Biomarkører i behandling og lægemiddeludvikling

Senest opdateret d. 12/4-2012
Bioneer
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed & fødevarer
Kim Holmstrøm
Gruppeleder, PhD

Bioneer ønsker at opbygge ny teknologi, som skal fremme mulighederne for, at biomarkører kan overføres og videreudvikles både til klinisk anvendelse og som grundlag for kommercielle diagnostiske produkter. Dette skal ske ved at udvikle og udvide det molekylærdiagnostiske udbud af services dels for at finde bedre måder at identificere patientgrupper, der har fordel af en given behandling, dels for at kunne dokumentere lægemidlers effekt og virkningsmekanismer i forskellige sygdomme.

Ny viden og serviceydelser
Bioneer ønsker at opbygge ny viden og udvikle teknologi, som skal fremme og effektivisere mulighederne for, at biomarkører med en forskningsbaseret indikation kan overføres og videreudvikles både til aktuel klinisk anvendelse og som grundlag for nye kommercielle diagnostiske produkter. Konkret vil Bioneer opbygge ny viden og udvikle ny teknologi for dels at finde bedre måder at segmentere patienter med henblik på at identificere patientgrupper, der har fordel af en given behandling, dels for at dokumentere lægemidlers effekt og virkningsmekanismer i forskellige sygdomme med fokus på cancer. Dette vil ske ved at udvikle Bioneers molekylærdiagnostiske udbud af metoder til også at omfatte:

 • Biomarkøranalyser af patient-relevante prøver udover vævsbiopsier, herunder blod- og urinprøver.
 • Metoder til analyser af enkeltceller, herunder billedbehandlingsmetoder.
 • Påvisning af specifikke genetiske forandringer med biomarkørpotentiale.
 • Avancerede analyser for kobling af genetiske forandringer og deres effekt på specifikke proteiners udtryk i celler.
 • Identifikation og dokumentation af specifikke cellesignaleringsvejes involvering i lægemidlers virkningsmekanisme.

Parallelt med udvidelsen af det teknologiske serviceudbud i molekylær biomarkøranalyse vil Bioneer også opbygge et videns- og rådgivningsgrundlag for dansk erhvervsliv og sundhedssektoren, som skal medvirke til at:

 • Udvælge de bedste biomarkører som alene eller i kombinationer kan medvirke til en forbedret patientsegmentering.
 • Udvikle nye diagnostiske kit med klinisk relevans.
 • Udvikle nye og mere kosteffektive anvendelser af eksisterende lægemidler eller af lægemiddelkandidater, som tidligere har været i klinisk test uden succes.

 

Centrale aktiviteter
Grundlaget for at opnå de stillede mål for udvikling af nye service- og rådgivningsydelser beror på en målrettet indsats, som omfatter litteraturstudier og især interaktion med virksomheder og kliniske partnere med henblik på at identificere specifikke kliniske problemstillinger, hvor nye platforme og biomarkører kan tilføre såvel behandlingsmæssig som kommerciel værdi. Parallelt hermed vil udviklingsarbejdet omkring implementering og etablering af de nye serviceplatforme blive gennemført. De mest centrale elementer, som ønskes medfinansieret i relation til denne aktivitet er:

 • Etablering af generelle analysemetoder for påvisning af såkaldte epigenetiske forandringer i celler og deres relation til sygdomsudvikling.
 • Udvikling af ultrahurtig kromosomal in situ hybridiseringsteknologi (FISH).
 • Udvikling af en ny unik service som specifikt kan sammenkoble detektion af epigenetiske forandringer og detektion af specifikke gener på vævs- og celleniveau.
 • Udvikling af teknologier til enkeltcelleanalyser.
 • Etablering af portefølje af analysemetoder for identifikation af signaleringsveje, herunder specifik påvisning af proteinmodifikationer og molekylære vekselvirkninger, som har betydning for sygdomsmekanismer og lægemidlers påvirkning af disse mekanismer.

