødvendige teknologi til at tilvejebringe råvarerne udvikles og effektiviseres.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 11:35

Kære Johan Højgaard

Mange tak for din værdifulde kommentar. Vi ser et stort potentiale for at udvikle alternative proteinkilder til fiskemel gennem en målrettet indsats for at oparbejde flere sidestrømme fra fx fødevareindustrien herunder fiskeindustrien, men også insekter, tang og mikroalger kan med fordel forarbejdes så det målrettes kravene til fiskefoders næringssammensætning.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Lars Villadsgaard Toft (Bioøkonomichef, SEGES)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:27

Der er gang i et globalt bioøkonomi kapløb, hvor det er essentielt, at vi i Danmark samler kræfterne mod at få flyttet bioraffinering fra noget vi snakker om til noget vi gør. Dette initiativ er uden tvivl et skridt i den rigtige retning, der kan hjælpe med at lukke en del af hullet, der typisk er mellem den gode ide og det færdige produkt. Foruden at tilbyde hardware og intern know-how, kunne TI også bruge den platform til at parre kunder og andre interessenter for at understøtte vidensdeling og skabelse af partnerskaber.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 14:29

Kære Lars Villadsgaard Toft

Tak for din konstruktive kommentar til vores forslag om udvikling af bioøkonomien i Danmark gennem udvikling af nye bioraffineringsmetoder. Vi vil meget gerne udbygge forslaget med mere vidensdeling og partnerdannelse som en del af aktiviteten. Vi er enige i, at demonstration af kaskadeudnyttelse kræver faciltiering af partnerskaber på tværs af mange brancher for at kunne implementeres.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Finn Petersen (ChimneyLab Europe ApS)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:09

Dette program kan blive en essentiel brik i løsningen af fremtidens energiudfordringer.
Specielt konverteringen af biomasse i relation til termisk forgasning vil kunne bibringe ny vigtig viden.
Blandt andet har Danmark stadig et stort uløst behov for CO2-neutrale flydende brændsler til tung transport i mange år fremover.

Med venlig hilsen
Finn Petersen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:24

Kære Finn Petersen

Tak for din kommentar om at en transformation til udvikling af mere biobaserede brændstoffer er vigtig. I den foreslåede aktivitet vil vi gerne medvirke til at videreudvikle teknologien til termisk forgasning af biomasse også fra sidestrømme.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Thomas Winther (Direktør, Innogate ApS)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:51

Meget spændende initiativ! Cases/pilots/demonstration er naturligvis vigtig for at accelerere omstillingen til det biobaserede samfund. Og ja, ingen omstilling uden gode business cases og storytelling, der inspirere flere til at komme med til fremtiden. Også vigtigt at der udpeges områder som pharma, fødevare, emballage, energi mv. for at sætte struktur på indsatsen. Men, hvis det ikke allerede er indtænkt, vil jeg anbefale, at man i den valgte arbejdsform er opmærksom på ikke at komme til at "silolisere" bioøkonomien. De radikale innovationer og den store værdi har jo allerede vist sig ofte at ligge i de horisontale forbindelser i bioøkonomien - og når bioøkonomien interagere med andre erhvervs- og teknologiområder som fx. den digitale økonomi. Så opstår helt nye værdikæder - og business casen er ikke altid drevet af en på forhånd kendt efterspørgsel i markedet. Det foreslåede "Innovatorie" kunne måske hjælpe med at facilitere disse forbindelser og udnyttelsen af tværgående teknologier. Det kunne måske også overvejes at etablere en mekanisme/en markedplads, hvor nye teknologier og innovationer kan "date" en relativ bred gruppe af virksomheder og investorer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:25

Kære Thomas Winther

Mange tak for din positive opbakning til vores forslag, og vi er fuldstændig enige i, at der ligger en kæmpe udfordring i at bringe innovation i spil på tværs af brancherne, så der netop ikke ”siloseres”. Tanken med Innovatoriet, som vi gerne vil sammensætte på tværs af brancher og med eksperter fra både universiteter og virksomheder, er at blive bedre til at sammentænke løsninger horisontalt. Vi gør os umage for at udvikle og forbedre kaskademodeller så der kan beskrives en gode businesscase, og da er markedets efterspørgsel ofte det bedste pejlemærke. Men du har ret i, at der kan ligge helt nye værdikæder gemt, som vi skal være opmærksomme på. I øvrigt tak for dit forslag om at etablere en slags markedsplads for nye teknologier og innovationer. Det vil vi gerne tænke ind i den endelige beskrivelse af aktiviteten og gerne i samarbejde med vores netværk.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Hjelmsmark (Direktør, Sani Membranes ApS)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:42

Som lille virksomhed med fokus på udvikling af teknologi til raffinering af biomasser er det interessant at kunne indgå i samarbejde med vidensinstitutioner om at identificere nye anvendelsesområder for vores teknologi for på denne måde at kunne udvide vores forretningsgrundlag. Samtidig understøtter dette projektforslag vores muligheder for at skabe og indgå i nye cirkulære forretningsmodeller baseret på kaskadeanvendelse af restbiomasser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:56

Kære Henrik Hjelmsmark

Mange tak for Jeres interesse i vores aktivitetsforslag vedr. valorisering af biomasse. Vi er helt enige i at netop udvikling af ny teknologi til at skabe nye anvendelsesmuligheder for restbiomasser er essentielt for at kunne skabe nye cirkulære forretningsmodeller. Med denne aktivitet ønsker vi at bidrage til øge værdiskabelse på restbiomasserne meget gerne baseret på et stærkt samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder som jeres.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Carsten L. Pedersen (Direktør, Enorm Biofactory A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:44

