Brandtest og modellering af materialeegenskaber

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Dan Lauridsen
Lead Technical Consultant

At vælge de rigtige materialer og sammensætte dem på den rigtige måde er afgørende for, om en byggevare lever op til EU’s brandkrav. DBI udvikler nye mikroskalatest og værktøjer til simulering, så vi kan rådgive producenterne om materialevalg.

At vælge de rette materialer og sammensætte dem på den rigtige måde er afgørende for, om en byggevare ender med at leve op til EU’s brandkrav eller ej. Samtidig fylder materialevalg mere på grund af samfundets krav om bæredygtighed og ressource- og energieffektivitet. Byggevareproducenterne efterspørger rådgivning om materialevalg relateret til fx biomaterialer, genanvendte materialer og brandhæmmere. Men DBI mangler kompetencer og effektive værktøjer til at guide kunderne tidligt i udviklingsfasen. DBI vil derfor udvikle nye evalueringsmetoder og brandtekniske modeller, så kunderne kan foretage kvalificerede materialevalg.

Nøgleord

61 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sana (Teknisk konsulent, Papiruld Danmark A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:18

Udfra de evalueringsmetoder samt brandtekniske modeller, vil DBI oprette en database som vil gøre det nemmere for professionelle at vælge bæredygtige byggematerialer? Det hænder ofte at de professionelle meget gerne vil vælge et Upcycled byggemateriale, men er bange for om det vil kunne overholde de forskellige brandkrav, fordi det eksempelvis er et organisk produkt. Hvordan vil man kunne bedst mulig afhjælpe denne udfordring?

Martin Pauner (Civilingeniør, DBI)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 14:41

Hej Sana,

Vi havde for år tilbage en lignende database på europæisk plan, som var styret af EGOLF (sammenslutningen er europæiske brandprøvningslaboratorier) og dets medlemmer heriblandt DBI. Jeg tror ikke den havde meget værdi på daværende tidspunkt – sikkert pga. at databasen ikke var særlig kendt blandt mange.
Jeg synes generelt set at din idé er god. En database af national karakter måske koblet til andre digitale hjælpemidler f.eks. BIM.

Der er nogle driftsomkostninger og noget vedligehold ved sådan en database, som der selvfølgelig skal tages stilling.

Hvilke oplysninger i sådan en database vil du og dine kunder kunne bruge ?

Noget vi ofte ser, er forkert anvendelse af brandklassificerede produkter. En database udelukkende baseret på produktnavn og klassifikation kan blive en kilde til fejl. Derfor ville det være ønskeligt at denne fremtidige database indeholdt detaljer om produktets anvendelse – til eksempel kan et produkt snildt opnå B-s1,d0 monteret på et givet underlag – mens samme produkt monteret med hulrum bagtil i bedste fald kan være brandteknisk udokumenteret.

Sana (Teknisk konsulent, Papiruld Danmark A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:29

Derudover, er der noget konkret omkring brug af organiske byggematerialer i højhuse? Det er en problemstilling, som vi møder, når det drejer sig om renovering/ombygning af bygninger, som er mere end 5,1 meter over terræn - og som udviklingsprojekterne kan være med til at løse.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 16:03

Tak for din kommentar.

Jeg tror alle er enige om at alle brandsikre løsninger skal være tilladt i dansk byggeri. Problemet er hvordan man efterviser at en løsning eller detalje er ”god nok”, når man ikke kan støtte sig op af Eksempelsamlingen.

En af visionerne som ligger bagved projektideerne ”Brandteknisk bedømmelse af konstruktioner til en konkret anvendelse” og ”Brandtest og modellering af materialeegenskaber” er, at vi har brug for operationelle, gennemførlige og generelt accepterede metoder som kan fungere som bindeled til BR18.

Hvorvidt din konkrete problemstilling kommer til at spille en hovedrolle kan DBI ikke garantere. Men DBI vil gerne love at hvis vi kommer til at arbejde med din problemstilling vil du blive inviteret indenfor i ”maskinrummet” fordi brugerinvolvering vil blive prioriteret højt.

PS: Du er jo allerede godt i gang med at bringe brugen af organiske byggematerialer i højhuse højere op på agendaen, hvis den ikke allerede kan siges at have topprioritet:)

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 08:39

Hej Dan, tænker I på at brug SBI for at evaluere smoke toxicity? Og er plan at give en slags for måling for det eller mere en visuel afgørelse?

