Center for Veterinær PoC (CVPoC)

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Julia Skov
Head of department, Point of Care

Hurtig identifikation af bakterier og virus i danske staldmiljøer er en vigtig parameter i at sikre konkurrenceevnen og kvaliteten af dansk fødevareproduktion. Center for Veterinær PoC (CVPoC) skal videreudvikle og stille teknologi til rådighed, som vil kunne identificere en række bakterier og vira i staldmiljøer - hurtigt og effektivt. På basis af teknologien, udvikles nye test- og screeningsservices i samarbejde med universiteter.

1. Markeds- og samfundsbehov

Dansk fødevareproduktion har stor betydning for dansk økonomi og særligt dansk eksport – fødevarer udgør 24 % af Danmarks samlede vareeksport[1].  Danmark er afhængig af en internationalt konkurrencedygtig fødevaresektor. Dette kræver en effektiv sektor, som kan levere fødevarer i en høj kvalitet[2]. I den konstant stigende globale samhandel skal denne kvalitet forblive et stærkt markedsføringselement, samtidig med at dansk fødevareproduktion skal effektiviseres. Indsatsen skal bidrage til at fastholde denne position i et globalt marked.

Konsekvensen af den stigende globale samhandel øger dog risikoen for, at importerede dyr bringer smitte med sig, som i dag ikke findes i Danmark. Et udbrud af fx svinepest kan have store samfundsmæssige konsekvenser, såvel som store økonomiske konsekvenser både for samfundet og den enkelte landmand. Indsatsen skal bidrage til at forhindre dette og gøre den enkelte landmand i stand til at beskytte sin besætning mod import af smitsomme sygdomme og infektioner ved at screene nye dyrehold, før disse sættes sammen med resten af besætningen.

Ved at detektere mikroorganismer fra luftprøver er det muligt at monitorere et samlet staldmiljø og ikke hvert enkelt dyr, som hverken økonomi eller logistik tillader. Traditionelle metoder til påvisning af mikroorganismer har mange forsinkende faser fra prøvetagning til tolkning af resultat, hvor producenten typisk først modtager svar på prøverne efter flere dage. Luftprøveanalysen er hurtig (resultaterne vil kunne være klar på under en time) sammenlignet med traditionelle metoder.

Teknologien vil være i stand til at forhindre store udbrud af smitsomme sygdomme og infektioner. Samtidig vil de udviklede systemer kunne højne fødevaresikkerheden og produktiviteten hos den enkelte primærproducent ved at overvåge staldmiljøet for sygdomsfremkaldende og/eller produktionsnedsættende mikroorganismer. Ved hurtige påvisninger af sygdomsfremkaldende mikroorganismer kan producenten optimere produktionssystemet og give mulighed for en hurtigere indgriben og behandling. Der er ligeledes store muligheder omkring analyse af smittespredning.

Målgruppen for indsatsen vil være aktører inden for landbrug og dansk fødevareproduktion - herunder særligt den enkelte landmand samt produktionsleddene. Dertil kommer dyrlæger, offentlige myndigheder og systemleverandører til staldmiljøer. Der findes mere end 30.000 landmænd og 400 industrivirksomheder i erhvervet, som vil have relevans for aktiviteten.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Som led i indsatsen vil der blive opbygget kompetencer ud fra behov, og muligheder for effektivisering og kvalitetsforbedring af landbrug og fødevareproduktion via hurtig påvisning af bakterier og virus.

Services

  • Service omkring udvikling af test baseret på luftprøve til påvisning af bakterier og virus fra forskellige miljøer, bl.a. staldmiljø, hvor mange traditionelle metoder har svære vilkår, inden for forskellige veterinære og fødevareapplikationer.
  • Service omkring forståelse for arbejdsgange i forbindelse med prøvetagning i staldmiljøer og implementering af diagnostiske processer.
  • Demonstrationsimplementeringer i forskellige typer af staldmiljøer som fyrtårnprojekter for dansk landbrug.

Teknologiudvikling

Helt centralt for indsatsen er en unik luftsamplingsteknologi, som gør det muligt at fange og opkoncentrere bakterier og virus direkte fra luftprøver i en chip med efterfølgende molekylær analyse. Ved hjælp af en tidlig prototype af systemet, har det været muligt at påvise tilstedeværelsen af en række bakterier og virus i forskellige staldmiljøer.

Teknologiplatformen vil via projektet blive videreudviklet til at stadie, hvor teknologien kan benyttes i staldmiljøer til påvisning af udvalgte bakterier og virus i forskellige staldmiljøer eksempelvis:

  • Svin: RSV, svinepest og MRSA
  • Fjerkræ: Campylobacter, Salmonella, E. coli og IBV
  • Mink: Plasmacytose

Samarbejde

Som en vigtig del af indsatsen, vil DELTA samarbejde med de centrale laboratorier, som i dag benyttes til at verificere en eventuel tilstedeværelse af patogene bakterier og virus i staldprøver. Det er målet at udvikle en serviceydelse, hvor prøvetagningen forsimples og forbedres.

Teknologi og services vurderes klar til brug og kommerciel bæredygtig ved udgangen af Resultatkontrakten, og vil give dansk landbrug en unik salgsparameter inden for fødevaresikkerhed, hvor Danmark jo i dag allerede er meget anerkendt.

3. Centrale aktiviteter

En central aktivitet i den tidlige fase vil være etablering af tæt samarbejde med landbrugets parter og fødevareproducenterne i Danmark, samt diagnostiske laboratorier. Samarbejdet skal omfatte:

  • Udvælgelsen af bakterier/virus.
  • Implementeringen af screeningssystemer og målingen af disses effekt.
  • Verifikation og tilretning til de forskellige anvendelser i samarbejde med brugere og stakeholdere.
  • Indblik i logistikken og økonomien i veterinær- og fødevareindustrien.

