Co-Creation: Design og elektronik

Senest opdateret d. 12/4-2012
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Informations- og Kommunikationsteknologi
Ole Steensen
Manager Innovation and Technology

SMV’er i Danmark og industrielle designere skal lære at anvende elektronikkens komplekse muligheder som nyt design- og interaktionssprog. Det vil skabe innovative produkter for de mindre virksomheder, som traditionelt ikke har udnyttet sådanne kompetencer eller samarbejder.
DELTA vil skabe et samarbejdsforum, udvikle operationelle, agile, billige værktøjer og procedurer.
Nye testmetoder, som kan forudsige fremtidige brugeres ´oplevelsesværdi´ af nye produkter, vil blive udviklet af ekspertpaneler.

Ny viden og serviceydelser
Med Danmarks styrke i højteknologi – og nye interaktive og intelligente produkter og indlejret elektronik flere og flere steder – begynder industrielle designere at kunne anvende IT i mange nye former som aktive designelementer. For mange synes skridtet stort og risikabelt, hvorfor denne aktivitetsplan vil forsøge at gøre IT og elektronik til et designelement i samarbejde med helt nye partnere fra designskoler og universiteter. Igennem aktivitetsplanen vil der udvikles metoder og teknologier til at støtte og styrke danske virksom­heders (især design og brugsgenstande) fremtidige anvendelse af avanceret elektronik i intelligente, attraktive produkter med det formål at demonstrere nye innovative udviklings­metoder. Elektronikmoduler og IT- teknologi skal gøres til designmaterialer i en bredere forstand end blot som enkeltstående byggeklodser, som flyttes over i en efterfølgende designverden.
Med elektronik som ny del af designværktøjerne øges behovet for viden om optimering af design og brugsoplevelse i intelligente, håndgribelige produkter forsynet med interaktionsfunktionalitet. Designverden har tradition for fokus på brugerne – men med inddragelse af ny teknologi, skal der udvikles nye metoder til evaluering af brugsscenarier og kvalitet.
Store virksomheder med mange ressourcer kan sammensætte deres udviklingsteams tværfagligt. Den samme mulighed har SMV’erne ikke, og derfor vil der blive etableret en række nye GTS-services med fokus på SMV´ernes behov for operationalisering af Co-creation koncepterne:

 • Gennemførelse af opmærksomhedskampagner for udvalgte målgrupper.
 • Udvikling af håndgribelige designværktøjer (”elektroklodser”) som understøtter god brugeroplevelse og høj agilitet. Kursus- og certificeringsforløb for ”Design Med Elektronik” med emner som brugercentreret design, co-creation og oplevelsesdesign.
 • Udvikling af brugsoplevelses-tests til ”håndgribelige” fysiske interaktive, intelligente produkter samt validering af samme i forskellige målgrupper.
 • Referencemateriale, som illustrerer eksempler på forskellige oplevelser af et produkt.
 • Workshops til ”Teknologi BOOSTS” mht. forskellige typer af produkter i teknologi-svage virksomheder.
 • Etablering af et offentligt centralt tilgængeligt showroom med reference cases/demo-projekter (vil også indgå opmærksomhedskampagner).
 • Etablering af en åben ERFA-gruppe omkring fokuserede temaer.
 • Videnformidling via sociale medier, faglige artikler, hyppige præsentationer og virksomhedsbesøg.
 • Sluttelig etableres et ”TEIStudio” – et center med speciale i design og test af brugeroplevelsen af indlejrede, intelligente og interaktive produkter.

Det er en ambition med dette projekt at skabe meget konkrete værktøjer, som kan anvendes, også uden hjælp fra GTS’er, således resultaterne efterfølgende kan spredes via komponenter, bøger, metoder, undervisningsmateriale og på lignende vis.
Centrale aktiviteter
Aktiviteten her søger kort beskrevet at udvikle operationelle, agile – og billige – værktøjer og metoder til design af fremtidens interaktive produkter baseret på en dansk formgivning og designtradition – men også til test og verifikation af brugsoplevelsen af dem. Som udgangspunkt for at kunne etablere og vidensprede ovenstående viden og nye GTS-services, skal der gennemføres en række aktiviteter, hvoraf følgende skal fremhæves:

 • Oprettelse af et tværfagligt netværkssamarbejde blandt de nedenfor listede potentielle samarbejdspartnere.
 • Udvikling af metoder og teknologier til at arbejde med anvendelse/inddragelse af elektronik i et markeds- og brugercentreret perspektiv.
 • Forskellige produktudviklingsmetoder, som understøtter effektiv forretningsgang samt tværorganisatorisk involvering under koncept og produktudvikling baseret på erfaringer f.eks. med elektronisk skitsering skal undersøges og bearbejdes til et bredere udsnit af SMV gruppen.
 • Alternative produkt-test metoder, der tillader agil markeds-afprøvning med elektronik i så tidlige stadier som overhovedet muligt (a la ”Lean Startup”) skal vurderes og videreudvikles som udgangspunkt for fremtidige GTS-serviceudbud. 
 • Nye kompetencer, som kan understøtte processer omkring design, og objekt sensorisk evaluering af nye fysiske produkter skal udarbejdes, afprøves og valideres i samarbejde med udefra kommende deltagere. 
 • Innovative værktøjer til at udforske koncepter, til at designe og teste produkter i den rigtige brugsmæssige kontekst herunder sammen med repræsentative brugere uden elektronik/IT kompetencer, skal udvikles og valideres som forudsætning for, at de kan tilbydes som ny GTS-service.

Rationale for indsatsen
Der arbejdes i dag med at positionere f.eks. ”Strategisk Design” og ”ServiceDesign” som områder, hvor danske designere kan agere – men der er andre og mere skalerbare områder, hvor dansk industriel design kan udnyttes til global eksport. Dansk designtradition kan forsvare og forny sin internationale position ved at etablere nye teknologier som en del af designet – fremfor alene at bero på form, farve, funktion, smag, mode og trends.
SMV’er i Danmark og deres designere bør styrkes i deres anvendelse og ”flydende” brug af elektronikkens muligheder som design- og interaktionssprog.  Enkelte større virksomheder på verdensplan er gode til dette – og forskere i Skandinavien kigger på elektronik som design-element; men det kan og bør flyttes som aktivt og forretnings­frem­mende element til danske SMV’er. Med denne aktivitet vil DELTA medvirke til at flytte innovative danske SMV’ers parathed til at inddrage ny teknologi i deres produkter og designsprog – og samtidig sørge for, at flere nye faktorer inddrages aktivt i et produktudviklingsforløb. Et produkts succes afhænger i høj grad af, hvordan produktet bliver modtaget af brugerne, og dermed hvilken oplevelse disse har af at bruge produktet. Det er derfor vigtig at fremtage nye metoder tidligt i designprocessen, som kan kvantificere fremtidige brugeres produktoplevelse som alternativ til at vente på markedets dom. Derved opstår der også et fælles sprog, hvor designverden og elektronikken kan mødes i et fælles sprog og metoder.
Serviceydelserne henvender sig til flere typer modtagere; Særligt SMV’er, der ikke anvender elektronik i deres produkter i forvejen og derved ikke er typiske brugere af denne del af videnmiljøerne. Sekundært virksomheder, der ønsker at flytte sig fra én måde at anvende teknologi på til en anden, mere intelligent, mere udfordrende eller mere avanceret måde, end den de gør i dag. Aktiviteterne i denne aktivitet er desuden interessante for de SMV’er, der ønsker en ”lean startup” inspireret tilgang til markedsintroduktion til deres fysiske-produkter.
Aktivitetsplanen tager afsæt i resultater fra tidligere resultatkontraktaktiviteter omkring elektronisk skitsering og sensorisk produktevaluering. Der er ikke tale om en videreførelse af disse, men at begge projekter med brugere af disse resultater har anvist nye veje til nye segmenter, kundetyper, problemstillinger og udfordringer, som DELTA kan løse, forudsat vi søger for videnhjemtagning fra helt nye kilder.
Mulige samarbejdspartnere

 • Dansk Design Center, Århus Arkitekt Skole, IT Universitetet, Innovation Lab.
 • DPU, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Designskolen, Lund Universitet.
 • CIID, Copenhagen Institute of Interactive Design, KEA (Københavns Erhvervs Akademi).