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 12:48

Tak for det konstruktive forslag. Som du ved, er toksicitet og brand et område, som bliver diskuteret i øjeblikket – på mange fronter og niveauer. Du skal ikke forvente at DBI med denne projektide forventer at ”fikse” en kompleks global diskussion. Jeg vil mene at vi i nærværende aktivitetsforslag taler om, hvad kan betragtes som opbygning af kompetence inden for området.
Med det sagt, SBI’en og toksicitet er interessant fordi mange materialer klassificeres i den prøvestand. DBI vil gerne høre hvad andre interessenter mener om toksicitet under brand i byggeri?

Tommy Kjær Bundgaard (Indehaver, Panelbyg)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 23:06

Først og fremmest synes jeg det er et spændende project der er gang i. Idag findes rigtig mange gode produkter på markedet, både hvad angår isolerings materialer, men også regnskærme og beklædnings typer. En del af disse materialer er klassificeret som "brandbare" materialer. Det giver ofte anledning til debat eller en del udfordringer, da det i nogle tilfælde kan være svært at vurdere hvor meget beskyttelse det enkelte produkt behøver, eller hvilke produkter man kan kombinere og derved stadig opretholde den fornødne brandsikkerhed i de respektive bygninger. Selvom materialerne ligger i en " brandbar klasse" så er der jo stadig stor forskel på det enkelte produkters egenskaber i forhold til brand.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:46

Hej Tommy
Tak for dit input. De gængse "brændbarhedsklasser" kan langt hen ad vejen kun bruges til at rangere forskellige byggevarer i forhold til hinanden. Klasserne i sig selv siger ikke noget om brandsikkerheden i en konkret anvendelse (fx i kombination med andre byggevarer). Udfordringen er at finde en egnet evalueringsmetode uden at lave 1:1-brandprøvning af det konkrete bygningsdesign.

Kim Sommerlund-Thorsen (Brandteknisk rådgiver, Rambøll)
Mandag d. 30/4-18 kl. 10:38

Det vil være yderst vigtigt at få opdaterede materialeegenskaber fra de nye materialer da de typisk ikke er tilgængelige. Derudover vil det være super godt hvis hvert materiale bleve ratet med udgangspunkt i hvortæt de er på den overliggende acceptniveau. Dette kunne f.eks. være et celleplast materiale som testes som B-s2,d0 men som kun soder for meget i 5 sekuder da produktet ellers ville være klassificeret som B-s1,d0. Dette fremgår nemlig ikke af den tilgængelige information. Spændet i de forskellige sub-grupper inden for klassifikationen kan være meget stor.
Men baggrund i denne information vil man kunne foretage en bedre og mere operativ vurdering af hvorvidt materialet kunne anvendes med succes i bygninger som i stor udstrækning er udlagt som funktionsbasseret samt i brandklasse 3 og 4.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:55

Hej Kim
Tak for din kommentar. Jeg er helt enig med dig i, at der er meget mere værdi/viden at hente fra de kontinuerte måledata fra en brandprøvning frem for de diskrete klassifikationsbetegnelser. Spørgsmålet er dog om anvendeligheden af data vil være endnu større hvis de kommer fra andre typer brandtests der er mindre scenarium-specifikke? Vil detfx have større værdi at få adgang til datasæt fra Cone Calorimeter tests ved forskellige eksponeringer frem for kun de data der trækkes ud af en SBI-test?

Flemming Faxholm (Kvalitetsikringskoordinator, Kullegaard A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:57

Vi kan have stor gavn af en BIM database, hvor man kunne vælge materialer med konkrete brandtekniske egenskaber.

nina hansen (Brandrådgiver, DBI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:12

Hej Flemming,
Tak for din kommentar.
Udfordringen med at sikre korrekte materialer ifht. lovgivning er stor. Som projekterende kan det være svært at gennemskue hvordan et givent produkt kan anvendes, da et datablad ikke fortæller hvordan produkets brandgodkendelse er opnået (Field of application). Det er desværre ikke helt så enkelt at sige om et givent materiale med en given brandklasse kan benyttes i en specifik anvendelse.
I vores nuværende arbejde med at udvikle et BIM plug-in hos DBI, arbejder vi på blandt andet med, at deffinere brandkrav til overflader og bærende konstruktioner i et aktuelt projket. På længere sigt kan det sagtens tænkes at der i BIM modellen er indlagt materiale og branddata som kan holdes op mod de stillede brandkrav . Det er helt sikkert en spændende tankegang.
/Nina

