Biobrændstoffer til substitution af fossile brændstoffer

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

En af det moderne samfunds allerstørste udfordringer er at udvikle erstatninger for fossile brændstoffer til transportsektoren. Samtidigt er det er Europakommissionens målsætning, at biobrændstoffer skal udgøre mindst 5,75 % af transportsektorens energiforbrug i 2010.

Biodiesel har hidtil været underprioriteret i den danske forskning og udvikling inden for flydende brændstoffer. Der er derfor et stort behov for at udvikle og dokumentere værdien af 2. generationsbiodiesel fremstillet af affaldsprodukter som alternativ brændstofkilde, primært til transportsektoren.

Biobrændstoffer benytte tillige i forbindelse med energiproduktionen ved afbrænding. For at starte processen tilføres en ekstern kilde oftest i form af en ekstern flamme hidrørende fra fossile brændstoffer.

Der vil især være fokus på SMV’er, der producerer komponenter til procesanlæg samt til efterbehandlingsudstyr til dieselkøretøjer. Herved udbygges danske SMV’ers styrke til hurtigt og effektivt at optage og implementere ny teknologi.

Udvikling af katalytiske metoder til at starte energiprocessen i Biobrændstoffer.

En væsentlig aktivitet vil være udvikling og demonstration af teknologier til fremstilling af 2. generations biobrændstoffer samt anvendelse af disse brændstoffer i transportsektoren i tæt samarbejde med brugere og producenter af systemer og komponenter. Herved sikres en udbygning og styrkelse af den danske kompetence på dette område samt en målrettet, markedsorienteret indsats.

Videreudvikle viden om selvopvarmning og selvantændelse til effektivisering af energiudvikling fra biobrændstoffer, så processen kan startes uden ekstern energitilførsel, men ved tilsætning af katalysatorer. Opstille evalueringsmetoder for forebyggelse af selvantændelse i oplagret biomasse.