 

Rationale for indsatsen
Alle industrialiserede lande stiller i dag krav om billigere og samtidigt mere effektiv sygdomsbehandling. Den globale trend inden for sygdomsbehandling og lægemiddeludvikling er især rettet mod at kunne udvælge (segmentere) de patienter med en given sygdom, der med størst sikkerhed og om muligt uden bivirkninger vil kunne få gavn af en given behandling.
Biomarkører, det vil sige molekyler/indikatorer fra patienter (f.eks. i blodet eller i biopsier), der kan anvendes til at udlede information om en patients specifikke tilstand, er i stigende grad efterspurgt af sundhedsinstitutioner (hospitalssektoren), som et centralt middel i beslutningsgrundlaget for sygdomsbehandling, og af virksomheder som et centralt middel både i lægemiddeludvikling (farmaceutiske virksomheder) og i udvikling af nye farmakodiagnostiske eller såkaldte ”companion diagnstics” produkter (firmaer indenfor ”life science” med speciale i diagnostika). Og det er lige præcis de dele af dansk erhvervsliv, som Bioneer ønsker at adressere i sit nye udbud af udviklede kompetencer og serviceydelser i denne aktivitet.
Det er Bioneers mål at bidrage med aktiviteter, der kan forbedre, effektivisere og billiggøre behandlingen af patienter i Danmark, herunder specielt kræftpatienter. For at opnå dette er det vigtigt at identificere og afprøve nye (eller i litteraturen beskrevne) biomarkører for at dokumentere deres evne og robusthed til at give forbedret patientsegmentering. Den foreslåede aktivitet omfatter derfor også en indsats, som skal sikre samspil mellem kliniske grupper, som har adgang til patientmateriale, og danske virksomheder, som har interesser dels i udvikling af diagnostiske produkter (her er der specielt fokus på SMVer), dels i at effektivisere og udvide anvendelsen af lægemidler, som enten er i udvikling eller allerede er veletablerede. Et forbedret samspil i Danmark mellem kliniske partnere, farmaceutisk og farmako-diagnostisk industri samt serviceudbydere er en vigtig forudsætning for at kunne etablere og realisere en særlig dansk styrkeposition i biomarkørområdet.
Bioneer har igennem de seneste syv år opbygget stærke kompetencer og serviceplatforme for analyse og validering af biomarkører især med fokus på microRNA-baserede biomarkører ved hjælp af histologisk in situ analyse, micro-arrays og polymerase kæde reaktionsanalyser (PCR). I den nye resultatkontraktperiode ønsker Bioneer at udvide disse specialiserede analyser med et endnu bredere udbud af analyseplatforme, som skal have fokus på opfyldelse af aktuelle kliniske behov med udgangspunkt i analyse af patientprøver af forskellig karakter, og som også skal kunne give ny indsigt i og dokumentation for lægemidlers og sygdommes virkningsmekanismer. F. eks. i cancersammenhæng kan sådanne analyser belyse om specifikke proliferations-, kardannelses-, migrations-, invasivitets-, eller celleoverlevelsesbetingede processer spiller en rolle i den enkelte sygdom. En viden som vil have stor betydning for den farmaceutiske industri.
 

Mulige samarbejdspartnere
Bioneer ønsker at videreføre og etablere nye samarbejder med kliniske afdelinger og laboratorier, den Nationale Biobank samt biomedicinske og diagnostiske virksomheder omkring udvikling og anvendelse af nye biomarkørassay både i behandlingsøjemed og i lægemiddeludvikling. Endvidere ønsker Bioneer at etablere et formaliseret samarbejde med DTUs Multi-Assay Core facilitet (https://dmac.cbs.dtu.dk/), både i forhold til at sikre adgang til essentielt udstyr for biomarkør discovery projekter og for at sikre adgang til en samarbejdspartner med solid bioinformatisk kompetence. Et netop etableret samarbejde med Molekylær Biologisk Institut, Århus Universitet, omkring fællesudbud af en ny service for identifikation af nye biomarkører via unik teknologi til selektion af specifikke antistoffer rettet mod sjældne, men karakteristiske celler (shadowstick teknologi), vil blive fortsat.

15 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole William Petersen
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 11:12

Dette blot for at markerer en udtalt tilfredshed med Bioneers håndtering af innovationskonsortiet "Center for Cellebiologisk Sygdomsanalyse". Ideen til konsortiet stammer fra Bioneer (Kim Holmstrøm), som med stor sikkerhed har samlet et meget kompetent team af aktører på området og med smittende entusiasme har formået at få alle til at engagere sig positivt i projektet. Centret er i mine øjne et mønstereksempel på brobygning mellem det klassiske akademiske miljø og det private vidensøgende innovationsmiljø. Det er mit oprigtige håb og forventning, at der som følge af dette initiativ bliver knyttet varige bånd mellem parterne forhåbentlig med Bioneer som facilitator også fremadrettet.
Det er set i det lys og med den erfaring at jeg samtidig bifalder Kim Holmstrøms ovenstående forslag om biomarkører i sygdomsbehandling. Det er et yderst ambitiøst forslag, som ikke desto mindre med den rigtige projektledelse har en realistisk mulighed for at blive kronet med held. De foreslåede aktiviteter vil hvis de føres ud i livet utvivlsomt føre til forbedrede og mere målrettede behandlingstiltag i forhold til de berørte patientgrupper. Det har selvsagt betydning for såvel livskvalitet for den enkelte patient og som omkostninger for samfundet i sin helhed.

