Det biobaserede samfund

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Klima og miljø, Materialeteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Bo Frølund
Direktør

Danske virksomheder har gode muligheder for at få del i en vækst, der baseres på en global bioøkonomi. I denne aktivitet vil Teknologisk Institut både udvikle nye produkter og processer til at demonstrere forretningspotentialet for lovende nye biomasseværdikæder gennem skalering og kompetencer til at rådgive danske virksomheder om optimal udnyttelse af biomasse. Den teknologiske service vil støtte nye produktionsformer og facilitere samarbejde mellem nye aktører på markedet.

Markeds- og samfundsbehov
Bioøkonomi er en økonomi, der bruger biologiske ressourcer fra land og hav inkl. spild (herunder fødevarespild) som byggesten i industri og energi, hvor man samtidig udnytter ressourcerne optimalt [”The Cascading Principle” beskrevet i European Commission, DG Enterprise and Industry, 2013]. EU-kommissionen investerer eksempelvis under Horizon 2020 massivt i forskning inden for området i forventning om vækst og nye arbejdspladser [http://www.horizon2020projects.com/societal-challenges/bioeconomy]. Men erkender samtidig, at det er udfordrende at komme fra forskning til pilotprojekter, og fra pilot- til fuldskalaprojekter.

En økonomi baseret på bioressourcer (bioøkonomi) kan medvirke til løsningen af den globale udfordring: at sikre en tilstrækkelig forsyning af ressourcer til jordens stigende befolkning. Eksempelvis forventes efterspørgslen på protein at stige med 70% frem mod 2050 i takt med, at verdens befolkning når op på 9 mia. mennesker [FAO: Edible insects. Future prospects for food and feed security]. Det afføder et behov – og et økonomisk incitament – for at udnytte de eksisterende råvarer og restprodukter bedre.

Danmark har potentiale til at blive et stærkere bioøkonomisk vækstcenter, og dermed være blandt frontløberne til at udvikle nye bioøkonomiske værdikæder [Det Nationale Bioøkonomipanel, 2014]. Danske virksomheder har dermed gode muligheder for at få del i den globale bioøkonomi, blandt andet gennem udnyttelse af stærke danske kompetencer, der effektivt kan producere biomasse og viderebringe denne. [Copenhagen Economics, 2013: Den biobaserede økonomi: Danske styrkepositioner og potentiale].

Formålet med aktiviteten er gennem opskaleringsscenarier at udvikle services og ydelser især til små og mellemstore virksomheder, der har behov for:

 • Processering og evaluering af biomasser
 • Upcycling af rest- og biprodukter fra den animalske, agro-industrielle og marine produktion
 • Rådgivning af danske virksomheder om optimal forretningsmæssig udnyttelse af biomasse

Målgruppen for ydelserne i aktiviteten er:

 • Biomasse producentleddet bredt, som omfatter både landbrugets og de marine biomasser, herunder alger
 • Bioenergiproducenter og udstyrsleverandører hertil
 • Producenter af byggematerialer, der ønsker alternative råvarer
 • Virksomheder der ønsker at udvikle mindre bioraffinaderier decentralt
 • Grupper af virksomheder (clusters), der ved symbiose, ønsker at sammentænke nye løsninger
 • Virksomheder der specialiserer sig i udnyttelse af rest-og affaldsstrømme og leverandører hertil.

Det forventes, at virksomhederne vil efterspørge ydelserne inden for 3-5 år. Nogle af de udviklede ydelser i aktiviteten vil allerede kunne udbydes i projektperioden efter ca. 1-3 år.

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Markedet råder ikke selv over faciliteter til at foretage forsøg og opskalering af lovende processer til udnyttelse af biomasse. Der er et marked for denne teknologiske service til at støtte nye produktionsformer og et behov for at initiere og facilitere samarbejde mellem nye aktører på markedet.

Teknologisk Institut vil dække danske virksomheders behov for:

 • Rådgivning om udvikling af en forretningsplan på baggrund af data genereret i pilotskala og dermed skabe et velunderbygget beslutningsgrundlag
 • ”Proof of concept”-ydelser, der skal bringe lovende opfindelser ud over ”dødens dal” til et stadium, hvor virksomheder kan dokumentere en forretningsplan og derved opnå kapital

Disse ydelser vil eksempelvis blive adresseret inden for følgende værdikæder for biomasse:

 • Lignocellulose til avancerede, biobaserede kemikalier, brændsler og materialer
 • Biprodukter fra den agro-industrielle industri
 • Bionedbrydeligt affald med henblik på samproduktion af biogas og gødningsprodukter
 • Marine biomasser (tang og mikroalger til energi og højværdiprodukter)
 • Insektprotein værdikæden afprøves i pilotskala med henblik på optimering og automatisering
 • Biogas: evaluering af potentialet af biomasser ved forbedret forbehandling samt procesoptimering

De udviklede kompetencer vil blive stillet til rådighed allerede i aktivitetsperioden og løbende implementeret i Instituttets teknologiske serviceydelser inden for rådgivning, test og produktudvikling med involvering af ca. 50 virksomheder i perioden.

Centrale aktiviteter
Ydelserne er en videreudvikling af kompetencer opbygget bl.a. i resultatkontraktaktiviteten ”Det biobaserede samfund” 2012-15, hvor Teknologisk Institut eksempelvis har etableret laboratorier til håndtering af biomasse fra råvarer til færdige biobaserede materialer/produkter (prototyper).