Parallelt med dette verificeringsforløb vil et integreret detektionssystem blive videreudviklet. Dette system vil være i stand til at diagnosticere på stedet, hvilket giver mulighed for hurtig behandling/aktion. Systemet vil blive demonstreret af landmænd, dyrlæger, forskere og øvrige interessenter via en række pilotforsøg i staldmiljøer. Demonstratorerne skal samtidig fungere som omdrejningspunkt for videnspredning. Systemerne er grundlaget for opbygning af de nye testservices.

Gennem hele indsatsen vil DELTA opbygge og udbygge samarbejde omkring udvikling af teknologi og services med forskningsgrupper. Udvikling sker i samarbejde med diagnostiske laboratorier, udstyrsproducenter og myndigheder.

Fundamentet for indsatsen er DELTA’s kompetencer inden for Point of Care til human diagnostik opbygget under CiPoC aktivitetsplanen. Dertil kommer DELTA’s involvering i mindre projekter inden for veterinær diagnostik, som har været en drivende kraft i afdækningen af behovet for indsatsen. Dette kombineret med DELTA’s teknologiske platform gør, at DELTA befinder sig i en unik position, som muliggør udviklingen af dette serviceelement og teknologiske platform.

4. Mulige samarbejdspartnere

DELTA har tidligere samarbejdet med DTU Food og DTU Vet inden for dette område. Disse ses som oplagte samarbejdspartnere fremadrettet. Desuden er en mulig samarbejdspartner KU Life.

Fra industrien vil der blive startet samarbejde med partnere i værdikæden for landbrug og fødevareproduktion - herunder primærproducenter og forædlingsvirksomheder samt producenter af udstyr til staldmiljøer. Vigtige samarbejdspartnere er landmænd, dyrlæger, forskere og andre slutbrugere.

Dertil kommer, at de relevante stakeholdere og myndigheder vil være en vigt del af behovsafdækningen og udvikling af aktiviteten herunder: Landbrug og Fødevarer og Fødevareministeriet.

Referencer: 

[1] Vækstteam for Fødevarer – fakta ark, april 2014, Erhvervs og Vækstministeriet

[2] Vækstteam for Fødevarer – anbefalinger, april 2013, Erhvervs og Vækstministeriet

Nøgleord

72 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

gert
Fredag d. 10/4-15 kl. 13:24

Interessant projekt. Med de intermitterende epidemier, der ofte rammer vores landbrug er det bestemt relevant med en kvalificeret monitorering – det kunne muliggøre en hurtig(ere) respons

Hans-Henrik Jensen (Ægproducent / Landmand)
Fredag d. 1/5-15 kl. 19:58

Jeg syntes det er et meget interessant projekt jeg ser et stort Hjælpemiddel til at konstatere virus i stalden på en nem måde så man kan forebygge næste hold høns med vaccine og måske bruge den til at konstatere om der er virus efter endt rengøring mellem holdskift.jeg ser frem til videre udvikling og stiller gerne stald til rådighed såfremt der er brug for yderleger målinger

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 08:02

Kære Hans-Henrik,

tak for din kommentar. Vi er glade for din interesse og samarbejde omkring målinger i stald. Det er et interessant input du har omkring vaccinering og rengøring omkring skift af hold høns.

De bedste hilsner
Julia

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 09:41

Kære Gert Bolander Jensen,

Tak for din positive kommentar, vi er helt enige.

De bedste hilsner
Julia

Lars Thomsen (CEO, TMB Labs Ltd)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 16:33

Teknologien er på samme tid omkost og tidsbesparende, hvilket i et industrielt miljø hvor belastningen på personale og firmaets bundlinje er afgørende faktorer for om man vil implementere ny teknologi. Dette virker som en teknik der reelt kan udnyttes i landbruget i modsat af hvad man normalt ser af tekniske løsninger. Bliver spændende at følge dette.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 20:51

Kære Lars Thomsen,

Tak for dine betragtninger omkring aktivitetsforslaget. Du har nogle gode kommentarer, som er vigtige at have for øje i den videre udvikling.

De bedste hilsner
Julia

Laurids Siig Christensen (Dr. med., Direktør, Islands Organic Ltd./Sejerø-gæs A/S)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 07:11

Realtidsmonitorering af zoosanitær status i primær produktion er en approach, som kan indebære et kvantespring i sygdomskontrol og fødevaresikkerhed. Det vil vinde frem, og det er meget vigtigt, at Danmark kan være i front, hvad denne udvikling angår. Påvisning i luft byder på særlige beredskabsmæssige muligheder i forhold til en lang række infektioner i husdyrbruget

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 12:54

Kære Laurids

Tak for din positive kommentar. Det kunne være interessant at etablere et samarbejde under aktiviteten.

De bedste hilsner
Julia

Jan Dahl (DVM, chefkonsulent , L&F)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 08:23

Konceptet om real-tids-monitorering er, under forudsætning af god diagnostisk kvalitet, meget spændende.
Men det er nødvendigt at gennemtænke modellen for overvågning, tilpasset den enkelte infektion. Herunder at gennemtænke cost-benefit nøje.
For eksempel vil en effektiv realtime-overvågning af virus-infektionen PRRS have et meget stort markedspotentiale. I tusindvis af besætninger og KS-stationer over hele verden ville have gavn af en sådan overvågning.
Tilsvarende kunne formentlig gælde for andre endemisk forekommende sygdomme, som dem der er omfattet af det danske SPF-system.
Hvorimod modellen for en overvågning af eksotiske sygdomme, som for eksempel svinepest og MK kræver en nøjere analyse. Hvis for eksempel modellen indebærer, at alle besætninger skulle overvåges, vil det formentlig blive meget dyrt. Så cost-benefit er formentlig svær at få positiv, da metoden formentlig ikke kan forhindre infektion, men "kun" opspore den hurtig. Og det store tab opstår allerede ved det første udbrud.
Det betyder at hele benefitten skal hentes ind på en afkortning af epidemiens størrelse og længde, og ikke på at undgå epidemien.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 12:59

Kære Jan,

Tak for dit værdifulde input, det er ekstremt vigtig i forhold til at udviklingen er rettet mod de reelle problemer i branchen, og dermed sikrer værdiskabelse til gavn for slutbrugerne. Dine input vil fortsat være vigtige gennem hele forløbet.