Kim Holmstrøm
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 12:31

Jeg takker for den positive omtale af projektstyringen i Center for Cellebiologisk Sygdomsanalyse. Jeg er samtidig begejstret for, at du kan se perspektiverne i de nye aktiviteter, som vi har defineret som omdrejningspunkt for en fortsættelse og en udvidelse af vores udbud af teknologiske services i relation til Biomarkører og deres anvendelse både til forbedring af patientbehandling og i forbindelse med lægemiddeludvikling. Vi er godt klar over, at visse af aktiviteterne repræsenterer ambitiøse mål, men vi er samtidig overbeviste om, at vi med vore nuværende kompetencer og med de rette samarbejdsrelationer vil kunne etablere de nævnte services.

steenknudsen
Tirsdag d. 1/5-12 kl. 16:02

Som medarbejder i en SMV der aftager de services som Bioneer udbyder kan jeg bifalde de planer som Kim Holmstrøm skitserer. Bioneer vil kunne specialisere sig i og udbyde den form for teknologi som SMVer ikke selv mestrer.

Det er en fordel at kunne opnå en kritisk masse inden for biomarkørområdet i Danmark. Her kan Bioneer være en vigtig spiller.

Jon Askaa
Onsdag d. 2/5-12 kl. 11:25

Positivt initiativ; specielt ved etablering af specielle metoder og teknikker, der kan være af betydning i videnskabelige projekter såvel i SMV'er som i akademiske projekter. Betydningen er initialt størst i projekters discovery fase, men kan senere udvikles til bredere samarbejder efter behov.

Sven Frøkjær
Onsdag d. 2/5-12 kl. 15:23

De beskrevne aktiviteter inden for biomarkørområdet er særdeles relevante. Initiativet har betydelig relevans for hurtig og sikker udvikling af fremtidens lægemidler. Projektet vil åbne for særdeles gode samarbejdsmuligheder med SUND, Københavns Universitet. Et sådant samarbejde kan føre til at fakultetes egen forskning inden for disse områder i endnu højere grad når ud til danske SMV'er inden for det farmaceutiske og bioteknologiske område.

Sven Frøkjær
Prodekan, SUND, KU

tlitman
Onsdag d. 2/5-12 kl. 22:07

Jeg kan som samarbejdspartner kun hilse Kim Holmstrøms initiativ indenfor molekylær diagnostik velkommen. Vi har haft stor glæde af Bioneers yderst stærke kompetencer indenfor microRNA analyse ved hjælp af microarrays, qRT-PCR og især in situ hybridisering. Der er for mig ingen tvivl om, at projektet har stor værdi for medicinalindustrien (biomarkører og companion diagnostics), samfundet (besparelser opnået ved målrettet og mere effektiv behandling), samt ikke mindst patienterne (tidligere og mere præcis diagnostik).

Thomas Litman
Seniorforsker, LEO Pharma A/S

Peter Kristensen
Søndag d. 6/5-12 kl. 08:11

Vi har gennem flere år haft diverse samarbejder med Bioneer og dette nyeste initiativ til identifikation og udnyttelse af nye Biomarkører er en unik mulighed for et akademisk laboratorium som vores, til at få vores forskning ud til en bredere kreds af SMV'er. Med baggrund i Bioneers mangeårige erfaring som brobygger mellem akademiske og industrielle foretagender, ser vi bestemt samarbejde indenfor biomarkør udvikling som noget der vil gavne os samt samfundet omkring os.
De metoder Bioneer ønsker at inddrage i denne satsning er alle state-of-the-art, og gennem samarbejder med akademiske grupper sikre Bioneer også at metoderne til udvikling af Biomarkører ofte også er "beyond state-of-the-art".
Det er til stadighed et åbent spørgsmål præcist hvad man skal forstå ved en biomarkør. Jeg er at den overbevisning at man kun i helt unikke tilstande kan finde biomarkører der kun udtrykkes i en og kun en specifik celle. Ofte vil interessante biomarkører følge et bestemt udtryks mønster, f.eks. ved differentiering eller transformation af en given celle, men den pågældende biomarkør kan samtidig være udtrykt i andre væv. Det er på denne baggrund at Bioneer’s satsning, der sigter mod stor følsomhed og enkelt celle analyse, fremstår som det rette valg for fremtiden.

