Det cykliske samfund

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø og Materialeteknologi
Jens Roedsted
Direktør for Marked og Innovation

Mangel på ressourcer vil øge fokus på genbrug af råvarer og på at lukke materialekredsløb. Vi vil etablere en platform, hvorfra nye ’ressource-partnerskaber’ kan hjælpes på vej. Og vi vil udvikle støtteværktøjer til at lukke ressourcekredsløb, også for mindre virksomheder: En webbaseret platform for ressourcepartnerskaber, en række pilot-partnerskaber; IT-baserede værktøjer, som skal gøre det let og attraktivt for virksomheder at tænke i genanvendelse af affald; afklaring af potentielle barrierer for etablering af succesrige ressourcepartnerskaber i Danmark.

DET CYKLISKE SAMFUND

Institut: FORCE Technology

Kontaktperson: Jens Roedsted

Ny viden og serviceydelser
I en fremtid med mangel på ressourcer vil der komme fokus på at lukke materialekredsløb, og et væsentlig element heri vil være de `ressource-partnerskaber´ som er nødvendige for at sikre et betydelig genbrug af råvarer.
Aktiviteten har til formål at etablere en platform, hvorfra nye ’ressource-partnerskaber’ kan faciliteres og hjælpes på vej. Ligeledes er formålet at udvikle en række støtteværktøjer, der kan anvendes under arbejdet med at lukke ressourcekredsløb.
En struktureret tilgang til etablering af ressourcepartnerskaber findes pt. ikke i Danmark. Virksomheder som ønsker at ’dele ressourcer’ med andre virksomheder er overladt til selv at opsøge relevante kontakter, hvilket kan være en stor udfordring, især for SMV’er. Det nye er at der via denne aktivitet etableres en struktureret platform, hvorfra ressourcepartnerskaberne aktivt faciliteres – dvs. virksomhederne bliver aktivt opsøgt men henblik på at afklare mulighederne for etablering af givtige ressourcepartnerskaber.
Aktiviteten vil tilvejebringe:

 • En webbaseret platform for Ressourcepartnerskaber
 • En række pilot ’ressource-partnerskaber’ med tilhørende identificerede og faciliterede teknologiske udviklingsprojekter
 • En række IT baserede værktøjer som skal gøre det let og attraktivt for virksomheder at tænke i genanvendelse af affald.
 • Afklaring af potentielle barrierer for etablering af succesrige ressourcepartnerskaber i Danmark

Centrale aktiviteter

 1. Etablering af Ressourcepartnerskabs-platform, herunder:
 • Opbygning af web-portal (med inspiration fra www.nisp.org.uk)
 • Kortlægning af potentielle ’ressource-aktører’
 • Facilitering af partnerskaber gennem seminarer, individuelle møder, case stories samt andre matchmaking aktiviteter
 1. Udvikling af støtteværktøjer, f.eks.:
 • Udvikling af ’ressource-karakteriseringsblad’ (hvad består affaldet af)
 • Udvikling af serviceydelsen ’affaldsaudit’ (gennemgang af affald mhp optimal genanvendelse)
 • Videreudvikling af kredsløbsværktøjet (udviklet i forrige RK periode) således at det kan vurdere den miljømæssige gevinst i udvalgte ’ressourcepartnerskaber’ gennem besvarelse af f.eks. flg. spørgsmål:

  • Hvilken oparbejdningsteknologi er miljømæssigt favorabel?
  • Skal vi satse på genanvendelse i Asien eller Europa?
 • Udvikling af værktøj til vurdering af hvornår et produkt ikke er rentabelt længere grundet den begrænsede ressourcehorisont/prisstigning.
 1. Identificering og facilitering af teknologiske udviklingsprojekter relateret til de etablerede ressourcepartnerskaber. Disse kan omhandle:
 • Nye sorteringsteknologier
 • Nye oparbejdningsteknologier- mekanisk/kemisk recycling (pyrolyse)
 • Nye individuelle tilbagetagningsordninger
 • Anvendelse af sekundære råvarer i nye produkter