19 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

VEDSO
Mandag d. 7/5-12 kl. 07:09

De ideer der ridses op i indlægget, virker for undertegnede - som en del af segmentet SMV'ere - yderst relevante. I Danmark finder vi stadig de traditionelle "clusters", hvor teknologier, økonomiske midler, innovation osv. skabes i forholdsvis snævre miljøer. I VEDSO FISH TECH har vi i produktudviklingsprocessen hårdt brug for eksterne teknologiske kompetencer til at sikre både fremdrift og vidensniveau. De Co-creation indsatser der skitseres ovenfor ville helt sikkert kunne hjælpe os, såfremt de var indbyggede i de processer der omgav et samarbejdsprojekt med et GTS. Gennem de forslag der er nævnt ovenfor ville kompetencerne - og succesraten - i VEDSO FISH TECH helt sikkert kunne styrkes, ligesom følgende momenter ville være af stor værdi for os:

-at der sikres forløb, der tillader at teknologier og viden omsættes bedst muligt i SMV'ere, der ikke selv besidder de nødvendige kompetencer til at kunne realisere lovende produktideer mv. - gerne på et tværfagligt grundlag

- at sikre at GTS'ere og andre i forbindelse med projekter, hvor der er åbenlyse produkt- og markedsmæssige "first-mover" fordele involveret, selv kan gå ind i sikring af udnyttelsen af dette potentiale gennem økonomiske funding udenom officielle kanaler

- at sikre at der til de udviklingsforløb der sættes i søen, tilkobles en "audit" funktion, der har til hensigt efterfølgende at sikre effekterne af GTS og andres indsats sikres ("følgegruppe tankegangen")

Den tankegang, der ligger bag indlægget ovenfor - dvs. den tværfaglige udnyttelse af kompetencer indenfor teknologi, design, innovation osv. - er selvfølgelig åbenbart rigtig. Selv i dag kan man undres over hvor lang tid der egentlig går uden at der fra officielt hold reageres på "svage signaler". Jeg håber ikke dette bliver tilfældet her! Vi har hårdt brug for at få omsat de teknologiske kompetencer vi har til, så at sige alle miljøer indenfor dansk erhvervsliv!

Med venlig hilsen

Lars Vedsø
VEDSO FISH TECH

rgrunnet
Fredag d. 11/5-12 kl. 06:00

Hej Ole

Spændende tiltag. Noget der kunne overvejes ville være, at tænke komponent leverandører ind meget tidligt. Mange danske virksomheder udvikler spændende teknologi kun for at opleve, at enkelte komponenter ikke kan leveres som forventet eller de bruger dem på en ikke optimal måde.

Hvis man inddrager f.eks. komponent leverandører (f.eks. dem som mange benytter sig af i Kina), eller nogen der sidder med tilsvarende viden, tidligt i udviklingsfasen, så får man en masse input, som gør at ens endelige produkt står meget stærkere, når det skal på marked. Desuden så sidder leverandører tit på enormt meget teknologividen, opsamlet igennem de mange tusindvis af enheder, som de har leveret til kunder over hele verden.

Mvh,
/ Rasmus
Innovation Center Denmark, Shanghai

Anders Fanø
Fredag d. 11/5-12 kl. 11:02

Hej,

Der er ingen tvivl om, at mange ikke-teknologisk orienterede SMVer finder det svært at indtænke elektronik i nye produkter. Der er flere forhold, som gør sig gældende, og som skal adresseres i en erhvervsfremme indsats:
- Elektronik design
- Test og verificering
- Sourcing (leverandør valg og ikke mindst leverandørstyring)

Den skitserede indsats har afgjort en række interessante elementer, her under ideerne om kursusprogram, ”Teknologi BOOST” samt den mere langsigtede plan om at etablere et center ”TEI studio”. Her er det dog vigtigt, at det ikke blive center med ringbind men et center fyldt med 3D printere, robotter, Touch teknologi osv. - et lab center hvor virksomheder kan udvikle og teste deres nye ideer.

Med hensyn til innovations- og designprocesser er der ingen tvivl om, at vi kan gøre mere både i forhold til at øge hastigheden i produktudvikling, men i ligeså høj grad at sikre innovationshøjde. At nå en vis innovationshøjde betyder ofte, at virksomhederne skal arbejde med nye elementer i innovationsprocessen, ofte ny teknologi.
Det at sætte fokus på udvikling af nye innovationsprocesser er et vigtigt element i det at lykkes med inddragelse af elektronik i ny produktudvikling.