For hver værdikæde udvikles nye metoder til ”matching af biomasse – proces og optimering”:

 • Nye teknologier til konvertering af biomasse
  • Insektkonvertering, fermentering, enzymatisk hydrolyse
  • Fraktionering, ekstrudering, oprensning og ekstraktion af højværdikomponenter fra biomasse
 • Biogas og biogødning
 • Ny type biomasse brændsel (logistik, lagring, torrefiering)
 • Samproduktion/samspil fx mellem ”konventionelle” teknologier og insektproduktion
 • Udvikling af nye målemetoder til karakterisering af biomasse, produkter og processer
 • Test af produkters funktionalitet, applikationsmuligheder og forretningspotentiale
 • International viden-hjemtagning fra samarbejde i internationale projekter, primært EU (H2020), men også i bl.a. Afrika og Kina

Mulige samarbejdspartnere
Teknologisk Institut har gennem en bred portefølje af EU-projekter inden for området tæt samarbejde med internationale partnere. Der samarbejdes nationalt med Innovationsnetværket InBioM, Agro Business Park, FORCE Technology og AgroTech og alle de danske universiteter. Dette samarbejde vil fortsætte og udbygges i den kommende aktivitetsplan bl.a. gennem fælles vidensformidlingsaktiviteter.

Der vil fortsat samarbejdes med den beskrevne målgruppe, herunder små og store virksomheder, regioner, interesseorganisationer.

Der vil desuden samarbejdes med yderligere nationale samarbejdspartnere fra den store portefølje af projekter, fondet af GUDP, MUDP, Innovationsfonden mv.

Nøgleord

96 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Annette Bruhn (Forsker, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 08:54

Stort økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt potentiale.
Vigtigt, aktuelt og relevant.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 08:55

Enig! Og tak for din støtte.

Lone Thybo Mouritsen (Leder for forskning, Kattegatcentret)
Tirsdag d. 14/4-15 kl. 15:48

I en verden med stigende behov for både fødevarer og energi er der behov for at gå nye veje. Jeg ser anvendelsen af alger/tang som en af de perspektivrige og bæredygtige nye biomasser, og et stigende antal iværksættere og virksomheder har fået øjnene op for tang som ressource til så forskellige anvendelser som fødevarer, dyrefoder, biogødning, energi, farmaceutika og andre højværdiprodukter. Samtidig kan dyrkning af tang i danske farvande fjerne næringsstoffer fra havvandet og dermed både forbedre havmiljøet og genindvinde næringsstoffer tabt til det marine miljø. For at sikre at de gode og visionære idéer til anvendelse af tang ender i nye produkter og arbejdspladser, er der behov for at udvikle forretningsplaner og opskalere og udvikle "køkkenbordsmetoder" til miljømæssigt og økonomisk bæredygtige teknologier ift alle led i produktionskæden fra dyrkning til det færdige produkt. Jeg ser derfor Det biobaserede samfund som et vigtigt initiativ.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 15/4-15 kl. 09:59

Tak for kommentaren.
Tang er en biomasseresource med et stort potentiale, og mange anvendelsesmuligheder, som med den rette indsats kan bliver et væsentligt indspil til et biobaseret samfund og vi deler opfattelsen af, at opskalere med tilknyttede forretningsplaner, er en væsentligt forudsætning for succes.

Jeanette Obling (Director, Technology Solutions, Thermal Power, DONG Energy)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:42

Projektet er relevant til understøttelse af DONG Energy's arbejde for at biokonvertere til grøn varme- og elproduktion. Vi har særligt interesse i udvikling af standardiserede analysemetoder til karakterisering af biomasse og løbende udvikling af alternative biomasser som ressourcer i samarbejde med forskellige underleverandører. Det er interessant at udvikle ressourcer og opskalering hos mulige underleverander for DONG Energy

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 11:27

Tak for opbakningen til forslaget, og de konkrete emner DONG ser som væsentlige for at understøtte konverteringen til biomasse. Med aktiviteten sigter Teknologisk Institut mod at understøtte hele værdikæden fra biomasser, logistik og lagring kombineret med fortsat implementering af såvel on-site som on-line analysemetoder til kvalitetssikring af biomasse til energi.

Vibeke Grupe Larsen (Områdechef, Bæredygtighed, NCC Building)
Fredag d. 17/4-15 kl. 13:19

Cirkulær økonomi er et centralt tema i dette projekt, og det rummer mange potentialer for at flytte den gængse opfattelse om affald som en belastning, til at affald skal en ressource. I den sammenhæng er det vigtigt at se på måder at tænke tværfagligt i stedet for i siloer, og i denne sammenhæng er projektet yderst relevant - og al den stund at byggeriets miljøbelastning er så stor, som den er, mener vi, at en indsats indenfor de biobaserede byggematerialer er særligt vigtig.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:24

Tak for opbakningen til forslaget og vi deler helt din opfattelse af vigtigheden for byggebranchen og at et tværfagligt samarbejde omkring udvikling af biobaserede byggematerialer er helt nødvendigt. Med aktivitetsplanen sigter Teknologisk Institut bl.a. mod at konvertere biomasse til biobaserede byggematerialer så de kan afprøves i praksis og gerne i samarbejde med NCC.

Heine max (Direktør, Nordisktang ApS)
Fredag d. 17/4-15 kl. 20:21

Vi i nordisktang kommer til at mangle bæredygtig tang til vores produkter. Der er opstået rigtig stor efterspørgelse. Vi vil gerne bruge så lokale råvare og så bæredygtige som muligt.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 20/4-15 kl. 11:29

Tak for kommentaren, og for at fremhæve hvad I som aftager af lokale råvarer ser som udfordring for jeres firma.

