Det biobaserede samfund

Senest opdateret d. 13/4-2012
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Sundhed og medicoteknologi, Materialeteknologi, Klima og miljø og Energi og energieffektivitet
Bo Frølund
Direktør, Life Science

Teknologisk Institut vil indhente, udvikle og anvende viden, der skal bruges til at opbygge fremtidens biobaserede samfund, hvor alt fra fødevarer og foder til materialer og energi produceres uafhængigt af fossile kulstofressourcer. Fokus vil være på bio-ressourcer, -processer og -produkter, således at Instituttet målretter udvikling af ny viden og produkter til de muligheder, behov og krav, som danske virksomheder møder nationalt og internationalt under udbygningen af det biobaserede samfund.

Ny viden og serviceydelser
Det Biobaserede Samfund er funderet på et ønske om at skabe et bæredygtigt samfund baseret på vedvarende energikilder og fornybare ressourcer og dermed på udfasning af kul, olie og naturgas. Paradigmet tager udgangspunkt i, at alle restprodukter fra en produktion indgår som startmateriale i tilvirkningen af andre produkter, således at der ideelt set ikke genereres affald.
Denne aktivitet samler, koordinerer og udvikler Teknologisk Instituts ekspertiser, aktiviteter og stærke forsknings- og brancherelationer gennem hele værdikæden. Teknologisk Institut har en unik position i det nationale og internationale landskab, da Instituttets divisioner er i besiddelse af viden, der dækker værdikæden fra fremskaffelse af biomasse over transport, lagring, karakterisering, konditionering, konvertering/raffinering til udnyttelse i fødevarer og foder, biobaserede produkter og energiproduktion.
Med særligt fokus på danske virksomheders muligheder for at skabe ny innovation inden for området og under hensyntagen til igangværende nationale og internationale FoU-projekter på specifikke områder vil der primært blive opbygget og videreudviklet viden samt teknologiske produkter og ydelser inden for:
Biomasseressourcer

 • Akvatisk biomasse
 • Organiske restprodukter, herunder genbrugsfibre, gylle samt industri- og husholdningsrestprodukter
 • Agroindustrielle restprodukter og energiafgrøder

Logistik, lagring og handel

 • Biomasse-logistiksystemer
 • Lagerstabilitet af biomasse med særligt fokus på akvatisk biomasse og energiafgrøder
 • Teknologi til on-site monitorering af biomasseressourcer

Karakterisering

 • State-of-the-art kemisk, fysisk og mikrobiologisk karakterisering
 • Veterinær sikkerhed af foderkomponenter

Konditionering

 • Torrefiering
 • Hydrotermal behandling – kemisk og enzymatisk

Konvertering/raffinering

 • Tør- og vådfraktionering af biomasse til opsplitning i fraktioner til forskellig anvendelse
 • Proteinoprensning – våd og tør ekstraktion
 • Specifikke oprensningsteknologier – herunder filtrering og kromatografiske metoder
 • Biologisk konvertering – herunder biogas og insektkonvertering

Slutprodukter/udnyttelse

 • Fødevarer, kosttilskud og nutraceuticals
 • Foderprodukter med fokus på protein, oligosaccharider og aminosyrer
 • Kemiske byggesten til plast og biokemikalier
 • Byggematerialer – fortykkelsesmidler, lignin og hydrocolloider
 • Energibærere – bio- og torrefieringsgas samt transportbrændstof.

Instituttet vil i hele aktivitetens treårige løbetid vedligeholde og udbygge viden inden for bioressourcer,
-processer og -produkter, således at Instituttet kan målrette viden og produktudvikling til de muligheder, behov og krav, som virksomhederne kontinuerligt stilles over for i Danmark og internationalt under udbygningen af det biobaserede samfund.
Centrale aktiviteter
Der vil blive arbejdet med proces- og teknologiudvikling, som spænder fra øget og forbedret biomasseproduktion, særligt pilotproduktion af tang og alger, over udvikling af målrettede fraktionerings- og raffineringsprocesser til produktion af materialer, produkter og energibærere til udvikling af det biobaserede samfund:

 • Foder og fødevarer, (fx protein/aminosyrer, organiske syrer, lipider, sukre)
 • Aktivstoffer (antibiotika, industrienzymer, kemikalier, planteværnsmidler, farmaceutiske stoffer)
 • Materialer (fx polymerstoffer, fibre, maling, lim)
 • Energiressourcer (fx biogas, butanol, biokoks).

