Biomasse som fremtidens energikilde

Senest opdateret d. 7/3-2013
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi
Direktør, Marked og Innovation, Jens Roedsted

Implementering af 20% vedvarende energi i Europa inden 2020 betyder et eksportpotentiale for danske producenter af udstyr til produktion af termisk bioenergi på 1.400 milliarder DKK. Negative konsekvenser af korrosion og belægningsdannelse er de største udfordringer for effektiv udnyttelse af termisk bioenergi. Disse udfordringer skal imødegås for, at danske virksomheder kan udnytte eksportpotentialet. FORCE Technology vil derfor udvikle ny viden og teknologi målrettet producenter og ejere af affalds- og biomassefyrede energianlæg i relation til de negative konsekvenser af korrosion og belægningsdannelse:

  1. FORCE Technology vil udvikle målemetoder og måleudstyr, der in-situ kan måle den korrosive belastning og lade dette indgå i regulering af anlægget, således at korrosion minimeres.
  2. FORCE Technology vil indsamle viden og udvikle simuleringsmodeller, der på designstadiet kan forudsige og forhindre, at skader opstår pga. korrosion og belægningsdannelse.

Der vil som resultat af aktivitetsplanen blive udviklet nye teknologiske serviceydelser relaterede til at mindske korrosionsbelastning eller -risiko i biomasse eller affaldsfyrede kedler eksempelvis:

  • Værktøjer og metoder til udlægning, materialevalg og fastlæggelse af procesparametre i kedeldesign
  • Metoder til måling og dokumentation af det korrosive potentiale ved brændsler
  • Teknologi til vurdering af konkrete anlægs korrosionsbelastning med korrosionssensor og rådgivning om at forbedre driftsprofilen og mindske korrosionsrisikoen
  • Metoder til afdækning af årsag for opstået korrosion og værktøjer til retrofit eller ændring af driftsprofil for nedsættelse af fremadrettet korrosionsrisiko
  • Kursusaktiviteter i minimering af korrosionsbelastning under drift

Endvidere vil følgende produkter blive udviklet og stillet til rådighed for målgruppen:

  • Korrosionssensor, der in-situ kan måle den øjeblikkelige korrosionsbelastning til brug i enten automatisk eller manuel regulering Multi-korrosionsprobe, der uden indgreb i anlægget kan anvendes til langtidstest af korrosionshastighed for udvalgte materiale- og brændselstyper
  • Simulator til træning af operatører således at korrosion og belægningsdannelse reduceres