Torben Haugaard (Direktør, HAUGAARD Consult ApS)
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:31

Der er al mulig grund til at støtte dette project. Jeg samarbejder organisationer der arbejder med alternative energiformer i både Danmark og Asien. Teknologien omkring biomasseressourcer, som vi frembringer her i DK er til særdeles stor nytte og gavn for projekter i mange Asiatiske lande.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:25

Tak for den klare opbakning til aktiviteten. Samarbede med udenlandske partnere i bl.a. Asien er en væsentlig vinkel som Teknologisk Institut prioriterer i arbejdet med at udvikle nye produkter og processer

Jonatan A. Dickow (R&D Manager, Hamlet Protein A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 14:33

Hamlet Protein fremmer sundhed og effektivitet og støtter vidensopbygning indenfor fremtidens næringsressourcer, specielt foder.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 12:14

Tak for kommentaren, fortsat vidensopbygning er vigtig, og vi vil gennem denne RK bidrage til at sikre at dette gøres i samarbejde med firmaer som Hamlet Protein

Peter Ruhdal Jensen (professor, DTU Food)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 15:01

Projektaktiviteter omkring omdannelse af især lignocellulose til fødestrømme samt karakterisering heraf med henblik på senere mikrobiologisk produktion af biobaserede kemikalier, fuels, etc er særdeles vigtige elementer i udviklingen af bæredygtige processer men denne (opstrøms) del af kæden prioriteres ikke i tilstrækkelig grad i den danske forskningsverden.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 12:16

Tak for kommentaren og pointeringen af det konkrete udviklingsbehov relateret til kemiske byggesten til kemikalier, bio-brændstoffer m.v. fra lignocellulose.

Marianne Thomsen (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:15

Videreudvikling af teknologier til ekstraktion, genvinding, optimeret ressoureranvendelse, minimeret ressourctab samt konvertering (og upcycling) af biomasse er helt central for en fremtidig cirkulær bæredygtigøkonomi.

Marianne Thomsen (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:16

Videreudvikling af teknologier til ekstraktion, genvinding, optimeret ressoureranvendelse, minimeret ressourctab samt konvertering (og upcycling) af biomasse er helt central for en fremtidig cirkulær bæredygtigøkonomi.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 10:24

Tak for de konkrete forslag til aktivteten, up-cycling og genanvendelse af biomassebaserede ressourcer er et af fokusområderne i dette forslag som vi håber at kunne udvikle i samarbejde med bl.a universiteter

lene lange (professor , Aalborg Universitet)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 21:25

Stor ros til DTI´s indsats inden for bioraffinering og bæredygtig opgradering af biologiske ressourcer. DTI har i de seneste år været en vigtig spiller inden for nye tiltag, der udvidede biomasse-fokus i Danmark til også at omfatte mange nye biologiske ressourcer: agroindustrielle sidestrømme, organisk affald, marine biomasser og insekt protein

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:51

Dejligt med så klar en opbakning. Vi er helt enige om at der er behov for at udvide biomassefokus i Danmark og de nye tiltag i denne aktivitet vil netop bidrage til at fokusere endnu mere på at udnytte de biologiske ressourcer i samarbejde bl.a. med universiteterne.

jan boeg hansen (direktør, DCIngredients)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:57

aktiviteter der understøtter den fortsatte lønsomhed og positive udvikling i primærproduktionen påskønnes. genanvendelse af fødevarespild og bedre udnyttelse af agro-industrielle biprodukter bør have meget høj prioritet .. det er "gratis" ressourcer der tilvejebringer anvendeligt fødevare materiale (protein, fedt) og samtidig reducerer/fjerner affaldsproblematikker. Vi er på en del områder i front; og har mulighed for yderligere at distancere os internationalt

jan boeg hansen (direktør, DCIngredients)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:57

aktiviteter der understøtter den fortsatte lønsomhed og positive udvikling i primærproduktionen påskønnes. genanvendelse af fødevarespild og bedre udnyttelse af agro-industrielle biprodukter bør have meget høj prioritet .. det er "gratis" ressourcer der tilvejebringer anvendeligt fødevare materiale (protein, fedt) og samtidig reducerer/fjerner affaldsproblematikker. Vi er på en del områder i front; og har mulighed for yderligere at distancere os internationalt

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:48

Tak for kommentaren og opbakningen til vores forslag, som netop har fokus på at bringe spild og restprodukter et trin op i værdikæden og at bringe Danmark helt i front internationalt mht optimal udnyttelse af bioressourcer.

jan boeg hansen (direktør, DCIngredients)
Fredag d. 24/4-15 kl. 15:58

aktiviteter der understøtter den fortsatte lønsomhed og positive udvikling i primærproduktionen påskønnes. genanvendelse af fødevarespild og bedre udnyttelse af agro-industrielle biprodukter bør have meget høj prioritet .. det er "gratis" ressourcer der tilvejebringer anvendeligt fødevare materiale (protein, fedt) og samtidig reducerer/fjerner affaldsproblematikker. Vi er på en del områder i front; og har mulighed for yderligere at distancere os internationalt

Monica Klepp Bjerrum (Adm. direktør, MOOW communication, branding & CSR )
Mandag d. 27/4-15 kl. 14:47

Rigtig vigtigt initiativ, der bliver endnu stærkere hvis det følges med det rette mix af storytelling, perspektiverende kommunikation og forståelig formidling af de tekniske løsninger, så beslutningstagere rundt omkring i verden kan komme godt ind i tankegangen. Og det vil stå stærkt hvis de danske initiativer kommunikeres ud fra en samlet dansk bio-fortælling, så vi får vores samlede kompetencer og styrker helt frem i førersædet. Det er noget, vi i MOOW communication, branding & CSR kan bidrage med.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:50

Tak for kommentaren og vi er meget opmærksomme på betydningen af at kommunikere de positive resultater og cases. Men det er en vigtig pointe du har mht at få den samlede danske bio-fortælling bragt ud til beslutningstagerne – den vil vi gerne tage med videre.

