Danske Smart Grid Produkter - Kompetence Center

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet og Informations- og Kommunikationsteknologi
Ole Steensen
Manager Innovation and Technology

Smart Grid er et stort tema i debatten om - og en væsentlig del af løsningen på - fremtidens energiforsyning. Danmark indtager en særdeles markant rolle på europæisk plan, når talen falder på FoU samt demonstrationsprojekter. DELTA har implementeringskompetence, og vil tage de næste skridt til at bringe den eksisterende viden fra demo-niveau ud i den virkelige verden og sikre at SMV’erne udnytter tilgængelig viden og opnår en konkurrencemæssig fordel.

1. Markeds- og samfundsbehov

Som den grønne energi bliver mere udbredt, vil det blive ufravigeligt at skulle etablere et mere intelligent el-distributionsnet. Det vil blive et myndighedskrav, at nye produkter skal være indbyrdes Smart Grid kompatible og funktionelt sikre. Et Smart Grid, som ikke har disse egenskaber, vil få uoverskuelige samfundsmæssige effekter.

Smart Grid har været genstand for stor opmærksomhed igennem en årrække og har genereret en stribe forsknings- og demonstrationsprojekter. Danmark er helt i front med viden og teknologi til at implementere dette. Denne viden skal nu udnyttes i praksis til gavn for SMV’er, således nyttiggøres i produktudviklingen. Kort sagt er Smart Grid konceptet, at el-nettet kan bestemme, om fx et køleskab, en varmepumpe eller en el-radiator skal være tændt eller slukket. Disse potentielle store forandringer i brugsmønstret i el-nettet har stor betydning på produktniveau. Smart Grid Ready produkter – altså produkter, som er udviklet med henblik på at udnytte mulighederne i et Smart Grid net – er forudsætningen for, at vi kan høste gevinsterne i et smartere el-net samt få et vækstudbytte fra de mange FoU- og demoindsatser.

Den skitserede aktivitetsplan vil fokusere herpå, således at alle virksomheder, som udvikler eller producerer produkter til Smart Grid, kan få rådgivning og test til støtte i deres produktudvikling. Samtidig konkretiserer og konsoliderer aktivitetsplanen viden fra de mange internationale og nationale projekter som forudsætning for, at selv en lille dansk virksomhed kan agere optimalt. Aktiviteterne vil således knytte an til de mange tidligere Smart Grid projekter i ind- og udland.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet har i april 2013 artikuleret en ambitiøs strategi for Smart Grid aktiviteterne i Danmark. Smart Grid udviklingen er således drevet af energimæssige målsætninger og er begyndt at blive endog meget konkrete for apparatudviklere. Det skaber et behov for at kunne sikre koblingen mellem centralt styrede beslutninger til de muligheder og udfordringer, som de giver for dansk erhvervsliv. Særligt relevant er denne konkretisering af krav og muligheder for SMV’er og virksomheder, som producerer apparater, som skal interagere med fremtidens el-net. DELTA ønsker at accelerere udviklingen med nye rådgivnings- og testservices:

 • Valg af teknologi til en decideret fremtidssikring af kommende produkter ved en såkaldt ´Smart Grid Ready´ service.
 • Pålidelighed ud fra helt nye brugsscenarier for apparater (tænd/sluk, øget robusthed mod fluktuationer i nettet).
 • Kommunikation med virksomhedernes apparater på el-nettet, fx ´Powerline communication´ eller lign.
 • Sikkerhed - integration af sikkerhedsmæssige aspekter ift. apparatet.
 • Test, simulering og certificering til virksomheder – fx inden for integration af op- og afladning af elbiler på nettet, integration af ´smart meters´ og håndtering af betaling samt reduktion af støjniveau af Smart Grid Ready produkter, som aktiveres i nattetimerne.