De bedste hilsner
Julia

Jesper Mogensen
Fredag d. 24/4-15 kl. 21:57

jeg finder at perspektiverne i de foreslåede projekter særdeles spændende. Dette både set i forhold til det danske erhverv men også i de muligheder der ligger for yderligere åbning af eksportmuligheder.
En af de helt store udfordringer (tror jeg) er at tilvejebringe en teknologi som med passende realtidsopsamling og analyse kan fremstilles til en attraktiv pris som tilgodeser at der kan skabes en forretning for både slutbrugere og eventuelle producenter.
Men under alle omstændigheder vil behovet for sporbarhed af forskellige "stoffer" i besætninger kun blive større.
Det bliver interessant at følge projekterne fremover.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Mandag d. 27/4-15 kl. 10:51

Kære Jesper,

Mange tak for dine kommentarer. Du har ret i, at en af de største udfordringer bliver omkring økonomien, og det er derfor også vigtig med input fra SKOV med jeres store kendskab til markedet, så vi kommer til at matche, hvad slutbrugeren er villig til at betale i sidste ende.

De bedste hilsner
Julia

Charlotte Frantzen Bjerg (Landbrugschef, HEDEGAARD Foods A/S)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:32

Projektet er interessant og vil være særdeles relevant for ægproducenter, idet en detektion af bakterier og vira via luftmålinger, giver mulighed for hurtigere indgriben i flokken. Og resultaterne kan danne grundlag for optimering og forebyggelse i forbindelse med indsættelse af næste hold høner (forbedret vaccinationsstrategi/management)og dermed forbedre produktivitet og ægkvalitet!

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 11:17

Kære Charlotte,

tak for dine kommentarer og interesse for projektet. Dit perspektiv omkring forbedret vaccinationsstrategi og management er meget interessant.

De bedste hilsner
Julia

Jørgen Madsen (Professor, agronom, lic. og dr. agro, Københavns universitet)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 14:45

Hurtigt at kunne identificere forskellige stoffer i staldluften må kunne få stor betydning for styring af sundhed og produktion i husdyrproduktionen. Indikatorer for hvor vellykket produktionen foregår og hvad der eventuelt skal rettes på, kan tænkes at være såvel mikroorganismer, vira, andre partikler eller blot stoffer der udåndes af dyrene, da flere suboptimale forhold eller sygdomme formentlig kan spores i udåndingsluften på samme måde som ketose kan identificeres ved at der er acetone i udåndingsluften hos kvæg. Da vores faggruppe netop er HERD (http://herd.ku.dk/) må et samarbejde være oplagt.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 20:22

Kære Jørgen

Tak for din kommentar. Vi er meget enige i, at dette vil kunne sikre en optimeret drift, der vil gavne både dyrevelfærden og sikre en bedre produktivitet. Det er en interesant vinkel, som vi endnu ikke har undersøgt, i hvor høj grad forskellige partikler kan fanges og måles i luftprøverne, hvilket vil kræve et andet detektionsprincip end PCR, som benyttes til detektion af virus og bakterier. Spændende at kigge direkte på udåndingsluften, dette vil skabe mulighed for at lokalisere et udbrud (initielt opfanget i screeningsprøverne) til enkelte individer eller grupper, for at sikre en hurtig identifikation af de syge dyr. Vi er meget interesseret i at lære af jeres erfaringer.

De bedste hilsner
Julia

Winnie E Svendsen (Lektor , DTU Nanotech)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:42

Kære Julia,
Det lyder rigtigt spændende, vi har nogle meget følsomme kemiske biosensorer som er optimeret til at måle meget små koncentrationer. Jeg tror vil være ideelle til at bruge i jeres system til detektion af lave koncentrationer af små molekyler i luften. Det kunne være rigtig spændende at kombinerer disse følsomme sensorer med luftsampling teknologien.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:24

Kære Winnie

Tak for din kommentar. Det kunne være rigtig interesant at undersøge, hvorvidt man kan koordinere jeres erfaring indenfor sensor teknologien med luftsamplingsteknologien. Målinger af kemiske stoffer i luften vil i høj grad kunne komplimentere den molekylære detection, som overvågnignen for patogener er baseret på.

De bedste hilsner
Julia

Kenneth Barfod (PhD. cand.scient, NFA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:29

På Det nationale center for forskning i arbejdsmiljø, beskæftiger vi os til dagligt med luft-sampling efter fx MRSA/campylobacter og Norovirus. Jeg ser store gevinster ved tidligt at kunne blive varslet om fx campylobacter, da der er store planlægningsmæssige fordele i staldene (vedr fx slagtning) ved tidlig viden om camp status. Jeg ser også store perspektiver for andre slags arbejdspladser fx daginstitutioner hvor det måske kunne være interessant at holde øje med særlige sygdomme eller et generelt kimtal. Jeg er også sikker på at vi på NFA, ville kunne gøre brug af teknologien i forskning øjemed ved luft sampling på alle de meget forskellige arbejdspladser vi kommer på.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 19:55

Kære Kenneth,

Tak for dine kommentarer. Vi er meget interesseret I et samarbejde med NFA, og høre mere om jeres erfaringer med luftsampling, og ikke mindst gode idéer til øvrige anvendelser.

De bedste hilsner
Julia

Rene Damkjer (Elite Food ApS)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 18:01

I mit arbejde med virksomheder, der er baseret på dyrs velfærd - fx ægbranchen - hilser vi projektet meget velkommen. En tidlig og mere præcis diagnosticering vil være et meget værdifuldt værktøj til at foretage de nødvendige korrigerende handlinger - både i den umiddelbare situation med eventuel uønskede bakterier / vira men tillige i den længerevarende strategi for arbejdet med de konkrete vira/bakterier. Vi ser fra virksomhedernes (mine kunder) frem til et samarbejde om at føre jeres vision ud i livet - til gavn for virksomhederne og dyrene...