Co-creation er ligeledes et vigtigt fokus område. Det at kunne inddrage omgivelserne aktivt i innovation og designprocessen bliver en afgørende konkurrence parameter fremadrettet. Den viden, der skal til for at udvikle globale produkter, kan ikke rummes i danske virksomheder alene, den skal hentes ude fra.

Samlet set et godt nyt initiativ som tilbyder SMV virksomhederne konkret support med at indtænke elektronik i nye produkter, og drive ny innovation.
Tilbuddet kunne udvides til også at dække innovative iværksættere.

De bedste hilsner
Anders

Mienoergaard
Fredag d. 11/5-12 kl. 16:54

Hej Ole

du har lagt et interessant forslag frem, hvis hovedstyrke er, at DELTA vil tilbyde R&D-funktion til SMV'er, som er afhængige af R&D, men ikke har ressourcer og størrelse til at drive deres eget.
Det gælder efter min mening ikke kun industrielle designere, som du nævner, men også servicedesignere, arkitekter, interaktionsdesignere m.m.m.

Det er altså et forslag, som relaterer sig til livsnerven for rigtig mange designafhængige danske SMV’er, som ellers – lidt hårdt sat op - er overladt til at træffe udviklingsbeslutninger baseret på, hvad de tilfældigvis møder på fagmesser, i pressen og samler op af trends på gaden.

Forslaget beskriver, hvordan I vil løfte SMV'er sådan, at de kan bruge it og elektronik som aktive designelementer, som store designvirksomheder allerede gør det idag. Det er i sig selv en vigtig pointe, for designere bliver nødt til at forstå it som et materiale med særlige potentialer, kvaliteter og begrænsninger for bevidst at kunne drage nytte heraf i deres design- og udviklingsarbejde.

Du skriver, at I vil udvikle håndgribelige designværktøjer, "elektroklodser", som gør det muligt at tænke/eksperimentere med elektroniske komponenter, kreere og eksekvere små programmer uden selv at skulle programmere eller arbejde med printplader. Det er en rigtig god ide, og der er mange fine eksempler på lignende tiltag fra bl.a. amerikanske universiteter, som I bør kigge på for at undgå at udvikle det samme to gange. Men pointen er, at der er god erfaring med at bruge ”elektroklodser” som endnu et sketchingværktøj, der hjælper med at inspirere designverdenen.

Forslaget er dog, som jeg læser det, lidt bart på det punkt, der hedder designtænkning. Designtænkning forstået som en kritisk rygrad, der hjælper med at vurdere skidt og kanel.
Jeg tror ikke på, at det er nok at producere gode elektroklodser, og lade designere fra SMV’er bruge dem som inspirations- og tænkeværktøjer. At bruge it som sketchingværktøj kræver ifølge min erfaring nogen omstilling af hjernen. Faren ved et nyt appetitligt værktøj, som elektroklodserne, er, at man bliver forført og lader sig styre af værktøjets potentiale og begrænsninger, snarere end at man bruger det til at åbne sit designfelt for nye ideer og aspirationer. Min erfaring siger, at det først er efter nogle år, at it- og designstuderende får en føling med, hvornår man henholdsvis bruger og misbruger it i et design. Før den kritiske rygrad opstår, bygger de vibratorer og blinkende lamper ind i alting, men det kommer der ikke nødvendigvis gode/sjove/udfordrende/poetiske/fremtidsorienterede produkter ud af.

Så min kommentar til jeres forslag er, at det peger direkte ned i livsnerven for en masse mindre virksomheder på designfeltet, som ikke selv kan køre en R&Dafdeling. Og det er en rigtig vigtig service, I dér kan udvikle. Men samtidig har I et ansvar for grundigt at integrere kritisk designtænkning i aktiviteterne, sådan at SMV’erne ikke i bar begejstring forfalder til putte sensorer og LEDlys ind i alle deres produkter. Når man pludselig bliver præsenteret for et slaraffenland af sensorer, aktuatorer og nye materialer er det nemt at blive forført, så det bliver DELTAs opgave at støtte udviklingen af SMV’ernes designkritiske rygrad sådan, at designerne med jævne mellemrum stiller spørgsmålstegn ved, i hvilken designideologisk retning man ønsker at bevæge sig.