Rationale for indsatsen
Øget fokus på miljø/bæredygtighed kombineret med faldende ressourcehorisonter, stigende råvarepriser samt øgede nationale og europæiske krav til genanvendelse har medført et behov for at danske virksomheder bliver langt bedre til at udnytte ressourcerne. En indlysende tilgang til at optimere ressourceforbruget er at arbejde med at ’lukke ressourcekredsløb’. Der er imidlertid en lang række udfordringer forbundet med det at lukke et ressourcekredsløb – hvoriblandt en af hovedudfordringerne er behovet for en ny form for samarbejde mellem ’ressource-aktører’ (producenter, forhandlere, indsamlings/oparbejdningsvirksomheder, mv.).
Målgruppen omfatter virksomheder som pt. sender affald til forbrænding/deponi og som kan få en økonomisk gevinst ved at indgå i et ressourcepartnerskab. Det kan f.eks. være virksomheder med produktionsaffald af plast- eller tekstilmaterialer. Målgruppen omfatter også virksomheder indenfor indsamlings- og oparbejdningsbranchen, dvs. virksomheder som er specialiseret i at indsamle, transportere, sortere og genanvende affald (som f.eks. transport og speditørfirmaet HCS).
Ressourcepartnerskabs-platformen etableres i første omgang med fokus på virksomheder i en region. Dette fokus er valgt, idet det succesfulde lignende initiativ i England (NISP) netop er regionsbaseret. At vælge et branchefokus giver ikke mening, idet aftagere af affald fra f.eks. tekstilvirksomheder sagtens kan findes blandt helt andre typer virksomheder såsom f.eks. isoleringsvirksomheder. Dertil kommer, at en begrænset fysisk afstand mellem virksomhederne er fordelagtigt i relation til etablering (og fastholdelse af) samarbejdet.
Det er tanken at anvende offentlig finansiering til aktiviteten fordi den vil afføde en række nye forretningsområder for såvel store som især små virksomheder i Danmark og dermed er med til at drive en nødvendig omstilling i dansk erhvervsliv mod det cykliske samfund og samtidig bidrage til Danmarks opfyldelse af internationale forpligtelser på især klima- og affaldsområderne.

Mulige samarbejdspartnere
Der hentes især viden fra den engelske NISP-platform (www.nisp.org.uk), som er et lignende regionalt (succesfuldt) initiativ fra England med pt. > 12.500 virksomheder tilknyttet platformen.
Derudover vil der samarbejdes med en lang række ’ressource-aktører’ heriblandt danske virksomheder, affaldsbehandlere, genanvendelses/oparbejdningsvirksomheder, kommuner, grønne netværk, Innovationsnetværket for Miljøteknologi, Regionale væksthuse, Universiteter (f.eks. DTU, Copenhagen Business School) samt Miljøstyrelsen.

18 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

CradlePeople
Onsdag d. 2/5-12 kl. 16:19

Som udgangspunkt er dette et rigtigt spændende projekt, som der er meget stor behov for. Vi oplever flere virksomheder, som henvender sig til os, for at snakke om samarbejder mellem virksomheder, hvor deres affaldsprodukter kan blive energi eller bruges i produktionen hos andre virksomheder.
Fx har Rockwool pt. brug for affalds-byggematerialer til deres stenuld, men har svært ved at finde det, fordi de ikke ved hvor de skal lede.

Det sagt, så er det en fejl at det ikke findes i Danmark. NISP i England bygger på det Danske Kalundborg Symbiosis, som har eksisteret i over 40 år. Her arbejder store danske virksomheder sammen, som fx Novo Nordisk og DONG, om materialekredsløb og udveksler damp, slam, plastik, enzymer, m.m.. Det eksistere dog kun i det begrænsede regionale område, og kunne sagtens udbredes i både resten af Danmark og Verden.

CradlePeople her endvidere anbefalet Miljøministeriet at der bør oprettes et Dansk National Symbiosecenter, hvor samarbejde mellem virksomheder om ressourceoptimering kan formidles. Sådanne projekter i Danmark, England og Australien har bevist, at der skabes arbejdspladser, enorme økonomiske afkast, innovative samarbejdsaftaler på tværs af sektorer OG ikke mindst kæmpe "benifits" for miljøet og meget mindre forurening.