Niels Blume-Frederiksen (Certification and Technical Approvals Manager, Rockfon, Rockwool International A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:35

Det vil være af stor værdi for producenter, der skal have reaktion på brand klassificeret deres produkter, hvis DBI kan gøre brug af og udbrede de såkaldte EXAP's i større udstrækning end i dag. Europæiske producenter, herunder også innovative danske, er tvunget til optimeringer og ændringer af produkterne, fx pga kemikalielovgivning, og kan som det er i dag nemt presses ud af en klassifikationsrapports snævre tolereancer, hvorved man tvinges ud i dyre/tidskrævende gen-testninger. Der bør være mulighed for at beregne konsekvenserne af sådanne mindre ændringer og rapportere påny. Jeg ved det er et kontroversielt emne, da nogle europæiske laboratorier kun arbejder efter devisen; What you test is what you get classified. Denne kamp bør tages op på Europæisk plan, så de store landes brand laboratorier ikke alene sætter dagsordnen for kommende EXAP-regler/guidelines.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 11:07

Martin har nok ses rigtigt i det med placeringen - pyt. De to aktivitetsplaner ”Brandteknisk bedømmelse af konstruktioner til en konkret anvendelse” og ”Brandtest og modellering af materialeegenskaber” omhandler begge øget fleksibilitet. Fleksibilitet er en mangelvare rigtigt mange steder i det Europæiske system samt i praksis også i dansk byggeri. Hvis vi skal ændre dette skal vi udvikle alternativer til det eksisterende og dermed vise at vi kan gøre det bedre og stadigvæk skabe brandsikre løsninger. Udover ovenstående, ambitiøse men befriende dejligt konkrete forslag, er det som trænger til en fleksibilitets indsprøjtning?

Martin Pauner (Civilingeniør, DBI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 09:18

Tak Niels for din kommentar - som også er super relevant for aktivitetsforslaget "Internationale standarder, brandtest og ny viden om brandteknik" - for selvom en eventuel beregningsløsning eller anden løsning dyrket af DBI til EXAP brug kan være en god idé kan DBI ikke gå enegang.

Jens Bomholdt Ravnsbæk (Udviklingschef, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 09:45

Hej Martin og Dan,

Et rigtigt spændende forslag, som jeg klart mener vil kunne bidrage signifikant til forbedring af udviklingsmiljøet for danske virksomheder.
I dag er der, som I beskriver en stor mangel på test, som kan benyttes tidligt i udviklings-forløb af nye produkter. Vi, som producenter/udviklere, er derfor meget afhængig af vores egne bedste gæt og erfaring (eller primitive indikative-test) i forhold til hvilke nye produktløsninger som vi mener har en chance for at klare sig i en SBI test – noget som er meget svært når vi snakker brandtekniske performance for komplekse produktløsninger. Desværre betyder prisen og tidsforbruget ved SBI testen, samt de mange variabler fra konstruktioner og substrat, ofte at innovationen i små og store danske virksomheder begrænses og som resultat heraf at vækst og jobskabelsen ikke når sit fulde potentiale.
En komplet ”fødekæde” af brandtest som kan klare det fulde udviklings-forløb fra MCC på råvarer til SBI på færdigt byggemateriale/konstruktion er et meget vigtigt værktøj, som bestemt er støtteværdig. Her mangler der i dag "mikrotest", der hurtigt og billigere tillader at vi som udviklere kan ”fail fastere” i det tidlige udviklings-forløb og komme videre til de gode løsninger.

Kan I eventuelt knytte et par kommentar til hvordan I forestiller jer at en sådan ”fødekæde” af testmetoder kunne se ud?

Kan I knytte et par kommentar til hvordan I forestiller jer et testprogram til at understøtte udviklingen af nye produkter (specielt komplekse uhomogene produkter), hvor I kan understøtte jeres kunder gennem alle faser af udviklings-forløbet fra vidensopbygning på komponent niveau til endelig produktgodkendelse kunne se ud?

I nævner selv i forslaget at I ønsker ”forskningsbaseret viden om brandkemi herunder materialers brandtekniske egenskaber, toksikologi og brandkemiske analyser”. Som kemiker, synes jeg dette lyder som en meget spændende del af ideforslaget. Har I gjort jer overvejelser over hvilke nationale og internationale videns-partnere (udover de øvrige danske GTS’er og Lund universitet som I nævner) der vil være oplagte til projektsamarbejder under dette forslag med henblik på at øge den danske viden på dette område?
Til slut vil jeg gerne høre, hvad vi, som industrielle samarbejdspartnere, kan gøre for at sikre at dette ideforslag bliver til en succes?

