Det Dyrkningsteknologiske Servicelaboratorium

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Sundhed & fødevarer
Brian Christensen
R&D Specialist

For at skabe vækst i jordbruget er der et stadigt øget krav til produktivitet, konkurrencekraft og bæredygtighed i planteavlen. Målet er, at sikre den nødvendige infrastruktur med et dyrkningsteknologisk servicelaboratorium, der samler og udvikler ydelser indenfor plantepatologi, afgrødekvalitet, bioteknologi og markforsøg.

1. Markeds- og samfundsbehov

I Det Dyrkningsteknologiske Servicelaboratorium udvikles nye analyse- og forsøgsmetoder. Målet er metoder, der er bedre, mere præcise og hurtigere end de metoder, der findes i dag. Desuden opbygges den nødvendige infrastruktur for at bidrage til at sikre effektivisering og vækst i planteavlen.

Vækstplan for Fødevarer anbefaler, at der skabes mest mulig værdi på baggrund af det tilgængelige råvaregrundlag, og at dette gøres uden øget påvirkning af miljøet. Dette skaber et stort behov for at dokumentere kvaliteten og sikre øget fokus på en differentieret råvareproduktion. Jordbrugserhvervet efterspørger bedre, hurtigere og mere præcise forsøgs- og analysemetoder. Der er et stigende behov for præcise diagnostiske metoder til at finde sygdomsfremkaldende organismer i jord, planter og vandingsvand for at kunne optimere kvaliteten, nedbringe spildet og mindske kemikalieforbruget i produktion. Ved eksport af stiklinger og andet plantemateriale specielt til oversøiske markeder, mødes dansk landbrug i stigende grad med krav om dokumentation for fuldstændigt fravær af mikroorganismer, hvilket der i dag ikke findes sikre metoder til. Yderligere efterspørger planteavls- og fødevaresektoren viden og afprøvning af nye metoder til kvalitetsmåling, som kan finde nye kvalitetsegenskaber, hvilket gør afregning efter specialiserede kvalitetsparametre mulig.

Hvis Danmark forsat skal være konkurrencedygtige på et europæisk forsøgsmarked, er der behov for nye teknologiske dyrkningsforsøg. Interessen samler sig særligt om viden om anvendelse af organiske restprodukter som gylle, aske og slam. Dette kræver specialiserede, præcise forsøg med udbringning af disse produkter, men forsøgsudstyr og -metodik er i dag mangelfuld og utidssvarende.

Den danske planteforædlingssektor er præget af SMV’ere, som ikke har økonomisk styrke eller know-how til at etablere laboratoriefaciliteter. AgroTech har derfor etableret Det Bioteknologiske Servicelaboratorium, men erhvervet efterspørger videreudvikling af innovative metoder til bioteknologisk planteforædling.

Markedspotentialet for ydelserne vurderes højt både i Danmark og i udlandet. Kundegruppen er landmænd, gartnerier, landbrugsrådgivere, planteforædlere, grovvareleverandører og teknologiproducenter.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Plantepatologiske Laboratorium

Nye diagnostiske undersøgelser til at finde skadelige og væksthæmmende bakterier, svampe, vira og nematoder i planter, jord og vand til kvalitetskontrol af jord, plantekulturer og vandingsvand i landbruget og gartnerier. AgroTech tilbyder klassiske diagnostiske metoder, de nye diagnostiske ydelser er en udbygning af disse med nye, hurtige og mere præcise bioteknologiske metoder.

Afgrødelaboratorium

Nye analysemetoder til bestemmelse af kvalitetsparametre i afgrøder som korn, majs og kartofler. Viden om de nyeste kvalitetsanalyser, fx inden for sundhedsfremmende stoffer, der kan anvendes som nye standardiserede metoder eller supplement til eksisterende standardanalyser.

Det Bioteknologiske Servicelaboratorium

Metoder til nedbrydning af krydsningsbarrierer til brug i planteforædlingen til udvikling af nye hybrider. Nye vævkultursystemer til regenerering, opformering og dyrkning af planter i vævskultur, som vigtige redskaber ved molekylær forædling af planter. Metoderne vil understøtte nuværende ydelser inden for artshybridisering og transformation af planter.