Aktiviteterne vil blive udført i samarbejde og koordinering med førende danske og internationale virksomheder med det mål at skabe synergi med danske og internationale FoU-samarbejdsprojekter på specifikke områder, heriblandt SPIR 2012. Der vil i hele værdikæden fra biomasseressource til slutprodukter blive identificeret områder med mulighed for nicheinnovation, hvorved danske SMV i vidt omfang vil kunne udvikle nye processer og teknologier. Hermed skabes nye produkter og markedsadgang for danske virksomheder på det internationale marked for biobaserede løsninger.
Rationale for indsatsen
Det biobaserede samfund tager sigte på at substituere de fossile råstoffer (kul, naturgas og olie) med kulstof fra biomasse for at imødegå de globale klimaudfordringer og sikre de nødvendige kulstofressourcer, efterhånden som lagrene af fossile råstoffer opbruges. Der skal samtidig opretholdes en fødevareproduktion, der både kan understøtte det stigende befolkningstal og imødekomme ønsket om øget global velstand. Disse udfordringer vil i de kommende årtier skabe et stort behov for teknologiske løsninger og serviceydelser. Danmark skal være med i front, så der kan skabes nye vækstmarkeder og virksomheder til gavn for det danske arbejdsmarked. Teknologisk Institut har de senere år opbygget en stor viden inden for det biobaserede samfund gennem deltagelse i en række nationale og internationale FoU-projekter. Her skal nævnes EU-projekterne Biowaste4SP og EuroBioRef samt de nationalt støttede programmer ’Nye Ingredienser og Grøn Energi’, ’Superior Bio based Coating System for Exterior Wood Application’, ’Macro Algae Biorefinery’ og ’Lette, energibesparende materialer til byggeriet’. I alle projekterne arbejdes der med processer og delelementer til fremtidens bioraffinaderi og applikationen af produkter og materialer i det biobaserede samfund.
For det biobaserede samfund kan der opstilles tre værdikæder, som det er vigtigt at tage i betragtning under gennemførelsen af aktiviteterne:

 • Den proces- og produktionsrelaterede værdikæde (processer, udstyr, produktionsmetoder)
 • Den økonomiske værdikæde (forsyningssikkerhed, råvarepriser, værdi af slutprodukter)
 • Den bæredygtige værdikæde (fødevare- og foderbehov, energibehov, bæredygtig drift).

Hidtil har der været stor fokus i forskningen på udnyttelse af energipotentialet i rest- og affaldsprodukter fra agroindustrien, eksempelvis træ og halm. Det forventes dog, at fokus i fremtiden, ud over energi, i højere grad også vil værre rettet mod udnyttelse af biomassen til produkter af en høj samfundsmæssig værdi, såsom fødevare- og foderkomponenter, kemiske byggesten, materialer samt energibærere til tung transport. Det er således essentielt at udvikle det biobaserede samfund hen imod økonomisk og samfundsmæssigt optimal anvendelse af biomasseressourcerne til en bred vifte af produkter. Denne udvikling er en forudsætning for danske SMV’s fortsatte muligheder for at udvikle nye produkter og markeder nationalt og internationalt.
Mulige samarbejdspartnere
Danske og europæiske myndigheder

 • EU’s direktorater for Energi og Fødevarer, Landbrugsministeriet, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen.

Internationale og danske universiteter

 • AU, DTU, TNO, KU, SDU, Fraunhofer.

 

42 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

SPoulsen
Fredag d. 20/4-12 kl. 15:53

Ovenstående projekt vil i høj grad understøtte de aktiviteter som fremtidens malinger vil være afhængige af. Lovgivningen bevæger sig i de kommende år mod mere og mere miljøvenlige produkter. Dette gælder både for det indre og ydre miljø. Her i bland kan nævnes udvaskning af stoffer fra udendørs facader. Det er derfor vigtigt at der er fokus på problemstillinger som dette, idet det vil medvirke til en forståelse og løsning af nogle problemer som ellers kunne opstå i den nære fremtid.
Uden et projekt som dette vil dansk industri få vanskeligheder med at udvikle de rigtige produkter til det europæiske marked i fremtiden.

Annette Bruhn
Mandag d. 23/4-12 kl. 23:37

Udvikling af et biobaseret samfund er tvingende nødvendigt for en bæredygtig fremtid - økonomisk som ressourcemæssigt.
Dette visonære projekt står på skuldrene af adskillige store nationale og internationale projekter, og vil kunne generere viden og teknologiske fremskridt, der kan understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne i fremtiden.
Fokus på akvatisk biomasse og restprodukter rummer store perspektiver for udvikling både nationalt og globalt.

Per Andersen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 12:20

Udviklingen af ny produktionsformer og produktion af nye biomasseressourcer f.eks. akvatiske biomasser i form af tang og muslinger, samt optimering af udnyttelsen f.eks. via bioraffinering kan blive helt afgørende for en økonomisk og ressourcemæssig bæredygtig udvikling.

Der skal i fremtiden (nu!) fokuseres på recirkulering af stof i stedet for anvendelse af stof som oprindeligt stammer fra naturlige ressourcer for at ende som affald.

For akvatiske biomassers vedkommende kan produktion af tang og muslinger betyde at der også i fremtiden kan produceres tilstrækkeligt med sunde råvarer til bl.a. foderproduktion med et marint footprint - så fremtidens produktion af fisk og skaldyr i akvakultur kan levere sunde og "naturlige" produkter til markedet.