Med venlig hilsen
Jens Ravnsbæk

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 18:11

Tak for din indholdsrige kommentar.

Formålet med bedreinnovation.dk er at indsamle argumentation for at bruge resurser på retningsbestemte projekter. Senere vil den egentlige ansøgning blive udfærdiget. På det tidspunkt vil vi forhåbentligt være mere klare i formuleringen.
Jeg tolker dine spørgsmål som et udtryk for at du kan se potentiale i projektideen og at du har en mening om hvordan det kunne bibring værdi til Teknos.

DBI vil gerne tage en ”værdi”-diskussion om alle prøvningsmetoder i CEN, IMO og ISO systemet. Vi kunne diskutere emner som brandteknisk information, brandteknisk relevans, fysisk relevans og korrelation mellem metoder. I dette forum vil jeg hellere stille spørgsmålet tilbage til dig:
Skal vores vision være at forudsige SBI-testen? Og hvilke trædesten (teknologi, fødekæde kald det hvad du vil) mener du kunne bringe os til den vision?

DBI tænker i øjeblikket et lettere, hurtigere udviklingsværktøj(er) som kan give producenterne data som er direkte eller indirekte korreleret med SBI resultater. Vi kalder det nogle gange et screeningsværktøj men vores ambitioner er høje. Vi håber at flere dataset vil skabe et bedre grundlag for beslutninger tidligt i et udviklingsforløb og senere produktoptimering. På længere sigt forventer vi også at flere dataset kan skabe forståelse for enkelt materialers egenskaber og hvordan disse ændres når de kombineres.

Vedrørende brandkemi er det et område hvor vi har erkendt at vi behøver en udvidelse af vores kompetencer. Hvordan og med hvem er stadigvæk åbent. Hvis du har konkrete forsalg eller en mening er DBI lydhør!

Vedrørende industrielle samarbejdspartnere forventer DBI at finde producenter som har lyst til at udforske mulighederne sammen med os. Vi forestiller os flere partnere. Kenskab, eller i vores tilfælde data er grundlaget for anvendelse, forståelse og analyse. Uden industrielle samarbejdspartnere bliver det svært at gennemføre projektideen.

Jens Bomholdt Ravnsbæk (Udviklingschef, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 17:01

Hej Dan,
Først og fremmest mange tak for dit svar.
Hvis ikke det kom klart frem af mit første indlæg vil jeg meget gerne fremhæve det.
Teknos finder dette forslag virkeligt spændende med et meget stort potentiale for at skabe værdi og vækst for os som dansk producent at brandhæmmende produkter og ser det som et essentielt stykke udviklingsarbejde, som vi bestemt mener bør opnå RK midler!

Som svar til dit spørgsmål, nej jeg forestiller mig ikke som udgangspunkt at denne nye test metode behøver at kunne forudsige SBI testen. Jeres tanker om et hurtigere og lettere screeningsværktøj lyder som noget der bestemt er behov for og jeg kan bestemt kun støtte jeres vision for at skabe et dybere forståelses-grundlag for materialers egenskaber.

Peter M. Møller
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:54

Vi er i en proces med at udvikle et akustik panel, primært til opsætning på vægge. Vi har eksperimenteret meget for at finde en kombination af akustikmateriale, lim og tekstil, som giver de nødvendige brandegenskaber.
Et simulationsværktøj ville med stor sandsynlighed give meget hurtigere udvikling og mindre omkostninger.
Vi ar søgt et større beløb gennem Innobooster - et beløb der altså sandsynligvis kunne være mindre om DBI rådede over mulighed for simulering.

Peter M. Møller, Bestyrelsesformand, Acoustic Panels Scandinavia ApS

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:07

Tak for din kommentar Peter. Som du selv nævner giver simulering nye muligheder for udvikling af løsninger - ikke blot billigere - men næsten vigtigere er at det kan give virksomhederne unik viden og input om deres produkt, som før ikke var mulig. En simulering kunne f.eks. analysere en lang række tekniske ændringer på produktet (geometri, materialer osv. ) uden at man reelt behøver at fremstille disse varianter. Dermed laver man "virtuel" prototyping og sparer tid og ressourcer i sin udviklingsproces, hvor den største besparelse (og gevinst) i mange tilfælde findes.