Marklaboratorium

Nye forsøgsmetoder og specialiseret forsøgsudstyr til udbringning af organiske produkter til påvisning af næringsstofpotential ved markforsøg. Udbringning af restprodukter som aske, slam eller andet organisk materiale kræver nyudviklet forsøgsudstyr, som afspejler en effektiv, og præcis udbringning, der lever op til arbejdsmiljøkrav. Videreudvikling af eksisterende forsøgsmetodik til udbringning af gylle med mulighed for kontrolleret afprøvning af dosis ved tilførsel af additiver eller behandlinger, som nedsætter ammoniakfordampningen.

AgroTech Academy

Udbud af kurser og træning indenfor forsøg og analyser: a) Højteknologiske dyrkningsforsøg b) Forsøgsmetodik c) Kvalitetsparametre i afgrøder d) bioteknologiske metoder e) Plantediagnostik.

3. Centrale aktiviteter

Diagnostiske metoder

Udvikling af hurtige og præcise diagnostiske metoder til detektering af et bredt spektrum af skadelige og væksthæmmende vira, bakterier, svampe og nematoder i jord, vand og planter. Udviklingen kræver stor bioteknologisk viden samt faciliteter og vil foregå i et tæt samarbejde med Københavns Universitet.

Metoder til nedbrydning af krydsningsbarrierer

Udvikling af metoder til at nedbryde krydsningsbarrierer, og hvilket øger muligheden for udvikling af nye plantehybrider.

Nye vævskultursystemer

Udvikling af nye systemer til hurtig og effektiv dyrkning af planter i vævskultur, hvilket understøtter og effektiviserer nuværende plantebioteknologiske aktiviteter.

Nye analysemetoder for kvalitetsegenskaber

Udbygning af infrastrukturen med nye analysemetoder og kalibreringer, der karakteriserer afgrøders kvalitetsegenskaber. Der etableres en ”open lab service” for afprøvning af nye laboratorieteknikker til korn, majs og kartofler. Viden og kompetencer opbygges inden for nye analysemetoder af kvalitetsegenskaber. Opbygning af netværk og samarbejdsaftaler med førende europæiske laboratorier med specielt fokus på analyser af sundhedsfremmende stoffer og egenskaber til fødevareproduktion.

Forsøgsmetodik til organiske produkter

Udvikling og test af forsøgsudstyr til udbringning af gylle og organiske restprodukter. Der udarbejdes kravspecifikation til udstyret, som udvikles og opbygges sammen med smede og producenter af miljø- og præcisionsteknologi. Udviklingen vil foregå i samarbejde med maskiningeniører fra Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet.

Sporbarhed i laboratorierne

Udvikling af en Laboratorie Information Management Service (LIMS) til sikring af sporbarhed af laboratorieanalyser. Sporbarheden skal sikres fra prøverne tages i marken, over selve laboratorieanalysen til anvendelse af resultatet. LIMS-systemet skal være pålideligt med fokus på datakvalitet og overskuelighed.

4. Mulige samarbejdspartnere

Væsentlige samarbejdspartnere vil være SEGES, Københavns Universitet og Aarhus Universitet i udviklingen af diagnostiske metoder, nye analysemetoder for kvalitetsegenskaber og forsøgsudstyr. Der søges samarbejde med flere førende europæiske laboratorier.

Nøgleord

32 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Erling Hegelund (Direktør, AdvanSeed ApS)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 05:02

Mit firma Advanseed ApS er et af få firmaer i Danmark, som forædler grøntsager. Vi har igennem nogle år haft et frugtbart samarbejde med Agrotech og deres Plantebioteknologiske Laboratorium, hvilket har resulteret i nye hybrider og kommende sorter med nye og bedre egenskaber. De forbedrede sorter vil være meget konkurrencedygtige overfor andre firmaers sorter, og vil have egenskaber, som vil komme producenten og forbrugerne til gavn. Det vil give os en forøget omsætning og indtjening. Vi ville ikke have haft mulighed for at udvikle disse produkter uden hjælp fra Agrotech´s faciliteter og vi stoler på at det Plantebioteknologiske Laboratorium også fremover vil kunne støtte os med et stærkt team af medarbejdere og tilsvarende gode faciliteter.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 13:04

Tak for din kommentar. Det er godt at høre om jeres gode erfaringer med det Plantebioteknologiske Laboratorium og vores samarbejde. Dette underbygger, at der ligger et stort uudnyttet potentiale for den danske forædlingsbranche specielt de mindre virksomheder i brugen af bioteknologiske metoder. De mindre virksomheder har dog ikke ressourcer til selv at etablere de nødvendige faciliteter, men vores Bioteknologiske Laboratorium stiller faciliteter og kompetencer til rådighed med vores bioteknologiske ydelser. Udviklingen af nye ydelser er afgørende for, at vi også fremover vil kunne understøtte jeres og branchens udvikling af nye sorter for at bevare og styrke Danmarks rolle som en af de førende indenfor planteforædling.