For at kunne rådgive og teste mht. Smart Grid produkter skal de nye relevante og konkurrerende standarder gennemarbejdes og formidles. Dette skal både være på apparatniveau, men også med hensyn til infrastruktur (komponenter i distributionsnettet). Flere delelementer bør her indgå:

 • Der opbygges viden omkring WiFi, Bluetooth LE, Ethernet, Powerline communications, Frequency monitoring (49.9 Hz indkobling) relateret til Smart Grid.
 • Viden omkring relevante standarder for apparatudviklere, myndigheder og den øvrige industri.
 • Videnopbygning omkring specifikke lovkrav samt generiske standarder, som er relevant for primært apparatudviklere.
 • Kurser afholdes for at øge opmærksomheden på fremtidens krav og inspirere virksomheder til at være på forkant på dette område.

3. Centrale aktiviteter

De nævnte områder kræver yderligere videnindsamling om national og international Smart Grid teknologi, således virksomhederne er på forkant med udviklingen, når Smart Grid ´Readyness´ bliver et lovkrav og efterspurgt af forbrugere nationalt såvel som internationalt.

Nogle af de centrale aktiviteter heri vil være:

 • Videnindsamling fra den lange række af danske og internationale forsknings- og forsøgsprojekter med Smart Grid og konkretisering af deres anvendelse og relevans for produkter og apparater.
 • Bearbejdning af data og erfaringer fra fx ECO Grid EU projektet på Bornholm.
 • Indsamling af erfaringer fra EU projekt FINESCE LiveLab i Stenderup (Future Internet Smart Utility Services) er en del af en større europæisk satsning, FIWARE, som har til formål at udvikle en åben IT-infrastruktur.
 • Opbygning af nødvendige testsystemer og afklaring af nødvendige kombinationstest, herunder kompetenceopbygning. Udvikling af og opbygning af kombinationstest-metodikker mod Smart Grid, fx Multi Environment Over Stress Testing (MEOST).
 • Udvikling og opbygning af kompetencer inden for netværkssimulering i forhold til produkter, grid simuleringer på produktniveau, netspænding og -frekvens.
 • Deltagelse i standardiseringsarbejde samt hjemtagelse af standarder og regulativer, som samlet set stiller krav inden for Smart Grid.
 • Etablering af forsøg og testopstillinger til Smart Grid Ready test.
 • ´Smart-teknologierne´ bygger i meget vid udstrækning på åbne fælles kommunikationsplatforme, hvorfor tiltag til forhindring af cyber-crime bliver et altoverskyggende tema, som skal håndteres.  Derfor udvikles rådgivningskompetencer inden for åbne kommunikationsplatforme samt sikkerhedsaspekterne forbundet med åbne fælles kommunikationsplatforme.
 • Videnspredning gennem netværksgrupper, konferencer, seminarer, publikationer og lign.

4. Målgruppe og samarbejdspartnere

Danske virksomheder, hvis produkter er målrettet fremtidens el-net, og med ambitioner om at markere sig langt fremme og blandt de første til at få prædikatet ´Smart Grid Ready´ i Danmark såvel som internationalt.

DTU Elektro, INSERO, Dansk Energi, Teknologisk Institut, Dansk Standard, internationale standardiseringsorganer m.fl. vil være velkomne partnere, ligesom Danfoss, Vestas, ABB, Schneider, Kamstrup m.fl. kunne blive værdifulde sparringspartnere.

Nøgleord

7 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:17

#MoMoCopenhagen #smartgrid #AAl #MedTech #medicoinnovation #DELTA I am a member of 5 smartgrid groups here in DK. Unfortunately, I am apparently the only member of all of these groups! I am also a member of 5 BigData/IoT groups, most of which don't talk to eeach other! This is a silly situation, with different groups trying to scrable after the same funding money! Wouldn't it be better to support a common initiatve, where both SME's and startups/NGO's have a say, and not just the big players, such as DI, ITEK, and the 5 universities, who traditionally grab all the funding!

Ole Steensen (Manager Innovation and Technology, DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:03

Dear Scott Hill,
Your frustration is understandable, I too would prefer one "super shop", that could serve all my needs - still I carefully select where to spend my resources.
Most of the themes you quotes are nominated societal challenges, meaning that most universities and several GTS institutes feel an obligation to provide the best of their knowledge and services for the benefit Danish companies - not least SME's that cannot by their own get access to new technologies and cope with worldwide regulatory requirement needed to get into attractive new markets.
Making a profile of Danish SME's reveal that they are very different, and so are their products and needs. DELTA takes care in not developing knowledge/services available elsewhere and consequently DELTA cooperates with most of the entities you refer to. Often we make joint conferences/workshops in order highlight more aspects and provide in depth knowledge in a single go.