Hroar Bay-Smidt (CEO, Burnblock ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:13

Burnblock ser frem til et fortsat og nu også udvidet samarbejde med DBI. Med en skaleret SBI test, vil vi helt sikkert kunne optimere på tid og penge i udviklingen af vores kunders og vores fremtidige brandtekniske produkter og løsninger.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:32

Hej Hroar, vi håber selvfølgelig også at forslaget bliver realiseret, og kan bringe mere indsigt og viden om jeres løsninger. Vi ser frem til det videre gode samarbejde. Tak for din kommentar!

Lena (Civilingeniør, Trehøje Døre A/S)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 12:33

Trehøje Døre A/S støtter op om dette projekt, der kan hjælpe mange virksomheder med at foretage kvalificerede materialevalg.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:34

Hej Lena, Tak for din kommentar. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.

Frederik C. Krebs (CEO, infinityPV ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 19:12

Det er meget hensigtsmæssigt at kunne evaluere nye materialer og materiale kombinationer i den rigtige kontekst som f.eks. byggeri med udgangspunkt i en lille skala til at starte med. Det kan virke overvældende at man næste skal brandteste et helt nyt hus når man går i en materialedesign og materialeudvælgelsesprocess, her vil det være progressivt at kunne starte i det helt små med måske en lille model og samtidig vide at muligheden for at sætte et helt hus ind i maskinen også er der. Skalerbarheden er her et nøgleord, og væsentligt er det at kunne starte i det helt små for meget få midler (og tid).

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:33

Tak for dit bidrag. Påskønner at du kan se potentialet i projektforslaget.

Vi må forvente at dette kunne være starten på et længere projekt. I den forbindelse er vi meget interesseret i konkrete forslag til hvilke emner som eksterne interessenter ønsker at et eventuelt projekt forholder sig til.

Anders Bach-Sørensen (CEO, Abson Industry)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:50

Bæredygtighed, energieffektivisering og miljø er blevet et vigtigt (hvis ikke det vigtigste) aspekt i dansk byggeri pt. Derfor er viden omkring ens produkter, på både enhed og systemniveau, en afgørende faktor for ens forretning. Vi udvikler b.la boligmoduler, som følger Active House standarden og benytter design-for-disassembly tankegang, hvor byggematerialer skal være nyttige i konstruktioner på lang sigt. Derfor mener vi at DBI’s serviceydelser med at modellere og simulere egenskaber på byggematerialer giver unik viden, som bringer virksomheder tættere på at udvikle bedre produkter og systemer til fordel for kunder og miljø.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:15

Hej Anders
Tak for din opbakning.
Vi ser et stor potentiale i at anvende mere fleksible test- og beregningsmetoder til at dokumentere brandegenskaberne for mange forskellige løsninger uden at omkostningerne løber løbsk. De kan fx bruges til at udvælge nye materialer der kan substituere traditionelle materialer i en konstruktion. Og derved forbedre den samlede løsning ift. den cirkulære tankegang.
Hvilke typer materialer er mest relevante for jer at arbejde med?

Morten Frihagen (Adm. direktør, Dansk Håndværk)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:23

Dansk Håndværk støtter op om dette projekt, der kan hjælpe mange virksomheder med at foretage kvalificerede materialevalg.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:52

Hej Morten
Tak for jeres opbakning.

Lone Henriksen (Quality control, Kvadrat A/S)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:34

Vi har gode erfaringer med DBI's eksperter omkring brandtest af tekstile metervarer i henhold til EN 13501 samt IMO regulation.
Gode til at rådgive så man får startet de rigtige test.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 22:00

Hej Lone
Tak for roserne.
Fremover forventer vi også at kunne hjælpe jer i produktudviklingen og altså ikke kun når der skal laves klassifikationsprøvninger.
Kan du sige noget om hvad der giver de største udfordringer - ift. brand - for jeres forskellige produktgrupper?

