Den Danske Renluftsektor - En fælles innovationsplatform for udvikling af renluftløsninger

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Karsten Fuglsang
Senior projektleder, F&U koordinator

FORCE Technology vil etablere en innovationsplatform for udvikling, optimering, validering og dokumentation af renluftteknologier målrettet danske producenter, leverandører og brugere af renluftteknologi. Der er fokus på at skabe innovative løsninger med høj effektivitet, minimale driftsomkostninger, lavt energiforbrug og længst mulig levetid. Innovationsplatformen skal udvikles og afstemmes i tæt samarbejde med målgruppen inden for industri, transport og energibranchen.

En sammenfatning af aktivitetsforslaget kan læses i PDF-dokumentet.

1. Markeds- og samfundsbehov

Luftforurening udgør en stigende udfordring lokalt såvel som globalt og derfor skærpes reguleringen af luftemissioner i disse år både i EU (som følge af de igangværende BREF processer), i FNs Internationale Søfartsorganisation (nye skærpede krav til maritime emissioner) og i de nye vækstøkonomier (bl.a. Kina har skærpet grænseværdier for emissioner fra energiproduktion). En række brancher er, som det også fremhæves i Fremsynet ”Fremtidens innovationsinfrastruktur”[1], således udfordret af et stærkt politisk ønske om at reducere emissionerne.

De skærpede krav skaber behov for udvikling af teknologier og innovative løsninger både inden for energi-, industri- og transportsektoren. Hensigten med aktiviteten er at understøtte branchens udvikling af nye løsninger med høj effektivitet, minimale driftsomkostninger og energiforbrug, og længst mulig levetid, således at den danske renluftssektor står bedst muligt rustet i den internationale konkurrence.

En brancheanalyse (link) viser at renluftssektoren i Danmark består af mere end 500 virksomheder, hvoraf en væsentlig del er SMV’er. Sektoren havde i 2013 en samlet omsætning på 48 mia. DKK og en eksport på 9 mia. DKK. Med en stigning i eksporten på 12,5% årligt mellem 2009 og 2013 har sektoren haft den største vækst af alle grønne produktområder inden for miljø og klimatilpasning

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Formålet med aktiviteten er at etablere en innovationsplatform for udviklingen og optimering af renluftteknologier målrettet danske producenter, leverandører og brugere af renluftteknologi.

Udviklingsaktiviteterne gennemføres i et tæt samarbejde med relevante aktører inden for transport, energi og industri.

Brancheanalysen (link) har påpeget, at der med fordel, set i kontekst af innovation, jobskabelse og eksport, kan opbygges større samarbejde på tværs af sektoren. Nærværende aktivitet vil være katalysator for samarbejde og skabe et solidt afsæt for teknologisk innovation. De serviceydelser, der frembringes, kræver dels omfattende specialviden, der ikke vil kunne løftes af den enkelte virksomhed. Dels har virksomhederne behov for en uvildig aktør, der kan levere valid dokumentation ifm. udvikling af renluftteknologier. Det gælder særlig ifm. udvikling af nye teknologier, der skal imødekomme fremtidig regulering.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan aktiviteten vil understøtte udvikling og optimering af teknologier til reduktion og dokumentation af luftforurening.

Aktiviteten vil fokusere på tre områder:

Designkoncepter
Udvikling af designmetoder og kriterier for materialevalg der understøtter, at renluftløsninger i større grad kan tilpasses den konkrete applikation og det system, som teknologien skal indgå i. Dette vil bane vejen for bedre proces- og energieffektivitet og øget levetid. Bedre mulighed for pålidelig procesmodellering er en vigtig forudsætning for at støtte virksomhederne direkte i deres udvikling af smarte renluftløsninger.

• Målemetoder og -teknologier
Udvikling af nye måleteknikker, -systemer og –metoder, der kan understøtte teknologiudvikling i branchen. Tilgængelige og validerede målesystemer er en central forudsætning for, at branchen kan udvikle og dokumentere mere effektive teknologier. Aktiviteterne bidrager også til øget procesforståelse i hele branchen, der er en forudsætning for udvikling af designmetoder og smarte renluftløsninger.