For at understøtte en omstilling til mere cirkulære forretningsmodeller og optimeret udnyttelse af restbiomasser gennem konvertering og bioraffinering, er det nødvendigt med øget fokus på udvikling af nye og bedre teknologier. Som producent af insektmel som råvarer til fiskefoderproduktion, oplever vi en kraftigt stigende efterspørgsel, men dermed også et øget pres for at få adgang til brugbare restbiomasser, der kan indgå som fodergrundlag for vores insektproduktion. Bedre indsamling, lagring og forarbejdning af biomassen vil kunne hjælpe til at øge udbuddet af brugbare restbiomasser, hvilket er essentielt for den fremtidige opskalering af insektproduktionen såvel lokalt som globalt.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:57

Kære Carsten L. Pedersen

Mange tak for din positive kommentar til vores aktivitetsforslag. Det er vigtigt for Teknologisk Institut, at innovative virksomheder som Enorm Biofactory, der dagligt arbejder med at udnytte værdien i restbiomasser og som vælger at basere sin forretning herpå, kan se potentialet i vores forslag.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jens Ole Olesen (Sr. Advisor, Ph. D., Inter Aqua Advance A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:51

Som producent af RAS akvakultur anlæg oplever vi en stigende interesse for at flytte en større del af fiskeproduktionen på land. For at understøtte denne udvikling er det nødvendigt, at den konvertering af biomasse, der gennemføres med henblik på at skabe nye foderprodukter til fiskeopdræt sker på en måde, som kan håndteres i eksisterende og nye dyrkningssystemer. Samtidig er det essentielt at se på, hvorledes restbiomasse i form af slam fra akvakulturproduktionen kan konverteres til nye højværdiprodukter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:25

Kære Jens Ole Olesen

Tak for din kommentar og tilkendegivelse om, hvordan du oplever en stigende interesse for fiskeproduktion på land, og dermed et stigende behov for flere foderprodukter også til fiskeyngel, der jo stiller særlige krav.
Og netop restbiomasser som slam fra akvakulturproduktionen skal man indtænke i en cirkulær bioøkonomi så alle ressourcer udnyttes optimalt.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Peter Damgaard Nielsen (Direktør, Assentoft Silo A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:59

Danmark har en unik mulighed for at blive førende indenfor udvikling af teknologi til akvakultursektoren. Denne førerposition opnås kun gennem fortsat og øget fokus på at udvikle ny viden og nye teknologier som kan bidrage til at skabe en mere effektiv og bæredygtig akvakulturproduktion. Herunder også udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller, som omfatter alt fra konvertering af biomasse til fiskefoder og efterfølgende produktion af fisk. For Assentoft Silo vil en stærk position for danske virksomheder som teknologileverandører til det globale marked betyde øget omsætning og mulighed for at skabe flere og nye arbejdspladser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:25

Kære Peter Damgaard Nielsen

Tak for din kommentar og vi er meget enige i at konvertering af biomasse til højværdiprodukter som proteiner med en aminosyresammensætning, der kan matche fiskemel er af høj prioritet. Specielt den voksende akvakultursektor vil være begrænset af råvareforsyningen til foder. Der er derfor behov for teknologier til at udvinde og oprense mange forskellige typer af biomasse.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Per Sune Koustrup (Co-founder, Nordic Green Aps)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 14:04

Markedet hungrer efter Avancerede biobrændstoffer, men cellulose ethanol kan ikke levere. Dette er bevist ved at Europas eneste kommercielle cellulose ethanol-anlæg Beta Renewables i Crescentino, Italien er gået konkurs. Dette tiltrods for tårnhøje priser på flere markeder i Europe. Produktionen af avanceret biodiesel i form af HVO fra f.eks. svenske og finske producenter er også yderst begrænset og varerne er også her yderst dyre. Løsningen hedder bio-methanol - en vare der steg i brug med mere end 40% fra 2016 til 2017 i Europa. Der er behov for yderligere kapacitet, da der er en umættet efterspørgsel i Europa på nuværende tidspunkt på mere end 3 mio. tons, hvilket er lig en to-cifret milliard-omsætning. Jævnfør REDII-proposal vil efterspørgslen fra 2020 til 2030 stige med min. 720 %, hvorved markedet vil have en årlig værdi på et mindre tre-cifret milliardbeløb. MVH Per, Nordic Green

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:41

Kære Per Sune Koustrup

Mange tak for din positive kommentar, der fremhæver det store markedspotentiale. Vores rolle er at hjælpe danske virksomheder med at få del i disse forretningsmuligheder og i denne aktivitet vil vi samarbejde med teknologileverandører, så Danmark kan få glæde af det store eksportpotentiale, som ligger inden for dette forretningsområde.
Vi har via vores pilotproduktionsfaciliteter allerede demonstreret metanolsyntese, rensning af forgasningsgas og hjulpet Europas mest avancerede biomasseanlæg hos Skive Fjernvarme til at opnå stabil drift og bedre økonomi.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Hanne Rasmussen (Researcher, BioMar S/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:52

Sætter stor pris på samarbejdet omkring fødevareteknologi, rheology og proteinkarakterisering. Yderst vigtigt at virksomheder kan få støtte og vejledning til forskningstunge områder som kræver ekstra ekspertise.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:42