Brian Kirk Esmann (Projektchef, Dansk Dørteknik A/S)
Fredag d. 18/5-18 kl. 07:41

Hos Dansk Dørteknik A/S, kan vi nikke genkendende til projektets beskrivelse af de mange krav, der stilles til materialer i forhold til energieffektivitet og brandsikkerhed. Vi ser det derfor som et godt tiltag at udvikle nye brandtekniske modeller, som kan hjælpe os i valg og sammensætning af materialer. Vi ser et stort potentiale i for mikroskalatest, så vi kan spare så mange ressourcer som muligt i udviklingen af nye produkter.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 22:09

Hej Brian
Tak for jeres opbakning.
Forhåbentlig kan vores værktøjer og rådgivning medvirke til at virksomheder som jeres fremover kan bruge en større andel af udviklingsbudgettet på reel produktudvikling og en mindre del på fejlede klassifikationsprøvninger.

Jacob Nicolai Olsen
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:28

Jeg kan som Teknisk chef ved Frøslev Træ A/S bekræfte at dette forslag er meget relevant for byggesektoren. Introduktionen af DBI’s rådgivningsydelse er i høj grad vigtig for for os, da det vil reducere vores time-to-market og produktionsomkostninger. Jeg og virksomheden støtter op om dette projekt, der kan hjælpe mange virksomheder med at foretage kvalificerede materialevalg.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 22:11

Hej Jacob
Tak for jeres opbakning.
Kan du nævne eksempler på konstruktionstyper der vil være relevante at arbejde med når vi skal udvikle prototyper af vores værktøjer?

susanne hansen (kreativ direktør, rubow arkitekter)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:52

Vi oplever at særligt entreprenørerne er begyndt at spekulere i usikkerheder ved tekniske/arkitektoniske løsninger af facadeopbygninger og indvendige apteringer, som ellers har været brugt længe, da det viser sig at et produkts brandgodkendelse ofte er udarbejdet uden skelen til montage og øvrige elementer i den pågældende bygningsdel. Det gør det yderst vanskeligt for os at navigere i og skaber stor uro og usikkerhed i bygherres beslutningsproces. Jeg forestiller mig at de nye myndighedsprocesser vil komplicere dette yderligere.
Så det er aktuelt blevet yderst relevant at udvikle metoder, der kan vurdere bearbejdninger og sammensætninger af produkter. Leverandørerne må have stor interesse i at deltage og bidrage til test- og dokumentationsmetoder, der afklarer konsekvensen/svækkelse ved forskellige montage- og bearbejdningsteknikker.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:40

Hej Susanne
Tak for dit input. Ja, vi tænker i høj grad på leverandørerne/producenterne som den primære aftager af denne form for ydelser. Men for at evaluere brandsikkerheden på et så realistisk grundlag som muligt er der også behov for viden fra arkitekter og entreprenører, der har indsigt i hvordan produkterne rent faktisk anvendes i virkeligheden.

Michael Amstrup (Saint-Gobain Danmark A/S, Gyproc )
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:51

Projektet har en høj grad af relevans og vil tilføre værdi for alle byggeriets parter. Overordnet set tillader projektet en effektiv vej gennem produktudviklingsfasen, og giver også mulighed for omkostningseffektivt at få bedre afklaring om ”sikre/usikre” materialevalg i et tidligt stadie. Mikroskalatesten er et frisk pust mod en innovativ og effektiv optimering af produkter/komponenter/kombinationer, samtidig med at fokus på brandsikkerheden bevares. Jeg støtter derfor fuldt op om dette projekt.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:51

Hej Michael
Tak for opbakningen.

Thomas Kvieholm (Skamol A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:54

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores produkter fra Skamol A/S og har fulgt DBI’s udvikling af skalerede tests med interesse.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:53

Hej Thomas
Tak for interessen. Vi ser frem til at understøtte jeres udviklingsprocesser med nyudviklede metoder.

Lauritz Rasmussen (Seniorrådgiver, Taasinge Elementer A/S)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 12:33

Med den stigende fokus på bæredygtighed og energieffektivisering og byggeri i højden bliver viden om materialer og kombination af materialer afgørende for udvikling af fremtidens løsninger. Højhuse i træ er både bæredygtige og klimavenlige og som producent af præfabrikerede træelementløsninger, som helt eller delvist vil kunne indgå i de nye højhusstrukturer, vil det være afgørende at kunne modellere de brandtekniske egenskaber og sammensætte branddrøje konstruktionselementer på den rette måde. Udnyttelse af træets naturlige branddrøjhed, hvad enten der anvendes almindelig konstruktionstræ, limtræ, LVL eller CLT, indgår ikke i lovgivningens rammer for etablering af brandsikring i højhuse i træ, og her vil mikroskalatest og modellering af materialeegenskaber være et vigtigt værktøj i udviklingen af de bedste løsninger. Derfor mener vi, at DBI’s viden og serviceydelser med at modellere og simulere egenskaber på byggematerialer skal videreudvikles til gavn for hele byggebranchen og ikke mindst miljøet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:51