In suggesting a Smart Grid Knowledge Center DELTA will be targeting our approach on the new product/instrument designers and specifically the regulatory and design aspects and pave an easy way for the new/small players. Such a service in non-existing at present in Denmark.

Still, it is comments like yours that shall shape the new Danish innovation system. I am grateful that you took the time to comment DELTA's proposal.

Karsten Lumbye Jensen (Chief Innovation Officer, ReWater, Aarhus Vand A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:51

Insero har et strategisk og stort fokus på Smart Grid, hvorfor initiativer, der kan konsolidere viden og aktiviteter hilses velkommen. En god del af den nødvendige state of the art viden forefindes allerede, dog er det selvklart væsentligt, at der løbende konsolideres og genereres viden. Nationalt set er det vigtigt med koordinering, men grundet de mange tilgange og interesser i Smart Grid området vil det være forudsigeligt, at kompetencer vil blive opbygget flere steder, hvoraf Delta vil være et af de oplagte. Initiativet hilses velkommen og det opfordres til løbende koordinering, differentiering og synergidannelse med andre kompetencecentre såvel i Danmark som internationalt.

Ole Steensen (Manager Innovation and Technology, DELTA)
Mandag d. 11/5-15 kl. 10:25

Kære Karsten, tak for din kommentar.

DELTA er helt opmærksom på INSERO og jeres initiativer og kompetencer.
Vi vil derfor gerne deltage i fælles arrangementer, som kan medvirke til fremme danske virksomheders positionering indenfor Smart Grid udvikling og navnlig de regulatoriske krav, som er/bliver opstillet ikke blot i Danmark, men international.

Fsv. vores forslag nyder yderligere fremme vil vi inddrage jer I den følgende mere detaljerede planlægning for at sikre et optimalt indhold også bygget på jeres erfaringer.

Jørgen Andersen (CEO, Green Tech Center A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:49

Green Tech Center i Vejle er et nationalt demonstrations og kommercialiseringscenter som hjælper grønne teknologi levendører ud på markedet i Danmark og udlandet. Vi arbejder dagligt med Smart Grid udfordringer og teknologier sammen med vores 220 medlemmer og har netop fokus på implementeringen heraf i markedet. Vi hilser endnu mere fokus herpå velkommen og bistår gerne DELTA om at udnytte vores respektive kompetencer endnu bedre for større resultater til gavn for den grønne omstilling og jobskabelse i Danmark.

Ole Steensen (Manager Innovation and Technology, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:03

Hej Jørgen,

Jeg benyttede lige lejligheden til at genbesøge jeres hjemmeside, og jeg kan se at I til stadighed får ny spændende aktiviteter - til lykke med det.

Vi ser jeres aktiviteter som meget komplementære til de nye aktiviteter, som DELTA har i tankerne.
Det er en rigtig god ide med jeres demofaciliteter for Nye virksomheder, hvor de under kontrollerede og monitorerede forhold kan inkluderes deres produkter og ideer I et Smart Grid hos jer.
Man kan sige at DELTA's forslag ligger bade før (rådgivning inden udvikling) og efter (certificering af det færdige product).
Jeg ser derfor en oplagt mulighed for et godt fremtidigt samarbejde fsv. DELTA's ide samler tilstrækkeligt interesse.
Tak for dit indlæg.

Preben Birr-Pedersen (CEO, CLEAN)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:21

CLEAN og Innovationsnetværket Smart Energy støtter forslaget. Der er et stort behov for at få testet komponenter og apparater til smart grid. Det er særligt vigtigt, at aktiviteten "Videnopbygning omkring specifikke lovkrav samt generiske standarder, som er relevant for primært apparatudviklere." ikke lader sig begrænse til danske eller europæiske lovkrav.