• ”Smarte” løsninger
Udvikling af ”smarte” renluftløsninger, hvor teknologien understøtter evnen til selvoptimering og bedre tilpasning til de aktuelle driftsforhold. Her tænkes fx på forbedrede strategier for rensning af filterposer med henblik på maksimal levetid og minimal driftsomkostning.

3. Centrale aktiviteter

For alle aktiviteter gælder, at de vil blive udviklet i et tæt samarbejde med relevante målgrupper inden for industri, transport og energibranchen og afstemt med målgruppen og de aktører, der involveres i udviklingsarbejdet.  

Designkoncepter
Aktiviteten har fokus på udvikling af designmetoder og –kriterier, der via øget procesforståelse skaber et fundament for at udvikle nye innovative designs og forbedre eksisterende koncepter for at reducere emissioner. Aktiviteten har som udgangspunkt fokus på reduktion af svovl og partikler. Vi vil:

  • Udvikle metoder og modeller, som kan identificere hvordan partikler som en del af fx afsvovlings teknologier påvirker flowet.
  • Udvikle metoder og modeller som identificere hvordan dråber spredes og interagerer med partikler og indgår som et bærende proceskemisk medie.
  • Sammenkoble metoder og modeller for både partikler og dråber og hvordan de påvirker hinanden og det multi-fase-flow som de indgår som en procesteknisk del af.

Målemetoder og –teknologier
Aktiviteterne vil tage afsæt i behovet for udvikling af nye målemetoder og –teknologier, der kan bidrage til at levere kosteffektive løsninger til dokumentation af forureningsparametre, der omfattes af skærpede reguleringsmæssige krav. Vi vil:

  • Udvikle og validere systemer til måling og karakterisering af partikler fra skibsmotorer og ikke-vejgående køretøjer.
  • Udvikle metoder til dokumentation af emissioner af partikler og gasser fra industri på områder, der er under øget regulering, og hvor der endnu ikke findes veldefinerede metoder til dokumentation og kontrol. Her tænkes på diffuse udslip af støv samt drivhusgassen metan fra fx landbrug, spildevandsanlæg, eller nedlagte affaldsdeponier.
  • Udvikling af fleksible prøvetagningssystemer. Et eks. herpå er kobling af kosteffektive sensorer til forskellige typer af mobile prøvetagningsenheder (fx droner el. landbaserede robotter), hvor et udviklingssamarbejde mellem leverandører af prøvetagningsenheder og måletekniske løsninger kan føre til nye innovative målesystemer.

Smarte Renluftsløsninger
Aktiviteten tager udgangspunkt i mulighederne for at udvikle ”smarte” løsninger fx i forhold til måling af svært tilgængelige emissionsparametre eller udviklingen af nye reguleringskoncepter. Vi vil som udgangspunkt udvikle:

  • System for reduktion af levetidsomkostninger på posefiltre via forbedrede strategier for rensning af filterposer.
  • Adaptiv regulering af scrubbersystemer hvor fx spraylag indkobles alt efter last og emissionsniveau.

4. Mulige samarbejdspartnere

Som afsæt for aktiviteterne har FORCE Technology en tæt kontakt til aktørerne inden for renluftsområdet. Vi vil udnytte denne platform både i forhold til at følge og afdække behov for innovation og mhp. videnspredning.

Som afsæt for aktiviteterne kan nævnes det nationale Referencelaboratorium for Emissioner til Luften, aktiv deltagelse i innovationsnetværkene INNO-MT og TINV, IGAS, IDA Kemi, DALUTEK, Miljøstyrelsens kommende ’Partnerskab for Renluftsteknologi’ og projektet ”Scrubbers – controlling PM emissions” under INNO+ ’Det Blå Danmark’.