Hej Lauritz
Tak for din opbakning til og kvalificering af idéen. Trækonstruktioner - herunder især CLT - har fået ekstremt stor fokus i de senere år og der kan formentlig hentes meget viden ved at række ud mod de forskningsinstitutioner rundt omkring i verden der arbejder med emnet. Men det er selvfølgelig ikke al viden om CLT der kan overføres til andre konstruktionstyper af træ.
Opbygning og indsamling af viden om trækonstruktioner udsat for brand er et vigtigt skridt mod at skabe den tryghed, der kan bløde op for den danske tradition med at bruge ubrændbare materialer til bærende konstruktioner når vi bygger højt.

Frank Markert (lektor, DTU byg)
Søndag d. 27/5-18 kl. 21:23

der er et vigtigt område forslaget adresserer. Tanken omkring en cirkulær byggeindustri formådes at føre til behovet for nye materialer og byggeprodukter. Opbygning af viden om ældningsmekanismer og f.eks. brandsikring af biobaserede materialer kræver større viden omkring mekaniske og brandkemiske aspekter. Herunder , til en kosteffektiv vidensopbygning til gavn for det danske samfund, er det afgørende at kunne gennemføre mikro og small scala forsøg i sammenspil med avancerede matematrisk modellering . DTU byg har etableret sådan forskning i forbindelse med DTU brandlab og har netop dannet ny sektion "Materialer og holdbarhed" . Derfor støtter vi i høj grad DBI ambitioner på området og vil gerne samarbejde på området.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:55

Hej Frank
Tak for opbakningen. Vi ser frem til at drøfte mulighederne for samarbejde.

Jan Würtz Andersen (Udviklingsingeniør, Idealcombi A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:48

Som dansk eksportvirksomhed er det vigtigt for os, at vi har et internationalt anerkendt institut som DBI, der er helt i front indenfor byggematerialer. Yderligere forskning i testmetoder og modellering på materialeområdet er med til at sikre en dansk vinkel på de mange nye problemstillinger.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:11

Hej Jan
Tak for opbakningen. Det er vigtigt for os at udvikle services der giver mening for danske virksomheder. Det kan vi kun hvis vi er i stand til at se problemstillinger og løsninger i en dansk kontekst samtidig med at vi bevarer et internationalt perspektiv.

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, M.Sc., Ph.D., Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:26

Meget fint projktemne. Min kommentar er blot, at man må huske på, at når materialer brandtestes, så er der oftest stor forskel på om det sker via small-scale eller full-scale tests. Det er klart, at nogle egenskaber fint klares med lille testmetode så som bombe-kalorimeter men for egenskaber som flammespredning, har det vist sig at, SBI-testen ikke er god nok. Her skal der større og og mere virkelighedsnære testmetoder til. Mvh. Lars Schiøtt

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:18

Hej Lars
Tak for din kommentar. I de senere år vi arbejdet målrette på at blive klogere på sammenhængen - og forskellene - mellem forskellige skala brandtest. Og det vil vi fortsætte med i fremtiden. Desuden har vi et ønske om i højere grad at arbejde med metoder der giver kontinuerte data der kan bruges til modellering og risikovurdering. Metoder som SBI er udviklet til at rangere produkter i forhold til hinanden - ikke til at vurdere brandsikkerheden i en konkret sammenhæng.

Henrik Fanø (Technical Manager Etex BP Nordic, Etex Nordic A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:20

DBI’s nyligt afholdte Symposium “Assessment of fire resistance with mathematical and scaling tools” pegede meget relevant på noget af det som modellering af fx en konstruktions brandmodstandsevne fortsat har som udfordring.
Er én bestået brandtest, produkternes varmeledningsevne- & reaktion på brand tilstrækkeligt ? – når produkternes bevægelser samt fastgørelsen også spiller en meget afgørende rolle.
Samtidigt kan der også være udfordringer i om den endelige godkender af en brandmodellering har ekspertisen i netop den software og softwareversion som er anvendt.
Vi ser klart et behov for at definere et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag af produkter/konstruktioner til brandmodellering – kan Bedre Innovation/DBI hjælpe med det?