Sami Sassi (Sales and Marketing , CILNorth)
Mandag d. 27/4-15 kl. 15:22

Produktion af fødevareingredienser fra mikroalger i stort/industrielt skala. Der er globalt behov for optimerede produktionsprocesser og teknologier mht omkostningseffektivitet.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:52

Mange tak for opbakningen og den positive kommentar om netop behovet for optimerede produktionsprocesser til bedre udnyttelse af biomasser som fx alger.

. (.)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 11:25

Vi i ComBigaS, finder også DTI's initiativ yderst interessant, og meget relevant for biogasbranchens og den generelle fortsatte udvikling. Derfor finder vi det nødvendigt at et sådant projekt støttes.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:53

Tak for kommentaren og understregningen af forslagets relevans for biogasbranchen.

Thomas Holst (chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 19:49

Fokus på bioøkonomien og de mange fremtidsmuligheder der ligger her for flere danske brancher er vigtig, samtidig med det giver mulighed for diversificering af produktionen fra landbrugsarealet. Kan afgrøder anvendes mere effektivt end i dag, med nye teknologier som DTIs spændende projekt vil arbejde med, kan det giver mulighed for større fødevareproduktion pr. ha.
Teknologierne kommer ikke ud at arbejde af sige selv, der skal skubbes på med projekter som dette fra DTI.
Emnet om biogas og biogødning er en parameter som kan sikre vores næringsstoffer kommer retur til landbrugsarealet, hvilket for bl.a. fosfor bliver vigtigt inden for overskuelig tid.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 12:54

Teknologisk Institut er glad for at Landbrug & Fødevarer bakker op om forslaget. Dine konkrete kommentarer om betydningen af at genanvende biogødning og biogas er omfattet af forslaget ,og vi ønsker netop at få optimeret produktionen og samtidig udnytte ressourcerne bedre.

Kirk Schnorr (Senior Science Manager, Novozymes A/S)
Mandag d. 4/5-15 kl. 13:05

Planlægning og udvikling af en afbalanceret og bæredygtig bioøkonomi kræver den nødvendige forberedelse og forarbejde. Danmark ligger godt til at lede marked på dette område. Det biobaserede samfund er et initiativ, som jeg håber får den nødvendige støtte.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:01

Mange tak for din støtte til vores forslag. Det er vigtigt at store aktører som Novozymes bakker forslaget op og anerkender nødvendigheden af meget forarbejde og organisering.

Kasper Guldager Jensen (Direktør, Partner, Arkitekt, 3XN arkitekter, GXN innovation)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 03:30

Som arkitekt og repræsentant for nytænkning af byggebranchen mener jeg at det biobaserede samfund er både innovativ tænkning og en vigtig nøgle til cirkulær tænkning med grøn økonomi og sunde byggematerialer til følge. En naturlig forlængelse af det gode arbejde vi allerede har startet op i samarbejdet om Det Biologiske Hus, som består af upcyclede materialer fra jord- og landbrugssektoren.

Henrik Vestergaard Laursen (Projektchef, Bigadan A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 08:58

Fra Bigadan side synes vi dette er et særdeles vigtigt områden nu som fremadrettet. Område er i en rivende udvikling, så det synes meget vigtigt, at der er videns-kompetencer tilstede, som kan hjælpe bl.a. Bigadan med udvikling af nye produkter og teknologier.

Bigadan leverer turn-key biogasanlæg til industrielle kunder (sepcielt agro relaterede virksomheder) overalt i verden. I Danmark beskæftiger vi os desuden med ejerskab og drift af biogasanlæg.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:09

Tak for den positive opbakning til vores forslag og for at påpege jeres særlige behov for støtte til udvikling og optimering af jeres biogasanlæg.

Ole Bandsholm (Udviklingsdirektør, KMC)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 10:46

Vigtigt initiativ som vi i stivelsesbranchen kan se stor værdi af både for primær landbrug og agro-industrien

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:03

Mange tak for din opbakning og din understregning af nytteværdien også for jeres virksomhed.

Henrik B. Møller (Seniorforsker, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 14:29

Som forsker indenfor biogas, mener jeg at aktiviteten er meget vigtig både nu og fremadrettet. Området er inde i en rivende udvikling og det er vigtigt at der er videns-kompetencer tilstede som kan hjælpe innovative virksomheder med udvikling af nye produkter og teknologier. I forbindelse med forskning i biogas er det vigtigt at de mange nye lovende teknologier der bliver arbejdet med i laboratoriet bliver videreudviklet og anvendt i industrien og jeg ser denne aktivitet som meget vigtig i denne sammenhæng.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:58

Mange tak for opbakningen. Vi er enige at vi i samarbejde skal fremme konsortier med videns-kompetencer fra forskningen med innovative virksomheder som derved kan hjælpes med at identificere teknologi der kan forbedre biogas udbyttet. Der er behov for at udvikle teknologi i laboratorie skala inden den kan implementeres i pilotskala eller fuldskala.

Mads Munk-Poulsen (Projektleder, Billnd Vand A/S)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 15:49

Når man driver et biogasanlæg er det klart der er stor interesse for de biomasser vi håndterer. Der er både stor økonomisk men også miljømæssig gevinst ved at blive klogere på disse. Kan der blive skabt ny viden omkring biomasser og deres egenskaber ville dette skabe stor værdi i en voksende branche! Derfor mener jeg dette initiativ er super relevant.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:57

Mange tak for dit input og Teknologisk Institut ser det som særdeles relevant at identificere nye biomasser til biogas og nye teknologier der fremmer biogasproduktionen både på renseanlæg og i landbruget. Vores samarbejde i NomiGas regi er med til at afdække hvorledes biogasproduktionen kan forbedres i danske anlæg både gennem forbehandlingsteknologier, og ved en øget forståelse af den mikrobielle population.