Klaus Kristensen
Mandag d. 7/5-12 kl. 12:36

Som repræsentant for en virksomhed som deltager innnovationskonsortiet "Center for Cellebiologisk Sygdomsanalyse" kan jeg tilslutte mig, at Kim Holmstrøm styrer projektet med sikker hånd og en del spændende nytænkning og resultater har allerede set dagens lys. Derudover er der ingen tvivl om at både lægemiddelindustri og patienter har brug for nye og mere specifikke biomarkører som kan sikre en mere præcis og individualiseret behandling.

Mvh

Klaus Kristensen
CBO, Pipeline Biotech

lise christensen
Mandag d. 7/5-12 kl. 22:05

Jeg må tilslutte mig de øvrige kommentatorer. Bioneer med Kim Holmstrøm som koordinator er et sjældent eksempel på entusiasme, samarbejdsvilje, 'open mind' tilgang og en saglig professionalisme, som mange kunne lære af.
Der er ingen tvivl om, at specifikke biomarkører er vejen frem i fremtidens terapi af både cancer og andre sygdomme - målet er sikkert.
For en patolog som jeg selv vil udfordringerne fremover først og fremmest være at overbevise datatilsyn, etisk komite og biobank vogtere om, at det er værd at give væv eller sekreter til projekter af denne kategori. Adgang til disse banker bør være mulig - ikke på trods af - men netop fordi der er tale om et enestående samarbejde mellem industri og akademiske grupper, et samarbejde, som udelukkende koncentrerer sig om at få identificeret så mange biomarkører som muligt - hurtigst muligt.

Martin Jørgensen
Fredag d. 11/5-12 kl. 13:21

Af Martin Jørgensen Biosynergy A/S

Biosynergy arbejder aktuelt med at udvikle og dokumenterer plante baserede behandlings former til cancer behandling.
Selve dokumentationen har vi rimelig god adgang til. men virkningsmekanismerne er langt vanskeligere for os at løse.
Da vores behandling er tænkt til de tidlige cancer stadier vil bedre diagnostik også være relevant for vores produkters mulighed for at hjælpe patienterne optimalt.
Vi har været meget tilfredse med vores tidligere samarbejde med Bioneer, Særligt har vi været positivt overrasket over Bioneer´s evne til at få for os som SMV er relevante resultater frem.
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i fremtiden.

MVH.

Martin Jørgensen Biosynergy A/S

Dx-Rx
Søndag d. 13/5-12 kl. 12:01

Hvis behandlingen med lægemidler indenfor en række kroniske sygdomme skal forbedres, kræves der en øget forståelse af de molekylære sygdomsmekanismer, og her spiller den molekylære medicin/diagnostisk en afgørende rolle. Dette er et svært tilgængelig og ressourcekrævende område, hvilket afspejles i de relativt få succeser vi indtil nu har været vidne til. Indenfor onkologien har vi set banebrydende lægemidler, udviklet til behandling af visse mindre grupper af patienter med malignt melanom, ikke-småcellet lungekræft og brystkræft, og her kombineres molekylær diagnostisk med målrettet lægemiddelbehandling. Den stratificerede lægemiddelbehandling, hvor lægemidler udvikles og anvendes på mere biologisk veldefinerede grupper af patienter, er afgørende når de heterogene kræftsygdomme skal behandles. Behovet for en forbedret behandling af disse alvorlige kroniske sygdomme er stort, og set i den sammenhæng er Bioneers planer prisværdige men også meget ambitiøse. Man ønsker at beherske en række forskellige molekylærdiagnostiske metoder, deltage i udviklingen af både safety og prognostiske biomarkører, prædiktive biomarkører for både eksisterende og nye lægemidler, samt indgå i klinisk udvikling/samarbejde. Et forslag kunne være at man fokuserede indsatsen til lidt færre områder.