Held og lykke
Mie Nørgaard

hesvla
Lørdag d. 12/5-12 kl. 11:54

Udfra de udviklingsarbejde jeg ser CERTEC involveret i så er der nogen af jeres punkter jeg ser som særligt vigtige så derfor et par kommentarer dertil :

*Udvikling af håndgribelige designværktøjer ...
Hvis man alene trækker på PD feltet med tilhørende etno-fokus er der en risiko for at glemme selve tingenes betydning i sådanne processer og da især hvis der ikke findes 'byggeklodser';især i forhold til TEI når oplevelsesdimensionen er vigtig. Vi kan konkret se udviklingsarbejder tøve med at tænke i ellers oplagte mulighedsrum omkring det 'tangible ' alene pga manglende erfaring og/eller tilgængelighed.

*Etablering af et offentli...
+ Videnformidling via s....
Specielt TangibleComputing kunne have brug for dette, den almene referenceramme måtte gerne blive bredere end mobiler, Xbox/kinect + efterlignende robotter.

* Etablering af en åben ERFA-gr...
Jeg tror det er vigtigt at tænke tværdisciplinært tæt på slut-'brug', Jeg og andre fra os deltager sikkert gerne.

• et ”TEI Stu.....
Der mangler i den grad aktører på denne her scene ved vi fra at have søgt og søgt i Øresunsregionen. Jeg tror at dette skal sammentænkes med en videre sammentænkning af 'sketching' og tidlig bruger involvering.

Morten Wagner
Fredag d. 18/5-12 kl. 16:38

Hej Lars

Tak for dine rigtig gode kommentarer!

Du foreslår at vi i denne idé - udover hvad vi har beskrevet - lægger vægt på, at sørge for at få samlet op på resultaterne ved en slags audit-funktion og samtidigt aktivt søge at støtte omsætning af vidensoverførsel med egentlig funding hos SMV'er. Resultatkontrakter som der beskrives her, indeholder vist ikke muligheder for det sidste - men selvfølgelig det første! Det slår mig så, at en følgegruppe til denne aktivitet der fx. indeholdt repræsentanter for dansk / international Venture og fx. Vækstfonden kunne være interessant?

vh
Morten Wagner

DELTA

Morten Wagner
Fredag d. 18/5-12 kl. 16:48

Hej Rasmus

God idé! Det vil uden tvivl komme virksomheder tilgode, at kunne hente viden om komponenter fra et centralt, levende "bibliotek" med komponent- og leverandørviden :o)

vh
Morten Wagner
DELTA

Morten Wagner
Fredag d. 18/5-12 kl. 16:55

Hej Anders

Tak for dine kommentarer!

Det er bestemt meningen - og det vil vi huske at pointere - at initiativet skal have "liv" i et TEI Studio, hvor også innovative iværksættere - såvel som SMV'er og andre danske virksomheder - kan få inspiration, viden og HANDS ON med nye metoder og teknologier til produktinnovation.

Vi håber iøvrigt med dette initiativ specielt at kunne ramme virksomheder, som ikke i forvejen har (eller nødvendigvis havde tænkt sig at) give sig i kast med højteknologisk produkt-udvikling - og for at flytte dem, skal der praksis og konkrete "studio"-miljøer til.

God pointe med det globale udsyn, som vi selvfølgelig skal sørge for!

vh
Morten Wagner
DELTA

Morten Wagner
Fredag d. 18/5-12 kl. 17:10

Hej Mie

Tusind tak for gode kommentarer og den vigtige reminder!

Vi er faktisk meget enige - dette initiativ bør tage hensyn til kritisk designtænkning, og fx. involvere folk fra andre domæner end lige de blinkenlichts-begejstrede teknologer - og vi respekterer så sandelig - og netop - de væsentlige kompetencer der ligger i andre domæner udenfor den "rene teknologi". Det er netop her forslagets "elektro-klodser" (om det så bliver egen-udviklede, et bibliotek af de bedste fra udlandet - eller en kombination heraf, vi i sidste ende benytter) der som en (mindre) del af aktiviteten kan danne en bro mellem SMV'er, teknologer og "designere".

Så vi skal huske at designtænkning ikke virker som et "bart område" i det endelige forslag!

bh
Morten Wagner
DELTA

mikkelo
Lørdag d. 19/5-12 kl. 13:46

Hej.

Tak for dine gode og relevante kommentarer.