Thomas Lund (Rådgivningsleder, GartneriRådgivningen A/S)
Torsdag d. 23/4-15 kl. 13:14

Danske gartnerier har i en årrække benyttet vores (GartneriRådgivningens) plantepatologiske laboratorium. Vi lukkede dette laboratorium sidste år, da vi ikke kunne opretholde en sund økonomi i laboratoriet. Gartnerierne har fortsat behov for at få diagnoser på diverse sygdomsproblemer i forbindelse med deres produktioner. Vi er som planteavlskonsulenter i branchen afhængige af at få hurtige præcise, diagnoser, således vi sammen med gartnere kan iværksætte rette behandling hurtigst muligt.
Det er derfor med stor glæde jeg ser, at AgroTech vil fortsætte et laboratorium med plantepatologiske ydelser. Ideen med at knytte det til deres bioteknologiske laboratorium, vil forhåbentligt sikre, at nye teknologiske metoder kan blive benyttet, således vi får endnu hurtigere og meres præcis diagnosticering af sygdomsproblemer i gartnerierhvervet.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Fredag d. 24/4-15 kl. 10:25

Tak for kommentaren. Med det Plantepatologiske Laboratorium ønsker vi at sikre, at gartnerierhvervet og landbruget forsat har adgang til dansk plantepatologisk service, og vi støtte fuld op omkring jeres ønske om at få hurtige og mere præcise diagnoser. Diagnosticeringen indenfor plantepatologi er i dag baseret på traditionelle metoder, hvilket ofte er tidskrævene og langsomlige. Det er derfor meget vigtig, at der bliver udviklet og implementeret nye metoder baseret på bioteknologiske teknikker, der er hurtige og meget, mere præcise.

Ole Søgaard Lund (Lektor, Københavns Universitet)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 18:46

Forslaget om at udvikle nye diagnostiske metoder i et Plantepatologisk Laboratorium vil bringe Danmark frem i forreste række i forståelsen af, hvordan sammensætningen af mikrober indvirker på produktiviteten af planter i både væksthuse og på friland. Ved anvendelse af samme type DNA-diagnostik, som allerede kendes fra analyse af mikrofloraen i menneskets tarmkanal, vil nye grupper af såvel gavnlige som skadelige mikroorganismer kunne identificeres i forhold til plantevækst. På sigt (3-5 år) forventer jeg, at dette analyseværktøj vil kunne understøtte en bredere funderet, og samtidigt mere specifik rådgivning af den enkelte planteproducent. Udviklingen af et DNA-baseret analyseværktøj passer perfekt til den aktuelle forskningsstrategi på Københavns Universitet og der kan derfor blive tale om en høj grad af samarbejde.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Torsdag d. 30/4-15 kl. 13:41

Tak for din kommentar. Som du påpeger, er det vigtigt med en bedre forståelse af, hvordan sammensætningen af mikrober indvirker på produktiviteten af planter i både væksthuse og på friland for kunne medvirke til øget vækst og produktivitet i gartneri- og landbrugssektoren. Samtidig er det vigtigt med hurtige og effektive analyseværktøjer baseret på den nyeste DNA-teknologi. Dette kræver i højgrad samarbejde med universitetsforskere, og det er glædeligt, at vores forslag passer ind i forskningsstrategien på Københavns Universitet. Det er et godt udgangspunkt for et frugtbart samarbejde.