Lars Thode Kristensen (Little Dane ApS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:33

Lad os endelig på basis af den lange og gode erfaring vi har fortsætte med at udvikle og udbygge vores viden og kompetencer inden for biomasse ressourcer og deres udnyttelse. Udviklingen af denne platform er vigtig for os og Danmark og vi KAN gøre en forskel.

Det er tiltag som dette der kan skubbe eksisterende tiltag fremad og innovation igang og/eller videre - et på alle måder vigtigt og nødvendigt tiltag.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:05

Mange tak for dine kommentar og din begejstring for at vi sammen kan gøre en forskel på dette område – vigtigt at vi har jeres støtte.

Lars Thode Kristensen (Little Dane ApS)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 11:42

.

Lars DM Ottosen (Head of Section, Associate Professor, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:35

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, har et tæt og særdeles frugtbart samarbejde med DTI indenfor området Det Biobaserede Samfund. DTI er den perfekte samarbejdspartner i kraft af et højt fagligt niveau og den tætte kontakt til industrien. DTI's fokusområder indenfor det biobaserede samfund trækker på de nyeste forskningsresultater og gennem samarbejdet skaber DTI værdi både for virksomhederne og for universitet og de studerende.

Platformen "Det Biobaserede Samfund" som forslået af DTI rammer rent ned i et eksponentielt vækstområde, og er derfor særdeles vigtig for dansk Industri, og en ideel platform for gensidig vidensoverførsel og udvikling mellem universiteterne, DTI og industrien.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:06

Mange tak for opbakning fra Aarhus universitet – og for din invitation til gensidig samarbejde om vidensoverførsel

Søren Christensen (Direktør, ScrapTrans A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 14:36

Insekter lader til at have stort potentiale mht. at værdiforøge rest- og spildprodukter til proteinrigt dyrefodder. ScrapTrans håber, at det biobaserede samfund bliver understøttet, så den fremtidige udnyttelse af vores ressource kan blive optimeret i en miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:07

Vi er glade for en kommentar fra jer som ”fødevarespildejere”. At kunne bringe jeres ressourcer et trin op i værdikæden ved hjælp af insektkonvertering kan have store perspektiver som du nævner økonomisk og miljømæssigt.

Haris Kadrispahic (Head of Projects, LiqTech International A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:27

Vi i LiqTech International støtter op om aktiviteten det biobaserede samfund, da vi ser det som et meget vigtigt område både nu og i fremtiden. Vores vurdering er at dette er et område i rivende udvikling og vi føler at det er vigtigt at der er videns-kompetencer tilstede som kan hjælpe innovative virksomheder med udvikling af nye produkter og teknologier. Konkret arbejder vi med op koncentrering af mikroalger i produktion skala som vi ser som en meget vigtig område i fremtiden. Desuden arbejder vi tæt med DTI på biogas området som vi mener kan have et stort betydning i den nærmeste fremtid.

Haris Kadrispahic (Head of Projects, LiqTech International A/S)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 15:28

Vi i LiqTech International støtter op om aktiviteten det biobaserede samfund, da vi ser det som et meget vigtigt område både nu og i fremtiden. Vores vurdering er at dette er et område i rivende udvikling og vi føler at det er vigtigt at der er videns-kompetencer tilstede som kan hjælpe innovative virksomheder med udvikling af nye produkter og teknologier. Konkret arbejder vi med op koncentrering af mikroalger i produktion skala som vi ser som en meget vigtig område i fremtiden. Desuden arbejder vi tæt med DTI på biogas området som vi mener kan have et stort betydning i den nærmeste fremtid.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:09

Tak for støtten til forslaget og understregning af at området er i rivende udvikling. At kunne hjælpe virksomheder som jeres med udvikling af ny teknologi – og få forkortet tiden fra udvikling til markedsintroduktion, er netop et af målene i aktivteten. Vi ser frem til samarbejdet.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:56

Vi er glade for jeres opbakning til vores aktiviteter inden for det biobaserede samfund. Udviklingsprojektet GasBoosteren som vi har i samarbejde med bl.a. Liqtech, Combigas og BioAqua undersøger netop hvorledes en forbedret biogasproduktionen opnås gennem optimeret udnyttelse af gylle, men der er også fokus på bedre ressourceudnyttelse i permeatet.

Tore Svendsen (CTO, Bio-Aqua)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 22:26

Det biobaserede samfund har et kæmpe potentiale, et potentiale som vi har set toppen af her i Danmark, men som i mange andre lande endnu ligger ubrugt hen. Det betyder at der er en unik mulighed for at udvikle teknologier og dermed føre Danmark i en international førerposition. Vi (Bio-Aqua) er en mindre dansk teknologileverandør, som arbejder med separationsteknologier indenfor både alger og biogas, og for at vi kan fortsætte vores vækst indenfor dette område er det vigtigt med aktiviteter som dem beskrevet i DTIs afsnit.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:10

Tak for din opbakning til forslaget og din understregning af jeres branches behov, som vi finder uhyre relevant. Teknologisk Institut ser netop et potentiale i at kunne støtte mindre virksomheders behov for teknologiudvikling.

Søren Juhl Hansen (Teknos A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:26

Planlægning, udvikling og gennemførelse af en afbalanceret og bæredygtig bioøkonomi kræver store ressourcer for at sikre det nødvendige forarbejde. Danmark har allerede vist man kan gøre sig gældende på dette område, og ligger derfor godt til at lede marked på netop dette område. Det biobaserede samfund er et absolut vigtigt initiativ, som vi håber får den nødvendige støtte.
Dette er selvfølgelig også vigtigt og relevant for producenter af overfladbehandlinger, da ønskerne om dokumenterbare miljødata og en større miljømæssige fokus er krav vi møder oftere og oftere.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:11

Tak for din opbakning til forslaget og din understregning af jeres branches behov.