Josefine Campbell
Onsdag d. 2/5-12 kl. 20:39

I Kalundborg findes den 40 år gamle industrielle symbiose, der arbejder med samme principper. Symbiosis Center arbejder også på at få denne tankegang ud og deres arbejde viser at der både er et stort potentiale og brug for flere kræfter på området.

EU er i øjeblikket igang med at undersøge om, hvorvidt 'closed loops' imellem virksomheder skal udbredes med hjælp fra regulering. Alt imens at symbiosen i Kalundborg modtager besøg fra ca. 40 internationale delegationer. Heraf er rigtigt mange af de besøgende fra Kina og Korea.

Det vil bestemt være en fordel for Danmark, hvis vi udvikler vores evne til denne type samarbejde.

Af arbejde for Kalundborg Symbiosen har jeg blandt andet lært at arbejde symbiotisk er et 'mindset'. Det bygger på tillid og relationer imellem virksomhedslederne. Derfor savner jeg et element i pakken som kan styrke tillid og samarbejde imellem virksomhederne. Symbiosis Center i Kalundborg arbejde i øjeblikket på at udbrede modellen i Region Sjælland. De gør sig nogle erfaringer om hvordan man bedst udbreder arbejdsformen. Det er måske værd at vende det med dem.

Men ét rigtigt godt fokus - Der er brug for det - Vi har evnerne til det i Danmark, så hvorfor ikke gøre det til en styrkeposition?

san
Torsdag d. 3/5-12 kl. 10:38

Recycling er et prioriteret område og nu er der igen fokus på området som en resourcefremmende parametre.

Industrien har gennem de sidste 20 år været genstand for initiativer omkring øget ressourceudnyttelse og en række initiativer har ført til en lang række projekter hvor "de lavest hængende frugter" er blevet plukket.

Der er stadig store potentialer at komme efter, men udnyttelsen af disse bliver mere og mere kompliserede, der er således brug for informationer om de muligheder der allerede eksistere dels på t tekniske niveau og dels på det lovgivningsmæssige område.

På det tekniske niveau er der brug for et tværsektoriel tilgang så de løsninger der har fundet anvendelse bliver bredt ud til andre brancher som evt. kan anvende teknologien konstruktivt men på en anden måde end den anført.

På det lovgivningsmæssige område er der behov for at åbne for løsninger der kan sætte initiativer igang som ellers har været låst fast gr. en lovgivning der på et område regulere en specifik problemstilling, men samtidig konservere mulighederne på andre områder.

Søren Andersen
HCS A/S

Anders Bjørn
Torsdag d. 3/5-12 kl. 13:51

Miljøministeren har omdøbt affaldsplanen til 'ressourceplanen' og i EU regi er der kommet større og større fokus på hvad status quo med en lineær produktionsmodel egentligt kan få af negative konsekvenser for europæiske virksomheder (stigende råvarepriser og mere usikre leverancer) samt for EU's strategiske position rent geopolitisk.

Projektbeskrivelsen kommer derfor på et belejligt tidspunkt.

Det er naturligvis oplagt at inddrage Kalundborgs Symbiosis Center i samarbejdet.

Jeg har en konkret kommentar til den sidste aktivitet under pkt. 2: Hvis det lykkedes at udvikle et meningsfuldt værktøj til dette, må man også kunne lave et parallelt værktøj, der kan give virksomheder svar på hvornår det KAN betale sig for dem at indgå i et ressourcesamarbejde (baseret på projektioner af råvarepriser, mm.), hvis det pt. ikke er rentabelt.

Anders Bjørn
PhD Studerende, DTU

Louise Kjølholm
Torsdag d. 3/5-12 kl. 15:11

En platform som muliggøre at produktionsvirksomheder bliver opsøgt af ressource aftager, med henblik på etablering af ressource partnerskaber, vil bestemt være en fordel for industrien.

Louise Kjølholm
Torsdag d. 3/5-12 kl. 15:11

En platform som muliggøre at produktionsvirksomheder bliver opsøgt af ressource aftager, med henblik på etablering af ressource partnerskaber, vil bestemt være en fordel for industrien.

