Bioressourcer og bioraffinering

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi og energieffektivitet

Der er internationalt fokus på udvikling af bioraffinaderier, hvori biomasse anvendes som råstof til fremstilling af eksempelvis kemikalier, farvestoffer og andre højværdiprodukter samt fast og flydende biobrændsel baseret på non-fossilt kulstof. Disse fremtidsperspektiver samt den nationale udbygningsplan for vedvarende energi sætter biomassefremskaffelsen under pres. Derfor er det nødvendigt, at nye biomasser som akvatisk biomasse, industrielt biomasseaffald og energiafgrøder fremskaffes, og at der genereres ny viden inden for en række områder relateret til anvendelsen.

Der er internationalt fokus på udvikling af bioraffinaderier, hvori biomasse anvendes som råstof til fremstilling af eksempelvis kemikalier, farvestoffer og andre højværdiprodukter samt fast og flydende biobrændsel baseret på non-fossilt kulstof. Disse fremtidsperspektiver samt den nationale udbygningsplan for vedvarende energi sætter biomassefremskaffelsen under pres. Derfor er det nødvendigt, at nye biomasser som akvatisk biomasse, industrielt biomasseaffald og energiafgrøder fremskaffes, og at der genereres ny viden inden for en række områder relateret til anvendelsen.

Formål
Formålet med aktiviteten er:
• Opbygning af viden om fremskaffelse, forbehandling og karakterisering af nye biomasser samt konvertering og forædling af disse i bioraffinaderier.
• Forsøg med forædling af biobrændsler for et globalt marked med fokus på risiko for nedbrydning og brand ved langtidslagring og transport.
• Udvikling af nye forgasningsmetoder til produktion af højværdigas og restprodukter fra biomasse.
• Fremstilling af biomassebaserede syntesegasser for efterfølgende videreforarbejdning til højværdibioprodukter.

Målgruppe
Den primære målgruppe for projektet er aktører i hele værdikæden fra biomasseproducenter, forbehandlings- og forædlingsvirksomheder til slutbrugere. Slutprodukterne vil typisk kunne blive afsat i fødevareindustrien, i det farmakologiske segment og som foderingredienser. Endelig vil flydende biobrændstoffer til transportsektoren indgå i olieselskabernes produktsortiment, og den faste fraktion vil indgå i kraftvarmeværkernes brændselssortiment. Målgruppen er således meget bred, og den omfatter såvel SMV i starten af værdikæden som større virksomheder i slutningen. Men der er et meget stort potentiale for etablering af nye arbejdspladser i Danmark samt eksport af komponenter og knowhow til lande med mindre biokompetencer end Danmark.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 4.25 M
2011: 4.25 M
2012: 4.25 M
Totalt: 12.75

Kontaktinformation
Peter Daugbjerg Jensen
7220 1340
pdn@teknologisk.dk