Jane Lindedam (Platform Manager, BioValue SPIR (København Universitet m.fl.))
Torsdag d. 7/5-15 kl. 12:48

Global bioøkonomi ligger direkte i tråd med den strategiske forsknings- og innovationsplatform BioValue's mål, og vi mener opskaleringsscenarier til SMVer er meget brugbare for at skabe et markedstræk. Hvis DTI gennemfører projektet her, kan der være mulighed for frem til 2018 at kombinere projekter med SMV-puljen fra BioValue (50% medfinansiering af SMV'ens bidrag).
Vi råder også DTI til at være opmærksomme på nybyggede pilotanlæg på AU-Foulum til hydrothermal omdannelse af lignin til kemikalier og senere anlæg for ekstraktion og test af protein fra grøn biomasse.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:12

Mange tak for dine forslag om at kombinere projekter med SMV-puljen fra BioValue. Teknologisk Institut bidrager allerede til BioValue i et enkelt projekt, men vi ser frem til mere samarbejde. Vi er meget opmærksomme på andre pilotanlæg i Danmark og AU-s pilotanlæg giver nye muligheder, som netop supplerer Teknologisk Instituts faciliteter.

Sille Bendix Larsen (Civilingeniør, Novozymes )
Lørdag d. 9/5-15 kl. 11:03

Stort potentiale især i forbindelse med de synergieffekter der kan være ved at behandle forskellige biomasser sammen.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:54

Mange tak for kommentaren, og for at påpege behovet for at udvikle processer til behandlingen af flere biomasser samtidigt.

Svend Brandstrup Hansen (Brandstrup Consult)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:20

Det er et stort behov for at øge fokus på udnyttelsen af ressourcer optimalt. Dansk producerede landbrugsafgrøder især foderhvede har et stort potentiale i forhold til erstatning af importerede soyaprotein og udvikling af bioethanol, hvilket vil være medvirke til en kraftig reduktion i CO2 udslip, reduktion i de globale landbrugsarealer og nedbringning af energiforbrug.
Hveiti giver dermed deres støtte til denne aktivitet som bidrager til en mere bæredygtig udvikling indenfor udnyttelse af reststrømme fra landbrugssektoren, og ligeledes vil være med til at skabe arbejdsplader og produktion i Danmark.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:54

Mange tak for opbakningen og den positive kommentar og betragtningen om behovet for at finde erstatninger for importeret soyaprotein, hvor vi mener reststrømme fra landbruget er en væsentlig faktor.

Bo Jensen (Associate Professor, Ph.D., Københavns Universitet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:56

Københavns Universitet har samarbejdet med Teknologisk Institut indenfor området Det Biobaserede Samfund i forbindelse med blandt andet udvikling af biobaseret maling.
Det har været et givtigt projekt for os, og vi ønsker at kunne samarbejde med Teknologisk Institut viderefrem inden for dette område. Udvikling indenfor de biobaserede områder er yderst vigtig, og det har været essentielt at Teknologisk Institut, i særdeleshed, har været med til tidligt at sætte dagsorden både i forhold til universiteter og virksomheder. Det er et momentum der skal bibeholdes, og som kan medføre megen positiv forskning og udvikling.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:05

Mange tak for dine kommentarer og støtte. Det er meget interessant for os at have universiteter med i denne process, da der sammen kan genereres spændende resultater og dermed muligheder for udvikling for industrien. Vi ser frem til at arbejde videre med jer i nye projekter.

Palle Hannemann (CEO, Hannemann Engineering ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:27

Insektproduktion tilbyder interessante og relevante løsninger til fremtidens produktion af foder og fødevarer. Insekt-industriens succes er afhængig af flere faktorer - bl.a. vil automatisering have stort potentiale for at bidrage til en økonomisk rentabel produktion ved at reducere niveauet af manuelt arbejde. Det er et vigtig skridt i den rigtige retning, at det biobaserede samfund får støtte, så foder- og fødevareproduktion med insekter kan få et solidt fundament at arbejde videre fra.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:52

Tak for din opbakning til forslaget og din understregning af jeres branches muligheder med insektproduktion. Insekt-industrien skaber en ny værdikæde, som samler aktører fra de forskellige segmenter i kæden. Automatisering og robotteknologi vil sammen med øget biologisk viden om disse ’nye’ produktions-organismer uden tvivl være med til at øge effektiviteten og det økonomiske potentiale af denne nye industri.

Laura Schultz
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:34

VTI Vinderup Træindustri har gennemlæst forslaget til Teknologisk Instituts aktivitetsplan; Det Biobaserede Samfund.
I træindustrien har vi en årelang tradition for at benytte os af fornybare ressourcer ligesom genanvendelse er en vigtig del af ressourcekredsløbet.
Alle vore restprodukter hos V.T.I. genanvendes; enten til energiformål eller som råmateriale i nye spånplader. Vi kan kun støtte yderligere initiativer som kan forbedre industriens muligheder for at tænke cirkulært.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:06

Mange tak for dine kommentarer og støtte. Vi er glad for at V.T.I. tager del processen omkring optimering af ressource udnyttelse og genanvendelse. Det er en spændende proces at følge med I jeres udvikling og få lov til at være med i udviklingen. Vi ser frem til videre samarbejde fremover.

