Center for integrerede Point of Care teknologier - CiPoC 2.0

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed & fødevarer og Produktionsteknologi
Thomas Bech Hansen
Executive Vice President

Center for integrerede Point of Care teknologier (CiPoC) er et centersamarbejde mellem DELTA, DTU Nanotech og Statens Serum Institut.
Centret udvikler teknologiske serviceydelser samt komponent- og platformteknologier til brug i kommende Point of Care (PoC) udstyr til identifikation af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, men også med et bredere sigte mod udstyr til brug inden for medical device og life science områderne samt fødevare- og miljøområderne.

Ny viden og serviceydelser
Center for integrerede Point of Care teknologier (CiPoC) er et centersamarbejde mellem DELTA, DTU Nanotech og Statens Serum Institut, afd. for mikrobiologisk overvågning og forskning. Centret udvikler teknologiske serviceydelser samt komponent- og platformteknologier til brug i kommende Point of Care (PoC) udstyr til identifikation af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, men også med et bredere sigte mod udstyr til brug inden for medical device og life science områderne samt fødevare- og miljøområderne. Teknologier og services udvikles på baggrund af internationalt hjemtaget viden om markedsbehov og –drivere, viden om eksisterende gold standard og state-of-the-art løsninger, hjemtagelse af nye teknologier samt forståelse af udviklingsvirksomhedernes udviklings- og finansieringsbehov. Centret blev etableret i efteråret 2010 som et nyskabende centre of excellence. Baseret på resultaterne fra de første 2 års centersamarbejde samt seneste internationale resultater og afholdte konferencer, vil CiPoC fokusere på opbygning af rådgivning, service og viden inden for bl.a.:

 • Kompetencer og teknologier til brug for in-vitro diagnostik af kritiske infektionssygdomme.
 • Udvikling af banebrydende ikke-invasiv prøvehåndteringsteknologier til diagnostiske/kliniske prøver.
 • Validering af målemetoders specificitet og sensitivitet.
 • Indsamling, specificering, test og håndtering af relevante krav og operationalisering af disse indenfor regulatoriske rammer (fra FDA og EU) til SMV’er. Produktsikkerhed, kvalitet og dokumentationskrav.
 • Design for Manufacturing under udviklingsforløb (bl.a. kvalitet og pris).
 • Teknologisk Due Dilligence assistance til opstartsvirksomheder samt eksisterende og potentielle investorer.

Centrale aktiviteter
Centret er etableret med faciliteter og mandskab, herunder en række Ph.d. uddannede forskere og Ph.d. studerende, og aktiviteterne gennemføres i ”værtsgrupper” imellem de tre partnere. Nye ydelser udvikles dels gennem samarbejdet mellem centerpartnere og dels gennem samarbejde med andre FoU-grupper – teknologisk såvel som anvendelsesorienterede.
Centret vil videreudbygge og forny følgende centrale aktiviteter i CiPoC:

 • Udvikling og anvendelse af delkomponenter til prøvetagning, prøveforberedelse, detektion og analyse.
 • Udvikling, demonstration og afprøvning af kerneteknologier for opbygning af integreret teknologiplatform.
 • Teknologi-scouting og rådgivning med henblik på kommercialisering af forskningsresultater fra universiteterne.
 • Videnhjemtagning gennem udstationering af medarbejdere, herunder Ph.d. studerende ved internationale forskningsmiljøer, konferencedeltagelser og ajourføring af viden i forhold til international faglitteratur.
 • Videnspredning til industri og forskningsgrupper gennem 1:1 mødeaktivitet, netværksetablering, publicering, konferencer, guidelines og nye services.
 • Matchmaking mellem produktudviklingsvirksomheder og teknologileverandører/producenter.
 • FoU assistance til løsning af virksomhedernes konkrete udfordringer inden for IVD og Medtech.
 • Uddannelsesprogrammer på DTU Nanotech, efteruddannelse, master og Ph.d. kurser m.m.