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 20:04

Kære René,

Tak for dine kommentarer. Vi ser frem til at arbejde sammen med dig og dine kunder fremover. Jeres input er vigtige, ikke mindst i forhold til, hvad der er værdiskabende med fødevaresikkerhed for øje.

De bedste hilsner
Julia

Jens K. Munk (Post Doc, DTU Nanotech)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 08:15

Den luftbårne smitte er i sagens natur den sværeste at inddæmme. DELTAs projekt udnytter på elegant vis det faktum at smitten findes i luften ved at sample denne luft og identificere en evt. smittekilde deri. Det må være den eneste rigtige måde at gøre det på.

Da smitte og geografisk placering hænger stærkt sammen må jeg foreslå at man overvejer om sampling kan foregå i forbindelse med transport af dyrene. Transporttiden betragtes ofte som spildtid, men hvis den kan bruges til etablering af dyrenes sundhedsstatus kan også dette udnyttes. Desuden kan evt. karantænetid ved ankomst reduceres eller afskaffes.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 20:10

Kære Jens,

tak for din positive kommentar. Vi er helt enige i dine betragtninger omkring at udnytte transporttiden effektivt i forbindelse med transport af dyr, såleds man ved ankomst ved om dyrene er smittebærer eller kan frigives.

De bedste hilsner
Julia

Katja Nyholm Olsen (Specialkonsulent, SSI)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 14:33

Projektet er et typisk eksempel på det som dansk industri og forskningsmiljø har som force, nemlig samarbejde om højt teknologiske løsninger på konkrete problemer.
Fordelene ved luftsampling og realtids analyse er åbenlyse: prøvetagning på fleksible og relevante tidspunkter, når behovet opstår; intet behov for fysisk tilstedeværelse i stalden, og mulighed for at monitorere i miljøer for menneskelig adgang er vanskelig eller stressende for dyrene.
Fremtidsperspektiverne og videreudvikling af teknologien er desuden ikke vanskelig at få øje på: mulighed for sampling mhp. at monitorere for opstået antibiotika resistens, mulighed for sampling i vandige miljøer, etc.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 20:22

Kære Katja,

Tak for dine kommentarer. God pointe omkring fleksibiliteten i luftprøvetagning i staldmiljøer. Vi er enige i dine betragtninger omkring fremtidsperspektiverne, der er potentielt mange forskellige anvendelsesmuligheder.

De bedste hilsner
Julia

Anne Mette Madsen (Senior forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø )
Lørdag d. 2/5-15 kl. 10:58

Det er et spændende projekt, og relevant med en hurtig detektions-metode til luftbårne mikroorganismer. For nogle mikroorganismer er det vigtigt at vide, om de er der eller ej, mens for andre er det vigtigt at kende eksponeringsniveauet.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 08:05

Kære Anne Mette,

Tak for din kommentar. Vi er meget interesseret i at høre mere om og lære af jeres store erfaringer med luftsampling.

De bedste hilsner
Julia

Ole Kring (CEO, SMB)
Mandag d. 4/5-15 kl. 08:55

Baseret på den viden som SMB kommercielt har opsamlet over de sidste 8 år, hvor virksomheden har arbejdet målrettet mod det veterinære segment, så har luftsamplings teknologien koblet med et bruger venligt system til analyse af den opsamlede prøver et meget stort kommercielt potentiale globalt. SMB har, i kraft af sin position som et teknologiførende selskab, over de sidste par år diskuteret mulige teknologier til såkaldt "Heard management", dvs. overvågning af besætninger generelt med en række af verdens største veterinære selskaber. Baseret på disse diskussioner er det helt klart at såfremt DELTAs nuværende prototype system kan udvikles kommercielt til det rigtige niveau af brugervenlighed og til den rigtige pris per test vil systemet have et meget stort eksport potentiale.

Mvh

Ole Kring

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:21

Kære Ole

Tak for din kommentar, ikke mindst omkring potentialet for et stort marked for en færdigudviklet teknologi, særligt med din erfaring med at bringe produkter på markedet indenfor området. Vi er enige I, at en af de helt centrale fokusområder er brugervenligheden af systemet.
De bedste hilsner
Julia

Julie Kirkegaard (PhD Studerende, DTU Nanotech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:02

Dette er et meget spændende projekt og meget relevant for den nuværende debat og situation i forhold til patogener i den vetrinære sektor i landbruget hvor hurtig identifikation er afgørende. Det bliver spændende at kunne følge med i projektet.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 21:42

Kære Julie,

Tak for din kommentar. Vi er glade for din støtte til projektet.

De bedste hilsner
Julia

Sanne Larsen (Projektleder, Philips BioCell)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:41

Dette lyder som et særdeles interessant projekt, med stort potentiale i forhold til sikring af dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og konkurrenceevne. Alt peger på at der er et stigende behov for mere forebyggelse, og hurtigere indgriben i besætningerne. Ser frem til at følge udviklingen i dette projekt.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 21:49

Kære Sanne,

Tak for din positiv kommentar og støtte til projektet.

De bedste hilsner
Julia

Noemi Rozlosnik (associate professor, DTU Nanotech)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 22:01

Dette er et meget spændende projekt. Vi har udviklet nogle hurtige og følsomme biosensore på lav pris. Det være rigtig interessant til at kombinere jeres unik luftsamplingsteknologi og molekylærdiagnostik med vores biosensorer. Jeg ser frem til udviklingen og til eventuel samarbejde.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 21:53

Kære Noemi,

Tak for din kommentar. Vi er interesseret i at høre mere om udviklingen af sensorer, og ikke mindst mulighederne for at udvidde anvendelsesområderne for luftsamplingsteknologien, ved at kombinere med andre typer af sensorer.