Nanna Roos (Lektor, NEXS, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:05

Meget spændende forslag med mange relevante indgange - særligt insekter - til at sikre bedre udnyttelse af ressourcer gennem biologisk baserede løsninger. Insekter har potentiale til at blive en af fremtidens vigtigste løsninger til at sikre at biologisk materiale recirkuleres gennem konvertering af rest- og spildprodukter til højkvalitets protein til dyrefoder. Det er muligt med dette projekt at bringe Danmark i international front i anvendelsen af insekter i en biobaseret økonomi.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:49

Tak for din opbakning til forslaget – vi er glade for det samarbejde vi har med KU på insekt-området. Herunder ikke mindst den ’task force’ som KU, DTU, Teknologisk Institut og Nordic Food Lab har dannet med henblik på at fremme dialogen med myndighederne i forhold til at underbygge anvendelsen af insekter som foder og fødevarer.

Steen Hjorth Andersen (Ejer, RS CoastCare ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 12:24

Som lille virksomhed er vi meget glade for, at DTI har inviteret os med i et projekt omkring strandopskyl til bioenergi produktion. Vores bidrag til projektet vil vi aldrig selv kunne løfte.
At kunne udnytte strandopskyl, som regnes som direkte affald, er en fascinerende opgave, som kun kan virkeliggøres i et forskningsprojekt, hvor DTI har været en udfarende kraft.
Vores bidrag er i starten i processen, hvor vi med en ”tangspærre” vil skabe en levende mur foran kysten, som helst skal holde så meget tang som muligt ude i vandet frem for, at den når at skylle op på stranden. Hermed opnås to ting, nemlig at man kan reducere en dyr proces med at rense tangen for sand og tangen bevarer i højere grad sin næringsværdi.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:49

Mange tak for opbakningen og den positive kommentar om netop behovet for samarbejdet mellem virksomheder som jeres og GTS systemet for bedre udnyttelse af biomasser som fx alger.

Jørgen Olsen (Affaldschef, Tønder Forsyning A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:24

Jf. regeringens ressourcestrategi skal 50% af affaldet fra danske husholdninger genanvendes i 2022 – denne opgave ligger hos landets kommuner. Insekter ser ud til at kunne spille en vigtig ekstra rolle i genanvendelse af kildesorteret organisk husholdningsaffald til at producere en insektbiomasse som kan anvendes til forskellige tekniske formål, som f.eks. biodiesel, protein som fyldstof og/eller funktionel komponent i tekniske produkter. Som multiforsyningsvirksomhed (vand, spildevand og affald) ser vi klart et potentiale i bl.a. at anvende insekter som et bioteknologisk værktøj til at nå genanvendelsesmålet for 2022. Det skal jo heller ikke glemmes, at der samtidigt produceres næringsrig kompost til landbruget og eventuelt også biogas, så det er vel det man på nydansk kalder en "win-win-situation":-).

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:48

Tak for opbakningen til forslaget - vi deler helt din opfattelse af, at insekter kan være et vigtigt værktøj i en værdiforøgelse af vores husholdningsaffald samt andre lav-værdi ressourcer. Vi ser frem til, at samarbejde med landets Kommuner og forsyningsselskaber mht. at udvikle og implementere nye metoder til at fremme en bedre genanvendelse af vores ressourcer.

Wickie Meier Engström (Direktør, REALLY ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:46

For en virksomhed som REALLY ApS, der arbejder med genanvendelse af biologiske ressourcer, er genanvendelsen af særlige fraktioner, bl.a. tekstiler vigtig. Hvert år genereres der 125.000 ton tekstil secondary ressource, og denne ressource kan for 80% vedkommende genanvendes i både 2nd. use og i nye tekniske kredsløb som materialet til byggeri og design industri. Det vil være flot om DK fik en førerposition her.

Wickie Meier Engström (Direktør, REALLY ApS)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 17:47

Jeg mangler at sige at jeg mener at det er en forpligtelse TI kan og bør påtage sig at blive eksperter og den bedste sparringspartner indenfor ovenstående. REALLY er meget glad for at være med i dette arbejde. Både nu og fremad.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:47

Mange tak for dine kommentarer. Det er en kæmpe ressource I har taget fat på og det er meget spændende at få lov til at være en del af processen og udviklingen frem mod ny materialer og produkter.
Vi ser frem til at føre dette arbejde videre sammen med jer i nye projekter.

Charlotte Horsmans Poulsen (Senior Staff Scientist, DuPont)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:44

DuPont er meget interesserede i videreudvikling af det biobaserede samfund, blandt andet er det meget interessant med optimering og automatisering af insektprotein værdikæden.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:46

Tak for din kommentar og interessetilkendegivelse -vi ser frem til at samarbejde med DuPont om at udvikle og optimere insektværdikæden

Niels Finn Johansen (Konsulent, Cand Agro, SEGES P/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:47

Insekter, muslinger, søstjerner og i nogen grad tang har stort potentiale som foder til fisk, fjerkræ og svin. Især til økologiske dyr vil produkter af de nævnte arter kunne tilbyde ernæringsmæssige kvaliteter, herunder protein med højt indhold af essentielle aminosyrer som mangler i plante-baserede proteinkilder af landbrugsoprindelse. Det vil være gavnligt for dansk landbrug at det biobaserede samfund bliver understøttet, så den fremtidige produktion af fisk, fjerkræ og svin kan fortsætte sin udvikling i bæredygtig retning.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:45

Mange tak for din kommentar og jeres interessetilkendegivelse. Vi deler din opfattelse af, at der er behov for at vurdere fremtidige proteinkilder i en sammenhæng – så aminosyrerne udnyttes optimalt også til foder.