Projektet "det biobaserede samfund" adresserer blandt andet ovenstående problemstillinger og vil bidrage med væsentlig ny viden som vil kunne anvendes i praktisk/kommerciel produktion og som vil kunne bringe Danmark i en gunstig konkurrence situation også i fremtiden.

Søren Juhl Hansen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 12:43

Dansk industri skal i aller højeste grad være i stand til at udvikle råvarer og produkter der baserer sig på biobaserede materialer.
Også for udviklimg af biobaserede overfladebehandlingssystemer vil dette være vigtigt. Problemstillinger i relation til udvaskning fra overfaldebehandlede exterior overflader og i det hele taget brugen af biobeserede råvare vil givet være fokusområder som malingsindustrien skal være fuldt fokuseret på.

Flemming Sørensen
Onsdag d. 25/4-12 kl. 15:04

Projektet er yderst vigtigt for en innovativ fremtid, således at forbruget af kul, olie og naturgas minimeres.Samtidig er det af afgørende karakter, for den proces- og produktionsrelaterede værdikæde, at vi i samarbejde med TI udvikler os i den rigtige retning. Her er det ekstremt vigtigt at holde fokus, således at første tempi blever nedbringelse af farlig udledning. Ved til stadighed at udvikle grønne produkter, gavner det også den økonomiske værdikæde. Herunder fremtidig sikring af råvareforsygningen. Alt til gavn for vores samfund.

Alan Lunde
Onsdag d. 25/4-12 kl. 15:27

Det Biobaserede Samfund er godt – men besværligt og dyrt, hvis ikke det bliver organiseret smart!
Blandt andet anvendelse af mere biobaseret energi udfordrer en lang række forhold i værdikæderne. Mange biomasseressourcer har en langt mindre energitæthed end de energikilder der anvendes i dag. Det betyder, at der i fremtiden skal håndteres langt større mængder materiale for at forsyne det biobaserede samfund. Mængder der ofte er små og spredt over store områder som skal høstes, indsamles, transporteres og lagres forud for anvendelse i store effektive behandlingsanlæg. Det stiller fremtidens samfund overfor nogle helt nye logistiske udfordringer for at opnå en forsyningssikkerhed.
Maabjerg BioEnergy, Holstebro anvender årligt mere end 600.000 tons husdyrgødning og anden biomasse til produktion af biogas, alene det er en udfordring at indsamle. I Holstebro arbejdes der lige nu på at supplere Maabjerg BioEnergy med en ethanolproduktion til transportsektoren baseret på 400.000 tons halm eller anden tilsvarende biomasse. Denne biomasse vil give helt nye lokale udfordringer.
Mange af Teknologisk Instituts anførte fokusområder er allerede identificeret som udfordringer i vores projekter og smarte løsninger er forudsætningen for succes i fremtiden.

Lars T. Bloch
Onsdag d. 25/4-12 kl. 17:07

I "Det Biobaserede Samfund" bør der tænkes innovativt - hvad kan man anvende agroindustrielle restprodukter, energiafgrøder og industrielle restprodukter til ud over varmeproduktion?

Meget interessant er også spørgsmålet om, hvorledes fremskaffes vi al den biomasse som bliver nødvendig, hvis vi skal gå hele vejen? Her kommer et akvatisk biomasse projekt helt fint ind i billedet, men der findes helt sikkert flere ideer derude .....

Udvikling af et mere biomasse baseret samfund er nødvendigt, men der skal tænkes innovativt i hele kæden, udfordringen er at finde smarte løsninger i alle trin samt at få lovgiverne med på ideerne.

Lars Mortensen - markedsdirektør - DMR
Onsdag d. 25/4-12 kl. 21:16

Dansk Miljørådgivning er en rådgivervirksomhed (SMV) bestående af ca. 55 fagspecialister. Vi er praktikere og arbejder dagligt med miljøprojekter i relation til bl.a. byggeri og infrastruktur. Vi påskønner et fokus og en indsats over for nicheinnovation, hvorved danske SMV i vidt omfang vil kunne udvikle nye processer og teknologier. Hermed skabes nye produkter og markedsadgang for danske virksomheder på det internationale marked for biobaserede løsninger.
Vi forsøger i gennem vores projektsamarbejder med danske kunder at anvende og integrere ny teknologi og viden i eksisterende projekter. TI fokuserer på pilotproduktion af tang og alger, over udvikling af målrettede fraktionerings- og raffineringsprocesser til produktion af materialer, produkter og energibærere til udvikling af det biobaserede samfund. Jeg vil opfordre til at teknologi og pilotproduktion ”flyttes ud” i den virkelige verden i stedet for en pilotproduktion på egne laboratorier. Selv om denne decentrale pilotproduktion kan udfordre på logistik m.v. vil det give værdi, inspiration og kunne være platform for praksisorienteret innovation i vidensparker o.lign.

Dansk Miljørådgivning arbejder aktivt for Nordic Synergy Park, som er en nyskabende innovationspark beliggende i Kolding Syd. Målet er at skabe Synergy i erhvervsområdets kommende 1.500 ha, ligesom biobaserede pilotproduktion allerede er tænkt ind i projektets prospekt. En kobling til/mellem Andritz, TI og Nordic Synergy Park vurderes at kunne skabe værdi for alle interessenter og være et konkret eksempel på, hvorledes det biobaserede samfund kan indgå i en helhed og integreres i eksisterende visionære projekter.