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:39

Hej Henrik
Tak for din kommentar. Du peger på en meget relevant udfordring som ikke kan løses med et symposium alene. For at opnå en bred accept i branchen af de metoder vi udvikler, så er det nødvendigt at informere om muligheder og især begrænsninger. Spørgsmålet er så hvor dyb viden der skal være hos byggevareproducenter, rådgivere og myndigheder. Modellering af brandpåvirkning og den følgende reaktion fra en byggevare er højt specialiseret viden, hvor værktøjerne ofte udvikles til det aktuelle produkt og anvendelse. Så det er måske ikke realistisk at den dybe indsigt ligger hos andre end dem der udfører modelleringen?

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 06:01

Det er meget vigtig at skille mellem et forsøg der er i en lille skala, og et forsøg der faktisk er skaleret ud i fra fysiske principper. Dersom resultaterne skal kunne bruges generelt, så er det sistnævnte helt nødvendigt. Det kræver dog meget omhu og kan ofte ikke lade sige gøre med brand, så det er essentielt at arbejde med grundforskning på dette området for at komme videre.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:29

Hej Grunde
Tak for din kommentar. Det er en vigtig pointe du har fat i her. Vores igangværende arbejde med "skalering" har koncentreret sig om "test i lille skala" og altså ikke reel skalering hvor alle parametre nedskaleres. Men "test i lille skala" har dog mange anvendelsesmuligheder så længe man er bevidst om begrænsningerne.

Niels Neye (Markedschef, Moelven Danmark A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:02

Som producent af byggevare er innovation altafgørende for vores succes på markedet, Brand og brandsikkerhed er afgørende parametre og muligheden for at have en professionel sparringspartner som DBI, der via småskale afprøvningsanlæg kan støtte os i processen er alt afgørende. Små skala anlæg vil være medvirkende til at vi for mindre midler kan få testet nye ideer eller optimeret på eksisterende produkter som vi ellers ikke ville prioriterer grundet økonomi og tidsanvendelse.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:20

Hej Niels
Tak for opbakningen. Træprodukter udgør en særskilt og spændende udfordring som vi formentlig kommer til at arbejde mere med i de kommende år.

Gert Rønnow (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:58

Dansk Standard mener, at det er vigtigt at opbygge den tilstrækkelige viden og kompetencer nationalt på dette område for at indgå i det europæiske standardiseringsarbejde med at påvirke europæiske/internationale standarder for brandtest af materialer. Dette kan bl.a. opnås ved dette forslag, hvor deltagelsen i standardiseringsarbejdet også er en del af forslaget.

Gennem deltagelse i standardiseringsarbejdet kan resultaterne af forslaget formidles ud til dansk erhvervsliv. DBI har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder og DBI er i en unik situation som anerkendt brandlaboratorium i Danmark, hvor jeres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter jer i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard ser derfor frem til et bredere samarbejde med DBI til gavn for området.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:24

Hej Gert
Tak for dit input. Deltagelse i standardiseringsarbejde er en vigtig platform for videnudveksling for DBI. Og her er det væsentligt at vi konstant udvikler os så vi har faglig tyngde bag når vi vil påvirke udviklingen af internationale standarder.

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:51

Learning the overall behaviour of systems from material data is important for product development but is is also a difficult area and there is need for a lot of research and guidance. The project listed is a good continuation of the FIRETOOLS project and is therefore of importance for us as university so that we can create synergy with organisations within the Öresunds regions. It is also important to establish the uncertainties related to this processes
Patrick van Hees, Prof. Lund University, Chair ISO TC92

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:34

Dear Patrick
Thank you for supporting. The work with advanced modelling and testing in DBI would not have come far without the FIRETOOLS project and the collaboration with Lund University. Therefore, we sincerely hope to continue the collaboration in new projects.
I agree that an investigation of uncertainties is important for the industry to accept the methods and also for the general trust in performance based design.

Arndt Søndergaard (Salgschef Marine, Skandi-Bo A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:53

Skalerede brandtests tillader at vi kan opnå unik viden om vore produkters brandtekniske formåen når der skal træffes vigtige designvalg. Et bredere udvalg af testfaciliteter hos DBI vil styrke vores beslutningskompetence i vore egen udviklingsfase, og vil i sidste ende betyde bedre og endnu mere brandsikre produkter på markedet. Skandi-Bo ser frem til fortsat godt samarbejde med DBI.