Kære Hanne Rasmussen

Tak for din positive kommentar om, at virksomheder som Biomar har brug for rådgivning og adgang til avanceret viden og teknologi. Vi ser frem til at styrke vores muligheder for at yde teknologisk service til jer ved at udvikle endnu flere kompetencer til bl.a. at udnytte råvarer til fiskefoder optimalt.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Henrik Rasmus Andersen (Professor MSO, Danmarks Tekniske Universitet)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:53

Afkoblingen af samfundet fra fossilt kulstof kræver at vi lærer at producere brændstof og produkter baseret på råolie ud fra biomateriale. Det er vigtigt for verden og bliver et meget større forretningsområde i fremtiden. Det er centralt for Danmarks position i dette område at TI positionerer sig til fortsat at støtte virksomhedernes udvikling og demonstration af de bedste løsninger.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:43

Kære Henrik Rasmus Andersen

Tak for din kommentar om vigtigheden af at Teknologisk Institut positionerer sig indenfor udvikling og demonstration af løsninger til produktion af brændstof ud fra biomasse. Vi er helt enige i, at der er et stort forretningsområde her i fremtiden.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Marco Frederiksen (Senior projektleder, Eurofish)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:31

Meget vigtigt initiativ. Der ligger et stort potentiale i at udnytte blå biomasser, og Danmark har store mængder biomasse fra havet, som med den rette viden kan komme til gavn for hele samfundet. Derfor er det særdeles vigtigt at støtte op om udviklingen lige netop indenfor dette område.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 08:43

Kære Marco Frederiksen

Tak for din kommentar om vigtigheden af at udnytte den blå biomasse i Danmark. Vi er enige i at der ligger meget store ressourcer gemt i havet, som kunne udnyttes bedre.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Peter Bernt Jensen (Konsulent, DI Fødevarer)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:59

Fødevarer er den del af den biobaserede økonomi, hvor biomasse og rester kan konverteres til mange slaags produkter og ingredienser ved hjælp af moderne bioteknologiske værktøjer. Bæredygtig produktion og værdifoøgelse af alle rester i produktionen forventes at kunne blive en fremtidig stærk konkurrenceparameter for den danske fødevareklynge. Dette er derfor et meget vigtigt initiativ - som samtidig spiller direkte ind i SDG-målene..

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:52

Kære Peter Bernt Jensen

Mange tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag og din kommentar om udnyttelse af rester i fødevareproduktionen, som vi er meget enige i. Der kan konverteres mange flere højværdiprodukter ved hjælp af nye bioteknologiske metoder ud fra rester og sidestrømme

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Klaus Jørgensen (Områdechef, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:04

Cirkulær bioøkonomi er et meget prioriteret område for L&F, og dette område har et meget stort potentiale. Det er helt afgørende for fremtiden, at alle ressourcer bliver udnyttet. Dette projekt har bl.a. fokus på udnyttelse af sidestrømme til gavn for miljø og samfundsøkonomien. Projektet kan samtidig bidrage til en værdiskabende udvikling for virksomhederne og kan give flere jobs og øgede eksportindtægter.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:50

Kære Klaus Jørgensen

Mange tak for din kommentar om at vores forslag rammer L&Fs prioriteringer indenfor den cirkulære bioøkonomi. Der ligger mange ressourcer gemt i at valorisere sidestrømme fra fødevareindustrien til højværdiprodukter som fx ingredienser.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Kirk Schnorr (Senior Science Manager, Novozymes A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:07

Having just returned from presenting at the 3rd Lignocellulosic Biorefinery Network conference in Cheshire England, I can strongly affirm that Denmark must fully exploit potential opportunities in this space. As seen from the UK BBSRC initiative, sustained research and innovation in "Lignocellulosic Biorefining: Feedstock, Technology and Products" : the theme for this year's LBNet conference, breakthroughs in technology and commercialization of such technologies are possible. Denmark is uniquely situated to explore and expoint these areas. Initiatives such as: Biobased Business – Valorisering af biomasse is an important step in our sustainable bioeconomic developement.
Kirk Schnorr
Novozymes A/S

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:51

Dear Kirk Schnorr

Thank you for your positive comment on our proposal, and thank you for sharing your experience from the 3rd Lignocellulosic Biorefinery Network conference with us. It is valuable for us that Novozymes also finds our proposal as an important step in the Danish bioeconomic development.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Martin Høj (Adjunkt, DTU Kemiteknik)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:31

Biomasse kommer i betydelig udstrækning til at erstatte brændstoffer og produkter der pt. fås fra fossile kilder som råolie og naturgas. Specielt er det vigtigt at have fokus på 2G biomasse basseret på ligonocellulose der giver højere udbytter pr. landareal og betydelig reduktion i drivhusgasudledning ift. 1 G biomasse. Danmark er godt med inden for både biokemisk og termokemisk omdannelse af 2G biomasse, men det er vigtigt at fastholde og udbygge denne udvikling til gavn for omstillingen til et fossilfrit samfund og for mindre og større danske virksomhedder. Biobased Buisness har potentiale til at være både miljø-/kilmamæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt.
Martin Høj, DTU Kemiteknik

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:51

Kære Martin Høj

Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Vi er helt enige i at det er vigtigt at fastholde den danske position indenfor bæredygtig udnyttelse af biomasse.
Med venlig hilsen

Mikael Poulsen

Mette Lübeck (Lektor, Aalborg Universitet)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 17:05

Højværdiprodukter, fødevarer og fødevareingredienser fra biomasse er et strategisk vigtigt område for Danmark. Det er derfor vigtigt at have infrastruktur som kan understøtte virksomheders aktiviteter indenfor dette område. En potentiel udvidelse af platformen i pilotanlægget hos Teknologisk Institut vil være at kunne inkludere fermentering både som liquid og solid state. Det vil også kunne muliggøre opskalering af processer udviklet i universitetsregi. Alt i alt et rigtig spændende initiativ.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 07:57

