Biomasse til energianvendelse og højværdiprodukter

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Fremtiden har behov for komplekse løsninger til energiproduktion, således at erhvervet står frit til at vælge den energikonvertering, der giver den største værdi og fleksibilitet i slutproduktet (el, varme, flydende og faste brændstoffer, foder og andre højværdiprodukter). Raffinering er fremtidens konverteringsteknologi, idet man får et bredt spektrum af produkter, som kan udvindes af alle tænkelige biomasse råvarer. Metoden giver også mulighed for at uddrage produkter, der kan afsættes indenfor andre områder end energi, f.eks. medicinal- og kemikalieindustrien.
En bedre viden om biobrændsler – i ren form eller i kombination - vil danne grundlag for afsætning af lavværdi brændsler, der ikke tidligere har været rentable. Danmark vil dermed kunne opnå en ledende position internationalt som videncenter for energiproduktion i lande med lavværdi brændsler.

Aktiviteterne vil sammenstille viden og erfaringer fra et bredt udvalg af raffineringsteknologier og teste egnetheden af nogle af disse teknologier på bredest mulig råvarebasis. Der vil blive lagt vægt på biomasseressourcer, som ikke konkurrerer med fødevarer eller lægger beslag på eksisterende produktionsarealer. Der vil blive udviklet kemisk og enzymatisk konvertering af biomasse til højværdiprodukter samt anvendelse af disse i eksisterende teknologisk infrastruktur (substitution).Der vil desuden blive udviklet nye biobaserede produkter, bl.a. inden for bioplast.Aktiviteterne omfatter hele værdikæden fra forbehandlingen, raffineringen, restprodukterne og deres anvendelse samt kortlægning af virkningsgrader, energiøkonomi og LCA.

Videnopbygningen vil sikre, at virksomheder inden for produktion af råvaren, logistik, udstyrsproducenter, anlægsejere vil opbygge nye markedsområder både nationalt og internationalt. Offentlige myndigheder vil ligeledes få bedre muligheder for at undgå markedsmæssige barrierer.
GTS nettet vil desuden indgå i samarbejde med slutbrugerne med henblik på at optimere raffineringsprocessen.
Der vil blive opbygget viden om brændsler og deres egenskaber som f.eks. tilgængelighed, håndtering, forbrændingsteknik, askekemi og miljøbelastning. Viden søges spredt gennem en internet-portal.

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

TommyLarsen
Tirsdag d. 30/6-09 kl. 14:05

Katalytisk konvertering kombineret med raffinering er nøglen til at kunne udnytte lavværdi biomasse i form af vådt organisk affald, eksempelvis spildevandsslam. Produktet - bio olie - kan anvendes som biobrændstof eller som udgangsstof til kemikalieproduktion, på linie med råolie.Men kommercialisering af teknologien kræver et indgående kendskab til hele værdikæden, fra affaldssammensætning til brændstof logistik. Med den nødvendige RTD støtte vil der kunne opdyrkes et kommercielt teknologi marked med Danmark som en væsentlig spiller.

Tommy Larsen
Konsulent, bio-energisystemer
Tommy Larsen ApS