De bedste hilsner
Julia

Søren Rosenkrantz Riber (R&D Manager, Danish Crown Group)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 13:57

Robusthed, prisbillighed og minimal vedligeholdelse. Hvis disse tre parametre kan sikres, vil der være store potentialer for flere strenge i den primære landbrugsproduktion samt interfacet til fødevareindustrien. Udover den teknologiske løsning, kan teknologien potentielt bruges til hurtigere afklaringer af smitteveje og kilder og bidrage til højere fødevaresikkerhed, mindre kassation og øget human sundhed. Spændende projekt.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 22:02

Kære Søren,

tak for din positive kommentar og støtte til projektet. De 3 parametre du påpeger er ekstremt vigtige for at få succes. vi er helt enige i breden af anvendelsen af teknologien, som du blandt andet påpeger omkring smittespredning, hvor luftsampling har nogle fordele.

De bedste hilsner
Julia

Lone (Stifter & Seniorkonsulent, Sound Communications)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 22:59

Det lyder som et rigtig spændende projekt. Men det er værd at overveje, hvordan værdien af testsystemet kunne øges - f.eks. ved at gennemføre testen to gange: 1. Når dyrene forlader leverandøren i udlandet - 2. og igen når dyrene ankommer til kunden i Danmark. Måske bør udenlandske samarbejdspartnere (f.eks. leverandører af dyr) inddrages i udviklingen af systemet, så det bedst muligt afspejler den globale samhandel - in real life. På den måde kunne udgifterne til systemet måske deles mellem afsender og modtager og smitte opdages endnu tidligere.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 23:31

Kære Lone,

Tak for dine kommentarer og forslag til testmetode. Det er vigtigt at involvere hele værdikæden i udviklingen, og det er en god pointe du har omkring udenlandske leverandører, der også bør inddrages.

De bedste hilsner
Julia

Anders Lassen (Planlægningschef, Kopenhagen Fur)
Fredag d. 8/5-15 kl. 12:22

Spændende initiativ. Lykkes det, kan vi forhåbentlig stoppe smitte langt hurtigtere og reducere antallet af inficerede dyr og besætninger. Et stort indsatsområde i Minkbranchen allerede. Dette initaitiv vil derofr uden tvivl kunne gavne minkavlerne i DK og globalt. og af den vej være med til, at øge DKs indtjening på eksport af mink.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:34

Kære Anders,

Tak for din kommentar. Vi er glade for din støtte til projektet. Vi er enige i, at der er et stort potentiale for teknologien indenfor minkavl.

De bedste hilsner
Julia

Leif Bruun (Director R&D, Kopenhagen Fur)
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:08

Dette er absolut et meget relevant projekt for Kopenhagen Fur og de danske pelsdyravlere da plasmacytose hvert år koster branchen 2-cifrede millionbeløb i bekæmpelse og begrænsning. Disse omkostninger er dog intet at regne i forhold til de produktionstab branchen vil lide hvis man opgiver eller mister evnen til at bekæmpe plasmacytose. Et vigtig led i den nuværende bekæmpelse er diagnostikken og et hvert initiativ til at forbedre denne i både følsomhed og hastighed har stor værdi. Ydermere vil det være meget attraktivt at udvikle metoder til besætningsovervågning hvilket vil kunne supplere og måske ovenikøbet rationalisere den nuværende diagnostiske screening via blodprøveindsendelser som i dag udgør næsten 5 millioner analyser på årsbasis.

Med venlig hilsen
Leif Bruun
Director R&D
Kopenhagen Fur

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:58

Kære Leif

Tak for din kommentar og interesse for projektet. Som du understreger, er der et stort potentiale omkring diagnostik af plasmacytose hos mink. En overvågning af plasmacytose i minkfarme, vil kunne være med til at rationalisere diagnostikken. Med luftsamplingsteknologien er det muligt at monitorere et stort antal dyr på én gang. Hvis værdierne begynder at stige, kan man efterfølgende påvise hvilke mink, der er inficeret. Jeres samarbejde vil være vigtigt gennem hele udviklingen.

De bedste hilsner
Julia

Henrik Møller (Veterinærstuderende)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 15:23

Et meget spændende og relevant projekt for fremtidens fødevareproducenter. Det afgørende i behandlingen/forebyggelsen af luftbårne patogener er diagnostikken. Hvis man hurtigt kan finde frem til problemets rod, kan der hurtigere tilrettelægges en behandling og/eller forebyggelses program. Dette vil være en afgørende faktor i forhold til hele antibiotika resistens diskussionen, hvis man tidligere i forløbet kan anvende mere snævre antibiotika på baggrund af viden om patogenernes tilstedeværelse. Et interessant projekt at følge i de kommende år og samarbejde på tværs af universiteter og virksomheder, som kan udføre dette i praksis, kommer til at være essentielt for udviklingen af projektet.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:03

Kære Henrik,

tak for din positive kommentar. Vi er helt enige i vigtigheden af hurtig detektion ifht. luftbårne patogener. Som du påpeger er det vigtigt at etablere et samarbejde bade med universiteter og virksomheder, for at opnå den bedste udvikling.

De bedste hilsner
Julia

Jørgen Nødgaard Hansen (Økologisk ægproducent)
Mandag d. 11/5-15 kl. 23:20

En rigtig god ide. En nem måde at spore og opdage virus og sygdomme på et tideligt tidspunkt ved svage udbrud.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:16

Kære Jørgen,

Tak for din kommentar, vi er glade for støtte fra producenterne. Jeres input er ekstremt vigtige i den videre udvikling, da I jo i sidste ende gerne skulle bruge teknologien.

De bedste hilsner
Julia

Janne Beck Klausen (Produktionschef - høns, Axel Månsson Øko Ægget Aps)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:53

Meget spændende og omkostningsbesparende. Vi har fem flokke, som i går blev testet, og jeg venter nu på resultatet. Skulle jeg ha' testet de fem flokke på alm. manér, havde det taget lang tid at samle de rigtige høner, få dem sendt til en dyrlæge, som så skulle teste dem enkeltvis. Derefter skulle vi vente på analyseresultatet. Og så ville resultatet stadig være relativt, alt efter hvilke høner jeg havde sendt.