Rationale for indsatsen
Sundhedssystemerne overalt i Vesten er på grund af den demografiske udvikling under pres som direkte følge af stigende udgifter til udredning og behandling i en tid med global økonomisk afmatning. Der er derfor kommet øget fokus på ”Health economics and outcome” som mål for effekt af ny teknologi, dvs. på hvor og hvordan en given (ny)investering vil give størst nytteeffekt i form af samfundsøkonomisk udbytte (samlede samfundsmæssige besparelser vurderet som ”total-løsning”). Desuden udgør antibiotikaresistente bakterier en stigende trussel for folkesundheden, og der forventes fremover stigende internationalt behov for etablering af præcis diagnose forud for behandling med antibiotika.
Foruden at behandle, når problemet først er opstået, er der desuden stigende behov for at etablere hurtige, effektive og økonomisk bæredygtige metoder til brug ved forebyggelse og sporing af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og stoffer i vores fødevarer og vores miljø (produktions- såvel som rekreations). Virksomheder, der er i stand til at bidrage med teknologisk og økonomisk passende løsninger til disse behov, vil have gode muligheder for at bidrage til den nationale økonomi, dels gennem etablering og vedligehold af højteknologiske arbejdspladser, dels gennem eksport af højteknologiske produkter og ydelser. Qua sin overskuelige størrelse, har Danmark gode muligheder for at blive foregangsland på området, såfremt der er politisk (vel)vilje til samtidig at agere som ”test-case” for hurtig afprøvning af udviklede løsninger og hurtig adoption (ibrugtagning) af færdigudviklede løsninger. Dertil sidder vi med stor international viden på området. Danske universiteter og virksomheder besidder i fællesskab allerede en del af de kompetencer, der skal bruges til etablering af relevante løsninger, men få eller ingen har alt, hvad der kræves – inklusive de nødvendige økonomiske ressourcer.
CiPoC 2.0 skal ligesom sin forgænger medvirke til at bygge bro mellem relevante interessenter, således flere slutprodukter når frem til de tilsigtede anvendelser til brugsmæssig såvel som økonomisk gavn for virksomheder og samfund. Målgruppen for CiPoC er derfor en bred værdikæde inden for diagnostik. CiPoC opbygger kompetencer til rådighed for teknologi-udviklende og producerende virksomheder, der enten opererer som underleverandører til, eller selv er leverandører af slutprodukter i form af samlede diagnostiske systemer. Slutprodukterne skal opfylde identificerede behov hos slutbrugerne, dvs. leverandører af hus- og pelsdyr, producenter af fødevarer (slagterier og mejerier), dyrlæger, vandværker og rensningsanlæg, praktiserende læger, udvalgte hospitalsafdelinger samt offentlige kontrolinstanser (fødevare- og miljøkontrol, embedslæge), som alle ligeledes er i målgruppen for aktiviteten og deltager bl.a. i afklaringen af krav.
Erhvervsformålet med aktiviteten er således at etablere og tilbyde teknologiske og videnbaserede services, der hjælper de produktudviklende virksomheder til at komme bedst muligt igennem ”dødens dal” – dvs. den del af produktudviklingsforløbet, der oftest kræver de største og mest risikable finansielle investeringer. Den gryende underskov af opstartsvirksomheder og SMV’er i dette felt har oplevet den begrænsede adgang til risikovillig kapital til at bringe produktidéer fra at være funktionelle FoU-laboratorieprototyper (demonstratorer/proof of concept modeller) frem til at være færdigudviklede og validerede produkter, der er produktions- og prisoptimerede til anvendelser i markedet. Dette skal CiPoC afhjælpe.
FoU-formålet med aktiviteten er at medvirke som brobygger mellem forskning og anvendelser, således at flere forskningsresultater udnyttes kommercielt, og at de nye generationer af forskere og udviklere har større indsigt i og forståelse for markedsbehov og vilkår for FoU hos og i samarbejde med virksomhederne. Desuden stilles centrets teknologier og viden til forskernes rådighed med henblik på brug i deres eget FoU udstyr og i fælles evalueringsstudier. CiPoC har relationer til internationale forskningsprojekter som eksempelvis SelfPOCNAD (Research for SMEs under EU FP7) og nationale som PolyNano (DSF).
Mulige samarbejdspartnere
Centret er etableret imellem DTU Nanotech, Statens Serum Institut og DELTA. Nye partnere er identificeret blandt øvrige institutter ved både DTU og de øvrige store danske universiteter, Fraunhofer ITEM i Hannover, BDI (British Diagnostic Institute), Høgskolen i Vestfold (Oslo) samt andre internationale institutioner er naturlige partnere.
Applikationsspecifikt vil vi samarbejde med de øvrige GTS institutter, specifikt Teknologisk Institut, Århus, Agrotech, DHI og Bioneer med henblik på at samarbejde om etablering af nye services på baggrund af centrets kompetencer og teknologier, og markedsorienteret vil vi samarbejde med en kreds af bruger-repræsentanter og slutbrugere fra bl.a. sundhedsvæsnet (hospitaler og praktiserende læger).