Jesper Juul Ulnitz (Chief Agronomist, Yara Scandinavia)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:10

Vi ser et fortsat behov for planteanalyser, som kan udvikles i en database, hvor det er muligt geografisk at referer til hvor planteprøven er udtaget. Desuden eventuelt muligheden for at knytte en planteanalyse til en jordprøve udtaget i nærheden. Dette vil i fremtiden muliggøre en mere målrettet indsats af gødningsstrategier samt indsat af mikronæringsstoffer.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:37

Tak for din kommentar. Vi ønsker at udvikle nye, hurtige og præcise planteanalyser for netop at imødekomme jordbrugserhvervets behov. Nye, hurtige og præcise planteanalyser vil nemt efterfølgende kunne knyttes sammen med jordprøver og andre relevante analyser resultater. Dette vil bidrage til en målrettet indsats for at øge effektiviteten og udbyttet i jordbruget.

Torkild Birkmose (Landskonsulent, Seges)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 14:10

I dansk planteproduktion genereres en stor andel af ny viden gennem specialiserede markforsøg. I takt med, at universiteterne i mindre og mindre omfang udfører praksisnære forskningsforsøg, er der i stigende grad behov for, at SEGES og AgroTech gennemfører vore forsøg og demonstrationer efter mere avancerede designs og der er stigende behov for mere avancerede målinger og registreringer. Det er helt rigtig set af AgroTech, at den nuværende forsøgsmetodik ikke altid er tidsvarende, og SEGES bakker fuldt op om et styrket udviklingsarbejde inden for dette felt.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 15:56

Tak for din kommentar. Forudsætningen for forsat at kunne øge konkurrencekraften i dansk landbrug er genereringen af ny viden gennem specialiserede markforsøg. Det kræver, som du påpeger, både avancerede designs, målinger og registreringer. Vores nuværende forsøgsmetodik er ikke fremtidssikret til at opfylde de stadigt stigende krav til stadig mere avancerede forsøg. Dette er netop baggrunden for, at vi ønsker at gennemføre udviklingsarbejde inden for dette felt.

Inger Bertelsen (Chefkonsulent, SEGES, Økologi)
Fredag d. 8/5-15 kl. 07:25

I økologisk produktion arbejdes der med at finde nye afgrøder til foder og konsum, som kan dyrkes under danske økologiske forhold. Specielt i de senere år er der arbejdet meget med bælgsæd som hestebønner og lupin. I den forbindelse er der behov for at kende indholdet af antinutritionelle stoffer i råvarer, da både husdyr og mennesker kan være følsomme overfor disse. Der findes pt. ikke et dansk laboratorie som kan analysere råvarerne, hvorfor oprettelsen af et sådant vil være af stor gavn.
I økologisk produktion har recirkulering af næringsstoffer stor bevågenhed, og der arbejdes med forskellige restprodukter som gødningsmidler. I den forbindelse er der behov for forbedrede udbringningsteknikker til en præcis bestemmelse af gødningsværdi under markforhold.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 09:11

Tak for din kommentar. I vores Afgrødelaboratorium vil vi gerne udvikle og etablere nye analysemetoder til bestemmelse af kvalitetsparametre i afgrøder som f.eks. antinutritionelle stoffer i råvarer, som husdyr og mennesker kan være følsomme overfor. Disse analyser vil kunne anvendes som nye standardiserede metoder eller supplement til eksisterende standardanalyser. For at understøtte behovet for recirkulering af næringsstoffer både i økologisk og konventionelt jordbrug er der behov for at udvikle nye forberede forsøgsmetoder og specialiseret forsøgsudstyr til udbringning af organiske produkter. Dette er nødvendigt for præcis at kunne undersøgelse næringsstofpotential under markforhold. Dette ønsker vi at udvikle i vores Marklaboratorium.

Finn Holmgaard Jensen (Field manager rapeseed, NPZ)
Fredag d. 8/5-15 kl. 11:54

Det er væsentligt for udvikling af nye kvalitetsegenskaber i planteforædlingen at få udviklet nye avancerede analysemetoder og tests. Dette kunne foregå i samarbejde med Agrotech Servicelaboratoium.
Samarbejde mellem danske og udenlandske forædlingsstationer og laboratorier er vigtig og fornuftig for en økonomisk holdbar videreudvikling og opdatering af analysemetoder i planteavlen.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 07:09

Tak for din kommentar. AgroTech vil meget gerne samarbejde med forædlingsfirmaer omkring udviklingen nye avancerede analysemetoder og tests for at understøttet behovet for forædling af afgrøder med nye kvalitetsegenskaber. Udviklingen af afgrøder med nye kvalitetsegenskaber er vigtigt for den økonomiske udvikling af dansk planteavl og den fremtidige konkurrence på det globale markedet for dansk landbrug.