Marianne Holmer
Onsdag d. 25/4-12 kl. 22:38

Det er tvingende nødvendigt at der sættes fokus på forskning og innovation indenfor det biobaserede samfund, og ovenstående initiativ er således både nødvendigt og god timing ifht. de udfordringer som vi står med i fremtiden (og nu). Projektet afspejler de forskellige ekspertiser som er tilrådighed på Teknologisk Institut og dækker over en lang række forskellige emner med stort potentiale. Der vil være en lang række mulige samarbejdspartnere både nationalt og internationalt, som vil være interesserede i disse emner, og jeg vurderer at der er gode muligheder for finansiering af projekterne. Der er ligeledes stor interesse blandt studerende og samarbejde med universiteter, som inddrager undervisning og uddannelse vil være oplagt.

tholst
Onsdag d. 25/4-12 kl. 23:20

I fremtiden skal vi gentænke vores ressourceudnyttelse, og vi skal anlægge et helt nyt tankesæt for vores produktion af mad, materialer og energi. Den situation stiller store krav også til danske virksomheder og den måde vi producerer på, men den rummer også et stort potentiale for det danske samfund.
En af fremtidens udfordringer er, at materialer og råstoffer skal anvendes og genanvendes. For eksempel skal både energi og materialer bygge på fornybare, organiske materialer og indtænkes i intelligente kredsløb. Det kræver, at der fx udvikles bioraffinaderier, og at Danmark i højere grad lærer at udnytte det, mange i dag betegner som ’affald’.

Det kræver en række politiske initiativer, hvis det biobaserede samfund skal blive til virkelighed men vi skal opbygge viden, og derfor er det centralt, at der sættes gang i et projekt som beskrevet her.

MRN
Torsdag d. 26/4-12 kl. 22:51

Teknologisk Instituts beskrivelse af det biobaserede samfund skitserer en række vigtige initiativer til at løse nogle af de fremtidige globale udfordringer.
For Aller Aqua, der producerer fiskefoder til akvakultur, er det særlig relevant at have adgang til proteinråvarer af god kvalitet. Proteinkoncentrater fra mange typer af biomasse vil kunne bruges til fiskefoder, hvis produktionsomkostningerne ved fremstilling af disse råvarer kan holdes nede – enten ved smart, eller ved simpel teknologi.
Fisk er mindre ressourcekrævende at producere end gængs kødproduktion på land.
Det er vigtigt ikke kun at udvikle teknologier til udnyttelse og raffinering af biomasse, men også at få implementeret disse i praksis og få efterprøvet deres værdi. Fra Aller Aqua’s side er det meget relevant at følge med i denne udvikling.
Mette Nørrelykke (Aller Aqua A/S)

Peter Busk
Fredag d. 27/4-12 kl. 08:46

Meget interessant projekt, som ligger godt i tråd med, hvad der må forventes at være den fremtidige udvikling.

Under overskriften Biologisk Konvertering kunne projektet styrkes ved at inddrage nye biomassekonverterende organismer eller enzymer.
Den nuværende teknologi inkluderer kun et begrænset antal organismer og enzymer til omdannelse af biomasse. Der er mange flere muligheder derude i naturen, som bare venter på at blive opdaget.
Med next generation sekventeringsmetoder og andre moderne teknikker har vi redskaberne til at indsamle data. Problemet er at fortolke de enorme datamængder, der indsamles for at finde frem til de rigtige organismer og enzymer.
Ved Aalborg Universitet i København arbejder vi med den problemstilling, fordi vi mener, at det er vigtigt for Det biobaserede Samfund.

Jens Kjerulf Petersen
Onsdag d. 2/5-12 kl. 16:27

Det er helt sikkert vigtigt at få styrket de muligheder, der ligger i bedre udnyttelse af råstofferne. Det gælder i forhold til energi, men det gælder i høj grad også i forhold til de især næringssalte, som i stor mængde tabes til det akvatiske miljø, hvor de iøvrigt gør skade. Dette perspektiv er nævnt, men mest mellem linierne og ikke helt fremme, hvor det retteligt hører hjemme. En vigtig komponent i udnyttelse eller snarere genudnyttelse af fosfor (en svindende ressource) og kvælstof (som er meget omkostningsfuld at udvinde) er teknologiske løsninger på de elementer, der er nævnt i oplægget. Disse skal bare kobles til de miljømæssige implikationer af udnyttelsen uanset om disse er "positive" eller negative. Det gælder fx kompensationsopdræt af muslinger og tang. Men der er andre ressourcer i de kystnære miljøer, som ikke bliver udnyttet og som i dag repræsenterer en ubalance.
Fra vores daglige virke ved vi, at der i erhvervene er stor interesse for at deltage i en sådan kompetence-udvikling. I forhold til erhvervsmæssig deltagelse det er vigtigt, at problemstillingerne tager udgangspunkt i reelle problemstillinger med en vis realisme og ikke bygger på ideer, der energetisk eller økonomisk ikke er gennemtænkte eller realisable.
Dansk Skaldyrcenter deltager allerede i opbygningen af det biobaserede samfund og ser mange muligheder for via TIs ekspertiser og fokusområder at tilføre yderligere værdi til de muligheder, der ligger i det marine miljø.
Den foreslåede platform kan derfor kun ønskes velkommen og den rummer store udviklingsmuligheder såvel som muligheder for samarbejder nationalt og internationalt.