31 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

henjen
Torsdag d. 19/4-12 kl. 21:32

God ide - synes vi som samfund bør begynde at kigge nærmere på telemedicin. Har selv et ambitiøst projekt i støbeskeen baseret på end-to-end, bi-directional dataflow.

Kontakt mig gerne for nærmere info og/eller input.

Hilsen
Henrik Jensen/MedWiz

Thomas Bech Hansen
Søndag d. 22/4-12 kl. 16:41

Kære Henrik Jensen,

Tak for din positive kommentar. Vi er helt enige om, at telemedicin er forbi det stadium, hvor vi alle tænker på, om det kunne blive løsningen på udfordringer i sundhedsvæsenet - til at det er en løsning og nu skal dansk samfund og virksomheder gå forrest for at sikre, at det sker i praksis. Bemærk også her på sitet, at der er et fælles GTS forslag om indsats på Telemedicin:
http://www.bedreinnovation.dk/aktivitet/kickstart-af-danmark-som-telemed...

Du er også meget velkommen til at kontakte mig for en yderligere dialog herom - og for at få dine input.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen
tbh@delta.dk
DELTA

henjen
Søndag d. 22/4-12 kl. 19:00

Hej Thomas,

Tak for feedback!

Vi er helt enige - vi er kommet dertil hvor vi skal realisere løsninger istedet for at tale om det. Som nation har vi worldclass skills indenfor såvel telecom som medicin/medico så opgaven som jeg ser det, er også at nedbryde "siloer" og få disse kompetencer bragt sammen.

Havde ikke set der var GTS forslag om telemed :-) Takker!

Hilsen
Henrik

Jens Albertsen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 13:09

Jeg mener at initiativ er vigtig, hvis vi ønsker at udnytte Danmarks vidensbase indenfor Point of Care teknologier til at skabe nye virksomheder.
Processen fra ide til marked kan være ganske kompliceret i forhold til at modning af andre teknologier - eller sagt på en anden måde, rejsen udenom ’dødens dal’ kan være svær uden brug af en vidensbase - hvilket understreger nødvendigheden af CiPoV 2.0.

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 11/5-12 kl. 09:07

Kære Jens,

Tak for dine kommentarer. Jeg tror, at vi deler din pointe i, at hvis vi skal udnytte de muligheder og kunne imødekomme udfordringerne på dette område - så skal der holdes fast i et langt sejt træk. Både for de nuværende virksomheder - modne som venturebaseret, der gerne skulle være centrale for vækst i højteknologiske arbejdspladser - og for at skabe nye virksomheder på dette område, hvor vi i Danmark har unikke kompetencer og forudsætninger at bygge fra.

bedste hilsner
Thomas

Camilla
Mandag d. 21/5-12 kl. 07:30

Hvordan vil I hjælpe med at komme gennem "dødens dal"? Vi ser jo netop at det ikke sker ret tit i Danmark. Jeg tænker specielt på manglen på risikovillig kapital, som I selv nævner. ICDK vil naturligvis gerne hjælpe her.
Mvh
Camilla

Karen Juelsgaard Christiansen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 21:11

Resistente bakterier er et stigende trussel imod vores helbred. Jeg arbejder som sygeplejerske og er vidne til lange komplicerede indlæggelsesforløb hvor det kan være vanskeligt at stille infektionsdiagnosen. Hvis patienten har svære symptomer på infektion, fx høj temperatur, tegn på blodforgiftning, positive infektionsparametre i blodprøver sættes ofte ind med behandling med flere slags antibiotika uden at der er sat navn på infektionen, af og til med ringe effekt, og efterfølgende støder ofte svampeinfektioner til pga den svært påvirkede bakterieflora, de naturlige "barierre-bakterier" er forsvundet med antibiotika behandlingen. Sideløbende skubber man generelt til udviklingen af resistens - en ond cirkel.
Det er vigtigt med flere midler til forskning, det er en uhyggelig udvikling.