Kære Mette Lübeck

Mange tak for dit konkrete forslag til at udbygge vores pilotanlæg med fermenteringsteknologi og for din opbakning til vores forslag. Vi er meget enige i at det er et strategisk vigtig område at prioritere, og vi vil meget gerne udvide vores bioteknologiske faciliteter så vi kan opskalere forskningsresultater fra universiteterne.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jens Ole Olesen (Sr. Advisor, Ph. D, Aqua Cleantech)
Fredag d. 25/5-18 kl. 06:37

Hos Aqua Cleantech støtter vi op om ambitionen om værdiskabelse i restbiomasser. Området rummer et kæmpe potentiale ikke kun i forhold til fremskaffelse af nye højværdiprodukter fra restbiomasser, men også for os som udstyrsleverandører til den biokonvertering, der skal gennemføres. Øget forskning og udvikling indenfor dette segment vil givetvis kunne bidrage til at udvikle vores forretningsområde og skabe mulighed for øget vækst og beskæftigelse i virksomheden.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 08:36

Kære Jens Ole Olesen

Mange tak for din positive kommentar og forventning til at forslaget vil få indflydelse på udvikling af jeres virksomhed, Aqua Cleantech. Udstyrsleverandørerne er en vigtige, fordi ny konverterings- og raffineringsteknologi ofte er nøglen til at fremme udnyttelsen af biomassen.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Juan Medina (CEO, Kaffe Bueno)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:40

Biobased economy is not only the future in Denmark, but in the rest of the world. And I believe is up to Denmark to lead the way in this aspect one most innovative and forward thinking countries in the world regarding bioeconomy. This project will certainly contribute to the development of a more sustainable and biobased society and serve as an example to the rest of the world by the valorization of the different widely available biomass around. Contributing to economic growth and jobs creation.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:16

Dear Juan Medina

Thank you very much for your positive comment on our proposal for biomass valorisation. We strongly agree with you that Denmark should continue to take the lead when it comes to optimizing the use of biomass.

Best regards
Mikael Poulsen

Maria do Carmo Cabral Sacadura
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:40

Great initiative especially when considering utilization of waste. I believe Denmark is becoming an expert in Biorefinery technology and I hope that this knowledge will be shared with other countries.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:19

Dear Maria do Carmo Cabral Sacadura

Thank you for your positive comment and we will certainly work for more international collaboration and knowledge sharing

Best regards
Mikael Poulsen

Michael Lind Bækkegaard (Administrerende Direktør, Danhamp)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:56

Der er ingen tvivl om at der bliver meget at hente på biomasse i alle former i fremtiden.
Danhamp ser frem til at kunne udnytte nogle af de nye pilotproduktionsfaciliteter som Teknologisk institut råder over som afledede projekter på sigt så herfra er der kun "thumbs up"
Vigtigts af alt er dog at nye teknologier bliver rentable selv i mindre skala således at investorer ikke når at tabe pusten inden salget kommer op i ren fuldskala. Alfa og omega er at slutbruger/kunde ikke står med en dyrere løsning og må basere omstillingen på diverse subsider. Rentabiliteten skal være med fra dag 1.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:19

Kære Michael Lind Bækkegaard

Mange tak for din kommentar om Danhamps forventninger til at kunne benytte Teknologisk Instituts pilotfaciliteter i fremtiden. Vi er helt enige om at der skal være fokus på rentabiliteten og løsninger hvor forretningsplanen giver positiv bundlinie.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Christian Dannesboe (Lektor, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:23

I diverse energi-fremskrivninger bliver det danske biomasse potentiale sjældent justeret i forhold til hvor meget biomasse vi tænker at fjerne fra forgasning via forædling og opgradering. Det kunne derfor være relevant at kigge på at øge spisekortet for landets biogasanlæg så vækst på dette område ikke bliver på bekostning af biogassen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:20

Kære Christian Dannesboe

Tak for din kommentar. Vi er enige i, at der stadig er meget at hente i at optimere biogasproduktionen i forhold til den samlede biomasseudnyttelse.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Frank Markert (lektor, DTU byg)
Søndag d. 27/5-18 kl. 21:44

biobaserede materialer og kompositter kommer også at præge bygninger og konstruktioner. Ved udviklinfg af nye metoder til at fremstille biomaterialer vil designet af byggematerialer kunne forbedres, som f.eks . for en anvendelse i cirkular byggeri, en bedre indeklima og opfyldelse af andre bygningstekiniske krav, f.eks. brandtekniske klassificeringer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:20

Kære Frank Markert

Tak for din kommentar og vi er helt enige i, at der er behov for at udnytte biomasse til kompositter og andre biomaterialer. Og der er behov for nye metoder til at fremstille biobaserede byggematerialer så de opfylder alle byggetekniske krav.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jacob Rasmussen
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:16

Et spændende projekt med stort potentiale. Udnyttelse af biomassen er ikke fuldstændig som det er i dag og vil sikkert kunne administreres bedre end tilfældet er. Posen rystes - det vil være muligt at indhente og udvikle viden til at gøre tingene anderledes og-eller finde metoder til at sikre bedre udnyttelse af den biomasse vi har til rådighed.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:21

Kære Jacob Rasmussen

Tak for din kommentar om at ”ryste posen” mht. at udnytte biomasse bedre. Vi vil bestræbe os på at samle partnere og udnytte biomasse optimalt set i et kaskadeperspektiv- så intet går til spilde.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Daniel Nørgaard (M.Sc. Food Technology, DTU Food)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:17