Mogens Slot Knudsen
Onsdag d. 2/5-12 kl. 22:29

Internationalt anses Danmark for at være et foregangsland indenfor vedvarende energi. Det er vigtigt at både forskningsinstituter og virksomheder bevarer denne førerposition.
Det biobaserede samfund sætter fokus på nuværende og fremtidige biomasseressourcer og processer og medvirker til at bevare vores føreposition.
Som SMV er det vigtigt for os, at der fokuseres på vores type virksomhed og på dette område er TI en vigtig samarbejdspartner, som vi har god erfaring med at samarbejde med.
Projektet har stor værdi, som vi med spænding vil følge med i.

Lone Mouritsen
Torsdag d. 3/5-12 kl. 09:39

Der er ingen tvivl om, at verden står overfor store udfordringer relateret til det stadigt voksende behov for fødevarer og energi. Da jordens ressourcer er begrænsede er det tvingende nødvendigt, at vi finder nye løsninger på disse udfordringer og ikke mindst, at disse løsninger er både gennemtænkte og langsigtede og ikke mindst langtidsholdbare - eller med andre ord bæredygtige.
Vi har brug for at blive meget bedre til at tænke i helheder, recirkulering og bæredygtighed og vi skal tænke fremtiden med, når vi udvikler nye teknologier.
Derfor anser vi Teknologisk Instituts opbygning af en ”grøn videnbank” – Det biobaserede samfund – for et særdeles vigtigt og nødvendigt initiativ.
Fremtiden har brug for grønne løsninger, og forhåbentlig har vi i Danmark en del af den viden og omtanke, der er nødvendig for at udvikle dem. Denne udvikling kommer ikke af sig selv, men initiativer som Det biobaserede samfund er med til at hjælpe den på vej.

KSJO
Torsdag d. 3/5-12 kl. 09:54

Vi står på tærsklen til en ny tid. Den teknologiske og forståelsesmæssige udvikling er nu kommet så langt at ikke blot stivelse med også lignocellulose vil blive omdannet til flydende energibærer i kommercielle anlæg. At dette mål bliver nået i år giver store forhåbninger om udviklingen af et biobaseret samfund med de deraf følgende fordele m.h.t. miljø, sundhed og forsyningssikkerhed. I den forbindelse er det centralt, at den på flere områder førende placering for danske forskningsmiljøer, leder til flere jobs og øget omsætning for danske virksomheder. Her har Teknologisk Institut en nøglerolle med at facilitere omsætningen af viden til forretning. Der er rigeligt at tage fat på og derfor bør dette naturligvis ske med passende opmærksomhed på de andre nationale videnscentre på området således at midlerne udnyttes bedst muligt. Som det allerede er tilfældet for Novozymes forretning og for andre danske aktører i den biobaserede værdikæde, vil der ligge store afsætningsmuligheder udenfor landets grænser med den deraf gavnlige effekt på eksportstatistikken.

Børge Holm Christensen
Mandag d. 7/5-12 kl. 10:38

Det biobaserede samfund
Af BHC (Holm Christensen Biosystemer ApS)

DTI´s beskrivelse af indsats- og innovationsområder indenfor det Biobaserede samfund er præget af stor bredde, men mangler en prioritering af nogle områder, hvor man vil gå i dybden.
Jeg foreslår en målrettet indsats indenfor integreret udnyttelse af biomasse med innovative projekter som udvikling af:
1. Helsæd, majsensilage og roeensilage som råvarer til bioraffinaderier.
2. Relativt små lokale bioraffinaderier
- uden anvendelse af fossile brændstoffer i produktionen.
- uden spildevand
- uden luftforurening
- med 100 % udnyttelse af råvaren
- med max. biobrændstoffer i marken og på vejen.
3. Lokal forsortering af husholdningsaffald med mælkesyre konservering af den bionedbrydelige fraktion og udnyttelse af denne på bioraffinaderierne.

Kirsten Braüner Nygaard
Mandag d. 7/5-12 kl. 14:21

De beskrevne initiativer til at udforske og udbygge bæredygtigheden generelt i samfundet hilses meget velkomment og de er helt i tråd med DuPonts fokusområder. Der er behov for at se på mulighederne for at at øge fødevareproduktionen på en bæredygtig måde, så den stigende befolkningstilvækst tilgodeses med respekt for mennesker og miljø. Den akvatiske biomasse er en potentiel råvare til mange produkter i DuPonts produktportefølje både inden for både fødevarer og additiver til emballage, og der er behov for yderligere forskning på dette felt. Projektet er et spændende og helt relevant tiltag.