Janne Beck Klausen (Produktionschef - høns, Axel Månsson Øko Ægget Aps)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 08:57

Disse tests tog kun 30 minutter for de fem flokke :-)

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:18

Kære Janne,

Tak for din kommentar, og for at vi måtte måle hos jer igår, vi er glade for jeres samarbejde her i den tidlige udvikling af prototypen. Det er nogle meget værdifulde input I har.

De bedste hilsner
Julia

Lars Erik Larsen (Professor, DTU Veterinærinstituttet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:49

En stor del af den antibiotika der anvendes specielt i svineproduktionen anvendes uden forudgående laboratorie diagnostik da dette er tidskrævende og dyrt. Den skitserede metode vil betyde at prøver kan indsamles lettere og uden gene for dyrerne hvilket vil give en langt bedre mulighed for at anvende evidens baseret behandling og forebyggelse af infektioner i besætninger og dermed bidrage til nedbringelse af antibiotikaforbruget. Test af luft har også store perspektiver vedr. tidlig detektion af eksotiske patogener som MKS og svinepest - f.eks. ved at teste luften i de lastbiler der vender hjem fra udlandet og som udgør en væsentlig trussel for danmarks zoosanitære status. Projektets unikke styrke er at anvende en innovativ men valideret procedure til et behov defineret af slutbrugerne og med involvering af tværfaglig ekspertise (erhvervet, diagnostiske laboratorier og teknologi virksomheder).

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:26

Kære Lars,

Tak for dine kommentarer og støtte til projektet. Som du beskriver, er der et stort potentiale for luftsamplings-teknologien i forbindelse med svineproduktion og nedbringelse af antibiotikaforbruget. Vi er helt enige i vigtigheden af involvering af den tværfaglige ekspertise for den videre udvikling, og ser jer som en vigtig del af denne.

De bedste hilsner
Julia

Alan Friis (Direktør, Tech4Bizz)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:51

Der er ingen tvivl om at den Point of Care platform sammen med luftsamplingsteknologien har sin rette og relevante anvendelse på det veterinæreområde. Det er en fornøjelse at se, hvordan I hos DELTA adresserer et anvendelsesfelt med meget stor samfundsmæssig betyding. Jeg ser en betydelig styrke i at involvere hele værdikæden med udgangspunkt i funktion i brugssituationen.
Jeg håber I kan opnå den validitet i analyseresultaterne, der bibringer den nødvendige accept i erhvervet for uden den vil mange næppe afvige nuværende praksis.
Netop derfor er og bliver en stadig udvikling og optimering af analyseteknologien og den tilhørende databehandling en nøgleaktivitet for aktiviteten.
Jeg håber virkelig projektet bliver til noget for der er behov for nye tiltag omkring husdyrs sundhedstilstand.

Mvh
Alan

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:42

Kære Alan,

tak for din positive kommentar ikke mindst omkring DELTA overordnet set. Som du påpeger, er valideringen vigtig for at opnå anvendelse i industrien.

De bedste hilsner
Julia

Lis Olesen (Dyrlæge teamleder, LVK)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:53

Hvis teknikken virker , er det en meget interessant mulighed for os i fjerkræhusene, der hurtigt kan finde ud af , om der er et sygdomsfremkaldende virus i besætningen. dette gælder ikke bare IB, IBD og APV og gumboro, men også anmeldepligtige sygdomme som fugleinfluenza og Newcastle disease.
MVH Lis Olesen

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:39

Kære Lis,

Tak for din kommentar og input til projektet. En af fordelene ved luftsamplingen er også, at det er muligt at analysere for en række af forskellige patogener på én gang, og derfor kunne en monitorering af de anmeldepligtige sygdomme indgå i standard malinger.

De bedste hilsner
Julia

Mogens Madsen (Adm. direktør, Dianova A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:58

Det danske husdyrbrug (og dermed den animalske fødevareproduktion) er karakteriseret ved en stærk tradition for pre-harvest control, d.v.s. at de levende dyr testes for en lang række sygdomsfremkaldende bakterier, virus og parasitter, således at syge og/eller inficerede dyr kontrolleres ved kilden, og aldrig (eller sjældent) når frem til fødevareproduktionen og i sidste ende forbrugeren.
Traditionelt opnås denne pre-harvest overvågning ved, at der udtages en repræsentativ prøve af et antal enkelte dyr i besætningen. Men jo sjældnere forekomsten af en sygdom er, jo større bliver omkostningerne ved at dokumentere, at man er fri for dette eller hint i produktionen.
Et overvågningssystem, der benytter sig af en repræsentativ prøve fra besætningen (som f.eks. en støvprøve), som sparer udgifter til prøveudtagning, og som ydermere giver et brugbart resultat på stedet, er derfor et stort ønske fra en sektor, der hele tiden er tvunget til at fokusere på omkostningsreduktion og effektivisering.
Det beskrevne Veterinær PoC er et interessant projekt, der vil kunne bidrage meget væsentligt til at løse den udfordring, der ligger i hurtigt, billigt og effektivt at kunne imødegå uønsket forekomst af sygdomsfremkaldende agens i husdyr- og fødevareproduktionen.

Mogens Madsen (Adm. direktør, Dianova A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:58

Det danske husdyrbrug (og dermed den animalske fødevareproduktion) er karakteriseret ved en stærk tradition for pre-harvest control, d.v.s. at de levende dyr testes for en lang række sygdomsfremkaldende bakterier, virus og parasitter, således at syge og/eller inficerede dyr kontrolleres ved kilden, og aldrig (eller sjældent) når frem til fødevareproduktionen og i sidste ende forbrugeren.
Traditionelt opnås denne pre-harvest overvågning ved, at der udtages en repræsentativ prøve af et antal enkelte dyr i besætningen. Men jo sjældnere forekomsten af en sygdom er, jo større bliver omkostningerne ved at dokumentere, at man er fri for dette eller hint i produktionen.
Et overvågningssystem, der benytter sig af en repræsentativ prøve fra besætningen (som f.eks. en støvprøve), som sparer udgifter til prøveudtagning, og som ydermere giver et brugbart resultat på stedet, er derfor et stort ønske fra en sektor, der hele tiden er tvunget til at fokusere på omkostningsreduktion og effektivisering.
Det beskrevne Veterinær PoC er et interessant projekt, der vil kunne bidrage meget væsentligt til at løse den udfordring, der ligger i hurtigt, billigt og effektivt at kunne imødegå uønsket forekomst af sygdomsfremkaldende agens i husdyr- og fødevareproduktionen.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:11