Referencer: 

[1] "Fremtidens innovationsinfrastruktur". Teknologi- og innovationsfremsyn. Styrelsen for Forskning og Innovation. Januar 2015.

Nøgleord

49 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jon Knudsen (CEO, Explicit)
Mandag d. 20/4-15 kl. 10:52

Fra Explicit's side finder vi initiativet omkring en fælles innovationsplatform og øget samarbejde mellem aktørerne på renluftområdet meget spændende. Vi fokuserer i øjeblikket på emissionsmålinger fra skibstrafikken vha. blandt andet droner, men ser gerne en udvidelse af vores drone- og dataopsamlingsplatform til andre applikationer. Det kunne f.eks. være metangasmålinger fra affaldsdepoter eller kortlægning af emissioner fra spildevandsanlæg. Vi er i den sammenhæng afhængige af gode samarbejdspartnere for at føre teknologierne fra ide til virkelighed - fra prototype til skala - og det vil en fælles dansk innovationsplatform uden tvivl kunne hjælpe med.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:02

Tak for den positive kommentar.

Jens Peter Hansen (R&D Manager EGC, Alfa Laval)
Mandag d. 20/4-15 kl. 10:56

Vi støtter gerne op om FORCE’s udviklingsaktiviteter vedrørende bl.a. partikler fra skibsmotorer. Dette kan hjælpe os med at forstå hvilke fysiske forhold og parametre der bestemmer emissionerne samt aktiviteter med henblik på dokumentation og formidling af hvilke reduktioner der kan opnås med vores udstyr og under hvilke forudsætninger. Vores samarbejde med FORCE inden for InnoPLUS projektet ”Scrubbers – controlling PM Emissions” er netop godt et eksempel på dette.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:09

Tak for jeres støtte til projektforslaget.

Carsten Hansen (Administrerende Direktør, instrumatic aps)
Mandag d. 20/4-15 kl. 13:51

Instrumatic a/s har tidligere udviklet opsamlingssystemer i tæt samarbejde med FORCE. Vi støtter derfor udviklingen af nye prøvetagningssystemer, herunder f.eks. et kosteffektiv opsamlingssystem til at vurdere gener omkring støvende industrielle oplag.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:13

Tak for den positive kommentar. Vi ser også et potentiale for at udvikle bedre og billigere metoder til vurdering af støvgener.

Anders G. Christensen (Ekspertisechef, NIRAS A/S, NIRAS)
Mandag d. 20/4-15 kl. 17:40

I NIRAS arbejder vi med en del forskellige sensorer til vore egne droner i forbindelse med en række bl.a miljørelaterede opgaver – herunder bl.a brug af droner med sensorer til detektion og kvantifikation af metan udslip fra lossepladser. I denne sammenhæng vil vi være meget interesseret i et udviklingssamarbejde omkring videreudvikling af disse teknologier. Vi støtter således gerne på op omkring aktiviteten ”Udvikling af fleksible prøvetagningssystemer” og syntes at hele ideen med en Innovationsplatform er et spændende tiltag.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:15

Tak for jeres positive kommentar og støtte til udvikling af flexible prøvetagningssystemer til kvantifikation af gasudslip fra arealkilder.

John Thesmer (Ressourcechef, Amager Ressourcecenter)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:53

Som aftager af renluftteknologi til ARCs forbrændingsanlæg støtter vi op om etableringen af en fælles innovationsplatform for udvikling af renluftløsninger til imødegåelse af forventede skærpede krav til emissionerne.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:58

Vi er glade for jeres støtte til forslaget - tak for det.