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:30

Kære Søren Poulsen
Tak for dine kommentarer. Vi er meget enige i at lovgivningen i stigende grad kræver at alle typer af produkter bliver mere miljøvenlige. Samtidigt er der i stigende grad fokus på at de råvarer som produkterne fremstilels ud fra også skal være fra fornybare ressourcer fra både forbrugernes og politisk hold. Vi vil derfor i den foreslåede aktivitet arbejde med at fremskaffe fremtidens biobaserede råvarer til danske produktionsvirksomheder, således at dansk industri får en konkurrencefordel ift. udenlandske konkurrenter.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:31

Kære Per Andersen
Vi sætter stor pris på at du har taget dig tid til at kommentere vores teknologiplatform. Vi er meget enige i at der er meget fornuft i at samproducere mikro- og makroalger, såsom tang, med marine ressourcer som muslinger og fisk. Dette vil åbne op for en mere integreret produktionskæde, hvor overskydende næringsstoffer fra eksempelvis fiskeopdræt fungerer som næring for algerne. Endvidere vil en samproduktion med tiden kunne nedbringe de logistiske udfordringer koblet til marin produktion af biomasse, hvilket alt andet lige vil gøre produktionen mere kost-effektiv og rentabel.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:32

Kære Søren Juhl Hansen
Tak for dine kommentarer vedr. biobaserede råvarer til overfladebehandlingssystemer. Vi ser det at skaffe biobaserede råvarer i en kvalitet, der er sammenlignelig med de nuværende kendt fossilt baserede råvarer, som en utroligt vigtig og spændende udfordring. Derfor vil vi bl.a. fokusere på at indhente viden om brugen af biobaserede kemiske byggesten til fremstilling af bl.a. maling og plast. Dette er et område der både nationalt og internationalt fokuseres intenst på fra både virksomhedernes og universiteternes side, hvorfor det er vigtigt at danske virksomheder og vidensinstitutioner holdes ajour på dette område og deltager aktivt i udviklingen af både nye kemiske byggesten samt anvendelsen af de tilgængelige kemiske byggesten.
Med venlig hilsen Bo frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:33

Kære Flemming Sørensen
Vi er meget glade for at du vurderer at projektet er vigtigt for den innovative fremtid og bevægelsen imod substitution af fossile råvarer med biobasrede af slagsen. Vi ser frem til at jeres deltagelse i aktiviteterne i teknologiplatformen.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:37

Kære Alan Lunde
Tak for dine værdifulde kommentarer. En af det biobaserede samfunds helt store udfordringer er skiftet fra relativt tæt kondenseret energi i form af fossile kulbrinter til mindre energitæt biobaseret materiale. Dette spiller ind i det biobaserede samfunds værdikæde hele vejen fra logistik, over lagring, til energikonvertering.
Vi vil i den fremsatte teknologiplatform bl.a. arbejde med disse problemstillinger gennem fokus på praktiske aspekter i forbindelse med biomassehåndtering og logistikken forbundet hermed, hvor eksempelvis lagring af store mængder biomasse har nogle praktiske udfordringer forbundet med sig, som vi vil forsøge at adressere og løse gennem aktiviteterne i teknologiplatformen.
Derudover vil vi også rent praktisk se på teknologiudvikling som eksempelvis torrefiering, der hæver energitætheden og dermed optimerer såvel logistikken i transporten til kraftværkerne og som den interne transport på værket da den torrefierede biomasse minder mere om kul end de træpiller der anvendes i dag.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:39

Kære Lars T. Bloch
Vi er meget enige i dine betragtninger om at det bliver en stor udfording at skaffe den nødvendige biomasse til fremtidens biobasrede samfund. En af løsningerne er ganske sikkert øget brug af marin biomasse, men som du selv nævner skal der også fokuseres på en mere intelligent udnyttelse af de tilgængelige biomasseressourcer.
En af teknologiplatformens hjørnesten er at alle tilgængelige komponenter i biomassen, skal separeres og anvendes, inden der slutteligt sker en konvertering af restbiomassen til enten fast eller flydende energibærer eller evt. direkte til el/varme. Dette kræver et indgående kendskab til hele værdikæden bag det biobaserede samfund, for at kunne træffe denne slags beslutninger, hvilket vi har til hensigt at opbygge i den foreslåede teknologiplatform. Vi ser frem jeres deltagelse i de kommende aktiviteter.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:42