Jes M. Rasmussen (Regional eksportchef, Samson Agro A/S)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:54

Jes M. Rasmussen, Regional eksportchef - Samson Agro A/S.
Det er af stor interesse for Samson Agro, at der bliver udvilket nye og endnu bedre forsøges- og målemetoder, som kan påvise den positive effekt ved brugen af organisk gødning. Det er med til at dokumentere fordelene ved at investere i høj effektive løsninger til udbringning af organisk gødning.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 07:24

Tak for din kommentar. Der er et stort behov for recirkulering af næringsstoffer og dermed øget brug af organisk gødning i dansk planteavl, men der mangler dokumentation for forskellige organiske produkters næringsstofpotential under markforhold. Desværre er vores nuværende forsøgsmetoder meget arbejdskrævende, og det er derfor meget omkostningsfuldt og tidkrævende at lave forsøg med organiske produkter for at undersøge næringsstofpotentiallet under markforhold. I vores Marklaboratorium vil vi gerne udvikle nye, effektive forsøgsmetoder til forsøg med organiske produkter så disse produkters nærigstofpotential bliver belyst for at understøtte den bæredygtige udvikling af dansk landbrug.

Jens Elbæk (Afdelingschef, SEGES)
Søndag d. 10/5-15 kl. 11:17

Rådgivning omkring planteproduktion bygger, i Danmark, i stor udstrækning på uvildige forsøg lavet af rådgivningstjenesten, SEGES og AgroTech. Finansieringen af forsøgsarbejdet er i dag under pres, og det er vigtigt at vi er skarpe og effektive i hele forsøgsarbejdet - og at vi finder og afprøver nye og effektive forsøgsmetoder og design. Blandt andet mangler vi at få effektiviseret brugen gps, sensorer og droner i forsøgsarbejdet. Det er vigtigt for planteproduktionen i Danmark at vi får lavet en styrket indsats på dette område.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 07:37

Tak for din kommentar. For at sikre udviklingen i dansk landbrug er det vigtigt med en forsat stærk rådgivningstjeneste, der bygger på viden fra uvillige, praksisnære forsøg. Derfor er det vigtigt at vores forsøgsarbejde til stadighed bliver udviklet, så vi forsat kan generer viden til rådgivningstjenesterne i Danmark på den mest cost effective måde.

Jens Elbæk (Afdelingschef, SEGES)
Søndag d. 10/5-15 kl. 11:18

Rådgivning omkring planteproduktion bygger, i Danmark, i stor udstrækning på uvildige forsøg lavet af rådgivningstjenesten, SEGES og AgroTech. Finansieringen af forsøgsarbejdet er i dag under pres, og det er vigtigt at vi er skarpe og effektive i hele forsøgsarbejdet - og at vi finder og afprøver nye og effektive forsøgsmetoder og design. Blandt andet mangler vi at få effektiviseret brugen gps, sensorer og droner i forsøgsarbejdet. Det er vigtigt for planteproduktionen i Danmark at vi får lavet en styrket indsats på dette område.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 08:06

Tak for din kommentar. I vores aktivitet ”Bioøkonomi, nye forretningsmodeller og teknologi” ønsker vi at udvikle det højteknologiske jordbrug og on farm forsøg, hvor vi vil opsamle data fra sensorer, GPS-signaler, manuelle operationer fra maskinerne i marken. Målet er at opnå viden om potentialerne inden for marken at få det mest optimale dyrkningspotentiale.

Peter Frøjk (Forsøgsleder, Forsøgsvirksomheden Ytteborg)
Søndag d. 10/5-15 kl. 18:22

Det er afgørende at vi i vores forsøgsvirksomhed har adgang til teknologiske serviceydelser på forsøgsudstyr, som fx udstyr til udbringning af gylle i markforsøg. Det kræver specialiseret forsøgsudstyr, som er for dyrt og teknisk til at de enkelte forsøgsenheder, inkl. Ytteborg har råd til at have eget udstyr. Der er et behov for nyt tidssvarende udstyr, der kan dokumentere effekter af additiver, mængder og lignende. Det giver rigtig god mening at dette udstyr – og udstyr til udbringning af restbiomasser, aske, slam udvikles centralt således at vi kan fokusere på den marktekniske gennemførsel af forsøgene.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Mandag d. 11/5-15 kl. 07:57

