Center for integrerede Point-of-Care teknologier

Senest opdateret d. 3/3-2013
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Martin Krogstrup Nielsen

CiPoC, Center for integrerede Point of Care teknologier, er et center-samarbejde mellem DTU Nanotech, Statens Serum Institut og DELTA.CiPoC har til formål at støtte danske virk­som­he­der, specielt de små og mel­lem­store, i ud­vik­ling af fremtidigt diagnostisk testudstyr til hurtig påvisning af sygdomsforårsagende mikro­or­ga­nis­mer med henblik på effektiv forebyggelse, diag­no­se og behandling af sygdom hos men­ne­sker.Hurtige analyser til påvisning af farlige syg­doms­fremkaldende bakterier og bestemmelse af deres resistensprofil over for antibiotika er ek­sempler, hvor hurtige, billige og præcise PoC metoder kan medvirke til begrænsning i udbredelse af henholdsvis epidemier og antibiotika-resistens. Analyserne kan udføres på prøver fra pa­ti­en­ter, dyr, madvarer, drikkevand, osv.CiPoC tilbyder teknologiske serviceydelser i form af viden, rådgivning og teknologi til en række interessenter fra virksomheder og forsk­ningsinstitutioner. Vi indhenter viden om teknologiske og mar­keds­mæssige tendenser i ind- og udland med henblik på deling af denne viden og etablering af samarbejdsmuligheder for danske virksomheder og for­sker­grupper.Diagnostisk udstyr til brug ved Point of Care benytter oftest en ”testchip”, som er en engangsenhed inde­hold­ende bl.a. filtre og reagenser til oprensning og påvisning af relevante analytter. De mere avancerede systemer er desuden kendetegnet ved at indeholde sensorer og aktuatorer, samt elektronik og software til styring af ana­ly­se­pro­cesser og interaktiv dialog med brugeren. Igennem det brede partnerskab i og omkring CiPoC er der samlet kompetencer og teknologier, der kan assisterer fra idé til endeligt produkt.CiPoC har etableret to paneler med repræsentanter fra interessentgruppen. Det ene er et panel for målgruppens SMV’er med henblik på løbende justering af services i forhold til virksomhedernes behov og dermed sikring af umiddelbar ibrugtagning af ny viden og teknologi, så snart de er etableret. Det andet panel er et rådgiverpanel med repræsentanter for brugere, fageksperter og interesseorganisationer. Endeligt er der i 2012 etableret et Point-of-Care netværk, som interesserede virksomheder og organisationer er velkommen til at deltage i.