Kære Lars Mortensen
Lad mig først og fremmest takke dig for dine konstruktive forslag i relation til vores teknologiplatform indenfor fremtidens biobaserede samfund. Dine betragtninger i forhold til at teknologierne skal bringes i spil ude i den virkelige verden, når de er afprøvede i laboratorierne i mindre skala, er vi meget enige i. Dette er også en af grundende til at Teknologisk Institut sammen med en privat virksomhed har opbygget en unik testfacilitet til biomasse-behandling i Sdr. Stenderup ved Kolding. Det vil i fremtiden være oplagt at etablere en kobling mellem disse faciliteter og den kommende Nordic Synergy Park i Kolding.
Endvidere er Teknologisk Institut meget fokuseret på at have de nyeste karakteriseringsteknologier (MIMS, NIR, uGC, online Raman mv.), der kan anvendes på stedet ude i virksomheders pilotproduktion, således at forsøgene bliver overvågede og karakteriserede med den bedst tilgængelige teknologi.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:44

Kære Mette Nørrelykke
Tak for dine kommentarer som vi har læst med stor interesse. I de kommende år vil det at skaffe protein nok, i en ordentlig kvalitet, fremstå som en af de helt store globale udfordringer, set i lyset af den voksende befolkning. Det er derfor nødvendigt at have tilgang til proteinråvarer i både en mængde og kvalitet, der lever op til kravene fra forbrugerne.
Derfor er et fokusområderne i den foreslåede teknologiplatform netop hvorledes vi sikrer de nødvendige proteinråvarer til brug i både fødevarer og foderproduktion. Der vil i teknologiplatformen sammen med eksterne virksomheder og de førende universiteter udvikles og valideres eksempelvis nye, smarte ekstraktionsteknologier der kan leve op til kravene om at fremstille veldefinerede, kost-effektive proteinråvarer ud fra biobaserede råvarer.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:45

Kære Peter Busk
Vi har med stor interesse gennemgået dine kommentarer vedr. hvorledes den foreslåede aktivitet indenfor biologisk konvertering af biomasse kan styrkes. Vi er enig med dig i dine betragtninger og har store forventninger til potentialet i kombinationen af Next Generation Sequencing og evnen til at behandle de store datamængder vha. bioinformatik.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:46

Kære Jens Kjerulf Petersen
Vi skal som samfund blive langt bedre til at udnytte og tage vare på vores fælles ressourcer. Dette er en nødvendighed hvis vi i fremtiden virkeligt kan og vil opbygge et ægte biobaseret samfund. Udnyttelsen af næringsstoffer som fosfor, nitrogen og kalium er en helt afgørende brik i dette spil – det være sig terrestrisk eller marint.
Dit forslag med at etablere kompensationsopdræt af marine organismer såsom tang eller muslinger, der kan udnytte eventuelle overskydende næringsstoffer fra anden produktion, er helt i tråd med aktiviteterne i projektet. Vi ser frem til at inddrage Dansk Skaldyrcenter i de kommende aktiviteter, således at jeres erfaringer fra den praktiske dagligdag kan blive en velintegreret del af projektet og de aktiviteter der vil blive igangsat, da det naturligvis er vigtigt for Teknologisk Institut at alle aktiviteter der igangsættes ultimativt set er implementerbare i den reelle produktion.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 08:47

Kære Mogens Slot Knudsen
Tak for din positive tilbagemelding vedr. projektets værdi for jer som SMV. Vi ser frem til at inddrage jer i de kommende projektaktiviteter.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bwittschieben
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 15:21

Da der nu og sandsynligvis også i fremtiden er gode muligheder for funding af og mange forretningsåbninger under den generelle beskrivelse "Det biobaserede samfund" er dette et vigtigt område at styrke.
Det er yderst interessant for specielt SMV'er at Teknologisk Institut arbejder med hele værdikæden, det giver udover de specifikke tekniske kompetencer mulighed for sparring omkring hele forløbet.

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:30

Kære Annette Bruhn
Tak for dine rosende ord om den foreslåede teknologiplatform. Vi vil løbende sørge for at holde os opdateret på både nationale og internationale tiltag, således at såvel danske virksomheder som vidensinstitutioner har tilgang til den nyeste viden om det biobaserede samfund. Vi ser frem til godt samarbejde med Aarhus Universitet.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:31

Kære Marianne Holmer
Jeg vil gerne takke dig for at du har taget dig tid til at læse og kommentere vores teknologiplatform vedr. det biobaserede samfund. Vi er enige i dine betragtninger om at der er et stort potentiale i at løse fælles projekter indenfor området og vil se frem til et godt og nært samarbejde.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:32

Kære Lone Mouritsen
Vi vil gerne takke dig for de rosende ord om vores forslag til etablering af en teknologiplatform omhandlende et fremtidigt biobaseret samfund. Der er ingen tvivl om at der er et stort behov for at tage fat på de kommende globale udfordringer, således at vi sikrer en bæredygtig udvikling i verden samtidigt med at der er energi, fødevarer og forbrugsgoder nok til alle på jorden.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:33

Kære KSJO, Novozymes
Vi takker for jeres gennemgang af den foreslåede teknologiplatform og for jeres konstruktive forslag. Vi vil ved gennemførslen af de foreslåede aktiviteter i teknologiplatformen sørge for en tæt koordinering med både nationale og internationale videnscentre, således at der sker en fornuftig vidensoverførsel fra andre relaterede aktiviteter – både i virksomheds- og universitetsregi. Vi ser frem til sammen med Novozymes at bidrage til at fastholde den førende danske placering indenfor det spirende biobaserede samfund og sammen skabe nye jobs og omsætning til Danmark.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 16:34