Meget interessant, og mange gode kommentarer. Jeg hæfter mig ved punkt. 4 Mulige Samarbejdspartnere - og vil gerne knytte en kommentar hertil da jeg synes det er et vigtigt punkt: Når vi søger om midler til vores projekter indenfor bioraffinering, skal det gerne ske på baggrund af virksomhedernes behov. De puljer vi søger om forskningsmidler fra, ser helst at virksomheder står med et problem de skal have løst, kontakter DTU og evt. andre samarbejdspartnere, og for eksempel søger en innobooster eller lignende for at få løst deres problem. Jeg mener at man sagtens kan gøre mere ud af at præsentere nye idéer og initiativer for virksomhederne. De skal ikke have stoppet det ned i halsen, og det er bestemt også vigtigt at nye løsninger ikke kun er miljømæssigt bæredygtige, men også økonomisk bæredygtige, men! når der nu er et stort behov for grøn omstilling, så kunne man godt gøre noget mere målrettet ved netværksdelen, så de virksomheder der ikke som sådan har "et problem de skal have løst", også kan få øjnene op for forbedringer i deres produktion gennem bedre udnyttelse af deres spildstrømme. Jeg mener at der findes massere af virksomheder der kan opnå en økonomisk gevinst samt rigtig god PR på at være bæredygtige, med de teknologiske løsninger der er til rådighed i dag - de skal bare gøres opmærksom på det :)

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:14

Kære Daniel Nørgaard

Mange tak for din kommentar og diskussion af netværksdelen i forslaget. Der er helt klart en opgave i at få formidlet de mange muligheder, der findes for at udnytte biomasse optimalt – og som ikke kun bør/og kan drives af et opstået virksomhedsbehov. Det er dog stadig vigtigt, at der er et marked for de nye produkter, man vil producere – og at processerne er rentable.

Venlig hilsen
Mikael Poulsen

Morten Rebsdorf (Senior procesingeniør, EnviDan A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:15

Samarbejde mellem virksomheder, forsyninger og rådgivere vedr. teknologiudvikling til mere effektiv udnyttelse af biomasse i DK er væsentligt, og her har TI en nøgleposition som seriøs medspiller i udviklingsprojekter, både i relation til viden og laboratoriefaciliteter.
Via ovenstående projekt er TI en vigtig samarbejdspartner til at fastholde og udvikle den nødvendige viden der skal flytte processerne fra lab- og pilotskala ud i virkeligheden og herved højne biomasseudnyttelsen i DK.

Mvh
Morten Rebsdorf

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:14

Kære Morten Rebsdorf

Tak for din støtte og meget positive kommentar om Teknologisk Instituts rolle mht at opnå en bedre udnyttelse af biomasse generelt, og dermed omdanne Danmark til et mere biobaseret samfund. Med vores forslag vil vi netop styrke Teknologisk Instituts muligheder for at videreudvikle vores faciliteter og viden.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Bjarne Fallesen (Site Manager, Nordzucker, Technology & Innovation)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:56

Konstant udvikling af metoder til bedre dyrkning og udnyttelse af biomasser, - herunder afsøgning af muligheder for teknologiske kvantespring og/eller nye produkter/ingredienser (disruptions) er en fælles opgave for videncentre, landbrug og virksomheder, og det er vigtigt, at aktiviteterne bringes til demonstrationsskala således, at økonomiske og forretningsmæssige aspekter kan vurderes med størst mulig sikkerhed. Jeg ser derfor aktivitetsforslaget ”Biobased business – Valorisering af biomasse” fra Teknologisk Institut som et godt skridt videre i denne retning.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:18

Kære Bjarne Fallesen

Tak for din opbakning til vores forslag, og vi er helt enige om, at det er en fælles opgave for mange aktører på tværs af værdikæden at få udviklet nye metoder til udnyttelse af biomasse. Vi vil netop arbejde for at få løftet aktiviteterne til demonstrationsskala så der kan etableres gode business cases.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Morten Tony Hansen (Ea Energianalyse)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:24

Kortlægning af synergier mellem energiteknologier og miljøteknologier kan medvirke til at sammenkoble energibranchen tættere med andre af samfundets sektorer. Jeg er bl.a. optaget af, hvorledes termisk forgasning af biomasse og restprodukter ud over at tilvejebringe energiprodukter som bio-SNG, biobrændstoffer, el og varme, vil kunne bidrage til at løse miljø- og ressourceproblemer med fx næringsstoffer, mikroplast, tungmetaller og medicinrester, samt hvilke økonomiske perspektiver det kan have, og hvorvidt disse kan tænkes at medvirke til at drive en fortsat teknologiudvikling. Derfor er forslaget om ”Biobased Business – Valorisering af biomasse” interessant. Hvis aktiviteten særligt kan belyse eller komme med anvisninger på løsning af det ”størrelsesordensmisforhold”, der tit findes mellem sektorer, vil det være spændende. Et eksempel herpå kan være, at inputtet til Verdens plastproduktion kun er en brøkdel af inputtet til energisektoren. Eller med andre ord, det er relevant at afklare hvor kaskadeudnyttelse giver mening, og hvor der er behov for alternative/eksisterende strukturer.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:19