August Ussing (Office & Account Manager, Leapcraft)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:15

Leapcraft (SMV) leverer bl.a. brugercentrerede softwaresystemer med tilhørende sensorer til at monitorere luftforurening. Vi er meget imødekommende over for Force Technology's forslag og oplever som SMV ligeledes et stigende behov for at samle og skabe synergi imellem de forskellige aktører og aktiviteter, hvad angår innovation inden renluftssektoren. Ingen tvivl om at markedet på globalt plan vokser markant i disse år og det er vigtigt, at vi i Danmark styrker udviklingsinitiativerne, hvor en samlende innovationsplatform ville være et stort skridt i den rigtige retning. Vi vil derfor tilkendegive vores støtte og følge forslaget med stor interesse.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:13

Mange tak for jeres støtte til forslaget!

Johnny Marcher (Chief Operating Officer, LiqTech International A/S)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 07:12

LiqTech producerer og markedsfører keramiske filtre samt keramiske membraner, som i dag blandt andet anvendes til reduktion af partikeludledning fra dieselmotorer samt oprensning af scrubbervand. Vi glæder os særligt over den øgede interesse der er for at begrænse emissioner fra skibe og fra transportsektoren generelt. En samlet innovationsplatform kan være et vigtigt værktøj i udviklingen af de rigtige energivenlige renluftløsninger. Vi vil derfor tilkendegive vor interesse og støtte, og vil deltage positivt hvor vi finder det muligt.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 07:50

Mange tak for jeres støtte til forslaget.

Charlotte Scheutz (Professor, Institut for Vand og Miljøteknologi, DanmarksTekniske Universitet)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 17:11

DTU Miljø har udviklet en målemetode, der baserer sig på anvendelse af sporgas til kvantificering af diffusive udledninger af klimagasser som metan og lattergas. De sidste 4-5 år har metoden været anvendt til at bestemme udledningen fra en række danske deponier og spildevandsanlæg. DTU Miljø er meget interesseret i et fremtidigt samarbejde med FORCE omkring udvikling og anvendelse af nye målemetoder til bestemmelse af udledning af klimagasser, og støtter således op omkring aktiviteten ”Udvikling af fleksible prøvetagningssystemer”.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 13:30

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med DTU inden for området flexible prøvetagningssystemer. Tak for din positive kommentar.

Hanne Hostrup Poulsen
Torsdag d. 23/4-15 kl. 09:51

De foreslåede aktiviteter vedrørende partikler fra skibsmotorer er bestemt relevant for MAN Diesel & Turbo. Vores samarbejde med FORCE inden for innovationskonsortiet NaKIM har givet os ny viden om emissionen af partikler fra skibsmotorer og teknologier til emissionsreduktion, og dette arbejde videreføres i et netop igangsat InnoPLUS projekt, hvor FORCE bidrager med målesystemer til en bedre forståelse af partikelfjernelse i vådscrubbere.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 13:34

Mange tak for kommentaren, vi ser frem til det fortsatte projektsamarbejde med MAN DT inden for partikelområdet.

Hans Otto Kristensen (Direktør, HOK Marineconsult ApS)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 14:57

Jeg hilser det velkomment at FORCE vil intensivere indsatsen på indenfor forskning vedr. de forskellige emissionsprodukter, specielt svovl og partikler. Sidstnævnte bliver formentlig den næste type emissioner hvor fokus bliver rettet bl.a. fra IMO´s miljøkomite MEPC. Kvilificeret viden og nøjatige målinger vil blive vigtige i dette arbejde. Det vil også være fint at flere aktører slutter sig til noget af dette arbejde i mere eller mindre omfang. Jeg kan se mit eget nystartede firma HOK Marineconsult som en interesseret part, da jeg nu gennme flere år har udviklet generiske skibsdesignprogrammer med stor fokus på beregning af samtlige emissioner fra et skib, ud fra dets væsentlige designparametre, skibsstørrelse, maskineffekt, motorteknologi, brændstoftype osv. Mange af disse parametre skal der på en fornuftig vis tages stilling til i skibets desingnfase, og det er denne komplekse sammenhæng som du udviklede programmer analyserer. Men uden gode grunddata på emissionsområdet vil der ikke kunne foretages realistiske og retvisende beregninger så derfor fra min side en anbefaling af FORCE´s initiativ.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 13:40

Tak for din positive kommentar.