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 25/5-12 kl. 09:24

Kære Camilla,

Tak for din kommentar og dit særdeles relevante spørgsmål.

DELTA kan selvsagt ikke bidrage med risikovillig kapital til at komme gennem ”dødens dal”. Derfor udfra vores dialog med virksomhederne handler det for os om at minimere de risici, som ofte ender med at forsinke og fordyre udviklingsforløbet med det resultat, at investorerne ”står af” undervejs. Vi tilbyder at bidrage med viden i form af erfaring, kompetencer og forbindelser samt teknologi og projekt- og procesværktøjer, der med rimelig sandsynlighed vil gøre det både billigere, hurtigere og mere forudsigeligt at komme succesfuldt fra funktionel laboratorieprototype til valideret pilot-produktionsprototype.

Undervejs i udviklingsforløbet stiller vi desuden vores teknologier til rådighed for virksomhederne, herunder også kontrolelektronik udviklet til styring af sikkerhedskritiske diagnostiske test, inkl. den nødvendige dokumentation der kræves for at opnå myndighedsgodkendelse/accept af endelig markedsføring af slutprodukter. Vi tror, at der her ligger en generisk platform, som gør dele lettere for virksomhederne.

Vi tager gladelig imod dit tilbud om assistance fra ICDK og forestiller os, at vi i fællesskab kan assistere danske virksomheder i at indgå i succesfulde samarbejder med bl.a. californiske virksomheder og/eller kapital. For vores dialog med målgruppen og fra besøg i USA, oplever vi, at amerikanske PoC virksomheder har en bedre track record for overlevelse, som vi bør lære af.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen

morten heide
Torsdag d. 31/5-12 kl. 14:58

Jeg arnbejder til daglig med forretningsudvikling for tidlige projekter og firmaer inden for life science. Kontakter, sparring og netværk er et "must" for at kunne bevæge projekter fremad. I de tidlige faser er formulering og testning af nøgle-hypoteser for hvad et produkt skal kunne helt centrale. Dette program er "one-stop shopping" for mange af de indledende spørgsmål et projekt inden for POC har brug for sparring på for at komme videre

Med venlig hilsen

Morten Heide

Thomas Bech Hansen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 19:04

Kære Morten Heide,

Tak for dine kommentarer med afsæt i dine daglige møder med virksomheder og opstartsidéer inden for Point-of-Care. Det er vigtigt for os med den type frontlinje kommentarer, da det er virkeligheden for rigtigt mange. Jeg læser også, at der kunne være en interesse i - ikke bare teknologisk og markedsmæssigt at få afprøvet sine hypoteser - men også måske at få etableret muligheder for at få disse fysisk afprøvet i slutmiljø - som f.eks. de kliniske miljøer og heraf skærpet forståelsen på begge sider af bordet af hhv. den kontekst, som teknologierne skal virke i - og omvendt modenheden af løsningen til vurdering hos klinikere?

Bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Lars Schrøder
Fredag d. 1/6-12 kl. 13:57

I vandforsyningssektoren er der et stort og aktuelt behov for online monitering og hurtig reaktion ved mistanke om bakteriologiske forureningen i drikkevandet. Her kan Point of Care være løsningen. Projektet har meget vide perspektiver og udmærker sig ved at være tværfagligt.

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 1/6-12 kl. 15:18

Kære Lars,

Tak for dine kommentarer, der også viser området have en bredere relevans udover det kliniske og IVD området. Jeg husker fra dine præsentationer om bakteriologiske forureninger i drikkevandet, hvor kompleks i hverdag den slags målinger skal kunne foretages i - men også hvordan vi i Danmark har ikke alene et unikt drikkevandssystem - men deraf også særlige forudsætninger for at kunne arbejde med området. Dertil også hvor kritisk Point of Care løsninger kan være, da bakteriologisk forurening via drikkevandet meget hurtigt kan føres ud i fødevaresektoren, sygehuse, tandlæger og andre.

Bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Peter Warthoe
Søndag d. 3/6-12 kl. 16:43

Kære Morten Bech

Med hensyn til jeres utrolig spændende tiltag om fortsættelse af CiPoC videre i et nyt CiPoC 2.0, vil jeg meget gerne blive mere involveret.

Bedste hilsner

Peter Warthoe, CSO
Atonomics A/S

Thomas Bech Hansen
Søndag d. 3/6-12 kl. 19:54

Kære Peter,

tak for din interesse og tilbud om yderligere involvering. Atonomics er en af de danske SMV'er inden for Point-of-Care, der er i centrum for initiativet - og som også har gjort sig mange erfaringer, som andre kan drage gavn af.

Derfor vil det også være spændende, hvis du vil dele af disse - f.eks. gennem deltagelse i et Advisory Board eller lign. for CiPoC.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Ole Kring
Mandag d. 4/6-12 kl. 13:12

Kære Morten Bech,

Som tidligere diskuteret er jeg meget enig at der er et behov for et sådant initiativ (SiPoc 2). Det væsentlige som jeg ser det er at "nye ideer" kan trække på et sæt af etablerede teknologier, således at den "nye ide" ikke skal ud og opfinde det hele fra starten af. Dette vil med meget stor sandsynlighed betyde at en lang række "nye ideer" vil overleve rejsen igennem den udviklings fase der populært betegnes "dødens dal". I den sammenhæng er SMB stadigvæk indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med CiPoc 2 omkring hvorledes SMB's teknologi til industriel skala fremstilling af engangs LOC devices eventuelt kan indgå i en sådan samlet løsning.

Mvh

Ole Kring
Adm. Direktør
SMB ApS

Morten Olesen
Mandag d. 4/6-12 kl. 13:15

Min funktion som ambassadør/producent indenfor sprøjtestøbning af nano- og mikrostrukturer i plast har bragt mig på en lang rejse rundt i forskellige forsknings- og udviklingsmiljøer. Det er min oplevelse at det er bydende nødvendigt at styrke og fremme samspillet mellem innovation/design, forskning, (højteknologisk) produktion og markedet/behovet. I stedet for at vi isolerer os i grupper og løber mod hinnanden mener jeg at vi har brug for at samle os i en fælles stafet mod fremtiden.

CiPoC 2.0 ser jeg som en god mulighed for at kunne samarbejde om at løse nogle fælles udfordringer og på samme tid holde fokus på områder hvor vi hver især har ekspertise og innovationsevne. Jeg er sikker på at jo flere gennemprøvede teknologiske "LEGO-klodser" der i fremtiden stilles til rådighed for POC udviklere og designere, jo større sandsynlighed er der for succes og overlevelse, når nye ideér skal forsøges realiseret.

Personligt vil meget gerne involveres i det fremtidige arbejde, eventuelt som representant for ikke-akademikerne :)

Lars Pallesen
Tirsdag d. 5/6-12 kl. 12:02

Jeg er helt enig i dine betragtninger omkring den onde cirkel, hvor uhensigtsmæssig brug af antibiotika kan lede til udvikling og spredning af resistente bakterier. En af de vigtigste forudsætninger for en rationel brug af antibiotika er, at behandlig er baseret på god og hurtig diagnostik. Det er derfor særdeles relevant, at initiativer som CiPoC arbejder på at udvikle nye diagnostiske platforme til netop dette formål.

Med venlig hilsen
Lars Pallesen
Statens Serum Institut

Thomas Bech Hansen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 11:16

Kære Ole Kring,
Tak for dine kommentarer og bekræftelse af behovet set med den danske industri's briller. De første 2 år med CiPoC er især gået med at hjemtage viden fra hele verden, få samlet interessen i branchen og opbygget FoU kompetencer og partnerskabet imellem SSI-DTU-DELTA og en række øvrige aktører. Derved er vi også endnu bedre rustet til i de kommende 3 år at tage yderligere virksomhedsrettede tiltag og services, som I har været gode med at retningsgive. Dit tilbud om yderligere samarbejde fremadrettet er dejligt at få fra de SMV'er inden for Point-of-Care, som dette initiativ skal være til gavn for. Vi påregner at oprette et Advisory Board blandt målgruppen, som du vil inviteres til at tage del i.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Thomas Bech Hansen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 11:35