Kære Morten Tony Hansen

Mange tak for din kommentar om at have fokus på proportionerne i den indsats, der tilvejebringes. Kaskadeudnyttelse af biomasse kan blive til et teoretisk begreb, som er svært i virkelighedens verden, hvis man ikke sørger for at få skabt ”dobbelte bundlinier” hvor både miljøhensyn og økonomi hænger sammen. Dit forslag om at kortlægge synergier mellem energi – og miljøteknologier er derfor absolut interessant.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Torfi Jóhannesson (Seniorrådgiver/Jord og Skov , Nordisk Ministerråd )
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:26

Udfoldelse af bioøkonomiens muligheder i Danmark og i norden er meget afhængig af, at der udvikles ny teknologi til at udvinde ressourcerne optimalt. Teknologisk Instituts forslag om at valorisere biomasse er et godt initiativ til at styrke udviklingen af små initiativrige virksomheder, som især i landområderne (tæt ved ressourcerne) kan bidrage til en grøn omstilling. Især forslaget om at etablere partnerskaber på tværs af brancher vil være af stor betydning for den teknologiske innovation og optimal ressourceudnyttelse

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:20

Kære Torfi Johanneson

Mange tak for din kommentar om at vores aktivitet kan medvirke til den grønne omstilling ved bl.a. at styrke de små virksomheders involvering. Vi er enige i, at vi i Norden har en unik mulighed for at arbejde sammen om at udfolde bioøkonomiens muligheder.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Lars Visbech Sørensen (direktør, Agro Business Park)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:26

At udvikle og demonstrere nye teknologier for en bæredygtig udnyttelse af biomasser er vigtig for at udnytte den gode danske position i bioøkonomien. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med TI - bla. igennem Innovationsnetværket INBIOM - at udvikle og kommercialisere disse teknologier
Mvh Lars Visbech Sørensen

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:12

Kære Lars Visbech Sørensen

Tak for din kommentar og opbakning til vores aktivitetsforslag. Til jeres ønske om fortsat godt samarbejde- kan vi kun sige - i lige måde, tak.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

mette boye (Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:19

Tak for relevant og ambitiøst forslag! Dansk Miljøteknologi har ved årsskiftet overtaget Biorefining Alliance med henblik på at udnytte sammenspillet mellem miljøteknologiske løsninger på luft, vand og jord med teknologiske løsninger til bedre udnyttelse af biomasser. Det betyder, at vi som brancheforening nu også arbejder for at fremme bæredygtig bioraffinering i samarbejde med alle relevante aktører og på tværs af sektorer. Jeres forslaget kan bidrage til at få gjort de mange gode ideer til virkelighed, og vi ser frem til samarbejdet.
MVH Mette Boye

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:12

Kære Mette Boye

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Vi hilser udvidelsen af brancheforeningen Dansk Miljøteknologi velkommen. Det er en god mulighed for gennem jer at samarbejde med alle relevante aktører på tværs af brancher og sektorer om at udnytte biomasse bedre – og derved skabe rentable teknologiske løsninger.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Henriette Juul Weidemann (Projekt leder Udvikling, Daka)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:21

Vi skal i fremtiden udnytte alle de resourcer vi har til rådighed og derfor synes jeg også at det er et super spændende projekt som jeg vil følger med stor interesse.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:32

Kære Henriette

Tak for din positive kommentar og vi er helt enige med dig i, at vi skal blive bedre til at udnytte alle vore ressourcer optimalt i fremtiden.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Tage Meltofte (CEO, Skive Fjernvarme a.m.b.a)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:08

”Biobased Business – Valorisering af biomasse kan være med til at sætte fokus på teknologier til konvertering af biomasse. Termiske forgasning af biomasse, som fx træ, er en meget nyttig og skalerbar proces til konvertering af biomasse til syntesegas, som ved gængse industrielle processer kan omdannes til bl.a. benzin, methanol, dimethyl-ether (DME) og ammoniak. Skive Fjernvarme driver et vedfungerende forgasningsanlæg og denne resultatkontrakt vil kunne sætte fokus på termisk forgasning som nyttig konverteringsteknik af biomasse. ”

Med venlig hilsen

Tage Meltofte

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 07:43

Kære Tage Meltofte

Tak for din oplysende kommentar om muligheder for at konvertere biomasse ved termisk forgasning. Vi har brug for syntesegas produceret fra biomasse til at fremstille flydende brændsler til bl.a. den tunge transport. Her er termisk forgasning af biomasse en velegnet teknologi og i den foreslåede aktivitet vil vi medvirke til at videreudvikle teknologierne omkring termisk forgasning.

Mvh
Mikael Poulsen

Peder Stoholm (Ejer, direktør, energiingeniør, Danish Fluid Bed Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:41

Jeg finder denne aktivitet interessant, fordi den valgte bredde synes egnet til at befordre gode teknologiske løsninger og tilsvarende forretningsmuligheder baseret på en lang række lokalt forekommende organiske restproduktstrømme, der kan konverteres til værdifulde produkter, og som alternativt typisk vil være årsag til alvorlige miljøbelastninger lokalt såvel som globalt.
Specielt ser jeg gode muligheder for en bedre påvisning af slagkraften i termisk lavtemperaturforgasning, der byder på fordele i retning af ikke blot effektiv, kontrollerbar og økonomisk produktion af el, varme, transportbrændstoffer, ol., men også effektiv termisk nedbrydning/separation af miljøfremmede stoffer forud for vandmiljøskånsom recirkulation af næringsstoffer samt (varigt jordforbedrende og kulstofdeponerende) biokoks.
Kombinationen af kvælstofmineraliserende biologisk forgasning af våde og kvælstofholdige restprodukter som f.eks. gylle, dybstrøelse og spildevandsslam og mere energieffektiv termisk forgasning af separerede og tørrede biogasrestfibre er et godt eksempel på hensigtsmæssig kaskadetænkning og på, at der er et udækket behov for indsats der bringer teknologierne og deres aktører sammen.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:38