Kim Crillesen (Miljøkoordinator, projektleder, Vestforbrænding)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:01

Vestforbrænding har i mange år deltaget i udviklingssamarbejde med Force Technology alene og sammen med andre aktører omkring forskellige renluftteknologier, hovedsaligt i forbindelse med luftemissioner fra affaldsforbrænding. Vi har haft meget glæder af dette samarbejde, og støtter FORCE’s udviklingsaktiviteter vedrørende bl.a. langtids on-line måling af kviksølv. Vi mener en fælles innovationsplatform for udvikling af teknologiløsninger til forureningskontrol kan styrke indsatsen med at finde smarte løsninger til ellers dyre egenkontrolmålinger.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:02

Tak for de positive kommentarer!

Tue Johannessen (Senior Innovation Portfolio Manager, A.P. Møller - Mærsk A/S)
Søndag d. 26/4-15 kl. 10:21

Amminex udvikler systemer til reduktion af NOx i røggassen fra dieselmotorer. Efterbehandlingssystemer indeholder sædvanligvis både SCR (NOx-reduktion) og partikelfiltre og det er derfor en væsentlig aktivitet at få nye og mere kosteffektive systemer til dokumentation af effektiviteten. Vi har derfor en klar interesse i FORCEs forslag om at udvikle og validere systemer til måling og karakterisering af NOx-emission og partikler fra køretøjer.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 27/4-15 kl. 08:18

Mange tak for kommentaren og jeres støtte til forslaget.

Mads Leerbech Jensen (Projektleder, Dansk Miljøteknologi)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 14:02

Dansk Miljøteknologis medlemmer er blandt de væsentligste aktører inden for udvikling af renluft teknologier i Danmark. For at disse virksomheder kan sikre en fortsat udvikling af konkurrencedygtige teknologier, er det helt afgørende at virksomhederne kan dokumentere og kortlægge de processer og den effektivitet, som kræves af nye teknologier på renluft området. FORCE Technology besidder en unik specialviden inden for måling, design og validering inden for rensningsteknologier, og dette er afgørende, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder på dette område. DMT støtter derfor FORCEs forslag om udvikling af nye måle- og designmetoder.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 08:27

Mange tak for jeres støtte til forslaget.

Paul Feng (Directør, COPAC ApS)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:30

Dear Karsten,

Thanks for many activities such as IGAS. FORCE is the best contact point for emission measurement and project demonstration. Looking forward to future cooperation.

Mvh, Paul

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 08:29

Dear Paul, thanks for your comment and support to our activities.

Niels-Anders Nielsen (Chefkonsulent, Trafiokstyrelsen)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 13:06

FORCE Technology har bistået Trafikstyrelsen i flere projekter vedr. emissionskontrol på det automotive område. Trafikstyrelsen støtter FORCEs bestræbelser for at sikre dansk viden og at erfaringer fra et arbejde med fokus på måling og karakterisering af bl.a. partikler fra ikke-vejgående køretøjer, som også kan sikre en videreudvikling af metoder og kontrolsystemer for vejkøretøjer.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 29/4-15 kl. 13:45

Mange tak for jeres støtte til vores projektforslag.

Lars Gjedde (CEO, C.K. Environment A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:25

Endnu et projekt med stort potentiale for at udvikle smarte og innovative måletekniske løsninger. Vi har tidligere haft stor fornøjelse af, at arbejde sammen med Force i lignende projekter, hvor vi har udviklet produkter af ikke ubetydelig kommerciel interesse.
Prøvetagningsenheder og måletekniske løsninger er vores metier og vi deltager gerne med viden og produkter igen.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:28

Mange tak for jeres positive kommentar vedr. nye måletekniske løsninger.