Kære Morten,
Tak for dine kommentarer - og godt at høre indspark baseret på din rejse rundt i ind- og udland, så vi får nogle hands-on erfaringer ind. Jeg synes, at dit billede med "LEGO"-klodser er spot on på, hvad vi søger at opnå med CiPoC platformen - således at alle ikke starter fra scratch med alle dele og komponenter. Rart at høre fra industrien, at vi har ramt rigtigt med det fokus. Vi glæder os til at involvere dig yderligere fremover.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen
DELTA

Ole Thastrup
Onsdag d. 6/6-12 kl. 23:25

Jeg har noteret mig, at Delta i beskrivelsen af CiPoc 2 ligger op til at den fremadrettede teknologiudvikling kan inkludere andet end infektionssygdomme - kan I løfte sløret for hvilke terapeutiske områder/teknologityper dette kunne være?
I øvrigt et spændende center.

Mvh
Ole Thastrup

Thomas Bech Hansen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 13:18

Kære Ole,
Tak for dine kommentarer og spørgsmål, der er yderst relevante. I opbygningen af en helt ny platform - både teknologisk og samarbejdsmæssigt - var det i starten vigtigt for os at holde et fokus for at have applikationer, der kunne retningsgive udviklingen. I den kommende periode vil vi have et endnu bredere og generisk sigte, der hele tiden har været formålet. Det gælder både bredere og flere IVD områder – herunder f.eks. cancer diagnostik, men også sikkerhedskritisk elektronik til medical device anvendelser meget bredere.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Michael Pålsson
Torsdag d. 14/6-12 kl. 13:21

Udviklingen indenfor Point of Care testing (PoCT) oplever stadig en kraftig udvikling. Der findes således en række fremragende produkter som de seneste år har forbedret forholdene på hospitalerne og hos de praktiserende læger. Den mest anvendte PoCT er dog stadigvæk glukosemåleren til de private brugere.

Til trods herfor er PoCT markedet stadig umodent og der arbejdes løbende på nye applikationer. Desuden bærer udviklingen præg af mange enkelt stående applikationer udviklet af forskellige selskaber hvilket naturligvis stiller store krav til brugerne. Sidst men ikke mindst mangler vi at se applikationer der understøtter den professionelle hjemme monitoreringen som eksempelvis kan understøtte tidligere hjemsendelse.

Danmark har en lang tradition indenfor apparat udvikling og ikke mindst interfacet mellem brugeren og apparaternes. I PoCT markedet har vi en sjælden god mulighed for at gøre os gældende indenfor et voksende og betydeligt marked indenfor lifescience.

Det findes ikke et marked uden udfordringer – det gælder også for PoCT. I de forløbne år har hvert selskab som forsøgte sig indenfor PoCT startet med en god ide uden nødvendigvis at have den fornødne teknologiske, regulatoriske eller markedsmæssige viden. Det har kostet flere ressourcer og tid end godt er.

Hvis Danmark skal have en chance for at komme i betragtning indenfor PoCT vil det kræve at selskaberne kan komme hurtigere til markedet og gerne til lavere omkostninger.

Jeg håber at CiPoC 2.0 kan blive projektet som netop kan hjælpe de fremtidige applikationsudviklinger hurtigere og sikkert til markedet.

CiPoC bør således også omfatte integrationerne til hospitalernes og laboratoriernes informations systemer og opfyldelsen af de regulatoriske guidelines.

Michael Pålsson
BlueTech ApS

Thomas Bech Hansen
Torsdag d. 14/6-12 kl. 13:29

Kære Michael,

Tak for dine kommentarer og forslag. Det betyder meget for os at få indspark fra folk, der har været mange i år branchen i såvel store internationale koncerner og små danske aktører inden for life science og PoCT - og kender vilkårne - både set med producent og rådgiverbriller.

Vi har netop oplevet i centrets første leveår mange af de virksomheder, som du referer til, som enten kæmper, dør eller overlever overfor de udfordringer, du nævner. Rart at høre, at du ser os være på rette spor - og inddrager gerne dette videre. Dejligt med forslag om at indarbejde integration til hospitalerne og laboratorierne - de skal i øvrigt også være en kerneaktør i at ville "afgive" dele af analyserne, når disse flyttes ud til Point-of-Care.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen

wisv
Fredag d. 15/6-12 kl. 08:38

Jeg læser med stor interesse oplægget til CIPOC2, det er et meget spændende og innovativt oplæg.