Kære Mogens

Tak for din kommentar og dit gode input omkring pre-harvest kontrol. Vi er enige med dig i, at vi med dette projekt vil kunne bidrage til at styrke denne position, som kendetegner dansk landbrug. Lige præcis når det drejer sig om sjældnere, men også i nogle tilfælde mere alvorlige sygdomme, har luftprøvemålingerne en styrke i forhold til traditionelle stikprøvekontroller, som du nævner. Ved at screene besætningen løbende, frem for stikprøve kontroller ummidelbart inden slagtning, vil man også have en større chance for dels at opdage en eventuel infektion, men endnu vigtigere giver det en mulighed for at behandle denne. Dianova vil være en oplagt interesent igennem hele projektet.

De bedste hilsner
Julia

Henrik Stender (Stender Diagnostics)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:40

Anvendelse af luft som prøvemateriale for screening og diagnose af infektionssygdomme har stort potentiale inden for ikke bare veterinær diagnostik, men også inden for det attraktive human diagnostiske marked, hvor prøvetagning og komplekse prøvematricer ofte er problematiske. Tænk for eksempel hvis respirator patienter kunne monitoreres ‘online’ med henblik på tidlig diagnose af ‘ventilator-associated pneumonia’.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:57

Kære Henrik,

Tak for din kommentar og input til nye anvendelsesområder til teknologien.

De bedste hilsner
Julia

Gustav Skands (Adm. Direktør, SBT Aqua)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:38

Meget spændende initiativ og projekt. Måden hvorpå alt mikrobiologisk kvalitetskontrol foretages i dag har stået stille i for mange år, og det er bestemt på tide at der nytænkes. Vi arbejder selv med realtidsmålinger af bakterier i drikke- og procesvand, og kan se et enormt behov i industrien for at kunne levere hurtige og retvisende resultater på mikrobiologi. At sample gennem luft på den samlede population af dyr i stalden virker oplagt, og er sikker på at det veterinære område vil stå klar, så snart teknologien og produktet er klar. Netop teknologien bør man holde ekstra fokus på i projektet, hvor det sandsynligvis bliver meget vigtigt at få allokeret de nødvendige ressourcer samt finde de rigtige samarbejdspartnere. Alt held og lykke fremover, jeg håber at kunne få lov til at følge projektet på sidelinjen - det er altid spændende, når noget bevæger på sig inden for realtidsmålinger.

Med venlig hilsen
Gustav

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:14

Kære Gustav

Tak for din kommentar og interesse for projektet. Vi er enige i at det er vigtigt at fokusere på den teknologiske udvikling i samarbejde med industriens parter, så man sikrer et velfungerende product, som interesenterne efterspørger.

De bedste hilsner
Julia

Lars Andresen (Lektor, Københavns Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:31

Vi ser et stort potentiale i denne teknologi i forhold til overvågning og diagnostik af alvorlige sygdomme i minkproduktion. Vi har gennem en årrække arbejdet med infektionssygdomme hos mink, hvor hidtidige undersøgelser har været baseret på blodprøver og materiale fra døde dyr. Et vigtigt fokus for vores forskningsaktiviteter har været udvikling og validering af PCR metoder til påvisning af alvorlige infektionssygdomme hos mink. Dette omfatter blandt andet metoder til påvisning af plasmacytose virus og mink virusenteritis virus, samt andre agens. Vi har samtidig på baggrund af mange feltundersøgelser på minkfarme et stort netværk og erfaringer, som kunne være en fordel i videreudviklingen af denne teknik.

Vi er meget interesserede i supplerende muligheder for prøveudtagning. I den sammenhæng vil det være en stor fordel med en metode der som denne ikke kræver stressende håndtering af minkene.

Derfor stiller vi gerne vores erfaringer og laboratorium til rådighed for et eventuelt samarbejde om afprøvning af denne nye metode i minkproduktionen.

med venlig hilsen

Lektor Anne Sofie Hammer og
Lektor Lars Andresen
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
Københavns universitet

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:05

Kære Lars og Anne Sofie

Tak for jeres kommentar og interesse i projektet. Vi ser også et stort potentiale for prøveudtagninger, der dels stresser dyrene mindre, og dels logistisk set er lang lettere end de traditionelle blodprøver.

Jeres store netværk og erfaring indenfor branchen, vil i kombination med PCR metoderne, være et vigtigt element i udviklingen af luftprøve screeninger for smitsomme sygdomme hos mink. Vi er glade for jeres interesse for samarbejde, jeres bidrag vil være vigtig i den videre udvikling.