Vi er glade for at I på CERTEC på Lunds Tekniska Högskola ser et behov og muligheder inden for dette område. Og at I også selv har identificeret behovet i Øresundsregionen.

Du nævner desuden at du ser behov for at udvide og udvikle feltet omkring "tangible computing" f.eks. omkring PD (Participatory Design) der kan have gavn af et konkret fysisk værktøj som byggeklodser til at udnytte oplagte muligheder.

Det er også godt at høre at I er interesserede i at deltage i en åben ERFA gruppe.

Med venlig hilsen
Mikkel Leth Olsen
DELTA

Mads Thimmer
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 01:02

Hej DELTA

Rigtigt gode spor, der er skitserede her, og gode kommentarer! Der kredses jo en del omkring teknologi og inddragelse. Traditionelt en svær ting, da vi har været organiserede i dybe fagligheder. Men måske er der andre varianter på vej. I hvert fald kigger man mere og mere på "crossdisciplinary science", som i de rene varianter er alt fra nano til bio, og ser anvendelsesorienteret på løsningsdesign. For mig ligger det store spring i de organisatoriske udfordringer, der skal overvindes ved at mere end deltage men egentligt implementere det udtræk, man kan få i åbne grupper, i tværgående sammenhænge. Hvordan går vi fra R&D til C&D, collaborate and develop. Her tror jeg en kombination af det test- og løsningsorienterede med et organisatorisk toolset for at hjælpe på vejen frem mod virkeligheden vil hjælpe både store og små. Og her er de små faktisk tættere på målet end de tror - jo mindre virksomhed, jo mindre inerti og træghed i omstillingsprocesser.

mvh

mads Thimmer
Innovation Lab

Morten Wagner
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 22:08

Hej Mads

Tusind tak for din kommentar. Det er en god pointe.

Udover at udvikle toolsets - både metodiske såvel som teknologiske - til at facilitere design og test af næste generation af fremtidens intelligente produkter, virker det oplagt også at tage hensyn til - og at inddrage - organisatoriske vinkler og under projektet at kigge dybere i fx. en kortlægning og udforskning af de muligheder og eventuelle barrierer de giver.

Med venlig hilsen
Morten Wagner
DELTA

GeekPhysical
Torsdag d. 31/5-12 kl. 21:25

I think Mie has really made an excellent point here. The most important factor is not an ability to provide R&D services, there are many companies which provide that, but rather, to provide a combination of R&D *and* design thinking.

As a SMV and an Interaction Designer, I am fully committed to design research and understanding the scenario I have to work with, and the people who will act in that scenario. It's very important for my team that we have a quick and dirty solution that we can test and iterate many times over until we get it right. I don't want more 'smart devices', rather, I want a smart experience.

Having worked with Delta, who has provided tools for my company and my customers to do exactly that, explore the experience and test, iterate and repeat until everything is very well thought out and an elegant solution obtained, I can happily support the statement that SMV'erne benefit from this type of design process.

Vanessa Carpenter
GeekPhysical

Tomas Sokoler
Torsdag d. 7/6-12 kl. 08:04

‘Sketching i Hardware’ og forestillingen/ambitionen om at understøtte mere åbne og eksplorative udviklingsprocesser har i en række år været et helt centralt element i undervisning og forskning i interaktionsdesign her på IT Universitetet. Vi ser masser af muligheder for et bredt samarbejde og bidrager meget gerne til arbejdet med at få realiseret ideerne.
Tomas Sokoler
IT Universitetet

Charlotte Vittrup
Fredag d. 8/6-12 kl. 09:46

Vi har i projektet "Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort" under Lev Vel brugt de elektroniske 'byggeklodser' til hurtigt at udvikle prototyper på intelligente pilleæsker.

De elektroniske prototyper gjorde det muligt for os at demonstrere funktionaliteten for brugerne og dermed få mere kvalificeret feedback end hvis vi havde vist use cases eller kun beskrevet konceptet.

Mulighederne for brug af elektronisk sketching er mange, især ved udviklingen af bedre designede elementer med flere funktioner.

MH,

Charlotte Vittrup
Projektleder - Væksthus Hovedstadsregionen

CGRA
Onsdag d. 13/6-12 kl. 19:15

Danmark har bestemt behov for fortsat at blive bedre til at tænke it og elektronik ind i designløsninger. Designere involveres i stigende grad, når der skal udtænkes løsninger på de store samfundsudfordringer i Danmark og verden. Derfor er det væsentligt at de tidligt i processen evner at vurdere hvordan indbygget intelligens gennem it og elektronik kan bidrage til at gøre løsningen bedre for brugeren og samfundet.
 