Kære Børge Holm Christensen
Mange tak for din kommentar. Anvendelsen af alle ressourcer inkl. restprodukter fra landbruget er en forudsætning for at vi kan få biomasse nok til at dække de behov, der opstår når et stigende antal produkter skal baseres på ikke-fossilt kulstof. Om det skal raffineres på små lokale raffinaderier eller på større enheder, må afhænge af de produkter der laves, men der vil ofte være ræson i at lave større enheder som kan optimeres med storskala fordele.
Med venlig hilsen Bo Frølund

bandsholm
Lørdag d. 12/5-12 kl. 09:00

En god teknologiplatform der passer fint ind i de øvrige aktiviteter der er sat i gang og som er i sin vorden. Opbygning af de bedste bioraffinaderier vil være til stor nytte for samfundet. Vi arbejder selv i retning af at gøre en kartoffelstivelsesfabrik til et mere velfungerende bioraffinaderi på flere fronter.

mvh
KMC amba
Ole Bandsholm
Udviklingsdirektør

nielsen
Lørdag d. 12/5-12 kl. 15:38

Det er fuldstændigt rigtig set at vi skal bevæge os - så vidt muligt - fra en oliebaseret til en biologisk baseret produktion. Tilsvarende er der brug for at supplere den traditionelle terrestriske fødevare- og foderproduktion med en forøget akvatisk produktion, også med nye kilder, såsom alger og tang.
Akvatisk produktion (af energi såvel som foder/føde) har mange fordele, såsom at den ikke nødvendigvis er i konkurrence med sædvanlig fødevareproduktion om landarealer og knappe vandressourcer.
Fokus på bioraffinaderi eller "zero waste", hvor rester fra een produktion er ressource for en anden er rigtig, og bør altid være i fokus, idet en også vil hjælpe til at gøre produktionen økonomisk (og ikke kun økologisk) bæredygtig.

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:52

Kære Kirsten Braüner Nygaard
Vi er glade for at du har taget dig tid til at kommentere på de beskrevne initiativer indenfor det biobaserede samfund. Vi kan kun tilslutte os din holdning, at der er et stort behov for nytænkning, når fremtidens samfund skal skaffe fødevarer, foder og forbrugsgoder til den globale befolkning. Vi ser frem til at samarbejde med Dupont f.eks. indenfor akvatisk biomasse.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Bo Frølund
Tirsdag d. 15/5-12 kl. 12:52

Kære B. Wittschieben
Lad mig takke dig for de rosende ord om vores initiativ. Jeg vil også gerne nævne, at jeg finder det særligt glædeligt, at du fremhæver at specielt SMV’er vil kunne få udbytte af den foreslåede teknologiplatform. SMV’erne er en af Teknologisk Instituts kerne-indsatsområder og det er vores håb, at vi ved fælles indsats gennem de foreslåede aktiviteter kan skabe mange nye, spændende jobs i Danmark.
Med venlig hilsen Bo Frølund

Allan Abildskov
Fredag d. 25/5-12 kl. 09:59

Af Allan Abildskov

Det er glædeligt med endnu et initiativ for et bæredygtigt samfund. Det fremstår tydeligt, at der også ligges fokus på genanvendelse af ikke udnyttede ressourcer i form af kendte og mindre kendte energibærer. Dette vil forhindre en unødig import af energibærer til gavn for den samlede samfundsøkonomi.

Upfront
Tirsdag d. 5/6-12 kl. 14:56

Her hos Upfront Chromatography A/S finder vi dette projekt særdeles relevant for både vores forretningsudvikling og for samfundets stræben mod bedre udnyttelse af naturens ressourcer. Det er næsten provokerende åbenlyst, at vejen frem til løsning af klodens behov for energi, kemiske byggesten og fødevarer ligger i at fremstille alle delene ud fra det samme råmateriale, dyrket på jorden eller i vandet, istedet for at insistere på, at de skal holdes adskilt.
Tanken om bioraffinaderier, der gør netop dette, er ikke ny, men de tekniske udfordringer i at nå målet på kommercielt attraktive premisser er så store, at enkeltstående virksomheder har meget svært ved at tage udfordringen op på kvalificeret vis. Samarbejdet med TI omkring dette projekt og herigennem måske også andre virksomheder har derfor potentielt meget stor værdi og vil uden tvivl øge chancerne for en succesfuld udvikling frem mod Det Biobaserede Samfund.

Med Venlig Hilsen

Allan Lihme
Upfront Chromatography A/S

Bo Overgaard
Torsdag d. 7/6-12 kl. 10:06

Vi hilser initiativet meget velkommen, og vil gerne understøtte med vores vidensbase omkring råvareproduktion og biomasse fremstilling.

God vind og på gensyn!

Bo Overgaard
Forretningsudvikling
Videncentret for Landbrug