Kære Peder Stoholm

Tak for din opbakning til vores aktivitetsforslag. Termisk forgasning er en alsidig og nyttig proces som har sin berettigelse i både produktion af energi, og også i forbindelse med fx bevarelse af næringsstoffer i det biologisk kredsløb. Derfor er termisk forgasning også en del af denne aktivitet.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Alf Tage Larsen (Maskinmester, REKA A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:00

Forskning og udvikling af biomasse produkter verden over er vigtig for at fastholde produktion og udvikling af biokedler. Samt at holde prisen på biomassen nede på et attraktivt niveau.
Blanding og forbehandling af biomassen kan eventuelt også give en bedre og renere forbrænding.
Ved at kunne anvende flere forskellige slags biobrændsler vil det også blive mere attraktivt at anvende biokedler.
Afgifter på biomasse bør også undgås, for at det bliver attraktiv at udnytte disse resurser.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:39

Kære Alf Tage Larsen

Tak for din interesse i vores aktivitetsforslag. Biomasse anvendt til forbrænding vil i mange år fortsat være en meget vigtige anvendelse af biomasse. Anvendelse af flere typer biomasse som brændsel vil kunne øge udnyttelse af de samlede biomasseressourcer.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Jacob Mogensen (Innovation Manager Biomass & Netværksleder INBIOM, Agro Business Park)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:05

Udvikling af den biobaserede økonomi rummer potentialer for det eksisterende danske erhvervsliv samt iværksættervirksomheder. Det kan være som producent af udstyr, specialiseret underleverandør eller teknisk rådgiver. Hertil kommer, at udviklingen af disse nye produkter muliggør en betydelig værdiforøgelse af råmaterialet som skaber betydelig værdi for landbruget. Det er således helt essentielt, at vi i Danmark fortsætter udviklingen af ny viden, nye teknologiske løsninger og koncepter i relation til udnyttelse af bioressourcer og herigennem skaber de bedst mulige forudsætninger for fortsat vækst i land og by. I INBIOM ser vi forslaget her som et helt nødvendigt fokusområde og støtter naturligvis TI heri.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:35

Kære Jacob Mogensen

Vi er helt enige i dine betragtninger om, at den biobaserede økonomi rummer store potentialer for erhvervslivet i Danmark, men det kræver fortsat fokus på udvikling af nye teknologiske løsninger. Vi takker INBIOM for opbakningen, og ser frem til forsat samarbejde om dannelse af nye netværk og partnerskaber.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Thanh Lam (Global Sales Manager, EV Metalværk A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:20

Mange spændende kommentarer og initiativer, det er kun godt for vore innovationsmiljøer rundt i DK.
Fuld opbakning herfra.

Med venlig hilsen
Thanh Lam

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:36

Kære Thanh Lam

Tak for din opbakning!

Med venlig hilsen
Mikal Poulsen

Marianne Madsen (R&D manager, TripleA)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:36

Et godt initiativ som fortjener støtte. Jeg vil gerne fremhæve at ud over udvikling af nye ekstraktionsmetoder er det også ekstremt vigtig at udvikle værtøjer og ekspertise indenfor karakterisering af det fremstillede protein. Ikke mindst metoder til at følge og optimere protein kvaliteten under produktionen vil være vigtige redskaber i produktionen, som de små og mellemstore protein-producenter ikke selv har muligheden for at udvikle. Kun ved at producere højkvalitets proteiner med veldokumenterede egenskaber vil det være muligt at skabe gode forretningscases.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:37

Kære Marianne Madsen

Mange tak for din kommentar og din fremhævelse af metoder til karakterisering af proteinkvaliteten så processerne kan optimeres under udviklingen. Det har vi noteret os og vil inddrage det i den endelige ansøgning.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

John Bøgild Hansen (Senior Principal Scientist, Haldor Topsøe A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:16

For at realisere ambitionerne om et fossilfrit Danmark er optimal udnyttelse af biomasse resourcerne af essentiel betydning. Initiativet er derfor velkomment og kan sikre erhvervelse af kritisk viden herom. På sigt bliver ikke fossilt kulstof det begrænsende råstof for en lang række produkter og energitjenester og kobling til hydrogen produktion ved hjælp af VE vil kunne øge potentialet betragteligt. Denne sektorkobling bør derfor være en del af initiativet

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:00

Kære John Bøgild Hansen

Mange tak for dit konstruktive input til vores aktivitetsforslag. Vi vil notere os din kommentar om at koble sektorerne bedre sammen.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Mikkel Ebbesen Nielsen (Projektleder, Ausumgaard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:33

På Ausumgaard arbejder vi med både insekter og biogas, hvorfor Biobased Business - Valorisering af biomasse kan blive essentiel for vores videre udvikling. Vi har brug for samarbejdspartnere, der ved mere end os, når det gælder eks. udnyttelse af overskydende CO2, muligheden for produktion af biobaserede brændstoffer samt synergi mellem vindenergi og biogas. Vi har igennem inVALUABLE-projektet oplevet, hvordan den helt tætte sparring med Teknologisk Institut flytter os i det daglige arbejde. Derfor ser vi også perspektiver i at arbejde videre med udnyttelse af restbiomasser samt oricesser til forbehandling, raffinering og konvertering af biomasse.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:00