Lars Gjedde (CEO, C.K. Environment A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:25

Endnu et projekt med stort potentiale for at udvikle smarte og innovative måletekniske løsninger. Vi har tidligere haft stor fornøjelse af, at arbejde sammen med Force i lignende projekter, hvor vi har udviklet produkter af ikke ubetydelig kommerciel interesse.
Prøvetagningsenheder og måletekniske løsninger er vores metier og vi deltager gerne med viden og produkter igen.

Mende Trajkovski (Direktør, Purefi A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 16:55

Purefi A/S fremstiller emissionsreducerende udstyr som partikelfiltre og SCR til dieselmotorer.

Force har udviklet mobile målestationer som muliggør at fastlægge emissionerne fra både stationær som mobile køretøjer mens de er i drift.
Dette har hjulpet udviklingen af Purefis partikelfiltre samt SCR anlæg til at blive optimeret mens systemerne er i drift. Det er noget vi har behov for, og det betyder meget at vores kunder også kan være med under testen og se effekten af det monterede udstyr.
Force har været meget samarbjedsvenlige og meget fleksible og har vist styrke til at kunne klare de mest vanskellige opgaver.

Mede Trajkovski
Direktør, Purefi A/S
www.purefi.dk

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:33

Mange tak for de positive kommentarer.

Anders Skibdal (CEO, PureteQ A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:54

PureteQ er en ingeniørvirksomhed, som specialiserer sig i udvikling af patenterede højteknologiske procesløsninger inklusiv montering, opstart og indkøring.
Vi løser miljøtekniske problemer for vores kunder i on- og offshore industrien samt i den maritime sektor. Vi har fokus på løsning af anerkendte problemer inden for forbrændingsteknik, fx anvendelse af alternativ energi samt rensning og varmegenvinding af røggas. Vi leverer teknologier, som renser olie- og kemikalieforurenet procesvand fra offshore og landbaseret industri.

Et af vore største fokusområder er rentluft teknologier og vi har patenteret scrubberteknologi til rensning af røggasemisioner som vi p.t. introducerer til den maritime sektor. Vi har samarbejdet med Force technology omkring design af en speciel quenche til maritime scrubbersystemer og har samarbejdet omkring måling af effekter på eksisterende anlæg. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Force Technology og ser frem til at udvikle yderligere renluftsløsninger og optimere eksisterende med assistance fra Force Technologies dygtige medarbejdere.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:40

1000 tak for jeres positive kommentar og støtte til forslaget.

Peter Tøttrup (Direktør, IRSee ApS)
Fredag d. 8/5-15 kl. 14:17

IRSee udvikler en ny type IR kamerasensor. Et såkaldt kemisk kamera som kan se spektret for gasser og materialer. Nogle af de anvendelser som vi forfølger er måling af emissioner i luften fra forbrændingsprocesser og emission af gasser fra forskellige industrier.

FORCE’s foreslåede aktiviteter med udvikling af nye målemetoder og –teknologier støtter vi klart op om og vi deltager gerne i sådanne aktiviteter.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 8/5-15 kl. 16:31

Mange tak for jeres støtte til forslaget.

Thomas Norman (Afdelingsleder, R&D, Babcock & Wilcox Vølund a/s)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:41

Udvikling af tekniske løsninger, der gør de anlæg Babcock & Wilcox Vølund a/s bygger i stand til at køre med de lavest mulige emissioner via integration af ny måleteknik og intelligens i styresystemerne er nogle meget vigtige udviklingsområder for virksomheden. De foreslåede udviklingsaktiviteter er derfor meget interessante for Babcock & Wilcox Vølund a/s at deltage i, og vi ser frem til et fortsat spændende samarbejde med Force Technology.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Mandag d. 11/5-15 kl. 13:05

Tak for den positive kommentar.