Tak for din kommentar. I vores Marklaboratorium ønsker vi at udvikle teknologiske serviceydelser som giver virksomheder adgang til specialiseret forsøgsudstyr og forsøgsdesign og -metoder. Derved får virksomheder adgang til viden, udstyr og metoder, som ellers ikke vil være økonomisk muligt selv at investere i. Specielt forsøgsudstyr til udbringning af organiske restprodukter som gylle, slam, aske m.m. og tilsætning af forskellige additiver kræver meget specialiseretudstyr og forsøgsdesigns for at kunne lave præcise forsøg til dokumentation af effekterne af disse organiske stoffer. Dette forsøgsudstyr findes ikke i dag, og det ønsker vi at udvikle i vores Marklaboratorium for at fremme bæredygtig udvikling i dansk landbrug.

Kai Lønne Nielsen (R&D Manager, Knud Jepsen a/s)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:19

Knud Jepsen a/s er hjemmehørende i Hinnerup ved Århus og har produktions og forædlingsaktiviteter her, samt i Izmir i Tyrkiet of moderplanteproduktion i Vietnam. Vi har igennem en del år samarbejdet med Gartnerirådgivningen vedr. planteanalyser specielt med henblik på virustest. Vi finder det af største vigtighed at det stadig er muligt at få disse analyser lavet i Danmark og det er meget glædeligt at AgroTech ønsker at tage denne funktion under deres vinger, nu hvor Gartnerirådgivningen ikke kan løfte opgaven længere. Vi har igennem flere år haft et godt samarbejde med Agrotech og deres Plantebioteknologiske Laboratorium, hvilket har resulteret i "ground breaking innovation" blandt andet indenfor rol transformation. Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde med AgroTech også indenfor patogenanalyse, som danner baggrunden for at vi kan opretholde sygdomsfrit elitemateriale i vores moderplanteproduktionsarealer i Danmark, Tyrkiet og Vietnam.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 07:23

Tak for kommentaren. Med vores Plantepatologiske Laboratorium ønsker vi at sikre, at gartneri- og landbrugssektoren forsat kan få lavet vigtige plantepatologiske tests i Danmark. Dansk gartneri og landbrug mødes i stigende grad med krav om dokumentation for fuldstændigt fravær af mikroorganismer. Det er vigtigt med et dansk baseret laboratorium, som kan hjælpe med denne dokumentation. Det forudsætter dog, at vi får udviklet nye, hurtige og præcise diagnostiske metoder til detektering af et bredt spektrum af skadelige og væksthæmmende vira, bakterier, svampe og nematoder i jord, vand og planter, hvilket der i dag ikke findes sikre metoder til. For at kunne forsætte succesen med at bidrage til ”ground breaking innovation” igennem vores Bioteknologiske Laboratorium er det vigtigt, at vi til stadighed udvikler nye bioteknologiske metoder. På denne måde kan vi bidrage til en forsat stærk planteforædling og planteproduktion i Danmark.

Morten Haastrup (Key Account Manager, KWS Scandinavia)
Mandag d. 11/5-15 kl. 19:47

Grundet rammevilkår og relativt høje produktionsomkostninger oplever vi et stigende behov for segmentering i markedet. Der behov for en klar prioritering af kvalitetsegenskaberne i fx korn til brød. Kan vi fx gå på kompromis i fht protein og stadig bevare en god bageevne? Og i så fald - og endnu vigtigere - hvordan finder vi hurtigt og effektivt den genetik der kan det i de store puljer vi som et internationalt forædlingsfirma arbejder med?

Hvor kan vi i Danmark gøre os eksportmæssigt, når vi snakker kvalitets-/konsumkorn? Korn er ikke længere bare korn. Der er behov for en øget segmentering - ikke bare til konsum, men også indenfor fodersegmentet og på sigt indenfor bioraffinering. Vi har behov for at finde nicher, der kan bidrage gennem en merværdi for det korn der produceres herhjemme, til øget gavn for både primærproducenten og resten af værdikæden.