Jeg er lige kommet hjem fra en konference i Barcelona og ud fra bølgerne dér kan jeg sige at vi kommer til at stå stærkt i DK hvis dette initiativ lykkes.

Mine kommentarer bliver kun fra forskerens side.

Det jeg ser ske verden over er at ildsjælene bruger deres energi på at drive deres forskningsresultater ud i virkeligheden gennem opstart af et firma. Derefter stopper forskningen og forskeren bruger tiden på at få firmaet op og køre, (forsknings) ressourcer går spildt og det er kun de forskere, der gider det ræs hvis ideer kommer ud.

Med det ræsonnement i baghovedet syntes jeg at oplægget mangler en skarp linje omkring, at I med denne indsats kan fange mange af de ellers (samfundsmæssigt)uudnyttede
ressourcer i universitetsverden, da I her går ind og støtter forskerne med jeres teknologi scouting - det kunne godt uddybes.

Dette er unikt, da I har mulighed for at samle ideer uden at ejerskabet tages fra forskeren og at alt går op i markedet og penge hele tiden. Det giver forskerne, der ofte til at starte med bare vil have deres brillante ideer ud til befolkningen, tillid til jer og til at gå i gang med processen ”at sælge forskningen”.

Jeres vilje til at assistere med at finde en vej gennem det I kalder dødens dal er meget værdifuld, ikke mindst fordi finansiering af udviklingen af forskningsresultater frem til et produkt er uhyre svær. Dog kunne det godt understeges lidt mere, da det virkelig er en ”Death Valley” for forskeren.

Det er også unikt at I kan snakke både med forskeren, med aftageren, med markeds-interessenterne, etc. og forstår de "sprog" og de interesser de forskellige har.

Der hvor jeg (som forsker) er stødt ind i de største forhindringer (i min korte karriere inden for denne type samarbejde) er, at der er for lidt vidensdeling med aftagerne, f.eks. Hospitalsverdenen, og de er lidt skræmte overfor den nye teknologi og for at snakke med os. I næver, at I vil fokuserer på dette og det synes jeg er rigtig godt.

Forskningsmæssigt mangler jeg, at I definerer mere specifikt hvor i diagnose og sample handling I vil hen. Trenden inden for forskning lige nu er at finde løsninger på 1) optimal sample håndtering og 2) den bedste måde at analysere for så mange biomarkører på som muligt - hurtigt og effektivt. Jeg vil meget gerne bidrage til at få de her ting ind i projektet, hvis I synes det er relevant.

Med venlig hilsen Winnie E. Svendsen
Lektor DTU Nanotech

Alan Friis
Fredag d. 15/6-12 kl. 09:04

På DTU Nanotech ser vi CiPoC initiativet og videreførelsen i CiPoC 2.0 som essentielt for at samfundet får nytte af den betydelige udvikling, som vi gennem en årrække har haft på basal teknologi som kan ind i Point-of-Care (PoC) løsninger. Vi har et stærkt drive for at sikre en kommerciel anvendelse af de tekonologier, som vi har udviklet omkring Lab-on-a-Chip og produktion af løsninger til engangsbrug produceret til lave omkostninger i plastmaterialer.
I det omfang at denne udvikling skal kunne bringes i spil til nytte for en generelle udvikling og specifikt for en række af de virksomheder som søger at skabe en forretning indenfor PoC, så er der brug for den generiske udviklingsplatform og det forarbejde mht. markedsudvikling og skabelse af myndighedsrelationer som CiPoC 2.0 har en unik indsats på. Vi bringer teknologi ind i et samarbejde, hvor der er en indsats på at udvikle markedsklare produktplatforme. Det er en god samarbejdsmodel, hvor aktørerne bruger deres spidskompetence effektivt.
Derfor mener vi at CiPoC 2.0 vil have afgørende betydning for om en række SMV'er vil kunne få fodfæste i PoC markedet som samtidig sikre at der med PoC kan skabes væsentlige forbedringer i behandling af patienter på hospitaler og hos praktiserende læger.