Jan Værum Nørgaard (lektor, AU Institut for Husdyrvidenskab, Foulum)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 21:55

Kompetencer indenfor bedre udnyttelse af organiske ressourcer vil blive en vigtig konkurrenceparameter i fremtiden. Specifikt indenfor husdyrproduktionen er der behov for udvikling af nye foderstoffer og særligt proteinkilder. Her kan omdannelse af biprodukter og affald gennem brug af insekter være oplagt.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:43

Tak for opbakningen til forslaget - vi deler helt din opfattelse af, at insekter kan være et vigtigt værktøj til bedre udnyttelse af organiske ressourcer samt diverse lav-værdi ressourcer.

Susanne Chemnitz Frederiksen (Miljømedarbejder, Ærø Kommune)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:55

Anvendelsen af alger/tang som en ressource til proteinkilde er et virkeligt spændende projekt, som Ærø Kommune er interesseret i og glad for, at være en del af. Ærø Kommune har såvel, som mange af landets kommuner udfordringer med opskyllet tang på vores badestrande. Vi fjerner store mængder tang for, at kunne leve op til Blå Flags kriterier om rene strande, hvilket faktisk ikke er helt i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven. Tangen giver ubehagelige lugtegener og gener i form af insekter for badegæsterne, desuden kan man opleve at det påvirker badevandskvaliteten. Vi bruger derfor mange ressourcer på at fjerne tangen, som vi for en stor del af anvender til jordforbedring på landbrugsjord.

Susanne Chemnitz Frederiksen (Miljømedarbejder, Ærø Kommune)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:56

Anvendelsen af alger/tang som en ressource til proteinkilde er et virkeligt spændende projekt, som Ærø Kommune er interesseret i og glad for, at være en del af. Ærø Kommune har såvel, som mange af landets kommuner udfordringer med opskyllet tang på vores badestrande. Vi fjerner store mængder tang for, at kunne leve op til Blå Flags kriterier om rene strande, hvilket faktisk ikke er helt i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven. Tangen giver ubehagelige lugtegener og gener i form af insekter for badegæsterne, desuden kan man opleve at det påvirker badevandskvaliteten. Vi bruger derfor mange ressourcer på at fjerne tangen, som vi for en stor del af anvender til jordforbedring på landbrugsjord.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:05

Netop en optimal udnyttelse af de biologiske ressourcer som tang og alger – og udnytte proteiner og andre indholdsstoffer optimalt – er helt i tråd med vores tanker bag dette forslag til at udvikle et ”Biobaseret samfund”, så mange tak for din kommentar

Mette Brynjolf Jepsen (Energirådgiver, Energy Solutions, DONG Energy)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 11:15

Som energirådgiver i DONG Energy oplever vi stor efterspørgsel hos flere brancher/kunder i en bedre udnyttelse af deres ressourcer samt at blive CO2-neutrale.
Vi ser en stor værdi både i at "matche/blande" biomasser, samt bedre forbehandling og processtyring - gerne via nye on-line målere.
Samtidig er det vigtigt at den producerede biogas i højere grad anvendes at fortræge fossile brændsler.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:04

Mange tak for din kommentar og input om at udvikle nye on-line målesystemer til at optimere udnyttelsen af biomassser. Det vil vi meget gerne tage med videre.

Mads Nøhr (Direktør, Dan Stone ApS)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 15:26

Dan Stone ApS er et lille firma som arbejder med produktion og salg af jord. Vi har et ønske om at kunne anvende tang i vores produkter til at forbedre næringsværdien af jorden. Der ligger mange uudnyttede ressourcer på strandene i form af tang og fra åerne i form af grøde. Vi ønsker fokus på bedre udnyttelse af disse ressourcer, og vi synes derfor at dette forslag fortjener støtte

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:04

Tak for dit forslag om endnu en vigtig udnyttelse af tang og andre uudnyttede ressourcer til at forbedre næringsværdien af jord. Og tak for støtten!

Mai Damgaard Rasmusssen (formand, Forening Søetang)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 23:44

Det biobaserede samfund forslaget beviser hvor langt vi er kommet i Danmark. Vigtigheden i at tænke tværligt og bæredygtigt, er mere samfundsmæssig og økonomisk relevant end nogensinde før. Siden 2010 har vi ved Foreningen Soetang arbejdet på tænker produkter med marine råvarer,-special tang,- hvor man kan kombinerer det Nordiske køkkens sunde lokale råvarer med tværfaglige samarbejder der fokuserer på at hele produktet (fx.algen) kommer i spil/produktionen så de nye skud kan blive til sund,lækre mad, den følgende af alge til fiske eller dyrefodre, derefter til energi og gødning. Med projekter som det biobaserede samfund, vil vi kunne kombinere algernes sunde egenskaber med at skabe lokale arbejdspladser, mens vi sikre vores ældre og børn den bedste mad. Det biobaserede samfund projekt kan sikre at produktionen er økonomisk rentabelt, åbne op for nye markeder, produkter og samarbejder og foregå med respekt for miljøet. Vi sætter som altid stor pris på jeres engagement og evne til at kombinerer tværfaglige samarbejde med såvel økonomiske som miljømæssigt bæredygtighed med sund mad og forstand. Med venlig hilsen Mai Damgaard Rasmussen, Foreningen Soetang og Tænketang.

Bo Frølund (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 18:03

Mange tak for din kommentar og din positive tilkendegivelse om vores tværfaglige samarbejde. Vi deler dine synspunkter mht at skabe arbejdspladser lokalt dvs også i landområderne ved at forarbejde uudnyttede ressourcer innovativt, som du beskriver. Der er stadig meget,der skal udvikles for at vi får tang udnyttet bedre i hele værdikæden.

Jonas Dahl (Dr, Energiforsk)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:35

Mage viktigt og aktuelt område som skal stöttes för en innovativt og konkurensedygtigt Dansk industri.