I Danmark har vi allerede lang en række dygtige design og udviklingshuse, der hjælper i iværksættere og veletablerede virksomheder med at indarbejde it og elektronik i deres løsninger. Disse virksomheder bør inviteres ind på ligeværdige vilkår i dette samarbejde så vi styrker det samlede økosystem for it og elektronik i Danmark. Det er vejen til at sejr med Danmark som teknologisk skaberland.

Morten Wagner
Torsdag d. 14/6-12 kl. 11:47

Hej Christian og ITEK,
 
Tak for dine kommentarer fra ITEK. Vi er helt enige – og DELTA’s formål er at sikre, at Danmark bliver det bedste sted for højteknologisk produktudvikling. Skal vi sikre nye produkter og fortsat produktion i Danmark, så fordrer det bl.a., at vi forædler vores designprodukter med nye og mere intelligente løsninger – det kan være møbler, tøj, brugskunst, legetøj eller andet – alle brancher med meget begrænset kendskab til f.eks. elektronik, lys, lyd eller andet, der kan indtænkes i deres produkter. Derfor vil DELTA gerne sætte sig i front for at sikre, at der fortsat vil være højteknologisk produktudvikling i Danmark, så der kan være et økosystem.
 
Forslaget tænkes forud for og bredere end "at der skal være elektronik i alle produkter".  Initiativet vil også kigge på inddragelse af markedshensyn og forretningsmodeller og fx. design med elektronik under anvendelse af cocreation - forhold som alle sammen kan spille ind på udvikling af de næste danske "blockbuster" produkter. Det er således i sig selv ikke formålet, at produkter skal indeholde elektronik – så har vi allerede lukket mulighedsrummet. Hvis det sker for det enkelte produkt – er det fordi, det giver mening i konceptfasen – initiativet her, skal ikke forståes som et push af elektronik som sådan. Tværtimod handler det om, at elektronik og HW/SW skal være en del af design-værktøjskassen på lige fod med form, farver og materialer – og derved indarbejdes sammen med andre metoder og metrikker for ”ikke-elektronik”-kyndige. Vores mål er at udvikle/udbrede færdigheden ”design med elektronik” – og derved at man i de meget tidlige faser af idéudviklingen kan finde et fælles møde om design metoder. 

Vi mener at vi kan skabe en grobund, hvor to klassiske danske erhverv, design og elektronik, kan finde et nyt møde. Netop derfor er det, som du nævner, vigtigt at begge værdikæder byder ind og igennem dette initiativ finder sammen i nogle nye spændende forløb, værktøjer og metoder til fælles bedste.

vh
Morten Wagner
DELTA

Morten Wagner
Torsdag d. 14/6-12 kl. 12:10

Hej Charlotte

Tak for din positive kommentar! 

Der er ingen tvivl om, at vores arbejde med elektronisk skitsering har inspireret os til dette næste initiativ; at gøre elektronik tilgængelig som designmateriale på linie med andre materialer som dygtige danske designere "taler flydende". Designprocesser idag involverer idag naturligt brugere - og CoCreation og brugerinvolvering er naturlige værktøjer (ihvertfald for os i den skandinaviske, demokratiske designtradition). Vores ønske med dette initativ er at skabe viden, værktøjer og netværk blandt både designere, elektronikvirksomheder og fx uddannelses institutioner, således at innovation med 'intelligente' materialer bliver en del af standard værktøjskassen for endnu flere - til alles bedste.

Vh
Morten Wagner
DELTA

Morten Wagner
Torsdag d. 14/6-12 kl. 12:36

Hej Tomas

Tak for din positive kommentar.

Vi er klar over jeres aktiviteter - og mener at de er interessante og højst relevante for dette initiativ; så invitationen til samarbejde er vi selvfølgelig rigtig glade for! Jeres forskning indenfor interaktionsdesign og elektronik som designmateriale vil være væsentlige input til dette initiativ. Vi søger samtidigt at inddrage partnere som CBS og de danske designskoler i dette initiativ.

Vh
Morten Wagner
DELTA