Kære Mikkel Ebbesen

Mange tak for din positive interesse for vores aktivitetsforslag, og vi er naturligvis glade for at høre, at I oplever vores samarbejde værdifuldt. Vi ser frem til at styrke mindre virksomheder som Ausumgaard fremadrettet med flere kompetencer indenfor bl.a. bedre udnyttelse af restbiomasser

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Bo Jensen (Lektor emeritus, Københavns Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:11

Danmark har længe været et af de førende lande indenfor bioteknologiske processer.
Det etablerede projekt og netværk (Subleem) under Biobased Business – Valorisering af biomasse, er fremtrædende inden for demonstration og markedsmodning af bioraffineringsprocesser. Projektet er et af mange tiltag på Teknologisk Institut med til at opretholde og videreudvikle denne position med dets fokusering på biosustainablity. Med denne igangsættelse vil mange små og store virksomheder kunne få gavn af de områder som netværker undersøger.
En understøttelse af dette initiativ kan på det varmeste anbefales.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:51

Kære Bo Jensen

Mange tak for din anbefaling af vores aktivitetsforslag og din bemærkning om, at det vil komme små og mellemstore virksomheder til gode, hvilket også er vores målgruppe for de services, vi opbygger.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Niels Bjarne Rasmussen (Danish Gas Technology Centre)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:38

Ligesom der i de seneste år er foregået og formodentlig flere år frem vil foregå en rivende udvikling i konvertering af "bløde" biomasser til energigasser via biogasanlæg, så bør der i de kommende år ske en kraftig udvikling i forgasningsteknologier for konvertering af de "hårde" biomasser til fx metan. Ydermere er der synergier mellem de to teknologier, idet restprodukter fra biogasanlæg kan anvendes i forgasning, og varme fra forgasning kan anvendes i biogasanlæg. Dette er et eksempel på teknologier, hvor biomasser i form af affalds- og restprodukter er input med energi og gødning som output, og hvor både kaskadeperspektivet og cirkulær økonomi er i fokus. Aktiviteter, som støtter en sådan udvikling, vil være meget velkomne.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:52

Kære Niels Bjarne Rasmussen

Mange tak for din kommentar og dit syn på udvikling af både de ”hårde” og de ”bløde” energigasser. Vi er helt enige i, at vi skal udnytte synergierne i biomasseudnyttelsen i et kaskadeperspektiv, og holde fokus på optimering af værdiskabelsen så intet går til spilde.

Med venlig hilsen
Mikael Poulsen

Simon Lausen (Business Development Manager, Tailorzyme)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:05

Vi oplever en stor efterspørgsel i Danmark såvel som i udlandet på bæredygtige enzymatiske løsninger til udnyttelsen af rest-råstoffer fra fødevareindustrien – en efterspørgsel som vi kun forventer vil stige i de kommende år. Det er imidlertid altafgørende for en succesfuld implementering, at vi har muligheden for at opskalere processen og ikke mindste optimere downstream. Denne mulighed har vi ikke selv som en forholdsvis ny startet biotech virksomhed, hvorfor vi er dybt afhængige af kompetente samarbejdspartnere på dette område. Vi ser derfor meget frem til en realisering af initiativerne i projektforslaget ”Biobased Business – Valorisering af biomasse”.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:31

Kære Simon Lausen

Tak for din kommentar og for at du bekræfter behovet for kunne opskalere bioraffineringsprocesser til udnyttelse af højværdistoffer i restprodukter. Vi ser frem til at samarbejde med jer herom.

Mvh
Mikael Poulsen

Aviaja Hansen (Procesingeniør, Krüger A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:25

Cirkulær økonomi er vigtig i fremtidens affaldshåndtering. Barriererne i at genvundne produkter fra affald ikke kan afsættes pga. manglende efterspørgsel eller for høj pris ifht. nyproducerede produkter bør afdækkes og løses, således vi kan komme videre med ressourcegenvinding i Danmark og blive et foregangsland.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:34

Kære Aviaja Hansen

Helt enig i vi fremadrettet skal blive endnu bedre til ressourcegenindving. En mulig samarbejdsflade med Krüger kunne være omkring optimal udnyttelse af slam fra spildevandsrensning.

Mvh
Mikael Poulsen

Michael Vedel Wegener Kofoed (Forsker, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:56

Gode initiativer, der kan være med til at styrke vores udnyttelse af biomasser og understøtte udviklingen af ny teknologi på området. Specielt ift. biogas, forbehandling af svært omsættelige biomasser, og lagring af overskudsstrøm, ser jeg frem til et forsat godt samarbejde med specialisterne fra Teknologisk Institut.

Mikael Poulsen (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:24

Kære Michael Kofoed

Tak for din kommentar. Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde med Aarhus Universitet på dette område.

Mvh
Mikael Poulsen

Katrine Hvid Ellegård (Vice President Protein Product & Technology, Aker BioMarine)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:27

Det er et helt rigtigt tænkt projekt.
Den globalle omstilling til større ressourceeffektivitet og bredere anvendelse af vores biologiske ressourcer er oplagt fokus-område for Teknologisk Institut.
I den sammenhæng vil instituttets kunne spille en vigtig rolle ved at stille infrastruktur og kompetencer til rådighed. Disse services vil understøtte kommercielle forretningsdrevne projekter ikke mindst i investeringstunge innovationsprojekter. Det er vigtigt, at teknologisk institut ser sin rolle som support og frem for parthaver i resultaterne, herunde patenter, idet det ofte er forudsætning for succesfuld kommercialisering af innovationsprojekter.
Forslaget får min fulde opbakning / Katrine Hvid Ellegård.