Et meget vigtig element i dette er at pege på nøgleparametrene i relation til de forskellige segmenter og nicher samt ikke mindst at udvikle metoder til hurtigt og effektivt at screene/analysere/segmentere på baggrund af disse nøgleparametre.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 07:46

Tak for din kommentar. Med vores Afrødelaboratorium vil vi gerne understøtte behovet for segmentering i markedet efter kvalitetsegenskaber som efterspørges både af primærproducenterne og resten af værdikæden. Vi ønsker med vores Afgrødelaboratorium i samarbejdet med markedet at udpege vigtige nøgle kvalitetsparametre for forskellige anvendelser og markeder og ikke mindst udvikle hurtige analysemetoder til analyse for disse kvalitetsparametre. Det vil bidrag til at sikre danske eksport af landbrugsafgrøder og – produkter.

Lilly Sørensen (Blomsterforædler, Florilis Aps)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:58

Som blomsterforædlingsfirma har vi netop afsluttet et arbejdet sammen med AgroTech omkring forædlingstekniker og specielt holdbarhed i potteplanter. Således at vi nu har en teknik og udstyr til at kunne forbedre kvaliteten i de fremtidige sorter. Vi samarbejder med Hollandske firmaer omkring formering og salg af sorterne på en licens basis, og det er vigtigt, at vi hele tiden er på forkant og har de bedste sorter. Det kræver, at vi har mulighed for at kunne trække på viden fra f.eks. AgroTech.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:34

Tak for din kommentar. Det glædeligt at høre om jeres gode samarbejde med os, og vi glæder os til, at vi kan samarbejde om nye projekter, som kan styrke jeres virksomhed. For, at I som forædlingsvirksomhed, kan være på forkant i forhold til jeres udenlandske konkurrenter, er det vigtigt, at vi hos AgroTech forsat udvikler vores ydelser inden for forædlingsområdet. Det er derfor vigtigt, at vi i vores Bioteknologiske Servicelaboratorium videreudvikler innovative metoder til bioteknologisk planteforædling til styrkelse af den danske forædlingsbranchen.

Tavs Nyord (Adjunkt, AU, Institut for Ingeniørvidenskab )
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:20

Ved opbygning af nyt udstyr til udbringning af gylle og restprodukter, bør man være meget opmærksom på at præcisionen på udstyret forbedres end for nuværende. Her tænkes f.eks. fordeling af udbringning på tværs af arbejdsbredden, men også ved forskellige tømningsgrader af vognen/vognene. Man kunne også overveje at påbygge vejeudstyr eller anskaffe eksternt vejeudstyr, som kan anvendes so kontrolvejning/kalibrering af udbringningsmængden. Dernæst kan man overveje at forberede gyllevognen til montering af en næringsstofsensor. Man bør også undersøge muligheden for ”fuldstændig tømning” og evt. skylning af vognen, således at der skan skiftes mellem gylletyper, uden ma risikere ”overslæb” af gylle. pH meter bør indbygges, således at pH i gyllen altid kan notes på udbringningstidspunktet, så pH ændrer sig i opbevaringsperioden inden analyse på laboratoriet.

Brian Christensen (R&D Specialist, AgroTech A/S)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 14:44

Tak for din kommentar og gode dine gode ideer og overvejelser i forhold til specialiseret udstyr til udbringning af gylle og restprodukter ved forsøg med næringsstof potentiale af disse stoffer. Som du påpeger, kræver det opbygning af meget specialiseret udstyr til præcises forsøg med udbringning af gylle og restprodukter, som ikke findes i dag. Vi vil meget gerne invitere til en nærmere dialog omkring krav og muligheder ved udvikling af et sådant udstyr, når projektet forhåbentligt bevilliges og værksættes.

Morten Andersen Linnet (Afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 15:34

Der er et stort behov for at få styrket det planterelaterede innovationssystem og styrke de teknologiske ydelser, som plantesektoren har brug for. Det foreliggende aktivitetsforslag dækker bredt det nødvendige videngrundlag som kan supplere og understøtte de strategiske FoU tiltag som i dag er iværksat på planteforædlingsområdet.

Jens Ole Pedersen (Planteavlschef, Gefion)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:49

En af vore udfordringer er et kommende generationsskifte i dansk rådgivningstjeneste, hvor de yngste rådgivere er ”fyldt op med serviceopgaver” og der ikke altid er den fornødne tid til indlæring og bringe den sidste faglig viden helt ud til slutbrugeren. Desuden kommer en del ind i rådgivningsbranchen uden samme biologiske uddannelse, så der er behov for videnoverdragelse, fx fra AgroTech