Jan Trøst Jørgensen
Director, Dx-Rx Institute

Kim Holmstrøm
Mandag d. 14/5-12 kl. 14:18

Mange tak for kommentaren. Vi er glade for at du sætter pris på vores initiativ, og tager dit forbehold omkring vores ambitionsniveau ad notam. Der skal ikke herske tvivl om, at en succesfuld gennemførelse af de nævnte aktiviteter i forslaget foruden Bioneers eksisterende kompetencer også vil kræve samarbejde med virksomheder og kliniske partnere. Vi vil derfor bygge videre på de relationer specielt til SMVer, kliniske partnere og univesiteter, som vi i de senere år har etableret, foruden at identificere nye udviklingspartnere, for at maksimere sandsynligheden for at opnå de opsatte mål for aktiviteten. Det er vores håb, at denne aktivitet kan medvirke til at give en dybere forståelse af molekylære sygdomsmekanismer, der, som du selv nævner, vil være grundlaget for udvikling af forbedrede lægemidler, også selvom det er et svært tilgængeligt og ressourcekrævende område.

Estrid
Mandag d. 14/5-12 kl. 23:11

Jeg har med stor interesse læst indlægget. Bioneer med Kim Holmstrøm som koordinator udviser stor entusiasme, samarbejdsvilje, faglig kompetence samt en visionær tilgang til kommende behov indenfor behandling af patienter - med fokus på cancer patienter. At kunne stratificere patienter efter biomarkør svar (enkelte eller kombinationer) til personaliseret behandlingsvalg er en nødvendighed. Alle patienter bør kunne betragtes som unikke og kunne tilbydes individualiseret vurdering med henblik på bedste behandling med størte gunstige effekt. Det er mit håb, at de nye analyseprincipper ligeledes vil imødekomme et øget behov for dokumentation og patientsikkerhed, hvilket med de mange nye teknologier er et klart behov. Hvis de nye biomarkøranalyser kan udføres på eksisterende teknologi som allerede findes på de relevante afdelinger er det en stor fordel, idet allerede teknologisk viden/ekspertice da kan udnyttes/udbygges. Den forslåede model med samarbejde mellem biobanken, nok specielt Dansk CancerBiobank (når fokus er på cancer patienter) kan jeg kun tilskynde - specielt hvis alle biologiake materialer som skal anvendes er suppleret med alle de kliniske relevante informationer. Denne kombination af biologisk materiale og kliniske informationer vil være grundlaget for at kunne sikre en vel forankret vurdering af muligheden for anvendelse af kommende biomarkører.
Nye biomarkører til at sikre optimal behandling er et stort behov og kan komme mange patienter til gode.
Initiativet er stort med mange analyseprincipper i medspil med megen IT. Det er yderst vigtigt med den tværfaglige integrationen for at kunne nå målet.

Per Guldberg
Onsdag d. 16/5-12 kl. 14:56

Perspektiverne og visionerne omkring Kim Holmstrøm og Bioneers satsning indenfor analyse af biomarkører er åbenlyse, og jeg tilslutter mig de mange positive tilkendegivelser. Bioneer vil med den planlagte service- og rådgivningsplatform kunne indtage en vigtig plads i forskningsmiljøer og hospitalssektoren og vil uden tvivl kunne fremme samarbejdet mellem virksomheder og offentlige institutioner. At implementere de mest moderne teknologier til analyse af så vidt forskellige markørtyper (fra billedbehandling til epigenetik) og erhverve den nødvendige ekspertviden er en stor udfordring og et ambitiøst mål. Med den skitserede infrastruktur og de etablerede samarbejdsrelationer synes det imidlertid absolut opnåeligt. Biomarkøranalyse vil være en helt centralt disciplin i fremtidens sygdomsbehandling, ikke mindst indenfor kræftdiagnostik og –behandling, og muligheden for at kunne trække på Bioneers teknologi og know-how vil være kærkommen. Jeg vil med stor interesse følge udviklingen og tænke denne mulighed ind i fremtidige forskningsprojekter.

Rasmus Lundquist
Mandag d. 4/6-12 kl. 10:11

Som et lille SMV med et innovativt produkt med potentiale indenfor regenerative behandlinger har vi de seneste år nydt godt af Bioneers viden indenfor biomarkører. En viden og teknik der fortjener at blive holdt ajour og løbende udviklet, ikke blot for dens enorme potentiale indenfor diagnostik, men også som et "best in class" tool til udvikling, optimering og proof of concept af eksisterende og fremtidige behandlinger udviklet i Danmark.
Et sådant fokus vil derfor potentielt kunne udnytte Danmarks enestående position indenfor for prøvesamlinger/biobanker og de tilhørende registre (CPR, befolkningsundersøgelser etc) til at udvikle enestående værktøjer til den danske mediko- og bioteknologi sektor.
Hos Reapplix ser vi frem til fortsat at kunne bruge de bedst mulige markører i vores videre udvikling.