Tina Sternest
Tirsdag d. 8/5-12 kl. 14:10

DI finder, at en struktureret tilgang til at etablere ressourcepartnerskaber kan medvirke til at udvikle nye kompetencer hos virksomheder samtidig med at ressource udnyttes mere optimalt.
Der er behov for gode eksempler, som viser vejen frem, og som er enkle at anvende. Forhåbentlig vil projektet bidrage til en udvikling som kan understøtte en ny forretningsskabelse.

Strandesen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 13:36

Tak for kommentaren.

Kalundborg-symbiosen er ganske rigtig et fantastisk eksempel på, hvordan virksomhederne kan skabe værdi ved at udnytte hinandens affaldsprodukter, men på trods af, at den har eksisteret i mange år i Danmark, er det ikke lykkedes i nævneværdig grad at udvide konceptet til andre dele af Danmark.

Der er en fornyet interesse blandt danske virksomheder for at indgå i ressourcepartnerskaber, hvilket åbner for nye muligheder for symbioser, men der skal en målrettet indsats til for at få det til at lykkes. Det er det vi mener at kunne levere med denne aktivitet.

Strandesen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 13:37

Tak for kommentaren.
FORCE Technology er helt enig i, at det er meget vigtigt at få skabt et tæt samarbejde mellem de deltagende virksomheder og vil selvfølgelig inddrage de erfaringer, som høstes i Region Sjælland – herunder Kalundborg Symbiosen. Det er bestemt også med i vores overvejelser hvorvidt/hvordan man kan inkludere en aktivitet, der støtter tillid og samarbejde mellem virksomhederne.

Strandesen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 13:38

Tak for kommentaren.
En del af projektet vil handle om at udarbejde en række cases, der synliggør samarbejdet og eventuelle nye teknologiske løsninger til inspiration for andre virksomheder. Vores erfaring er også, at der mangler samarbejde på tværs for at booste genanvendelsen.

De lovgivningsmæssige barrierer for genanvendelse er ikke en integreret del af projektet, men med etableringen af partnerskaber forventer vi, at eventuelle lovgivningsmæssige hindringer for øget genanvendelse vil blive synliggjort.

Strandesen
Torsdag d. 10/5-12 kl. 13:39

Tak for kommentaren.
Det er en god pointe, at værktøjet også skal kunne hjælpe virksomhederne med at vurdere, hvornår det kan betale sig for dem at indgå i et ressourcepartnerskab. Det vil vi gerne arbejde for i projektet.

Ole Gerner Jacobsen
Tirsdag d. 22/5-12 kl. 21:50

Som ansat i Region Hovedstaden inden for miljø og bæredygtighed kan vi kun bakke op om et sådant initiativ på regionalt niveau.

Vi forsøger pt. i regionalt regi at sætte skub i en mere rationel og bæredygtig udnyttelse af overskudsjord i regionen, det kunne f.eks. være ved oprettelse af en jordbørs!

Pt. er vi i gang med at forbedre hospitalernes affaldshåndtering og lukkede ressourcekredsløb er bestemt noget vi skal til at have fokus på.

Strandesen
Onsdag d. 23/5-12 kl. 10:28

Tak for kommentaren. NISP-systemet i England er funderet i regionerne, hvilket er en af de største styrker ved systemet. Vi tager ligeledes udgangspunkt i regionerne, fordi der er bedre mulighed for at få det forankret på lokalt/regionalt niveau, og der eksisterer allerede gode netværk og ERFA-grupper regionalt, der kan fungere som samarbejdspartnere.

Affald fra hospitaler er oplagt at tage fat på i relation til at skabe ressourcepartnerskaber, fordi der er tale om relativt store og i flere tilfælde ensartede affaldsfraktioner, som andre gerne vil aftage. Det vil vi gerne arbejde for i projektet.

Katvig
Onsdag d. 23/5-12 kl. 14:35

Genanvendelse og et lukket kredsløb er et højt priorteret emne hos Katvig. Vi finder det særdeles relevant, at etablere muligheder for lokale potentielle resource parnterskaber og vi ser det som en fantastisk mulighed for Katvigs arbjde med genavendte materialer.