De bedste hilsner
Julia

Ulrich Bay Gosewinkel (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:51

Jeg synes, at det er på tide at dette udviklings-arbejde gennemførtes. Dette ikke kun med henvisning til de åbenlyse samfundsmæssige fordele, som sådanne apparater vil medføre i fødevareproduktionen. Der ligger også store anvendelsesmuligheder for denne type teknologi fx på sygehusene (monitering af operationsrum; patientmodtagelse) , i miljøovervågning (allergi- og sygdomsfremkaldende mikroorganismer), jordbrug (tidlig detektion af plantesygdomme) , beredskab (bio-terror) og endda i meteorologi (forekomst af nedbør-dannende bakterier i atmosfæren). At denne teknologi vil kunne eksporteres til hele verden, behøver man ikke at fremhæve.
Aarhus Universitet med institutterne ”Miljøvidenskab, Roskilde” og ”Bioscience, Aarhus” har i de sidste 10 år udviklet luftprøvetagningsmetoder for kvantificering og artsgenkendelse af mikroorganismer. Vi har anvendt dem på så forskellige lokaliteter som en bjergtop i Grønland, i høje luftlag over Danmark fra en flyvemaskine, samt indenfor/udenfor mink-, svine- og kostalde. Vi har i denne forbindelse forbedret detektions-grænsen af vore metoder, udviklet en metode til indsamling af RNA fra luftmikrober (så at vi kan se hvilken af dem er aktive) og fundet ud hvad den naturlige baggrund af mikroorgansimer i luften er (som man skal kende, for ikke at fejltolke en naturlig forekomst for en kontaminering eller tegn på infektion). Vi er mikrobiologer og partikelfysikere, der er i stand til at designe og anvende apparater som kan betegnes som prototyper. Det vi mangler er miniaturisering og automatisering.
Vi vil være yderst interesseret i at samarbejde i projektet CVPoC. Det vi kan tilbyde, er erfaring i luftprøvetagning og monitering af luftkvalitet, moderne indrettede mikrobiologiske laboratorier samt et akademisk miljø med ekspertise indenfor aeromikrobiologi, som kan tiltrække PhD studerende og postdocs.

Ulrich Bay Gosewinkel
Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399, Postboks 358, 4000 Roskilde
ulrich.gosewinkel@envs.au.dk, tlf.nr. +45-871 58617

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:20

Kære Ulrich

Tak for din kommentar og interesse for projektet. Det er tydeligt, at I har stor erfaring indenfor luftsampling i mange forskellige applikationer, og vil være en vigtig samarbejdspartner fremover.

De bedste hilsner
Julia

Frank Karlsen (Professor - PoC/BioMEMS/Micro Total Analyses Systems, Buskerud and Vestfold University College (HBV))
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:28

Det er ingen tvil om at DELTA har kompetanse, erfaring og teknologi for å kunne gjøre det mulig å detektere de fleste mikroorganismer i luftmiljøet til typiske driftsbygninger til husdyr. Gjennom automatiske systemer for å konsentrere opp partikler og celler fra luften og ved bruk av kraftige amplifiseringsmetoder er det mulig å kunne gjøre luftprøveanalyse direkte uten behov for anrikning eller vekstmedia. Gjennom kombinasjonen av biomarkører kan det på stedet gjøres en svært sensitiv og spesifikk identifisering av en hvilket som helst mikroorganisme. Dette har DELTA skaffet seg god kompetanse og erfaring med gjennom det samarbeidet som allerede er beskrevet. Ved hjelp av DELTA sin erfaringen inn instrumentering og elektronikk kan de på en svært tilfredsstillende måte veilede utviklingen av meget nøyaktige instrument plassert hvor som helst i et stallmiljø eller i et fjøs.
Gjennom DELTA sin utmerkede erfaringen innen organisering av kvalitetssystemer kan engangsbrikker brukt i disse instrument gi svært nøyaktig trygghet til alle dem som ønsker kontroll med smittsomme sykdommer og infeksjoner. Dette betyr at DELTA er en av de fremste organisasjoner for å fremme automatisk på stedet PoC uten false positive og negative. Dette betyr at det DELTA vil jobbe for er at alarmen i stallmiljøet eller i fjøres sjelden eller aldri skal gå, men samtidig være så sensitiv og nøyaktig at de ikke mister deteksjonen av sykdommer og infeksjoner.
Derfor vil de miljøet jeg representere fra Norge absolutt anbefale DELTA videre som det beste miljøet for å kunne fremme viktig automatisk molekylær overvåkningsmiljø og teknologi inn mot Dansk matvareproduksjon. Sammen med DELTA har vi i flere store EU-Prosjekt kommer svært langt i å utviklet nøyaktig og trygg teknologi in mot kontroll av miljø og helse.

Med Vennlig hilsen
Frank Karlsen

Jeg representerer også NorChip AS når PreTect AS og Oslofjord Ressurspark AS, som i flere år har utviklet POC teknologi sammen med DELTA DK.

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 21:40

Kære Frank,

tak for din positive kommentar. Vi er glade for din interesse for projektet og kan på sigt også drage store fordele af din store viden og dit store netværk indenfor området i Norge.

De bedste hilsner
Julia

Jakob Löndahl (Assoc. Prof., Bioaerosol, medicinsk teknik, smittspridning/ Lunds Universitet)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 22:32

Ett väldigt intressant projekt. Vid Lunds universitet är vi en forskargrupp som arbetar med luftburen smittspridning och tekniker för att samla in luftburna mikroorganismer i olika miljöer. Vi har också sedan flera år samarbetat med mikrobiologer vid Aarhus universitet kring detta.

Luftburen smittspridning har länge varit ett bortglömt ämnesområde, inte minst i Europa. Ändå skapar mikroorganismer som sprids via luften enorma problem i många miljöer: sjukhus, lantbruk, skolor, etc. Flera av världens mest dödliga smittor sprids via luft och eftersom den här typen transport av smitta är väldigt snabb är effektiva detektionsmetoder helt nödvändiga för att begränsa spridningen. Med ökande antibiotikaresistens kommer det att bli helt nödvändigt att mycket bättre kunna detektera, kontrollera och begränsa luftburen smitta.

Jag skulle gärna vilja följa utvecklingen av det här projektet i den utsträckning det går.

Vänliga hälsningar
Jakob Löndahl

Julia Skov (Head of Department, Point of Care, DELTA)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 21:52

Kære Jakob

Tak for din kommentar og interesse. Vi er meget enige i vigtigheden af en effektiv luftsamplingsmetode til detektion af forskelige patogener. Vi håber, at vi med dette projekt vil kunne udvikle et helt unikt produkt, hvor vi som udgangspunkt sigter efter muligheden for at give landbruget et helt nyt redskab til bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Vi er glade for, at du og flere andre her i kommentarerne udtrykker interesse for, og ser et potentiale for, udbredelse af luftsamplingsteknologien til andre områder end det veterinære miljø. Det kunne være en interesant diskussion, at holde kørende igennem projektet.

De bedste hilsner
Julia