Hilsen Alan Friis, Vicedirektør DTU Nanotech

Henrik Stender
Fredag d. 15/6-12 kl. 10:14

Som det fremgår af flere indlæg ovenfor er der et klart behov for PoC produkter indenfor mange forskellige markedssegmenter, fx. cancer, vand, infektionssygdomme m.v. En modulær PoC platform er således et spændende koncept med et 'uendeligt' markedspotentiale. Det er dog vigtigt at disse overordnede markedspotentialer konkretiseres med unikke PoC produktideer med tilhørende kravspecifikationer til brug for både udvikling og efterfølgende verificering/validering/godkendelse. CiPoC 2.0 bør således være en invitation til firmaer i de forskellige markedssegmenter om at komme med unikke produktideer til brug for udvikling af denne modulære PoC platform med henblik på at skabe en 'win-win situation' for alle parter.

Mvh
Henrik Stender
Biotechnology Professional

Søren Aasmul
Fredag d. 15/6-12 kl. 14:45

Udgifterne til sundhed er i de senere år steget og kan forudses at ville stige. Korrekt diagnistik/analysemetoder er en forudsætning for korrekt, effektiv og dermed billigst mulige behandling.

På den baggrund virker som et fornuftigt initiativ og en fornuftig konstellation. Fluorescensbaserede målemetoder, antistoffer nanoteknologi er alle byggestene, der i kombination kan føre til miniaturiserede analysemetoder, der bringer analyseinstrumenterne derhen hvor resultaterne skal bruges: Operationsstuerne, hjemmet etc.

Mvh.

Søren Aasmul

Medtronic Diabetes

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 15/6-12 kl. 19:40

Kære Winnie,

Tak for en spændende og omfattende kommentar fra en anden del af DTU Nanotech - samt også et flot udsyn på aktiviteten. Det er flot at høre, at vi har muligheden for internationalt at gå i front med dette initiativ.

Det er en god pointe, at vi med CiPoC også har chancen for at fange de mange lovende forskningsprojekter og deres realisérbarhed, så disse ikke går tabt - og aldrig kommer ud til nytte i prakais. Det er jo ultimativt et flot formål at kunne være med til at sikre - og netop en anledning i et tæt GTS - Universitetssamarbejde som dette.

Dine mange gode input og på de faglige temaer og fokuspunkter er værdifulde for at inddrage i udarbejdelse og færdiggørelse af forslaget.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 15/6-12 kl. 19:45

Kære Allan,

Tak for dine kommentarer og et ihærdigt arbejde for at få hele CiPoC samarbejdet op at stå og placeret på landkortet. Det er en strategisk vigtig indsats for os begge, som vi nu søger at kunne rodfæste og udbygge i de kommende år.

Udover de mange afledte effekter i CiPoC samarbejdet os imellem - herunder at skabe nogle helt nyt relationer os imellem og i feltet, så ser vi en fælles mission om at få skabt en udviklingsplatform, der strækker sig ud over det rent teknologiske, så flest mulige produktidéer og teknologier kommer i mål på markedet til gavn for investorer, arbejdspladser i Danmark og ultimativt vores samfund.

Det er spændende at kunne arbejde med den samlede værdikæde for at få det til at lykkes - og samle en industri om fælles platforme.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 15/6-12 kl. 19:52

Kære Henrik Stender,

Tak for dine kommentarer og indspark, der giver os inspiration videre i arbejdet med forslaget. Det er essentielt for os at lære fra folk som du, der i prakais har stået med teknologier, produkter, godkendelser og validering i markede - og rent faktisk har ført produkter igennem f.eks. FDA godkendelse i USA.

Vi kan nikke genkendende til visionen om en modulær PoC platform - og er glad for dine kommentarer om validering og godkendelser, da det først er der, at alle høster gevinsten - men også ofte hvor den vanskeligste (og ofte mest undervurderet) opgave ligger.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA

Thomas Bech Hansen
Fredag d. 15/6-12 kl. 19:55

Kære Søren Aasmul,

Tak for dine kommentarer til CiPoC. Vi er glade for at høre, at industrien kan se formålet og ambtionen med initiativet - samt ser en udviklingstendens mod miniaturiseret teknologier, der muliggør point-of-care - og derved også nye højteknologiske danske produkter og løsninger.

Vi glæder os til at høre mere.

bedste hilsner
Thomas Bech Hansen, DELTA