Anders
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 13:45

Projektet åbner interessante perspektiver for genanvendelse af råstoffer i industrien og for forbedring af vort miljø. I dagens krav om genanvendelse og recycling kan det være svært at manøvrere for mindre firmaer og det beskrevne system kunne være en stor hjælp.
Der tales i projektet om at lukke stofkredsløb. I den sammenhæng skulle man måske tilføje, at kredsløbene naturligvis skal have et større indhold af ”bæredygtighed”, så de etablerede kredsløb kan giver en lavere belastning på de tre søjler i bæredygtighed- miljø-social og økonomisk. .
Det er ikke alt genbrug, der har et positivt miljøindhold, for eksempel kan indsamling af meget fragmenterede råvarer og transport af visse materialer over større afstande give større miljøbelastning. Den samlede vurdering kan man få ved anvendelse af LCA , som jeg derfor håber bliver integreret i pakken af værktøjer.
/Anders Ulf Clausen/ Rockwool International

René Kilian
Tirsdag d. 29/5-12 kl. 17:36

Hej ,

Fin ide med den cyclische samfund.

bare kom igang .

jeg vil gerne bruge kloakrør lavet af genbrugsplast ...

Hvem kan hjælpe med det.

har det også fint med biobaserede materialerne.

Mvh

Rene Kilian
Kilian Water

Svend Erik Nissen
Torsdag d. 7/6-12 kl. 17:43

Det er ikke kun et meget aktuelt initiativ, I har planlagt, men også et højst nødvendigt projekt, som vi gerne vil støtte og bidrage aktivt til at virkeliggøre. I vores innovationsnetværk Livsstil - Bolig & Beklædning arbejder vi med et stærkt fokus på bæredygtighed både i form af nye forretningsmodeller, såvel som på miljøsiden og hvad angår de sociale aspekter. I de sidste to år har vi oplevet, at virksomheder har en stigende interesse for området, og er begyndt at se, hvordan de faktisk kan komme til at tjene penge/flere penge ved at arbejde systematisk med bæredygtighed og tankesættet bag en cirkulær økonomi. Vi har flere eksempler på sådanne gevinster og vækstmuligheder.
Sekretariatet for Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning ligger i Development Centre UMT i Herning, som for nylig blev udnævnt til at være Region Midtjyllands Cradle to Cradle-operatør de næste 3 år, hvor vi skal koordinere arbejdet med at styrke virksomheders og kommuners fokus på at anvende tankesættet bag Cradle to Cradle til at skabe nye forretningsudviklinger og dermed bidrage til at lukke kredsløbet efter et produkts livscyklus fra produktion over forbrug til affald. Vi er ved at forme konceptet og netværket for vores arbejde med en cirkulær økonomi og vil gerne indgå i samarbejde om udnyttelse af jeres tænkte værktøjer og udvikling af nye metoder, så regionens demonstrationsprojekt får et overregionalt sigte. Vi er åben for alle samarbejder, der har samme sigte og ser her jeres projekt som en nøglepartner.

Jesper Pagh
Mandag d. 11/6-12 kl. 22:51

Som flere nævner kendes princippet fra bl.a. Kalundborg Symbiosen, som netop i sig selv tjener som 'proof of concept' for forslaget her.

Byggebranchen er et eksempel på et sted, hvor et enormt spild, som ingen aktører har interesse i, af systemiske årsager tilsyneladende ikke kan forhindres eller forebygges uden medvirken fra eksterne aktører, som kan bidrage til at skabe incitamenter og fornuftige forretningsmodeller omkring det.

Det afgørende ved initiativet her er i min optik dets fokus på faciliteringen af processerne – de services der skal udvikles omkring genanvendelsen for at det kan foregå i praksis. Der har været flere initiativer til noget lignende i større eller mindre skala herhjemme de seneste 5-10 år. De jeg selv kender til og har været involveret i er i større eller mindre grad strandet pga. mangel på én eller flere af de ressourcer eller ydelser, som netop beskrives her.

Et initiativ som dette vil bidrage til ikke blot at afhælpe virksomheder i forbindelse med evt. skærpet lovgivning på området, men i høj grad også kunne medvirke til at skabe nogle af de incitamenter som er helt afgørende for at sætte gang i den nødvendige omstilling til et bæredygtigt, post-ressourceintensivt samfund.