Susanne Winther (Project Manager, ME Production)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

Som en af de nævnte SMV virksomheder der arbejder med udvikling og produktion af røggasrensningsanlæg til den maritime branche ligge vi stor vægt på at der er initiativer indenfor både udviklingen i forhold til hvordan afsvovlings teknologier påvirker flowet samt er meget interesseret i hvordan interaktionen i multifase flow foregår. Dernæst vil der blive et stort behov for at få kigget nærmere på målemetoderne i forhold til de regulativer der bliver lavet i forhold til NOx og SOx rensning af røggasserne i den maritime branche.
Denne form for udviklings aktiviteter vil helt klart gøre at vi har mulighed for at kunne få hjælp i vores udviklingsarbejde fremadrettet.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:14

Mange tak for din støtte til forslaget.

Susanne Winther (Project Manager, ME Production)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

Som en af de nævnte SMV virksomheder der arbejder med udvikling og produktion af røggasrensningsanlæg til den maritime branche ligge vi stor vægt på at der er initiativer indenfor både udviklingen i forhold til hvordan afsvovlings teknologier påvirker flowet samt er meget interesseret i hvordan interaktionen i multifase flow foregår. Dernæst vil der blive et stort behov for at få kigget nærmere på målemetoderne i forhold til de regulativer der bliver lavet i forhold til NOx og SOx rensning af røggasserne i den maritime branche.
Denne form for udviklings aktiviteter vil helt klart gøre at vi har mulighed for at kunne få hjælp i vores udviklingsarbejde fremadrettet.

Susanne Winther (Project Manager, ME Production)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

Som en af de nævnte SMV virksomheder der arbejder med udvikling og produktion af røggasrensningsanlæg til den maritime branche ligge vi stor vægt på at der er initiativer indenfor både udviklingen i forhold til hvordan afsvovlings teknologier påvirker flowet samt er meget interesseret i hvordan interaktionen i multifase flow foregår. Dernæst vil der blive et stort behov for at få kigget nærmere på målemetoderne i forhold til de regulativer der bliver lavet i forhold til NOx og SOx rensning af røggasserne i den maritime branche.
Denne form for udviklings aktiviteter vil helt klart gøre at vi har mulighed for at kunne få hjælp i vores udviklingsarbejde fremadrettet.

Søren Mayland
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:27

CAPNOVA har i foråret 2015 i samarbejde med DTU været med til at starte en sjællandsk klynge af virksomheder inden for renluft, som lige nu omfatter 27 virksomheder i Region Sjælland.
I forbindelse med klyngen har CAPNOVA en opgave med at etablere et innovationspartnerskab omkring renluft. Der har blandt de 27 virksomheder vist sig at være bred interesse for et innovationspartnerskab, der handler om behovsstyret ventilation, hvor luftforurening indgår som en del af behovsstyringen.
I relation til den sjællandske renluft klynge indgår i øjeblikket følgende områder i overvejelserne om et innovationspartnerskab:
1. Sensorer og målemetoder til de forskellige typer af luftforurening
2. Luftrens teknologier, som kan anvendes sammen med ventilationssystemer i forbindelse med behovsstyret ventilation
3. Håndtering af forurenet udeluft i forbindelse med behovsstyret ventilation
Dette hænger godt sammen med de tre fokusområder omkring ”designkoncepter”, ”målemetoder og -teknologier” og ”smarte løsninger”, som FORCE Technology foreslår i oplægget med titlen ”Den Danske Renluftsektor – En fælles innovationsplatform for udvikling af renluftløsninger”.

CAPNOVA kan derfor støtte forslaget til en fælles innovationsplatform og vil meget gerne indgå i et tæt samarbejde med innovationsplatformen.
mvh

Søren Mayland
CAPNOVA A/S
60623779

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:51

Mange tak for jeres støtte til forslaget.

Jesper Stubkjær (Chefkonsulent, Danmarks Rederiforening)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 16:59

Danmarks Rederiforening bakker op om etableringen af den foreslåede ren-luft innovationsplatform. Platformen kan give en vigtig bidrag til udvikling af nye teknologier, og arbejdet bør koordineres med eksisterende initiativer som InnoShip og Green Ship of the Future.

Karsten Fuglsang (F&U koordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 17:01

Mange tak for jeres støtte og opbakning til forslaget.